ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙ. Πλciων 1 ΣιδηρcδρCμων, Σt'pα τώνων, ΣΤpοιτ~τιχών ' Απcθηχών, 'Αερcδ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙ. Πλciων 1 ΣιδηρcδρCμων, Σt'pα τώνων, ΣΤpοιτ~τιχών ' Απcθηχών, 'Αερcδ?"

Transcript

1 ΗλΙΑ Α. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 'Ενεκρίθη διά τfjς ι'ιτt" άpιθ. 3360/45.5 έ. ε. Διαταγijς ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ nυροσβεη!κου ΣΩΜΑ ΤΟΣ 'Απαραiτητcν διά τqν χοtτοι τcu πυρcς άμuνοtν των πι;kαης φύαεω; 'Επιχειpήcιε ω\, Καταστημάτων, Γχαρά:ζ, 'Εργcατοt cι\ων ποr:ρα\ιωνfις ήλι:κτριχcu pεύματcς, Τραπε:ζών, Γραφείων, Ύπcuργεiων, Σχc λείων, Νcαcχcμεiων, Κλινικών, Σοtνατcρiών, Πλciων 1 ΣιδηρcδρCμων, Σt'pα τώνων, ΣΤpοιτ~τιχών ' Απcθηχών, 'Αερcδ?cφiων, Κ.ινηματc:>γριiφω\,Θεάη:~ωνχλπ. ΑΘΗΝΑΙ 1948

2 φίως. Πδ:ν γνήσιον 6:ντlτυπον φι!:ριι τιιιν όιtογραφι'jν too σvyypσ../~tj / ')

3 ΑΡΧΗΓΕJΟΗ ΠVΡΟ ΣΒΕΣΤ Ι ΚΟV ΣΟΜΑΤΟΣ 'Εν Άθή tης fi Άριθ. Πρωτ /455Φ.61 / Ι Α Ρ ΧΗΓΟΣ ΤΟΥ Π Υ ΡΟ Σ Β Ε ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΩ Μ Α ΤΟΣ Λα66vτeι;; δπ' δψει 1) -ι;ήν δπό σ-cοιχιιrι:ι Δ. Ι. άπ dνι:ιςροpά:υ το!) παρ:χ τφ κσ.θ" ήμctς Άpχηγε(φ δπηpeτουντοι;; Στσ.θ\Lάpχου α' τάξeωι;; Μπέτσιου Ήλ(α ~οϋ Δημητplου, Sι' ήι;; &πe6λήθη μελlτη &πό τόν τίτλον " Τ ΡΟΠΟ Ι ΚΑ Ι ΜΕ ΣΑ Κ ΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ. Π VΡΚΑfΩΝ - ΠVΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ., --;.αί 2) τό <iπό πρακτικόν, δυ νάμaι τ>ιι &π' άp,θ. 3124/436 έ.!. ήμ<τlραι Δ/γηι συσταθιiσης ίξ 'Ανωτάτων Ά'ξιωμι:ιτικων τοϋ Σώμιχ:cοι;; "Επι-ι;pοπi'jι;;, ίν ' ψ α.ι:ιτη i~1't>ι:ιίνετaι δτι εups την &.νω-ι::έpω μιλέτην κατάλληλον δι έκ'tύπωσιν ε!ι;; 6ι6).ίον πρόι;; χpf)σιν οόχt μόνον των δπαλλήλων τοο ΙΤυpοσ6εστικοU Σώματος Οι" οδι;; dποτελετ σο6αpόν βοήθημa διό: τήv συμπλήpωσιν των πυpοσ6εστικων γνώσεών των, άλλό: καί παντός δστιι; θέλει νά: πpοστατεύσυ,ι dποτελεσματικg'>ι;; τήν τι χινη ττjν κα.ί ιiυ.(υητr;ν πιριr;uσία.ν τοu!κ πuρκα.ηuν δια τυjι; χpησψ.r; nοιήσeωι; δια.ψ6ρων κα.τσ.σ6~στικίί:ιν μέσων, ~Ε ' γκpίνομεν τήν δπ; τιjd ιlpημένου Άξιωμ:ιτι -ι<.οd έκπιjνηθ!'rσα.ν μιλέτψ Ο πο τόν τίτλσν " ΤΡΟΠΟ Ι ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠVΡΚΑIΩΝ-ΠVΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ., κ~~ τυιν έκτύπωσιν τα.ύτηι;- είι; 6ι6).ίον!δία.ιι; του!νδιι:ιφεpομένου δα.πιχνα.ις. ΚΙJινοποiηJιι; Δ/τ'ην Γραφείων Άρχηγεlου Π. Σ. Στα.θμάpχην α.' τάξεως Μ π έτσιιjυ Ήλlα:ν. ΑΡΓ. Ό 'Αρχηγός ΠΑ Π ΑΡ ΓΥ ΡΗΣ

4

5 ΒΙΒ Λ Ι Ο ΓΡ Α ΦΙ Α Chaplet et Rous.. t: L' incendie. Dunιoηt R.: Le feu chez moi. Kausth Oskor : Das chemische feuerlδschwesen. Maπuol of Fl rentσnιh lp. Modern Flr ftghtlng. Pyrene. Meyer Jng.: Technisches lehrbuch for den feuerwelvmann. Odllloη Albert : Dicli~nnaίre du feu. Pσchlner F.: Das chemische und das Mechanische Schaumlδsc h νerfohren, seine Crundlogen, seine Technik und Anwendung. Kurz.er Abrίss des chemischen feuerlόschwesens Herausgegeben νοm chemischen Laboratorium der Τ Ο Τ Α L Kommonditgesι;Ι Ιschaft foerstner 9 & Co., Apolda / Berlin.

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ή ~λλειψις έν τfi έλληνικfi yλώσση βιβλ{ων πυροσβεσηκοϋ περιεχομένου, μ&ς ώδήγησεν εtς τήν συγγραψήν τοο παρόντος βιβλlου τό όποίον άποτελεί τό πρς~τον μέρος της δλης ϋλη ς, Τr'\ν ότt0lαν προ~τιθ~μεθα νά όλοκληρώσωμεν εlς τέσσαρα βιβλία. Εtς τό πρωτον μέρος τοο παρόντος διαλαμβάνονται έν σuντομίι;:ι: τά φαινόμενα τό: 61tοία λαμβάνουν χώραν κατά τήν καϋσιν των σωμάτων ώς κ ά ι αι διάφοροι μέθοδοι κατασβέσεως των πυρκαϊων, εις δέ τό δεύτερον μέρος περιγράφονται έν πάση λεnτομερειςι; ή κατασκευή καt 6 τρόπος λει τουργtας των διαφόρων τύπων πυροσβεστήρων, ώς καi αt ένδείξεις καταοβέσιως των πuρκαϊων δι' αύτων. 'Επί πλέον δέν έψεισθημεν δαπανων tνα πλουτίσωμεν τό βιβλίον τοϋτο δι' δοον τό δυνατόν περισσοτέρων σχε.δ(ων πυροσβεστήρων. διά νά δύναται lκαστος άνά πaσαν στιγμήν και δ:vευ έκ νέου προσφυγijς εις τό κειμενοv νά συλαμβάνn έν τfι μνήμη του τόv χειρισμόν καί τήν λειτουργtαν ~κάοτου τύπου πυροσβεστijρος, δοτις τόν άφορ{i. δι' άπλfjς ι<αί μόνον παρατηρήσεως τijς εικόνος. Τό βιβλίον τοϋτο άποτελεt, ώς 4ξ δ:λλου και f) έν άρχfi τοο παρόντος Έγκριτιι<ή Διαταγή τοο Άρχηγε[ου Πυροσβεστικοϋ Σώματος διαλαμβάνει, σοβαρόν βοήθημα διά τοός όπαλλήλους τοο ΠυροσβεστικοD Σώματος πρός συμπλήρωσιν τg:ιν πυροσβεστικg:ιν γνώσεών των, ΚυρLως δμως τοοτο προορlζεται ν' άποτελέσn άτcαραfτητον έφόδιον διά πάντα οικοδεσπδτην καί Διe.uθυvτήν "Επιχειρήσεως, tνα δυνηθfj νά προστατεύσn τήν τε κινητήν και άκtvητον περιοuο[αν του, τοίιτέστιν τούς καρπούς πολλg:ιν 4των κόπου και μόχθου, άπό τόv άνά πδ:σαν στιγμήν fιμέρας και νυκτός άπειλοον τα αότόv Οποuλον και άδυσώπητον έχθρόν-τήν πuρκαϊάν. Έπtσης τό βιβλlον τοοτο δύναται νά έξuπηρετήση σημαντικg)ς και πάντα όπάλληλον της 'Αστυνομίας Πόλεων και όπλιτην τijς Χωροφuλακijς, δστις ώς έκ τijς ιδ ι ότητός του, πλειστάκις εόρ(σκεται εtς τήν άνάγκην, 'έν τfi έκτελ4σε ι τοο καθήκοντός του, νά 4νεργήσn διό: τήν άντιμετώπισιν τοϋ κινδύνου τοότο._υ. Φέροντες τό βιβλtον αύτό εtς τήν δημοσιότητα, πιστεόομεν δτι προοφέρομεν μιαν θετικήv ύπηρεσ(αν διά τήν προστασtαν τg:ιν άγαθg:ιν τοο συνόλου. ΗΛΙΑΣ Δ. Μ/lΕΤΣΙΟΣ 'Αθf)ναι, 'Α 1ι:p(λιος 1948

8

9 ΜΕ ΡΟ Σ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΥΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑIΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΙΣ ΑΥΤΩΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α '. ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ Εlς Συνταγματάρχης, Διοικητι)ς της Πυροσβεστικης 'Υπηρεσίας των Παρισ[ων, συνήθιζε νά λέγη δτι τό πορ σβόνετσι: «Τό πρωτον λεπτόν μέ εν ποτήριον ί:ιδατος» «Τό δεύτερον λεπτόν μέ μίαν ύδρίαν ϋδατος» «Τό τρίτον λεπτόν μέ ~να τόννον ϋδατος» «Μετά ~.. δ:ς πράτη\ τίς δ,τι δύναται». Εtναι άπολύτως ώ:ναγκαϊον νά παρατηρήσωμεν δτι ~νας νυκτοφύλαξ 1j σκοπός 'Αστυφύλαξ lj Χωροψύλαξ, ώς έπίσης ετς άρχηγός οlκογενε!ας 1j μέλος αύ τijς, δύναται έντός των πρώτων λεπτg.>ν άπό της ένάρξεως τοο πυρός νά έπέμβη και καταπολεμ ήσ11 αύτό εύκολώτερον άπό τούς Π υροσβέστας, οι όποίοι θό: φθάσωσι μετά πέντε ~ως δέκα λεπτά άπό τijς εlδοποιήσεώς των εlς τάς μεγάλας Πόλεις καί μετά ήμίσειαν καί πλέον ίσως ti. ραν εtς τά Προάστεια. Πa:ς τις εϊτε Διευθυντης 'Επιχειρήσεως εtναι, ε'ίτε ύπάλληλος, ε!τε έργάτης, δέον νά μελετήσn τό πρόβλημα τflς προστασίας κατά της πυρκαϊδ:ς και νά διερωτηθft : «Τ! πρέπει νά πpάξω έάν τό πορ έκρα'yfi τήν ήμέραν; «Τι πρέπει νό: πράξω έό:ν τό πορ έκραγfi τήν νύκτα;» Τόσον etς την Οικιαν, τό Γραφείον, τό 'Εργοστάσιον,

10 10 τό Κατάστημσ 1 δσον και εlς άλλας lδιαιτέρας περιπτώσιις πρέπει ~καστος άρχηyός οlκοyενεlας η Διευθυντής 'Επιχειρήσεως νά yνωρlζn τάς εύθόνας τοu καl νά λσμβάνn τήν σταθεράν άπόφασιν νά ένερyfi ταχέως. Ή έrτιτυχ(α της κατασβέσεως μιδ:ς πuρκαϊd:ς έξαρτδ"ται ώς tπι τό πλείστον άπό τήν έιτιτηδειότητα, την ψuχραιμιαν, τάς τεχνικάς γνώσεις έκεlνοu δστις διευθύνει τήν πάλην κατά τfjς πυρκαϊaς, ώς έπ(σης καl έκε(νων οϊτινες καταπολεμοον τό πορ. Εtς δ:νθpω11ος ό όιτοίος yνωρlζει τι εtναι Εναρξις πuρκαϊδ:ς καί π~ς πρέπει νά την κατατιολεμ~. άξίζει περισσότερον άπ ό δέκα άνθρώπους πλήρεις καλijς θελήσεως, άλλά σι όπσϊοι δέν yνωρίζοuν τι πρέπει νά πράξωσι., 'Έκαστο ς παραδέχεται δτι τό 1t0p εtναι δυνατόν νά έκραyfi' εις οlκ(αν η 'Εργοστάσιον η Κατάστημα, άλλά διά τήν ιδικην του ο[κ{αν η τό 'Εργοστάσιον φαντάζεται δτι δέν ίητάρχει κίνδυνος. Γνωρ(ζει ίσως δτι πρέπει νά άσφαλισθft και νομίζει δτι τοcτο άποτελεϊ τό ττaν. Τ οοτο δμως δέν εtναι άρκετόν, διότι τό ττορ εtναι έκεϊνο τό όποϊον πρέπει νό: φοβfιται τις περισσότερον πρντός άλλου. 'Αρκετά παραδε(γματα 8χομεν κατά την ύττερδeκαεξαετη,πυροσβεστικην πεϊραν μας, καθ' δ: τιαρέστημεν μάρτυρες 1rολλ&ν άνθρώπων, οϊηνες εδρον οlκτρόν θάνατον ύπό τοο άδηφάγου τούτου στοιχε(ου της φύσεως-τοο πυρός. Εtναι γνωστόν δτι δταν ή πυρκαϊά έκρήγνυται άρκεϊται τις ν' άναστενάζn, νό: όδύρεται και νά καταρaται τό πεπρωμένον, άντl νά κατηyορfi τήν καθαράν άπροβλεψ{αν τοu. 'Όταν τό πορ έκρήyνυται ούδεις γνωρ(ζει τι πρέπει νά: πράξη. ΈμΤτιστεύεται τήν οtκtαν του εtς ~ν τταιδ(ον, εtς Jfνα γέροντα, ε(ς μιαν όπηρέτριαν f1 τό 'Εργοστάσιον ε(ς ~να φύλακα, χωρίς ποτέ νά τούς έξηyήσn τι πρέπει νά πράξωσι διό: νά ~ άποψύγωσι τό πορ και άκόμη διά νά εtναι. βέβαιοι δτι θά σβύσωσι αύτό άμέσως έν τfi γενέσει του. ''Ας Exn λοιπόν ~κσστος ε[ς την οtκίαν του, τό 'Εργο~ στάσιόν του, τό Κατάστημά του, τά μ~σα άμύνης κατά

11 11 τοο πυρός άρκετά [σχυρά, διά νά σταματ~ τό πορ έν τfi έκδηλώσει του. 'Έκαστον άτομον εuρισκόμενον μόνον του όφε(λει νά καταττολεμι?:; τό ττορ έττt 60 δευτερόλεπτα, έάν δέ έντός της προθεσμ(ας ταύτης δέ.ν κατορθώσn νά τό σβύσn, πρέττει νά κλεtη τάς θύρας και τά παράθυρα, έyκαταλείπον πρός στιγμήν τό πaν, και νά ε[δοποιfί δι' οίοuδήποτε μέσου τήν πλησιεστέραν Πuροσβεστικην Ύπηρεσ(αν, έπανερχόμενον θέ νlχ συνεχlζn Ιχμέσως τήν 1tάλην μέχρι της άφlξεως τ/ιιν Πυροσβεστ/Ιιν. "Άς μή λησμονωμεν δτι έκ της ταχε{σς και άποτελεσματικίjς έπεμβάσεως παίζεται ή ϋπαρξις της 'Επιχειρήσεως, τοο άκινήτοu, τ~ν προσώπων δ:τινα έρyάζονται η κατοικοον έ.ν αύτόtς. Έπ' ούδενι λόγφ πρέπει, είτε άπό φιλαυτ(αν είτε άπό άμάθειαν, νά γ{νεται τις Ενοχος μιδ:ς άνεπανοpθώτου. καταστροφi}ς. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διό νά ττpοστατευθfί τις πλήρως έναντ(ον δλων των άπωλειg:ιν τάς όποιας τό πορ δύναται νά προξενήσn, τρ{α πράγματα eχει νά κάμn: α) Ν' άσφαλισθfi διά τήν 11ραyματικήν άξ!αν τοο άκινήτου και των κινητων άyαθgιν. του. β) ΝΙΙ καταπολεμlί= θιαρκllις τάς αlτlας τοο 11Uρός. y) Νά Εχη είς την κατοχήν του και πάντοτε έν καλft καταστάσει δλο.ν τό άναyκαίον Uλικόν κατασβέσεως. ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΠΥΡΚΑIΩΝ Διακρ{νομεν τέσσαρας κυρ[ως κατηγορίας πuρκαϊgιν: α) Τlχς ξηρlχς 1j κοινlχς πυρκα'(άς. β) Τ άς 1tupκαϊάς έλαιωδων ούσιg:ιν καί εύφλέκτων ύyρllιν.

12 14 -Al κονιοποιημέναι καύσιμοι ϋλαι. - Τ ό έλαστικόν κσί πδ:ν τό κατασκευαζόμενον έξ αύτοο η έμποτισθέν δι' αύτοο. -Τά πλαστικi]ς στερεδ'ς μορφfjς καύσιμα μlyματα. -Τά στερεδ:ς μορφης χημικά καύσιμα προϊόντα, παραγόμενα β ι ομηχανικg\ς και χημικg\ς. - Τ ά μέταλλα καί τά κράματα αύτg>ν. -Ή ϋαλος κσ! πάντα τά tξ αύτijς κοτασκευαζόμενα ε!δη. -Πaν i!τερον στερεόν καύσιμον άπλοον ή σύνθετον σg>μα, φυτικfjς η ζωϊκfjς προελεύσεως η της τάξεως όρυκτοο παραyόμενον φuσικ<3ς η τ εχνητως. -ΑΙ στερεaς μορφijς έκρηκτικαί ίjλαι. ΣΤΕΡΕ Α ΑΚΑ Υ ΣΤ Α ΣΩΜΑ ΤΑ Στερεά άκαυστα σώματα εtναι: -Αι πέτραι κατά γενικόν κανόνα. -Τά τοοβλα, είτε ταοτα κατασκεuάζονrαι ά πό άργιλλον, είτε άπό τσιμέντο η άλλην ϋλην. -Τό χg\μα. -Ή &μμος. -Ή κόπρος. -Πδ:σα κονιοποιημένη άκαυστο ς ϋλη rφοερχομένη έξ άνοργάνων σωμάτων (κόνις μαρμάρου, γύψου, κιμωλίας κ. λ. π. ) - Πδ:σα κονιοττοιημένη &καυστος ϋλη ττροερ χ ομένη έξ όρyανικοο σώματος (στάχτη ξύλων κ. λ. π. ). -Ό άμ{αντος και πάντα τά έξ αuτοο κατασκεuαζό μeνα ε!δη. -Πa:σα έτέρα άκαυστος ϋλη παρασκευαζομένη βιομηχανικως η χημ ι κως και εόρισκομένη έν στερε9: καταστάσει. Υ Γ ΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΩ ΜΑΤΑ 'Υγρά καύσιμα σώματα εtναι:

13 15 δι' - Τ ό όρuκτόν πετρέλαιον καί τά έξ αότοο παραγόμενα άποστάξεως όγρά. -Τά φυτικά Ελαια καί ζωϊκά τοιαοτα. -Τά ο[νοπνεύματα. - Τ ά έκ τfjς ξηρ/χς άποστάξεως των στερεc>ν καυσ!μων άπολαμβανόμενα όγρά καύσιμα (ξυλόπνευμα). -Τά έκτης ό:ποστάξεως τι.'jν λιyνιτcjν, τg:ιν λιθανθρά κων και τ&ν σχιστολίθων άπολαμβανόμενα καύσιμα ύγpά. -Παν rτερον καύσιμον όγρόν είτε τοοτο εtναι φuσικijς προελεύσεως εττε λαμβά\ιεται συνθετικg:ις η δι' άλλου τρόπου (ύγρά παραγόμενα διά τfjς συμπιέσεως άερ!ων). -Αι έν ί:ιγρ{ί καταστάσει έκρηκτικαι ϋλαι. Τά όγρά καύσιμα σώματα έξεταζόμενα άπό πυροσβεστικfjς άπόψεως εtναι τά πλέον έπικίνδuνα διά τοuς κατωτέρω λόγους : αίιτι:ζιv. -Κατά τήν καοσι ν παρουσιάζουν μεγάλο μf}κος φλογc>ν. -Έχουν μικρόν βαθμόν άναψλέξεως. -Μεταδ[δοt.iν την πυρκαϊάν ε(ς π:aσαν τήν έπιψάνειαν -'Υφίσταται κίνδυνος έκρήξεως. -Έγκλειοuν μεγάλην θερμαντικήν δύναμιν. -Παρουσιάζουν μεγάλον κ(νδuνον μεταδόσεως τοο πυρός ε!ς ίγει τονικά μέρη, δταν ρέουσι πεψλεyμένα η έκτινάσσονται συνεπεfς:τ έκρήξεως. ΥΓΡΑ ΑΚΑΥΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 'Υγρά ά1<αυστα σώματα ετναι: -Τό ϋδωρ. -Ό τετραχλωριοοχος Ιiνθραξ. -Τό βpωμιοοχον μεθύλιον. -Όο!νος. -Τά σαπωvοειδη άφρώδη παρασκευάσματα. -Τά όξέα.

14 16 'Εξαιρουμένων τg>ν όξέων, π άντα τά λοιπά ύyρά δύ νανται νά χρησιμοποιηθι3σι καταλλήλως διά τήν κατάσβεσιν τ6)ν πuρκαϊg>ν. 'Α έ ρι α καύσιμα - Τ ό μεθάνιον. Α ΕΡΙΑ εtναι: ΚΑΥΣΙΜΑ -Τό φω τ αέρι ο ν. - Τ ό μονοξε(διον το Ο άνθρακος. -Ή άσε τ υλlνη. -Τό ύδροyόνον. - Τ ό όδρόθει ο ν. - Π αν Ιt τ ερον καύσιμον άέριον άπλοον η σύν.θετον λσμβανόμενον χημικg\ς ij βιομηχανικg\ς ij προερ χόμενον έκ τfjς άποσuνθέσεως η έξ άντιδράσεως χημικg:ιν προϊόντων ~ έξ άποστ ά'ξεως στερεων η ύγρων καuσιμων η και δι' tε.ατ μ(σεως τ ούτων. Τά καόσιμσ άέρια εtναι λ{αν έτηκ[νδuνα δταν άναφλe γg>σι δ ι ό τι άποτελοον ώς έπt τό πλείστον μετά τοο άέρος έκρηκτικά μεyματα ~ ΑΕΡΙΑ ΑΚΑ ΥΠ Α Άέρια άκαυστα εtναι: - Τ ό διοξε{διον το Ο άνθρακος. - Τό διοξε(διον τοο θε[ο u. -Τό άζωτον. -Πa:ν Ιtτερον άέριον τό δποϊον δέν καιεται θερμαινόμενον. - Οι άτμοί τοο τeτρα χλωρι ού χου δ:νθρακος. -Οι άτμοl τοο βρωμιοόχου μεθυλ ίου. -Τό ijλιον. ΡΕΥΣΤΑ ΚΑΥΣIΜΑ ΣΩΜΑΤΑ 'Ε κτός τ&ν ό.νωτέρω. ιδιαν κατηγορ{αν άποτελοϋσι τά ρευστό καύσιμα σώματα, &τι να εtναι:

15 17 -Τά λlπη. -ΑΙ ρητίναι. -Ό κηρός. -ΑΙ παραψiναι. -nav ~τερον καύσψον άπλοον η σύνθετον ρευστόν σ&μα. εtναι: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τά κύρια συστατικό: τ&ν καυσ(μων συνθέτων σωμάτων α'. Άνθραξ. Οuτος άποτeλεί τήν βάσιν δλων άνεξαιpέτως τι'iιν καυσfμων όλ&ν τοο ζω'ίκοο καί φυτικοο βασιλεlου. Ό καθαρός άνθραξ ετναι μαορος, ξηρός καl άνα- ~~:::r.~κ:νέ δ~~:";~~~iν :7;~~~~α~~~~ ~~~ρ~~~ς ~~:~~~~ κατά τήν καοσιν αότοο θερμ!δας περίπου. Έχει τήν σπουδαιοτάτην Ιδιότητα νά σχηματlζη μετά τοο ί>δροyόνου μέyαν άριθμόν ένώσεων καλουμένων ί>δροyοναθράκωv. 'Άλλοι τg>ν ύδροyονανθράκων τούτων ετναι άέpια, ώς τό μεθάνιον, ή άσετυλίνη κ. λ. π., άλλοι όyρά, ώς τό πετρέλαιον, τα Ε.λαια κ. λ. π. και άλλοι στερεά, ώς ή ναφθαλίνη, ή παραψlνη κ. λ. π. Ό άνθραξ μετά τοο όδροyόνου καl όξυγόνου άποτελεί τάς λιπαράς ένώσεις και τούς όδατάνθρακας, ώς ετναι π. χ. τά λlπη, τά lλαια, ή ζάκχαρις, τό άμυλον Κ. λ. π. Μετά τοο άζώτοu, όξυyόνοu και ύδρογόνου, τάς λευκωματ ώ δεις ούσtας. 'Εν τfi φύσει άποτελεί τά άνθρακικά δ:λατα. 'Ότι πδ:σαι σι όpγανικαι και ψuτικαι ούσιαι περιέχουν άνθρακα, δύναται ν' άποδειχθfi δ ι ά καύσεως τ~ς ούσtας, δτε ό άνθρσξ προσλαμβάνων.τό άναγκαίον όξυγόνον σχηματίζει τό άέριον διοξείδιον τοο άνθρακος. 'Ο Ιiνθραξ άναλόγως τ~ς φυσικfις αύτοο καταστάσεως, άναφλέγe.ται ε!ς θερμοκρασlαν 400 gως 500 βαθμιι>ν Κελσίου ή δέ χημική

16 18 αότοο πρός τό όξuγόνον συγγένεια αόξάνει μετά της θερ μοκρασ(ας. "Όrαν καίεται Ιiνθραξ, κατ" άρχάς μέν οχη μα τ (ζeται μονοξε(διον τοο Ο:\ιθρακος, κατόπιν δέ, έάν πλε ονάζn δξuγόνον, καίεται πρός διοξε(διον τοο άνθρακος. Τ ό τ ελευταίον δμως τοοτο άρχεται άττό τήν θερμοκρασ(αν των βαθμων περ(που και ιs:νω, δτε παράγεται μικρά φλόξ. οι πλοόσιοι ε[ς ύδροyόνον άνθρακες κα{ονται μέ μακpάv"και φωτεινην aιθαλ(ζουσαν φλόγα, οι πτωχότεροι ε [ ς ύδροyόνον κα{ονται δuσκολώτερον καl δ(δουν βραχυτέρ αν φλόγα πολύ όλ(γον ψωτεινήν. Εl ς περfπτωσ ι ν καθ' ην κα{εται σωμα μή περιέχον δ:νθ ραχ α, τό κα τά τήν κ αοσ ι ν παραyόμενον άέριον δέν ε tνσι διοξε(δ ιον τοο άνθρακος, άλλ' άνσλόyως τοο καιομέ νου σώ μ α τ ος Ίτερον άέρι ο ν, π. χ. κατά την καοσιν θεlοu πα ράγε ται δ ι οξε(διον τοο θε(ου. Κατ ά τή ν καοσ ιν π αντός σώματος περιέχοντος άνθρακ α π αράγεται καπνός. co καπνός οuτος ε1ναι τ~ άέ.ρια τά ό ποία τφ οέρχον τ αι έκ της άτελοος καύσεως τοο άνθρακος διότι 6 άνθραξ κατά τr)ν καοσιν δέν κα[εται τελε(ως άλλά t:ν μέρος μόνον αύτοο, τό δέ ύπόλοιπον άλλοτε μtν περισ σότ ερον άλλοτε δέ όλιγώτερον άφ{πταται εις κατάστασιν α l θάλης. Ή παραγωγη μεγάλων νεφg\ν καπνοq κατά τάς π uρκαtάς όφεlλεται ε!ς την αlτίαν αύτήν, διότι τό όξuγό ν ο ν τ ο Ο άτμοσψαιρικοο όέρος δέν εtνe έπαρκές διά τήν τ eλε(αν κ αοσ ι ν. Εις πδ:'σαν έτέραν περ{πτωσιν, καθ' ηv χα(ε τ α ι σωμα μή περιέχον &νθρακα, &λλοτε μtν ούδόλως π α ρ άγε τ α ι καπ νός, ώς π. χ. κατά τήν καοσιν τg>ν μετάλλων, άλλοτε δt παράγεται τοιοοτος, ουνιστάμενος έκ μορ (ων τοο καιομένου σώματος, έξ ou καt οι διάφοροι χρω μα τ ισμοι ~~ αύτοο, (π. χ. καπνός - θε(ου, φωσ~όροu. β". 'Υδρογόνον. Το Ο το περι~χεται περισσότερον εlς τά όyρά καt τά άέρια, παρά ε{ς τά στερεά. Κατά τό πλείστον εύρίσκεται σ uνηνωμένον μετά το Ο Ιiνθρακος (βενζίνη, μεθάνιον, ά σ ετ uλ ί νη κ.λ.π.). ΕΤνα ι τό μόνον άέριον τό όποίον άναπτόσ

17 19 σει μεγiστην θερμαντικήν δύναμιν ( θερμίδας κατά κυβ~~όν.χ~:::;:~: ΤοΟτο δέν λαμβάνει ένεργόν μέρος είς τήν κ~οσιν, ή παρουσία δ' αύτοο μετριάζει τήν δρδ:σιν τοο όξυi όν~ξυγδνον. Τοίίτο εί>ρίακεται εlς μεγάλας ποσδτη τας εις τόν άέρα και εις πδ:ν σ/όμα. Ε1ναι τό άέριον τό όποtον συντελεί εις την καοσιν τ&ιν σωμάτων χωρtς τό Τδιοv νά κα(εται. ε'. θείον. Τ οgτο δε.v συναντaται ε[ς δλα τά σώματα. 'Όταν κ:χltται ώς άπλοον σ/όμα παράγει άέρια λίαν δη λητηριώδη, τό μονοξείδιον και διοξείδιον τοο θείου. στ'. Τέφρα. Αϋτη ε1ναι τό ί>πόλειμμα τijς κίχύσεως και σύγκειται κυρίως έξ άνθρακικοο άσβεστ{συ, άνθρακικοο 'Καλιου και έκ θειϊ'κ&ν και ψωσψορικ&ν άλάτων, άπάντων άκαύστωv. ΚΕΦΑΑΑIΟΝ Γ.' ΚΑΥΣΙΣ Περ\ της καύσεως έπεκρά1ει γενικ&ς καθ' δλον τόν 1 θον αίiόνα ή θεωρία τοο ΓερμανοΟ χημικοο ΣΤΑΛ καθ' ηv τά καύσιμα σώματα πεpιείχον ετδος τι ϋλης, τό «φλοyιστόν». Οuτω τό προϊόν της καύσεως τοο σιδήρου, τό όξείδιον τοο σιδήρου, θερμαινόμενον μετ' άνθρακος πλουσίου είς φλο γιστόν, έττιστεύετο δτι άνέκτα πάλιν τό φλογιστόν, μετατρεπόμ.ενον εtς μεταλλικόν σ(δηpον. Ή φλογ ι στική αϋτη θεωρία, ώς άπεκλήθη, κατερρίφθη ύπό τοο Γάλλου χημικοο ΛΑΒΟΥΑΖΙΕ,δστις τό 1777,ητοι όλίγα Ετη μετά τήν άνακάλυψιν τοο όξυγόνου, άπέδειξεν δτι τό φαινόμενον τfjς καύσεως συνίσταται εtς την χημικτ)ν ~vωσιν σώματος ~ συστατικg:ιν αότοο μετ' όξυγόvου, σuv άναπτύξει, κατά τό μδ:λλον η ηττον Ισχυρ~, θερμότητος συνήθως δέ και φωτός.

18 20 Ή καοσις τ~ν σωμότων όπό χημικήν έποψιν συμβα(νeι: α.') Εtτε μετά φλογός β.') Ε!τε άνευ φλογός άλλά μετά διαπυρώσεως. γ.') Ε!τε άνευ ψλοyός καl άνευ διαπυρώσεως (βραδε!α καοσις, άψεyγής καοσις). Ή θερμότης ή δπο[α έκλύεται κατά τήν καοσιν θεωρείται σήμερον ώς συνέπεια τijς μηχσνικijς περl θερμότητας θeωρ[ας, ~τοι δτι τά μόρια τοο διατηροοντος τήν καοσιν σώματος και τοο καυσ(μου τοιούτου πpόσπ{πτοντα πρός άλληλα συyιφούονται, έξ ou προκύπτει ό:πώλεια ζώσης δυνάμεως ή όπο[α μετατρέπεται ε(ς ισοδόναμον ποσότητα θερμότητος την όπο(σν ταοτα τότε ~κλόουσιν. Απαιτούμενα διά την κσοσιν παντός καυσ(μου σώματος εtναι άφ' ένός μέν τό διατηροον την καοσιν ~τοι τό όξυyόνον και άφ' έτέρου τό μεταδ[δον την καϋσιν fιτοι ή θερμότης. ΒΡΑΔΕIΑ ΚΑΥΣΙΣ 'Εάν ή μετά τοο όξυyόνου ~νωσις τg;ν σωμάτων λάβη χώραν λ(αν βραδέως, άνευ φωτός και άνευ προφανως άντιληπτijς έκλύσεως θερμότητος, τότε έχομεν τήν βραδείαν χαοσιν. TAXEIA ΚΑΥΣΙΙ Έάν ή καοb'ις σώματός τινος σuμβft μετ έκλύσεως μεγάλης ποσότητος θερμότητος, άνερχομένης μέχρις άναπτύξεως φωτός, τότε Εχομεν την ταχεϊav καοσιν. Ή καοσις καλείται καi. όξε[δωσις. ΓΕΝΙΚΑ _ΠΕΡΙ ΚΑΥΣΕΩΣ 'Όταν σα.μα τι κα[εται έν καθαρφ όξuγόνφ ή καοσις aότοο ετναι πολύ ζωηροτέρα η έν τ& άέpι, διότι έν τg.) τε λευταιφ, ώς σuνισταμένιt> κυρ[ως έξ 21 / 0 όξuγόνου και /, άζώτου, μετριάζεται ή όξειδωτική.ικανότης τοο όξυyόνου

19 21 όπό τ~ς παροuσ(σς τοο άκαύστου και μή διατηροοντος την καοσιν άζώτου. ΚαΟσις έττέρχεται οόχί άποκλειστικ&ις διά τοο καθαροο όξυγόνου ώς και τοο έν τt;ι ά"έρι έμπεριεχομένου τοιούτου, άλλά συχνάκις και δι' όξυγονοόχων χημικl3ν ένώσεων α( όποίαι άποδ(δουσι τό έν αύτσίς έμπεριεχόμενον όξuyόνον έν μέρει ~ όλοσχερι;')ς εlς καύσιμα σώματα. Τ οιαοται ετνσι σι λ!αν όξυγονοοχοι ένώσεις και έκεtναι των όξυyονούχων χημικ~ν έ.vώσεωv αt όποίαι έμπεριέχοuσι τό όξυ γόνον οόχι τόσον στενg:ις σuνδεδεμένον. ΑUται χρησψοττοιοονται συχνάκις πρός όξείδωσιν άλλων σωμάτων λ. χ. τό γιτρικόν όξό και τά Ιiλατα αότοο (νιτρον), ώς καt τά χλωρικά άλατα τά όποία (δ(~ έν τfi πuροτεχνουρyικfi τuγ χ~νουσι σπουδα(ας έφαρμογης. 'Ωσαύτως σι κινηματογpαφικ6.ι ταινιαι δταν δ:παξ άναφλe.γg:ισι καίονται δ:νευ της παροuσιας Εξωθe:ν όξυγόνοu, ήτοι διά τοο έν αόταίς έμπε~ ριεχομένοu τοιοότου. ΚσΟσις τ&ιν σωμάτων δόναται νά γtνη οόχι μόνον μετ' όξυγόνου άλλά καί μετ' άλλων άερlων ώς π. Χ χλωριου. Οϋτω τό κάλιον καt ό φωσφόρος άναφλέγονται έντός χλωρίου "Και καtονται ζωηρ&ς. ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ Πt'iν καύσιμον σ&ιμα είτε τοοτο εόρ(σκετσι έν στερεζi: ε!τε!ν όγρ~ ε!τε έν άερlι;χ καταστάσει διά ν' άναφλεγft δέον ν' άχθft ε[ς κατάλληλον θερμοκρασtαν, δι' /jς νά προκληθft διαπύρωσις η άνάπτυξις άτμgιν. Όταν έπι τευχθj\ ή θερμοκρασια καθ' ~ν τό σg\μα διαπυροοται fj παράγει εόφλέκτους άτμούς, τότε λέγομεν δη τό σg:>μα εό~ ριακεται έν τft θερμοκρασl<t< άναφλέξεως fj άλλως έν τφ φλeξιγόνφ βαθμt;ι του. Ή διαπύρωσις η ή μετά φλογός καοσις σώματός τινος έξαρτaται έκ της άθροιστικης καταστάσεως εις την όπο{αν ιόρ(σκεται τοοτο κατά την στιγμην τfις "Καύσεως. Οδτω τά μέν στερεά σώματα κα(ονται κατά κανόνα μετά διαπυρώ

20 22 οεως, τά δέ ύyρά καl άτμώδη ij άεριώδη μετά φλοyός. Έάν δέ καί πολλά στερεά σώματα κα(ονται μετά φλογός, τοοτο συμβαlνeι διότι έξ αύτg\ν έν ύψηλfi θερμοκρασlg άποσπ&νται πτητικά τινα και άεριώδη έξ άποσυνθέσεως προϊόντα, δ:τινα άναμιyνυόμενα μετά των άτμ&ν η άeρ(ων της: καύσεως παράyουσι τάς φλόυας. Εϋψλεκτα άέρια η άτμοl άναδlδονται έξ δλων τg:>ν φυ τικg:>ν όλων (ξύλα, χόρτα, άχυρα, χάρτης κ.λ.π.). Τά eϋ φλεκrα ύγρά δέν κα(ονται αύτά τά ίδια, άλλά θερμαινόμενα άναδιδωσιν εοφλεκτα άέρισ, τά όποία ένούμενα μετά τοο όξυyόνοu άναφλέyονται καt κα(ονται π. χ τό πετρέλαιον θeρμαινόμενον εlς 23 βαθμούς η όλlyον τι περισσό τερον έκλύει άτμοuς ο[ όποϊοι τfi προσεyγ(σει άναμμένου σπ(ρτου άναφλέyονται. Έμβαπτιζομένου δέ τοο σπ[ρτου έντός τοο πετρελα(ου, ούχl μόνον τό πετρέλαιον δέν άνα. φλέγεται άλλά καl τό σπ[ρτον σβύνει, καθ' δσον τό πετρέλαιον δέν eψθασεν εlς τήν θερμοκρασlαν τijς άναψλέξεώς του. 0 Όσον μικροτέρα εtναι ή θερμοκρασ{σ τijς άναφλέξεως σώματός τινοι; τόσον μεyαλuτέρα εfνσι ή εύφλεκτότης και ό έκ ταύτης κ(νδuνος πuρκαϊδ"ς. Έν τft σuνήθει θερμοκρασ(ιt: εις σπαν(ας μόνον περιπτώσεις έπέρχεται ή χημική lνωσις τc.~ν σωμάτων μετά τοο όξuyόνοu. Κατά κανόνα τά σώματα διά νά καc.~σι δέον νά θερμανθι3σιν εfς θερμοκρασ{αν τινά κσλοuμένην θερμοκρασ(α έναύσεως:. Ή θερμοκρασ(α αϋτη δι' ~καστον σ&μα εtναι διάφορος. Ή θερμοκρασ(α έναύσεως εtναι ώς έπι τό πλείστον άνωτέρα της θερμοκρασίας άναψλέξεως, ένlοτε δμως άμφότερσι συμπ{πτουσιν, ώς εις τόν α[θέρσ, τόν διθειοοχον άνθρακα, τό ξυλόπνευμα, τj'iν βενζόλην κ.λ.π. Καύσιμα σώματα άναψλεyόμενα εlς χαμηλήν θερμο κρασ{αν άναφλέξεως, άλλ' άνωτέραν της έναύσεως, εtναι έπ.ικινδυνωδέστερα των έχόντων άνωτέραν μέν θερμοκραο(σν άναφλέξεως άλλά κατωτέραν τfις έναύσεως. Κατωτέρα θερμοκρασία άναψλέξεως προδίδει τάσιν

21 23 πρός κρηξιν, ένq, καrωτέρα θερμοκρασ(α έναύσεως προδ(δει τάσιν πρός άνάπruξιν φλοyg>ν καl διάδοσιν τοο πυρός. Ή θερμοκρασ(α έναύσεως δέον νά διαστέληται της θερμοκρασ(ας της παραyομένης έκ της έκλυομένης θeρμότητος, ~ δποία καλείται θερμοκρασ(α καύσεως. 'Η τελευτα{α αϋrη θερμοκρασία δυνατόν νά εtναι ύψηλοτέρα ~ χαμηλοτέρα της θερμοκρασ(ας έναύσεως. 'Εάν μέν ή θερμοκρασία καύσεως σώματός τινος ετναι ύψηλοτέρα τflς θερ. μοκρασ[ας έναύσεως, τότε τό είς τι μέρος άναφλεyέν σωμα καίεται άφ' έαυτοο περαιτέρω, καθ' δσον τά παρακεlμενα τούτου καί μη καιόμενα ε[σέτι μόρια τ1jς ϋλης, θερμαίνονται εlς την θερμοκρασίαν της έναύσεως, ~ μέ δ:λλας λέξεις ή λειτουργία της καύσεως έπέρχεται διότι τό καιόμενον σg:ψα διά προσαγομένη'ς Εξωθεν θερμότητος θερμαlνεται εtς την θερμοκρασ(αν της ένσρσεως, μεθ' 8 προσερχομέ.νοu tπαp'ι<.οος άέpος κα(εται περαιτέρω άφ' έαυτοο. 'Εάν δμως κατέλθη πό.λιν ή θερμοκρασία της καύ σεως έξ οιουδήποτε λόγου ύπό τήν θερμο~ρασίαν της έναύσεως f} έάν δέν δύναται ή τελευτα(α αϋτη νά έπιφέρη ττ)ν έ11:(τευξιν της θεpμοκρασ(ας της καύσεως, τότε ή λειτουργια της καύσεως διακόπτεται. Κατά. ττ)ν συνήθη καdσιν καιονται πρ~τον τά μέρη τοο άναψλεξ!μου σώματος τά έρχόμενα εlς έπαψήν μετά τοο όξυyόνοu, ευτα δέ προχωρεί αϋτη εlς τό έσωτερικόν του (έπιψανειακή καϋσις). Δυνατόν δμως εϊς τινα σώματα ή καοσις νά μήν εtναι έπιψανειακή άλλά όλικη i\ μερικη (μt ταλλα)... Αλλα μέν τ~ν σωμάτων καίονται ταχύτερον, άλλα δέ βραδίιτερον. Τ οοτο έξαρτδ:ται έκ τfjς φύσεως το Ο καιομέ. νου σώματος, της όγκομετρικf)ς διαστάσεως αύτοο και τijς πρός τό όξυyόνον συyyeνεr.χς του. Ή άνάψλεξις τ&ν καuσ(μων σωμάτων δύναται κληθft: -διά ψλοyός. -διά σπινθflρος. νά προ

22 24 -διά πεπυρωμένου σώματος. -δι' έπαψijς μετά θερμοο σώματος. -διά τριβijς. -διά κρούσεως. -διά δονήσεως η κλονισμοο. -δι' ήλεκτρικοο σπινθijρος η ήλεκτρικοο ρεύματος. -διά θερμαντικg:>ν -διά χημικ&ιν -διά φυσικg:>ν άκτ{νων. μεταβολ&ιν. μεταβολ&ν. -διά ψυσικ&ιν και χημικων μεταβολ&ιν. Έκ τg:>ν άνωτέρω συνάγεται δτι : α'.) τά διάφορα καόσιμα σώματα ύπό τάς συνήθεις συν θήκας δέν άναφλέyονται έκτός έξαιρέσεων τιν&ιν, περι ων άναφέρομεν πepάιτέρω. β'.) διά ~ άναψλεy&ισι δέον νά ένωθι;ισι μετά τοο όξυ γόνου η άλλου άερ(ου διατηροοντος τήν καοσιν. y'.) δέον τό σι;ιμα νά θερμανθfi και δ'.) δι' ifκαστον σ&>μα δπως άναφλeyfi άπαιτεrrσι ώρισμένη ποσότης θερμότητος. ΦλΟΓΕΣ Την καοσιν πολλ&ν άναφλεξ(μων σωμάτων συνοδεόου σι πολλάκις φλόγες. ΑΙ φλόγες ε!ναι άτιiοι η άέρια εϋψλεκτα όναδιiiό~ινα κατά τήν καοσιν στερεl3ν η ύyρg}ν σωμάτων, &τινα θερμαι νόμενα άναψλέγονται και κα(ονται. 'Ωσαύτως και τά καύ σιμα άέρια ώς π. Χ τό φωταέριον, τό μονοξε(διον τοο άνθρακος, τό ύδροyόνον κ. λ. π. θερμαινόμενα εις τόν έλεύθερον άέρα η εις καθαρόν όξυyόνον εlς ώρισμένηv θερμοκρασ(αν άναφλέγονται και καίονται &λλα μtν δι' άμuδρδ;ς και σχεδόν άψανοος; φλοyός, άλλα δέ διά ψλοyός φωτεινης. Σώματα μή δυνάμενα εόχερg\ς νά λάβωσιν τήν άερlαν κατάστασιν, θερμαινόμενα έπαρκ<3ς, πυρακτοονται και φey

23 25 γοβολοοσιν άνεu φλογός, ώς π. χ. δ άνθραξ και τά μή πτητικά μέταλλα. "Άπασαι α! φλόγες δέν eχοuσιν οϋτε τήν αότήν λάμψιν οϋτε τήν αότήν θερμοκρασίαν. Ή λάμψις φλογός τινος δφεελεται πάντοτε ε{ς τήν παρουσ{αν στερε~ν μορίων, &η~ να πυρακτούμενα φεγγοβολοοσιν. Σώματα λίαν πλούσια εις άνθρακα (ρητϊναι κ.λ.π.) καίονται μετά φλογός α!θαλιζοόσης και όλίγον λαμnοόσης. 'Η φλόξ δφείλεται πρό παντός είς τήν μεγάλην περιεκτικότητα τοο καuσίμοu είς όδρογόνον (καοσις βενζίνης, πετρελαίου κλπ.). Έν σuμπεράσματι φλόγες εtναι εύφλεκτα άέρια ~ άτμοι σuγκείμενα έξ έλαχιστοτάτων μορίων άνθρακος fj έτέρας uλης, Ιiτινα έν τft. όψηλfi τijς φλογός θερμοκρασί'ι' πuρακτοόμενα, παράγουν φι3ς, ένφ μέρος τijς χημικijς ένεργεlάς αύτc:ιν μετατρέπεται εις φωτεινήν άκτινοβολ(αν. - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΑΕΞΙΣ Είπομεν προηγουμένως δτι τήν ταχεiαν καοσιν τ&ν καυσίμων σωμάτων παρακολοuθοοσι φαινόμενα φλέξεως και διαπυpώσεως. Τό τοtοοτον δυνατόν νά συμβft καt παρά τfi βραδέως έπερχομένn καύσει. Τό κύριον συστατικόν πάσης όργανικfις ϋλης-φuτικfις, ζωϊκijς, καl ~πfσης όρuκτ&ν καυσίμων εtνα ι άνθραξ, ό δποίος τείνει νά ένωθft χημικg:ις μετά τοο όξυγόνου τοο.. άέρος. 'Υπό τήν συνήθη θερμοκρασιαν ή τάσις αϋτη δύναται νά εtναι, και συνήθως εtναι, μικρά. Εtναι άληθες δτι ή ~νωσις τοο όξυγόνου μετά της όργανικijς ϋλης λαμ βάνει χώραν όπό Εκλυσιν θερμότητος, fjτις τείνει νά θερμάνn τήν ϋλην, άλλά ή άπώλεια τijς θερμότητος. εις τό περιβάλλον δύναται συνήθως νά έμποδίσn τήν διαρκij αϋξησιν τίjς θερμοκρασίας. ' Εάν ή θερμοκραςιια τijς ϋλης αόξηθij, τότε και ό βαθμός τijς ένώσεως μετά τοο όξυyόνου και κατά συνέπειαν ή παραγωγή θερμότητος, θ' αύξηθfi. 'Εάν ή αοξησις αϋτη τijς θερμοκρασίας σuνεχισθft, τότε ή

24 ϋλη Ιiρχεται ν' αύτοθερμαίνεται και ένδεχομένως θά φθάσ11 είς σημείον ν' άναφλεγfi. Ή θερμοκρασία εlς τήν όποίαν ή αότοθέρμανσις αϋτη άρχεται, καλείται θερμοκρασ(α αύτομάτου άναφλέξεως. Ή θερμοκρασία aι>τη προφανt;\ς δtν εtvαι καθωρισμένη, άλλά ποικ(λει μέ τάς έ.κάστοτε συνθήκας. Οϋτως έάν ή άπώλεια τijς θερμότητας διά τijς ψύξεως έλαττοοται μέσ!{> τινός ώς π. χ. δι' άπομονώσεως τijς θερμότητος, αύτοθέρμανσις Ιiρχεται εlς κατωτέραν θερμοκρασ[αν. Κάτι τό δποϊον έπιταχύνει τόν βαθμόν τfις άντιδράσεως, έλαττώνει έπίσης τήν θερμοκρασίαν είς την όπο[αν άρχεται ή αότοθέρμανσις. 'Η χημικη σύστασις ύλt;;ν τινg\ν ρέπει είδικt;;ς πρός όξε(δωσιν, [δ(~ κατά την παροuσ(αν τg::ιν καλουμένων cάκορέστων ένώσεων :.. "Έν άτομον άνθρακος π. Χ!χει 4 δεσμούς μέ τούς όποιους δύναται νά συνδεθfi μt &λλα στοιχεία. Ένtοτε εtς τάς ένώσεις τοο δ:νθρακος 2 δ:τομα αύτοϋ εύρlσκονται συνδεδεμένα όμοο. Ούδέποτε δέ και οί 4 δεσμοι του συνδέονται μέ άλλα άτομα, f]τοι ούδέttοτε 6 άνθραξ κορέννυται τελε(ως και μεταξu 2 άτόμων αότο\> ύπάρχει εtς άκόρeστος διπλοος δεσμός. Δύο δεσμοί etνσι κενοι ό:ναμένοντες τ1]ν σύνδεσ{ν των μετ' άλλων άτόμων και ε[δικg)ς όξυγόνοu. 'Όπου τοιαοται συνθfικαι παρουσι άζονται elς μίαν άνθρακοοχον ϋλην ή τάσις πρός άπορρ6- φησιν όξυyόνου εtναι-λ(αν ένδεικτική. Πολλά φυτικά <λαια περιέχουν άκορέστους δεσμούς και εtναι καλl.3ς γνωστά διά τήν έτοιμότητά των νά λαμ βάνουν όξυγόνον έκ τοο άέρος, ώς π. χ. συμβαίνει μέ τά ξηραντικά Ελαια. 'Όπου τοιαοτα Ελαια παρουσιάζονται δμοο μετ'ύφαντικq)ν [νων όπάρχeι πάντοτε κ(νδυνος αύτομάτοu άναφλέ~eως. Λιπαραt ύφάνσιμοι ίνες, εtδικl.3ς τά μαλλιά, εtναι μe'tαξu τ&ν πλέον άπομονωτικq)ν της θeρμότητος. Είς τήν αύτόματον άνάφλεξιν συντελεί έπίσης ή παρουσία μικρι;;ν ποσοτήτων όγρασlας και τό πορι;;δες μεγάλης έπιφανείας ύλικt;;ν. 'Εκ τt;;ν άνωτέρω συνάγεται δτι ή αύτόματος άνάψλε-

25 27 ξις έιtέρχεται ι'ίνευ προσαγωyης iίξωθεν θερμότητας. Ε[ς τήν περίπτωσιν θημωνιων, χόρτου, άχύρου, σιτηρg.>ν κ. λ. π. άτελg.>ς έξηραμένων, σι ϋλαι δύνανται νά ύποστω~ σιν όξε!δωσιν ύπό τήν έπ!δρασιν μικροοργανισμg\ν μέ τήν άνάπτυξιν τijς θερμότητος. 'Εάν ή θερμότης δέν διασκορπισθjj άρκετά ταχέως, δύναται νά έπέλθn Οψωσις τijς θερμοκρασ{ας και αύτανάφλeξις τ&>ν θημωνιων. 'Έτερα σώματα 'άποκλ(νοντα έπlσης ε[ς αύτόματον άνά~ φλεξιν ε!ναι ο{ ι'χνθρακες (λιθάνθρακες-λιγν!της) δταν οuτοι εύρ{σκωνται συσσωρευμένοι εις μεyάλας μάζας και ε!ναι έκτεθειμένοι εtς τήν έπενέργειαν τοο όξυγόνου τοο άτμοσψαιρικοο άέρος η διέρχονται έγγύς αύτg\ν σωλijνες μέ θερμόν άτμόν. 'Ωσαύτως ράκη, στουπιά κ. λ. π. πeποτι~ ομένα μέ εύφλεκτα ύyρά δύνανται ν' άναφλεγωσι ν αύτο~ μάτως. Παρατηρητέον δτι τήν αύτόματον άνάψλεξιν δυνατόν νά προκαλέσωσι και φυσικά φαινόμενα ώς π. χ. σι διά της τριβijς, προσκρούσεως, κτυπήματος κ. λ. Ίf έναύσεις. 'Υπάρχουν σώματα στερεά, άέρια lj άτμο!, τά όποία Ιiνευ έπαφijς μετά καιουμένου η διαπύρου σώματος, άλλά τfι έπενεργεlqt ώρισμένης θερμοκρασίας, Ιίστω και έάν αuτη εtναι χαμηλή, άνάπτουσιν άφ' έαυτ&ν. 'Ωσαύτως αύτομά~ τως άνάπτουσιν έν τfi συνήθη θερμοκρασίι,χ πολλά σώματα δταν lλθωσιν άπλgις ε!ς έιtαψήν μετά τοο άέρος ώς π. χ. τό φωσψοροοχον ύδρογόνον, μέταλλα τινά, μϊγμα ι'ίνθρακος και θειούχου καλ(οu, μεταλλικαι κόνεις τοο νικελ(οu, σιδήρου κ.λ. π. ώς καl πάντα τά λίαν εύχερgις μετ' όξυγόνου έ.νούμενα σώματα, τά όποtα δμως δέον νά εόp[σκ-ωνται έν τοιαύτη λεπτg::ις διαμεμερισμένη καταστάσει, &στε έκτιθέ μενα εις τόν άέρα νά όφ[στανται αύτόματον άνάφλεξιν. Έπ!σης σώματά τινα έρχόμενα εlς έπαψήν μετά τοο Οδατος άνάπτοuσιν αύτομάτως ώς π. Χ τό κάλιον, τό νάτριον.. δυσχερέστερον, τό ψωσφοροοχον άσβέστιον κ.λ.π.

26 ΚΕΦΑλΑΙΟΗ Α'. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑIΩΝ Εlς τά περ\ καύσεως άνeπιύξαμeν δτι &ά W προκλη8u πυρκa ιό. ό.παιτοονται τρια τινό: : α".) καόσ μος Ολη. β'.) όξυyόνον 1\!τερον άtριον & αtηροον ti\ν ιισοοιν και y'.) θaρμότης. 'Ειτομtνως 1\ κα~άσβaσ ς μ aς 1tυpκα1aς aόναtσι νό yινn : α'. ) Εtτε διά ψύξεως τfiς καιομtνης καυο\μοu Φ.ης ιαlι τω τfjς θερμοκρασ!ας άναφλtξaως. β'.) Etτa διά παρaμποδlοεω:; τijς tνώοaως τοο 6ξιιγόνου μeτά τijς καιομένης!ίλης. yό) Εtτε διά ψύξεως και παρeμποδίσeως τflς ιwισιως τοο όξυyόνου μετά τίjς καιομένης Ολης. Ό δaύτερος τρόπος καλεiται και καrάσβeοις μονώσεως. ΜΕΣΑ ΚΑΤ ΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑIΩΝ Μέσα κατασβέσεως λtyοντες tννοοομεν τάς οόσlας σ! όποiαι tνερyοον καrασβεστικως tπι!iλλων καιομtνων ο/ισιωv δι' tνός των όνωτtρω τρόπων, εtτe δηλα&>'ι &' ψ ρtσεως τfjς θερμότητος 1\ ιtλλως ΟποβιβασμοΟ τflς θιρμο- 1<ρασίας, etτe δι' άναστολflς τflς καύσεως λόyφ 1tαραιcω λύσaωc; τijς tπαφfiς τοο καιομtνου σώματος μaτά τοο όξu γόνου τοο άtρος, εtτe δι' άμφοτtρων των τρόπων. Α ί κατασβεστικαι οόσ\αι δυνατόν εις οlανδfrιιοτe θερ μοκρασίαν κατά τ>'ιν χρησιμοποίησ\ν των νά παραμtνοuν tντελως aκαυστοι, δυνατόν δμως άπό ώρισμtνην θιρμοκρασ(αν νά διασπtbνται και νά ιcαεκστσνται καόσιμοι ώς π. Χ τό Οδωρ τό όποtον άπό τ>'ιν θeρμοιιpασ\αν των βαθμων και aνω άρχεται νά διασπl!ται elς τά συστατικά τοu, Οδροyόνον και όξυyόνον, και τό μέν Οδροyόνον άναφλtyι

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ. 'Αιιιιραιί'fητcν δtcx τtιv χ"τόt 'C'~U κvρ~

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ. 'Αιιιιραιί'fητcν δtcx τtιv χτόt 'C'~U κvρ~ ΗλlΑ.6.. ΜΠΙΙΙΙΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΊΏΗ ~ \ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ _4 f' 'Εν~κ&~θ~Γ:1ι~;ηfι~;~~~~i~~~/~~ ~dμ~ι;~~,ης j' / 2Α ΙiΚΔΟΣΙΣ 'Αιιιιραιί'fητcν δtcx τtιv χ"τόt 'C'~U κvρ~ iιαvνιχν 'f&ν nιίι:.::rης:

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ \ Με τα καύσιμα παράγεται ενέργεια στις μηχανές. Με τα τρόφιμα παράγεται ενέργεια στα φυτά και στα ζώα

Μάθημα 15. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ \ Με τα καύσιμα παράγεται ενέργεια στις μηχανές. Με τα τρόφιμα παράγεται ενέργεια στα φυτά και στα ζώα Μάθημα 15 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ \ Με τα καύσιμα παράγεται ενέργεια στις μηχανές. Με τα τρόφιμα παράγεται ενέργεια στα φυτά και στα ζώα Οι μηχανές για να δουλέψουν, αλλά και τα βιολογικά όντα για να

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

EÓfiÙËÙ Z. 30. K ÛË - K ÛÈÌ 31. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ 32. MÔÚÊ ÂÓÂÚÁÂ - MÂÙ ÊÔÚ Î È ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ H ENEP EIA

EÓfiÙËÙ Z. 30. K ÛË - K ÛÈÌ 31. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ 32. MÔÚÊ ÂÓÂÚÁÂ - MÂÙ ÊÔÚ Î È ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ H ENEP EIA EÓfiÙËÙ Z 30. K ÛË - K ÛÈÌ 31. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ 32. MÔÚÊ ÂÓÂÚÁÂ - MÂÙ ÊÔÚ Î È ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ H ENEP EIA 30ό Μάθημα ΚΑΥΣΗ - ΚΑΥΣΙΜΑ Απαραίτητα στη ζωή μας: θερμαίνουν, κινούν, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22745/314/71 Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ.nhs 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. (ΦΕΚ 264/Β/8471) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Σ Ε Φ Ι Α Λ Ε Σ Μέτρα Ασφάλειας κατά τη χρήση τους Ένα πλήθος βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων χρησιμοποιούν βιομηχανικά αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Καύση λέγεται η εξώθερμη αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο (είτε με καθαρό οξυγόνο είτε με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα), που συνοδεύεται από εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

20. Οι δύο πρώτοι νόμοι της χημείας 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης

20. Οι δύο πρώτοι νόμοι της χημείας 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης 21. Η έννοια του ατόμου 22. Η έννοια του μολ 23. Η έννοια της χημικής εξίσωσης 157 Μάθημα 20 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ \ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΛΟΓΩΝ Ακριβείς μετρήσεις έκαναν τη χημεία πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

707 Κ.Δ.Π. 144/82. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777, Αριθμός 144

707 Κ.Δ.Π. 144/82. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777, Αριθμός 144 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 1777,11.5.82 Αριθμός 144 707 Κ.Δ.Π. 144/82 0 ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ( ΚΕΦ. 28 ) Κανονισμοί κδοθ ντ ς δυνάμβ τοϋ Αρθρου 8 ιό Ύπουργικόν Ευμβούλιον ενασκούν τάς διά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, 'Αριθμός Κ.Δ.Π. 141/82

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777, 'Αριθμός Κ.Δ.Π. 141/82 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1777,11.5.82 'Αριθμός 141 689 Κ.Δ.Π. 141/82 ΰ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΐϋΚΤΰ??' ΝΟΜΟΣ ( ΚΕΦ. 28 ) Κανονισμό) εκδοθέντες ouvauer τοϋ άρθρου 8 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ένασκοϋν τάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. για Επαγγελματικές Κουζίνες. Type - F

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. για Επαγγελματικές Κουζίνες. Type - F ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ για Επαγγελματικές Κουζίνες Type - F 22.25.10.59 96.25.10.59 www.fire-defender.com Τεχνική Περιγραφή Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισμός λειτουργεί με χρήση Ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως:

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: Το νερό (Η 2 Ο) Το οξυγόνο (Ο 2 ) Ο άνθρακας (C) Το άζωτο (N 2 ) Το θείο (S) Οφώσφορος(P) κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα. Είδη διαλυμάτων

Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα. Είδη διαλυμάτων Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα 1. Η φυσική τάση των ουσιών να αναμιγνύονται μεταξύ τους. 2. Οι σχετικές ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των χημικών οντοτήτων του διαλύματος Είδη διαλυμάτων Στα διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τα πειράματα, τα οποία εκτελούνται στο εργαστήριο της Αναλυτικής Χημείας, δεν είναι επικίνδυνα. Επιπλέον, διεξάγονται υπό τη συνεχή εποπτεία του διδακτικού προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 91/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 /6/13 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TΜΗΜΑ: AΡ:. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο

Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο Επίδραση των οξέων στα μέταλλα και το μάρμαρο Επίδραση των οξέων στα μέταλλα Τα μέταλλα που είναι πιο δραστικά από το υδρογόνο (εκτός από το Pb) αντικαθιστούν το υδρογόνο στα οξέα (με εξαίρεση το HNO 3

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα