ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΩΝ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015» Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γηαθεξχζζεη Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ζε επξψ πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο (κέρξη δχν δεθαδηθψλ) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, ηεο ππ αξηζκ. 61/2015 κειέηεο. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ππεξεζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε ,47, εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ 6.529,47 είλαη γηα ΦΠΑ 23% θαη ζα πιεξσζεί απφ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θσδηθφ Κ.Α , κε πεξηγξαθή «Γαπάλεο αλαισζίκσλ πιηθψλ εθηππψζεσλ (εθηππσηέο θαμ θιπ)» θαη εγγεγξακκέλε πίζησζε ,00 θαη ην ππφινηπν απφ ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. ηνπ ππφ ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ: i) Η παξνχζα Γηαθήξπμε ii) Ο Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2503/1997. iii) Σν άξζξν 209 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α ) iv) Η Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ πξση / Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π. Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ Σ. Β αξ. 185/ ). v) νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. vi) ην άξζξν 157 «Δγγπήζεηο» ηνπ λφκνπ 4281/2014 vii) H κε αξ. πξση. 618 πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο viii) To κε αξ. 15REQ ΑΓΑΜ πξσηνγελέο αίηεκα. ix) Η κε αξ. 272 Απφθαζε έγθξηζεο ηεο δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. x) Η κε αξηζκφ 303/15 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη εγθξίζεθε ε ππ. Αξ. 61/15 Μειέηε. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/λζε Γεκαξρείνπ : Μεζνγείσλ Σει. : Τπεχζπλνο: Γεκνλίηζα Μαξία Ιζηφηνπνο: (www.agiaparaskevi.gr) E- mail: Άξζξν 1 ν Αλαζέηνπζα Αξρή Υξόλνο & Σόπνο Γηαγωληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.) ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηνλ ηζφγεην επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ , Αγία Παξαζθεπή, ηελ 22 Οθησβξίνπ 2015 εκέξα Πέκπηε θαη απφ ψξα 10:00 (έλαξμε) κέρξη 10:30 (ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ), εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή. Σαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ - κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο - απφ ηελ πξνεγνχκελε (εξγάζηκε) εκέξα. Σα έληππα θαη ηα ηεχρε δηαγσληζκνχ, δηαηίζεληαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζηελ ελφηεηα Δθεκεξίδα ηεο Τπεξεζίαο/Πξνθεξχμεηο. Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Γηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξωηόθνιιν, νη θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ αίηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην εμωηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: Πξνο: Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο Λεσθ. Μεζνγείσλ Σελίδα 1 από 12

2 Πξφεδξν Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ: «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015». ζην ηκήκα Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ - πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλν Άξζξν 2 ν Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξν 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Γ) πλεηαηξηζκνί. Άξζξν 3 ν Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλωλ Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, Γηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ Σειέθσλν (Κα. Γεκνλίηζα). Δπίζεο ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ε κειέηε ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Άξζξν 4: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό Σξόπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 4.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 2, ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. Οη θάθεινη ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 6.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 4.3 Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Η εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε ηελ αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ. Οη ελ ιφγσ πξνζθνξέο δελ αλνίγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, σο εθπξφζεζκεο θαη απαξάδεθηεο. Άξζξν 5 ν (πκβαηηθά ηνηρεία) Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή είλαη: 1. Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 4. Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 5. Σηκνιφγην πξνζθνξάο Άξζξν 6 ν : Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Πξνζθνξέο Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, κε έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ θιπ) 2015», ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηνπο ηξεηο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα αλαγξάθνπλ εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηιακβάλεη,: Α1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα αλαθέξεη: 1. φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. Σελίδα 2 από 12

3 2. φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 3. ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 4. φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε θαη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 5. φηη δελ ζα εγείξεη θακία απαίηεζε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε Γηνίθεζε απνθαζίζεη ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ζε απηφλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (φπσο ησλ πεξ. 2 θαη 4 πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ). Α2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Μεηξψνπ πεξί εγγξαθήο ζ απηφ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Α3. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηε πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν.1599/86. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, απαηηείηαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Γηα ηηο Α.Δ. απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδψζεη ηε πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξία. Α4. Σελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, επηζηξέθνληαη δε ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη νη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα αμηνινγεζνχλ. Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75 ηνπ πξνζθέξνληνο, αληίζηνηρα κε ην ηκήκα πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά, σο εμήο: Β1) Γηα ηα πξνϊόληα ηωλ ηκεκάηωλ 1 θαη 2, λα βεβαηώλεη όηη: 1. Η εκεξνκελία ιήμεο ησλ αλαισζίκσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ (1) έλα έηνο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ην Γήκν. Αλ ιήγνπλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή ζα επηζηξέθνληαη θαη ζα αληηθαζηζηψληαη κε ηεκάρηα πνπ ηθαλνπνηνχλ απηφ ην πεξηνξηζκφ. 2. Δίλαη γλήζηα θαη δελ ζα είλαη αλαθαηαζθεπαζκέλα ή μαλαγεκηζκέλα, ή ρξεζηκνπνηεκέλα. Σα αλαιψζηκα πξνέξρνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ εθηππσηψλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο. 3. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε, θαηά ηελ απνζθξάγηζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο παξνπζηάζεη ειάηησκα, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν θαη εάλ απνδεηρηνχλ ειαηησκαηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 15% ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα φιε ε πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ κε λέα πξντφληα, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηχπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Β2) Γηα ηα πξνϊόληα ηνπ ηκήκαηνο 3, πωο βεβαηώλεη όηη: 1. Έρεη πηζηνπνίεζε α) ISO 9001:2008, ή ηζνδχλακν ή αλψηεξν θαη β) ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν ή αλψηεξν, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα ηηο πξνζθνκίζεη ζηε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. Σα πξνζθεξφκελα είδε δελ είλαη πξντφληα απιήο αλαγφκσζεο. 3. Σα Laser cartridges έρνπλ θαηλνχξηα φια ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα πνπ είλαη αληηθαηαζηάζηκα (π.ρ. θαηλνχξγην ηχκπαλν, θαηλνχξγην Blade, roller θ.ι.π.) 4. Σα πιηθά (toner θαη toner/drum) είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη φηη ηα κειαλνδνρεία ή δνρεία toner, έρνπλ ππνζηεί ζπληήξεζε ηνπ πιαζηηθνχ θαιχκκαηνο κε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θαη ειαηησκαηηθψλ κεξψλ, θαζψο θαη θαζαξηζκφ αληηθαηάζηαζε θεθαιψλ /ηπκπάλσλ εθηχπσζεο θαη απνδίδνπλ ην ίδην θαιά φπσο ηα γλήζηα - απζεληηθά (original) πξντφληα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 5. Η πνηφηεηα εθηχπσζεο θαζψο θαη ν αξηζκφο εθηππψζεσλ ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ή ζπκβαηνχ, ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ γλήζηνπ (original) πιηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 6. Έρνπλ εγγχεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζεο ηνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ toner, ηνπ cartridge θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο εθηχπσζεο, θαζψο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 7. Σα πξντφληα έρνπλ ηαηλία αζθαιείαο, φπνπ απηή ρξεηάδεηαη. 8. Σα πξντφληα είλαη λφκηκα, ειεχζεξα παηεληψλ, δελ πξνζβάιινπλ θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ γλήζησλ θαη ε θπθινθνξία ηνπο είλαη λφκηκε εληφο ησλ νξίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 9. Δθφζνλ θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ παξνπζηάζεη ειάηησκα ή πξφβιεκα εθηχπσζεο, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηφηεηαο, θαη εάλ απνδεηρηνχλ ειαηησκαηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 15% ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα φιε ε πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσδηθνχ κε λέα πξντφληα, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Σπρφλ Σελίδα 3 από 12

4 «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαθή εθηχπσζε ή ηελ παληειή έιιεηςε εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο ινηπήο πνζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 10. Δθφζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππσηή ή θαμ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, απφ ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ ή ζπκβαηψλ ηφλεξ (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία είηε απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνζθέξσλ ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή. 11. Η πνηφηεηα εθηχπσζεο, θαζψο θαη ν αξηζκφο εθηππψζεσλ ηνπ ηζνδχλακνπ πξντφληνο, ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ γλήζηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκφο εθηππψζεσλ κηθξφηεξνο θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ή ζε πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα εθηχπσζεο δελ είλαη αληίζηνηρε, ζα αληηθαηαζηαζεί φιε ε ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 12. Σα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα: a. ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη α) ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο, β) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ - κνληέινπ θαη γ) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά, ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο. b. Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 13. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 14. Δθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα γηα ηα πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε λα ηα πξνζθνκίζεη. 15. Οη παξαπάλσ δειψζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Β2.1) Πξνζθόκηζε, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηωλ θάηωζη: 1. ηελ ηερληθή πξνζθνξά απαηηείηαη λα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο (εξγνζηάζην, ρψξα) θαη ε επσλπκία (Brand name) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 2. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ, πνπ λα αλαθέξεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ cartridge θαη ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ ηππψλνληαη. 3. Έγγξαθε βεβαίσζε πνπ λα αλαθέξεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ πιηθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:iso:9001 ή ηζνδχλακν θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν ή αλαθαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 33870, ή STMC, ή ηζνδχλακν ή αλψηεξν. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε αθελφο βεβαίσζεο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζρεηηθά µε ηελ απνδνρή αλάιεςεο ζηελ παξαγσγή ησλ αλαισζίκσλ θαη αθεηέξνπ λα επηζπλάπηεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα (ελ ηζρχ) ησλ αλαθεξνκέλσλ πηζηνπνηήζεσλ. Οη μελφγισζζεο πηζηνπνηήζεηο απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 4. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηνπ πξντφληνο φπσο δειψζεθε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (ζε εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ ζεκείσλ 1 θαη 3) θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο (ηελ νπνία απνδεηθλχεη εγγξάθσο ν αλάδνρνο) θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο κπνξεί λα γίλεη αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Καηαζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζε εξγνζηάζην άιιν απφ απηφ πνπ δειψζεθε ζηε πξνζθνξά (ζε εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ 4) ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Οη παξαπάλσ φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζε έλα ηκήκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζα πεξηιακβάλεη: 1. ην ζπκπιεξσκέλν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο φπσο ζην επηζπλαπηφκελν παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, θαη 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α 75, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαιά ζθξαγηζκέλνο. Κάζε δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κόλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γελ πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίγξαθα, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζε έληππα ηεο ππεξεζίαο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν). Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο παξαιακβάλεηαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ ή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (http://www.agiaparaskevi.gr/δθεκεξίδατπεξεζίαο/πξνθεξχμεηο/tabid/156/default.aspx). Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε αληίγξαθν κε αλαγξαθή «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». ε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν εληχπσλ ηζρχεη ην πξσηφηππν έληππν. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ. Σελίδα 4 από 12

5 Η θαηαθχξσζε θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο (κέρξη δχν δεθαδηθψλ) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (θαη ησλ ηηκψλ) ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο κειέηεο. Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, θαη φιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ.. Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ελφο ηκήκαηνο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.. Γ.1) Άιινη φξνη: 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακηά αιιαγή ή αλαζεψξεζε, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξψλ πςειφηεξσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη: α. απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. β. ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. γ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά αλά ηκήκα θαη φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη, κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη ηε δηφξζσζε απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Γ. ε. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ζη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. δ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, νη αληίζηνηρνη ππνςήθηνη θαινχληαη, ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη ν κεηνδφηεο πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ. Άξζξν 7 ν Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, θάζε πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 2% επί ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ππνβάιιεηαη πξνζθνξά ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014), δηάξθεηαο δχν κελψλ. Γειαδή, γηα ην ηκήκα 1, πνζνχ 417,80 γηα ην ηκήκα 2, πνζνχ 79,58 γηα ην ηκήκα 3, πνζνχ 70,40 Αλ ν ζπκκεηέρνληαο ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα πιένλ ηνπ ελφο ηκήκαηνο, ηφηε ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ησλ ηκεκάησλ.. Άξζξν 8 ν : Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ηωλ πξνζθνξώλ θαη έγθξηζε απνηειέζκαηνο 7.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ηωλ θαθέιωλ Πξνζθνξάο Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Απαγνξεχεηαη ε παξαιαβή πξνζθνξάο κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, εθηφο εάλ ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ άξρηζε πξηλ απφ ηε ιήμε απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή κεηά ηελ ψξα απηή Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε ηξία ζηάδηα. α) Σν πξψην εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη έθδνζε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο. β) Σν δεχηεξν ηελ απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη έθδνζε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, θαη γ) ην ηξίην ηελ απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ε πεξίπησζε απόιπηεο ηαύηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα πξνκήζεηα εηδψλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο δηελεξγείηαη θιήξσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο ππ αξ /93 Τ.Α. Καηφπηλ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, κε ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηεο, ζην αξκφδην φξγαλν, ην νπνίν εγθξίλεη ή αθπξψλεη (ζπλνιηθά ή κεξηθά) ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξ /93 Τ.Α Σελίδα 5 από 12

6 Αξζξν 9 ν Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Άξζξν 10 ν Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο ππ αξ /93 Τ.Α., λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζψο θαη ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, θεξχζζεηαη έθπησηνο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014., αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη εθφζνλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν /93 (ΔΚΠΟΣΑ). Η εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο, ζα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ ζα αθνξά ηε θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. Άξζξν 11 ν Πεξηερόκελν ηηκώλ Αλαζεώξεζε ηηκώλ ηελ ζπλνιηθή ηηκή θάζε πξνζθνξάο ελλνείηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο γεληθά νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν. Άξζξν 12 ν Σξόπνο εθηειέζεωο Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο. Ο ηφπνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ, είλαη ζηελ απνζήθε ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (Λ. Μεζνγείσλ Αγία Παξαζθεπή) θαη ηα είδε θαη ε πνζφηεηα ζα νξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. Η κεηαθνξά θαη ε απφζεζε ησλ πιηθψλ, ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθφ κέζν θαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο παξαπάλσ παξαδφζεσο, επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.. Άξζξν 13 ν Πξνζεζκία εθηειέζεωο Η πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Παξάηαζε πξνζεζκίαο παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ γξαθείνπ ή νξγάλνπ. ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο (ή ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ζα δνζεί) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο ππ αξ /93 Τ.Α.. Άξζξν 14 ν Παξαιαβή Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα θαηά λφκν Δπηηξνπή. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ηεκάρην πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζπκκφξθσζε θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί απφ κφλνο ηνπ ζηηο αληηθαηαζηάζεηο ή επηζθεπέο κε δαπάλε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Άξζξν 15ν: Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν Ο έιεγρνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ε κεηαθνξά θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ηνπ πιηθνχ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Άξζξν 16 ν Σελίδα 6 από 12

7 Δπζύλεο Αλαδόρνπ Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο ν αλάδνρνο. Άξζξν 17 ν Έμνδα θξαηήζεηο εηζθνξέο Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηεο ζχκβαζεο θαη κε θάζε είδνπο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θφξνπο. Ο Γήκνο επηβαξχλεηαη κφλν κε ηνλ Φ.Π.Α.. Άξζξν 18 ν Πιεξωκέο Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζε επξψ, χζηεξα απφ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εμνθιήζεσο φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηνχ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή ηνπ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηε Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2198/94, ε λεφηεξνπ. Η ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή. Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή. Άξζξν 19 ν Γεληθά - Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό Οη ιακβάλνληεο κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη απνδέρζεθαλ απηνχο αλεπηθχιαθηα. Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη λα πξνκεζεπηνχλ ηα έληππα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ Γήκν φιεο νη εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Άξζξν 20 ν Γαπάλεο δεκνζίεπζεο Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδα, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ππ αξ /93 Τ.Α. θαη λεφηεξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Μαρεηηθνί Φσλή. Σα έμνδα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο πεξηιήςεσο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν/ρνπο, αλαινγηθά φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα θαη κε ηελ εγθχθιην αξ.11/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, βαξχλνπλ ηνπο αλαδφρνπο αλαινγηθά κε ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νπνίν έρνπλ ζχκβαζε θαη εηζπξάηηνληαη κε ηελ πξψηε πιεξσκή. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ ίδηα ζχκβαζε νη νπνίνη καηαηψζεθαλ, θαζψο επίζεο ην κέξνο ησλ εμφδσλ πνπ αλαινγεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζπκβαζηνπνηήζεθε κεηά θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. Άξζξν 21 ν Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 19.1 Η Δ.Γ. σο ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 21 ηεο ππ αξ /93 Τπ. Απφθαζεο Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηειεί ε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξ. 61/15 Μειέηεο, ησλ φξσλ ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ζπκθσλνχλ πιήξσο κε απηνχο. ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ Με ηελ ππ αξηζ. 303/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. Αγία Παξαζθεπή Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ Σελίδα 7 από 12

8 Σελίδα 8 από 12

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: #34.918,47 # (Με Φ.Π.Α. 23%) (Θ..) ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 62/2015 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έιαβα γλψζε ησλ ζρεηηθψλ ηεπρψλ θαη φξσλ ηεο κειέηεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε απηήο. πξνζθέξνληαο εληαίν πνζνζηφ εθπηψζεσο γηα θάζε ηκήκα, φπσο παξαθάησ: ΣΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΔΑ Α - TONER - DRUM (ΓΝΗΙΑ), CPV: Α/Α A.T. ΣΤΠΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 1 Canon Toner FX-10 Black 4 54,00 216, Lexmark toner Cartridge E260A11E 80 96, , Lexmark Photoconductor Unit E260X22G 20 43,00 860, Lexmark T650H11E 8 338, , Lexmark Photoconductor Kit W84030H 8 205, , Lexmark Toner Cartridge (W84020H) , , SF-D560RA Black Toner/Drum 10 83,00 830, HP Toner 12A Black Q2612A 40 67, , HP Toner 38A Black Q1338A 5 172,00 860, ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ ΜΕΡ.ΤΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ,00 ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 ΦΠΑ 23,00% 4.804,70 ΦΠΑ 23,00% ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ,70 ΓΕΝ.ΤΝ.ΣΜΗΜΑΣΟ 1 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ Σελίδα 9 από 12

10 ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΛΙΓΑ 2 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015» ΣΜΗΜΑ 2 Α/Α A.T. ΣΤΠΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Β - ΜΕΛΑΝΙΑ - INKJET (ΓΝΗΙΑ) ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 1 HP 88 BLACK/YELLOW PRINTHEAD (C9381A) 3 57,00 171, HP 88 MAG/BLUE PRINTHEAD (C9382A) 3 57,00 171, HP Μελάνι 350 XL Black 5 33,00 165, HP Μελάνι 351 XL Colour 2 33,00 66, HP 45 BLACK 51645AE 20 35,00 700, HP 78 Colour C6578AE 20 54, , HP 338 black C8765EE 15 24,00 360, HP 339 black C8767EE 10 34,00 340, HP ,00 260, HP ,00 370, HP 11Black Printhead (C4810A) 2 37,00 74, HP 11 Cyan Printhead (C4812A) 2 37,00 74, HP 11 Magenta Printhead (C4837A) 2 37,00 74, HP 11 Yellow Printhead (C4838A) 2 37,00 74,00 ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ ΜΕΡ.ΤΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ,00 ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΦΠΑ 23,00% 915,17 ΦΠΑ 23,00% ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ,17 ΓΕΝ.ΤΝ.ΣΜΗΜΑΣΟ 2 Σελίδα 10 από 12

11 ΦΡΑΓΙΔΑ & ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΛΙΓΑ 3 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : «ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015» ΣΜΗΜΑ 3 Α/Α A.T. ΣΤΠΟ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΟΜΑΔΑ Γ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΑ - TONER - DRUM ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 1 Lexmark toner Cartridge E260A11E 30 44, , Lexmark Toner Cartridge (W84020H) 5 100,00 500, SF-D560RA Black Toner/Drum 20 35,00 700, HP Toner 12A Black Q2612A 30 25,00 750, HP Toner 38A Black Q1338A 5 50,00 250,00 90 ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ ΜΕΡ.ΤΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ,00 ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3 ΦΠΑ 23,00% 809,60 ΦΠΑ 23,00% ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ,60 ΓΕΝ.ΤΝ.ΣΜΗΜΑΣΟ 3 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝ.ΣΜΗΜΑΣΩΝ 1,2,& ,00 ΤΝ.ΣΜΗΜΑΣΩΝ 1,2,& 3 ΦΠΑ 23,00% 6.529,47 ΦΠΑ 23,00% ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ,47 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ Δηλώνω υπεφθυνα ότι λαμβάνω μέροσ για το τμήμα/τα Η προςφορά ιςχφει για Αγία Παξαζθεπή / /2015 Ο ΠΡΟΦΔΡΟΝ (ΦΡΑΓΙΓΑ) Σελίδα 11 από 12

12 Σελίδα 12 από 12

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΔΙΚΣΤΧΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλπάκι, 19 / 03 / 2012 ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σίηλορ: «Ππομήθεια ςλικών ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ΔΗΜΟ ΠΧΓΧΝΙΟΤ για ηην ζςνηήπηζη ηυν δικηύυν» ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ Απιθ. ππυη.: 6249 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 13 η ηηρ 28-07-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 13 ε πλεδξίαζε ηεο 28-07-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απφθαζεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Σαρ.Γ/λζε :Γξφκνο αεξνδξνκίνπ Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : 2695048125 Fax : 2695023004 Ζκεξνκελία 27/11/2012 Αξηζκ. Πξση. : 1367 Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Α.Σ. Μον. Μεηπ. Ποζόηηηα. 2 Αληαιιαθηηθά δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ 2ν ηεκ 1 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λέζβνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 81100 Λέζβνο Σει:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ Γνύξλεο 30-8-2011 Αξηζκόο πξση. 24532 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805911 2015-05-27

15PROC002805911 2015-05-27 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002281726 2014-09-10

14PROC002281726 2014-09-10 ΑΔΑ: 73ΦΔΩ15-53Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ, 27/08/2014. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.: 13851 ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟ: ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΦΔΚ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 14PROC002281726 2014-09-10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Σζηθξηθψλε Α-Μ (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ Αξηζκφο Απφθαζεο: 42 Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ηηρ με απιθ. 20/2014 μελέηηρ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα