Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Τελικός χρήστης το φυσικό πρόσωπο που έχει στη χρήση του το σύστημα Dell. Αυτόνομος συντηρητής : οποιοσδήποτε πελάτης της Dell, ο οποίος διαθέτει - τεχνικούς - πληροφορικής οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης στα συστήματά του προβαίνοντας σε διάγνωση και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και προσδιορισμό εξαρτημάτων και εργασιών που απαιτούνται για την επιδιόρθωση τεχνικών βλαβών. Τρίτος συντηρητής : -οποιοσδήποτε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που παρέχει υπηρεσίες - εκ μέρους πελάτη της Dell. Ο Τρίτος συντηρητής πρέπει να έχει ορισθεί από - πελάτη της Dell και να έχει εγκριθεί από τη Διαχείριση της Dell, προκειμένου να αποτελέσει μέρος του Προγράμματος FTD. Μεταπωλητής :το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που - αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από την Dell με σκοπό την - μεταπώληση αυτών σε τρίτους. I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι τελικοί χρήστες δεν μετέχουν στο Πρόγραμμα, εκτός εάν έχουν δηλώσει την ιδιότητά τους ως αυτόνομοι συντηρητές ή εάν διαθέτουν τρίτο συντηρητή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και προϋποθέσεις πιστοποίησης αυτόνομου συντηρητή μπορείτε να επικοινωνείτε -με τον υπεύθυνο διαχείρισης του λογαριασμού σας.οι -μετέχοντες τελικοί χρήστες πρέπει να είναι εταιρικοί - πελάτες της Dell (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα).. Το Πρόγραμμα δεν διατίθεται σε μεμονωμένους λογαριασμούς καταναλωτών που σχετίζονται με επεκτάσεις συμβάσεων εξυπηρέτησης τρίτων κατασκευαστών. II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (TPM) Τρίτος συντηρητής δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα τεχνικής - υποστήριξης των πελατών της Dell μετά από αίτημα του τελικού χρήστη και προηγούμενης έγκρισης από την Dell. Ο τελικός χρήστης έχει δικαίωμα να καθορίζει ένα τρίτο- συντηρητή (TPM) ο οποίος θα του παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με - τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.. Ο τελικός χρήστης και ο καθορισμένος τρίτος συντηρητής (TPM) τ- πρέπει να υποβάλουν -κοινή αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση για εγγραφή στο πρόγραμμα. Κάθε εγκεκριμένος τρίτος συντηρητής δύναται να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία στον τελικό χρήστη που αναφέρεται στην κοινή αίτηση. Εάν η αίτηση εγκριθεί από την Dell, ο TPM υπόκειται σε όλες τις απαιτήσεις αυτόνομου συντηρητή που αναφέρονται στην Ενότητα IV παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας και της αίτησης εγγραφής στην υπηρεσία, θα ισχύσει κατά σειρά προτεραιότητας: (1) η παρόν συμφωνητικό και (2) η αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία. v 1.1, Σελίδα 1 από 6

2 III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ Οι μεταπωλητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα πρέπει, lμέσω της διαδικασίας on-boarding Fast-Track, να παρέχουν - στην Del τις κάτωθι πληροφορίες: στοιχεία των - τελικών χρηστών που έχουν αγοράσει από το μεταπωλητή συστήματα Dell κατάλληλα για την υπηρεσία ProSupport και στους οποίους ο μεταπωλητής σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και, προσδιορισμό των ετικετών υπηρεσίας της Dell οι οποίες σχετίζονται με τα συστήματα των τελικών χρηστών που διαθέτουν τις προϋποθέσεις για την υπηρεσία. Οι μεταπωλητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις αυτόνομου συντηρητή που αναφέρονται στην Ενότητα IV παρακάτω. IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ο αυτόνομος συντηρητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις και περιορισμούς όσον αφορά στη συντήρηση συστημάτων ή προϊόντων ( Προϊόντα ) με την επωνυμία Dell τα οποία είναι κατάλληλα για την υπηρεσία ProSupport στο πλαίσιο του προγράμματος. 1. Εισαγωγή. Ο αυτόνομος συντηρητής συμφωνεί για (α) - ελάχιστο αριθμό 100 συστημάτων Dell (κατάλληλων για την υπηρεσία ProSupport) και την πιστοποίηση έως 1 τεχνικού για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ανά 100 προϊόντα Dell - Αιτήσεις για λιγότερα από 100 συστήματα Dell ή για περισσότερους από 1 τεχνικούς ανά 100 προϊόντα δύναται να υποβληθούν και ενδέχεται να εγκριθούν. Ενδέχεται να απαιτείται η πρόσθετη αγορά επιπλέον εκπαίδευσης πιστοποίησης (περισσότεροι από 1 τεχνικούς ανά 100 προϊόντα), (β) να παρέχει εγκαίρως στην Dell πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, (γ) να καταβάλλει -τα απαιτούμενα τέλη συμμετοχής στο Πρόγραμμα-(δ) να συντηρεί την τρέχουσα κατάσταση εγγραφής ανανεώνοντας την πιστοποίηση και καταβάλλοντας τα ισχύοντα τέλη συμμετοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Dell. 2. Πιστοποίηση των τεχνικών του αυτόνομου συντηρητή. Οι τεχνικοί του αυτόνομου συντηρητή πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση της Dell για τα προϊόντα στα οποία σκοπεύουν ναπαρέχουν τεχνικές εργασίες ( Τεχνικός με πιστοποίηση FTD ). Εάν ένας τεχνικός αποτύχει στη δοκιμασία - FTD, θα πρέπει να την επαναλάβει. Η τεχνική πιστοποίηση FTD είναι αυστηρώς προσωπική. Ο αυτόνομος συντηρητής θα διασφαλίζει ότι οι τεχνικοί του με πιστοποίηση FTD λαμβάνουν ενημερώσεις και νέες πληροφορίες συντήρησης όποτε καθίστανται διαθέσιμες τέ από τη Dell,.. Οι τεχνικοί του αυτόνομου συντηρητή απαγορεύεται να γνωστοποιούν το τεχνικό αναγνωριστικό FTD ή/και το PIN τους ή να επιτρέπουν τη χρήση τους από τρίτους.. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την πιστοποίηση FTD ενός τεχνικού που πραγματοποιεί αίτηση ή διάγνωση σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις FTD. 3. Ανανέωση. Κάθε μεμονωμένος τεχνικός με πιστοποίηση FTD πρέπει να ανανεώνει την πιστοποίησή του/της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Dell. 4. Επιτόπου διάγνωση πρώτου επιπέδου. Ο αυτόνομος συντηρητής θα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα συντηρούνται μόνο από τεχνικούς με πιστοποίηση FTD οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για τη σειρά προϊόντων στην οποία εκτελούν εργασίες. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός προϊόντος που καλύπτεται από κατάλληλη σύμβαση εξυπηρέτησης, ο τεχνικός με πιστοποίηση FTD θα πραγματοποιήσει διάγνωση πρώτου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του προβλήματος, στον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού και θα προκαθορίσει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επιδιόρθωση ττης βλάβης. Ο τεχνικός με πιστοποίηση FTD αναμένεται να πραγματοποιήσει αντιμετώπιση του προβλήματος στο εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη. Το αποτέλεσμα -της διάγνωσης, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της βλάβης-, και το απαιτούμενο ανταλλακτικό θα κοινοποιηθούν στη Dell από τον τεχνικό με πιστοποίηση FTD ηλεκτρονικά. Εναλλακτικά, ο τεχνικός με πιστοποίηση FTD δύναται να παρέχει τις ως άνω πληροφορίες σε τεχνικό της Dell, μέσω τηλεφώνου. v 1.1, Σελίδα 2 από 6

3 5. Αντιμετώπιση προβλημάτων της Dell. Εάν η αρχική διάγνωση και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών από τον τεχνικό με πιστοποίηση FTD δεν επαναφέρει σε ομαλή λειτουργία το το προϊόν που έχει υποστεί βλάβη, η Dell διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκτέλεση βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων από δικό της τεχνικό τεχνικής υποστήριξης, πριν εγκριθεί δεύτερη αποστολή ανταλλακτικών. 6. Ακριβής αρχική διάγνωση. Οι τεχνικοί με πιστοποίηση FTD του αυτόνομου συντηρητή αναμένεται να διατηρούν τα επίπεδα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς αρχικής διάγνωσης (όπως μετρώνται από τη συχνότητα επαναληπτικών αποστολών, τον αριθμό ανταλλακτικών ανά αποστολή και το ποσοστό μη εύρεσης ελαττώματος για την αντικατάσταση εξαρτημάτων). Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον αυτόνομο συντηρητή, να απαιτεί εκ νέου πιστοποίηση ή/και να διακόπτει την εγγραφή του αυτόνομου συντηρητή στο Πρόγραμμα εάν δεν - τηρούνται τα συμφωνημένα επίπεδα υπηρεσιών και σωστής διάγνωσης. τ- 7. Εξουσιοδοτημένες αιτήσεις για εξαρτήματα αντικατάστασης εγγύησης. Μόνο το πιστοποιημένο προσωπικό του αυτόνομου συντηρητή μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση εξαρτημάτων στο πλαίσιο της εγγύησης μέσω του Προγράμματος FTD της Dell. Η πιστοποίηση FTD αποτελεί εξουσιοδότηση για αίτηση παροχής ανταλλακτικών. Η ετικέτα υπηρεσίας που υποβάλλεται κατά την αίτηση ανταλλακτικών πρέπει να είναι η ετικέτα υπηρεσίας του κατάλληλου για την υπηρεσία ProSupport συστήματος της Dell με το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη. _???????? 8. Περιορισμοί προσδιορισμού υπηρεσίας. Ο αυτόνομος συντηρητής μπορεί να διαφημίζει τις υπηρεσίες του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αυτοπροσδιορίζεται ως παροχέας τεχνικών υπηρεσιών της Dell ή ως οποιουδήποτε άλλου τύπου εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης - ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Dell. Ο αυτόνομος συντηρητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι με την υπογραφή του παρόντος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή άδεια να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σήμα υπηρεσίας, όνομα υπηρεσίας, εμπορικό σήμα, κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα λογότυπο, διακριτικό, σλόγκαν, έμβλημα, σύμβολο, σχέδιο ή άλλο αναγνωριστικό χαρακτηριστικό της Dell ή της Dell Inc. σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται με το παρόν, για τον ίδιο, ή προς πελάτες τελικών χρηστών. Ωστόσο, οι τεχνικοί με πιστοποίηση FTD μπορούν να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους ως πιστοποιημένοι τεχνικοί Dell, ως προσόν απασχόλησης. 9. Κανονισμοί εξαγωγών. Ο αυτόνομος συντηρητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι τα προϊόντα τα οποία πωλούνται ή για τα οποία παραχωρείται άδεια χρήσης με το παρόν, και που μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες, λογισμικό ή τεχνολογία,διέπονται από τους ς νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ. Ο αυτόνομος συντηρητής σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των - νόμων και κανονισμών αυτών και δεν θα εξάγει, επανεξάγει ή μεταφορτώνει, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντα κατασκευής Dell κατά παράβαση αυτών των νόμων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών της Διεύθυνσης Εξαγωγών των ΗΠΑ, των κανονισμών της Πρωτοβουλίας Αυξημένου Ελέγχου της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής (Enhanced Proliferation Control Initiative EPCI), των κανονισμών του Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Foreign Asset Control) και τυχόν οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε τρίτες χώρες.. Επιπλέον, ο αυτόνομος συντηρητής αποδέχεται και εγγυάται ότι τα προϊόντα δεν προορίζονται (α) σε απαγορευμένες -χώρες ή τελικούς χρήστες και (β) σε τελικό χρήστη που μετέχει σε απαγορευμένες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. 10. Αποζημιώσεις. Εκτός εάν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία, ο αυτόνομος συντηρητής συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Dell ουδεμία ευθύνη (αστική ή ποινική ) φέρει για οιαδήποτε ζημία, και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, δικαστικών εξόδων ή εξόδων συμβιβασμού) που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση του τελικού χρήστη ή άλλου τρίτου μέρος για πράξεις, παραλείψεις, ή αθέτηση των όρων της παρούσας συμφωνίας εκ μέρους του αυτόνομου συντηρητή, 11. Επιτόπου εξυπηρέτηση. Η Dell δεν θα αποστέλλει τεχνικό της Dell για αντικατάσταση καθορισμένων από την Dell μονάδων με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη (CRU). Η Dell δεν θα αποστέλλει τεχνικό της Dell μόνο για εργασία. Οι αυτόνομοι συντηρητές έχουν δικαίωμα αντικατάστασης μονάδων με δυνατότητα επιτόπιας αντικατάστασης (FRU) και μονάδες με δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη (CRU) βάσει της εκπαίδευσης πιστοποίησης FTD, αλλά μπορούν να v 1.1, Σελίδα 3 από 6

4 ζητήσουν αποστολή ενός τεχνικού της Dell για περιστατικά FRU. 12. Επιδιόρθωση κατόπιν βλάβης. Οι αυτόνομοι συντηρητές μπορούν να ζητήσουν ανταλλακτικά εξαρτήματα μόνο για εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη. 13. Ανακλήσεις της Dell. Σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος/ντων Dell, οι αιτήσεις προμήθειας ανταλλακτικών υπό ανάκληση πρέπει να υποβάλλονται μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας ανάκλησης της εταιρείας.. Το Πρόγραμμα FTD σε καμία περίπτωση δεν θα διεκπεραιώνει αυτές τις αιτήσεις. V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ DELL Η Dell θα υποστηρίζει τη συντήρηση των προϊόντων Dell από τον αυτόνομο συντηρητή προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες. 1. Εκπαίδευση. Η Dell θα παρέχει ηλεκτρονική εκπαίδευση στον αυτόνομο συντηρητή. Η Dell θα παρέχει υλικό πιστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Τεχνική τεκμηρίωση. Η Dell θα παρέχει ηλεκτρονικά εγχειρίδια τεχνικών υπηρεσιών. Ο αυτόνομος συντηρητής συμφωνεί να ενημερώνει όλα τα εγχειρίδια τεχνικών υπηρεσιών όποτε η Dell παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες. 3. Περιορισμοί. Η Dell, ή ο αρχικός δημιουργός, διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του παρεχόμενου υλικού,, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διανομή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Dell ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. VI. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Εξαρτήματα αντικατάστασης εγγύησης) Τα εξαρτήματα αντικατάστασης εγγύησης ( Ανταλλακτικά ) είναι ανταλλακτικά που παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση επιτόπου εξυπηρέτησης του τελικού χρήστη για το σύστημα Dell που είναι κατάλληλο για την υπηρεσία ProSupport. 1. Η Dell θα παρέχει ανταλλακτικά σε βάση ανταλλαγής και θα έχει ως στόχο χρόνους απόκρισης ανάλογους με τη σύμβαση εξυπηρέτησης για το σύστημα Dell που είναι κατάλληλο για την υπηρεσία ProSupport με το εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη. Για απόκριση/συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης εντός 2 ωρών, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Dell. 2. Τα ανταλλακτικά είναι νέα ή ανακατασκευασμένα, και καλύπτονται για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της εγγύησης ή της περιόδου της σύμβασης εξυπηρέτησης του συστήματος Dell στο οποίο εγκαθίσταται το ανταλλακτικό. Ο τύπος της κάλυψης εργασίας (παράδοση ανταλλακτικών, επιτόπια ή επιστροφή στην Dell) καθορίζεται από τον τύπο της κάλυψης εργασίας για το σύστημα στο οποίο εγκαθίσταται. Ο αυτόνομος συντηρητής συμφωνεί να τηρεί αρχεία εξυπηρέτησης με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επιτρέπει στην Dell να επιβεβαιώνει ότι τα εξαρτήματα που ανταλλάσσονται προέρχονται από προϊόντα που καλύπτονται από μια κατάλληλη σύμβαση εξυπηρέτησης. v 1.1, Σελίδα 4 από 6

5 VII. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ 1. Διάρκεια. Η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εξυπηρέτησης που αντιστοιχεί στα κατάλληλα για την υπηρεσία ProSupport προϊόντα ή ανάλογα με τις απαιτήσεις της Dell από την ημερομηνία επιτυχούς πιστοποίησης στο Πρόγραμμα και δύναται στη συνέχεια να ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους με την προϋπόθεση ότι ο αυτόνομος συντηρητής καταβάλλει εμπρόθεσμα τ τα απαιτούμενα τέλη συμμετοχής τστο Προγράμματος και διατηρεί την εκάστοτε ισχύουσα πιστοποίηση FTD για τεχνικούς που εκτελούν εργασίες συντήρησης σε προϊόντα Dell, εκτός εάν η συνεργασία λήξει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. 2. Καταγγελία. Κάθε συμβαλλόμενος μέρος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε κοινοποιώντας στο άλλο μέροςπροηγούμενη γραπτή προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Η παρούσα συμφωνία λήγει με τη διακοπή των υπηρεσιών αυτόνομου συντηρητή του τελικού χρήστη. Σύμφωνα με την ενότητα αυτόνομου συντηρητή: Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να ειδοποιεί τον αυτόνομο συντηρητή, να απαιτεί εκ νέου πιστοποίηση ή/και να διακόπτει την εγγραφή του αυτόνομου συντηρητή στο Πρόγραμμα εάν δεν διατηρούνται τα επίπεδα υπηρεσιών και σωστής διάγνωσης του αυτόνομου συντηρητή. 3. Διατήρηση ισχύος. Όλες οι διατάξεις οι οποίες από τη φύση τους προορίζονται να διατηρήσουν την ισχύ τους μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. VIII. ΑΘΕΤΗΣΗ Σε περίπτωση αδυναμίας ενός εκ των συμβαλλομένων μερών να εκπληρώσει κάποια εκ των υποχρέωσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, το θιγόμενο μέρος που διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση περιγράφοντας λεπτομερώς ττις απαιτούμενες ενέργειες θέτοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την εκτέλεσή τους,. Εάν το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκτελέσει τις υπηρεσίες εντός της ως άνω ταςσσόμενης προθεσμίας, ο αντισυμβαλλόμενος εκτός από τα άλλα έννομα μέσα προστασίας που έχει στη διάθεσή του, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία. IX. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Η DELL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η DELL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. 2. Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ DELL ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Τ Ο ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ.. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ DELL ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ DELL ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ. 3. Η λήψη εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων του συστήματος και η παροχή επαρκούς ασφάλειας για το σύστημα αποτελεί ευθύνη του αυτόνομου συντηρητή. Ο ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η DELL ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ Ή ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ /ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ DELL. 4. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ II.11, ΚΑΝΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ v 1.1, Σελίδα 5 από 6

6 ΣΤΟ ΑΛΛΟΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. X. ΔΙΑΦΟΡΑ 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή τυχόν υποκατάσταση τρίτου ία χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου. Τέτοιου είδους συγκατάθεση δεν απαιτείται σε περίπτωση εκχώρησης ή υποκατάστασης από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Dell. 2. Η Dell και ο αυτόνομος συντηρητής είναι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι. Κανένα μέρος δεν επιτρέπει να δηλώσει, να υποδηλώσει ή ότι υπάρχει σχέση αποκλειστική συνεργασίας - μεταξύ αυτών. 3. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που ισχύουν για το Πρόγραμμα FTD οποιαδήποτε στιγμή, ή από καιρό σε καιρό, ή να διακόπτει το Πρόγραμμα FTD οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 4. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση τυχόν επίδικης διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας,. 5. Εάν κάποιος όρος της παρούσας συμφωνίας καταστεί άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν,. 6. Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν αποκλειστικά μεταξύ της Dell και του αυτόνομου συντηρητή ή μεταπωλητή. οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα είναι δεσμευτική εφόσον γίνει εγγράφως αποδεκτή από τη Dell 7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν ή σχετίζονται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα που επιστρέφονται ή τα ανταλλακτικά, το Πρόγραμμα και κάθε σχετική τεκμηρίωση και εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν ιδιοκτησία της Dell ή των θυγατρικών της. v 1.1, Σελίδα 6 από 6

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON. I. Υπηρεσίες Fon. Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ FON Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλώς ήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και την Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η Research in Motion Limited (η "RIM"),η κατασκευάστρια και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, με αριθμό εταιρίας 4022422, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect

Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect Όροι χρήσης της εφαρμογής Home Connect 1. Συμβατική βάση Με το παρόν, η εταιρεία Home Connect GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "φορέας λειτουργίας") σας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα