Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία"

Transcript

1 25 21

2

3

4 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Διανέμεται Δωρεάν σε αντίτυπα. Τα κείμενα του εντύπου εκφράζουν την άποψη των συντακτών και όχι απαραίτητα της: «Be Positive, εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Η αναδημοσίευση ή μετάδοση μέρους ή ολόκληρου του εντύπου, με οποιοδήποτε τρόπο, επιτρεπεται μόνο με την έγγραφη άδεια των Αρχισυντακτών. Αρχισυντάκτες Παπαγιαννόπουλος Γιάννης Σοφιανός Νίκος Επιμέλεια Κειμένων Λαζαρίδης Τάσος Συντάκτες Τεύχους Αλεξανδρής Πέτρος Βογιατζης Κυριάκος Κάγκας Σπυρίδων Λαζαρίδης Τάσος Μπίτσιος Κωστής Ναζλίδης Μανώλης Νικολαϊδης Κωνσταντίνος Παναγόπουλος Πέτρος Πισπίλης Δημήτρης Σκουταρη Ρούλα Πετρόπουλος Χρήστος Κωστάκη Amodini Γιώργος Νικος Μ. Thodoris Υπεύθυνος Δημιουργικού Μορίκης Γρηγόρης Δημιουργικό Μορίκης Γρηγόρης Σοφιανός Νίκος Εικονογράφηση Εξωφύλλου Ματσαγγούρας Παναγής Τμήμα Επικοινωνίας και Χορηγών Τηλέφωνο: (+30) ΤΘ:8143, ΤΚ:10010, Αθήνα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 6 Editorial Σελ. 8 Θέ-α-μα Σελ.10 Freebies Σελ.12 Συν και πλην Σελ. 14 Ειδήσεις Σελ.18 Ανθρωπιστικές Δράσεις Σελ.20 Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό ΛΟΑΤ Φόρουμ Σελ. 24 Φεστιβάλ Διαφορετικότητας Σελ. 26 Athens Guide Σελ. 28 Gadgets Σελ. 30 Ντίνος Χριστιανόπουλος Σελ. 32 Ηλικίες!!! Σελ. 34 The L Word Σελ. 36 Τουρισμός Σελ. 38 Τέχνη και μουσική Σελ. 40 Σινεμά και dvd Σελ. 42 Μόδα Σελ. 44 Bob o μαρτυροπαντελόνης Σελ. 46 Gazoraid Σελ. 48 Βιβλία Σελ. 49 Ζώδια

6 !"# $%&'()*)+, -. /# %+/, : , 03 82;, < < =!"!# 6, 8 <, > 7 $%!$ & & $# 1 0, ,7 830 <,? 88 1A = B 8? C,,7 D,7 <, D, E < < 444 F 12, 4 P88, <, 4 D, 444 E <1 Q 0 8,, 88, R A > 88 ; , 4 P, D 826 G 7 6 < , 2 1 4S L S < TUVUW,7, , 0,8 0 4 D < < X, 8 1,,,, 8444 F 7 1 1G < 1 '! ( & )% *! #$! +! "$%!!"$ 9H 9I J K L 3 9H:,7 M 0,7 M -N 8 M 3, 4 O 3, <, 88,, < 6,88 4 P88,7 <, D ,, 444 P, 7 2 < , 8 3 <, 8,, , F 7 F,&!# * -. / %! & / % $! $0 1" $ 2 $ 1 3/% "/! 4 3 & $ $%!5 6$ 7! 689:4 ;,8< = ANTIVIRUS 6

7

8 èý(á)ìá ôïõ Íßêïõ Óïöéáíïý, Áí å åéò DVD ðýñíá íá ìå âñåéò... åßìáé Åêäüôçò! ÐÝñáóáí ìþíåò áðïõóßáò ôïõ áëëá ôåëßêü ôï îáíá åßäáìå ìðñïóôü ìáò (ðëýïí) åêôõðïìýíï. Ìéá Ýîõðíç êßíéóç ôùí óõíôåëåóôþí ôïõ 10% íá êõêëïöïñþóïõí ìáæß ìå ôçí gay åöçìåñßäá City Uncovered êüèå 15 ìýñåò. Äåí èá ìðïñïýóå íá ðåñüóåé áðáñáôþñçôï ôï áëëáæïíéêü åíôéôüñéáë óôçí ðñþôç ôïõò äçìïóéýõóç, áëëá óçìáóßá Ý åé ðïõ õðüñ åé êé å þ ìüèåé ìüèåé íá âëýðù ôç èåôéêþ ðëåõñü ôçò ðñüîçò. Ïóï áöïñü ôï Éíôåñíåô êáé ôçí åðéóêåøéìüôçôá ôùí GLBT site / portal ôï Alexa.com (äéåèíþ êáôáìåôñçôþ åðéóêåøéìüôçôáò) ìáò äßíåé ôçí êáôüôáîç ôïõò óôéò 4 Äåêåìâñßïõ 2007 ìå ï ðñþôï ôï 2 ôï ï ï ï êáé 5 ôï ï åíü 6 áêïõëïõèåß ôï ï 8 ôï ï gr êáé 9 ôï ç Óôçí 12 èýóç âñßóêåôáé ôï äéêü ìáò Áíôå êáé óå áíþôåñá. Áêüìá êáé óôçí Ïõããáñßá åðåôñüðç ç ðïëéôéêþ Ýíùóç ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, áíáãíùñßæïíôáò ôá äéêáéþìáôá óõæýãùí, üóï áöïñü ôéò êëçñïíïìéýò, ôïõò öüñïõò êáé Üëëá æçôþìáôá. Åíþ óôçí ÅëëÜäá áêüìá áó ïëïýìáóôå ìå ôï ðïéüò Ýäùóå ôï DVD. Ðüóï äåéëïé åéíáé ïé ðïëéôéêïß ìáò; Á ñå äçìáñ å, ìçí íôñýðåóå êé åãþ ðïýóôçò åßìáé! Ôüóïò êáéñüò ðåñüóå êáé ôåëéêü ï ðéï ãíùóôïò ïìïöõëüöéëïò Ýìåëå íá åßíáé ï Êáïõìðüé óôï 'Brokeback Mountain' (2005), Êéíäýíåøå íá ðüñåé êáé üóêáñ ãéá ôïí ñüëï áõôü, áëëá äõóôé- þò äåí èá Ý åé îáíá ôç äõíáôüôçôá íá ôï äéåêäéêßóåé. Ï ëüãïò ãéá ôïí ðëýïí ðáóßãíùóôï Heath Ledger ðïõ óýìöùíá ìå ôçí áóôõíïìßá, ç õðåñâïëéêþ äüóç áð' ôá Üðéá (õðíùôéêü) åßíáé ç ðéèáíþ áéôßá èáíüôïõ ôïõ. Ìéá Ãáëëßäá ëåóâéá íçðéáãùãüò 45 åôþí êáôüöåñå ìåôü áðï ðïëëü ñüíéá äéêáóôéêþí áãþíùí: ðñþôïí íá ìðïñýóåé åðéôýëïõò íá õïèåôßóåé Ýíá ðáéäé êáé íá æþóïõí óå ìéá ïéêïãåíéáêþ áôìüóöáéñá ìå ôçí óôáèåñþ ôçò óýíôñïöï åäþ êáé 17 ñüíéá. Êáé äåýôåñïí íá îåöôõëßóåé ôá ãáëëéêü äéêáóôþñéá, áöïý äåí êáôáöåñáí íá áðïäåßîïõí óôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Äéêáóôçñßïõ Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Óôñáóâïýñãïõ, üôé äåí áðýññéøáí ôçí áßôçóþ ôçò ãéá ôçí õéïèåóßá åðåéäþ Þôáí ïìïöõëüöéëþ êáé ðáñüëëçëá äåí åîýôáóáí ôçí ðïéüôçôá ôïõ áôüìïõ êáé ôçí éêáíüôçôü ôçò íá áíáèñýøåé ðáéäéü. Ôï ðñþôï åîüìçíï ôïõ íýïõ Ýôïõò óôçí þñá ìáò óõìâáßíïõí êáé ôá ðéï óçìáíôéêü ãåãïíüôá ãéá ôçí GLBT êïéíüôçôá. ùò êáé ôïí Éïýíéï ôïõ 2008 Ý ïõìå åíá Porn Film Festival ôýëç Éáíïõáñßïõ, ôï Ðáíüñáìá Ïìïöõëïöéëéêïý ÊéíéìáôïãñÜöïõ óôç Èåóóáëïíßêç (áñ Ýò Ìáúïõ), ðïõ öýôïò åßíáé ç ç 10 ñïíßá ôïõ êáé áíáìýíåôáé íá åßíáé éäéáßôåñï. ñ åôáé ìåôá ôï ÖåóôéâÜë ÊéíéìáôïãñÜöïõ Gay and Lesbian óôçí ÁèÞíá ðñïò ôï ôýëïò Ìáßïõ ðïõ ðýñéóç ìáò Üöçóå Üöïíïõò (èåôéêü) ìå ôéò åðéëïãýò ôïõ êáé êëåßíïõìå ôéò ìåãüëåò äéïñãáíþóåéò ìå ôï Athens Pride ôï ÓÜââáôï 7 Éïõíßïõ óôçí Ðë. Êëáõèìþíïò. Ôþñá áí èýëåôå íá âïçèþóåôå óôç äéïñãüíùóç ôïõ ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíþóåôå ìå ôï (ìåôü ôéò 14:00) Þ ìðåßôå óôï Ôé ìáèáßíåé êáíåßò üôáí êáèõóôåñýé íá äþóåé ôï Üñèñï ôïõ; ÁðëÜ ïôé ôï European LGBT Humanist Forum ðïõ Ýãéíå óôçí ÁèÞíá 15 êáé 16 Äåêåìâñßïõ 2007 èá åðáíýëèåé äñõìßôåñï êáé áõôïí ôïí Äåêåìâñç ôïõ Ï êüóìïò ðïõ ðýñáóå ôï êáôþöëé ôçò äéïñãüíùóçò áõôþò Þôáí áðïöáóéóìýíïò íá ðåßóåé ôïõò äéïñãáíùôýò íá ôïõ äþóïõí äéüñêåéá. Ôþñá ãéá åðéðëýïí ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ôé Ýãéíå ìðïñåßôå íá äåéôå óôï forum.eu. Ïóï ãéá ôçí Eurovision äåí ñåéáæïíôáé êáé ðïëëü... Ý ïõìå êáé ëýìå: ñõóüíèç Ðáãþíá ( ñýóðá) äå ùñüåé ó üëéï, åãþ ïýôå óôï èõñïôçëýöùíü ìïõ äå èá Ýâáæá áõôü ôï üíïìá, ðüóï ìáëëïí íá ôç óôåßëïõìå êáé óå äéáãùíéóìü. Êþóôáò ÌáñôÜêçò: ù- ñáßï ðáéäß ãéá óðßôé áëëßùò êéíäõíýõåéò íá ðåôüîåé êüôé ôïõ óôõë åý ïìáé ãéá ôçí ðáãêüóìéá åéñþíç.... Ôé ìýíåé; Êáëïìïßñá ÓáñÜíôç, íáæéüñá êáé êïñéôóüêé... äåí åéíáé êáé Ðáðáñßæïõ áëëü óôïõò ôõöëïýò åðéêñáôåß ï ìïíüöèáëìïò. Ãéá áðïñßåò, äéáìáñôõñßåò, åíóôüóåéò êáé üôé Üëëï èýëåôå, ðáñáêáëþ ìçí åðéêïéíùíþóåôå ìáæß ìïõ, èá á- ðïõóéüæù... ðüñôå óôïí ÏÔÅ, Ý ù êáé ößëï ðïõ äïõëåýåé åêýé (åßíáé êáé åêäüôçò, áíåõ DVD), ìçí ôïí ðëçñþíïõíå êé Üäéêá. ANTIVIRUS 8

