Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 21-02-2011 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ."

Transcript

1 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-130 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Πληροφορίες : Ε. Λεµπιδαρά Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : Θέµα: «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισµένες πτυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, µεταπώλησης και ανταλλαγής, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. αριθµ. L 33 της » ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70), καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση (η) και του άρθρου 3 του ιδίου ως άνω Ν.1338/1983, όπως το άρθρο 2 ισχύει συµπληρωθέν από το άρθρο 2 του Ν. 1880/1990 (ΦΕΚ Α 39) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). β) του άρθρου δεύτερου παράγραφος 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136). γ) του ν.2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (Α 191) και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 4 αυτού. 2. Τις διατάξεις α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», β) του άρθρου 2 παρ.1 εδ. γ περ.1 στοιχ. ββ του π.δ/τος 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων Υπουργείων» (Α 170), γ) του π.δ/τος 89/2010 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 154), δ) του π.δ/τος 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» (Α 185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) του π.δ/τος 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας Ενέργεια & Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19), στ) του π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» 1

2 (Α 156), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ζ) της µε αριθµ.οικ.20854/54/2010 απόφασης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» (Β 1673), η) του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή» του Ν.3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ Α 189), θ) του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 123) και ι) του π.δ. 187/2009 «ιορισµός Υπουργών Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 214). 3. Την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισµένες πτυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, µεταπώλησης και ανταλλαγής, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. αριθµ. L 33 της , προς εναρµόνιση µε την οποία εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14 ης Ιανουαρίου 2009 για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισµένες πτυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, µεταπώλησης και ανταλλαγής και η κατάργηση της Οδηγίας 94/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 2. Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης εφαρµόζονται στις συναλλαγές µεταξύ εµπόρων και καταναλωτών. Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης δεν θίγουν την εθνική νοµοθεσία η οποία: α) ορίζει τρόπους προσφυγής του γενικού δικαίου των συµβάσεων β) αφορά την καταχώριση ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας και τη µεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας γ) αφορά προϋποθέσεις εγκατάστασης ή καθεστώτα έγκρισης ή απαιτήσεις χορήγησης αδειών και δ) αφορά τον καθορισµό της νοµικής φύσης των δικαιωµάτων που αποτελούν αντικείµενο των συµβάσεων τις οποίες καλύπτει η παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για τους σκοπούς της απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: α) «σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης» είναι η σύµβαση διάρκειας µεγαλύτερης του έτους µε την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιµήµατος, δικαίωµα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυµάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από µία περιόδους χρήσης 2

3 β) «σύµβαση µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών» είναι η σύµβαση διάρκειας µεγαλύτερης του έτους µε την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιµήµατος, κυρίως το δικαίωµα επιλογής εκπτώσεων ή άλλων πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε το κατάλυµα, µεµονωµένων ή µαζί µε ταξίδι ή άλλες υπηρεσίες γ) «σύµβαση µεταπώλησης» είναι η σύµβαση µε την οποία ένας έµπορος, έναντι τιµήµατος, βοηθά καταναλωτή να πωλήσει ή να αγοράσει χρονοµερίδιο ή µακροπρόθεσµο προϊόν διακοπών δ) «σύµβαση ανταλλαγής» είναι η σύµβαση µε την οποία ο καταναλωτής, έναντι τιµήµατος, µπορεί να εγγραφεί σε ένα πρόγραµµα ανταλλαγής που του επιτρέπει πρόσβαση σε κατάλυµα προς διανυκτέρευση ή άλλες υπηρεσίες ως αντάλλαγµα της χορήγησης σε άλλους προσωρινής πρόσβασης στα πλεονεκτήµατα των δικαιωµάτων που προκύπτουν από χρονοµεριστική του µίσθωση ε) «έµπορος» είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή επαγγελµατική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό του εµπόρου στ) «καταναλωτής» είναι το φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει στόχους µη εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας ζ) «δευτερεύουσα σύµβαση» είναι η σύµβαση διά της οποίας ο καταναλωτής αποκτά υπηρεσίες οι οποίες είναι συναφείς προς σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης ή µακροπρόθεσµο προϊόν διακοπών και οι οποίες παρέχονται από τον έµπορο ή τρίτο βάσει διακανονισµού µεταξύ του τρίτου και του εµπόρου η) «σταθερό µέσο» είναι κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον έµπορο να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναδροµή επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών θ) «κώδικας συµπεριφοράς» είναι κάθε συµφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη κράτους µέλους και που ορίζει τη συµπεριφορά των εµπόρων, οι οποίοι αναλαµβάνουν να δεσµεύονται από τον κώδικα όσον αφορά µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εµπορικές πρακτικές ή επιχειρηµατικούς τοµείς ι) «ιδιοκτήτης κώδικα» είναι κάθε οντότητα, περιλαµβανοµένων ενός εµπόρου ή οµάδας εµπόρων, υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συµπεριφοράς ή/και για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τον κώδικα όσων αναλαµβάνουν να δεσµεύονται από αυτόν. 2. Για τον υπολογισµό της διάρκειας των συµβάσεων χρονοµεριστικής µίσθωσης και των συµβάσεων µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη κάθε διάταξη της σύµβασης που επιτρέπει σιωπηρή ανανέωση ή παράταση. 3

4 Άρθρο 3 ιαφήµιση 1. Σε κάθε διαφήµιση ο έµπορος υποχρεούται να καθορίζει τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και να αναφέρει την πηγή από την οποία είναι δυνατόν να αποκτηθούν. 2. Εάν σε κάποιον καταναλωτή προσωπικά πρόκειται να προταθούν συµβάσεις χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, µεταπώλησης ή ανταλλαγής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης προώθησης ή πώλησης προϊόντων, ο έµπορος υποχρεούται να αναφέρει σαφώς στην πρόσκληση τον εµπορικό σκοπό και τη φύση της εκδήλωσης. 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 4. Οι χρονοµεριστικές µισθώσεις και τα µακροπρόθεσµα προϊόντα διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφηµίζονται ή να πωλούνται ως επένδυση. Άρθρο 4 Υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης 1. Εγκαίρως και προτού ο καταναλωτής δεσµευθεί από οποιαδήποτε σύµβαση ή προσφορά, ο έµπορος υποχρεούται να του παρέχει, κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες: α) στην περίπτωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης: µέσω του τυποποιηµένου ενηµερωτικού εντύπου που περιέχεται στο παράρτηµα Ι, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύπου β) στην περίπτωση σύµβασης µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών: µέσω του τυποποιηµένου ενηµερωτικού εντύπου που περιέχεται στο παράρτηµα ΙΙ, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύπου γ) στην περίπτωση σύµβασης µεταπώλησης: µέσω του τυποποιηµένου ενηµερωτικού εντύπου που περιέχεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύπου δ) στην περίπτωση σύµβασης ανταλλαγής: µέσω του τυποποιηµένου ενηµερωτικού εντύπου που περιέχεται στο παράρτηµα ΙV, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας καθώς και πληροφορίες όπως αναφέρεται στο µέρος 3 του εντύπου. 2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 παρέχονται δωρεάν από τον έµπορο σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο ευχερώς προσβάσιµο για τον καταναλωτή. 3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 συντάσσονται κατ επιλογή του καταναλωτή είτε στη γλώσσα (ή σε µία από τις γλώσσες) του κράτους µέλους στο οποίο κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους µέλους του οποίου είναι πολίτης, εφόσον αυτή είναι επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4

5 Άρθρο 5 Σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών, µεταπώλησης ή ανταλλαγής 1. Η σύµβαση καταρτίζεται εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο και συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και κατ επιλογή του καταναλωτή είτε στην γλώσσα (ή σε µία από τις γλώσσες) του κράτους µέλους στο οποίο κατοικεί είτε στη γλώσσα του κράτους µέλους του οποίου είναι πολίτης, µε την προϋπόθεση ότι είναι επίσηµη γλώσσα (ή γλώσσες) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης σχετικά µε ένα συγκεκριµένο ακίνητο, ο έµπορος υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή επικυρωµένη µετάφραση της σύµβασης στη γλώσσα ή µια από τις γλώσσες του κράτους µέλους στο οποίο κείται το ακίνητο, εφόσον αυτή είναι επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Οι πληροφορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης και δεν µεταβάλλονται, εκτός εάν µεσολαβήσει ρητή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών ή οι αλλαγές επέρχονται για έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του εµπόρου, οι επιπτώσεις των οποίων δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν ακόµη και εάν είχε ληφθεί η δέουσα µέριµνα. Οι αλλαγές αυτές κοινοποιούνται στον καταναλωτή σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο στο οποίο να έχει ευχερή πρόσβαση, πριν από τη σύναψη της σύµβασης. Η σύµβαση αναφέρει ρητά αυτές τις µεταβολές. 3. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η σύµβαση περιέχει: α) την ταυτότητα, τον τόπο κατοικίας και τις υπογραφές εκάστου των µερών και β) την ηµεροµηνία και τον τόπο σύναψης της σύµβασης. 4. Η σύµβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή αν δεν περιέχει τις πληροφορίες του Μέρους 1 των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. 5. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ο έµπορος υποχρεούται να ενηµερώνει ρητώς τον καταναλωτή σχετικά µε την ύπαρξη του δικαιώµατος υπαναχώρησης, το διάστηµα της περιόδου υπαναχώρησης του άρθρου 6, καθώς και την απαγόρευση προκαταβολών κατά τη διάρκεια της προθεσµίας υπαναχώρησης του άρθρου 9. Οι αντίστοιχες συµβατικές ρήτρες υπογράφονται χωριστά από τον καταναλωτή. Η σύµβαση περιλαµβάνει χωριστό τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα V, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο Ο έµπορος υποχρεούται να χορηγήσει στον καταναλωτή αντίγραφο ή αντίγραφα της σύµβασης τη στιγµή της σύναψής της. 7. Στην περίπτωση σύµβασης χρονοµεριστικής µίσθωσης και σύµβασης µεταπώλησης χρονοµεριδίων, η σύµβαση καταρτίζεται υποχρεωτικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. 8. Ο έµπορος φέρει το βάρος απόδειξης σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή. 5

6 Άρθρο 6 ικαίωµα υπαναχώρησης 1. Επιπλέον των µέσων προσφυγής που διαθέτει ο καταναλωτής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης, ο καταναλωτής δικαιούται, εντός προθεσµίας 14 ηµερολογιακών ηµερών, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών, µεταπώλησης ή ανταλλαγής, χωρίς µνεία λόγου. 2. Η προθεσµία υπαναχώρησης υπολογίζεται: α) από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή δεσµευτικού προσυµφώνου ή β) από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαµβάνει τη σύµβαση ή τυχόν δεσµευτικό προσύµφωνο, εάν αυτή είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας του στοιχείου α). 3. Η περίοδος υπαναχώρησης εκπνέει: α) έπειτα από ένα έτος και δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν δεν έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παράγραφος 4, χωριστό τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης συµπληρωµένο από τον έµπορο εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο β) έπειτα από τρεις µήνες και δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένου του εφαρµοστέου τυποποιηµένου ενηµερωτικού εντύπου που περιέχεται στα παραρτήµατα I έως ΙV, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, δεν παρασχεθούν στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο. Η σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών, µεταπώλησης ή ανταλλαγής, είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν, κατά τη λήξη της προθεσµίας υπαναχώρησης, ο έµπορος δεν έχει συµµορφωθεί προς τις προδιαγραφές ενηµέρωσης που θεσπίζει η απόφαση. 4. Αν έχει συµπληρωθεί από τον έµπορο και παρασχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο, χωριστό τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παράγραφος 4, εντός ενός έτους από τη µέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής λαµβάνει το εν λόγω έντυπο. Παροµοίως, αν έχουν παρασχεθεί στον καταναλωτή εγγράφως, σε χαρτί ή άλλο σταθερό µέσο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµοστέων τυποποιηµένων πληροφοριών που ορίζονται στα παραρτήµατα Ι έως IV, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης, εντός τριών µηνών από τη µέρα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής λαµβάνει τις πληροφορίες. 5. Αν η σύµβαση ανταλλαγής προσφέρεται στον καταναλωτή από κοινού και ταυτόχρονα µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, και για τις δύο συµβάσεις θα ισχύει µόνο µία ενιαία προθεσµία υπαναχώρησης κατά την έννοια της παραγράφου 1. H προθεσµία υπαναχώρησης και για τις δύο συµβάσεις υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 όπως ισχύουν για τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης. 6

7 Άρθρο 7 ιαδικασίες άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης Αν ο καταναλωτής προτίθεται να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, οφείλει, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, να ενηµερώσει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο τον έµπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Ο καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει το τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης που περιέχεται στο παράρτηµα V, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης και που παρέχει ο έµπορος σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4. Η κοινοποίηση είναι εµπρόθεσµη αν αποσταλεί πριν τη λήξη της προθεσµίας υπαναχώρησης. Άρθρο 8 Αποτελέσµατα της άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης 1. Με την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης εκ µέρους του καταναλωτή, παύει η υποχρέωση των µερών να εκτελέσουν τη σύµβαση. 2. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωµα υπαναχώρησης, δεν βαρύνεται µε κανένα έξοδο ούτε ευθύνεται για ποσά που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που ενδεχοµένως είχαν παρασχεθεί πριν την υπαναχώρηση. Άρθρο 9 Προκαταβολή 1. Σε σχέση µε τις συµβάσεις χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών και ανταλλαγής, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασµό, ρητή αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε άλλο τίµηµα από τον καταναλωτή προς τον έµπορο ή άλλον τρίτο, πριν τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας ο καταναλωτής µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο Σε σχέση µε τις συµβάσεις µεταπώλησης, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε λογαριασµούς, ρητή αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε άλλο τίµηµα που καταβάλλεται από τον καταναλωτή στον έµπορο ή άλλον τρίτο στο πλαίσιο µεταπώλησης πριν πραγµατοποιηθεί η πώληση ή πριν λυθεί µε άλλον τρόπο η σύµβαση µεταπώλησης. Άρθρο 10 Ειδικές διατάξεις για συµβάσεις µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών 1. Για συµβάσεις µακροπρόθεσµων προϊόντων διακοπών, η πληρωµή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε κλιµακωτό πρόγραµµα πληρωµής. Απαγορεύεται οιαδήποτε καταβολή του τιµήµατος που αναφέρεται στη σύµβαση εκτός από εκείνη που προβλέπεται στο κλιµακωτό πρόγραµµα πληρωµής. Οι πληρωµές, συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών των µελών, κατανέµονται σε ετήσιες δόσεις ίσης αξίας. Ο έµπορος αποστέλλει γραπτή αίτηση πληρωµής, σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο, τουλάχιστον δεκατέσσερις ηµερολογιακές ηµέρες πριν από κάθε προβλεπόµενη ηµεροµηνία πληρωµής. 2. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης πράγµατος, από την πληρωµή της δεύτερης δόσης και έπειτα, ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, ενηµερώνοντας τον έµπορο εντός δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωµής για κάθε δόση. 7

8 Άρθρο 11 Λύση των δευτερευουσών συµβάσεων 1. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης από µια σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης ή µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών, κάθε σύµβαση ανταλλαγής που εξαρτάται από αυτά ή κάθε άλλη δευτερεύουσα σύµβαση λύεται αυτοµάτως χωρίς έξοδα για τον καταναλωτή. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της ΚΥΑ αριθµ.ζ1-699/2010 (Β 197) (οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Απριλίου 2008 για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ΕΕΕΚ, αριθµ. L 133 της ), αν το τίµηµα καλύπτεται εν όλω ή εν µέρει από πίστωση που έχει χορηγήσει στον αγοραστή ο έµπορος ή τρίτος βάσει διακανονισµού µεταξύ του τρίτου και του εµπόρου, η σύµβαση πίστωσης λύεται χωρίς έξοδα για τον καταναλωτή, αν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησής του από τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροπρόθεσµου προϊόντος διακοπών, µεταπώλησης ή ανταλλαγής. Άρθρο 12 Αναγκαστικός χαρακτήρας Εφαρµογή σε διεθνείς υποθέσεις 1. Ρήτρες µε τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται από την άσκηση των δικαιωµάτων που αναφέρει η παρούσα απόφαση ή ο έµπορος απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από την παρούσα απόφαση είναι άκυρες. 2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης και αφορά ακίνητα που βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδος, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της τοποθεσίας του ακινήτου και εφαρµόζεται το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. 3. Όταν η εφαρµοστέα νοµοθεσία είναι η νοµοθεσία τρίτης χώρας, οι καταναλωτές δεν στερούνται την προστασία που τους παρέχει η απόφαση, όπως εφαρµόζεται στο κράτος µέλος του δικάζοντος δικαστή εάν: οιοδήποτε από τα ακίνητα τα οποία αφορά η υπόθεση ευρίσκεται στην επικράτεια κράτους µέλους ή σε περίπτωση σύµβασης που δεν συνδέεται άµεσα µε ακίνητη περιουσία, ο έµπορος ασκεί εµπορικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες σε κράτος µέλος ή, µε οποιοδήποτε µέσο, κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητές του σε κράτος µέλος και η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άρθρο 13 ικαστική και ιοικητική Προσφυγή Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 (Α 191). 8

9 Άρθρο 14 Εξωδικαστική Επίλυση ιαφορών 1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν µεταξύ καταναλωτή και εµπόρου και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τις διατάξεις της απόφασης, αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του N. 2251/ Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς συνεργάζονται ενεργά µε τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Άρθρο 15 ιοικητικές Κυρώσεις Μέτρα Εφαρµογής 1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων της απόφασης εφαρµόζεται το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/ Εάν συγχρόνως συντρέχει και παράβαση του ν. 1652/86, των κατ εξουσιοδότηση του εκδιδόµενων πράξεων και γενικά της τουριστικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται παράλληλα και οι οικείες διατάξεις. 3. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στην Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η οποία έχει την ευθύνη τήρησης των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 16 Εφαρµογή διατάξεων Αστικού Κώδικα Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στη µίσθωση πράγµατος εφαρµόζονται και στη χρονοµεριστική µίσθωση, για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του ν. 1652/86 ή της απόφασης αυτής, επιφυλασσοµένης της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1652/86. Άρθρο 17 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, τα κατωτέρω Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµπόρων που θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη περιγραφή του προϊόντος (π.χ. περιγραφή του ακινήτου): Ακριβής φύση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, διάρκειά του: Ηµεροµηνία κατά την οποία ο καταναλωτής µπορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Εάν η σύµβαση αφορά συγκεκριµένο ακίνητο υπό κατασκευή, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης/διάθεσης του καταλύµατος και των υπηρεσιών/εγκαταστάσεων: Τίµηµα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Γενική περιγραφή των πρόσθετων υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύµβασης τύπος δαπανών και ένδειξη των ποσών (π.χ. ετήσια προµήθεια, λοιπά περιοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, τοπικοί φόροι): Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, συντήρηση, αποκοµιδή απορριµµάτων) και αναφορά του ποσού που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής: Συνοπτική αναφορά των εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (π.χ. κολυµβητήριο ή σάουνα): Περιλαµβάνονται στις προαναφερόµενες δαπάνες; Εάν όχι, να διευκρινισθεί τι περιλαµβάνεται και µε ποιο αντίτιµο: Είναι δυνατή η συµµετοχή σε σύστηµα ανταλλαγής; Εάν ναι, να διευκρινιστεί η ονοµασία του συστήµατος ανταλλαγής: Ένδειξη των δαπανών για συνδροµή µέλους/ανταλλαγή: Έχει υπογράψει ο έµπορος κώδικα ή κώδικες συµπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον/τους συµβουλευθεί κανείς; 10

11 Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την παρούσα σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης ή οποιουδήποτε δεσµευτικού προσυµφώνου ή την παραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. - Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου υπαναχώρησης, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά οιοδήποτε τίµηµα, µεταξύ άλλων, πληρωµή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασµό, ρητή αναγνώριση χρέους κ.λπ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους. - Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύµβαση. - Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µπορούν να παραπέµπονται σε δικαστήρια διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συµπληρωµατικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς µπορούν να αποκτηθούν (παραδείγµατος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - όροι σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης εντός της επικράτειας του κράτους µέλους ή των κρατών µελών όπου βρίσκεται(- ονται) το ή τα ακίνητα, καθώς και αν πληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη περίπτωση, ποιοι όροι δεν πληρούνται ακόµη - όταν η σύµβαση παρέχει δικαιώµατα διαµονής σε κατάλυµα που θα επιλεγεί από σύνολο καταλυµάτων, πληροφορίες για περιορισµούς των δυνατοτήτων του καταναλωτή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε κατάλυµα από το σύνολο αυτό οποτεδήποτε 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - αν η σύµβαση αφορά συγκεκριµένη ακίνητη ιδιοκτησία, ακριβής και λεπτοµερής περιγραφή αυτής της ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται αν η σύµβαση αφορά περισσότερα ακίνητα (σε πολλά τουριστικά συγκροτήµατα), κατάλληλη περιγραφή των ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται αν η σύµβαση αφορά διαµονή σε καταλύµατα που δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του καταλύµατος και των εγκαταστάσεων - υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, συντήρηση, αποκοµιδή απορριµµάτων) στις οποίες έχει ή θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και όροι της πρόσβασης αυτής - κατά περίπτωση, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπως κολυµβητήριο, σάουνα κ.λπ., στις οποίες ο καταναλωτής έχει ή θα έχει, ενδεχοµένως, πρόσβαση και όροι της πρόσβασης αυτής. 11

12 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (κατά περίπτωση) - στάδιο αποπεράτωσης του καταλύµατος και των υπηρεσιών που το καθιστούν πλήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου), και οιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής - προθεσµία αποπεράτωσης του καταλύµατος και των υπηρεσιών που το καθιστούν πλήρως λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου), και εύλογη εκτίµηση της προθεσµίας αποπεράτωσης οιωνδήποτε εγκαταστάσεων στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής - αριθµός άδειας οικοδοµής και πλήρης ονοµασία και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής/των αρµόδιων αρχών - εγγύηση ορθής αποπεράτωσης του καταλύµατος ή εγγύηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση µη αποπεράτωσης και, ενδεχοµένως, λεπτοµέρειες εφαρµογής των εγγυήσεων αυτών. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ - ακριβής και κατάλληλη περιγραφή του συνόλου των δαπανών που συνδέονται µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης τρόπος κατανοµής των δαπανών στον καταναλωτή καθώς και τρόπος και συχνότητα αύξησης των δαπανών αυτών µέθοδος υπολογισµού του ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται µε τη χρήση του ακινήτου, των υποχρεωτικών νόµιµων επιβαρύνσεων (π.χ. φόροι και τέλη), καθώς και των γενικών διοικητικών εξόδων (π.χ. διαχείριση, συντήρηση και επισκευές) - ανάλογα µε την περίπτωση, πληροφορίες για τυχόν ύπαρξη χρεώσεων, υποθηκών, επιβαρύνσεων ή άλλων δικαιωµάτων που βαρύνουν το κατάλυµα 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λύσης δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέπειες της λύσης - όροι λύσης της σύµβασης, συνέπειες της λύσης και ενηµέρωση σχετικά µε οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή µε δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η λύση 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τρόπος ρύθµισης της συντήρησης και των επισκευών του ακινήτου, της διοίκησης και της διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου κατά τον οποίο οι καταναλωτές µπορούν να ασκούν επιρροή και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τα θέµατα αυτά δυνατότητα ή όχι συµµετοχής σε σύστηµα µεταπώλησης των συµβατικών δικαιωµάτων, πληροφορίες για το σχετικό σύστηµα και ένδειξη του κόστους µεταπώλησης µέσω του εν λόγω συστήµατος αναφορά της γλώσσας/των γλωσσών στις οποίες µπορεί να πραγµατοποιείται η επικοινωνία µε τον έµπορο µετά την πώληση για θέµατα που αφορούν τη σύµβαση, για παράδειγµα για τις αποφάσεις διαχείρισης, την αύξηση των δαπανών και το χειρισµό των ερωτήσεων και των καταγγελιών ενδεχοµένως, δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή: 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΑΚΟΠΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµπόρων που θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη περιγραφή του προϊόντος: Ακριβής φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, εφόσον είναι απαραίτητο, διάρκεια του εφαρµοζόµενου καθεστώτος: Ηµεροµηνία κατά την οποία ο καταναλωτής µπορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Τίµηµα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων οποιεσδήποτε περιοδικές δαπάνες που µπορεί να αναµένει ο καταναλωτής ως αποτέλεσµα του δικαιώµατός του να αποκτήσει πρόσβαση στο κατάλυµα, στο ταξίδι και σε οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες όπως καθορίζονται: Κλιµακωτό πρόγραµµα πληρωµής που καθορίζει ισόποσες δόσεις αυτού του τιµήµατος για κάθε έτος της διάρκειας της σύµβασης και ηµεροµηνίες κατά τις οποίες πρέπει να καταβληθούν: Μετά το πρώτο έτος, τα επόµενα ποσά είναι δυνατόν να αναπροσαρµοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της πραγµατικής αξίας αυτών των δόσεων, π.χ. προκειµένου να συνεκτιµηθεί ο πληθωρισµός. Γενική περιγραφή των συµπληρωµατικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύµβασης τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. ετήσια συνδροµή µέλους): Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή (π.χ. διαµονή σε ξενοδοχεία και πτήσεις σε τιµή προσφοράς): Περιλαµβάνονται στις προαναφερόµενες δαπάνες; Εάν όχι, να διευκρινιστεί τι συµπεριλαµβάνεται και τι πρέπει να πληρωθεί (π.χ. στην ετήσια συνδροµή µέλους περιλαµβάνεται διαµονή 3 νυκτών, κάθε άλλη διαµονή πρέπει να πληρωθεί χωριστά): Έχει υπογράψει ο έµπορος κώδικα ή κώδικες συµπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; 13

14 Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες: - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης ή οποιουδήποτε δεσµευτικού προσυµφώνου ή την παραλαβή των εν λόγων συµβάσεων εφόσον είναι µεταγενέστερη. - Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου υπαναχώρησης, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους. - Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, ενηµερώνοντας τον έµπορο εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωµής για κάθε ετήσια δόση. - Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύµβαση. - Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µπορούν να παραπέµπονται σε άλλα δικαστήρια από τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συµπληρωµατικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς µπορούν να αποκτηθούν (παραδείγµατος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤA ΙΚΑΙΩΜΑΤA -κατάλληλη και σωστή περιγραφή των εκπτώσεων που είναι διαθέσιµες για µελλοντικές κρατήσεις, συνοδευόµενη από δέσµη παραδειγµάτων πρόσφατων προσφορών -πληροφορίες σχετικά µε τους περιορισµούς της δυνατότητας του καταναλωτή να κάνει χρήση των δικαιωµάτων του, όπως η περιορισµένη διαθεσιµότητα ή οι προσφορές που παρέχονται µε βάση την «κατά χρονική προτεραιότητα εξυπηρέτηση», οι προθεσµίες για συγκεκριµένες προσφορές και ειδικές εκπτώσεις 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταγγελίας δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέπειες της καταγγελίας - όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέπειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή µε δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η καταγγελία. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - αναφορά της ή των γλωσσών στις οποίες µπορεί να πραγµατοποιείται η επικοινωνία µε τον έµπορο µετά την πώληση για θέµατα που αφορούν τη σύµβαση, λόγου χάρη για τη διεκπεραίωση ερωτήσεων και καταγγελιών, ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ Μέρος 1: Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµπόρων που θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη περιγραφή των υπηρεσιών (π.χ. εµπορική προώθηση): ιάρκεια της σύµβασης: Τίµηµα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση των υπηρεσιών: Γενική περιγραφή των συµπληρωµατικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύµβασης τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. τοπικοί φόροι, συµβολαιογραφικά έξοδα, διαφηµιστικές δαπάνες): Έχει υπογράψει ο έµπορος κώδικα ή κώδικες συµπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες: -Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης ή οποιουδήποτε δεσµευτικού προσυµφώνου ή την παραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. -Απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον καταναλωτή έως την πραγµατοποίηση της πώλησης ή την κατά άλλο τρόπο λύση της σύµβασης µεταπώλησης. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους. -Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύµβαση. -Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µπορούν να παραπέµπονται σε δικαστήρια διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: Μέρος 3: Συµπληρωµατικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς µπορούν να αποκτηθούν (παραδείγµατος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: -Όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέπειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή µε δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η καταγγελία: -αναφορά τής ή των γλωσσών στις οποίες µπορεί να πραγµατοποιείται η επικοινωνία µε τον έµπορο, για παράδειγµα για το χειρισµό ερωτήσεων και καταγγελιών, -ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή: 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τόπος κατοικίας και νοµικό καθεστώς τού ή των εµπόρων που θα είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης: Σύντοµη περιγραφή του προϊόντος: Ακριβής φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος ή των δικαιωµάτων: Ακριβής χρονική περίοδος κατά την οποία µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα που αποτελεί αντικείµενο της σύµβασης και, ενδεχοµένως, διάρκεια του εφαρµοζόµενου καθεστώτος: Ηµεροµηνία κατά την οποία ο καταναλωτής µπορεί να αρχίσει να ασκεί το συµβατικό δικαίωµα: Τίµηµα που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη συνδροµή µέλους ανταλλαγής χρονοµεριδίων: Γενική περιγραφή των συµπληρωµατικών υποχρεωτικών δαπανών που επιβάλλονται στο πλαίσιο της σύµβασης? τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών (π.χ. τέλος ανανέωσης, άλλα περιοδικά έξοδα, ειδικές εισφορές, τοπικοί φόροι): -Συνοπτική αναφορά των βασικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή: -Περιλαµβάνονται στις προαναφερόµενες δαπάνες; -Εάν όχι, διευκρίνιση ποιες υπηρεσίες περιλαµβάνονται και ποιες συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες (τύπος δαπανών και αναφορά των ποσών π.χ. εκτίµηση του καταβλητέου τιµήµατος για τις µεµονωµένες συναλλαγές ανταλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων πρόσθετων δαπανών): Έχει υπογράψει ο έµπορος κώδικα ή κώδικες συµπεριφοράς; Εάν ναι, πού είναι δυνατόν να τον (τους) συµβουλευθεί κανείς; Μέρος 2: Γενικές πληροφορίες: -Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την εν λόγω σύµβαση χωρίς µνεία λόγου εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης ή οποιουδήποτε δεσµευτικού προσυµφώνου ή την παραλαβή τους εφόσον είναι µεταγενέστερη. Στην περίπτωση που η σύµβαση ανταλλαγής προσφέρεται από κοινού και ταυτόχρονα µε τη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, και για τις δύο συµβάσεις θα ισχύει µόνο µία ενιαία προθεσµία υπαναχώρησης. -Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου υπαναχώρησης, απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους. -Ο καταναλωτής δεν αναλαµβάνει δαπάνες ή υποχρεώσεις πέραν όσων ορίζει η σύµβαση. Σύµφωνα µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, η σύµβαση µπορεί να διέπεται από δίκαιο άλλο από το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του και οι ενδεχόµενες διαφορές µπορούν να παραπέµπονται σε δικαστήρια διαφορετικά από τα δικαστήρια του κράτους µέλους στο οποίο ο καταναλωτής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. Υπογραφή του καταναλωτή: 16

17 Μέρος 3: Συµπληρωµατικές πληροφορίες τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής και πού ακριβώς µπορούν να αποκτηθούν (παραδείγµατος χάριν, σε ποια ενότητα ενός γενικού διαφηµιστικού φυλλαδίου) εάν δεν αναφέρονται κατωτέρω: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝ ΙΚΑΙΩΜΑ - επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος ανταλλαγής δυνατότητες και τρόποι ανταλλαγής ενδεικτική αναφορά της αξίας που απονέµεται στο χρονοµερίδιο του καταναλωτή στο σύστηµα ανταλλαγής, καθώς και δέσµη παραδειγµάτων συγκεκριµένων δυνατοτήτων ανταλλαγής -ενδεικτική αναφορά του αριθµού των διαθέσιµων τουριστικών συγκροτηµάτων και του αριθµού µελών του συστήµατος ανταλλαγής, καθώς επίσης ενδεχόµενων περιορισµών της διαθεσιµότητας συγκεκριµένου καταλύµατος που επιλέγει ο καταναλωτής, παραδείγµατος χάριν, λόγω περιόδου αυξηµένης ζήτησης, ενδεχόµενης ανάγκης να πραγµατοποιηθεί η κράτηση πολύ νωρίτερα, και αναφορές ενδεχόµενων περιορισµών στην επιλογή η οποία προκύπτει από τα δικαιώµατα χρονοµεριστικής µίσθωσης που έχει καταθέσει ο καταναλωτής στο σύστηµα ανταλλαγής. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ -σύντοµη και κατάλληλη περιγραφή των ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται αν η σύµβαση αφορά διαµονή σε καταλύµατα που δεν συνιστούν ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του καταλύµατος και των εγκαταστάσεων περιγραφή του τόπου όπου ο καταναλωτής µπορεί να λάβει συµπληρωµατικές πληροφορίες. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ -πληροφορίες σχετικά µε την υποχρέωση του εµπόρου να παρέχει λεπτοµερή στοιχεία, πριν από τον διακανονισµό ανταλλαγής και σε σχέση µε κάθε µία προτεινόµενη ανταλλαγή, για κάθε πρόσθετη δαπάνη µε την οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής όσον αφορά την ανταλλαγή. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καταγγελίας δευτερευουσών συµβάσεων και τις συνέπειες της καταγγελίας -όροι καταγγελίας της σύµβασης, συνέπειες της καταγγελίας και ενηµέρωση σχετικά µε οποιαδήποτε επιβάρυνση του καταναλωτή µε δαπάνες που ενδέχεται να επιφέρει η καταγγελία. 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -αναφορά της γλώσσας (ή των γλωσσών) στις οποίες µπορεί να πραγµατοποιείται η επικοινωνία µε τον έµπορο, για παράδειγµα για το χειρισµό ερωτήσεων και των καταγγελιών, -ενδεχοµένως, η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή: 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΙ ΙΚΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ικαίωµα υπαναχώρησης Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα υπαναχώρησης από την παρούσα σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών χωρίς µνεία λόγου. Το δικαίωµα υπαναχώρησης άρχεται από. (να συµπληρωθεί από τον έµπορο προτού παραδοθεί στον καταναλωτή). Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει λάβει το εν λόγω έντυπο, η περίοδος υπαναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει αυτό το έντυπο, αλλά λήγει σε κάθε περίπτωση µετά από 1 έτος και 14 ηµερολογιακές ηµέρες. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, η περίοδος υπαναχώρησης άρχεται όταν ο καταναλωτής λάβει τις πληροφορίες αυτές, αλλά λήγει σε κάθε περίπτωση µετά από 3 µήνες και 14 ηµερολογιακές ηµέρες. Προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ειδοποιεί τον έµπορο σύµφωνα µε το όνοµα και τη διεύθυνση που αναφέρονται κάτωθι και κάνοντας χρήση σταθερού µέσου (π.χ. γραπτή ταχυδροµική επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Ο καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει το παρόν έντυπο, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Εάν ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται µε οιεσδήποτε δαπάνες. Επιπλέον του δικαιώµατος υπαναχώρησης, οι εθνικοί κανόνες για το δίκαιο των συµβάσεων µπορούν να προβλέπουν περαιτέρω δικαιώµατα του καταναλωτή, π.χ. καταγγελία της σύµβασης σε περίπτωση παράλειψης παροχής πληροφοριών. Απαγόρευση προκαταβολής Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης απαγορεύεται κάθε προκαταβολή από τον καταναλωτή. Η απαγόρευση αφορά κάθε καταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής, της κατάθεσης εγγύησης, της κράτησης ποσού από λογαριασµούς, της ρητής αναγνώρισης χρέους κ.λπ. Περιλαµβάνει δε όχι µόνο την πληρωµή στον έµπορο, αλλά και σε τρίτους. Κοινοποίηση υπαναχώρησης -Προς (όνοµα και διεύθυνση του εµπόρου) (*): -Ειδοποιώ/Ειδοποιούµε (**) διά του παρόντος ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε από τη σύµβαση (**): -Η σύµβαση συνάφθηκε στις (*): -Όνοµα του καταναλωτή/των καταναλωτών (***): - ιεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών (***): -Υπογραφή του καταναλωτή/των καταναλωτών (µόνο σε περίπτωση γραπτής κοινοποίησης) (***): -Ηµεροµηνία (***): (*) Να συµπληρωθεί από τον έµπορο προτού παραδώσει το έντυπο στον καταναλωτή. (**) ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. (***) Να συµπληρωθεί από τον (τους) καταναλωτή(-ές) σε περίπτωση που το έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για να υπαναχωρήσει(-ουν) από τη σύµβαση. Αναγνώριση παραλαβής των πληροφοριών: Υπογραφή του καταναλωτή: 18

19 Άρθρο 18 Τροποποίηση - Κατάργηση διατάξεων 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας το π.δ. 182/99 (ΦΕΚ 171 Α ), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 293/2001 (ΦΕΚ 205 Α ), καταργείται. 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1652/86 (Α 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρονοµεριστική µίσθωση συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως εξήντα (60) ετών». 3. Η περίπτωση γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1652/1986 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) ορίζονται πρόσθετοι όροι που πρέπει να περιέχονται στη σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης, υποµίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης». Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΔΑ: 4Α1ΨΛ-Ι ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ ΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 19

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 33/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.2.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/122/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιανουαρίου 2009 για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 20-12-2010 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 07-03-2012 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-111 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Πληροφορίες :Ε. Λεµπιδαρά Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Σχετ: Το από 22.06.2007 ηλεκτρονικό μήνυμά σας. Σε απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 295 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 130 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη γία 2088/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β 917) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της ΚΥΑ Aριθμ. Ζ1 111/2012 (ΦΕΚ Β 627) και έχει κωδικοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία:

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία: Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµός: Ζ1-699 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Β 917 20100623 Τέθηκε σε ισχύ: 23.06.2010 Αρµόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 26/9/2011 Αρ. Πρωτ. 41498 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου]

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] Κάθε είδος εκπαιδευτικής εκδρομής, εφ όσον περιλαμβάνει προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα στοιχεία: μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 7(I) του 2000

Αριθµός 7(I) του 2000 Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 7(Ι)/2000 Ο περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα