Πξνϋπνινγηζκόο: (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)"

Transcript

1 ΠΑΑ Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο " κε πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95 % απφ ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη 5 % απφ Δζληθή Γαπάλε (Αξηζκφο ΑΔ082/8) Καηεξίλε,16/09/2015 Αξ. πξση. 662 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΑΞΖ MARKETING PLAN ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΣΟΠΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ «ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΑΛΔΝΣΑΡΗ ΣΖ Π.Κ.Μ.» ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER (ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Π.Α.Α.) ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνϋπνινγηζκόο: (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ANTIKEIMENO ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤΔΡΓΟΤ Σν έξγν κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθό Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα "Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο " (ΠΑΑ), Μέηξν 421, Τπνκέηξν 421α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία, κε ηελ ππ αξηζκ. 5961/ Απφθαζε έληαμεο. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ηφπνη πινχζηνη ζε έζηκα, παξαδφζεηο, ζξεζθεπηηθά δξψκελα θαη εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ. Σν πνιηηηζκηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο είλαη έλα κσζατθφ δηαθφξσλ θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ κείλεη ζρεδφλ αλαιινίσηα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αιιά πνπ ηαπηφρξνλα ε ζχδεπμή ηνπο δεκηνπξγεί αίζζεζε κνλαδηθφηεηαο. Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξφληνοέξγνπ νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ην παξαγφκελν πνιηηηζηηθφ πξντφλ κε ζηφρν λα επεξεαζηεί ε επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη λα αλαδεηρζνχλ ζεκαηηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο πνπ ζα απνηειέζνπλ λέν πφιν έιμεο επηζθεπηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ψζηε λα πξνθχςεη κφληκε θαη ζπλερήο πνιηηηζηηθή παξνπζία ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα επξχηεξε θαη ζηαζεξή πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη ηεο ιανγξαθηθήο παξάδνζεο. Αληηθείκελν ηνπ ρεδίνπ απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε φισλ ησλ εζίκσλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ έρνπλ ξίδεο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ηα ιατθά δξψκελα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη αδηάθνπα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο ησλ λνκψλ ηεο Π.Κ.Μ. Παξαδνηέν ζα είλαη έλα πνιηηηζηηθφ θαιεληάξη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζα ζπληεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζθεπηψλ κε πνηθίιεο εθδειψζεηο. Σν έξγν αθνξά ζηα παξαθάησ Παθέηα Δξγαζίαο: Π.Δ.1. Δθπφλεζε Δκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ ζα πεξηέρεη: Καηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ εζίκσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξεηψλ (ΟΣΓ). Καηάξηηζε εληαίνπ πνιηηηζηηθνχ εκεξνινγίνπ ην νπνίν ζα εθηίλεηαη ζηνπο 12 κήλεο ηνπ έηνπο. Οξγάλσζε ζεκαηηθψλ πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ. Π.Δ.2. Καηάξηηζε marketing plan ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ, κε πξνεπηιεγκέλνπο ρξφλνπο (timing), ρψξνπο θαη ζηφρνπο θνηλφ (target group). Π.Δ.3. Τινπνίεζε δξάζεσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ σο απφξξνηα ηνπ marketing plan ηνπ Π.Δ.2. Π.Δ.4. Πξφγξακκα ππνζηήξημεο θαη αλάδεημεο ζεζκψλ πνπ εκπινπηίδνπλ θαη εληζρχνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο ακβιχλνπλ ηελ επνρηθφηεηα ηνπ. Πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ κε επηζηεκνληθνχο θνξείο (π.ρ. ιανγξαθηθά κνπζεία). Θα απνηειεί απφξξνηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ marketing plan θαη ζα αθνξά ζε δξάζεηο πνπ ζα πξνηείλνληαη ζε απηφ, κε ζθνπφ ηε δηθηχσζε ησλ

3 παξαδνηέσλ ησλ Π.Δ.1 & 2 κε θνξείο θαη άιινπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε θεληξηθνχ γεγνλφηνο (event) γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ παξαδνηέσλ απηνχ. Π.Δ. 5.Σερληθή ζηήξημε πληνληζκφο. ην ζρέδην δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαοζπκκεηέρνπλ έμη (6) Ο.Σ.Γ. απφ ηελ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: 1. ΠΗΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.-Ο.Σ.Α. (πληνλίζηξηα Ο.Σ.Γ.) 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΔΛΛΑ Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 4. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 5. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΗΛΚΗ Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 6. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΡΡΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Ο.Σ.Α. Ζ Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ σο ζπληνληζηήο εηαίξνο ηνπ αλσηέξσ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ,θαιεί ππνςήθηνπο αλαδφρνπο θπζηθά ή νομικά πρόςωπα γηα ηελ θαηάξηηζε ρεδίνπ δξάζεο / Μarketing planην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ, κε πξνεπηιεγκέλνπο ρξφλνπο (timing), ρψξνπο θαη ζηφρνπο θνηλφ (target group). 2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ Σν παξψλ έξγν απνηειεί κέξνο ηεο δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» θαη αθνξά ζηελ εθπφλεζε ελφο ρεδίνπ δξάζεο/ marketing planγηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ εκεξνινγίνπ«πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». Σν marketing plan ζα απνηειέζεη θχξην εξγαιείν αλάδεημεο ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα ζα νξγαλψζεη δέζκε ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη ζα θαζνξίζεη ηηο δξάζεηο/ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη Media Plan,ζην νπνίν αλαιπηηθά ζα θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα επηθνηλσλεζεί ην έξγν. Θα πξνθαζνξίζεη ηηο νκάδεο-ζηφρνπο θαη ζα θαηαζηήζεη έξγν/δίθηπν αλαγλσξίζηκν κέζσ ινγνηχπνπ, απνδίδνληαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ην θάλνπλ λα μερσξίδεη θαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ επηθνηλσλία ηνπ. Δλδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη: o Αλαγθαίν positioning o Αλαγθαία ζηξαηεγηθή ζηφρνη o ηφρνη θνηλφ/ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο (segmentation) o Πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο / πξνυπνινγηζηηθή πξνζέγγηζε o ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ /πξνυπνινγηζηηθή πξνζέγγηζε o Δπηθνηλσληαθέο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο / πξνυπνινγηζηηθή πξνζέγγηζε o πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο o Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο. Καηεξίλε, 16/09//2015 Θεσξήζεθε ΠαξηζαιίδνπΜπέηηπ πληνλίζηξηα Leader

4 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Η Μ Ο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟ ΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΠΑΝΖ χληαμε MarketingPlanζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» Απνθνπή , ,00 ύλνιν ,00 Φ.Π.Α 2.760,00 Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο ,00 Καηεξίλε, 16/09/2015 Θεσξήζεθε ΠαξηζαιίδνπΜπέηηπ πληνλίζηξηα Leader

5 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν Άξζξν 1ν :Αληηθείκελν ζπγγξαθήο Οη εξγαζίεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο αθνξνχλ ζηελ ζχληαμε «Μarketing plan» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ, κε πξνεπηιεγκέλνπο ρξφλνπο (timing), ρψξνπο θαη ζηφρνπο θνηλφ (target group), γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ εκεξνινγίνπ «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν ζα δηαηεξεζεί αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Άξζξν 2ν : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. Tν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, 2. Σελ Κ.Τ.Α. 401/ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 3. Σελ Τ.Α. 1577/ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 4. Σελ ππ αξ. 5961/ Απφθαζε έληαμεο ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» ζην Πξφγξακκα" Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο " (ΠΑΑ), Μέηξν 421, Τπνκέηξν 421α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία. 5. Σελ ππ αξ. 51/3/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leader ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. ΟΣΑ γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 6. Σελ ππ αξ. 62/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο Αλαπηπμηαθήο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 7. Σελ ππ αξ. 34/4/6/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο ΑλαπηπμηαθήοΠέιιαο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 8. Σελ ππ αξ. 73/3/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο ΑλαπηπμηαθήοΥαιθηδηθήο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 9. Σελ ππ αξ. 42/4/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο ΑλαπηπμηαθήοΚηιθίο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 10. Σελ ππ αξ. 261/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο ΑλαπηπμηαθήοΔηαηξείαο εξξψλ.-α.α.δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Άξζξν 3ν : Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Σν έξγν πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο 1 κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,. Άξζξν 4ν : Τπνρξεώζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο Δίλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.

6 Άξζξν 5ν : Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Πξνθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ παξέιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζ απηφλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε Άξζξν 6ν : Αλσηέξα βία Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν Αλάδνρνο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ Αλάδνρν πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. Άξζξν 7ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Άξζξν 8ν : Σξόπνο πιεξσκήο Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Ζ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Άξζξν 9ν : Φόξνη, θξαηήζεηο Ο αλάδνρνοζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.

7 Άξζξν 10ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη απφ ηα Γηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Καηεξίλε, 16/09/2015 Θεσξήζεθε ΠαξηζαιίδνπΜπέηηπ πληνλίζηξηα Leader

8 Έρνληαο ππφςε: Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Tν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνππκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, 2. Σελ Κ.Τ.Α. 401/ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 3. Σελ Τ.Α. 1577/ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο 4. Σελ ππ αξ. 5961/ Απφθαζε έληαμεο ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» ζην Πξφγξακκα" Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο " (ΠΑΑ), Μέηξν 421, Τπνκέηξν 421α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία. 5. Σελ ππ αξ. 51/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leader ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. ΟΣΑ γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 6. Σελ ππ αξ. 62/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leader ηεο Αλαπηπμηαθήο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 7. Σελ ππ αξ. 34/4/6/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο Αλαπηπμηαθήο Πέιιαο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 8. Σελ ππ αξ. 73/3/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο Αλαπηπμηαθήο Υαιθηδηθήο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 9. Σελ ππ αξ. 42/4/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο Αλαπηπμηαθήο Κηιθίο Α.Δ.-Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 10. Σελ ππ αξ. 261/ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Π. Leaderηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο εξξψλ.-α.α.δ. Ο.Σ.Α. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Β. Σελ 51/ απφθαζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ ΟΣΑ. ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφκε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ην ζχζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφεπί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Πεξηγξαθή εξγαζίαο ύληαμε MarketingPlanζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ««ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΑΛΔΝΣΑΡΗ ΣΖ Π.Κ.Μ.» Πξνυπνινγηζζείζα ΦΠΑ Γαπάλερσξίο ,00

9 Σν πξνθεξπζζφκελν έξγν κε ηίηιν: «χληαμε MarketingPlan» ηνπ ζρεδίνπ δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο «Πνιηηηζηηθφ Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο " (ΠΑΑ), Μέηξν 421, Τπνκέηξν 421α Γηαηνπηθή ζπλεξγαζία θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο: Α) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Δ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σ) ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ Ε) ΓΖΜΟΗΔΤΖ

10 Α) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Σόπνο θαη ρξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Πέκπηε 1Οθησβξίνπ 2015 ζηα γξαθεία ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ ΟΣΑ, 16 εο Οθησβξίνπ 17β, Καηεξίλε νο φξνθνο. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: Ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξώλ: Σεύρε Γεκνπξάηεζεο Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) ε παξνχζα δηαθήξπμε β) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γ) ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δ) ε ηερληθή πεξηγξαθή 3. Γηεπθξηλήζεηο επί ηεο πξνθήξπμεο Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη: Παξηζαιίδνπ Μπέηηπ 16 εο Οθησβξίνπ 17β, Καηεξίλε νο φξνθνο Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηελ ΟΣΓ Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α. ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ην αξγφηεξν πέληε εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θιπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ην αξγφηεξν έσο θαη ηξείο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 4. Ηζρύο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ζην ζχλνιφ ηνπο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγσληδφκελνπο, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (φρη άλσ ησλ ζαξάληα πέληε εκεξψλ). Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ δελ απαληήζνπλ ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε θαη δελ ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Γελ επηηξέπεηαη ε απφζπξζε πξνζθνξάο ππνςεθίνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν

11 δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα, πέξαλ ησλ άιισλ, ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε 5. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηνπο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο-Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία ζε έξγα ζπλαθνχο ηχπνπ θαη κεγέζνπο κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. Δηδηθφηεξα, ν αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ν ππεχζπλνο νκάδαο έξγνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΗ ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε αληηθείκελν ζρεηηδφκελν κε ην ππφ αλάζεζε έξγν θαη λα δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ marketingplan. Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζηηθνχ /ηνπξηζηηθνχ marketing. 6. Απνθιεηζκόο ζπκκεηνρήο Απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απνθιείνληαη: 6.1. Όζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ ζε βάξνο ππνςεθίσλ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηεο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1). β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει.2). γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει.48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξν 43 παξ.1δ ηνπ ΠΓ 60/ ΦΔΚ64Α). ε) φζνη βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηεο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. ζη) γηα φζνπο θηλήζεθε ελαληίνλ ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε

12 άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηεο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. δ) φζνη θαηαδηθάζζεθαλ κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηεο. ε) φζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηεο ηδηφηεηα, πνπ έρεη δηαπηζησζεί απνδεδεηγκέλα κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηεο αλαζέηνπζεο αξρέο. ζ) φζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηεο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηε ειιεληθή λνκνζεζία. η) φζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηε ειιεληθή λνκνζεζία. ηα) φζνη είλαη έλνρνη ππνβνιήο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 60/2007 ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ Σα θπζηθά ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 7.Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ πξνζθνξά ηνπο (ζην θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 7.1 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκόππνγεγξακκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Πξνζθέξνληα. 7.2Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα δηαγσληδόκελνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Τπεύζπλε Γήισζεππνγεγξακκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: (α) δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, δελ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.

13 (β) ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή. (γ) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο. (δ) αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ Γ) Γηθαηνινγεηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη ελψζεηο ή Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ μερσξηζηή ππεχζπλε δήισζε γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο. Σίηιν πνπδώλ. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ ή επαγγεικαηηθήο ελψζεσο, ελ ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη ή ην εθδηδφκελν δελ θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο. Δπαγγεικαηηθό πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ Πίλαθα ησλ θπξηνηέξσλ έξγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαη είλαη ζπλαθή κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. Γπλεηηθή θαηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε πηζηνπνηεηηθώλ Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή ηα εθδηδφκελα, αθφκα θαη ζηελ εκεδαπή, δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε, θαη εμαίξεζε δπλαηφλ θαη πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ρξνληθήο ηζρχνο πνπ ηίζεληαη γηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο. ε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε δήισζε (Άξζξν 8 Ν. 1599/1986 ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ γηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. B) ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 1. Σξόπνο ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα:

14 Έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή. Αλ απηνί δελ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, ζα αλαθέξνληαη κφλνλ ζηελ Αγγιηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηελ Αγγιηθή δηαθέξεη ηεο απφδνζήο ηνπ ζηελ Διιεληθή, ππεξηζρχεη ην Διιεληθφ θείκελν. Σν ίδην ζα ηζρχεη γηα ην κεηαθξαζκέλν θείκελν ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Διιεληθή. Έρνπλ ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Δίλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη αξηζκεκέλεο αλά ζειίδα (ε αξίζκεζε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ππνθάθειν) θαη λα κελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, θαηά ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγεί θαηά ηελ απνζθξάγηζε, ζα κνλνγξάθεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. Όιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε είλαη ηνπ Ν.1599/86 θαη πξέπεη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. Έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο ειιεληθήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή. Σα θπζηθά ηεο αιινδαπήο ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα εηδάιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Πεξηερόκελα ππνθαθέινπ Α: «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» Σα πεξηερφκελα ηνπ Τπνθαθέινπ Α πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ A.7.ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ. 3. Πεξηερόκελα ππνθαθέινπβ: «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: 3.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Δηδηθή αληίιεςε ηνπ Έξγνπ. Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ Γηνίθεζε έξγνπ Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Σνλίδεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά αθνινπζψληαο πηζηά ηε δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 4. Πεξηερόκελα ππνθαθέινπγ: «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».

15 Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, νξζά θαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη κηα θαη απνθνπή ηηκή γηα ην ζχλνινησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη. Ζ ηηκή ζα είλαη εθθξαζκέλε ζε ΔΤΡΩ θαη ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο μερσξηζηά. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.Δθ ησλ πζηέξσλ δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ εχινγνπ ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 5. Τπνβνιή πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππφ ηε κνξθή εληαίνπ θαη ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ή εληαίνπ πεξηβιήκαηνο. Δθηφο θαθέινπ νη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηνπο. Οη πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Αηεο παξνχζαο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ηζρχ έρνπλ φιεο νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε). Ηζρχεη φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ. Οη θπξίσο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ( ) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: «ηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ:«ύληαμε MarketingPlan» ηνπ έξγνπ «Πνιηηηζηηθό Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο». ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή ΑΔ ΟΣΑ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ :01/10/2015 «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία»

16 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα επαλαζθξαγηζηνύλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. Ο εληαίνο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο ππνθαθέινπο κε ηνπο ηίηινπο: Τπνθάθεινο Α: «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»: ηα πεξηερφκελα ηνπ Φαθέινπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη έλα πξσηφηππν. Τπνθάθεινο Β: «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: ηα πεξηερφκελα ηνπ Φαθέινπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3. Πεξηερφκελα ππνθαθέινπ Β: «Σερληθή πξνζθνξά» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη ην πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν. ε έλα απφ ηα αληίηππα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κε ην άιιν αληίηππν. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ, θαζψο θαη ηνπ άιινπ αληηηχπνπ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγεγξακκέλε. Τπνθάθεινο Γ: «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: ηα πεξηερφκελα ηνπ Φαθέινπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 4. Πεξηερφκελα ππνθαθέινπ Γ: «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη έλα πξσηφηππν. Οη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε απαίηεζε, δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο πξνζθνξάο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηεζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απαληψληαη εγγξάθσο απφ ηνπ ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο. Απφ ηηο ελ ιφγσ δηεπθξηλίζεηο ζα ιεθζνχλ ππ φςηλ κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ εκέξα δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Γ «Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ»ηεο παξνχζαο

17 Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ ηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ έρεηνξηζηεί κε ηελ ππ αξηζκ. 260/ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ. ΟΣΑ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα: Α. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο - Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θαθέινπ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Β. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Γ. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε θαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» - Σειηθή βαζκνιφγεζε - επηινγή Αλαδφρνπ. ην πξψην ζηάδην ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). ην δεχηεξν ζηάδην ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζηάδην απηφ. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). ην ηξίην ζηάδην ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). Σα ζηάδηα ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρνπλ, αλαιπηηθφηεξα, σο εμήο: 2. Απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο απνζθξάγηζε θαη έιεγρνο θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο Ζ έλαξμε ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θεξχζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νπφηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβιήζεθαλ ή απεζηάιεζαλ ζην Πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε αζξφαο πξνζέιεπζεο δηαγσληδνκέλσλ ζην Πξσηφθνιιν θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο/ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξσηνθνιινχληαη θαη ζα παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνζήιζαλ ζην Πξσηφθνιιν εγθαίξσο, δειαδή πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο. Οη δηαγσληδφκελνη πνπ ππνβάιινπλ εθπξφζεζκα ην θάθειν ζπκκεηνρήο απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ζρεηηθή αλαθνξά ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.). Καηφπηλ ε Δ.Γ. πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.

18 Ζ απνζθξάγηζε νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ. κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Ζ Δ.Γ. αξηζκεί, κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ θαη ειέγρεη αλ ππάξρνπλ, ζε θάζε θπξίσο θάθειν, ηξεηο Τπνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπο νπνίνπο αξηζκεί κε ηνλ ίδην αξηζκφ (ηνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξάο) θαη κνλνγξάθεη. Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο Τπνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο Τπνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία. Καηά ηελ ίδηα πξψηε ζπλεδξίαζε, ε Δ.Γ. απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθεη θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δ.Γ. δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ Δ.Γ. ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Δ.Γ. εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ Δ.Γ. κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ επ απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ.6 ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, ε Δ.Γ. νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηειενκνηνηππία (fax) ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ. 3. Απνζθξάγηζε θαθέισλ Σερληθήο Πξνζθνξάο. Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε φζσλ πξνζθεξφλησλ δελ απνθιείζζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, ε Δ.Γ. απνζθξαγίδεη ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε ηνπο θαθέινπο Σερληθήο Πξνζθνξάο απηψλ θαη κνλνγξάθεη ηα πεξηερφκελά ηνπο. ε επφκελεο ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δ.Γ. αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα θάζε θξηηήξην, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο γηα θάζε θξηηήξην, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα:

19 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Οκάδα Α: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δηδηθή αληίιεςε ηνπ Έξγνπ. Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Έξγνπ. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (ζ 1 )100% 50% Γηνίθεζε έξγνπ 30% Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 20% Όια ηα θξηηήξηα ηερληθήο αμηνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη ην θαζέλα απηφλνκα, κε ειάρηζηε βαζκνινγία ην 0 θαη κέγηζηε ην 100. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ. Ζ βαζκνινγία ηεο θάζε Σερληθήο Πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο T Π, ππνινγίδεηαη σο εμήο: Σ Π = Αi x ζi φπνπ: Αi ε βαζκνινγία γηα ην θξηηήξην i ζi o ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ην θξηηήξην i Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δ.Γ. κπνξεί λα επηθνηλσλεί είηε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. ε θακία πεξίπησζε νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή λα θαηαζέζνπλ αληηπξνζθνξά. Σξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ., ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε Σερληθή Πξνζθνξά ε βαζκνινγία γηα θάζε θξηηήξην, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο. Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειεκνηνηππία (fax). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ επ απηήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ6 ηεο παξνχζαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, ε Δ.Γ. νξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ.

20 4. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. πλνιηθή βαζκνιόγεζε πξνζθνξώλ. Δπηινγή Αλαδόρνπ Ζ απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη ζην ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδεη ε Δ.Γ. θαη γλσζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή πξφζθιεζε κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ζηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο αμηνινγήζεθαλ θαη θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην παξφλ ζηάδην. Ζ απνζθξάγηζε ιακβάλεη ρψξα ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε, ε Δ.Γ. κνλνγξάθεη θαηά θχιιν θαη εμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φζσλ πξνζθνξψλ απνξξίθζεθαλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δ.Γ. πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθνγ7ηεο παξνχζαο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Γ8 ηεο παξνχζαο. Γηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο, ε Δ.Γ. κπνξεί λα επηθνηλσλεί κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη λα ζέηεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη απηνβνχισο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Ζ Δ.Γ. κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά αχμνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο, ην νπνίν θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ ζρεηηθή εγθξηηηθή Απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο. 5. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα, πξνζθνξά, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ.Γ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο / πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα,

21 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη κηθξφηεξνο απηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 6. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πνπ έρεη ζπζηαζεί (Απφθαζε260/ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ ΟΣΑ) εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε ν θάζε ελδηαθεξφκελνο πιήξε γλψζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ. Ζ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο. 7. Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δψζεη κηα θαη απνθνπή ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη. Ζ ηηκή ζα δίλεηαη ρσξίο Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη μερσξηζηά. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ είλαη ζρεηηθή. πγθεθξηκέλα ε πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Π είλαη ην πειίθν ηεο πξν ΦΠΑ ηηκήο ηεο ρακειφηεξεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πξνο ηελ πξν ΦΠΑ ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 8. πλνιηθή βαζκνιόγεζε πξνζθνξώλ ηε ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Σερληθή Πξνζθνξάέρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 80%, θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξάέρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20%. Ζ θαηάηαμε ησλ Πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξάο, γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο γηα θάζε Πξνζθνξά(Β Π ), ε νπνίαπξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε (ην απνηέιεζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν): Β Π = 80x ( Σ Π / Σmax ) + 20x (Kmin/K Π ) φπνπ: Β Π Σ Π Σmax Κ Π : πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Πξνζθνξάο Π : ν ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Π : ν κεγαιχηεξνο ζπλνιηθφο βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο, απφ φιεο ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ : ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (πξν ΦΠΑ) ηεο Πξνζθνξάο Π

22 Kmin : ε ρακειφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (πξν ΦΠΑ), απφ φιεο ηηο Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ Οη πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο ηνπο. Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ επηιέγεηαη ν Τπνςήθηνο ηνπ νπνίνπ ε Πξνζθνξά ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία δει. ην κεγαιχηεξν Β Π. Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ίζα Β Π ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ηζνδχλακεο Πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα

23 Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΤΜΒΑΔΗ 1. Απνηειέζκαηα Καηαθύξσζε - Δλζηάζεηο Ζ πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ φπσο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηαθχξσζεο νξίδεηαη κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ κε ην νπνίν ε Δ.Γ. εηζεγείηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηειενκνηνηππία (fax). Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν νπνίνο θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο επηζηνιήο. ε πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν, θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ζπληξέρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 1. Δάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζεί αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ. 2. Δάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. 3. Δάλ ιήμεη ε ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δνζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο νη απαηηνχκελεο παξαηάζεηο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 2. Καηάξηηζε ζύκβαζεο, ππνγξαθή, δηάξθεηα ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ. Μεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην Π.Γ. 60/2007, ν Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: Πίλαθαο 1 Γηθαηνινγεηηθά Έιιελεο πνιίηεο 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε

24 Πίλαθαο 1 Γηθαηνινγεηηθά Έιιελεο πνιίηεο α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 3. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Πίλαθαο 2 Γηθαηνινγεηηθά Αιινδαπνί 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 3. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν

25 Πίλαθαο 2 Γηθαηνινγεηηθά Αιινδαπνί Τπνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Οξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα. ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, π ξ έ π ε η επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα κεηά ηε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 3. Πνηληθέο ξήηξεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβηάζεη νπζηψδεηο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο ζρεηηθήο εζληθήο ή θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην εάλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: α) πησρεχζεη, ή β) ηεζεί ππφ θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο. Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε

26 Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ πξψην επηιαρφληα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ή θαη ηνπο επφκελνπο θαηά ζεηξά ζε πεξίπησζε άξλεζεο, γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθνπείζαο ζχκβαζεο θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ απνκέλεη. 4. Λύζε Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο Έθπησζε αλαδόρνπ Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. β) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. γ) ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. δ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειία. Καη εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή πξντφλ (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε). γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.

27 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. Σ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζην ηειέθσλν θαζεκεξηλά απφ ψξεο 9:00 έσο 14:00, αξκφδηα θαπαξηζαιίδνπμπέηηπ. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε ή απηνπξνζψπσο κέρξη δχν κέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Ε) ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1. Γεκνζίεπζε 1) Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά κε ηνηρνθφιιεζε ζηελ εμψζπξα. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ κπξνζηά ζε δχν κάξηπξεο. 2) Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξεσηηθά, εθ άπαμ ζηνλ ηχπν σο αθνινχζσο: δχν (2) εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο θαη ζε κία (1) εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα 3) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

28 ΠΑΑ Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο " κε πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95 % απφ ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη 5 % απφ Δζληθή Γαπάλε (Αξηζκφο ΑΔ082/8) ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Καηεξίλε, 16/09/2015 Αξ. πξση. 662 Ζ Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. Ο.Σ.Α πξνθεξχζζεη Πξόρεηξν Γηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ύληαμε marketingplan»πξνυπνινγηζκνχ:14.760,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γηαηνπηθήο πλεξγαζίαο«πνιηηηζηηθό Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» ηννπνίν εγθξίζεθε κε ηελππ. αξηζκ.5961/ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,κε θξηηήξην θαηαθχξσζεοηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή άπνςε. Σν ζρέδην ζπλεξγαζίαο«πνιηηηζηηθό Καιεληάξη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα"Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο " (ΠΑΑ), Μέηξν 421, Τπνκέηξν 421α Γηαηνπηθή πλεξγαζία θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο:γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ηνπο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο-Μέινπο ηεο ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ ΠΟΔ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηερλνγλσζία ζε έξγα ζπλαθνχο ηχπνπ θαη κεγέζνπο κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. Δηδηθφηεξα, ν αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ν ππεχζπλνο νκάδαο έξγνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηίηινπ ζπνπδψλ ΑΔΗ ή ηζνδχλακνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζε αληηθείκελν ζρεηηδφκελν κε

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: ,32 (ηξηάληα ελα ρηιηάδεο επηαθφζηα επηά επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηά) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠHΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ GREEN SPOTS ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση

Το έγγραφο περιέχει: 2. Την Αιτιολογική Έκθεση Το έγγραφο περιέχει: 1. Νοµοσχέδιο του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ Ι µε θέµα: «Μεταρρύθµιση συστήµατος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συµβάσεων µελετών και ηµοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011

Παλφξκνπ 2, Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει Fax: ΑΘΖΝΑ, 24/6/2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλφξκνπ 2, 11523 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Α.Αβδειίδνπ Σει. 210-6437895 Fax: 210-6464365

Διαβάστε περισσότερα