9 Πέμπτη OPA Greek Hospitality (Greek music- Greek Dance) Dj John Παρασκευή Dance in the mix Part 1 - three Dj set Σαββατο Dance in the mix Part 2 three Dj set Κυριακή electro dance-r n B

10 ANTIVIRUS 10

11 free wireless snacks and sweets coffee and drinks Konstantinoypoleos 84 & Iera Odos, Gazi, Athens, T:

12 & Οι εκπομπές του Λαζόπουλου Τι σας άρεσε, τι σας χάλασε, τι σας έφτιαξε και τι σας γύρισε τ άντερα! Στείλτε τα στο Οι υπόλοιπες εκπομπές (Γιάννης, 27) Η κολοκυθόσουπα με κάρρυ Η ζωή χωρίς τηλεόραση Πολλές αηδίες της fusion κουζίνας (Αλέξανδρος, 23) Οι ειδήσεις είναι πλέον σχεδόν αποκλειστικά γελοίες (Παναγιώτης, 25) Οι πολίτες δε μασάν! Το εστιατόριο RED INDIAN, στου ψυρρή Η dvd-ολαγνεία των δημοσιογράφων (Μάρκος, 27) Πήρα 2 κιλά (Πάνος, 19) Τα σήματα ειρήνης που θα γίνουν σε πάνω από 130 σημεία του πλανήτη Το καλό σεξ! Οι σφαγές και ο εμφύλιος στη κένυα (Dana, 34) Τα βατράχια που ακουω πρίν και μετά, ενίοτε και κατα τη διάρκεια! (Νίκος, 27) Η Apple και τα lap top της! Αχ... Τελιώνωνω τη σχολή μου... Ο κολλητός μου ακόμη να μου πάρει ένα δώρο... (Γιάννης,25) Και μετά τι...; (Δημήτρης, 25)

13

14 åéäþóåéò ôïõ Óðõñßäùí ÊÜãêá, ÕðÜñ åé ÊïéíùíéêÜ Åõáßóèçôç Åôáéñßá; Óôéò 10 ôïõ Éáíïõáñßïõ, ï çãýôçò ôïõ Óõíôçñçôéêïý êüììáôïò ôçò Éóðáíßáò,Mariano Rajoy, äþëùóå óå ðñïåêëïãéêþ óõãêýíôñùóç óôç ðüëç ÔïëÝäï, ðùò ç «ðáñáäïóéáêþ ïéêïãýíåéá» ñåéüæåôáé ðñïóôáóßá. Øçöïèçñþíôáò Êáèïëéêïýò, óõíôçñçôéêïýò êáé áðëïýò ïéêïãåíåéüñ åò õðïó Ýèçêå ôç äçìéïõñãßá åíüò «Õðïõñãåßïõ ÏéêïãÝíåéáò», óå ðåñßðôùóç íßêçò ôïõ êüììáôüò ôïõ óôéò åêëïãýò ôïõ Ìáñôßïõ. Ç õðüñ ïõóá ÓïóéáëéóôéêÞ ÊõâÝñíçóç, ðáñü ôéò óõíå åßò ðéýóåéò ãéá ôï áíôßèåôï, áðü ôçí ÊáèïëéêÞ Åêêëçóßá ôçò Éóðáíßáò (áðü ôéò éó õñüôåñåò èñçóêåõôéêýò åêêëçóßåò óôï ðýñáóìá ôùí áéþíùí), Ý åé íïìéìïðïéþóåé ôïõò ãüìïõò ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, Ý åé êüíåé ðéï áðëþ ôçí Ýêäïóç äéáæõãßïõ êáé Ý åé ðåé íáé óôçí õéïèýôçóç ðáéäéþí áðü ïìüöõëåò ïéêïãýíåéåò. Ï Ðïíôßöéêáò ëßãï êáéñü ðñéí åß å óõíôá èåß, ìýóù video link ðáñáêáëþ, ìå ôçí êéíçôïðïßçóç ôçò ÉóðáíéêÞò Åêêëçóßáò ç ïðïßá, ìå ôéò åõëïãßåò ôïõ Óõíôçñçôéêïý Êüììáôïò, óõãêýíôñùóå óå äéáäþëùóç ðåñéóóüôåñïõò áðü ðéóôïýò öùíüæïíôáò óõíèþìáôá êáôü ôùí Êõâåñíçôéêþí ìýôñùí êáé êáôçãïñþíôáò ôç êõâýñíçóç Jose Luis Rodriguez Zapatero ãéá áêñáßá Êïóìéêüôçôá (= ðïëéôéêþ áðïêëåéóìïý èñçóêåéþí). Ï ßäéïò ï Zapatero äþëùóå ðùò óôçí Éóðáíßá üëïé Ý ïõí äéêáéþìáôá, ðéóôïß êáé ìç! Ôá ðñïãíùóôéêü äåí äßíïõí óáöýò ðñïâüäéóìá óå êáíýíá áðü ôá äýï êüììáôá, äçìéïõñãþíôáò áêñüôçôåò êáé ðüëùóç óôçí áíôéðáñüèåóç ðïõ åßíáé ôüóï ðïëéôéêþ üóï êáé ðñïóùðéêþ. ANTIVIRUS 14 Ç ÊáìðÜíéá ãéá ôá Áíèñþðéíá Äéêáéþìáôá (Human Rights Campaign óôá åëëçíéêü) äçìïóßåõóå ìßá ëßóôá ãéá ôï 2008, ìå ôéò 195 åôáéñßåò ôçò ÁìåñéêÞò ãéá íá äïõëåýïõí ïé ï- ìïöõëüöéëïé. ËáìâÜíïíôáò õðüøéí ôçò ôá ìýôñá ôùí åôáéñéþí ãéá ôá Üôïìá äéáöïñåôéêïý óåîïõáëéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý, ç HRC óõíýèåóå ôá êñéôþñéá áîéïëüãçóçò ôçò ëßóôáò, ôá ïðïßá ðñïóìåôñïýí ôçí åöáñìïãþ ôçò ðïëéôéêþò ôùí Ìç-Äéáêñßóåùí ôüóï ôïõ ÓõíôÜãìáôüò ôùí ÇÐÁ, üóï êáé ôçò êüèå åôáéñßáò îå ùñéóôü. Ìüíï åôáéñßåò ðïõ Ýëáâáí ôï 100% óõìðåñéëþöèçêáí óôç ëßóôá, «ÊÜèå ìßá åôáéñßá áðü áõôýò ðñïóðáèåß óêëçñü íá áëëüîåé ôéò åñãáóéáêýò ðñáêôéêýò ôçò êáé íá êüíåé ðéï áóöáëþ åêáôïììýñéá åñãáæïìýíïõò ôïõò» äßëïóå ï Ðñüåäñïò ôçò HRC Joe Solmonese. Ìåôáîý ôùí åôáéñéþí åßíáé: ç Disney, ç Google, ç PepsiCo êáé ç Ford. Êáé ãéá üðïéïí Üëëï èýëåé íá äåé ïëüêëçñç ôç ëßóôá:www.hrc.org/issues/best_places_to_work_2008.asp ÃÜìïò áëü ÉÊÅÁ Óôçí áãáðçìýíç ìïõ Óïõçäßá ï êáéñüò åßíáé êáêüò, ç èåñìïêñáóßá ðïëý áìçëþ êáé ï ößëïò ìïõ ï Êùíóôáíôßíïò ðïëý ìåèõóìýíïò îáíü! ÁëëÜ áõôü äåí åìðïäßæïõí ôá ôñßá êüììáôá ôéò áíôéðïëßôåõóçò ÓïóéáëéóôÝò,ÐñÜóéíïé êáé Áñéóôåñïß íá ðéýóïõí ãéá ôç øþöéóç åíüò íïìïó åäßïõ ðïõ èá åîéóþíåé ôá æåõãüñéá óôï èåóìü ôïõ ãüìïõ. Ï- ìüöõëïé êáé åôåñüöõëïé èá ìðïñïýí íá ðáíôñåõôïýí êáíïíéêü üðùò ãßíåôáé óôá æåõãüñéá Üíôñá-ãõíáßêáò ìý- ñé óþìåñá. Ç Óôïê üëìç åðýôñåøå ôï Êïéíùíéêü Óýìöùíï Óõìâßùóçò ôï 1995, ìå ôï ïðïßï Ýäéíå óôïõò óõìâßïõò ôá äéêáéþìáôá ôùí ðáíôñåìýíùí æåõãáñéþí. Ôï êüììá ôùí Óõíôçñçôéêþí, ðïõ äåí ëáôñåýåé êáé ôçí éäýá, åßíáé õðï ñåùìýíï íá îåêéíþóåé äéüëïãï ó åôéêü ìå ôï èýìá ðñïò áíåýñåóçò êïéíü áðïäåêôþò ëýóçò. Ôï ðéï åíäéáöýñïí êïììüôé üìùò åßíáé ðùò áí ï íüìïò ðåñüóåé, ï ãüìïò èá ôåëåßôáé óôçí Åêêëçóßá ôçò Óïõçäßáò, Ýíá Ëïõèçñéáíü ðáñáêëüäé ôïõ ñéóôéáíéóìïý. íá Ýôïò ðñéí, ç Åêêëçóßá åß å åðßóçìá ó ïëéüóåé ðùò ðñïôéìü ôïí üñï «ÃÜìïò» ãéá ôïõò åôåñïöõëüöéëïõò, áëëü áðü ôï ÄåêÝìâñéï ç äéüèåóç áñ ßæåé íá áëëüæåé. Ãéá ôïõò Éåñåßò ðïõ äéáöùíïýí ìå ôýôïéïõ åßäïõò å- íþóåéò, ç Åêêëçóßá äéýññåõóå ðùò èá áêïëïõèþóåé ôï ìïíôýëï ôùí ùñéóìýíùí, óôï ïðïßï Ýíáò ÉåñÝáò äåí åßíáé õðï ñåùìýíïò íá ðáíôñýøåé êüðïéïí ðïõ Ý åé ðüñåé äéáæýãéï, ðáñü ìüíï áí äåí õðüñ åé Üëëïò äéáèýóéìïò ÉåñÝáò. Ðåñßðïõ ôï 75% ôùí Óïõçäþí åßíáé ðéóôïß ôçò Åêêëçóßáò ôïõò êáé 2% êïéíùíåß óõ íü.

15 íáò êïýêëïò+ýíáò êïýêëïò = ôýëåéá äéáöþìéóç! H Levi's öáßíåôáé üôé âñþêå ôïí ôñüðï ãéá íá êüíåé áßóèçóç. ÍÝïò, ùñáßïò, óå ðïëý design óðßôé ðñïóðáèåß íá öïñýóåé Ýíá ðáíôåëüíé êáé äõóêïëåýåôáé óôïõò áóôñüãáëïõò, îáöíéêü Ýíáò ôçëåöùíéêüò èüëáìïò âãáßíåé áðü ôï ðüôùìá ìå Ýíáí ðïëý ùñáßï, îáíèü ìýóá ôïõ. Ôá áãüñéá êïéôüæïíôáé, áìïãåëïýí ðïíçñü êáé êáôåâüæïíôáò ëßãï êüôù ôï ôæéí ôïõ, ï ðñùôáãùíéóôþò ôñáâüåé ìå äýíáìç ôï ðáíôåëüíé ôïõ ìý ñé ôç ìýóç êáé ôáõôü ñïíá ôï äéáìýñéóìü ôïõ ìåôáìïñöþíåôáé óå äñüìï, óôïí ïðïßï ôá äýï «ðáéäéü» óõíå ßæïõí ìáæß. ÌåôÜ áðü Ýíá ìéêñü äéüëåéììá ðïõ ðñïóðáèïýóá íá öïñýóù ôï ôæéí ìïõ ôçò åí ëüãï åôáéñßáò, ùñßò íá Ýñèåé îáíèüò ìýóá áðü èüëáìï, ðñýðåé íá ðù ðùò êõêëïöïñåß êáé åêäï Þ ðïõ óôïí èüëáìï åßíáé ìéá êïõêëüñá áíôß ôïõ îáíèïý! Äåí åßíáé ç ðñþôç gay äéáöþìéóç ôçò åôáéñßáò, áëëü åßíáé ç ðñþôç ìå äõï åíáëëáêôéêü óåíüñéá, áíüëïãá ìå ôï êáíüëé ðñïâïëþò. «Åßìáóôå üëïé åíèïõóéáóìýíïé ìå ôï gay ôýëïò», ëýåé ï áíïé ôü ïìïöõëüöéëïò ÕðïäéåõèõíôÞò Marketing, Robert Cameron, «åßíáé êüðùò áëëçãïñéêü, {åêåß ðïõ ï îáíèüò}, áðïêáëýðôåôáé îáöíéêü». Ïé óôï åõüìåíåò äéáöçìßóåéò åîåëßóóïíôáé óôçí êõñßáñ ç ìïñöþ ðñïþèçóçò ðñïúüíôùí êáé èá áðïóðüóïõí ôç ìåñßäá ôïõ ëýïíôïò óôïí ôçëåïðôéêü ñüíï ìý ñé ôï Ïé áöñïáìåñéêáíïß êáé ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò åßíáé ôï êïéíü ðïõ èá óôï åýóåé ïëüêëçñç ç êáìðüíéá ìå ðïëëü óðïôüêéá êáé Ýíôõðåò êáôá ùñßóåéò. Ç êßíçóç áðü ôçí åôáéñßá åß å èåôéêü ó üëéá áðü ôï óýíïëï ó åäüí ôùí åìðëåêïìýíùí, ìå ëßãá ðáñáôñüãïõäá áðü åìðüñïõò ðïõ ôç èåþñçóáí ðñïêëçôéêþ. Ç Levi Strauss & Co.Üëëùóôå, Þôáí ç ðñþôç ìåãü- -ëç åôáéñßá ç ïðïßá ðñïóýöåñå ðñïíüìéá ãéá ôïõò óõìâßïõò ôùí åñãáæïìýíùí ôçò, áíåîüñôçôá ôïõ öýëïõ ôïõò, ôï 92. Óôç ìðïõãüäá áñéóôåñü! Ëßãï ðñéí ìðïõí ôá äïñõöïñéêü óõóôþìáôá ðëïþãçóçò óôçí êáèçìåñéíüôçôá üëùí ìáò, ìéá Ýñåõíá óôç ãçñáéü Áëâéþí óõìðåñáßíåé ðùò ïé ãõíáßêåò êáé ïé ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò ìïéñüæïíôáé ôá ßäéá ïäçãéêü ðñïâëþìáôá. Êáé ïé äýï êáôçãïñßåò âáóßæïíôáé óå ôïðéêü óçìåßá áíáöïñüò ( «óôï Üãáëìá», «óôï ôñßôï öáíüñé», «óôï êüêêéíï óôáìáôçìýíï öïñôçãü» ê.ë.ð.) êáé ôïõò åßíáé ðéï äýóêïëï íá åðåîåñãáóôïýí ùñïôáîéêýò ðëçñïöïñßåò ( «óôá 200 ìýôñá áñéóôåñü», «Þôáí ðåñßðïõ 30 áìüîéá ðñéí áðü ôï äéêü ìïõ», «íáé, ùñüåé ôï áìüîé óå áõôþ ôç èýóç ðüñêéíãê»). Ïé øõ ïëüãïé ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Queen Mary, ôïõ Ëïíäßíïõ, ïé ïðïßïé Ýêáíáí ôçí Ýñåõíá, äþëùóáí ðùò óå ó Ýóç ìå åôåñïöõëüöéëïõò Üíäñåò, ïé gay êáé ïé ãõíáßêåò èá áíôéìåôùðßóïõí ðïëý ìåãáëýôåñåò äõóêïëßåò íá öôüóïõí óôïí ðñïïñéóìü ôïõò óå Ýíá Üãíùóôï ìýñïò. Ïé 140 óõììåôý ïíôåò óôçí Ýñåõíá êëþèçêáí íá áðáíôþóïõí óå åñùôþìáôá óå çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôþ ðïõ åîïìïßùíáí óõíèþêåò ïäþãçóçò êáé áöïñïýóáí ãåíéêü áðïóôüóåéò êáé þñïõò. Ïìïöõëüöéëïé Üíôñåò, ïìïöõëüöéëåò ãõíáßêåò êáé åôåñïöõëüöéëåò ãõíáßêåò åðýäåéîáí ðáñüìïéá ðñïóüíôá ðñïóáíáôïëéóìïý, ïé ãõíáßêåò ãåíéêü åß áí ðïëý êáëýôåñç äõíáôüôçôá áðïìíçìüíåõóçò ôçò èýóçò ôùí ðñáãìüôùí êáé ïé gay óõíýèåôáí Ýíá ðåñßåñãï «ìùóáúêü» áðïôåëåóìüôùí ìåñéêü «ðéï áíôñéêü» êáé ìåñéêü «ðéï ãõíáéêåßá». Õ.Ã.1 ÅðéôÝëïõò êïñßôóéá, ìüèáìå ôé êüíïõí êáëü ïé straight Üíôñåò, ïäçãïýí óå äñüìïõò ùñßò êßíçóç! Õ.Ã.2 Åõ áñéóôþ èá óõíå ßóù íá ðáßñíù Ôáîß, Ý åé êáé ôá ôõ åñü ôïõ. Õ.Ã.3 Ðñþôç ÖïñÜ áêïýò ôç ëýîç Áëâéþí; Äåí åßíáé êáëéáñíôü, åßíáé áñ áéüôáôç, ÑùìáúêÞ êáé ïíïìáôßæåé ôç ÌåãÜëç Âñåôáíßá ìå ôéò ëåõêýò áêôýò ôçò, óõãíþìç ôá ëåõêü ôçò âñü éá ç åôõìïëïãßá åßíáé áðü ôï ëáôéíéêü alb- = ëåõêïò

16 åéäþóåéò ôïõ Óðõñßäùí ÊÜãêá, GO PARIS, GO PARIS, GO PARIS íá áðü ôá ðåñéïäéêü ôïõ ãíùóôïý ðáíåðéóôçìßïõ Harvard, êáèçãþôñéá ôïõ ïðïßïõ åßíáé êáé ç ÁããåëéêÞ ËáÀïõ (Éóôïñéêüò Âõæáíôéíþí ñüíùí), ôï óáôéñéêü Lampoon, áðïöüóéóå íá ôéìþóåé ôçí ìßá êáé ìüíç (ç Ãç äåí ùñüåé Üëëç ìéá ôýôïéá ðåñóüíá) Paris Hilton, ùò ôç Lampoon Ãõíáßêá ôçò ñïíéüò. Ôï óáôéñéêü ðåñéïäéêü åßíáé ôï ðáëáéüôåñï óå óõíå- Þ Ýêäïóç ðåñéïäéêü ãýëéïõ óôéò Ç.Ð.Á. êáé êüèå ñüíï ôéìü áíèñþðïõò ðïõ óõíýâáëáí óôï íá ãßíåé ï êüóìïò ðéï åõ Üñéóôïò. Ïé äéïñãáíùôýò ìßëçóáí ãéá ôá óðïõäáßá ðñïóüíôá ôçò Paris êáé ðùò åßíáé ç ãõíáéêü ðïõ ðáßñíåé ðéï óýíôïìü áðü êüèå Üëëïí áõôü ôï âñáâåßï. Ç ôåëåôþ èá ãßíåé óôï ÐáíåðéóôÞìéï óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ, ðáñïõóßá ôçò âñáâåõüìåíçò ç ïðïßá èá ôï ðáñáëüâåé êáé èá åêöùíþóåé åõ áñéóôþñéï ëüãï. Ç ôåëåôþ åßíáé áíïé ôþ ãéá ü- ëïõò, ôï ãýëéï èá åßíáé Üöèïíï üðùò êáé ïé ìðýñåò, ìüíï ãéá ìðïõöý äåí îýñù áí èá Ý åé. Óçìåßùóç, ëßãåò çìýñåò ìåôü ôç âñüâåõóç èá êüíåé ðñåìéýñá ç íýá êùìéêþ ôáéíßá ôçò ÊëçñïíüìïõÄéáóçìüôçôáò. Õ.Ã. Èá åêöùíþóåé ëüãï êáíïíéêüôáôá, äåí ñåéüæåôáé óåíáñéïãñüöïõò íá ôçò ôï ãñüøïõí, Üñá äåí åðçñåüæåôáé áðü ôçí áðåñãßá ðïõ ìïõ óôýñçóå ôï îåíý ôé ìðñïóôü óôç nova, ãéá ôéò ñõóýò Óöáßñåò Áõôü äåí åßíáé ðåñéïäåßá, áí ôç íïìßæáôå ãéá ôýôïéá. Áõôü äåí åßíáé åêëïãýò, áí ìðåñäýøáôå ôéò çìåñïìçíßåò. Áõôü äåí åßíáé äéüëïãïò, áí åßóôå áêüìá ñïìáíôéêüò. Áõôü åßíáé ìéá ìü ç ôïõ Wii Sports, ðïõ üëá åðéôñýðïíôáé êáé ôá åéñéóôþñéá åêôïîåýïíôáé ðñïò üëåò ôéò êáôåõèýíóåéò. Ïé Äçìïêñáôéêïß èá êåñäßóïõí áõôýò ôéò åêëïãýò, ôï îýñïõí üëïé. Ôá ïêôþ ñüíéá äéáêõâýñíçóçò (äéá-ôé;) ôïõ áãáðçìýíïõ üëùí ìáò áãåëáäüñç, George W. Bush, åîáóöáëßæïõí Üíåôç åðéêñüôçóç óôïí õðïøþöéï ôùí Äçìïêñáôéêþí, áñêåß íá æþóåé, üðïéïò åßíáé, ôïõò ðñïêñéìáôéêïýò! Ðñïóðáèþíôáò íá êåñäßóïõí ðåñéóóüôåñïõò øþöïõò ç ðñþôç Ãõíáßêá ðïõ äéåêäéêåß óïâáñü ôçí Ðñïåäñßá êáé ï ðñþôïò ÁöñïáìåñéêÜíïò ðïõ äéåêäéêåß óïâáñü ôçí Ðñïåäñßá Ý ïõí áñ ßóåé Ýíáí áãþíá õðïóôþñéîçò ìåéïíïôþôùí. Íá óôáìáôþóåé ç ðïëéôéêþ ìç áíï Þò ôùí áíïéêôü ï- ìïöõëïößëùí óôï óôñáôü æþôçóå ç Hillary, ôï Óýìöùíï Óõìâßùóçò áíýöåñå ï Obama, «Ý ïõí Ýíá üíåéñï» ïé ìáýñïé øçöïöüñïé ôïõ Obama, ôïí ðñüåäñï Lyndon B. Johnson áíýóêáøå ç Clinton, ðïõ õðýãñáøå ôï Íüìï Éóüôçôáò ôï ¼ é óôïí ðüëåìï åßðå ï Barack, íá óôáìáôþóåé ç åðýìâáóç óå Üëëåò þñåò, æþôçóå ç Hillary. Ôá ðñïâëþìáôá ôùí ìáýñùí èá ëýóåé ï Obama, óôá ðñïâëþìáôá ôùí Éóðáíüöùíùí óêýâåé ç Clinton. ¼ é, Êáíåßò äåí áó ïëþèçêå ìå ôï ôé åßðå ï Edwards. ÊÜíïíôáò áêüìá ðéï âñüìéêï ôïí ðüëåìï óôï Wii, ç Hillary Clinton, Ýâãáëå ôï ëïõñüêé ôïõ Wiimote ôïõ áíôéðüëïõ ôçò ëýãïíôáò «êáíåßò äåí èýëåé íá áíïßîåé èýìá ñáôóéóìïý, åßìáé ìéá ãõíáßêá ðïõ äéåêäéêåß ôçí Ðñïåäñßá êáé åßíáé Ýíáò Áöñïáìåñéêáíüò». îáëëïò ï êáðíéóôþò Barack Obama «äåí Ýèéîå ôýôïéï èýìá» êáé ôçí Ý ùóå óôçí áðáôçìýíç óôï ðáñåëèüí Hillary ãéá ôïí ìýëëïíôá ðñþôï Êýñéï Bill Clinton, ó ïëéüæïíôáò æùíôáíü óôï íôéìðýéô «äåí îýñù åíüíôéá óå ðïßïí ìü ïìáé», «Ìáò áãáðïýí êáé ôïõò äýï ïé óýæõãïé ìáò» ôïõ áðüíôçóå! Íáé, êáé ï John Edwards åßíáé ðáíôñåìýíïò, áëëü áõôüò ðáßæåé ìüíïò ôïõ ìå ôï PlayStation 3, ãéá áõôü êáé äåí Ý åé åëðßäåò. Ïé åêëïãýò Ý ïõí áêüìá êáéñü, ïé ÑåðïõìðëéêÜíïé ßóùò áíáóõíôá èïýí, o Mike Huckabee, õðïøþöéïò ôùí ÑåðïõìðëéêÜíùí, ßóùò ðüñåé ðßóù üôé «ç ïìïöõëïöéëßá åßíáé êôçíùäßá», ç Opra ìðïñåß êáé íá óôáìáôþóåé íá äéáöçìßæåé êüèå ìýñá ôïí Obama, ç Hillary ßóùò íá ãßíåé ðéï èçëõêþ, ôï ÉñÜí ßóùò óôáìáôþóåé íá áðåìðëïõôßæåé ïõñüíéï êáé åãþ ßóùò öôüóù ôá 75 êéëü ðáßæïíôáò Wii Fitness! Ï John Edwards äåí èá êåñäßóåé. Õ.Ã. Ðñïò Ýêðëçîç üëùí ï Edwards ðáñáéôþèçêå ëßãï ìýôá ôçí óõããñáöþ áõôþò ôçò åßäçóçò êáé èá êüôóåé íá ðáßîåé Playstation 3 óôï óðßôé ôïõ. ANTIVIRUS ANTIVIRUS 24 16

17 Ôóéðñáò ÃÜìïõ! Áíïé ôþ èýóç õðýñ ôïõ ãüìïõ ïìïöýëùí ðþñå ï ÁëÝîçò Ôóßðñáò, óå äéáäéêôõáêþ ôïõ óõíýíôåõîç. Ï íåáñüò ðïëéôéêüò (ãåííþèçêå ôï 1974), åßíáé õðïøþöéïò ãéá ôçí Ðñïåäñßá ôïõ Óõíáóðéóìïý ÑéæïóðáóôéêÞò ÁñéóôåñÜò êáé äéáíýåé ìßá áðü ôéò êáëýôåñåò ðåñéüäïõò óôç æùþ ôïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ìýñïò ôùí áðëþí ðïëéôþí âëýðïõí óôï ðñüóùðü ôïõ ôá Üöèáñôá áðü ôçí ðïëéôéêþ íéüôá êáé íéþèïõí ðùò Ýíáò íýïò ßóùò íá îýñåé êáëýôåñá ôéò á- íüãêåò ôùí íýùí. Ôï ðïóïóôü Ýêðëçîç ðïõ áðýóðáóå óôéò ÄçìïôéêÝò ÅêëïãÝò óôçí ÁèÞíá, ç ìåãüëç Üíïäïò ôïõ ÓÕ.- ÑÉ.ÆÁ. óôéò âïõëåõôéêýò äåß íïõí ðùò õ- ðüñ åé þñïò ãéá áëëáãýò êáé ç êïéíùíßá ôéò æçôüåé. Ï ßäéïò åßíáé õðýñìá ïò ôïõ ðëþñç äéá ùñéóìïý ìåôáîý Åêêëçóßáò êáé ÊñÜôïõò, ôçò áðïðïéíéêïðïßçóçò ôùí ìáëáêþí ïõóéþí êáé ôçò Äçìüóéáò Äùñå- Üí Ðáéäåßáò (áõôü ôï ôåëåõôáßï åßíáé óáí ôçí «ðáãêüóìéá åéñþíç» óôá êáëëéóôåßá). Óôçí áðüíôçóþ ôïõ, Þôáí óáöþò õðýñ ôïõ ðëþñïõò ãüìïõ ìåôáîý áôüìùí ôïõ éäßïõ öýëïõ, áëëü äåí óõíý éóå ó åôéêü ìå ôá äéêáéþìáôá õéïèåóßáò ðáéäéþí áðü áõôü ôá æåõãüñéá. Âåâáßùò, äåí ñùôþèçêå åð' áõôïý. to be... Õ.Ã.1 Ëáôñåýù ôç óõëëïãþ ðáðïõôóéþí ôïõ, ðñýðåé íá «ôñþåé» êáé ôçí ÊÜñõ ÌðñÜíôóï. ÅìöÜíéóç êáé õðüäçìá åßíáé. Õ.Ã.2 Äåí Þîåñá ðïõ íá ôï âüëù êáé åßðá íá ôï ãñüøù åäþ ðïõ Ý åé Ýíá ðïëéôéêü Üñùìá, áêüìá íá öïñýóåé ôï íõöéêü ôï êïñßôóé ìáò ç ÊÜñëá Ìðñïýíé. Á áõôüò ï Óáñêïæß! Äåí Ý åé ëßãï ñüíï íá ôç óôåöáíùèåß, íá ìçí ôçí áôéìüæåé! Ç ñá ôçò Ãçò, ÓÜââáôï, 29 Ìáñôßïõ 2008, 8 ìå 9 ôï âñüäõ. ¼ëá îåêßíçóáí óôï ìáêñéíü Óßäíåú ôçò Áõóôñáëßáò, üôáí óôéò 31 Ìáñôßïõ 2007, óôéò 7:30 ôï âñüäõ, 2,2 åêáôïììýñéá êüôïéêïé Ýâãáëáí ôéò óõóêåõýò ôïõ óðéôéïý ôïõò áðü ôçí ðñßæá êáé Ýêëåéóáí ôá öþôá ôïõò, áðïëáìâüíïíôáò ìßá þñá çóõ ßáò óôï óêïôüäé. Ôá ìåãáëýôåñá ìíçìåßá ôçò ðüëçò óêïôåßíéáóáí êáé áêüìç êáé ãüìïé Ýãéíáí õðü ôï öùò ôùí êåñéþí. ÁðïôÝëåóìá Þôáí íá ìåéùèåß ç êáôáíüëùóç ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò êáôü 10,2%, ìýãåèïò ðïõ éóïäõíáìåß ìå ôçí áðïìüêñõíóç áõôïêéíþôùí áðü ôï äñüìï ãéá ìßá þñá. ÖÝôïò, ç ñá ôçò Ãçò (Earth Hour) ðþñå ðáãêüóìéåò äéáóôüóåéò, êáëþíôáò Üôïìá êáé åðé åéñþóåéò áðü üëï ôïí êüóìï íá óâþóïõí ôá öþôá ôïõò ãéá ìßá þñá ôï ÓÜââáôï, 29 Ìáñôßïõ 2008, ìåôáîý 8 êáé 9 ôï âñüäõ. Óôçí ÅëëÜäá ëüãù Ýëëåéøçò åðßóçìïõ ïñãáíùôéêïý öïñýá, ôï èýìá áöþíåôáé óôá Ýñéá ìáò. Óôçí Áßãéíá Ý åé Þäç äçìéïõñãçèåß Ýíáò ìéêñüò áíåîüñôçôïò ïñãáíùôéêüò ðõñþíáò, åíþ ç ÁèÞíá ðáñáìýíåé ðñïêëçôéêü áìýôï ç. ¼- é ãéá ðïëý Ãéá ôñüðïõò ðïõ ìðïñåßôå íá âïçèþóåôå êáé ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãñüøôå ìáò óôï êáé åðéóêåöèåßôå ôçí éóôïóåëßäá áðü ôçí ÅëÝíç ÓêñÝêïõ

18 ANTIVIRUS 16

19 10,11,12 Οκτ. Tον Οκτώβρη

20 Τα βασικά... Το φόρουμ της αθήνας ήταν μια πρωτοβουλία ατόμων και οργανώσεων που συμμετείχαν στο τραπέζι της Μη διάκρισης του Πανευρωπαϊκού τραπεζιού της Λισσαβώνας που έγινε ένα χρόνο πρίν. Έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 15 και 16 Δεκεμβρη του Βασικός στόχος ήταν η συνεργασία ατόμων και οργανώσεων σε κοινά πλάνα για μια Ευρώπη ανοιχτή στην πολυμορφία του σεξουαλικού προσανατολισμού και σε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για κάθε πολίτη. Στο φόρουμ της αθήνας υπήρχαν τραπέζια με θέματα που αναλύθηκαν και την δεύτερη μέρα προτάθηκαν/σχεδιαστηκαν ιδεές δράσης και αυτοτελή εργαστήρια που αφορούσαν πιο ιδεολογικά ή προσωπικά ζητήματα. Τα τραπέζια αφορούσαν: Την υγεία Την εκπαίδευση Τη πολιτική Τα ΜΜΕ Τη τέχνη Και τα εργαστήρια (workshops) Ομοφοβία Ιντερνετ και σχέσεις Εναλλακτικά μοντέλα οικογένειας Συνολικά συμμετείχαν ενεργά 150 άτομα από το Μόναχο, τη Μαδρίτη, το Λονδίνο, τη Φλορεντία, το Μιλάνο, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Πάτρα, το Ναύπλιο και την Αθήνα σε κάποιο τραπέζι ή εργαστήριο, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 27 οργανώσεων. Στο φόρουμ χαιρέτησαν η Deborah Lambillote ILGA Europe, Monica Freyer European Humanist Forum, Andrea Rojas European Humanist Activities for Women. ANTIVIRUS 18

21 Υπάρχουµε! Ονειρευόµαστε! ιεκδικούµε! Συνθέσεις Τραπεζιών Κάθε τραπέζι άγγιξε συγγεκριμένα θέματα και ανέπτυξε ιδέες για δράση πάνω σε αυτά. Αν σας ενδιαφέρει οτιδήποτε από αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπέυθυνο/η του τραπεζιού. ΥΓΕΙΑ Στην Ελλάδα παρατηρούμε έλλειψη επίσημης κρατικής χρηματοδότησης για εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης (ιδίως σε σχολεία). Επίσης σε κρατικό επίπεδο δεν υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης κοινωνικού φύλου και επιδότηση για αλλαγή φύλου. Τα οροθετικά άτομα έχουν προβλήματα που αφορούν το απόρρητο στην επαρχεία καθώς και πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω ανεπάρκειας εξειδικευμένου προσωπικού (κυρίως στις ΜΕΛ). Προτάσεις για δράση Το νοσηλευτικό προσωπικό και οι ιατροί πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς ως ΗΙV+ Ενημέρωση για την αναγκαιότητα των γυναικολογικών εξετάσεων για πρόληψη καρκίνου μήτρας και στήθους Συνδυασμός μονάδων κινητής αιμοδοσίας και εξέτασης για ΗIV Ενημέρωση για την πρόληψη στα πανεπιστήμια (χρηματοδότηση κρατική ή ιδιωτική) Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν με συνεργασία των οργανώσεων με ειδικούς του χώρου και του κράτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δεν υπάρχει βιβλίο και μάθημα στα ελληνικά σχολεία που να αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό.μας ενδιαφέρει εξαιρετικά να εισάγουμε το θέμα. Επίσης θα πρεπει να εισαχθούν μαθήματα που να αφορούν το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη μη διάκριση στις παιδαγωγικές σχολές, ωστε οι μελλοντικοι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν να το διδάξουν σωστά. Θεωρούμε επίσης πως η επαφή και η ανταλλαγή μεταξύ φοιτητών είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία κοινοτήτων. Με βάση αυτά προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε με ενδιαφερόμενους: Mελέτες οργανώσεων σε θέματα σεξουαλικότητας σε συνεργασία με σχολές ωστε να δημιουργηθούν κατάλληλα βιβλία και μαθήματα. LGBT γκρουπ δασκάλων. Μελέτη των θεμάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση και προτάσεις για δράση. Συνεργασία με διάφορες ομάδες αντόσ τησ κοινότητας ωστε να παρουσιαστεί στο κράτος μια πλήρης πρόταση για δράση. Ομάδες φοιτητών στα πανεπιστήμια μέσω ΜΜΕ της κοινότητας. Σύνδεση μεταξύ τους. Ομάδες γονέων lgbt ΤΕΧΝΗ Η τέχνη σαν βασικό κομμάτι που υποστηρίζει τα pride με μουσική, κινηματογράφο, θέατρο και άλλες μορφές. Βασικότερο παράδειγμα ΛΟΑΤ τέχνης στην Ελλάδα, τα δύο φεστιβάλ κινηματογράφου, το Πανόραμα Ταινιών Θεσσαλονίκης και πιο πρόσφατα το Gay and Lesbian Φεστιβάλ της Αθήνας. Πρόταση που ν απευθυνθεί σε όλες τις ΛΟΑΤ οργανώσεις της Αθήνας για την συνδημιουργία, συντήρηση και χρήση ενός καλλιτεχνικού χώρου. Ο χώρος αυτός είναι εξαιρετικά αναγκαίος για την προβολή, προώθηση της ΛΟΑΤ τέχνης (και μη*) και επίσης χώρος συνάντησης ΛΟΑΤ ανθρώπων (και μη*) με σκοπό την καλλιτεχνική και κοινωνική οργάνωση και δράση. Πρόταση στην επιτροπή του Athens Pride για διεύρυνση των δρώμενων του pride. Προτάσεις για παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Επίσης ομάδα υπεύθυνη για τη δημιουργία αρμάτων που θα προβάλλουν πιο αντιπροσωπευτικά αληθινά πρότυπα της ΛΟΑΤ κοινότητας.

22 Πολιτικό υπόβαθρο του με αναγκαία την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων σε σχέση με τα προβλήματα και το μέλλον του ΛΟΑΤ χώρου ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βάλαμε κάποιες προτεραιότητες να κινήσουμε στην Ελλάδα τα εξής πολιτικά ζητήματα: Α) Πολιτικός γάμος Β) Κατάργηση του 347 και του 927 Γ) Κατάργηση του 3344 (νόμος για το εργασιακό). Επίσης έγιναν κάποιες ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από την εκπρόσωπο της ILGA Ευρώπης που θα είναι στο πλευρό της κοινότητας να πιέσουμε και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αντιγόνη και η Διεθνή Αμνηστία θα στηρίξουν στα θέματα της εργασίας & του Πολιτικού Γάμου. Την δεύτερη ημέρα προτείναμε να συντονιστούμε οι οργανώσεις και να δυναμώσουμε την καμπάνια του πολιτικού γάμου που έχει ξεκινήσει η Όλκε. Θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα στην Ελληνική κοινωνία, να παρουσιάσουμε όλες τις θετικές απόψεις τοποθετήσεις από τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, να γίνουμε ένα monitor στο παρατηρητήριο του Ελσίνκι και επίσης να πιέσουμε δημιουργώντας μια επιτροπή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εργασίας. Τέλος για όλα τα παραπάνω και για να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας θα δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό οργανώσεων και Κομμάτων που θα συναντιέται σε μηνιαία βάση (με πρώτη ημερομηνία την 8η Ιανουαρίου) και σε αυτή την πρώτη συνάντηση θα αποφασίσουμε την επανα-λειτουργία του πολύχρωμου Φόρουμ (αλλιώς Florum!) μια ανοιχτή συνάντηση που μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί για να ανταλλάσουμε απόψεις, να ενημερώνουμε για τις κινήσεις του συντονιστικού και γενικότερα. ΜΜΕ Παρατηρήσαμε ότι στην Ευρώπη τα ΛΟΑΤ ΜΜΕ είναι περισσότερο έντυπος τύπος και Site-Portal. Στην Ελλάδα η ιστορία των ΛΟΑΤ ΜΜΕ έχει ξεκινήσει περίπου 30 χρόνια τώρα, με διαφορές εκδόσεις που υπήρχαν ανά περιόδους. Σημαντικό κομμάτι θεωρήθηκε το να μπορούν τα ΛΟΑΤ ΜΜΕ να διανέμονται-διαδίδονται και εκτός κοινότητας, αφού θεωρούμε ότι μετατρέπουν αντιλήψεις, ενώ προτάθηκε να αποφεύγονται τα ανώνυμα άρθρα στα ΛΟΑΤ ΜΜΕ. Σημαντική θεωρείται και η μεταξύ τους συνεργασία αλλά και με τις οργανώσεις, ώστε συντονισμένα να μπορούν να προωθήσουν διάφορα σημαντικά ζητήματα για την ΛΟΑΤ κοινότητα. Η εμφάνιση και ο τρόπος επικοινωνίας των ΛΟΑΤ ΜΜΕ προτείνεται να είναι περισσότερο SEXY και για αυτό μπορούμε να βρούμε βοήθεια από τα υπόλοιπα έντυπα του εξωτερικού. Καθώς και μια περαιτερω συνεργασία μεταξύ εντύπων του εξωτερικού Όσο αφορά συνολικά τα ΜΜΕ: Θα πρέπει να κινηθούμε με μία λίστα φιλικών δημοσιογράφων προς την ΛΟΑΤ κοινότητα και να προωθούμε τα νέα μας σε αυτούς. Θα πρέπει να καταγελούμε τα ΜΜΕ που ξεπερνάνε τα όρια της λασπολογίας και μην καθόμαστε ως απλοί θεατές όταν αυτό συμβαίνει. Σημαντική δύναμη θεωρούμε τον έντυπο τύπο και καλό είναι να το αξιοποιούμε αυτό βάζοντας νέα στις εφημερίδες και τα περιοδικά που αντλούν από εκεί τις ειδήσεις τους τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Καλό είναι ότι δημοσίευση κατορθώσουμε να έχουμε στα ΜΜΕ να την έχουμε χωρίς να χάσουμε την αξιοπρέπεια μας. Γνωρίζουμε πώς στα κανάλια δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές επιλογές αλλά σίγουρα μπορούμε να τις επιλέξουμε ή όχι. Συμφωνήσαμε να καθιερώσουμε το βραβείο για το καλύτερο άρθρο που δημοσιεύτηκε αλλά και για το χειρότερο. Και να το απονέμουμε έπειτα από συνεννόηση με την επιτροπή του Athens pride την ημέρα διεξαγωγής του. Τέλος συμφωνήσαμε για μία ακόμα συνάντηση που θα αφορά το Outing ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή στρατηγική. ANTIVIRUS 20

23 Δυο λόγια από τη διοργάνωση: Ανθρωπιστικό Ευρωπαϊκο ΛΟΑΤ Φόρουμ... Γιατί; Αρχικά αποφασίσαμε να γίνει κάτι μαζικό σε μορφή φόρουμ, γιατί θέλαμε να ανταλλάξουμε ανοιχτά απόψεις, να ενώσουμε δυνάμεις και ν αποφασίσουμε κοινές δράσεις! ΛΟΑΤ γιατι τα θέματα του αφορούσαν τις Λεσβιακές, Ομοφυλοφιλικές, Αμφισεξουαλικές και Τρανσέξουαλ κοινότητες της Ευρώπης. Έπειτα θέλαμε να είναι ευρωπαικό, και επειδή αποτελούσε πρωτοβουλία ανθρωπιστικών οργανώσεων από την Ευρώπη που συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ της Λισσαβώνας, αλλά και επειδή έχει πλέον ενδιαφέρον για εμάς να μη κινούμαστε αποξενωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο και πόσο μάλλον την Ευρώπη. Είναι τέλος ανθρωπιστικό, γιατί εμπνέεται από τις αρχές της μη βιας και μη διάκρισης και έχει ως κεντρική αξία τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια αποτελεί μια συνολική πρωτοβουλία μελών του Παγκόσμιου Ανθρωπιστικού Κινήματος, με δράση σε 105 χώρες με 1.7 εκατομμύριο μέλη. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτού του φόρουμ; Με αφετηρία το διήμερο αυτό στην Αθήνα θέλουμε να δυναμώσουμε τις υπάρχουσες δράσεις στην Ελλάδα ανοίγοντας ταυτόχρονα το βλέμμα μας και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ο απώτερος στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι η συνεργασία οργανώσεων, ατόμων, φορέων, κομμάτων ώστε Πανευρωπαϊκά οι ΛΟΑΤ κοινότητες να αποκτήσουν τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής που επιθυμουμε. Τι βρήκατε ενδιαφέρον αυτές τις δύο ημέρες του φόρουμ; Οργανώσεις που συμμετείχαν Amnesty International Antigone Association of solidarity to transsexual transvestites of Greece (SATTE) Athens Pride Be Positive European Gay Lesbian Sport Federation Feminist Net Futuro Umano Gay Support Net Hellenic Helsinki Watch HIV Humanists Homosexual Lesbian Community Greece (OLKE) Humanist Party (of Greece, UK, Germany) Humanistische Bewegung Deutschland Initiative of Homosexuals against repression (POEK) International Lesbian Gay Association Lesbian Group Athens LightBeat Obrela Stargayte Sympraxis against Homophobia Synthesis The UK forum for Non-violence Trans-humanists Uganda United societies of balkan World without wars and violenc Είχαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ενδείξεις. Αρχικά η ποσότητα του κόσμου και το γεγονός οτι πολλοί ήταν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια με πολλή διάθεση και μάλιστα από πολλά σημεία της ελλάδας και όχι μόνο από την Αθήνα. Επίσης η εξαιρετική μας συνεργασία με την ILGA Europe και την εκπρόσωπο της, κυρία Lambilotte Deborah. Ακόμη βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγόνός πως ό κόσμος έχει ανάγκη για Εργαστήρια που αφορούν προσωπικά θέματα κάτι που φάνηκε από την ειλικρινή συμμετοχή του σε αυτά. Κλείνοντας... «Αυτό το φόρουμ ήταν μια πρώτη προσπάθεια να συνδέσουμε τις δραστηριότητες των οργανώσεων, με την ενημέρωση και τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων, να δημιουργήσουμε και πάλι συνθήκες μιας πιο συνολικής συνεργασίας με κατεύθυνση σε θέματα τα οποία μας αφορούν. Ο κοινός παρονομαστής στις συζητήσεις ήταν η δημιουργία δράσεων με άξονα τη μη βία, το σεβασμό και την αυτοεκτίμηση» Επόμενο συνολικό ραντεβού αποτελεί το Πανευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Φόρουμ στο Μιλάνο 4,5,6 Απριλίου Για πληροφορίες Η ιστοσελίδα του φόρουμ θα παραμείνει ενεργή και θα ενημερώνεται για οτιδήποτε έχει σχεση με τις δράσεις το φόρουμ και ότι συζητήθηκε εκεί.

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοργανωτών

Χαιρετισμός Διοργανωτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Χαιρετισμός Διοργανωτών Με πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων κάθε κλάδου, με επισκέψεις σε διάσημες εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με συνεχή ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές τάσεις ως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΖ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. Ιδιοκτησία Rezirz Enterprises Ltd Λεωφ. Λάρνακος 99, 1046, Λευκωσία Κύπρος. Εκδότης Ιωαννίδης Ανδρέας

ΡΟΖ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. Ιδιοκτησία Rezirz Enterprises Ltd Λεωφ. Λάρνακος 99, 1046, Λευκωσία Κύπρος. Εκδότης Ιωαννίδης Ανδρέας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Εκδοτικό σημείωμα 4 Συνέντευξη GSP 8 How to Survive a plague 10 Εμπειρίες Ζωής 12 Θέατρο: Αντέχεις 2 - Αλήθεις Ζωής 15 Agenda - Events 16 Athens Guide 17 Athens Tourist map 18 Υπηρεσίες Escort

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδότης. ΡΟΖ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (δωρεάν διανομή) Μηνιαία LGBT έκδοση Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος #33) (7000 τεύχη) Διαφημιστικό Τμήμα 00302130041028 κος Σοφιανός

Εκδότης. ΡΟΖ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (δωρεάν διανομή) Μηνιαία LGBT έκδοση Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος #33) (7000 τεύχη) Διαφημιστικό Τμήμα 00302130041028 κος Σοφιανός Στιγμιότυπο από παλαιότερη διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Υγείας κατά της υγειονομικής διάταξης 39Α. Στη φωτογραφία ο ακτιβιστής Τέλης Ράπτης. Σημεία Διανομής ΑΘΗΝΑ MOE Club Κελεού 1-5, Γκάζι Blue Vision

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20. Prides & Athens Pride 09 5. Editorial 8. OUTVIEW 09 10. My Queer Lady 14. Χμμ Σχεδόν 18. Brokeback Athens 28. ESCORTS.

www.avmag.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 20. Prides & Athens Pride 09 5. Editorial 8. OUTVIEW 09 10. My Queer Lady 14. Χμμ Σχεδόν 18. Brokeback Athens 28. ESCORTS. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Editorial 6. Μας γράψατε, Σας γράφουμε 7. Καν το όπως η Έλεν Έκδοση: εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων Μία πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ www.avmag.gr 10. My Queer

Διαβάστε περισσότερα

#58. Athens Pride 2009: η εμφάνιση των bear Άνδρες της Παλλάδος LGBT athens guide

#58. Athens Pride 2009: η εμφάνιση των bear Άνδρες της Παλλάδος LGBT athens guide #58 CITY UNCOVERED ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ 20 IOYNIOY 2009 http://cityuncovered.blogspot.com Photo: City Uncovered Athens Pride 2009: η εμφάνιση των bear Άνδρες της Παλλάδος LGBT athens guide Photo: City Uncovered

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΑΜΗΣΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΑΜΗΣΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ SCREW ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 With Athens & Thessaloniki tourist map! www.screwmag.com ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά Σεπτέμβριος 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 16ο Αρ. Φύλλου 152 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 4 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

#57. Ευρωεκλογές Athens Pride 2009 Dominique Petigand LGBT athens guide

#57. Ευρωεκλογές Athens Pride 2009 Dominique Petigand LGBT athens guide #57 CITY UNCOVERED ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΗ 05 IOYNIOY 2009 http://cityuncovered.blogspot.com Photo: Shane Smith Ευρωεκλογές Athens Pride 2009 Dominique Petigand LGBT athens guide Photo: Βασίλης Μαθιουδάκης Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΦΩΝΑΞΕ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΦΩΝΑΞΕ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΤΟ SCREW ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 With Athens & Thessaloniki tourist map! www.screwmag.gr ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΑΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Είμαι αυτό που είμαι και γουστάρω ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ. Το αγαπημένο παιδί της μοναξιάς

ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. Είμαι αυτό που είμαι και γουστάρω ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ. Το αγαπημένο παιδί της μοναξιάς ΤΟ SCREW ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Είμαι αυτό που είμαι και γουστάρω ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Το αγαπημένο παιδί της μοναξιάς ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ Δεν είμαι κακός,

Διαβάστε περισσότερα

O κ. Τάκις να έρθει να πάρει τα έργα του!

O κ. Τάκις να έρθει να πάρει τα έργα του! O κ. Τάκις να έρθει να πάρει τα έργα του! O KOΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ GET A LÉFO! FREE PRESS ÄÙÑÅÁÍ ÏÄÇÃÏÓ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÊÕÊËÏÖÏÑÅI ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ OTHON MATARAGAS ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ GAY PRIDE: Η ΜΙΣΗ ΝΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΜΜΕΝΗ ΠΟΥΣΤΑΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ OTHON MATARAGAS ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ GAY PRIDE: Η ΜΙΣΗ ΝΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΜΜΕΝΗ ΠΟΥΣΤΑΡΑ ΤΟ SCREW ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 With Athens & Thessaloniki tourist map! www.screwmag.gr ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ OTHON MATARAGAS ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.lifo.gr Την κεραία μου μέσα! Ο ξυπoλυτος δhμαρχος διαπιςτωνει πως η αθηνα ζει κατω απο την ακτινοβολια μιας ςτρατιας απο κεραιες

www.lifo.gr Την κεραία μου μέσα! Ο ξυπoλυτος δhμαρχος διαπιςτωνει πως η αθηνα ζει κατω απο την ακτινοβολια μιας ςτρατιας απο κεραιες GET A LÉFO! FREE PRESS ÄÙÑÅÁÍ ÏÄÇÃÏÓ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÊÕÊËÏÖÏÑÅI ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ No 118 030708 Την κεραία μου μέσα! Ο ξυπoλυτος δhμαρχος διαπιςτωνει πως η αθηνα ζει κατω απο την ακτινοβολια μιας ςτρατιας απο κεραιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ A POSITIVE EPOA ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΑΜΗΣΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ #26 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ISSN 1791-6968

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ A POSITIVE EPOA ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΑΜΗΣΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ #26 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ISSN 1791-6968 ΤΟ SCREW ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΜΟΦΟΒΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 With Athens & Thessaloniki tourist map! www.screwmag.gr ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ A POSITIVE EPOA ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός. (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα. Friedrichshafen!

Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός. (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα. Friedrichshafen! Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός του (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα του Friedrichshafen! περιεχομενα Εξώφυλλο: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα