Τηλ ,49198 Fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251"

Transcript

1 Τηλ ,49198 Fax Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών», mis Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.1404/83 περί «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011 και Ν.4076/ Του Ν.2083/92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Παιδείας», άρθρο 1, παρ. 2. και του Ν.2188/94, άρθρο 2, παρ. 3 «ότι οι παρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του Ν.2083/92 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι.» 3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) περί προμηθειών και του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 4. Του Ν. 2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού» 5. Του Ν.496/74 «περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από το άρθρο 43)» 6. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» 7. Του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι Σερρών (Ιούνιος 2008). 8. Την 15406/ Ένταξη της Πράξης «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών» με mis του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». 9. Των αποφάσεων Εκτέλεσης με ίδια μέσα των υποέργων της Πράξης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 10. Της υπ αριθμ. 167/19/ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών» με mis του επιχειρησιακού προγράμματος «Σελίδα 1 / 25

2 Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, με Υπεύθυνο Πράξης τον καθηγητή κ.στρουθόπουλο Χαράλαμπο, το οποίο διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Σερρών. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια του αναλυτικά εκτιθέμενου στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών» με mis , του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους, με υπεύθυνο πράξης τον Καθηγητή κ. Στρουθόπουλο Χαράλαμπο, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού στις Σέρρες (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ , Σέρρες) στις 6/11/2013 ημέρα Τετάρτη. και ώρα Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού σφραγισμένη έγγραφη προσφορά μέχρι τις 6/11/2013 (ημερομηνία παραλαβής) και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ , Σέρρες Με την ένδειξη "Για το Διαγωνισμό με αριθμό πρωτοκόλλου Προκήρυξης : «3216/ » Πληροφορίες : Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με το διαγωνισμό: κα Κουφάκη Χριστιάνα,τηλ & FAX , christiana_ Για τεχνικές πληροφορίες θα απευθύνεστε στον Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου κ. Πολίτη Αναστάσιο, τηλ , Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι τον προβλεπόμενο ανωτέρω χρόνο λήξης της προθεσμίας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τα υπό προμήθεια είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά δίδονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν Σελίδα 2 / 25

3 α) όλα τα είδη 1 έως 4 της προκήρυξης (ομάδα 1). β) όλα τα είδη 5 έως 22 της προκήρυξης (ομάδα 2). γ) την ομάδα 1 και την ομάδα 2 Η αξιολόγηση θα γίνει ανα ομάδα. Στις αναφερόμενες τιμές των ειδών στις προσφορές θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση και η συναρμολόγηση του εξοπλισμού σε χώρους του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που θα υποδειχθούν. Για το σύνολο του εξοπλισμού δεν θα προσφερθούν τύποι/ εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η απόσυρση (end-of-life). Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο μοντέλο χωρίς επιπρόσθετο κόστος 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ ( ), στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και επιμερίζεται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Σελίδα 3 / 25

4 Α. Εξοπλισμός ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 1 CAMERA WIRLESS MIC ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙ-ΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 3 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ NAS STORAGE SYSTEM 18TB EXTERNAL HARD DISK 1.5TB USB ΜΝΗΜΕΣ SDCX USB GB Η/Υ workstations H/Y DESKTOP ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ 12 LAPTOP Netbook TABLET PRINTERS ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Color Laser ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Laser BLACK ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CARD READER UPS ONLINE Switch 16T-1Gbit Projector ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 20Μ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙ-Κ Ο Β. Λογισμικό SOFTWARE Adobe Premiere Pro CS ΣΥΝΟΛΟ 440 Σελίδα 4 / 25

5 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ+ΛΟΓΙΜΙΚΟ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,37 ΦΠΑ (23%) 4231,63 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ομάδα 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εξοπλισμός Βιντεοσκόπησης Είδος: Α.1.ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Τεμάχια: 5 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Φακός προδιαγραφών τουλάχιστον Φακός G ή ισοδύναμος Λόγος ζουμ (οπτικό) 30x Λόγος ζουμ (ψηφιακό) 350x Διάμετρος φίλτρου (mm. ) 46 F: 1,8-4,0. ή καλύτερο f (εστιακή απόσταση) (mm) 1,9-57,0 ή καλύτερο f (μετατροπή 35mm): Λειτουργία βίντεο - 26,8-804,0 mm (16:9), 32,8-984,0 φωτογραφίας (mm) mm (4:3). ή καλύτερο Ευρυγώνιος φακός ΝΑΙ. Διάταξη εικόνας: Μέγεθος Αισθητήρας Exmor R CMOS τύπου 1/3,91 (4,6 mm) με οπίσθιο φωτισμό Μικτός αριθμός pixel (K) Περίπου Ενεργά Pixel(βίντεο) Περίπου pixel (16:9), περίπου pixel (4:3). Ενεργά Pixel(φωτογραφία) Περίπου pixel (16:9), περίπου pixel (4:3). Ελάχιστος φωτισμός (lux) Κανονικό:6 lux(ταχύτητα κλείστρου 1/50), Χαμηλού φωτισμού:3 lux(ταχύτητα κλείστρου 1/25). SteadyShot (σταθεροποίηση εικόνας) Balanced Optical SteadyShot με ενεργή λειτουργία (Ευρυγώνιος σε τηλεφακό). Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου 1/6-1/ Ισορροπία λευκού Αυτόματο/Με ένα πάτημα/εξωτ. χώρου/εσωτ. χώρου. Επιπλέον χαρακτηριστικά Μη αυτόματη εστίαση, Εστίαση σημείου (πάνελ αφής), Εστίαση με παρακολούθηση, Ανίχνευση προσώπου, Smile Shutter, Βελτιστοποίηση δυναμικού εύρους D-Range, Έξυπνη αυτόματη ρύθμιση (iauto), Λήψη γκολφ, Cinematone, Event Browse, Αντιστάθμιση Σελίδα 5 / 25

6 Οθόνη Πάνελ αφής Εικονοσκόπιο Φλας Κωδικοποίηση ταινίας Αποθηκευτικά μέσα εγγραφής Ανάλυση ταινιών Ρυθμός εγγραφής βίντεο (μέσος βαθμός ροής δεδομένων/vbr) οπίσθιου φωτισμού Πολύ λεπτή οθόνη LCD 7,5 cm. Ναι Όχι Όχι HD:μορφή MPEG4-AVC/H.264 AVCHD συμβατή με έκδ.2.0 STD:MPEG2-PS Εσωτερική μνήμη flash, Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, κάρτα μνήμης SD/SDHC/SDXC (κατηγορίας 4 ή υψηλότερης). HD:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP). HD PS: περίπου 28Mbps/FX: περίπου 24Mbps/FH: περίπου 17Mbps/HQ: περίπου 9Mbps/LP: περίπου 5Mbps - STD HQ: 9Mbps. Μέγεθος εικόνας Μέγ. 8,9 megapixel (16:9, 3984x2240), 6,7 megapixel (4:3, 2992x2240). Σύστημα ήχου Dolby Digital 5,1καν Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ζουμ. Ενσωματωμένο ηχείο ΝΑΙ Υποδοχές Μικροφώνου, Ακουστικού, Έξοδος σύνθετου σήματος. Έξοδος USB, Έξοδος HDMI Κατανάλωση ισχύος : Οθόνη LCD (W) HD: 2,7 W, STD :2,5 W, MP4: 2,4 Παρεχόμενα αξεσουάρ Διαστάσεις Βάρος χωρίς κασέτα / μπαταρία Εγγύηση τουλάχιστον W. Τροφοδοτικό AC, Καλώδιο ρεύματος, Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NP-FV50 με φορτηστή, Καλώδιο υποστήριξης σύνδεσης USB, Λογισμικό επεξεργασίας Καλώδιο HDMI(mini) 121 x 66 x 61.5 mm ή μικρότερες 345 gr, ή ελαφρύτερη 1 Έτος Είδος: Α.2. Ασύρματο μικρόφωνο για βιντεοκάμερα Τεμάχια: 5 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Τύπος Απόσταση εκπομπής σήματος Συνδεσιμότητα Περιλαμβάνεις Includes clip and armband Ασύρματο σύστημα μικροφώνου Bluetooth - συμβατό με οποιαδήποτε βιντεοκάμερα (με βύσμα εισόδου μικροφώνου) ή ισοδύναμο 50m από την κάμερα MIC In jack 2 συμπαγή 'hanger'-style ακουστικά για επίβλεψη του ήχου Περιλαμβάνει κλιπ και περιβραχιόνιο Σελίδα 6 / 25

7 Μέγεθος (Microphone) (mm): W24 x H75 x D33.5 Βάρος 26g Διάρκεια συνεχόμενης εγγραφής 3 ώρες Μέγεθος (Receiver) (mm): W24 x H75 x D33.5 Περιλαμβανόμενα αξεσουάρ "Hanger-style" ακουστικά για επίβλεψη του ήχου, κλιπ και περιβραχιόνιο για το μικρόφωνο, 2 σετ επαναφορτιζόμενες Ni-MH μπαταρίες (το κάθε σετ περιλαμβάνει πομπό και δέκτη) και φορτιστής Είδος: Α.3. ΤΡΙΠΟΔΑΣ Τεμάχια: 5 Προυπολογισμός: 200 με ΦΠΑ Τύπος Διάμετρος Τριπόδου Χαρακτηριστικά:. Τσάντα μεταφοράς Ρυθμιζόμενο Ύψος Κατασκευή Συμπαγές τρίποδο δαπέδου, πολλών χρήσεων συμβατό με βιντεοκάμερες 16.8 mm Εύκαμπτοι ρυθμιζόμενοι βραχίονες εξοπλισμένοι με λαστιχένιες βάσεις, κεντρικός ρυθμιζόμενος, μεταβλητού ύψους μηχανισμός 3 κατευθύνσεων, ΝΑΙ Min 37 cm, max 150 cm Αλουμίνιο Είδος: Α.4. ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τεμάχια: 4 Προυπολογισμός: 320 με ΦΠΑ Εσωτερικές διαστάσεις Εξωτερικές διαστάσεις Χερούλι Χωρίσματα Υλικό 48x22x27 cm τουλάχιστον 50x24x32 cm τουλάχιστον Ναι Ναι PVC Σελίδα 7 / 25

8 Ομάδα 2. Συστήματα Αποθήκευσης Είδος: Α.5. NAS Storage System Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Χωρητικότητα Processor Memory (Maximum) Hard Disk Drive Flash Memory 18 ΤΒ 1 x Intel Atom 2.13GHz 1MB (L2 Cache) ή καλύτερος 1GB (3GB) DDR3 6 x 3.5"" or 2.5 SATA 3Gb/s hard drive or SSD τουλάχιστον 512MB Network Card LED Indicators Ethernet 10/100/1000Mbps Status, LAN, USB, esata, Power, για κάθε HDD USB Ports 2 x USB x USB 2.0 Disk Management esata RJ-45 Ports VGA Port Τύπος: Hard Disk Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 6 + Hot Spare, 10, 10 + Hot Spare; Online RAID Capacity Expansion; Online RAID Level Migration, Bad Block Scan and Hard Drive S.M.A.R.T, RAID Recovery 2x esata 2 x RJ-45 1 x 15-pin D-Sub Tower or U Ποσότητα 6 Χωρητικότητα κάθε δίσκου 3 TB Τύπος δίσκου 3.5" εσωτερικός δίσκος Ταχύτητα περιστροφής 7200RPM Πρωτόκολλο επικοινωνίας Serial ATA II/600 Cache 64 MB Interface transfer rate 6 Gb/s Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 110 με ΦΠΑ Ταχύτητα μεταφοράς USB 3.0, 5 Gb/s (Max). Διασύνδεση USB 3.0 και USB 2.0. Σελίδα 8 / 25

9 Χωρητικότητα 1.5 TB. Θερμοκρασία λειτουργίας 5 C έως 40 C. Συμβατότητα Διαμόρφωμένος σε NTFS για τα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Περιεχόμενα συσκευασίας Φορητός σκληρός δίσκος, καλώδιο USB, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. Διαστάσεις 21 mm x 111 mm x 82.0 mm. Βάρος 0.20 kg. Είδος: Α.7. ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ SDXC Τεμάχια: 10 Προυπολογισμός: 650 με ΦΠΑ Χωρητικότητα 64GB. Τύπος κάρτας microsdxc. Class Rating 10. Πρόσθετα περιεχόμενα Παρέχεται ειδικός μετατροπέας SD ADAPTER. Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.8. ΜΝΗΜΕΣ USB Τεμάχια: 6 Προυπολογισμός: 210 με ΦΠΑ Τύπος Χωρητικότητα Ελάχιστη ταχύτητα ανάγνωσης Ελάχιστη ταχύτητα εγγραφής Απαιτήσεις Εγγύηση USB 3.0 Memory Stick 32GB. 80MB/sec 20MB/sec Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OS 9 ή νεότερη έκδοση, Linux ή νεότερη έκδοση 2 έτη Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Είδος: Α.9. Η/Υ WOKRSTATION Τεμάχια: 5 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Κουτί Midi Tower Επεξεργαστής INTEL CORE I7-4770K 3.50GHZ LGA1150 ή ισοδύναμος Cache Επεξεργαστή 6 ΜΒ Μνήμη 16 GB DDR MHz Σελίδα 9 / 25

10 Σκληρός Δίσκος 1 TB 7200 rpm Σκληρός Δίσκος SSD 180GB DVD RW SATA Μητρική Υποδοχές Δίσκων: 4 x SATA3 6.0 Gb/s Υποδοχές Μνήμης: 4 x DDR MHz Υποδοχή κάρτας γραφικών: PCI express x Κάρτα Ήχου: Τουλάχιστον 8 channels Έξοδος HDMI Gigabit Ethernet ή καλύτερη Ενδεικτικός τύπος chipset για τον παραπάνω ενδεικτικό επεξεργαστή: Ζ87 USB2.0 Ports 6 USB3.0 Ports 2 Κάρτα Γραφικών GDDR5 1GB Κάρτα Ήχου On board Case & Τροφοδοτικό 600W Πληκτρολόγιο Ποντίκι οπτικό Ενσύρματα USB Ηχεία ΝΑΙ Λειτουργικό σύστημα( προεγκατεστημένα Έκδοση Win7 ή μεταγενέστερη Windows 64bit) Εγγύηση 2 έτη τουλάχιστον Είδος: Α.10. Η/Υ DESKTOP Τεμάχια: 3 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Κουτί Tower Midi Επεξεργαστής INTEL CORE I ή ισοδύναμος Συχνότητα Επεξεργαστή 3.10 GHz Cache Επεξεργαστή 6 ΜΒ Μνήμη 4 GB DDR MHz Σκληρός Δίσκος SATA 3 1 TB 7200 rpm DVD RW SATA Μητρική τουλάχιστον SOCKET 1155 DDR3 USB3 Gigabit Networking Gigabit Lan USB3.0 Ports 2 USB2.0 Ports 6 Case & Τροφοδοτικό 600W Πληκτρολόγιο Ποντίκι ενσύρματα Ηχεία ΝΑΙ Λειτουργικό σύστημα( προεγκατεστημένα ΈκδοσηWin 7 ή μεταγενέστερη Σελίδα 10 / 25

11 Windows 64bit) Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.11. ΟΘΟΝΗ Τεμάχια: 8 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Webcam Όχι Τεχνολογία Οθόνης LED Διαγώνιος 23.6 ' Aspect Ratio 16:9 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 τουλάχιστον Φωτεινότητα 200 cd/m 2 Αντίθεση 5M:1 Χρόνος Απόκρισης 5MS Color Support (Million) 16.7 Input D-Sub και RGB Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.12. ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ (LAPTOP) Τεμάχια: 2 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Επεξεργαστής INTEL CORE I5-3230M ή ισοδύναμος Συχνότητα Επεξεργαστή 2.6 GHz Μνήμη 4 GB DDR MHz Μέγιστη Μνήμη 16GB Σκληρός Δίσκος SATA 0.5 TB 5400 rpm Κάρτας Γραφικών onboard Κάρτα ήχου on board DVD RW SATA WebCam 5Mpixel Ηχεία 2 Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Bluetooth ΝΑΙ Ethernet 10/100/1000 Mbps Card Reader ΝΑΙ USB USB Input Output 1xVGA out, 1xHDMI out, 1xMicrophone in, 1xHeadphone Out Διαγώνιος Οθόνης 15.6 περίπου Τύπος Οθόνης LED 16:9 Σελίδα 11 / 25

12 Ανάλυση Βάρος Τύπος Μπαταρίας Λειτουργικό σύστημα(προεγκατεστημένο) Εγγύηση 1366 x 768 τουλάχιστον 2.3kg Li-Ion Windows 7 ή μεταγενέστερο 2 έτη Είδος: Α.13. NETBOOK Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 340 με ΦΠΑ Επεξεργαστής Intel Dual Core 847 (1.1 GHz) με 2 MB L3 cache. Οθόνη 11.6'' LED-backlit TFT LCD, με ανάλυση 1366 x 768.ή καλλίτερη Μνήμη 2048 MB DDR3, με δυνατότητα επέκτασης έως 4 GB. Σκληρός Δίσκος 16 GB SSD. Κάρτα γραφικών HD έως 128 MB shared μνήμης. Ethernet 10/100 Mbps Ασύρματη επικοινωνία WiFi a/b/g/n. Διασυνδέσεις 3 x USB 2.0, 1 x VGA port, 1 x HDMI, 2-in-1 Card reader (SD, MMC), 1 x RJ45, 1 x DC-in jack για AC adapter. Πρόσθετα χαρακτηριστικά Ενσωματωμένη Web Camera. Ήχος Eνσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και μικρόφωνο Βάρος: 1.38 Kg. Μπαταρία 4 κελιών ιόντων λιθίου (Li-Ion), 2500 mah. Λειτουργικό σύστημα Windows Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.14. TABLET Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 480 με ΦΠΑ Οθόνη 10.1" TFT 1366 x 768 ( WXGA ) Λειτουργικό σύστημα Επεξεργαστής Μνήμη Συσκευή εισόδου Microsoft Windows RT NVIDIA Tegra 3 Quad-core 1.3GHz 2 GB RAM Επιφάνεια αφής Σελίδα 12 / 25

13 Κάμερα Κάμερα 2 η Ενσύρματο δίκτυο Ασύρματο δίκτυο Ενσωματωμένη - 8 Megapixel Ενσωματωμένη - 2 Megapixel Όχι Wifi b/g/n Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 4.0 Ασύρματη σύνδεση (WWAN) Τεχνολογία 3G-4G GPS Navigation HSPA HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps Δέκτης GPS Θύρα USB 1 x USB 2.0 Θύρα HDMI Θύρα μικροφώνου, ακουστικών Ηχείο(α) Αναγνώστης μνήμης Κάρτες μνήμης Πρόσθετα χαρακτηριστικά Εγγραφή βίντεο Πρότυπα βίντεο Πρότυπα ήχου Πρότυπα εικόνας Πρότυπα κειμένου Αισθητήρας Μπαταρία Χρόνος λειτουργίας Βάρος Σκληρός δίσκος Εγγύηση 1 x micro HDMI Ενσωματωμένη Ναι Ναι microsd MP3 Player, Α-GPS Δέκτης, HDMI Ναι 3GPP, H.263, H.264, MPEG4, WMV 3GP, AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, eaac+, H.263, MP3, MPEG4 GIF, JPEG, PNG, TIFF, RAW Ναι G-Sensor, Light Sensor, Gyroscope, E-compass, NFC, GPS Πολυμερών λιθίου 9 ώρες 525 g 32 GB 2 έτη Σελίδα 13 / 25

14 Εκτυπωτές Είδος: Α.15. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ LASER COLOR Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 310 με ΦΠΑ Λειτουργίες Εκτυπωτής - Σαρωτής - Αντιγραφικό - Φαξ Μέγιστη Μηνιαία χρήση Σελ/Μήνα Σύνδεση USB Ναι Σύνδεση Ethernet Όχι Συμβατότητα Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Mac OS 10.6 Mac OS 10.7 Windows XP / Vista / 7 (32 & 64 Bit) / 8 (32 & 64 Bit) Εκτυπωτής Τύπος εκτύπωσης Έγχρωμη Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 18 σελ/λεπτό Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 4 σελ/λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης 2400 dpi Αντιγραφικό Αυτόμ. αντιγραφή διπλής όψης Όχι Ζουμ 25% - 400% Σαρωτής Τύπος σαρωτή Αυτόματος Τροφοδότης Ανάλυση σαρωτή έως 4800 x 4800 dpi Ζοομ 25% - 400% OCR Όχι Card reader Ναι Εκτύπωση σε CD/DVD Όχι Επιπλέον Χαρακτηριστικά LCD οθόνη Κειμένου 2 γραμμών Εκτύπωση διπλής όψης Χειροκίνητη Χαρτί Τροφοδοσία χαρτιού Tray 150 φύλλα Μέγιστο μέγεθος χαρτιού A4 Ελάχιστο Βάρος Χαρτιού 60 gr Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 85 gr Αυτόματος τροφοδότης 40 φύλλα Toner Ξεχωριστό για κάθε χρώμα και ένα για το μαύρο Σελίδα 14 / 25

15 Είδος: Α.16. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER BLACK Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 280 με ΦΠΑ Σύνδεση USB Σύνδεση Ethernet eprint / Print Λειτουργίες Ναι Ναι Ναι Εκτυπωτής Συμβατότητα Λειτουργικό σύστημα Windows XP / Vista / 7 (32 & 64 Bit) / 8 (32 & 64 Bit) Είδος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη Εκτύπωση Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης Δοχεία Μελανιών 1 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης Ελάχιστο Μέγεθος Εκτύπωσης Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης Μέγιστο Βάρος Χαρτιού Τροφοδοσία Χαρτιού Feeder Τροφοδοσία Χαρτιού Tray Μέγιστη Μηνιαία χρήση 1200 X 1200 Dpi 33 Σελ/Λεπτό A6 A4 163 g/m² 50 Pages 250 Σελίδες Σελ/Μήνα Σελίδα 15 / 25

16 Λοιπός εξοπλισμός Είδος: Α.17. CARD READER Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 20 με ΦΠΑ Συμβατές Κάρτες διαχείρισης CompactFlash, CF Type I (UDMA 0-6), CF Type II (UDMA 0-6), SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I, microsd, microsdhc, microsdxc, Memory Stick/M2, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick M2. Σύνδεση usb 3.0, backwards compatible with usb 2.0. Συμβατά λογισμικά Windows xp/vista/7/8, Mac OS X 10.6.x+, Linux 2.6.x+. Εγγύηση 1 Χρόνος Είδος: Α.18. UPS ONLINE Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: 400 με ΦΠΑ Ισχύς 1000VA / 700W Volt εξόδου 220/230/240VAC Απόδοση με πλήρη φορτίο: 88%. Έξοδοι. 3 x IEC, 1 x Σούκο Συνδεσιμότητα RS-232. Χωρητικότητα μπαταρίας 6 x 9Ah / 12V Αυτονομία μπαταρίας με μέσο φορτίο 10 λεπτά Αυτονομία μπαταρίας με πλήρη φορτίο 8 λεπτά Τυπικός χρόνος φόρτισης 90% 8 ώρες Θόρυβος < 50dB σε απόσταση 1μ Προστασία Βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, χαμηλή μπαταρία Συναγερμός και Απενεργοποίηση, καταστολή του θορύβου Ενδείξεις LED Λειτουργία, μπαταρία, Inverter, Bypass, Self-Test, υπερφόρτωση, Load / Επίπεδο μπαταρίας και σφαλμάτων. Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.19. SWITCH Τεμάχιο: 1 Σελίδα 16 / 25

17 Προυπολογισμός: 230 με ΦΠΑ Ταχύτητα Δικτύου 100/1000 Ports 16 Rackable ΝΑΙ Manageable ΝΑΙ Stackable ΟΧΙ Εγγύηση 2 έτη Είδος: Α.20. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) Τεμάχιο: 1 Προυπολογισμός: με ΦΠΑ Σύστημα προβολής DLP Φυσική ανάλυση 1080p (1920 x 1080) Φωτεινότητα 2000 ANSI Lumen Λόγος αντίθεσης 10000:1 Χρώμα προβολής 1.07 Billion Colors Αναλογία Εικόνας Native 16:9 (5 επιλογές αναλογίας) Μέθοδος εικόνας (διαγώνιος) 40""-235"" Λάμπα (Φυσιολογική/Οικονομική 3500/5000/6000 ώρες Λειτουργία / Λειτουργία SmartEco) Συμβατότητα HDTV 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p Συμβατότητα βίντεο NTSC, PAL, SECAM Εγγύηση Προβολέας 2 έτη / Λάμπα 12 μήνες ή 2000 ώρες τουλάχιστον Είδος: Α.21. ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ-ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ Τεμάχια: 5 Προυπολογισμός: 100 με ΦΠΑ Τύπος Μήκος Πρίζες EU σούκου Ασφάλεια υπέρτασης Μπαλαντέζα τύμπανο 3χ1 15 m 4 ΝΑΙ Σελίδα 17 / 25

18 Ομάδα 2. Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Είδος: Β.22 Adobe Premiere Pro CS6 Τεμάχια: 1 Προυπολογισμός: 440 με ΦΠΑ Τύπος άδειας χρήσης Συμπεριλαμβανόμενες λειτουργίες Ακαδημαϊκή Επεξεργασία πολλαπλών καμερών, εργαλεία keying, δυναμική κοπή, διόρθωση χρωμάτων, μέσα χωρίς ταινίες και ηχητικά και οπτικά εφέ. Δημιουργεία αρχείων για το Internet και κινητές συσκευές με το Adobe Media Encoder ή αποστολλή αλληλουχίας στο Adobe Encore CS6 χωρίς απόδοση ή ενδιάμεση εξαγωγή σε DVD, δίσκο Blu-ray ή στο Adobe Flash. Μηχανισμός Mercury Playback Engine. Εξαγωγή σε DVD, Blu-ray Disc, YouTube, Facebook, Vimeo, και ως αρχεία όλων των τύπων βίντεο Η συνολική δαπάνη που προκαλείται βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών», mis με υπεύθυνο τον Καθηγητή Στρουθόπουλο Χαράλαμπο. 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, τα οποία μπορούν να εκτελέσουν το ζητούμενο έργο με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης και του επισυναπτόμενου σε αυτή Παραρτήματος. ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: Σελίδα 18 / 25

19 Α) Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Β) Την επωνυμία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Γ) Τον αρ. πρωτ. της παρούσας διακήρυξης και τo είδος για την οποία υποβάλλεται η προσφορά Δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Σε ένα από τα δυο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του έτερου αντιγράφου σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι και ειδικότερα: 1 1. Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά», το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 περίπτωση Ι της παρούσας Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙ της παρούσας Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 περίπτωση ΙΙΙ της παρούσας. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ξεχωριστά από τους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, τις οποίες μπορούν να θέσουν στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής, μόλις τους ζητηθεί. 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 3. Δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικός συμβιβασμός. 4. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 5. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά: 1. Συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ούτως ώστε η δήλωση των υποψηφίων να καλύπτει κατά τη ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή. Σε Σελίδα 19 / 25

20 περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο), η ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή του ιδιωτικού ταχυδρομείου. ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου στην οποία θα εκτίθενται τεκμηριωμένα οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αναφορά σε όλα τα επί μέρους σημεία των αιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και με τη σειρά που αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα και θα τεκμηριώνεται απαραιτήτως με στοιχεία (π.χ. παραπομπή στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή). ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα παρατίθεται η συνολική προτεινόμενη τιμή σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς επίσης αναλυτικά η αξία εκάστου είδους σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για 120 ήμερες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του Προμηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές. Στο συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 5.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ημέρα, ώρα και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Ειδικού Λογαριασμού. ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίασή της με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που: 1 εμπεριέχουν ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 2 είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. Σελίδα 20 / 25

21 Οι αποδεκτές τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων του κάτωθι πίνακα: α/α i Κριτήρια αξιολόγησης για κάθε προσφορά n 1 Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη Βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: βi,n ( ) Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου i: σi (%) 90% 2 Χρόνος Παράδοσης Υλικών 10% Σταθμισμένη βαθμολογία προσφοράς n για κριτήριο i: σi βi,n Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (n) B n = σ 1 β 1,n + σ 2 β 2,n Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία μίας προσφοράς ως προς κάποιο κριτήριο είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τον βαθμό που έλαβε η προσφορά για το συγκεκριμένο κριτήριο. Τέλος, η συνολική βαθμολογία του τεχνικού μέρους κάθε προσφοράς, Bn, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών σε όλα τα κριτήρια. Η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Έπειτα από την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες από τις προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, ακολουθεί : 1 - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 2 - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση τον τύπο Λ n=κ n/b n, όπου: 3 i. Κ n το συνολικό κόστος της Προσφοράς n, χωρίς ΦΠΑ, 4 ii. B n η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς n, 5 iii. Λ n ο συνολικός δείκτης κατάταξης της Προσφοράς n, το οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 6 - Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ n. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς κάθε ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι το πέρας της αξιολόγησής τους και αυτό θα σημειώνεται στο σχετικό πρακτικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιτροπή του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο (Επιτροπή Ερευνών) τη γνωμοδότησή της μαζί Σελίδα 21 / 25

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2014 [Επαναπροκήρυξη 35(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2014 [Επαναπροκήρυξη 35(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα