Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία"

Transcript

1 25 21

2

3

4 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Διανέμεται Δωρεάν σε αντίτυπα. Τα κείμενα του εντύπου εκφράζουν την άποψη των συντακτών και όχι απαραίτητα της: «Be Positive, εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Η αναδημοσίευση ή μετάδοση μέρους ή ολόκληρου του εντύπου, με οποιοδήποτε τρόπο, επιτρεπεται μόνο με την έγγραφη άδεια των Αρχισυντακτών. Αρχισυντάκτες Παπαγιαννόπουλος Γιάννης Σοφιανός Νίκος Επιμέλεια Κειμένων Λαζαρίδης Τάσος Συντάκτες Τεύχους Αλεξανδρής Πέτρος Βογιατζης Κυριάκος Κάγκας Σπυρίδων Λαζαρίδης Τάσος Μπίτσιος Κωστής Ναζλίδης Μανώλης Νικολαϊδης Κωνσταντίνος Παναγόπουλος Πέτρος Πισπίλης Δημήτρης Σκουταρη Ρούλα Πετρόπουλος Χρήστος Κωστάκη Amodini Γιώργος Νικος Μ. Thodoris Υπεύθυνος Δημιουργικού Μορίκης Γρηγόρης Δημιουργικό Μορίκης Γρηγόρης Σοφιανός Νίκος Εικονογράφηση Εξωφύλλου Ματσαγγούρας Παναγής Τμήμα Επικοινωνίας και Χορηγών Τηλέφωνο: (+30) ΤΘ:8143, ΤΚ:10010, Αθήνα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 6 Editorial Σελ. 8 Θέ-α-μα Σελ.10 Freebies Σελ.12 Συν και πλην Σελ. 14 Ειδήσεις Σελ.18 Ανθρωπιστικές Δράσεις Σελ.20 Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό ΛΟΑΤ Φόρουμ Σελ. 24 Φεστιβάλ Διαφορετικότητας Σελ. 26 Athens Guide Σελ. 28 Gadgets Σελ. 30 Ντίνος Χριστιανόπουλος Σελ. 32 Ηλικίες!!! Σελ. 34 The L Word Σελ. 36 Τουρισμός Σελ. 38 Τέχνη και μουσική Σελ. 40 Σινεμά και dvd Σελ. 42 Μόδα Σελ. 44 Bob o μαρτυροπαντελόνης Σελ. 46 Gazoraid Σελ. 48 Βιβλία Σελ. 49 Ζώδια

6 !"# $%&'()*)+, -. /# %+/, : , 03 82;, < < =!"!# 6, 8 <, > 7 $%!$ & & $# 1 0, ,7 830 <,? 88 1A = B 8? C,,7 D,7 <, D, E < < 444 F 12, 4 P88, <, 4 D, 444 E <1 Q 0 8,, 88, R A > 88 ; , 4 P, D 826 G 7 6 < , 2 1 4S L S < TUVUW,7, , 0,8 0 4 D < < X, 8 1,,,, 8444 F 7 1 1G < 1 '! ( & )% *! #$! +! "$%!!"$ 9H 9I J K L 3 9H:,7 M 0,7 M -N 8 M 3, 4 O 3, <, 88,, < 6,88 4 P88,7 <, D ,, 444 P, 7 2 < , 8 3 <, 8,, , F 7 F,&!# * -. / %! & / % $! $0 1" $ 2 $ 1 3/% "/! 4 3 & $ $%!5 6$ 7! 689:4 ;,8< = ANTIVIRUS 6

7

8 èý(á)ìá ôïõ Íßêïõ Óïöéáíïý, Áí å åéò DVD ðýñíá íá ìå âñåéò... åßìáé Åêäüôçò! ÐÝñáóáí ìþíåò áðïõóßáò ôïõ áëëá ôåëßêü ôï îáíá åßäáìå ìðñïóôü ìáò (ðëýïí) åêôõðïìýíï. Ìéá Ýîõðíç êßíéóç ôùí óõíôåëåóôþí ôïõ 10% íá êõêëïöïñþóïõí ìáæß ìå ôçí gay åöçìåñßäá City Uncovered êüèå 15 ìýñåò. Äåí èá ìðïñïýóå íá ðåñüóåé áðáñáôþñçôï ôï áëëáæïíéêü åíôéôüñéáë óôçí ðñþôç ôïõò äçìïóéýõóç, áëëá óçìáóßá Ý åé ðïõ õðüñ åé êé å þ ìüèåé ìüèåé íá âëýðù ôç èåôéêþ ðëåõñü ôçò ðñüîçò. Ïóï áöïñü ôï Éíôåñíåô êáé ôçí åðéóêåøéìüôçôá ôùí GLBT site / portal ôï Alexa.com (äéåèíþ êáôáìåôñçôþ åðéóêåøéìüôçôáò) ìáò äßíåé ôçí êáôüôáîç ôïõò óôéò 4 Äåêåìâñßïõ 2007 ìå ï ðñþôï ôï 2 ôï ï ï ï êáé 5 ôï ï åíü 6 áêïõëïõèåß ôï ï 8 ôï ï gr êáé 9 ôï ç Óôçí 12 èýóç âñßóêåôáé ôï äéêü ìáò Áíôå êáé óå áíþôåñá. Áêüìá êáé óôçí Ïõããáñßá åðåôñüðç ç ðïëéôéêþ Ýíùóç ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, áíáãíùñßæïíôáò ôá äéêáéþìáôá óõæýãùí, üóï áöïñü ôéò êëçñïíïìéýò, ôïõò öüñïõò êáé Üëëá æçôþìáôá. Åíþ óôçí ÅëëÜäá áêüìá áó ïëïýìáóôå ìå ôï ðïéüò Ýäùóå ôï DVD. Ðüóï äåéëïé åéíáé ïé ðïëéôéêïß ìáò; Á ñå äçìáñ å, ìçí íôñýðåóå êé åãþ ðïýóôçò åßìáé! Ôüóïò êáéñüò ðåñüóå êáé ôåëéêü ï ðéï ãíùóôïò ïìïöõëüöéëïò Ýìåëå íá åßíáé ï Êáïõìðüé óôï 'Brokeback Mountain' (2005), Êéíäýíåøå íá ðüñåé êáé üóêáñ ãéá ôïí ñüëï áõôü, áëëá äõóôé- þò äåí èá Ý åé îáíá ôç äõíáôüôçôá íá ôï äéåêäéêßóåé. Ï ëüãïò ãéá ôïí ðëýïí ðáóßãíùóôï Heath Ledger ðïõ óýìöùíá ìå ôçí áóôõíïìßá, ç õðåñâïëéêþ äüóç áð' ôá Üðéá (õðíùôéêü) åßíáé ç ðéèáíþ áéôßá èáíüôïõ ôïõ. Ìéá Ãáëëßäá ëåóâéá íçðéáãùãüò 45 åôþí êáôüöåñå ìåôü áðï ðïëëü ñüíéá äéêáóôéêþí áãþíùí: ðñþôïí íá ìðïñýóåé åðéôýëïõò íá õïèåôßóåé Ýíá ðáéäé êáé íá æþóïõí óå ìéá ïéêïãåíéáêþ áôìüóöáéñá ìå ôçí óôáèåñþ ôçò óýíôñïöï åäþ êáé 17 ñüíéá. Êáé äåýôåñïí íá îåöôõëßóåé ôá ãáëëéêü äéêáóôþñéá, áöïý äåí êáôáöåñáí íá áðïäåßîïõí óôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Äéêáóôçñßïõ Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Óôñáóâïýñãïõ, üôé äåí áðýññéøáí ôçí áßôçóþ ôçò ãéá ôçí õéïèåóßá åðåéäþ Þôáí ïìïöõëüöéëþ êáé ðáñüëëçëá äåí åîýôáóáí ôçí ðïéüôçôá ôïõ áôüìïõ êáé ôçí éêáíüôçôü ôçò íá áíáèñýøåé ðáéäéü. Ôï ðñþôï åîüìçíï ôïõ íýïõ Ýôïõò óôçí þñá ìáò óõìâáßíïõí êáé ôá ðéï óçìáíôéêü ãåãïíüôá ãéá ôçí GLBT êïéíüôçôá. ùò êáé ôïí Éïýíéï ôïõ 2008 Ý ïõìå åíá Porn Film Festival ôýëç Éáíïõáñßïõ, ôï Ðáíüñáìá Ïìïöõëïöéëéêïý ÊéíéìáôïãñÜöïõ óôç Èåóóáëïíßêç (áñ Ýò Ìáúïõ), ðïõ öýôïò åßíáé ç ç 10 ñïíßá ôïõ êáé áíáìýíåôáé íá åßíáé éäéáßôåñï. ñ åôáé ìåôá ôï ÖåóôéâÜë ÊéíéìáôïãñÜöïõ Gay and Lesbian óôçí ÁèÞíá ðñïò ôï ôýëïò Ìáßïõ ðïõ ðýñéóç ìáò Üöçóå Üöïíïõò (èåôéêü) ìå ôéò åðéëïãýò ôïõ êáé êëåßíïõìå ôéò ìåãüëåò äéïñãáíþóåéò ìå ôï Athens Pride ôï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ óôçí Ðë. Êëáõèìþíïò. Ôþñá áí èýëåôå íá âïçèþóåôå óôç äéïñãüíùóç ôïõ ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíþóåôå ìå ôï (ìåôü ôéò 14:00) Þ ìðåßôå óôï Ôé ìáèáßíåé êáíåßò üôáí êáèõóôåñýé íá äþóåé ôï Üñèñï ôïõ; ÁðëÜ ïôé ôï European LGBT Humanist Forum ðïõ Ýãéíå óôçí ÁèÞíá 15 êáé 16 Äåêåìâñßïõ 2007 èá åðáíýëèåé äñõìßôåñï êáé áõôïí ôïí Äåêåìâñç ôïõ Ï êüóìïò ðïõ ðýñáóå ôï êáôþöëé ôçò äéïñãüíùóçò áõôþò Þôáí áðïöáóéóìýíïò íá ðåßóåé ôïõò äéïñãáíùôýò íá ôïõ äþóïõí äéüñêåéá. Ôþñá ãéá åðéðëýïí ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ôé Ýãéíå ìðïñåßôå íá äåéôå óôï forum.eu. Ïóï ãéá ôçí Eurovision äåí ñåéáæïíôáé êáé ðïëëü... Ý ïõìå êáé ëýìå: ñõóüíèç Ðáãþíá ( ñýóðá) äå ùñüåé ó üëéï, åãþ ïýôå óôï èõñïôçëýöùíü ìïõ äå èá Ýâáæá áõôü ôï üíïìá, ðüóï ìáëëïí íá ôç óôåßëïõìå êáé óå äéáãùíéóìü. Êþóôáò ÌáñôÜêçò: ù- ñáßï ðáéäß ãéá óðßôé áëëßùò êéíäõíýõåéò íá ðåôüîåé êüôé ôïõ óôõë åý ïìáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá åéñþíç.... Ôé ìýíåé; Êáëïìïßñá ÓáñÜíôç, íáæéüñá êáé êïñéôóüêé... äåí åéíáé êáé Ðáðáñßæïõ áëëü óôïõò ôõöëïýò åðéêñáôåß ï ìïíüöèáëìïò. Ãéá áðïñßåò, äéáìáñôõñßåò, åíóôüóåéò êáé üôé Üëëï èýëåôå, ðáñáêáëþ ìçí åðéêïéíùíþóåôå ìáæß ìïõ, èá á- ðïõóéüæù... ðüñôå óôïí ÏÔÅ, Ý ù êáé ößëï ðïõ äïõëåýåé åêýé (åßíáé êáé åêäüôçò, áíåõ DVD), ìçí ôïí ðëçñþíïõíå êé Üäéêá. ANTIVIRUS 8

9 Πέμπτη OPA Greek Hospitality (Greek music- Greek Dance) Dj John Παρασκευή Dance in the mix Part 1 - three Dj set Σαββατο Dance in the mix Part 2 three Dj set Κυριακή electro dance-r n B

10 ANTIVIRUS 10

11 free wireless snacks and sweets coffee and drinks Konstantinoypoleos 84 & Iera Odos, Gazi, Athens, T:

12 & Οι εκπομπές του Λαζόπουλου Τι σας άρεσε, τι σας χάλασε, τι σας έφτιαξε και τι σας γύρισε τ άντερα! Στείλτε τα στο Οι υπόλοιπες εκπομπές (Γιάννης, 27) Η κολοκυθόσουπα με κάρρυ Η ζωή χωρίς τηλεόραση Πολλές αηδίες της fusion κουζίνας (Αλέξανδρος, 23) Οι ειδήσεις είναι πλέον σχεδόν αποκλειστικά γελοίες (Παναγιώτης, 25) Οι πολίτες δε μασάν! Το εστιατόριο RED INDIAN, στου ψυρρή Η dvd-ολαγνεία των δημοσιογράφων (Μάρκος, 27) Πήρα 2 κιλά (Πάνος, 19) Τα σήματα ειρήνης που θα γίνουν σε πάνω από 130 σημεία του πλανήτη Το καλό σεξ! Οι σφαγές και ο εμφύλιος στη κένυα (Dana, 34) Τα βατράχια που ακουω πρίν και μετά, ενίοτε και κατα τη διάρκεια! (Νίκος, 27) Η Apple και τα lap top της! Αχ... Τελιώνωνω τη σχολή μου... Ο κολλητός μου ακόμη να μου πάρει ένα δώρο... (Γιάννης,25) Και μετά τι...; (Δημήτρης, 25)

13

14 åéäþóåéò ôïõ Óðõñßäùí ÊÜãêá, ÕðÜñ åé ÊïéíùíéêÜ Åõáßóèçôç Åôáéñßá; Óôéò 10 ôïõ Éáíïõáñßïõ, ï çãýôçò ôïõ Óõíôçñçôéêïý êüììáôïò ôçò Éóðáíßáò,Mariano Rajoy, äþëùóå óå ðñïåêëïãéêþ óõãêýíôñùóç óôç ðüëç ÔïëÝäï, ðùò ç «ðáñáäïóéáêþ ïéêïãýíåéá» ñåéüæåôáé ðñïóôáóßá. Øçöïèçñþíôáò Êáèïëéêïýò, óõíôçñçôéêïýò êáé áðëïýò ïéêïãåíåéüñ åò õðïó Ýèçêå ôç äçìéïõñãßá åíüò «Õðïõñãåßïõ ÏéêïãÝíåéáò», óå ðåñßðôùóç íßêçò ôïõ êüììáôüò ôïõ óôéò åêëïãýò ôïõ Ìáñôßïõ. Ç õðüñ ïõóá ÓïóéáëéóôéêÞ ÊõâÝñíçóç, ðáñü ôéò óõíå åßò ðéýóåéò ãéá ôï áíôßèåôï, áðü ôçí ÊáèïëéêÞ Åêêëçóßá ôçò Éóðáíßáò (áðü ôéò éó õñüôåñåò èñçóêåõôéêýò åêêëçóßåò óôï ðýñáóìá ôùí áéþíùí), Ý åé íïìéìïðïéþóåé ôïõò ãüìïõò ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, Ý åé êüíåé ðéï áðëþ ôçí Ýêäïóç äéáæõãßïõ êáé Ý åé ðåé íáé óôçí õéïèýôçóç ðáéäéþí áðü ïìüöõëåò ïéêïãýíåéåò. Ï Ðïíôßöéêáò ëßãï êáéñü ðñéí åß å óõíôá èåß, ìýóù video link ðáñáêáëþ, ìå ôçí êéíçôïðïßçóç ôçò ÉóðáíéêÞò Åêêëçóßáò ç ïðïßá, ìå ôéò åõëïãßåò ôïõ Óõíôçñçôéêïý Êüììáôïò, óõãêýíôñùóå óå äéáäþëùóç ðåñéóóüôåñïõò áðü ðéóôïýò öùíüæïíôáò óõíèþìáôá êáôü ôùí Êõâåñíçôéêþí ìýôñùí êáé êáôçãïñþíôáò ôç êõâýñíçóç Jose Luis Rodriguez Zapatero ãéá áêñáßá Êïóìéêüôçôá (= ðïëéôéêþ áðïêëåéóìïý èñçóêåéþí). Ï ßäéïò ï Zapatero äþëùóå ðùò óôçí Éóðáíßá üëïé Ý ïõí äéêáéþìáôá, ðéóôïß êáé ìç! Ôá ðñïãíùóôéêü äåí äßíïõí óáöýò ðñïâüäéóìá óå êáíýíá áðü ôá äýï êüììáôá, äçìéïõñãþíôáò áêñüôçôåò êáé ðüëùóç óôçí áíôéðáñüèåóç ðïõ åßíáé ôüóï ðïëéôéêþ üóï êáé ðñïóùðéêþ. ANTIVIRUS 14 Ç ÊáìðÜíéá ãéá ôá Áíèñþðéíá Äéêáéþìáôá (Human Rights Campaign óôá åëëçíéêü) äçìïóßåõóå ìßá ëßóôá ãéá ôï 2008, ìå ôéò 195 åôáéñßåò ôçò ÁìåñéêÞò ãéá íá äïõëåýïõí ïé ï- ìïöõëüöéëïé. ËáìâÜíïíôáò õðüøéí ôçò ôá ìýôñá ôùí åôáéñéþí ãéá ôá Üôïìá äéáöïñåôéêïý óåîïõáëéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý, ç HRC óõíýèåóå ôá êñéôþñéá áîéïëüãçóçò ôçò ëßóôáò, ôá ïðïßá ðñïóìåôñïýí ôçí åöáñìïãþ ôçò ðïëéôéêþò ôùí Ìç-Äéáêñßóåùí ôüóï ôïõ ÓõíôÜãìáôüò ôùí ÇÐÁ, üóï êáé ôçò êüèå åôáéñßáò îå ùñéóôü. Ìüíï åôáéñßåò ðïõ Ýëáâáí ôï 100% óõìðåñéëþöèçêáí óôç ëßóôá, «ÊÜèå ìßá åôáéñßá áðü áõôýò ðñïóðáèåß óêëçñü íá áëëüîåé ôéò åñãáóéáêýò ðñáêôéêýò ôçò êáé íá êüíåé ðéï áóöáëþ åêáôïììýñéá åñãáæïìýíïõò ôïõò» äßëïóå ï Ðñüåäñïò ôçò HRC Joe Solmonese. Ìåôáîý ôùí åôáéñéþí åßíáé: ç Disney, ç Google, ç PepsiCo êáé ç Ford. Êáé ãéá üðïéïí Üëëï èýëåé íá äåé ïëüêëçñç ôç ëßóôá:www.hrc.org/issues/best_places_to_work_2008.asp ÃÜìïò áëü ÉÊÅÁ Óôçí áãáðçìýíç ìïõ Óïõçäßá ï êáéñüò åßíáé êáêüò, ç èåñìïêñáóßá ðïëý áìçëþ êáé ï ößëïò ìïõ ï Êùíóôáíôßíïò ðïëý ìåèõóìýíïò îáíü! ÁëëÜ áõôü äåí åìðïäßæïõí ôá ôñßá êüììáôá ôéò áíôéðïëßôåõóçò ÓïóéáëéóôÝò,ÐñÜóéíïé êáé Áñéóôåñïß íá ðéýóïõí ãéá ôç øþöéóç åíüò íïìïó åäßïõ ðïõ èá åîéóþíåé ôá æåõãüñéá óôï èåóìü ôïõ ãüìïõ. Ï- ìüöõëïé êáé åôåñüöõëïé èá ìðïñïýí íá ðáíôñåõôïýí êáíïíéêü üðùò ãßíåôáé óôá æåõãüñéá Üíôñá-ãõíáßêáò ìý- ñé óþìåñá. Ç Óôïê üëìç åðýôñåøå ôï Êïéíùíéêü Óýìöùíï Óõìâßùóçò ôï 1995, ìå ôï ïðïßï Ýäéíå óôïõò óõìâßïõò ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáíôñåìýíùí æåõãáñéþí. Ôï êüììá ôùí Óõíôçñçôéêþí, ðïõ äåí ëáôñåýåé êáé ôçí éäýá, åßíáé õðï ñåùìýíï íá îåêéíþóåé äéüëïãï ó åôéêü ìå ôï èýìá ðñïò áíåýñåóçò êïéíü áðïäåêôþò ëýóçò. Ôï ðéï åíäéáöýñïí êïììüôé üìùò åßíáé ðùò áí ï íüìïò ðåñüóåé, ï ãüìïò èá ôåëåßôáé óôçí Åêêëçóßá ôçò Óïõçäßáò, Ýíá Ëïõèçñéáíü ðáñáêëüäé ôïõ ñéóôéáíéóìïý. íá Ýôïò ðñéí, ç Åêêëçóßá åß å åðßóçìá ó ïëéüóåé ðùò ðñïôéìü ôïí üñï «ÃÜìïò» ãéá ôïõò åôåñïöõëüöéëïõò, áëëü áðü ôï ÄåêÝìâñéï ç äéüèåóç áñ ßæåé íá áëëüæåé. Ãéá ôïõò Éåñåßò ðïõ äéáöùíïýí ìå ôýôïéïõ åßäïõò å- íþóåéò, ç Åêêëçóßá äéýññåõóå ðùò èá áêïëïõèþóåé ôï ìïíôýëï ôùí ùñéóìýíùí, óôï ïðïßï Ýíáò ÉåñÝáò äåí åßíáé õðï ñåùìýíïò íá ðáíôñýøåé êüðïéïí ðïõ Ý åé ðüñåé äéáæýãéï, ðáñü ìüíï áí äåí õðüñ åé Üëëïò äéáèýóéìïò ÉåñÝáò. Ðåñßðïõ ôï 75% ôùí Óïõçäþí åßíáé ðéóôïß ôçò Åêêëçóßáò ôïõò êáé 2% êïéíùíåß óõ íü.

15 íáò êïýêëïò+ýíáò êïýêëïò = ôýëåéá äéáöþìéóç! H Levi's öáßíåôáé üôé âñþêå ôïí ôñüðï ãéá íá êüíåé áßóèçóç. ÍÝïò, ùñáßïò, óå ðïëý design óðßôé ðñïóðáèåß íá öïñýóåé Ýíá ðáíôåëüíé êáé äõóêïëåýåôáé óôïõò áóôñüãáëïõò, îáöíéêü Ýíáò ôçëåöùíéêüò èüëáìïò âãáßíåé áðü ôï ðüôùìá ìå Ýíáí ðïëý ùñáßï, îáíèü ìýóá ôïõ. Ôá áãüñéá êïéôüæïíôáé, áìïãåëïýí ðïíçñü êáé êáôåâüæïíôáò ëßãï êüôù ôï ôæéí ôïõ, ï ðñùôáãùíéóôþò ôñáâüåé ìå äýíáìç ôï ðáíôåëüíé ôïõ ìý ñé ôç ìýóç êáé ôáõôü ñïíá ôï äéáìýñéóìü ôïõ ìåôáìïñöþíåôáé óå äñüìï, óôïí ïðïßï ôá äýï «ðáéäéü» óõíå ßæïõí ìáæß. ÌåôÜ áðü Ýíá ìéêñü äéüëåéììá ðïõ ðñïóðáèïýóá íá öïñýóù ôï ôæéí ìïõ ôçò åí ëüãï åôáéñßáò, ùñßò íá Ýñèåé îáíèüò ìýóá áðü èüëáìï, ðñýðåé íá ðù ðùò êõêëïöïñåß êáé åêäï Þ ðïõ óôïí èüëáìï åßíáé ìéá êïõêëüñá áíôß ôïõ îáíèïý! Äåí åßíáé ç ðñþôç gay äéáöþìéóç ôçò åôáéñßáò, áëëü åßíáé ç ðñþôç ìå äõï åíáëëáêôéêü óåíüñéá, áíüëïãá ìå ôï êáíüëé ðñïâïëþò. «Åßìáóôå üëïé åíèïõóéáóìýíïé ìå ôï gay ôýëïò», ëýåé ï áíïé ôü ïìïöõëüöéëïò ÕðïäéåõèõíôÞò Marketing, Robert Cameron, «åßíáé êüðùò áëëçãïñéêü, {åêåß ðïõ ï îáíèüò}, áðïêáëýðôåôáé îáöíéêü». Ïé óôï åõüìåíåò äéáöçìßóåéò åîåëßóóïíôáé óôçí êõñßáñ ç ìïñöþ ðñïþèçóçò ðñïúüíôùí êáé èá áðïóðüóïõí ôç ìåñßäá ôïõ ëýïíôïò óôïí ôçëåïðôéêü ñüíï ìý ñé ôï Ïé áöñïáìåñéêáíïß êáé ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò åßíáé ôï êïéíü ðïõ èá óôï åýóåé ïëüêëçñç ç êáìðüíéá ìå ðïëëü óðïôüêéá êáé Ýíôõðåò êáôá ùñßóåéò. Ç êßíçóç áðü ôçí åôáéñßá åß å èåôéêü ó üëéá áðü ôï óýíïëï ó åäüí ôùí åìðëåêïìýíùí, ìå ëßãá ðáñáôñüãïõäá áðü åìðüñïõò ðïõ ôç èåþñçóáí ðñïêëçôéêþ. Ç Levi Strauss & Co.Üëëùóôå, Þôáí ç ðñþôç ìåãü- -ëç åôáéñßá ç ïðïßá ðñïóýöåñå ðñïíüìéá ãéá ôïõò óõìâßïõò ôùí åñãáæïìýíùí ôçò, áíåîüñôçôá ôïõ öýëïõ ôïõò, ôï 92. Óôç ìðïõãüäá áñéóôåñü! Ëßãï ðñéí ìðïõí ôá äïñõöïñéêü óõóôþìáôá ðëïþãçóçò óôçí êáèçìåñéíüôçôá üëùí ìáò, ìéá Ýñåõíá óôç ãçñáéü Áëâéþí óõìðåñáßíåé ðùò ïé ãõíáßêåò êáé ïé ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò ìïéñüæïíôáé ôá ßäéá ïäçãéêü ðñïâëþìáôá. Êáé ïé äýï êáôçãïñßåò âáóßæïíôáé óå ôïðéêü óçìåßá áíáöïñüò ( «óôï Üãáëìá», «óôï ôñßôï öáíüñé», «óôï êüêêéíï óôáìáôçìýíï öïñôçãü» ê.ë.ð.) êáé ôïõò åßíáé ðéï äýóêïëï íá åðåîåñãáóôïýí ùñïôáîéêýò ðëçñïöïñßåò ( «óôá 200 ìýôñá áñéóôåñü», «Þôáí ðåñßðïõ 30 áìüîéá ðñéí áðü ôï äéêü ìïõ», «íáé, ùñüåé ôï áìüîé óå áõôþ ôç èýóç ðüñêéíãê»). Ïé øõ ïëüãïé ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Queen Mary, ôïõ Ëïíäßíïõ, ïé ïðïßïé Ýêáíáí ôçí Ýñåõíá, äþëùóáí ðùò óå ó Ýóç ìå åôåñïöõëüöéëïõò Üíäñåò, ïé gay êáé ïé ãõíáßêåò èá áíôéìåôùðßóïõí ðïëý ìåãáëýôåñåò äõóêïëßåò íá öôüóïõí óôïí ðñïïñéóìü ôïõò óå Ýíá Üãíùóôï ìýñïò. Ïé 140 óõììåôý ïíôåò óôçí Ýñåõíá êëþèçêáí íá áðáíôþóïõí óå åñùôþìáôá óå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôþ ðïõ åîïìïßùíáí óõíèþêåò ïäþãçóçò êáé áöïñïýóáí ãåíéêü áðïóôüóåéò êáé þñïõò. Ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò, ïìïöõëüöéëåò ãõíáßêåò êáé åôåñïöõëüöéëåò ãõíáßêåò åðýäåéîáí ðáñüìïéá ðñïóüíôá ðñïóáíáôïëéóìïý, ïé ãõíáßêåò ãåíéêü åß áí ðïëý êáëýôåñç äõíáôüôçôá áðïìíçìüíåõóçò ôçò èýóçò ôùí ðñáãìüôùí êáé ïé gay óõíýèåôáí Ýíá ðåñßåñãï «ìùóáúêü» áðïôåëåóìüôùí ìåñéêü «ðéï áíôñéêü» êáé ìåñéêü «ðéï ãõíáéêåßá». Õ.Ã.1 ÅðéôÝëïõò êïñßôóéá, ìüèáìå ôé êüíïõí êáëü ïé straight Üíôñåò, ïäçãïýí óå äñüìïõò ùñßò êßíçóç! Õ.Ã.2 Åõ áñéóôþ èá óõíå ßóù íá ðáßñíù Ôáîß, Ý åé êáé ôá ôõ åñü ôïõ. Õ.Ã.3 Ðñþôç ÖïñÜ áêïýò ôç ëýîç Áëâéþí; Äåí åßíáé êáëéáñíôü, åßíáé áñ áéüôáôç, ÑùìáúêÞ êáé ïíïìáôßæåé ôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá ìå ôéò ëåõêýò áêôýò ôçò, óõãíþìç ôá ëåõêü ôçò âñü éá ç åôõìïëïãßá åßíáé áðü ôï ëáôéíéêü alb- = ëåõêïò

16 åéäþóåéò ôïõ Óðõñßäùí ÊÜãêá, GO PARIS, GO PARIS, GO PARIS íá áðü ôá ðåñéïäéêü ôïõ ãíùóôïý ðáíåðéóôçìßïõ Harvard, êáèçãþôñéá ôïõ ïðïßïõ åßíáé êáé ç ÁããåëéêÞ ËáÀïõ (Éóôïñéêüò Âõæáíôéíþí ñüíùí), ôï óáôéñéêü Lampoon, áðïöüóéóå íá ôéìþóåé ôçí ìßá êáé ìüíç (ç Ãç äåí ùñüåé Üëëç ìéá ôýôïéá ðåñóüíá) Paris Hilton, ùò ôç Lampoon Ãõíáßêá ôçò ñïíéüò. Ôï óáôéñéêü ðåñéïäéêü åßíáé ôï ðáëáéüôåñï óå óõíå- Þ Ýêäïóç ðåñéïäéêü ãýëéïõ óôéò Ç.Ð.Á. êáé êüèå ñüíï ôéìü áíèñþðïõò ðïõ óõíýâáëáí óôï íá ãßíåé ï êüóìïò ðéï åõ Üñéóôïò. Ïé äéïñãáíùôýò ìßëçóáí ãéá ôá óðïõäáßá ðñïóüíôá ôçò Paris êáé ðùò åßíáé ç ãõíáéêü ðïõ ðáßñíåé ðéï óýíôïìü áðü êüèå Üëëïí áõôü ôï âñáâåßï. Ç ôåëåôþ èá ãßíåé óôï ÐáíåðéóôÞìéï óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ, ðáñïõóßá ôçò âñáâåõüìåíçò ç ïðïßá èá ôï ðáñáëüâåé êáé èá åêöùíþóåé åõ áñéóôþñéï ëüãï. Ç ôåëåôþ åßíáé áíïé ôþ ãéá ü- ëïõò, ôï ãýëéï èá åßíáé Üöèïíï üðùò êáé ïé ìðýñåò, ìüíï ãéá ìðïõöý äåí îýñù áí èá Ý åé. Óçìåßùóç, ëßãåò çìýñåò ìåôü ôç âñüâåõóç èá êüíåé ðñåìéýñá ç íýá êùìéêþ ôáéíßá ôçò ÊëçñïíüìïõÄéáóçìüôçôáò. Õ.Ã. Èá åêöùíþóåé ëüãï êáíïíéêüôáôá, äåí ñåéüæåôáé óåíáñéïãñüöïõò íá ôçò ôï ãñüøïõí, Üñá äåí åðçñåüæåôáé áðü ôçí áðåñãßá ðïõ ìïõ óôýñçóå ôï îåíý ôé ìðñïóôü óôç nova, ãéá ôéò ñõóýò Óöáßñåò Áõôü äåí åßíáé ðåñéïäåßá, áí ôç íïìßæáôå ãéá ôýôïéá. Áõôü äåí åßíáé åêëïãýò, áí ìðåñäýøáôå ôéò çìåñïìçíßåò. Áõôü äåí åßíáé äéüëïãïò, áí åßóôå áêüìá ñïìáíôéêüò. Áõôü åßíáé ìéá ìü ç ôïõ Wii Sports, ðïõ üëá åðéôñýðïíôáé êáé ôá åéñéóôþñéá åêôïîåýïíôáé ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò. Ïé Äçìïêñáôéêïß èá êåñäßóïõí áõôýò ôéò åêëïãýò, ôï îýñïõí üëïé. Ôá ïêôþ ñüíéá äéáêõâýñíçóçò (äéá-ôé;) ôïõ áãáðçìýíïõ üëùí ìáò áãåëáäüñç, George W. Bush, åîáóöáëßæïõí Üíåôç åðéêñüôçóç óôïí õðïøþöéï ôùí Äçìïêñáôéêþí, áñêåß íá æþóåé, üðïéïò åßíáé, ôïõò ðñïêñéìáôéêïýò! Ðñïóðáèþíôáò íá êåñäßóïõí ðåñéóóüôåñïõò øþöïõò ç ðñþôç Ãõíáßêá ðïõ äéåêäéêåß óïâáñü ôçí Ðñïåäñßá êáé ï ðñþôïò ÁöñïáìåñéêÜíïò ðïõ äéåêäéêåß óïâáñü ôçí Ðñïåäñßá Ý ïõí áñ ßóåé Ýíáí áãþíá õðïóôþñéîçò ìåéïíïôþôùí. Íá óôáìáôþóåé ç ðïëéôéêþ ìç áíï Þò ôùí áíïéêôü ï- ìïöõëïößëùí óôï óôñáôü æþôçóå ç Hillary, ôï Óýìöùíï Óõìâßùóçò áíýöåñå ï Obama, «Ý ïõí Ýíá üíåéñï» ïé ìáýñïé øçöïöüñïé ôïõ Obama, ôïí ðñüåäñï Lyndon B. Johnson áíýóêáøå ç Clinton, ðïõ õðýãñáøå ôï Íüìï Éóüôçôáò ôï ¼ é óôïí ðüëåìï åßðå ï Barack, íá óôáìáôþóåé ç åðýìâáóç óå Üëëåò þñåò, æþôçóå ç Hillary. Ôá ðñïâëþìáôá ôùí ìáýñùí èá ëýóåé ï Obama, óôá ðñïâëþìáôá ôùí Éóðáíüöùíùí óêýâåé ç Clinton. ¼ é, Êáíåßò äåí áó ïëþèçêå ìå ôï ôé åßðå ï Edwards. ÊÜíïíôáò áêüìá ðéï âñüìéêï ôïí ðüëåìï óôï Wii, ç Hillary Clinton, Ýâãáëå ôï ëïõñüêé ôïõ Wiimote ôïõ áíôéðüëïõ ôçò ëýãïíôáò «êáíåßò äåí èýëåé íá áíïßîåé èýìá ñáôóéóìïý, åßìáé ìéá ãõíáßêá ðïõ äéåêäéêåß ôçí Ðñïåäñßá êáé åßíáé Ýíáò Áöñïáìåñéêáíüò». îáëëïò ï êáðíéóôþò Barack Obama «äåí Ýèéîå ôýôïéï èýìá» êáé ôçí Ý ùóå óôçí áðáôçìýíç óôï ðáñåëèüí Hillary ãéá ôïí ìýëëïíôá ðñþôï Êýñéï Bill Clinton, ó ïëéüæïíôáò æùíôáíü óôï íôéìðýéô «äåí îýñù åíüíôéá óå ðïßïí ìü ïìáé», «Ìáò áãáðïýí êáé ôïõò äýï ïé óýæõãïé ìáò» ôïõ áðüíôçóå! Íáé, êáé ï John Edwards åßíáé ðáíôñåìýíïò, áëëü áõôüò ðáßæåé ìüíïò ôïõ ìå ôï PlayStation 3, ãéá áõôü êáé äåí Ý åé åëðßäåò. Ïé åêëïãýò Ý ïõí áêüìá êáéñü, ïé ÑåðïõìðëéêÜíïé ßóùò áíáóõíôá èïýí, o Mike Huckabee, õðïøþöéïò ôùí ÑåðïõìðëéêÜíùí, ßóùò ðüñåé ðßóù üôé «ç ïìïöõëïöéëßá åßíáé êôçíùäßá», ç Opra ìðïñåß êáé íá óôáìáôþóåé íá äéáöçìßæåé êüèå ìýñá ôïí Obama, ç Hillary ßóùò íá ãßíåé ðéï èçëõêþ, ôï ÉñÜí ßóùò óôáìáôþóåé íá áðåìðëïõôßæåé ïõñüíéï êáé åãþ ßóùò öôüóù ôá 75 êéëü ðáßæïíôáò Wii Fitness! Ï John Edwards äåí èá êåñäßóåé. Õ.Ã. Ðñïò Ýêðëçîç üëùí ï Edwards ðáñáéôþèçêå ëßãï ìýôá ôçí óõããñáöþ áõôþò ôçò åßäçóçò êáé èá êüôóåé íá ðáßîåé Playstation 3 óôï óðßôé ôïõ. ANTIVIRUS ANTIVIRUS 24 16

17 Ôóéðñáò ÃÜìïõ! Áíïé ôþ èýóç õðýñ ôïõ ãüìïõ ïìïöýëùí ðþñå ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò, óå äéáäéêôõáêþ ôïõ óõíýíôåõîç. Ï íåáñüò ðïëéôéêüò (ãåííþèçêå ôï 1974), åßíáé õðïøþöéïò ãéá ôçí Ðñïåäñßá ôïõ Óõíáóðéóìïý ÑéæïóðáóôéêÞò ÁñéóôåñÜò êáé äéáíýåé ìßá áðü ôéò êáëýôåñåò ðåñéüäïõò óôç æùþ ôïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ìýñïò ôùí áðëþí ðïëéôþí âëýðïõí óôï ðñüóùðü ôïõ ôá Üöèáñôá áðü ôçí ðïëéôéêþ íéüôá êáé íéþèïõí ðùò Ýíáò íýïò ßóùò íá îýñåé êáëýôåñá ôéò á- íüãêåò ôùí íýùí. Ôï ðïóïóôü Ýêðëçîç ðïõ áðýóðáóå óôéò ÄçìïôéêÝò ÅêëïãÝò óôçí ÁèÞíá, ç ìåãüëç Üíïäïò ôïõ ÓÕ.- ÑÉ.ÆÁ. óôéò âïõëåõôéêýò äåß íïõí ðùò õ- ðüñ åé þñïò ãéá áëëáãýò êáé ç êïéíùíßá ôéò æçôüåé. Ï ßäéïò åßíáé õðýñìá ïò ôïõ ðëþñç äéá ùñéóìïý ìåôáîý Åêêëçóßáò êáé ÊñÜôïõò, ôçò áðïðïéíéêïðïßçóçò ôùí ìáëáêþí ïõóéþí êáé ôçò Äçìüóéáò Äùñå- Üí Ðáéäåßáò (áõôü ôï ôåëåõôáßï åßíáé óáí ôçí «ðáãêüóìéá åéñþíç» óôá êáëëéóôåßá). Óôçí áðüíôçóþ ôïõ, Þôáí óáöþò õðýñ ôïõ ðëþñïõò ãüìïõ ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, áëëü äåí óõíý éóå ó åôéêü ìå ôá äéêáéþìáôá õéïèåóßáò ðáéäéþí áðü áõôü ôá æåõãüñéá. Âåâáßùò, äåí ñùôþèçêå åð' áõôïý. to be... Õ.Ã.1 Ëáôñåýù ôç óõëëïãþ ðáðïõôóéþí ôïõ, ðñýðåé íá «ôñþåé» êáé ôçí ÊÜñõ ÌðñÜíôóï. ÅìöÜíéóç êáé õðüäçìá åßíáé. Õ.Ã.2 Äåí Þîåñá ðïõ íá ôï âüëù êáé åßðá íá ôï ãñüøù åäþ ðïõ Ý åé Ýíá ðïëéôéêü Üñùìá, áêüìá íá öïñýóåé ôï íõöéêü ôï êïñßôóé ìáò ç ÊÜñëá Ìðñïýíé. Á áõôüò ï Óáñêïæß! Äåí Ý åé ëßãï ñüíï íá ôç óôåöáíùèåß, íá ìçí ôçí áôéìüæåé! Ç ñá ôçò Ãçò, ÓÜââáôï, 29 Ìáñôßïõ 2008, 8 ìå 9 ôï âñüäõ. ¼ëá îåêßíçóáí óôï ìáêñéíü Óßäíåú ôçò Áõóôñáëßáò, üôáí óôéò 31 Ìáñôßïõ 2007, óôéò 7:30 ôï âñüäõ, 2,2 åêáôïììýñéá êüôïéêïé Ýâãáëáí ôéò óõóêåõýò ôïõ óðéôéïý ôïõò áðü ôçí ðñßæá êáé Ýêëåéóáí ôá öþôá ôïõò, áðïëáìâüíïíôáò ìßá þñá çóõ ßáò óôï óêïôüäé. Ôá ìåãáëýôåñá ìíçìåßá ôçò ðüëçò óêïôåßíéáóáí êáé áêüìç êáé ãüìïé Ýãéíáí õðü ôï öùò ôùí êåñéþí. ÁðïôÝëåóìá Þôáí íá ìåéùèåß ç êáôáíüëùóç ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò êáôü 10,2%, ìýãåèïò ðïõ éóïäõíáìåß ìå ôçí áðïìüêñõíóç áõôïêéíþôùí áðü ôï äñüìï ãéá ìßá þñá. ÖÝôïò, ç ñá ôçò Ãçò (Earth Hour) ðþñå ðáãêüóìéåò äéáóôüóåéò, êáëþíôáò Üôïìá êáé åðé åéñþóåéò áðü üëï ôïí êüóìï íá óâþóïõí ôá öþôá ôïõò ãéá ìßá þñá ôï ÓÜââáôï, 29 Ìáñôßïõ 2008, ìåôáîý 8 êáé 9 ôï âñüäõ. Óôçí ÅëëÜäá ëüãù Ýëëåéøçò åðßóçìïõ ïñãáíùôéêïý öïñýá, ôï èýìá áöþíåôáé óôá Ýñéá ìáò. Óôçí Áßãéíá Ý åé Þäç äçìéïõñãçèåß Ýíáò ìéêñüò áíåîüñôçôïò ïñãáíùôéêüò ðõñþíáò, åíþ ç ÁèÞíá ðáñáìýíåé ðñïêëçôéêü áìýôï ç. ¼- é ãéá ðïëý Ãéá ôñüðïõò ðïõ ìðïñåßôå íá âïçèþóåôå êáé ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãñüøôå ìáò óôï êáé åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá áðü ôçí ÅëÝíç ÓêñÝêïõ

18 ANTIVIRUS 16

19 10,11,12 Οκτ. Tον Οκτώβρη

20 Τα βασικά... Το φόρουμ της αθήνας ήταν μια πρωτοβουλία ατόμων και οργανώσεων που συμμετείχαν στο τραπέζι της Μη διάκρισης του Πανευρωπαϊκού τραπεζιού της Λισσαβώνας που έγινε ένα χρόνο πρίν. Έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 15 και 16 Δεκεμβρη του Βασικός στόχος ήταν η συνεργασία ατόμων και οργανώσεων σε κοινά πλάνα για μια Ευρώπη ανοιχτή στην πολυμορφία του σεξουαλικού προσανατολισμού και σε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για κάθε πολίτη. Στο φόρουμ της αθήνας υπήρχαν τραπέζια με θέματα που αναλύθηκαν και την δεύτερη μέρα προτάθηκαν/σχεδιαστηκαν ιδεές δράσης και αυτοτελή εργαστήρια που αφορούσαν πιο ιδεολογικά ή προσωπικά ζητήματα. Τα τραπέζια αφορούσαν: Την υγεία Την εκπαίδευση Τη πολιτική Τα ΜΜΕ Τη τέχνη Και τα εργαστήρια (workshops) Ομοφοβία Ιντερνετ και σχέσεις Εναλλακτικά μοντέλα οικογένειας Συνολικά συμμετείχαν ενεργά 150 άτομα από το Μόναχο, τη Μαδρίτη, το Λονδίνο, τη Φλορεντία, το Μιλάνο, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Πάτρα, το Ναύπλιο και την Αθήνα σε κάποιο τραπέζι ή εργαστήριο, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 27 οργανώσεων. Στο φόρουμ χαιρέτησαν η Deborah Lambillote ILGA Europe, Monica Freyer European Humanist Forum, Andrea Rojas European Humanist Activities for Women. ANTIVIRUS 18

21 Υπάρχουµε! Ονειρευόµαστε! ιεκδικούµε! Συνθέσεις Τραπεζιών Κάθε τραπέζι άγγιξε συγγεκριμένα θέματα και ανέπτυξε ιδέες για δράση πάνω σε αυτά. Αν σας ενδιαφέρει οτιδήποτε από αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπέυθυνο/η του τραπεζιού. ΥΓΕΙΑ Στην Ελλάδα παρατηρούμε έλλειψη επίσημης κρατικής χρηματοδότησης για εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης (ιδίως σε σχολεία). Επίσης σε κρατικό επίπεδο δεν υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης κοινωνικού φύλου και επιδότηση για αλλαγή φύλου. Τα οροθετικά άτομα έχουν προβλήματα που αφορούν το απόρρητο στην επαρχεία καθώς και πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανεπάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού (κυρίως στις ΜΕΛ). Προτάσεις για δράση Το νοσηλευτικό προσωπικό και οι ιατροί πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς ως ΗΙV+ Ενημέρωση για την αναγκαιότητα των γυναικολογικών εξετάσεων για πρόληψη καρκίνου μήτρας και στήθους Συνδυασμός μονάδων κινητής αιμοδοσίας και εξέτασης για ΗIV Ενημέρωση για την πρόληψη στα πανεπιστήμια (χρηματοδότηση κρατική ή ιδιωτική) Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με συνεργασία των οργανώσεων με ειδικούς του χώρου και του κράτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεν υπάρχει βιβλίο και μάθημα στα ελληνικά σχολεία που να αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό.μας ενδιαφέρει εξαιρετικά να εισάγουμε το θέμα. Επίσης θα πρεπει να εισαχθούν μαθήματα που να αφορούν το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη μη διάκριση στις παιδαγωγικές σχολές, ωστε οι μελλοντικοι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν να το διδάξουν σωστά. Θεωρούμε επίσης πως η επαφή και η ανταλλαγή μεταξύ φοιτητών είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία κοινοτήτων. Με βάση αυτά προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε με ενδιαφερόμενους: Mελέτες οργανώσεων σε θέματα σεξουαλικότητας σε συνεργασία με σχολές ωστε να δημιουργηθούν κατάλληλα βιβλία και μαθήματα. LGBT γκρουπ δασκάλων. Μελέτη των θεμάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση και προτάσεις για δράση. Συνεργασία με διάφορες ομάδες αντόσ τησ κοινότητας ωστε να παρουσιαστεί στο κράτος μια πλήρης πρόταση για δράση. Ομάδες φοιτητών στα πανεπιστήμια μέσω ΜΜΕ της κοινότητας. Σύνδεση μεταξύ τους. Ομάδες γονέων lgbt ΤΕΧΝΗ Η τέχνη σαν βασικό κομμάτι που υποστηρίζει τα pride με μουσική, κινηματογράφο, θέατρο και άλλες μορφές. Βασικότερο παράδειγμα ΛΟΑΤ τέχνης στην Ελλάδα, τα δύο φεστιβάλ κινηματογράφου, το Πανόραμα Ταινιών Θεσσαλονίκης και πιο πρόσφατα το Gay and Lesbian Φεστιβάλ της Αθήνας. Πρόταση που ν απευθυνθεί σε όλες τις ΛΟΑΤ οργανώσεις της Αθήνας για την συνδημιουργία, συντήρηση και χρήση ενός καλλιτεχνικού χώρου. Ο χώρος αυτός είναι εξαιρετικά αναγκαίος για την προβολή, προώθηση της ΛΟΑΤ τέχνης (και μη*) και επίσης χώρος συνάντησης ΛΟΑΤ ανθρώπων (και μη*) με σκοπό την καλλιτεχνική και κοινωνική οργάνωση και δράση. Πρόταση στην επιτροπή του Athens Pride για διεύρυνση των δρώμενων του pride. Προτάσεις για παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Επίσης ομάδα υπεύθυνη για τη δημιουργία αρμάτων που θα προβάλλουν πιο αντιπροσωπευτικά αληθινά πρότυπα της ΛΟΑΤ κοινότητας.

22 Πολιτικό υπόβαθρο του με αναγκαία την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων σε σχέση με τα προβλήματα και το μέλλον του ΛΟΑΤ χώρου ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βάλαμε κάποιες προτεραιότητες να κινήσουμε στην Ελλάδα τα εξής πολιτικά ζητήματα: Α) Πολιτικός γάμος Β) Κατάργηση του 347 και του 927 Γ) Κατάργηση του 3344 (νόμος για το εργασιακό). Επίσης έγιναν κάποιες ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από την εκπρόσωπο της ILGA Ευρώπης που θα είναι στο πλευρό της κοινότητας να πιέσουμε και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αντιγόνη και η Διεθνή Αμνηστία θα στηρίξουν στα θέματα της εργασίας & του Πολιτικού Γάμου. Την δεύτερη ημέρα προτείναμε να συντονιστούμε οι οργανώσεις και να δυναμώσουμε την καμπάνια του πολιτικού γάμου που έχει ξεκινήσει η Όλκε. Θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα στην Ελληνική κοινωνία, να παρουσιάσουμε όλες τις θετικές απόψεις τοποθετήσεις από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, να γίνουμε ένα monitor στο παρατηρητήριο του Ελσίνκι και επίσης να πιέσουμε δημιουργώντας μια επιτροπή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εργασίας. Τέλος για όλα τα παραπάνω και για να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας θα δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό οργανώσεων και Κομμάτων που θα συναντιέται σε μηνιαία βάση (με πρώτη ημερομηνία την 8η Ιανουαρίου) και σε αυτή την πρώτη συνάντηση θα αποφασίσουμε την επανα-λειτουργία του πολύχρωμου Φόρουμ (αλλιώς Florum!) μια ανοιχτή συνάντηση που μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί για να ανταλλάσουμε απόψεις, να ενημερώνουμε για τις κινήσεις του συντονιστικού και γενικότερα. ΜΜΕ Παρατηρήσαμε ότι στην Ευρώπη τα ΛΟΑΤ ΜΜΕ είναι περισσότερο έντυπος τύπος και Site-Portal. Στην Ελλάδα η ιστορία των ΛΟΑΤ ΜΜΕ έχει ξεκινήσει περίπου 30 χρόνια τώρα, με διαφορές εκδόσεις που υπήρχαν ανά περιόδους. Σημαντικό κομμάτι θεωρήθηκε το να μπορούν τα ΛΟΑΤ ΜΜΕ να διανέμονται-διαδίδονται και εκτός κοινότητας, αφού θεωρούμε ότι μετατρέπουν αντιλήψεις, ενώ προτάθηκε να αποφεύγονται τα ανώνυμα άρθρα στα ΛΟΑΤ ΜΜΕ. Σημαντική θεωρείται και η μεταξύ τους συνεργασία αλλά και με τις οργανώσεις, ώστε συντονισμένα να μπορούν να προωθήσουν διάφορα σημαντικά ζητήματα για την ΛΟΑΤ κοινότητα. Η εμφάνιση και ο τρόπος επικοινωνίας των ΛΟΑΤ ΜΜΕ προτείνεται να είναι περισσότερο SEXY και για αυτό μπορούμε να βρούμε βοήθεια από τα υπόλοιπα έντυπα του εξωτερικού. Καθώς και μια περαιτερω συνεργασία μεταξύ εντύπων του εξωτερικού Όσο αφορά συνολικά τα ΜΜΕ: Θα πρέπει να κινηθούμε με μία λίστα φιλικών δημοσιογράφων προς την ΛΟΑΤ κοινότητα και να προωθούμε τα νέα μας σε αυτούς. Θα πρέπει να καταγελούμε τα ΜΜΕ που ξεπερνάνε τα όρια της λασπολογίας και μην καθόμαστε ως απλοί θεατές όταν αυτό συμβαίνει. Σημαντική δύναμη θεωρούμε τον έντυπο τύπο και καλό είναι να το αξιοποιούμε αυτό βάζοντας νέα στις εφημερίδες και τα περιοδικά που αντλούν από εκεί τις ειδήσεις τους τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Καλό είναι ότι δημοσίευση κατορθώσουμε να έχουμε στα ΜΜΕ να την έχουμε χωρίς να χάσουμε την αξιοπρέπεια μας. Γνωρίζουμε πώς στα κανάλια δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές επιλογές αλλά σίγουρα μπορούμε να τις επιλέξουμε ή όχι. Συμφωνήσαμε να καθιερώσουμε το βραβείο για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύτηκε αλλά και για το χειρότερο. Και να το απονέμουμε έπειτα από συνεννόηση με την επιτροπή του Athens pride την ημέρα διεξαγωγής του. Τέλος συμφωνήσαμε για μία ακόμα συνάντηση που θα αφορά το Outing ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή στρατηγική. ANTIVIRUS 20

23 Δυο λόγια από τη διοργάνωση: Ανθρωπιστικό Ευρωπαϊκο ΛΟΑΤ Φόρουμ... Γιατί; Αρχικά αποφασίσαμε να γίνει κάτι μαζικό σε μορφή φόρουμ, γιατί θέλαμε να ανταλλάξουμε ανοιχτά απόψεις, να ενώσουμε δυνάμεις και ν αποφασίσουμε κοινές δράσεις! ΛΟΑΤ γιατι τα θέματα του αφορούσαν τις Λεσβιακές, Ομοφυλοφιλικές, Αμφισεξουαλικές και Τρανσέξουαλ κοινότητες της Ευρώπης. Έπειτα θέλαμε να είναι ευρωπαικό, και επειδή αποτελούσε πρωτοβουλία ανθρωπιστικών οργανώσεων από την Ευρώπη που συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ της Λισσαβώνας, αλλά και επειδή έχει πλέον ενδιαφέρον για εμάς να μη κινούμαστε αποξενωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο και πόσο μάλλον την Ευρώπη. Είναι τέλος ανθρωπιστικό, γιατί εμπνέεται από τις αρχές της μη βιας και μη διάκρισης και έχει ως κεντρική αξία τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια αποτελεί μια συνολική πρωτοβουλία μελών του Παγκόσμιου Ανθρωπιστικού Κινήματος, με δράση σε 105 χώρες με 1.7 εκατομμύριο μέλη. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτού του φόρουμ; Με αφετηρία το διήμερο αυτό στην Αθήνα θέλουμε να δυναμώσουμε τις υπάρχουσες δράσεις στην Ελλάδα ανοίγοντας ταυτόχρονα το βλέμμα μας και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ο απώτερος στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι η συνεργασία οργανώσεων, ατόμων, φορέων, κομμάτων ώστε Πανευρωπαϊκά οι ΛΟΑΤ κοινότητες να αποκτήσουν τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής που επιθυμουμε. Τι βρήκατε ενδιαφέρον αυτές τις δύο ημέρες του φόρουμ; Οργανώσεις που συμμετείχαν Amnesty International Antigone Association of solidarity to transsexual transvestites of Greece (SATTE) Athens Pride Be Positive European Gay Lesbian Sport Federation Feminist Net Futuro Umano Gay Support Net Hellenic Helsinki Watch HIV Humanists Homosexual Lesbian Community Greece (OLKE) Humanist Party (of Greece, UK, Germany) Humanistische Bewegung Deutschland Initiative of Homosexuals against repression (POEK) International Lesbian Gay Association Lesbian Group Athens LightBeat Obrela Stargayte Sympraxis against Homophobia Synthesis The UK forum for Non-violence Trans-humanists Uganda United societies of balkan World without wars and violenc Είχαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ενδείξεις. Αρχικά η ποσότητα του κόσμου και το γεγονός οτι πολλοί ήταν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια με πολλή διάθεση και μάλιστα από πολλά σημεία της ελλάδας και όχι μόνο από την Αθήνα. Επίσης η εξαιρετική μας συνεργασία με την ILGA Europe και την εκπρόσωπο της, κυρία Lambilotte Deborah. Ακόμη βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγόνός πως ό κόσμος έχει ανάγκη για Εργαστήρια που αφορούν προσωπικά θέματα κάτι που φάνηκε από την ειλικρινή συμμετοχή του σε αυτά. Κλείνοντας... «Αυτό το φόρουμ ήταν μια πρώτη προσπάθεια να συνδέσουμε τις δραστηριότητες των οργανώσεων, με την ενημέρωση και τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων, να δημιουργήσουμε και πάλι συνθήκες μιας πιο συνολικής συνεργασίας με κατεύθυνση σε θέματα τα οποία μας αφορούν. Ο κοινός παρονομαστής στις συζητήσεις ήταν η δημιουργία δράσεων με άξονα τη μη βία, το σεβασμό και την αυτοεκτίμηση» Επόμενο συνολικό ραντεβού αποτελεί το Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ στο Μιλάνο 4,5,6 Απριλίου Για πληροφορίες Η ιστοσελίδα του φόρουμ θα παραμείνει ενεργή και θα ενημερώνεται για οτιδήποτε έχει σχεση με τις δράσεις το φόρουμ και ότι συζητήθηκε εκεί.

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: Κώστα Σκανδαλίδη Tomas Hirsch. Αφιέρωμα: Gay Icons

Συνέντευξη: Κώστα Σκανδαλίδη Tomas Hirsch. Αφιέρωμα: Gay Icons Συνέντευξη: Κώστα Σκανδαλίδη Tomas Hirsch Αφιέρωμα: Gay Icons 19 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 19ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη:

Συνέντευξη: «το φιλί της ζωής» [ΑΣΟΝ:] (νεανικό) πάθος... ώριμος ήχος. Ο παραγωγός ραδιοφώνου, Γ. Φλωράκης. Συνέντευξη: äéáíýìåôáé äùñåüí Tåý ïò 6 >ðåñéïäéêü ãéá ðáéäéü ãõìíáóßïõ ìå áíïé ôü ìõáëü êáé áíïé ôü ðáíéü! Συνέντευξη: Το συγκρότημα «Μίκρο» H συγγραφέας Λίτσα Ψαραύτη: Η συγγραφέας που μας χάρισε «το φιλί της ζωής»

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα