ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ 18/2/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ 18/2/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη Πειραιάς Τηλ.: , FAX: Αρ. Πρωτ.: Πειραιάς 19 Δεκεμβρίου 2013 Προς Ναυτιλιακές εταιρείες Mέλη ΝΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ 18/2/2014 Παρακαλούμε ενημερωθείτε, ότι οι Εκλογές του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ) θα πραγματοποιηθούν στις 18/2/2014 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία ΝΕΕ (Ακτή Μιαούλη 65 Πειραιάς) από ώρας εως με την επιμέλεια 3μελούς Εκλογικής Επιτροπής με Πρόεδρο Δικαστικό Εφέτη. Σχετικά έντυπα αποστέλλονται με Ηλεκτρονικό τρόπο. Αναφορικά με τις Διαδικασίες σημειώνουμε τα ακόλουθα: (Ι) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ από τη Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Για τον εκπρόσωπο της, Εκλογέα (ψηφοφόρο) Θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν στο ΝΕΕ, ει δυνατόν, έως 20/1/2014 τα εξής: (1) Η Υπεύθυνη δήλωση του οριζομένου εκπροσώπου να ψηφίσει (ψηφοφόρου) ό,τι δεν διώκεται δικαστικά (Π.Δ. 1324/1981 άρθρο 3 παργ 2) (συνημμένο Υπόδειγμα). (2) Το Πληρεξούσιο Πλοιοκτήτριας εταιρείας που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής με το οποίο (α) ορίζεται ο εκπρόσωπος της που θα ψηφίσει και την εκπροσωπήσει κατά τις αρχαιρεσίες (β) και βεβαιώνεται ό,τι τα αναγραφόμενα πλοία ήταν σε ενέργεια έως 31/12/2013 (συνημμένο Υπόδειγμα). (3) Επίσης μαζί να αποστείλει και το έγγραφο Εθνικότητος για κάθε πλοίο Β. Για τον εκπρόσωπό της, Υποψήφιο (για μέλος ΔΣ) (1) Δήλωση Υποψηφιότητας, όπου επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης ό,τι δεν διώκεται (Υπόδειγμα Α). (2) Πληρεξούσιο της Ν. Εταιρείας που ορίζει τον Υποψήφιο της, για μέλος ΔΣ (Υπόδειγμα Β). (3) Παράβολο 15 (ΙΙ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (α) Υπουργική Απόφαση /1/1980 (Κατηγορίες πλοίων) (β) Π.Δ. 1324/81 (Διαδικασίας εκλογής) (γ) Κατάσταση μελών, όσων λήγει η θητεία με έντονο χρώμα και όσων συνεχίζουν με απλό χρώμα. Για το ΝΕΕ Με εντολή Προέδρου Ευχαριστώ Ι. Τσενεμπής

2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΕΑ (ΨΗΦΟΦΟΡΟ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/1986) Προς : (1) Ο-Η(όνομα):....Επώνυμο:... Όνομα και επώνυμο πατέρα : Όνομα και επώνυμο μητέρας :... Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας..Τηλ.:... Τόπος κατοικίας:....οδός:..αριθ.:..τ.κ.:.. Αρ. Τηλεμοιοτύπου (Fax) Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου ( ). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (α) Δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 παρ 2 του υπ αριθ 1324/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 330/ ). (β) Έχω ορισθεί δικαίωμα να ψηφίσω στις Εκλογές 18/2/2014 για τις Πλοιοκτήτριες εταιρείες αναγραφόμενες στο συνημμένο Πληρεξούσιο. Ημερομηνία. 20. Ο-Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Πειραιάς..... Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Προς το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη 65 Πειραιά (α) Με το πληρεξούσιό μας αυτό εξουσιοδοτούμε τον κ Διευθ.... Τηλ. Για να μας εκπροσωπήσει κατά τις Αρχαιρεσίες της 18ης Φεβρουαρίου 2014 για την ανανέωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και να ψηφίσει για λογαριασμό μας για τα παρακάτω πλοία που ανήκουν αντίστοιχα στις παρακάτω Πλοιοκτήτριες Εταιρείες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα ετίθετο για ψηφοφορία. (β) Βεβαιώνουμε δε, ότι το αναγραφόμενο-α πλοίο-α στις 31/12/2013 ήταν σε ενέργεια ανοιχτό ναυτολόγιο. ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΝΗΟΛΟΓ. ΑΡΙΘΜ. ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΡΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠ/ΚΕΑΝΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΕΡ. ΠΛΟΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ. ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΑΥΑΓ/ΚΑ Σφραγίδα Πλοιοκτήτριας εταιρείας Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπ ου

4 Υπόδειγμα Α ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ (ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ/ΝΕΕ) Πειραιάς../ /2014 Προς : Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη Πειραιάς ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος.. γεννηθείς το εις.. Αρ. ταυτότητος κάτοικος....τηλ.. επάγγελμα Εφοπλιστής - Πλοιοκτήτης /Νόμιμος Εκπρόσωπος / Πληρεξούσιος της Πλοιοκτήτριας εταιρείας που διαχειρίζεται πλοία υπό Ελληνική σημαία δηλώνω, ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα για την εκλογή μου ως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την Κατηγορία στις εκλογές της 18/2/2014. Επίσης με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω, ότι δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 παρ 2 του υπ αριθ 1324/1981 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 330/ ). Ο ΔΗΛΩΝ Συνημμένα 1. Παράβολο Ν.Ε.Ε. 15,00 Ευρώ

5 Υπόδειγμα Β ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ, ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ/ΝΕΕ Πειραιάς./../2014 Προς : Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη Πειραιάς ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Η Πλοιοκτήτρια εταιρεία διεύθυνση... Τηλέφωνο με πλοίο ή πλοία υπό Ελληνική σημαία σε ενέργεια, εξουσιοδοτεί τον ή την κ.. διεύθυνση.τηλέφωνο. να θέσει υποψηφιότητα για μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ κατά τις Αρχαιρεσίες στις 18 Φεβρουαρίου 2014 και στην κατηγορία. (Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου της Πλοιοκτήτριας εταιρείας & σφραγίδα)

6 Συνημμένο (α) Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ /2/79 29/01/1980 Περί εφαρμογής των άρθρων 4 και 9 του Ν. 989/79 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ν.Ε.Ε. ισχυουσών διατάξεων.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (α) (β) (γ) Έχοντες υπόψη : Τας διατάξεις των άρθρων 4 και 9 παρ. 7 του Νόμου 989/79 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 260Α/ )». Το υπ αριθ. 68/ έγγραφο του Ν.Ε.Ε. Το απόσπασμα του από πρακτικού της υπ αριθ. 1 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ε.Ε. αποφασίζομεν: Ορίζομεν την χωρητικότητα των πλοίων, των κατά το άρθρον 4 του Νόμου 989/79 πλοιοκτητών μελών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κατά κατηγορίας ως ακολούθως : Κατηγορία (α) : Ολική χωρητικότητα άνω των κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου. Κατηγορία (β) : Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί φορτηγών πλοίων τακτικών γραμμών. Κατηγορία (γ): Ολική χωρητικότης από κ.ο.χ. προκειμένου περί πλοίων της μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών ανοικτής θαλάσσης ανεξαρτήτως χωρητικότητος. Κατηγορία (δ): Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επιβατηγών σκαφών (υπερωκεάνεια μεσογειακά ή περιηγητικών πλόων). Κατηγορία (ε) : Οιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοϊκής ναυτιλίας. Κατηγορία (στ): Ολική χωρητικότης μέχρι 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί ακτοπλοούντων φορτηγών πλοίων ξηρού ή υγρού φορτίου. Κατηγορία (ζ) : Οποιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί ναυαγοσωστικών ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών της ναυτιλίας πλοίων. Κατηγορία (η) : Οποιαδήποτε χωρητικότης προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Οι ψήφοι ανά χωρητικότητα πλοίων προς απόκτησιν της ιδιότητας του εκλογέως συμφώνως προς το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου 989/79 καθορίζονται ως ακολούθως : (α) Μία (1) ψήφος ανά 500 κόρους με ανώτατο όριο 160 ψήφοι, προκειμένου περί πλοίων της ποντοπόρου φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου ολικής χωρητικότητος άνω των κ.ο.χ. (β) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ., προκειμένου περί πλοίων της φορτηγού ναυτιλίας τακτικών γραμμών ανεξαρτήτως χωρητικότητος. (γ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. κόρους προκειμένου περί πλοίων της Μεσογειακής φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου ανά 500 έως κ.ο.χ., εις τα οποία περιλαμβάνονται και τα αλιευτικά ανοικτής θαλάσσης. (δ) Μία (1) ψήφος ανά 500 κ.ο.χ. με ανώτατο όριο 160 ψήφοι προκειμένου περί της επιβατηγού ναυτιλίας (Υπερωκεάνεια Μεσογειακά και περιηγητικών πλόων). (ε) Μία ψήφος ανά 500 κόρους προκειμένου περί πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοούσης ναυτιλίας ανεξαρτήτως χωρητικότητος. (στ) Μία (1) ψήφος ανά πλοίον προκειμένου περί πλοίων της ακτοπλοούσης φορτηγού ναυτιλίας ξηρού και υγρού φορτίου μέχρι 500 κ.ο.χ. (ζ) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί ναυαγοσωστικών ρυμουλκών και λοιπών βοηθητικών της ναυτιλίας πλοίων. (η) Μία ψήφος ανά σκάφος προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και κοινοποιηθήτω προς εκτέλεσιν. Πειραιάς 29 Ιανουαρίου 1980 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

7 Συνημμένο (β) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) Περί τρόπου ενεργείας εκλογών δια την ανάδειξιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντες υπόψη : α) Τας διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν.989/1979 «περί τροποποιήσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ισχυουσών διατάξεων (ΦΕΚ 260Α / ) β) Την υπ αριθμ. 1318/1981 Γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαμεν : Αρθρον 1 Τα της εκλογής προς ανάδειξιν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ διέπονται υπό των σχετικών διατάξεων του Ν. 989/1979, ως ούτος εκάστοτε ισχύει και των κατ εξουσιοδότησιν και εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων και ισχυόντων Π. Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων, ως και υπό του παρόντος Π.Δ/τος κατά τα εν τοις επομένοις άρθροις οριζόμενα, Αρθρον 2 Συγκρότησις Εκλογικής Επιτροπής-Διενέργεια Εκλογής. 1.Η εκλογή προς ανάδειξιν μελών του Διοικητιικού Συμβουλίου του ΝΕΕ ενεργείται εις το Κατάστημα αυτού, κατόπιν προσκλήσεων της κατά το άρθρον 9παρ. 3 του Ν. 989/1979 Εκλογικής Επιτροπής, δημοσιευομένης προ τριάκοντα ημερών εις δύο τουλάχιστον Αθηναϊκάς και δύο Πειραϊκάς εφημερίδας σχετική δε ανακοίνωσις αναρτάται εις εμφανές σημείον του Ν.Ε.Ε., εις 2 κατά την κρίσιν της Επιτροπής Δημόσια Καταστήματα και στο εκδιδόμενο υπό του Ν.Ε.Ε. δελτίου τύπου. 2.Η εκλογική Επιτροπή συγκροτείται δια πράξεως του Προέδρου αυτής, μετά τον ορισμόν, αρμοδίως των μελών ταύτης, ως και των αναπληρωτών αυτών 6 μήνες προ της λήξεως της θητείας του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ. Κατ εξαίρεσιν για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο του 1982, η εκλογική επιτροπή θα συγκροτηθεί μέχρι Εις τα μέλη και τον Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωσις, καθοριζόμενη υπό της Διοικούσης Επιτροπής του Ν.Ε.Ε. 4. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κεχωρισμένως, συμφώνως προς την νόμιμον, κατά κατηγορίας πλοίων, σύνθεσιν αυτού και επί τη βάσει των οικείων Μητρώων του ΝΕΕ. 5. Εις την πρόσκλησιν αναγράφεται η ημέρα και ώρα ενάρξεως και λήξεως αυτής, ως και ο αριθμός των εκλεγησομένων, εξ εκάστης κατηγορίας πλόιων, Συμβούλων. 6. Η εκλογή διεξάγεται εντός μιας ημέρας ή δύο το πολύ διαδοχικών ημερών εις περίπτωσιν μεγάλου αριθμού εκλογέων, κατά την κρίσιν της εκλογικής Επιτροπής. Αρθρον 3 Εκλογείς Εκλόγιμοι, Εκλογικό δικαίωμα Εκλογείς προς ανάδειξιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ είναι πάντα τα κατά νόμον έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη αυτού, τα εγγεγραμμένα εις τα οικεία Μητρώα του ΝΕΕ μέχρι και της τριακοστής (30) προ των εκλογών ημέρας με βάσιν τα μητρώα του ΝΕΕ, η εκλογική επιτροπή θα προβαίνει εις την σύνταξιν των εκλογικών καταλόγων κατά κατηγορίας των μελών του, ως αύται προβλέπονται εις το άρθρο 7 του ν. 989/ Στερούνται δικαιώματος ψήφου τα μέλη του Ν.Ε.Ε. τα κηρυχθέντα τελεσιδίκως εις κατάστασιν πτωχεύσεως και μήπω αποκατασταθέντα, τα στερηθέντα αμετακλήτως των πολιτικών δικαιωμάτων και εφ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις, τα έχοντα καταδικασθή εις οιανδήποτε ποινήν δια ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.1324/1981 (Α330) κλοπήν, υπεξαίρεσιν, αισχροκέρδειαν την προβλεπομένην και τιμωρουμένην κατά τας διατάξεις του άρθρου 405 του Π.Κ., νοθείαν, απιστίαν, ψευδορκία, εκβίασιν, πλαστογραφίαν, δωροδοκίαν, καταπίεσιν, δολίαν χρεωκοπίαν, λαθρεμπορίαν, τοκογλυφίαν, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντικήν δυσφήμισιν ή απόπειραν τούτων και εφ όσον εξακολουθούν καταχωριζομέναι αι σχετικαί κατά τας διακρίσεις του άρθρου 577 του Κ.Π.Δ., ως αντικαταστάθη δια του άρθρου 26 του Ν.Δ. 1160/1972, ως και τα τελούντα υπό δικαστικήν απαγόρευσιν ή δικαστική αντίληψιν. 3. Εκλόγιμα είναι τα έχοντα τα προσόντα του εκλογέως μέλη του Ν.Ε.Ε. 4. Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εκαστος εκλογεύς δύναται να ασκήση το προς ψήφισιν δικαίωμά του είτε αυτοπροσώπος, είτε δι άλλου. Εν τη τελευταία περιπτώσει αι προτιθέμενοι όπως ασκήσουν το εκλογικόν δικαίωμα κατ εντολή και δια λογαριασμόν άλλων δυνάμει πληρεξουσίων εγγράφων ή σχετικών εξουσιοδοτήσεων, οφείλουν να καταθέσουν παρά τω Γραμματεί της Εκλογικής Επιτροπής τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις, επί ποινή απαραδέκτου, το βραδύτερον μέχρι της μεσημβρίας τη προτεραίας της εκλογκής ημέρας. \ Αρθρον 4. Υποβολή αιτήσεων ανακήρυξις υποψηφίων. 1.Οι επιθυμούντες εκ των εκλογίμων όπως διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου, υποβάλλουν εις τον Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής δήλωσιν υποψηφιότητος, μέχρι και της μεσημβρίας της προτεραίας της δια την εκλογήν ορισθείσης ημέρας, συνοδευομένην υπό υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 105/1969, ότι δεν καταδικάσθησαν δι αδικήματα προβλεπόμενα υπό του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος και γραμματίου του Ταμείου του Ν.Ε.Ε. περί καταθέσεως του ποσού των δρχ. Πρότασις πέντε (5) τουλάχιστον εκλογέων περί της υποψηφιότητος εκλογίμων μελών του Ν.Ε.Ε., κατατιθεμένη ως άνω, επέχει θέσιν Δηλώσεως υποψηφιότητος. Η Δήλωσις υποψηφιότητος δέον όπως πέραν των λοιπών στοιχείων του υποψηφίου, αναφέρει και την κατηγορίαν δι ήν δηλούται η υποψηφιότης. 2. Την αυτήν ημέραν, καθ ην έληξε η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων υποψηφιότητας, η Εκλογική Επιτροπή ανακηρύσσει εν συνεδρία τους υποψηφίους. Η περί ανακηρύξεως των υποψηφίων κατά κατηγορίας και κατ αλαφαβητικήν τάξιν εν εκάστη κατηγορία απόφασις της Εκλογικής Επιτροπής αναρτάται εις εμφανές σημείον του Ν.Ε.Ε., προς γνώσιν των εκλογέων. 3. Εις περίπτωσιν μη υποβολής εν όλω ή εν μέρει υποψηφιοτήτων δια κατηγορίαν τινά, η Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Ε.Ε. εκλέγει εκ των εκλογέων, της περί ης πρόκειται κατηγορίας μελών του Ν.Ε.Ε., τόσους υποψηφίους μέχρι συμπληρώσεως του διπλασίου του αριθμού των τακτικών μελών, όστις προβλέπεται εκ της νομίμου συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δια την κατηγορίας ταύτην. Η προς πλήρωσιν των τοιούτων θέσεων εκλογή υπό της Διοικούσης Επιτροπής, γίνεται την αυτήν ημέραν καθ ην έληξεν η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων υποψηφιότητος. Αρθρον 5. Εποπτεία εκλογής. 1. Την εκλογήν διευθύνει και εποπτεύει η Εκλογική Επιτροπή. Εν η περιπτώσει μέλη της Εκλογικής Επιτροπής είναι απόντα, καλούνται οι αναπληρωταί των. Εις περίπτωσιν ελλείψεως απαρτίας, η εκλογή αναβάλλεται επί επτά (7) ημέρας.

8

9

10

11

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα