ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: Πληροφορίες: Αλεξία Πάνου Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: ΚΟΙΝ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γραφείο κ. Υπουργού. Γραφείο κας Γενικής Διοίκησης 1. Του Π.Δ. 191/03 περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 410/88, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις Π.Δ. 50/2001,όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 4. Του άρθρου 81 παράγ. 3 του Ν. 1958/91 για τον τρόπο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. 5. Του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3525/07 (ΦΕΚ 16 Α / «αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 99/92». 6. Του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 7. Του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και εν προκειμένω του άρθρου Του Ν. 2557/97 «Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης». 9. Του Ν. 2833/2000 «περί εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου». 10. Του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και δει του άρθρου 19 παρ. 27 για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού». 11. Το Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 12. Το με αρ. πρωτ: 174/ έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Τ Α Γραμματέως. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Αρχ/των & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διεύθυνση Διοικητικού Γραφείο Μηχανογράφησης και Διαχείρισης στοιχείων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ωρομισθίου και ορισμένου χρόνου. Γενική Διεύθυνση Διοικ Υποστήριξης Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα

2 13. Το με αρ. πρωτ: /18915/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που αφορά στην πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού. 14. Την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΥΠ.ΠΟ.Τ οικονομικού έτους 2010 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 15. Τις έκτακτες ανάγκες της ΛΖ ΕΠΚΑ σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στην πρόσληψη του κατωτέρω κατά ειδικότητα ωρομίσθιου προσωπικού, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως εξής: 1. Για χρονικό διάστημα έως 660 ώρες και όχι πέραν της 30 ης Απριλίου Ένα (1 Διοικητικό ΠΕ ή ΔΕ - Ένα (1 Λογιστή ΤΕ - Ένα (1 Σχεδιαστή ΔΕ - Οκτώ (8 φύλακες εργοταξίου ημέρας - Τέσσερις (4 φύλακες εργοταξίου νύκτας - Τρεις (3 καθαριστές ( στριες 2. Για χρονικό διάστημα έως 1390 ώρες - Τρεις (3 Αρχαιολόγοι ΠΕ - Ένα (1 Αρχιτέκτονα μηχανικό εξειδικευμένο στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων - Τρεις (3 Συντηρητές ΤΕ ή ΔΕ - Έξι (6 εργατοτεχνίτες Η κατανομή των θέσεων του εργατοτεχνικού προσωπικού, των φυλάκων εργοταξίου ημέρας και των φυλάκων εργοταξίου νύκτας στους αρχαιολογικούς χώρους, έργα και εργοτάξια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εφορείας (και αναλόγως των εκάστοτε αναγκών θα επανεξετάζεται στους χώρους αρμοδιότητάς της στον Ν. Κορινθίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 4. Να έχουν υγεία και τη φυσική κατάσταση που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την πλήρωση των θέσεων έχουν ως ακολούθως: 1. Για την πλήρωση μιας (1 θέσης Διοικητικού ΠΕ ή ΔΕ - Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π. ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. -- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ ή οποία αποδεικνύεται με έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (ECDL ή πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ. -- Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. - Καλή γνώση των Αγγλικών. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης από Διοικητικό ΠΕ θα προτιμηθούν υποψήφιοι ειδικότητας ΔΕ, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτήριου Τίτλου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας

3 εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα. 2. Για την πλήρωση μιας (1 θέσης Λογιστή ΤΕ - Πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. - Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ ή οποία αποδεικνύεται με έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (ECDL ή πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ - Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. - Καλή γνώση Αγγλικών. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας. 3. Για την πλήρωση μιας (1 θέσης Σχεδιαστή ΔΕ - Πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας σχεδιαστών μέσω Η/Υ ή τεχνικών διακόσμησης ή τεχνικών δομικών έργων ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής - Αποδεδειγμένη εμπειρία στην σχεδιαστική τεκμηρίωση Aρχ/κών έργων. Θα συνεκτιμηθεί: Γνώση χρήσης autocad. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά τους να καταθέσουν φάκελο εργασιών τους. 4. Για την πλήρωση των οκτώ (8 θέσεων φυλάκων εργοταξίου ημέρας. - Πτυχίο ή Δίπλωμα ΙΕΚ Ειδικότητας «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και ελλείψει αυτού απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. - Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογη θέση. 5. Για την πλήρωση των τεσσάρων (4 θέσεων φυλάκων εργοταξίου νύκτας. - Πτυχίο ή Δίπλωμα ΙΕΚ Ειδικότητας «Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» και ελλείψει αυτού απολυτήριο τίτλο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής - Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογη θέση. 6. Ε. Για την πλήρωση των τριών (3 θέσεων καθαριστών (-στριων Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογη θέση. 7. Για την πλήρωση των τριών (3 θέσεων Αρχαιολόγων ΠΕ - Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορικού Αρχαιολογικού με ειδίκευση στην Αρχαιολογία Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. - Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες που εκτελούνται σε αρχαιολογικά έργα (όπως εμπειρία στην επίβλεψη ανασκαφικών εργασιών, καταγραφή ταξινόμηση επιστημονική τεκμηρίωση αρχαιολογικών ευρημάτων. - Γνώση χρήσης Η/Υ ή οποία αποδεικνύεται με έγκυρο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (ECDL ή άλλο πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ. - Καλή γνώση των Αγγλικών. 8. Για την πλήρωση της μίας (1 θέσης αρχιτέκτονα μηχανικού 1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, με

4 εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων. Η εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε με αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο ή βεβαίωση σχετικών καθηκόντων από Υπηρεσία ή άλλο φορέα του ΥΠ.ΠΟ.Τ 2. Επιπλέον τα προσόντα που απαιτούνται έχουν ως ακολούθως: -- Εμπειρία στην επίβλεψη εργοταξίου. - Εμπειρία στην σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών μνημείων και ειδικών κτιρίων. -3. Καλή γνώση Αγγλικών. 9. Για την πλήρωση των τριών (3 θέσεων Συντηρητών ΤΕ ή ΔΕ - Πτυχίο ΤΕΙ ειδικότητας Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ομάδα Α. - Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης αρχαίων ευρημάτων. Θα συνεκτιμηθεί: - Γνώση χρήσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. - Καλή γνώση Αγγλικών. Στην περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από Συντηρητή ΤΕ τότε θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων υποψήφιοι Τεχνικοί Συντήρησης Δ.Ε κάτοχοι Πτυχίου ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Κατά τα λοιπά προσόντα πλήρωσης των θέσεων ισχύουν τα ανωτέρω προβλεπόμενα. 10. Για την πλήρωση των έξι (6 θέσεων εργατοτεχνιτών - Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 Απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και εν γένει σε αρχαιολογικά έργα. Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν έγκρισης των προτεινομένων προς πρόσληψη υποψηφίων από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Υπηρεσία μας. Η αμοιβή των ανωτέρω θα είναι εκείνη που προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία του επί συμβάσει προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, βάσει του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου και τις σχετικές Σ.Σ.Ε. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους Ως έδρα των προσληφθέντων θεωρείται ο χώρος εργασιών. Δια της παρούσας Ανακοίνωσης προβλέπεται η απαγόρευση απασχόλησης του προσωπικού σε εργασίες άσχετες από εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης το προσωπικό αποχωρεί αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση του εργοδότη. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π όπου απαιτείται. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους.

5 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφονται οι συμβάσεις εργασίας που έχουν συνάψει με το ΥΠ.ΠΟ.Τ μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ 164/2004 ( Επικυρωμένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 7. Βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν οποιαδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 και κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου που δηλώνεται στο έντυπο της αίτησης, δίνεται το δικαίωμα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία μας Αποσπάσματος ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης για όσους προσληφθούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια από τις παραπάνω θέσεις σε ειδικό προς τούτο έντυπο που θα τους χορηγηθεί από τη Γραμματεία της ΛΖ ΕΠΚΑ στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην Αρχαία Κόρινθο (τηλ ώρες κοινού: 12:00-14:00 εντός προθεσμίας πέντε ( 5 εργασίμων ημερών που αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από τις έως και τις ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: - Νομαρχία Κορίνθου. - Δήμος Κορίνθου. - Κ.Ε.Π. Νομαρχίας Κορίνθου. - Κ.Ε.Π. Δήμου Κορίνθου. - Εφημερίδα «Ημερησία». της Εφορείας Ο Προϊστάμενος βαθμό Α Κωνσταντίνος Σ. Ι. Κίσσας Αρχαιολόγος με

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : 712 02 Ηράκλειο Ηράκλειο, 18/12/2009 Α.Π.: 3098 Τηλ. : 2810 279000,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 13-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00160οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2 014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 18 Νοεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-54640 Αριθ. Πρωτ: 88938 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Υποστηρικτικές Λειτουργίες Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Ημερομηνία 07-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 781 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/ 2014 Για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αργυρούπολη, 22/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 38705 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ.: Κρεντήρα Δήμητρα Τηλ. κέντρο: 2132018700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Κάσος 858 00 Πληροφορίες : Φιλιππίδη Φωτεινή Τηλέφωνο : 2245041865, 2245041277 Telefax : 22450-41442 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720 Φαξ: 2841091211 Άγιος Νικόλαος :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΑ: 71ΨΣΟΛΡΥ-ΕΘΛ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 17-06-2015 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 5317 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30/10/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:360 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 15/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. :27090 Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ.:2231351068 & 2231351028 Fax.:2231351036 e-mail: grproswpikou@lamia-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βουλιαγμένη, 21/10/2014 & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2705 ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα