for Windows PŘÍRUČKA K PRODUKTU KINECT FOR WINDOWS V2 DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRODUKTU A ZÁRUCE OMEZENÁ ZÁRUKA KINECT PRO WINDOWS UPOZORNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "for Windows PŘÍRUČKA K PRODUKTU KINECT FOR WINDOWS V2 DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRODUKTU A ZÁRUCE OMEZENÁ ZÁRUKA KINECT PRO WINDOWS UPOZORNĚNÍ"

Transcript

1 X PŘÍRUČKA K PRODUKTU KINECT FOR WINDOWS V2 Příručky k produktu Kinect for Windows v2 najdete na stránkách xbox.com/support/kinectforwindows. DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRODUKTU A ZÁRUCE for Windows UPOZORNĚNÍ Senzor Kinect for Windows V2 využívá složité hardwarové i softwarové technologie, které nemusí vždy fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Kupující je povinen navrhovat použití tak, aby žádné případné selhání senzoru Kinect for Windows v2 nemohlo způsobit zranění osob, poškození majetku či jiné škody. Tento symbol označuje v této příručce informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Vezměte prosím na vědomí, že senzor Kinect for Windows v2 není navržen ani určen k žádnému způsobu použití ani účelu, při kterých by mohl způsobit poškození majetku, nebo zranění či smrt osob. UPOZORNĚNÍ Než začnete tento produkt používat, přečtěte si tuto příručku, která obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější referenci. Náhradní příručky najdete na stránkách xbox.com/support/kinectforwindows. UPOZORNĚNÍ Kupující tohoto senzoru Kinect for Windows v2 ( Kupující ) je povinen provést příslušné kroky návrhu a testování, aby zajistil, že použití senzoru Kinect for Windows nepředstavuje riziko zranění osob, poškození majetku či jiných škod. To zahrnuje identifikaci případných problémů a rizik, na které je třeba uživatele upozornit, i toho, jakým způsobem budou uživatelé upozorněni, a jaký bude obsah příslušných upozornění. UPOZORNĚNÍ Upozornění v této příručce se týkají hardwaru a softwaru Kinect, pokud je Kinect používán jako samostatné zařízení. Některá z těchto upozornění nemusí být platná, adekvátní či úplná vzhledem k nebezpečí a dalším rizikům spojeným s použitím senzoru Kinect for Windows ze strany uživatele. KUPUJÍCÍ NESE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA URČENÍ TOHO, NA CO JE TŘEBA UŽIVATELE UPOZORNIT V PŘÍPADĚ DANÉHO POUŽITÍ SENZORU KINECT FOR WINDOVS V2, I TOHO, JAK BUDOU UŽIVATELÉ UPOZORNĚNI, A JAKÝ BUDE OBSAH TĚCHTO UPOZORNĚNÍ. UPOZORNĚNÍ Použití senzoru Kinect for Windows v2 ze strany kupujícího může vyžadovat, aby uživatel prováděl celou řadu různých pohybů. Je zcela na zodpovědnosti kupujícího, aby stanovil a poskytl příslušné instrukce a upozornění ohledně nezbytného prostoru k používání senzoru. UPOZORNĚNÍ Použití senzoru Kinect for Windows v2 ze strany kupujícího může od uživatele vyžadovat různou míru fyzické aktivity. Je zcela na zodpovědnosti kupujícího, aby stanovil a poskytl příslušné instrukce a upozornění ohledně nadměrné únavy. UPOZORNĚNÍ: Nesnažte se Kinect sami opravovat Nesnažte se toto hardwarové zařízení ani napájecí zdroj demontovat, otevírat, opravovat ani upravovat. Vystavili byste se nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším rizikům. Jakékoli známky neodborné manipulace, včetně pokusu zařízení otevřít či upravovat, narušení krytu nebo odstranění libovolného štítku z něj, anulují záruku. OMEZENÁ ZÁRUKA KINECT PRO WINDOWS POUŽITÍM VAŠEHO SENZORU KINECT SOUHLASÍTE S TOUTO ZÁRUKOU. PŘED JEHO NASTAVENÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO ZÁRUKU. POKUD NEPŘIJMETE TUTO ZÁRUKU, NEPOUŽÍVEJTE SVŮJ SENZOR KINECT. VRAŤTE JEJ NEPOUŽITÝ SVÉMU DISTRIBUTOROVI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT K REFUNDACI. Kontaktujte společnost Microsoft na stránce Tato záruka Vám dává zvláštní práva. Můžete mít i jiná práva, která se liší stát od státu. 1. Definice (a) Senzor Kinect znamená nový senzor Kinect pro Windows zakoupený od autorizovaného distributora. (b) Záruční doba znamená jeden (1) rok od data, kdy jste si zakoupili Váš Senzor Kinect. (c) Vy znamená původního nakupujícího Senzoru Kinect za účelem užití, ne přeprodeje. 2. Záruka (a) Během Záruční doby společnost Microsoft zaručuje pouze Vám, že Senzor Kinect nebude chybně fungovat 1

2 kvůli vadě materiálu či zpracování při běžném užívání a provozních podmínkách. (b) Toto je záruka, kterou poskytuje společnost Microsoft na Váš Senzor Kinect a společnost Microsoft neposkytuje žádnou další garanci, záruku či podmínku. Nikdo jiný nemůže poskytovat žádnou garanci, záruku nebo podmínku jménem společnosti Microsoft. (c) POKUD VÁM VAŠE MÍSTNÍ A PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO POSKYTUJE JAKOUKOLIV IMPLICITNÍ ZÁRUKU, VČETNĚ IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, JEJÍ TRVÁNÍ JE OMEZENO NA ZÁRUČNÍ DOBU, POKUD NENÍ JINAK STANOVENO TAKOVÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY. Některé státy nedovolují omezení doby trvání implicitní záruky, takže toto omezení se nemusí vztahovat na Vás. 3. Jak dostat služby ze záruky (a) Před zahájením záručního procesu prosím využijte tipy k řešení problémů na stránce (b) Pokud tipy k řešení problémů nevyřeší Váš problém, pak postupujte podle on-line postupu na stránce Pokud nemáte přístup k internetu, můžete zavolat na číslo uvedené na stránce kinectforwindows pro zemi, ve které jste si koupili Váš Senzor Kinect. 4. Povinnosti společnosti Microsoft (a) Poté, co vrátíte Váš Senzor Kinect, společnost Microsoft jej prohlédne. (b) Pokud společnost Microsoft určí, že Sensor Kinect fungoval chybně kvůli vadě materiálu nebo zpracování během Záruční doby při běžném užívání a provozních podmínkách, společnost Microsoft jej (dle svého uvážení) opraví, či nahradí, nebo Vám vrátí nákupní cenu, pokud povinné ustanovení jakéhokoliv místního zákona, který se na Vás vztahuje, neurčuje jinak. Oprava může využít nové či repasované díly. Náhrada může být nová či repasovaná jednotka. (c) Po opravě či nahrazení bude Váš Senzor Kinect kryt touto Zárukou buď po zbytek Vaší původní Záruční doby, nebo 95 dnů poté, co Vám jej společnost Microsoft zašle, podle toho, co je delší. (d) POKUD NENÍ STANOVENO JINAK JAKÝMIKOLIV MÍSTNÍMI ZÁKONY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, POVINNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPRAVIT ČI NAHRADIT VÁŠ SENZOR KINECT NEBO VÁM VRÁTIT NÁKUPNÍ CENU JE VAŠÍM VÝHRADNÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. (e) Pokud Váš Senzor Kinect chybně funguje po uplynutí Záruční doby, neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu. Po uplynutí Záruční doby Vám společnost Microsoft může účtovat poplatek za své úsilí diagnostikovat a opravit jakékoliv problémy s Vaším Senzorem Kinect, ať už je takové úsilí úspěšné nebo ne. 5. Vyloučení ze záruky Společnost Microsoft není odpovědná a tato Záruka se nevztahuje, dokonce ani za poplatek, pokud je Váš Senzor Kinect: (a) poškozený použitím s produkty neprodávanými či nelicencovanými společností Microsoft; (b) otevřen, upraven či s ním bylo manipulováno (včetně například jakéhokoliv pokusu obejít jakékoliv technické či bezpečnostní omezení Senzoru Kinect) nebo je jeho sériové číslo pozměněno či odstraněno, (c) poškozen jakoukoliv externí příčinou, ať už Vámi či někým jiným, kdo využívá Váš Senzor Kinect, včetně například: jeho upuštění, chybné použití (včetně použití venku), zneužití, zanedbání nebo nehody, nesprávného nakládání, poškození během zasílání, vyjma jeho zaslání Vám od společnosti Microsoft nebo autorizovaného distributora, vystavení kapalině, použití nevhodné ventilace, poškrábání, vrypů atd nebo zámek jiného kosmetického poškození, nedodržení instalačních a provozních pokynů či pokynů k údržbě nebo (d) opravy kýmkoliv jiným než společností Microsoft. 6. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD POKUD NENÍ STANOVENO JINAK JAKÝMIKOLIV MÍSTNÍMI ZÁKONY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, SOUKROMÍ, DŮVĚRNOSTI ČI ZISKŮ ČI JAKOUKOLIV NESCHOPNOST POUŽÍVAT VÁŠ SENZOR KINECT. TATO VYLOUČENÍ SE POUŽIJÍ, DOKONCE I KDYŽ SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD A DOKONCE I KDYŽ JAKÁKOLIV NÁPRAVA SELŽE VE SVÉM ZÁKLADNÍM ÚČELU. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže toto vyloučení nebo omezení se nemusí vztahovat na Vás. 7. Dodatečné podmínky Pokud se pokusíte zdolat či obejít jakékoliv technické omezení či bezpečnostní systém Senzoru Kinect, můžete způsobit, že Váš Senzor Kinect přestane natrvalo pracovat. Rovněž zneplatníte Vaši Záruku a na Váš Senzor Kinect se nebude vztahovat autorizovaná oprava, dokonce ani za poplatek. 8. Volba práva Právním řádem státu, ve kterém jste koupili Váš Senzor Kinect se řídí výklad této záruky, jakéhokoli nároku z jejího porušení společností Microsoft a všech ostatních nároků (včetně ochrany spotřebitelů, nekalé soutěže, implikované záruky a civilních deliktů), a to bez ohledu na zásady kolize právních řádů. 9. Veškeré části této Záruky se vztahují v maximálním rozsahu povoleném zákonem nebo pokud nejsou zákonem zakázány. 10. Tato záruka je platná jen v České republice, Portugalsku, Řecku a Maďarsku. OMEZENÁ LICENCE KINECT PRO WINDOWS POUŽITÍM VAŠEHO SENZORU KINECT SOUHLASÍTE S TOUTO SOFTWAROVOU LICENCÍ. TYTO PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA SOFTWARE A JAKÉKOLIV AKTUALIZACE SOFTWARU. PŘED JEHO NASTAVENÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO SOFTWAROVOU LICENCI. POKUD NEPŘIJMETE TUTO SOFTWAROVOU LICENCI, NEPOUŽÍVEJTE SVŮJ SENZOR KINECT. VRAŤTE JEJ NEPOUŽITÝ SVÉMU DISTRIBUTOROVI NEBO SPOLEČNOSTI MICROSOFT K REFUNDACI. Kontaktujte společnost Microsoft na stránce 2

3 1. Licence (a) Software Vám je licencován, ne prodán. Software znamená software a firmware, který společnost Microsoft předem nainstalovala do Senzoru Kinect, včetně jakýchkoliv aktualizací, které společnost Microsoft může čas od času zpřístupnit. Je Vám poskytnuta licence používat Software pouze jako předem instalovaný do Vašeho Senzoru Kinect (a čas od času aktualizovaný společností Microsoft). Software nesmíte kopírovat, zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozkládat. (b) Jako s podmínkami této Softwarové licence souhlasíte, že: (i) Budete používat Váš Senzor Kinect jen na přístrojích (včetně PC), které vyhovují systémovým požadavkům pro Senzor Kinect, včetně používané verze Windows. (ii) Nepokusíte se zdolat či obejít žádné technické omezení či bezpečnostní systém Senzoru Kinect. Pokud tak učiníte, Váš Senzor Kinect může v tom okamžiku natrvalo přestat pracovat nebo po pozdější aktualizaci Softwaru. (iii) Společnost Microsoft může používat technická opatření, včetně aktualizací Softwaru, aby omezila použití Senzoru Kinect na zařízení běžící pod Microsoft Windows a chránila technická omezení a bezpečnostní systémy v Senzoru Kinect. 2. Záruka Na software se vztahuje omezená záruka na Váš Senzor Kinect a společnost Microsoft neposkytuje žádnou další garanci, záruku či podmínky na software. Nikdo jiný nemůže poskytovat žádnou garanci, záruku nebo podmínku jménem společnosti Microsoft. 3. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD POKUD NENÍ STANOVENO JINAK JAKÝMIKOLIV MÍSTNÍMI ZÁKONY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, SOUKROMÍ, DŮVĚRNOSTI ČI ZISKŮ ČI JAKOUKOLIV NESCHOPNOST POUŽÍVAT SOFTWARE. TATO VYLOUČENÍ SE POUŽIJÍ, DOKONCE I KDYŽ SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD A DOKONCE I KDYŽ JAKÁKOLIV NÁPRAVA SELŽE VE SVÉM ZÁKLADNÍM ÚČELU. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže toto vyloučení nebo omezení se nemusí vztahovat na Vás. 4. Volba práva Právním řádem státu, ve kterém jste koupili Váš Senzor Kinect se řídí výklad této záruky, jakéhokoli nároku z jejího porušení společností Microsoft a všech ostatních nároků (včetně ochrany spotřebitelů, nekalé soutěže, implikované záruky a civilních deliktů ), a to bez ohledu na zásady kolize právních řádů. Tato smlouva se vztahuje v maximálním rozsahu povoleném zákonem, a pokud není zakázána zákonem. Tato smlouva nemění Vaše práva podle zákonů Vaší země, pokud jí zákony Vaší země nedovolují tak učinit. INFORMACE O PŘEDPISECH Veškeré změny a modifikace, pokud nebudou výslovně schváleny společností Microsoft, mohou anulovat nárok uživatele na používání tohoto zařízení. Tento produkt je určen k použití s IT produkty schválenými NRTL (UL, CSA, ETL, apod.) a/nebo splňujícími požadavky IEC/ EN (se značkou CE). Produkt neobsahuje žádné díly vyžadující servis. Toto zařízení je považováno za komerční produkt, který lze používat v rozsahu okolní teploty +5 ºC (+41 ºF) až +35 ºC (+95 ºF ). Tento digitální přístroj Třídy B vyhovuje v uplatnitelném rozsahu části 15 předpisů FCC. Jeho provoz je omezen následujícími dvěma podmínkami: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení, a (2) toto zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz. Model: 1656 (senzor Kinect for Windows v2) Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA ; U.S.A. United States: (800) Předpisy ohledně rušení rádiového a televizního signálu Hardwarová zařízení Microsoft mohou vyzařovat radiofrekvenční (RF) energii. Není-li zařízení instalováno a používáno přísně v souladu s pokyny uvedenými v tištěné dokumentaci k produktu anebo v souborech elektronické nápovědy, může způsobovat škodlivé rušení jiných rádiokomunikačních zařízení (např. AM/FM rozhlasové přijímače, televizory, dětské chůvičky, bezdrátové telefony apod.). Není však zaručeno, že k RF rušení nedojde v určité konkrétní instalaci. To, zda vaše hardwarové zařízení způsobuje rušení jiných rádiových zařízení či nikoliv, zjistíte tak, že zařízení odpojíte od počítače. Pokud rušení ustane, bylo patrně způsobeno daným zařízením. Pokud rušení přetrvává i po odpojení hardwarového zařízení, vypněte a znovu zapněte počítač. Pokud rušení po vypnutí počítače ustalo, zkontrolujte, zda není problém způsoben některým vstupním nebo výstupním (I/O) zařízením či některou z interních obvodových desek/karet počítače. Postupně odpojujte vstupní/výstupní zařízení a sledujte, zda rušení přestalo. Pokud toto hardwarové zařízení způsobuje rušení, zkuste problém odstranit některým z následujících opatření: Přemístěte/přesměrujte anténu rušeného rádiokomunikačního zařízení (např. rozhlasového AM/FM přijímače, televizoru, dětské chůvičky, bezdrátového telefonu apod.), až rušení ustane. Přemístěte hardwarové zařízení dál od rušeného rádia či televizoru nebo na opačnou stranu rádia/televizoru. Zapojte počítač do jiné zásuvky tak, aby hardwarové zařízení bylo v jiném napájecím okruhu s jinými pojistkami/jističem než televizor nebo rozhlasový přijímač. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce výpočetní techniky nebo na zkušeného rozhlasového/televizního technika, který vám může navrhnout jiné řešení. Další informace o problémech s rušením najdete na stránkách FCC na adrese fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Nebo můžete FCC kontaktovat na telefonním čísle CALL FCC a vyžádat si dokumenty o rušení a rušení telefonu. Specifikace laseru VÝSTRAHA Použití ovládacích prvků a nastavení nebo postupů, které zde nejsou uvedeny, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Toto zařízení splňuje požadavky mezinárodního standardu IEC :2007 pro laserové produkty třídy 1. Toto zařízení také vyhovuje 21 CFR a s výjimkou odchylek podle Laser Notice No. 50 k 24. červnu Následující štítek označující laserové zařízení třídy 1 je umístěn na spodní straně senzoru. 3

4 Class 1 laser product IEC : Likvidace elektrických a elektronických zařízení Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Uživatel je povinen ho odevzdat v odpovídajícím sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Tento sběr a recyklace tříděného odpadu pomáhá šetřit přírodní zdroje a zabraňuje potenciálnímu negativnímu vlivu na lidské zdraví a životní prostředí v případě nevhodné likvidace v důsledku možného obsahu nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Další informace o tom, kde odevzdat elektrický a elektronický odpad, vám poskytne váš místní obecní úřad, podnik technických služeb obce nebo prodejna, kde jste tento produkt zakoupili. Další informace o odpadu s elektrického a elektronického zařízení si také můžete vyžádat na adrese Tento produkt je určen k použití s IT produkty schválenými NRTL (UL, CSA, ETL apod.) a/nebo splňujícími požadavky IEC/EN (se značkou CE). COPYRIGHT Informace a názory obsažené v tomto dokumenty, včetně URL adres a dalších odkazů na webové stránky, se mohou měnit bez upozornění. Tento dokument na vás nepřevádí žádná práva k intelektuálnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat pro interní, referenční účely Microsoft Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Kinect jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Tento produkt obsahuje technologie na ochranu autorských práv, která je chráněna určitými americkými patenty a dalšími právy k intelektuálnímu vlastnictví ve vlastnictví Macrovision Corporation a dalších vlastníků. K použití této technologie na ochranu autorských práv je zapotřebí souhlas Macrovision Corporation. Bez specifického svolení Macrovision Corporation smí být tato technologie používána pouze v domácnostech a dalších případech s omezenou sledovaností. Zpětná analýza a zpětný překlad jsou zakázány. Názvy skutečných společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Americké anebo mezinárodní patenty čekají na vyřízení. ZÁKAZNICKÁ PODPORA Odpovědi na nejčastější dotazy, postupy při odstraňování problémů a kontaktní informace na zákaznickou podporu pro Kinect for Windows v2 najdete na adrese xbox.com/support/kinectforwindows. 4

5 for Windows ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ KINECT ΓΙΑ WINDOWS V2 Για οδηγούς προϊόντος του Kinect για Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση xbox.com/support/kinectforwindows. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει τα μηνύματα ασφάλειας και υγείας σε αυτόν τον οδηγό προϊόντος. Επισημαίνεται ότι ο αισθητήρας Kinect για Windows v2 δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν προορίζεται για οποιαδήποτε εφαρμογή ή σκοπό όπου η χρήση του αισθητήρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά περιουσίας, σωματική βλάβη ή θάνατο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τον παρόντα οδηγό για σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και υγείας. Φυλάξτε όλους τους οδηγούς για μελλοντική αναφορά. Για οδηγούς αντικατάστασης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xbox.com/support/kinectforwindows. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο αισθητήρας Kinect για Windows v2 χρησιμοποιεί περίπλοκη τεχνολογία υλικού και λογισμικού η οποία ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο Αγοραστής πρέπει να σχεδιάσει την εφαρμογή του για να διασφαλίσει ότι τυχόν αστοχία του αισθητήρα Kinect για Windows v2 δεν προκαλεί σωματική βλάβη, φθορά περιουσίας ή άλλες απώλειες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εφαρμογή του αισθητήρα Kinect για Windows v2 από τον Αγοραστή ενδέχεται να απαιτεί ποικίλες ποσότητες κίνησης από τον χρήστη. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει και να παράσχει κατάλληλες οδηγίες και προειδοποιήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις χώρου για την εφαρμογή από τον Αγοραστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εφαρμογή του αισθητήρα Kinect για Windows v2 από τον Αγοραστή ενδέχεται να απαιτεί σωματική δραστηριότητα σε διαφορετικούς βαθμούς έντασης. Αποτελεί ευθύνη του Αγοραστή να καθορίσει και να παράσχει κατάλληλες οδηγίες και προειδοποιήσεις ως προς την υπερβολική άσκηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο αγοραστής αυτού του αισθητήρα Kinect για Windows v2 ( Αγοραστής ) πρέπει να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα σχεδιασμού και δοκιμής προκειμένου να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή από τον ίδιο των αισθητήρων Kinect για Wiindows δεν παρουσιάζει κινδύνους σωματικής βλάβης, φθοράς περιουσίας ή άλλων απωλειών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι κίνδυνοι ή άλλα θέματα απαιτούν προειδοποιήσεις, πώς οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να παραδίδονται στους χρήστες και το περιεχόμενο των προειδοποιήσεων. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο σχετίζονται με το υλικό και το λογισμικό του Kinect σε ένα μεμονωμένο περιβάλλον. Μία ή περισσότερες από αυτές τις προειδοποιήσεις ενδέχεται να μην ισχύουν ή να είναι ανεπαρκείς ή ελλιπείς για τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή του αισθητήρα Kinect για Windows από τον Αγοραστή. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ KINECT ΓΙΑ WINDOWS V2, ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρείτε επιδιορθώσεις Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να ανοίξετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή υλικού ή την παροχή ισχύος. Εάν το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή άλλοι κίνδυνοι. Κάθε ένδειξη προσπάθειας για άνοιγμα και/ή τροποποίηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών αποφλοίωσης, διάτρησης ή αφαίρεσης οποιασδήποτε ετικέτας, θα ακυρώσει την Περιορισμένη Εγγύηση. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΓΙΑ WINDOWS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΑΣ Ή ΣΤΗΝ MICROSOFT, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με την Μicrosoft στη διεύθυνση Η παρούσα εγγύηση σας εκχωρεί συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε επίσης άλλα νομικά δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 5

6 1. Ορισμοί (α) «Αισθητήρας Kinect», σημαίνει ένα καινούργιο Aισθητήρα Kinect για Windows που έχει αγοραστεί από ένα εξουσιοδοτημένο διανομέα. (β) «Περίοδος Εγγύησης», σημαίνει ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε τον Αισθητήρα Kinect. (γ) «Εσείς», σημαίνει τον αρχικό αγοραστή του Αισθητήρα Kinect για χρήση, όχι για μεταπώληση. 2. Εγγύηση (α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος της Εγγύησης, η Microsoft εγγυάται, μόνο σε εσάς, ότι ο Αισθητήρας Kinect δεν θα παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωμάτων σε υλικά ή εργασία, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. (β) Αυτή είναι η μοναδική εγγύηση που σας παρέχει η Microsoft για τον Αισθητήρα Kinect και η Microsoft δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση, εξασφάλιση ή συνθήκη. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση, εξασφάλιση ή συνθήκη εκ μέρους της Microsoft. (γ) ΕΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ/ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια ισχύος μιας υπονοούμενης εγγύησης, οπότε αυτός ο περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για σας. 3. Πώς να λάβετε υπηρεσίες εξυπηρέτησης βάσει της Εγγύησης (α) Πριν αρχίσετε τη διαδικασία της εγγύησης, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων στη διεύθυνση (β) Εάν οι συμβουλές επίλυσης προβλημάτων δεν επιλύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, ακολουθήστε την online διαδικασία στη διεύθυνση Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που αναφέρεται στη διεύθυνση για τη χώρα στην οποία αγοράσατε τον Αισθητήρα Kinect. 4. Ευθύνη της Microsoft (α) Αφού επιστρέψετε τον Αισθητήρα Kinect, η Microsoft θα τον επιθεωρήσει. (β) Εάν η Microsoft καθορίσει ότι ο Αισθητήρας Kinect παρουσίασε βλάβη λόγω ελαττώματος σε υλικά ή εργασία κατά την Περίοδο Ισχύος της Εγγύησης κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης, η Microsoft (κατά την επιλογή της) θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το προϊόν ή θα σας επιστρέψει την τιμή της αγοράς. Το τμήμα επισκευών μπορεί να χρησιμοποιήσει νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα. Η αντικατάσταση μπορεί να γίνει με μια νέα ή ανακατασκευασμένη μονάδα. (γ) Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση, ο Αισθητήρας Kinect θα καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση για 95 ημέρες μετά την αποστολή του προϊόντος σε σας από την Microsoft. (δ) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΑΣ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ε) Εάν ο Αισθητήρας Kinect παρουσιάσει βλάβη μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης, δεν θα ισχύει καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου. Μετά τη λήξη της Περιόδου Ισχύος της Εγγύησης, η Microsoft μπορεί να σας επιβαρύνει με μία πρόσθετη χρέωση για τις προσπάθειές της να διαγνώσει και διορθώσει οποιαδήποτε προβλήματα του Αισθητήρα Kinect σας. 5. Εξαιρέσεις της Εγγύησης Η Microsoft δεν θα φέρει την ευθύνη και η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει, εάν ο Αισθητήρας Kinect: (α) έχει υποστεί ζημιά λόγω της χρήσης του με προϊόντα που δεν έχουν πουληθεί ή δεν έχουν άδεια χρήσης από την Microsoft, (β) έχει ανοιχτεί, μετατραπεί ή υποστεί επεμβάσεις (που συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, οποιαδήποτε προσπάθεια υπέρβασης οποιουδήποτε τεχνικού περιορισμού ή ασφάλειας του Αισθητήρα Kinect) ή εάν έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός του αριθμός, (γ) έχει υποστεί ζημιά από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, ανεξάρτητα από το εάν εσείς ή κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τον Αισθητήρα Kinect, όπως για παράδειγμα λόγω: πτώσης, ακατάλληλης χρήσης (συμπεριλαμβάνεται η χρήση σε εξωτερικούς χώρους), κακομεταχείρισης, αμέλειας ή ατυχήματος, ακατάλληλου χειρισμού, ζημιάς κατά την αποστολή, εκτός από την αποστολή από την Microsoft ή έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα σε εσάς, έκθεσης σε υγρά, χρήσης με ανεπαρκή εξαερισμό, χαράγματος, ζημιάς από πρόσκρουση κ.λπ. ή εάν παρουσιάζει άλλη ζημιά στην εμφάνισή του, μη τήρησης των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης ή (δ) επισκευαστεί από οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Microsoft. 6. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή συνεπακόλουθων ζημιών, οπότε αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει για σας. 7. Πρόσθετοι όροι Εάν επιχειρήσετε να υπερβείτε ή να παρέμβετε σε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό ή σύστημα ασφαλείας 6

7 του Αισθητήρα Kinect, μπορεί να προκαλέσετε μόνιμη παύση λειτουργίας του Αισθητήρα Kinect. Θα ακυρώσετε επίσης την Εγγύησή σας και θα καταστήσετε τον Αισθητήρα Kinect μη πιστοποιήσιμο για εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακόμα και με την πληρωμή πρόσθετης χρέωσης. 8. Επιλογή νομικού πλαισίου Οι νόμοι της χώρας όπου αγοράσατε τον Αισθητήρα Kinect διέπουν την ερμηνεία της παρούσας εγγύησης, οποιαδήποτε αξίωση ότι η Microsoft παραβίασε την εγγύηση και κάθε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρής εγγύησης και αστικών αδικημάτων), ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών. 9. Όλες οι ενότητες της παρούσας εγγύησης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους ή εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους. 10. Η παρούσα εγγύηση είναι έγκυρη μόνο στη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT ΓΙΑ WINDOWS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ KINECT. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΑΣ Ή ΣΤΗΝ MICROSOFT, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. Επικοινωνήστε με την Μicrosoft στη διεύθυνση 1. Άδεια χρήσης (α) το Λογισμικό παρέχεται, δεν πωλείται, σε εσάς με άδεια χρήσης λογισμικού. «Λογισμικό» σημαίνει το λογισμικό και υλικολογισμικό (firmware) που έχει προ-εγκαταστήσει η Microsoft στον Αισθητήρα Kinect, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερώσεων που μπορεί να διαθέσει η Microsoft κατά καιρούς. Έχετε άδεια χρήσης του Λογισμικού μόνο όπως είναι προ-εγκατεστημένο στον Αισθητήρα Kinect (και όπως ενημερώνεται από την Microsoft κατά καιρούς). Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή ανακατασκευή του Λογισμικού. (β) Ως προϋποθέσεις για την παρούσα άδεια χρήσης Λογισμικού, εσείς συμφωνείτε ότι: (i) Θα χρησιμοποιείτε τον Αισθητήρα Kinect μόνο με συσκευές (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών υπολογιστών) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος για τον Αισθητήρα Kinect, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των Windows. (ii) Δεν θα επιχειρήσετε να υπερβείτε ή να παρέμβετε σε οποιονδήποτε τεχνικό περιορισμό ή σύστημα ασφαλείας του Αισθητήρα Kinect. Εάν το κάνετε αυτό, ο Αισθητήρας Kinect μπορεί να παύσει να λειτουργεί μόνιμα εκείνη τη στιγμή ή μετά από μια μεταγενέστερη ενημέρωση Λογισμικού. (iii) Η Microsoft μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων Λογισμικού, για να περιορίσει τη χρήση του Αισθητήρα Kinect σε συσκευές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος για τον Αισθητήρα Kinect, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των Windows και για την προστασία των τεχνικών περιορισμών και συστημάτων ασφαλείας στον Αισθητήρα Kinect. 2. Εγγύηση Το Λογισμικό καλύπτεται από την Περιορισμένη Εγγύηση για τον Αισθητήρα Kinect και η Microsoft δεν παρέχει καμία άλλη εγγύηση, εξασφάλιση ή συνθήκη για το Λογισμικό. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση, εξασφάλιση ή συνθήκη εκ μέρους της Microsoft. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των συμπτωματικών ή συνεπακόλουθων ζημιών, οπότε αυτός ο περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει για σας. 4. Επιλογή νομικού πλαισίου Οι νόμοι της χώρας όπου αγοράσατε τον Αισθητήρα Kinect διέπουν την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, οποιαδήποτε αξίωση ότι η Microsoft παραβίασε τη σύμβαση και κάθε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων προστασίας καταναλωτών, αθέμιτου ανταγωνισμού, σιωπηρής εγγύησης και αστικών αδικημάτων), ανεξάρτητα από αντιφάσεις νομικών αρχών. Η παρούσα σύμβαση ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους και εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους. Η παρούσα σύμβαση δεν τροποποιεί τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας, εάν οι νόμοι της χώρας σας δεν το επιτρέπουν. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται ρητώς από την Microsoft μπορεί να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται την παρούσα συσκευή. Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση με εγκεκριμένο κατά NRTL (UL, CSA, ETL κ.λπ.), και/ή συμμορφούμενο με το πρότυπο IEC/EN (με σήμανση CE) εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφοριών. Δεν περιλαμβάνονται χρησιμοποιήσιμα μέρη. Αυτή η συσκευή έχει αξιολογηθεί ως εμπορικό προϊόν για λειτουργία σε θερμοκρασίες από +41ºF (+5ºC) έως +95ºF (+35ºC). Η παρούσα ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με το Άρθρο 15 των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολή, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης κάθε παρεμβολής η οποία δύναται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Μοντέλο: 1656 (αισθητήρας Kinect για Windows v2). Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA ; U.S.A. United States: (800)

8 Κανονισμοί περί ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής παρεμβολής Η(Οι) συσκευή(ές) υλικού της Microsoft ενδέχεται να εκπέμπει(ουν) ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην έντυπη τεκμηρίωση και/ή τα αρχεία Βοήθειας στην οθόνη, η συσκευή μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή με άλλες συσκευές ραδιοεπικοινωνιών (για παράδειγμα ραδιόφωνα AM/FM, τηλεοράσεις, συσκευές παρακολούθησης μωρών, ασύρματα τηλέφωνα κ.λπ.). Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή ραδιοσυχνότητας σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Για να προσδιορίσετε εάν η συσκευή υλικού σας προκαλεί παρεμβολή σε άλλες συσκευές ραδιοεπικοινωνιών, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας. Εάν η παρεμβολή σταματήσει, κατά πάσα πιθανότητα την προκαλούσε η συσκευή. Εάν η παρεμβολή συνεχιστεί αφότου αποσυνδέσετε τη συσκευή υλικού, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον και πάλι. Εάν η παρεμβολή είχε σταματήσει όταν ο υπολογιστής ήταν απενεργοποιημένος, ελέγξτε εάν μία από τις συσκευές εισόδου/εξόδου ή τις εσωτερικές βοηθητικές πλακέτες του υπολογιστή προκαλεί το πρόβλημα. Αποσυνδέστε τις συσκευές εισόδου/εξόδου, μία κάθε φορά, και δείτε εάν σταματά η παρεμβολή. Εάν η παρούσα συσκευή υλικού προκαλεί παρεμβολή, δοκιμάστε τα παρακάτω μέτρα για να την διορθώσετε: Αλλάξτε τη θέση της κεραίας της άλλης συσκευής ραδιοεπικοινωνιών (για παράδειγμα ραδιόφωνα AM/FM, τηλεοράσεις, συσκευές παρακολούθησης μωρών, ασύρματα τηλέφωνα κ.λπ.) μέχρι να σταματήσει η παρεμβολή. Μετακινήστε τη συσκευή υλικού σε μεγαλύτερη απόσταση από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, ή μεταφέρετέ την στη μία ή την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Συνδέστε τον υπολογιστή σε διαφορετική πρίζα ρεύματος, ώστε η συσκευή υλικού και το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση να βρίσκονται σε διαφορετικά κυκλώματα που να ελέγχονται από διαφορετικούς διακόπτες ή ασφάλειες. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευθείτε τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τον υπολογιστή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων-τηλεοράσεων για περισσότερες προτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα παρεμβολής, μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της FCC στη διεύθυνση fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την FCC στον αριθμό CALL FCC για να ζητήσετε ενημερωτικά δελτία σχετικά με την παρεμβολή και την τηλεφωνική παρεμβολή. Προδιαγραφές λέιζερ ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή ρυθμίσεων, ή η πραγματοποίηση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που προσδιορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο IEC :2007 για τα προϊόντα λέιζερ Κλάσης 1. Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται επίσης με τους κανόνες 21 CFR και , με εξαίρεση τις αποκλίσεις δυνάμει της Ανακοίνωσης περί προϊόντων λέιζερ με αρ. 50 και ημερομηνία 24 Ιουνίου Η παρακάτω ετικέτα λέιζερ Κλάσης 1 βρίσκεται στο κάτω μέρος του αισθητήρα: Class 1 laser product IEC : Διάθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, έχετε την ευθύνη να το μεταφέρετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτή η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει δυνητικές αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η οποία θα μπορούσε να προκληθεί από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού θα πρέπει να αποθέτετε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σας απόβλητα, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης/του δήμου σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση με εγκεκριμένο κατά NRTL (UL, CSA, ETL κ.λπ.), και/ή συμμορφούμενο με το πρότυπο IEC/EN (με σήμανση CE) εξοπλισμό Τεχνολογίας Πληροφοριών. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλους δικτυακούς τόπους, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το παρόν έγγραφο δεν σας παρέχει οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε προϊόν της Microsoft. Έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε το παρόν έγγραφο για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Kinect αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Το παρόν προϊόν εμπεριέχει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από αξιώσεις μεθόδου για συγκεκριμένες ευρεσιτεχνίες στις ΗΠΑ και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία ανήκουν στην Macrovision Corporation και άλλους δικαιοπαρόχους. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από την Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλη περιορισμένη προβολή, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση. Οι ονομασίες πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Εκκρεμεί η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και/ή διεθνώς. 8

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Για απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στοιχεία επικοινωνίας της Υποστήριξης Πελατών για τους αισθητήρες Kinect για Windows v2, επισκεφθείτε τη διεύθυνση xbox.com/support/kinectforwindows. 9

10 for Windows KINECT FOR WINDOWS V2 TERMÉKISMERTETŐ A Kinect for Windows v2 termékismertetője: xbox.com/support/kinectforwindows. FONTOS TERMÉKBIZTONSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI ADATOK FIGYELEM! A Kinect for Windows v2 érzékelő összetett hardver- és szoftvertechnológiát használ, amely nem feltétlenül működik az elvárt módon minden esetben. A Vásárlónak úgy kell kialakítania saját alkalmazását, hogy a Kinect for Windows v2 érzékelő esetleges hibás működése ne okozhasson személyi sérülést, illetve anyagi vagy egyéb kárt. Ez a jelzés a biztonsági és egészségügyi információkat jelzi ebben a termékismertetőben. Ne feledje, hogy a Kinect for Windows v2 érzékelő nem olyan alkalmazásra vagy célra készült, amelynek során az érzékelő használata anyagi kárt, személyi sérülést vagy halált okozhatna. FIGYELEM! A termék használatának megkezdése előtt olvassa el a jelen ismertetőt a fontos biztonsági és egészségügyi információk megismerése céljából. Az összes ismertetőt őrizze meg a későbbi használat érdekében. Az útmutató ezen a webhelyen pótolható: xbox.com/support/kinectforwindows FIGYELEM! A Kinect for Windows v2 érzékelő vásárlója (a továbbiakban Vásárló ) köteles lépéseket tenni a használat megtervezése és ellenőrzése során annak érdekében, hogy biztosítsa, a Kinect for Windows érzékelő alkalmazása ne okozhasson személyi sérülést, anyagi kárt vagy egyéb veszteségeket. Ide kell érteni annak meghatározását is, hogy mely veszélyek és problémák igényelnek figyelmeztetéseket, hogy ezen a figyelmeztetések hogyan jutnak el a felhasználókhoz, és hogy ezen figyelmeztetések mit tartalmazzanak. FIGYELEM! FIGYELEM! Az ismertetőben található figyelmeztetések a Kinect hardver és szoftver önállóan történő alkalmazására vonatkoznak. A figyelmeztetések közül egy vagy több lehet, hogy nem érvényes, nem megfelelő vagy nem teljes a Kinect for Windows érzékelő Vásárló általi alkalmazása során felmerülő veszélyek és kockázatok tekintetében. EGYEDÜL A VÁSÁRLÓ FELELŐS A KINECT FOR WINDOWS V2 ÉRZÉKELŐ ÁLTALA KÉSZÍTETT SPECIÁLIS ALKALMAZÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES FIGYELMEZTETÉSEK MEGHATÁROZÁSÁÉRT, A FIGYELMEZTETÉSEK TARTALMÁÉRT, ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKNEK A FELHASZNÁLÓHOZ VALÓ ELJUTTATÁSÁÉRT. FIGYELEM! A Kinect for Windows v2 érzékelő alkalmazása változó mennyiségű mozgást igényelhet a felhasználó részéről. A Vásárló kötelessége meghatározni alkalmazásának helyigényét, és ennek megfelelő utasításokat és figyelmeztetéseket biztosítani. FIGYELEM! A Kinect for Windows v2 érzékelő alkalmazása különböző mértékű testmozgást igényelhet a felhasználó részéről. A Vásárló kötelessége meghatározni és biztosítani a túlerőltetéssel kapcsolatos megfelelő utasításokat és figyelmeztetéseket. FIGYELEM! Ne próbálkozzon a javítással Ne próbálja meg a hardver eszközt vagy a tápegységet szétszedni, kinyitni, szervizelni vagy módosítani. Ha így tesz, azzal áramütést vagy más veszélyeket okozhat. Bármilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az eszközt megkísérelték felnyitni és/vagy módosítani (ilyen például az eszközön található bármely címke leszakítása, kilyukasztása vagy eltávolítása) a korlátozott garancia megszűnését vonja maga után. KINECT FOR WINDOWS KORLÁTOZOTT GARANCIA A KINECT SZENZOR HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI E GARANCIA FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, A BEÁLLÍTÁS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN GARANCIÁT! HA NEM FOGADJA EL E GARANCIA FELTÉTELEIT, NE HASZNÁLJA A KINECT SZENZORT! FELHASZNÁLÁS NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA A HELYI FORGALMAZÓNAK VAGY A MICROSOFTNAK VISSZAFIZETÉS CÉLJÁBÓL! Forduljon a Microsofthoz a következő címen: A jelen garancia speciális jogokkal ruházza fel Önt. Mindezek mellett egyéb, országonként változó jogai is lehetnek. 1. Fogalommeghatározások (a) A Kinect szenzor szerződéses forgalmazótól vásárolt új Kinect for Windows szenzort jelent. (b) A Garanciális idő a Kinect szenzor vásárlási napjától számított egy (1) évet jelent. (c) Az Ön a Kinect szenzor eredeti felhasználóját jelenti, aki saját használatra és nem viszonteladás céljából vásárolta meg a terméket 10

11 2. Garancia (a) A Garanciális idő alatt a Microsoft kizárólag Önnek garantálja, hogy a Kinect szenzor nem hibásodik meg anyaghiba vagy gyártási hiba miatt, rendeltetésszerű használat és szervizelési feltételek mellett. (b) Ez az egyetlen garancia, amit a Microsoft Önnek a Kinect szenzorra vonatkozólag nyújt, és a Microsoft nem nyújt semmilyen egyéb garanciát, szavatosságot vagy feltételt. Senki más nem nyújthat semmilyen garanciát, szavatosságot vagy feltételt a Microsoft nevében. (c) HA A HELYI JOGSZABÁLY ÖNNEK BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT NYÚJT, IDEÉRTVE A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, ENNEK IDŐTARTAMA A GARANCIÁLIS IDŐRE KORLÁTOZÓDIK. Egyes országok nem engedélyeznek korlátozásokat a hallgatólagos garancia időtartamára nézve, előfordulhat tehát, hogy ez a korlátozás Önre nem vonatkozik. 3. Hogyan veheti igénybe a garanciális szolgáltatást (a) Kérjük, a garanciális eljárás megkezdése előtt, használja az alábbi címen megtalálható hibaelhárítási tippeket: (b) Ha a hibaelhárítási tippek nem oldják meg a problémáját, kezdeményezze az on-line garanciális eljárást a következő címen: com/support/kinectforwindows. Ha nincs internethozzáférése, hívja az azon vásárlási országra az alábbiakban megadott számot, ahol a Kinect szenzort vásárolta: 4. A Microsoft felelőssége (a) Miután visszaküldte a Kinect szenzort, a Microsoft megvizsgálja azt. (b) Ha a Microsoft megállapítja, hogy a Kinect szenzor a Garanciális idő alatt, rendeltetésszerű használat és szerviz mellett, anyaghiba vagy gyártási hiba miatt hibásodott meg, a Microsoft (saját választása szerint) megjavítja vagy kicseréli vagy visszafizeti Önnek a vételárat. A javítás során új vagy helyreállított alkatrészek is felhasználhatók. A csere új vagy helyreállított egységgel történhet. (c) Javítás vagy csere után a Kinect szenzorára e garancia az onnantól számított 95 napra szól, amikor a Microsoft a szenzort leszállítja Önnek. (d) A MICROSOFTNAK A KINECT SZENZORA JAVÍTÁSÁRA VAGY CSERÉJÉRE VAGY A VÉTELÁR VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGE AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE. (e) Ha a Kinect szenzora a garanciális idő lejárta után hibásodik meg, nincs semmilyen garancia. A Garanciális idő lejárta után a Microsoft díjat számíthat fel Önnek a Kinect szenzorával kapcsolatos bármilyen probléma esetén a hiba megállapításával és a szerviz elvégzésével járó erőfeszítéseiért. 5. Garancia kizárása A Microsoft nem tartozik felelősséggel és e garancia nem érvényes, ha a Kinect szenzora: (a) nem a Microsoft által értékesített vagy engedélyezett termékek használata miatt hibásodott meg; (b) felnyitásra, módosításra vagy illetéktelen átalakításra került (beleértve például bármilyen kísérletet a Kinect szenzor bármilyen technikai korlátának vagy biztonsági elemének a feltörésére), vagy a sorozatszáma módosítva lett, illetve eltávolításra került; (c) bármilyen külső okból megsérült akár Ön okozta, akár valaki más, aki az Ön Kinect szenzorját használta, mégpedig például az alábbiak miatt: leejtés; nem rendeltetésszerű (például kültéri) használat, visszaélés, gondatlanság vagy baleset; helytelen kezelés; sérülés szállítás közben, kivéve, ha a Microsoft vagy szerződéses forgalmazó szállította azt Önnek; folyadék hatásának való kitétel; nem megfelelő szellőzés melletti használat; karcolás, horpadás stb. vagy bármi más külső sérülésnyom; a telepítési, üzemeltetési vagy karbantartási utasítások be nem tartása; vagy (d) illetéktelen személy, nem pedig a Microsoft által végzett javítás miatt hibásodott meg. 6. BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSA A MICROSOFT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; BÁRMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, AZ ADATVÉDELEMMEL, BIZALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁÉRT VAGY AZ ELMARADT HASZONÉRT; ILLETVE A KINECT SZENZORÁNAK BÁRMILYEN ÜZEMKÉPTELENSÉGÉÉRT. E KIZÁRÓ FELTÉTELEK MÉG AKKOR IS ALKALMAZANDÓK, HA A MICROSOFT ÉRTESÍTÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ INTÉZKEDÉS NEM ÉRI EL A FŐ CÉLJÁT. Egyes országok nem engedélyezik az eseti vagy következményes károk kizárását, illetve korlátozását, előfordulhat tehát, hogy ez a korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. 7. További feltételek Ha Ön megkísérli feltörni vagy megkerülni a Kinect szenzor bármilyen technikai korlátját vagy biztonsági rendszerét, ezzel a Kinect szenzor végleges üzemképtelenségét okozhatja. Továbbá garanciája érvénytelen lesz, és Ön még díj ellenében sem jogosult a Kinect szenzorának a javíttatására. 8. Jogválasztás Tekintet nélkül a jogütközésekre, a jelen garancia értelmezését, a garancia Microsoft általi megsértését és minden egyéb kárigényt (beleértve a fogyasztói védelmet, a tisztességtelen versenyt, hallgatólagos garanciát és a szerződésen kívüli károkozást érintő kárigényt) illetően azon ország törvényei az irányadók, ahol a Kinect szenzort vásárolta. 9. E garancia minden része a jogszabályokban megengedett maximális mértékben érvényes, hacsak a benne foglaltakat jogszabály nem tiltja. 10. A jelen garancia kizárólag a Cseh Köztársaságban, Portugáliában, Görögországban és Magyarországon érvényes. KINECT FOR WINDOWS KORLÁTOZOTT LICENC A KINECT SZENZOR HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E SZOFTVERLICENC FELTÉTELEIT. E FELTÉTELEK A SZOFTVERRE ÉS BÁRMILYEN SZOFTVER-FRISSÍTÉSRE IS ÉRVÉNYESEK. KÉRJÜK, A BEÁLLÍTÁS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZOFTVERLICENCET! HA NEM FOGADJA EL EZT A SZOFTVERLICENCET, NE HASZNÁLJA A KINECT SZENZORT! FELHASZNÁLÁS NÉLKÜL KÜLDJE VISSZA A HELYI 11

12 FORGALMAZÓNAK VAGY A MICROSOFTNAK VISSZAFIZETÉS CÉLJÁBÓL! Forduljon a Microsofthoz a következő címen: 1. Licenc (a) A szoftverlicenc címzettje Ön, a licenc nem ruházható át. A Szoftver a Kinect szenzoron előre telepített Microsoft szoftvert és firmware-t jelenti, beleértve bármilyen frissítést, amelyet a Microsoft esetenként rendelkezésre bocsát. Csak a Kinect szenzoron előre telepített szoftvert (és a Microsoft által esetenként rendelkezésre bocsátott frissítéseket) jogosult használni. Nem másolhatja, nem fejtheti vissza, nem bonthatja részekre, és nem módosíthatja a szoftvert. (b) E szoftverlicenc feltételeként Ön elfogadja, hogy: (i) Kinect szenzort kizárólag olyan eszközökkel társítva használja (beleértve a személyi számítógépeket is), amelyek megfelelnek a Kinect szenzor rendszerkövetelményeinek, ideértve a Windows futtatását is. (ii) Nem kísérli meg feltörni vagy megkerülni a Kinect szenzor bármilyen technikai korlátozását vagy biztonsági rendszerét. Ha mégis megteszi, a Kinect szenzor végleg üzemképtelenné válhat e cselekmény időpontjában vagy egy későbbi Szoftverfrissítés idején. (iii) A Microsoft technikai intézkedéseket többek között Szoftverfrissítéseket is alkalmazhat a Kinect szenzor használatának a Windowst futtató eszközökre történő korlátozására és a Kinect szenzorban alkalmazott technikai korlátozások és biztonsági rendszerek védelmére. 2. Garancia A Kinect szenzorra vonatkozó korlátozott garancia a szoftverre egyaránt vonatkozik, és a Microsoft nem nyújt semmilyen egyéb garanciát, szavatosságot vagy feltételt a szoftverre vonatkozóan. Senki más nem nyújthat semmilyen garanciát, szavatosságot vagy feltételt a Microsoft nevében. 3. BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSA A MICROSOFT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT; BÁRMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, AZ ADATVÉDELEMMEL, BIZALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁÉRT VAGY AZ ELMARADT HASZONÉRT; ILLETVE A SZOFTVER BÁRMILYEN ÜZEMKÉPTELENSÉGÉÉRT. E KIZÁRÓ FELTÉTELEK MÉG AKKOR IS ALKALMAZANDÓK, HA A MICROSOFT ÉRTESÍTÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ INTÉZKEDÉS NEM ÉRI EL A FŐ CÉLJÁT. Egyes országok nem engedélyezik az eseti vagy következményes károk kizárását, illetve korlátozását, előfordulhat tehát, hogy ez a korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. 4. Jogválasztás Tekintet nélkül a jogütközésekre, a jelen szerződés értelmezését, annak Microsoft általi megsértését és minden egyéb kárigényt (beleértve a fogyasztói védelmet, a tisztességtelen versenyt, hallgatólagos garanciát és a szerződésen kívüli károkozást érintő kárigényt) illetően azon ország törvényei az irányadók, ahol a Kinect szenzort vásárolta. E Szerződés minden része a jogszabályok szerint megengedett maximális mértékben érvényes, hacsak a benne foglaltakat nem tiltja jogszabály. E szerződés nem módosítja az Ön országának jogszabályai szerint Önt megillető jogokat, amennyiben országának jogszabályai az ilyen jogokra vonatkozó módosításokat nem teszik lehetővé. JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÓ A Microsoft által nem engedélyezett változtatások és módosítások megszüntethetik a felhasználónak a berendezés működtetésére való jogát. Ez a termék az NRTL listáján szereplő (UL, CSA, ETL stb.) és/ vagy az IEC/EN jelű előírásoknak megfelelő (CE jelzésű) információtechnológiai berendezésekkel történő használatra készült. Nem tartalmaz javítható alkatrészeket. Az eszköz kereskedelmi célú terméknek minősül, amely +5ºC és + 35ºC között használható. Ez a B osztályú digitális készülék megfelel az FCC előírások 15. részében foglaltaknak. A következő két feltétel teljesülése esetén üzemeltethető: (1) a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie bármely külső interferenciát, így a nemkívánatos működés kiváltására képes interferenciát is. Modell: 1656 (Kinect for Windows v2 érzékelő). Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA ; U.S.A. United States: (800) Rádiós és televíziós interferenciára vonatkozó előírások A Microsoft hardvereszköz(ök) rádiófrekvenciás (RF) sugárzást bocsáthat(nak) ki. Ha nem a nyomtatott dokumentáció, illetve a képernyőn megjelenő súgófájlok pontos betartásával telepítik és használják az eszközt, az káros interferenciát okozhat más kommunikációs eszközökben (pl. AM/FM-rádiók, babafigyelők, vezeték nélküli telefonok stb.). Azonban nincs garancia arra, hogy a rádiófrekvenciás interferencia nem fordul elő egy bizonyos használat során. A készülék által más rádiókommunikációs eszközökben előidézett esetleges interferencia megállapításához válassza le a készüléket a helyi számítógépről. Ha ekkor megszűnik a zavar, akkor azt valószínűleg a készülék okozta. Ha a zavar a hardvereszköz leválasztását követően is fennmarad, akkor kapcsolja ki, majd ismét be a számítógépet. Ha az interferencia megszűnik a számítógép kikapcsolásakor, akkor ellenőrizze, hogy nem az egyik bemeneti/kimenetei (I/O) eszköz vagy a számítógép egy belső kiegészítője okozza-e a problémát. Válassza le egyenként az I/O eszközöket, és nézze meg, hogy megszűnt-e a zavar. Ha valóban ez a készülék okozza a zavart, a következőkkel próbálhatja meg elhárítani: Válassza le a másik rádiós kommunikációs eszköz (pl. AM/ FM rádió, televízió, babafigyelő, vezeték nélküli telefon stb.) antennáját, amíg az interferencia meg nem szűnik. Vigye távolabb a hardvereszközt a rádió- vagy televíziókészüléktől, vagy vigye át a rádió- vagy televíziókészülék másik oldalára. A számítógépet dugja másik tápegységbe, így a hardvereszköz és a rádió vagy TV külön áramkörön működik, amit más megszakító vagy biztosíték vezérel. Szükség esetén kérje a helyi számítógép-forgalmazó vagy egy gyakorlott tévé-rádió műszerész segítségét. További tájékoztatás az interferencia okozta problémákról az FCC webhelyen található: fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Felhívhatja továbbá az FCC telefonszámát (1-888-CALL FCC), és megrendelheti az interferenciáról és telefonos interferenciáról szóló tájékoztató lapokat. 12

13 A lézer műszaki adatai FIGYELEM! Az itt leírtaktól eltérő vezérlők, beállítások vagy műveletek használata veszélyes mértékű sugárzást okozhat. Ez az eszköz megfelel az 1. osztályú (Class 1) lézeres termékekre vonatkozó, IEC :2007 jelű nemzetközi szabványnak. A kézülék megfelel a 21 CFR és a jelű szabványnaki is, kivéve az 50. sz., június 24-én kelt, a lézerekre vonatkozó tájékoztatóban foglalt eltéréseket. Az 1. osztályú lézert jelző, alábbi szövegű címke az érzékelő alján helyezkedik el: Class 1 laser product IEC : Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való elhelyezése Ha a terméken vagy a csomagolásán ez a szimbólum található, az azt jelenti, hogy a termék nem helyezhető el a háztartási hulladékok között. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy a használt elektromos vagy elektronikus berendezések visszagyűjtésével foglalkozó átvételi helyre eljuttassa. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a hulladékok újrafelhasználása segít a természeti erőforrások megkímélésében, továbbá az emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésében, amelyeket a nem megfelelő hulladékelhelyezés esetleg okozna, mert az elektromos és elektronikus termékekben veszélyes anyagok lehetnek jelen. Az elektromos vagy elektronikus hulladék elhelyezésével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a helyi városi/ önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatóhoz vagy a terméket értékesítő bolthoz. Az elektromos vagy elektronikus hulladékokról a com címen kérhet további tájékoztatást. Ez a termék az NRTL listáján szereplő (UL, CSA, ETL stb.) és/ vagy az IEC/EN jelű előírásoknak megfelelő (CE jelzésű) információtechnológiai berendezésekkel történő használatra készült. SZERZŐI JOG A jelen dokumentumban foglalt információk és nézetek, beleértve az URL-címeket és egyéb webhelyekre mutató hivatkozásokat, külön értesítés nélkül változhatnak. Jelen dokumentum nem biztosít törvényes jogokat bármely Microsoft-termékben való bármilyen szellemi tulajdonhoz. A dokumentumot saját belső használatára lemásolhatja és felhasználhatja Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows és a Kinect a Microsoft cégcsoport védjegyei. A termék másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amelyet egyes egyesült államokbeli szabadalmi bejelentések, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában álló egyéb szellemi tulajdonjogok védenek. A másolásvédelmi technológia használatához a Macrovision Corporation adhat engedélyt, és az otthoni és egyéb korlátozott megtekintés céljára készült, kivéve abban az esetben, ha a Macrovision Corporation engedélyt ad eltérő felhasználásra. Tilos a technológia felépítésének elemzése és visszafejtése. A dokumentumban szereplő egyes vállalatok és termékek neve tulajdonosuk kereskedelmi védjegye lehet. Az Egyesült Államokban bejegyzett és/vagy nemzetközi szabadalmak folyamatban. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A gyakori kérdésekre adott válaszokat, a hibaelhárítási lépéseket és a Kinect for Windows v2 Ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatait a következő webhelyen találja: xbox.com/support/kinectforwindows. 13

14 for Windows GUIA DO PRODUTO KINECT PARA WINDOWS V2 Para guia do produto Kinect para Windows V2, visite xbox.com/support/kinctforwindows. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA E GARANTIA DO PRODUTO AVISO O sensor Kinect para Windows v2 utiliza tecnologia de hardware e software complexa, que poderá não funcionar sempre como previsto. O comprador tem de conceber a sua aplicação de modo a garantir que qualquer falha do sensor Kinect para Windows v2 não cause danos pessoais, danos materiais ou outras perdas. Este símbolo identifica mensagens de higiene e segurança neste guia do produto. Tenha em atenção que o sensor Kinect para Windows V2 não foi concebido nem se destina a qualquer aplicação ou fim, em que a utilização do sensor possa resultar em danos materiais, danos pessoais, ou morte. AVISO Antes de utilizar este produto, leia este guia, onde encontrará importantes informações de higiene e segurança. Guarde todos os guias para consulta futura. Para obter guias de substituição, visite xbox.com/support/kinectforwindows. AVISO O comprador deste sensor Kinect para Windows V2 ( Comprador ) deve proceder à conceção e ao teste de modo a assegurar que a sua aplicação dos sensores Kinect para Windows não apresenta riscos de danos pessoais, danos materiais ou outras perdas. Tal inclui a determinação de perigos ou outros problemas que exijam avisos, o modo como os avisos devem ser apresentados aos utilizadores e do conteúdo dos avisos. AVISO Os avisos incluídos neste manual estão relacionados com o hardware e o software do Kinect num ambiente autónomo. Um ou mais destes avisos poderão não se aplicar, não ser adequados ou estar incompletos no que respeita aos perigos e a outros riscos associados à aplicação do Comprador do sensor Kinect para Windows. É DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR DETERMINAR OS AVISOS NECESSÁRIOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO SENSOR KINECT PARA WINDOWS V2, O MODO COMO ESSES AVISOS SÃO APRESENTADOS AOS UTILIZADORES E O CONTEÚDO DOS AVISOS. AVISO A aplicação do comprador do sensor Kinect para Windows v2 poderá exigir vários movimentos por parte do utilizador. É da responsabilidade do comprador determinar e fornecer instruções e avisos adequados sobre os requisitos de espaço para a aplicação do Comprador. AVISO A aplicação do Comprador do sensor Kinect para Windows V2 poderá exigir actividade física variada. É da responsabilidade do Comprador determinar e fornecer as instruções e os avisos adequados sobre esgotamento físico. AVISO: Não efetuar reparações Não tentar desmontar, abrir, reparar ou modificar o dispositivo de hardware ou a fonte de alimentação. Estas acções poderão originar o risco de choque eléctrico ou outro acidente. Quaisquer indícios de tentativa de abrir e/ou modificar o dispositivo, incluindo quaisquer tentativas de descolar, perfurar ou remover etiquetas, anularão a Garantia Limitada. GARANTIA LIMITADA DO KINECT PARA WINDOWS AO UTILIZAR O SEU SENSOR KINECT ESTÁ A CONCORDAR COM ESTA GARANTIA. ANTES DE O CONFIGURAR, LEIA ESTA GARANTIA CUIDADOSAMENTE. CASO NÃO ACEITE ESTA GARANTIA, NÃO UTILIZE O SEU SENSOR KINECT. DEVOLVA-O NÃO UTILIZADO AO SEU DISTRIBUIDOR OU À MICROSOFT PARA SER REEMBOLSADO. Entre em contacto com a Microsoft em Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos. Também poderá ter outros direitos que variam consoante o país. 1. Definições (a) Sensor Kinect significa um novo Sensor Kinect para Windows adquirido num distribuidor autorizado. (b) Período de Garantia significa um (1) ano a partir da data em que adquiriu o Seu Sensor Kinect. (c) Você, Si significa o comprador original do Sensor Kinect, como utilizador e não revendedor. 14

15 2. Garantia (a) Durante o Período de Garantia, a Microsoft garante, apenas a Si, que o Sensor Kinect não irá funcionar de forma defeituosa devido a um defeito nos materiais ou mão-de-obra sob condições de utilização e serviço normais. (b) Esta é a única garantia que a Microsoft concede relativamente ao Seu Sensor Kinect, não dando a Microsoft qualquer outra garantia ou condição. Mais ninguém poderá conceder qualquer garantia ou condição em nome da Microsoft. (c) SE A LEI DO SEU PAÍS LHE CONCEDER QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO UMA GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, A SUA DURAÇÃO É LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA. Alguns países não permitem limitações relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que esta limitação poderá não ser aplicável ao utilizador. 3. Como obter o serviço de garantia (a) Antes de iniciar o processo de garantia, consulte as sugestões para resolução de problemas em (b) Se as sugestões para resolução de problemas não solucionarem o Seu problema, siga o processo de ajuda online em kinectforwindows. Se não tiver acesso à Internet, pode telefonar para o número do país onde adquiriu o Seu Sensor Kinect, enumerado em kinectforwindows. 4. Responsabilidade da Microsoft (a) Após devolver o Seu Sensor Kinect, a Microsoft irá inspeccioná-lo. (b) Se a Microsoft determinar que o Sensor Kinect não funciona correctamente devido a um defeito de materiais ou mão-de-obra durante o Período de Garantia sob condições de utilização e serviço normais, a Microsoft vai (ao seu critério) reparar ou substituí-lo, ou devolver-lhe o valor da compra. A reparação pode usar peças novas ou recondicionadas. A substituição poderá ser feita por um produto novo ou recondicionado. (c) Após reparação ou substituição, o Seu Sensor Kinect será abrangido por esta garantia durante 95 dias, após a Microsoft o enviar para Si. (d) A RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT EM REPARAR OU SUBSTITUIR O SEU SENSOR KINECT, OU DEVOLVER O VALOR DA COMPRA, É O SEU RECURSO EXCLUSIVO. (e) Não existe qualquer tipo de garantia no caso de o seu Sensor Kinect falhar após o término do Período de Garantia. Após o término do Período de Garantia, a Microsoft poderá cobrar-lhe uma taxa pelos seus esforços em diagnosticar e resolver quaisquer problemas no Seu Sensor Kinect. 5. Exclusões de Garantia A Microsoft não é responsável e esta garantia não se aplica se o Seu Sensor Kinect for: (a) danificado pela utilização de produtos não vendidos ou autorizados pela Microsoft; (b) aberto, modificado ou alterado (incluindo, por exemplo, qualquer tentativa de ultrapassar qualquer limitação técnica ou segurança do Sensor Kinect), ou ter o seu número de série modificado ou removido; (c) danificado devido a causas externas, quer por Si ou por outra pessoa que utiliza o Seu Sensor Kinect, incluindo, por exemplo: ser deixado cair; sujeito a má utilização (incluindo uso no exterior), abuso, negligência ou acidente; sujeito a mau manuseamento; sofrer danos durante o envio, excepto o envio para Si a partir da Microsoft ou de um distribuidor autorizado; for exposto a líquido; for usado com ventilação não adequada; for riscado, amolgado, etc. ou caso apresente outros danos estéticos; o não cumprimento de instruções de instalação, operação ou manutenção; ou (d) reparado por alguém que não a Microsoft. 6. EXCLUSÃO DE CERTOS DANOS A MICROSOFT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS; QUALQUER PERDA DE DADOS, PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE OU LUCROS; OU QUALQUER INCAPACIDADE EM UTILIZAR O SEU SENSOR KINECT. ESTAS EXCLUSÕES APLICAM-SE AINDA QUE A MICROSOFT TENHA SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DESTES DANOS, E SE ALGUMA CORRECÇÃO FALHAR O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação ou exclusão pode não se aplicar no seu caso. 7. Termos Adicionais Caso tente ultrapassar ou evitar qualquer limitação técnica, ou sistema de segurança do Sensor Kinect, poderá provocar o não funcionamento permanente do Seu Sensor Kinect. Irá também anular a Sua Garantia, e tornar o Seu Sensor Kinect não elegível para reparação autorizada, mesmo pagando uma taxa. 8. Foro Competente As leis do país onde adquiriu o seu Sensor Kinect regem a interpretação desta garantia, qualquer reclamação de que a Microsoft a tenha violado e todas as outras reclamações (incluindo reclamações de protecção do consumidor, concorrência desleal, garantia implícita e acto ilícito), independentemente dos princípios de conflito de leis. 9. Todas as partes desta garantia aplicam-se na máxima medida permitida por lei ou salvo proibição pela lei. 10. Esta garantia é válida apenas na República Checa, Portugal, Grécia e Hungria. LICENÇA LIMITADA DO KINECT PARA WINDOWS AO UTILIZAR O SEU SENSOR KINECT ESTÁ A CONCORDAR COM ESTA LICENÇA DE SOFTWARE. ESTES TERMOS APLICAM- SE AO SOFTWARE E A QUAISQUER ACTUALIZAÇÕES DO MESMO. ANTES DE O CONFIGURAR, LEIA ESTA LICENÇA DE SOFTWARE CUIDADOSAMENTE. CASO NÃO ACEITE ESTA LICENÇA DE SOFTWARE, NÃO UTILIZE O SEU SENSOR KINECT. DEVOLVA-O NÃO UTILIZADO AO SEU DISTRIBUIDOR OU À MICROSOFT PARA SER REEMBOLSADO. Entre em contacto com a Microsoft em 15

16 1. Licença (a) O Software é licenciado mas não vendido a Si. Software significa o software e firmware que a Microsoft pré-instalou no Sensor Kinect, incluindo quaisquer actualizações que a Microsoft disponibilize ocasionalmente. Está apenas autorizado a utilizar o Software como pré-instalado no Seu Sensor Kinect (e como actualizado pela Microsoft ocasionalmente). Não pode reproduzir, usar engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Software. (b) Como condições desta licença de Software, Você concorda que: (i) Irá utilizar o Seu Sensor Kinect apenas com dispositivos (incluindo computadores pessoais) que cumpram os requisitos de sistema para o Sensor Kinect, incluindo a execução do Windows. (ii) Não tentará ultrapassar ou evitar limitações técnicas, ou o sistema de segurança do Sensor Kinect. Caso o faça, o seu Sensor Kinect poderá deixar de funcionar permanentemente nessa altura ou após uma actualização de Software posterior. (iii) A Microsoft poderá utilizar medidas técnicas, incluindo actualizações de Software, para limitar a utilização do Sensor Kinect aos dispositivos que cumprem os requisitos de sistema para o Sensor Kinect, incluindo a utilização do Microsoft Windows, e para proteger as limitações técnicas e sistemas de segurança no Sensor Kinect 2. Garantia O Software é abrangido pela Garantia Limitada do Seu Sensor Kinect, e a Microsoft não concede qualquer outra garantia ou condição para o Software. Mais ninguém poderá conceder qualquer garantia ou condição em nome da Microsoft. 3. EXCLUSÃO DE CERTOS DANOS A MICROSOFT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS; QUALQUER PERDA DE DADOS, PRIVACIDADE, CONFIDENCIALIDADE OU LUCROS; OU QUALQUER INCAPACIDADE EM UTILIZAR O SOFTWARE. ESTAS EXCLUSÕES APLICAM-SE AINDA QUE A MICROSOFT TENHA SIDO INFORMADA SOBRE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DESTES DANOS, E SE ALGUMA CORRECÇÃO FALHAR O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação ou exclusão pode não se aplicar no seu caso. 4. Foro Competente As leis do país onde adquiriu o Sensor Kinect regem a interpretação deste acordo, qualquer reclamação de que a Microsoft a tenha violado e todas as outras reclamações (incluindo reclamações de protecção do consumidor, concorrência desleal, garantia implícita e de acto ilícito), independentemente dos princípios de conflito de leis. Este acordo aplica-se na máxima medida permitida por lei e salvo proibição por lei. Este acordo não altera os Seus direitos ao abrigo das leis do Seu Estado ou país se as leis do Seu Estado ou país não permitirem a este acordo fazê-lo. INFORMAÇÕES LEGAIS Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Microsoft poderão anular a autoridade do utilizador para usar este dispositivo. Este produto destina-se a ser usado com equipamento de Tecnologias de Informação listado no programa NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou em conformidade com a norma IEC/EN (marca CE). Não inclui peças que precisem de manutenção. Este dispositivo está classificado como produto comercial para funcionamento entre +5 ºC e +35 ºC.). Este aparelho digital de Classe B está em conformidade, onde aplicável, com o disposto na Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito aos seguintes dois condicionamentos: (1) este dispositivo não pode causar interferências e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam resultar num funcionamento não pretendido. Modelo: 1656 (sensor Kinect para Windows v2). Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA ; U.S.A. United States: (800) Regulamentação sobre Interferências de Rádio e Televisão O(s) dispositivo(s) de hardware da Microsoft pode(m) irradiar energia de radiofrequência (RF). Se não for instalado e utilizado estritamente em conformidade com as instruções fornecidas na documentação impressa e/ou nos ficheiros de ajuda apresentados em ecrã, o dispositivo pode causar interferências prejudiciais noutros dispositivos de radiocomunicação (por exemplo, rádios AM/FM, televisores, monitores de bebés, telefones sem fios, etc.). No entanto, isto não constitui uma garantia de que não possam ocorrer interferências de radiofrequência numa instalação específica. Para determinar se o dispositivo de hardware está a provocar interferências noutros dispositivos de comunicações por rádio, desligue o dispositivo do computador. Se deixar de haver interferências, provavelmente foram causadas pelo dispositivo. Se as interferências continuarem depois de desligar o dispositivo de hardware, desligue e, em seguida, volte a ligar o computador. Se as interferências deixarem de ocorrer quando o computador estiver desligado, verifique se um dos dispositivos de entrada/saída (E/S), ou uma das placas de acessórios internos do computador está a causar o problema. Desligue os dispositivos de E/S um de cada vez e verifique se deixa de haver interferências. Se este dispositivo de hardware provocar interferências, tente as seguintes medidas para corrigir: Reposicione a antena do outro dispositivo de radiocomunicação (por exemplo, rádios AM/FM, televisores, monitores de bebés, telefones sem fios, etc.) até a interferência desaparecer. Afaste o dispositivo de hardware do rádio ou do televisor ou mova-o para um dos lados do rádio ou televisor. Ligue o dispositivo a uma tomada eléctrica diferente para o dispositivo de hardware e o rádio ou TV ficarem em circuitos diferentes, controlados por disjuntores ou fusíveis diferentes. Se for necessário, contacte o revendedor do computador ou um técnico de rádio/tv experiente para obter mais sugestões. Para obter mais informações, sobre problemas de interferência, visite o Web site da FCC em: fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Também pode contactar a FCC através do telefone CALL FCC e solicitar documentação sobre Interferências e Interferência de Telefones. 16

17 Especificações do Laser ATENÇÃO A utilização de controlos ou ajustes, bem como a execução de procedimentos para além dos especificados aqui, pode resultar numa exposição perigosa a radiação. Este dispositivo está em conformidade com a Norma Internacional IEC :2007 para um produto a laser de Classe 1. Este dispositivo também está em conformidade com as normas 21 CFR e , exceto no que concerne às variações referentes à Norma para Produtos Laser n.º 50 de 24 de junho de A seguinte etiqueta de laser de Classe 1 está localizada na base do sensor. Class 1 laser product IEC : Eliminação de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos Este símbolo no produto ou embalagem significa que o produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico. Em vez disso, deverá colocar este dispositivo no local apropriado para a recolha de produtos para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Este processo de recolha e reciclagem ajudará a conservar os recursos naturais e a evitar potenciais consequências negativas para a saúde humana e o meio ambiente, relacionadas com eliminação não adequada das substâncias perigosas possivelmente presentes no equipamento elétrico e eletrónico. Para mais informações acerca do local indicado para a recolha para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos, contacte os Serviços Municipalizados, a Câmara, a empresa responsável pela recolha e eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto. Para obter mais informações sobre a Eliminação de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, contacte Este produto destina-se à utilização com equipamentos de Tecnologia de Informação listados pela NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) e/ou que estejam em conformidade com a norma IEC/EN (marca CE). DIREITOS DE AUTOR As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo referências a URLs e outros Web Sites, podem ser alteradas sem aviso prévio. Este documento não fornece ao adquirente direitos legais sobre propriedade intelectual nem nenhum produto Microsoft. É permitido copiar e usar este documento para uso interno e fins de consulta Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Windows e Kinect são marcas comerciais do grupo empresarial Microsoft. Este produto inclui tecnologia de proteção de direitos de autor que está protegida por declarações de método de patentes específicas dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Macrovision Corporation e outros proprietários. A utilização desta tecnologia de proteção de direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se à visualização em casa ou noutros espaços limitados, exceto quando autorizada de outra forma pela Macrovision Corporation. É proibida a desassemblagem ou a engenharia inversa. Os nomes de produtos e empresas aqui mencionados poderão ser marcas registadas dos respetivos proprietários. Patentes dos Estados Unidos ou internacionais pendentes. SUPORTE AO CLIENTE Para obter respostas a perguntas frequentes, passos de resolução de problemas e informações de contacto do Suporte a Clientes do Kinect para Windows v2, visite xbox.com/support/kinectforwindows. 17

18 18

19 19

20 20

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS XL SUA48XLBP Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία 990-2650 09/2006 Εισαγωγή Πληροφορίες για αυτή τη μονάδα Η εξωτερική μπαταρία SUA48XLBP της American Power Conversion

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης

Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης Conserve Valet Έξυπνος σταθμός φόρτισης USB Οδηγίες χρήσης Ένας φορτιστής που παραμένει στην πρίζα μπορεί να καταναλώνει ρεύμα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή. Ο έξυπνος σταθμός φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις

P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις 1929480220_31-P54220_98 105 148 mm P54220 Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις www.emos.eu Εγχειρίδιο λειτουργίας Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις Περιεχόμενα 1. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 2 Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Display Dock

Οδηγός χρήσης Display Dock Οδηγός χρήσης Display Dock Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Display Dock Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 5 Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης γι αυτό το φορτιστή USB. Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή USB διαβάστε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης

Conserve Smart AV. Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση. Οδηγίες χρήσης Conserve Smart AV Συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης με αυτόματη απενεργοποίηση Οδηγίες χρήσης Μπορείτε τώρα να ελέγξετε το ρεύμα σε ολόκληρο το σύστημα ψυχαγωγίας σας με το πάτημα ενός κουμπιού-του

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Insight. Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος. Οδηγός χρήσης

Conserve Insight. Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος. Οδηγός χρήσης Conserve Insight Συσκευή παρακολούθησης χρήσης ρεύματος Οδηγός χρήσης Ανακαλύψτε πόσο ρεύμα χρησιμοποιούν πραγματικά οι συσκευές σας, περιλαμβανομένων των watt, του κόστους λειτουργίας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας παραβίασης πόρτας ή παράθυρου SKYLINK WD 101

Αισθητήρας παραβίασης πόρτας ή παράθυρου SKYLINK WD 101 Αισθητήρας παραβίασης πόρτας ή παράθυρου SKYLINK WD 101 1. Εισαγωγή Ο αισθητήρας παραβίασης πόρτας ή παράθυρου έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο (με την προϋπόθεση πως θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των μπαταριών Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 4,8* 7,8** (*Εξαιρούμενα αλουμινίου **Μόνο αλουμινίου) FARBOLT, MAGNA-LOK, MONOBOLT (3/16-1/4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

WALKIE-TALKIE TLKR T50

WALKIE-TALKIE TLKR T50 WALKIE-TALKIE TLKR T50 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (8) (10) 1) Κεραία 2)Πλήκτρο Έντασης/Καναλιού 3)Πλήκτρο Ομιλίας 4)Πλήκτρο Μενού/Ενεργοποίησης 5)Πλήκτρο Κλήσης 6)Πλήκτρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓOΣ ΓΡHΓΟΡΗΣ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SPRK APP 1 ΒΑΡΥ ΤΜΗΜΑ 5 δευτ. 2 3 ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ SPHERO. ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΤΟ SPHERO ΚΟΙΜΑΤΑΙ. ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178

MF667. Σύντομος Οδηγός Χρήσης. USB Modem ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 MF667 USB Modem Σύντομος Οδηγός Χρήσης ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε Γρανικού 7, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 6146179, Φαξ: 210 6146178 URL: http://www.zte.com.cn ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Copyright 2012 ZTE CORPORATION.

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLE & TRUST. V1 Smart Brachelet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SIMPLE & TRUST. V1 Smart Brachelet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SIMPLE & TRUST V1 Smart Brachelet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι και την εργασία θέτει υψηλές απαιτήσεις στις καρέκλες μας. Η περιστρεφόμενη καρέκλα MARKUS έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα