ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο αιωρθμάτων νιματοσ (string wound) Ιταλίασ 20 micron. Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εςωτερικά. Θερμοκραςία ζωσ 60 o C 5'' 7'' 10'' 20'' 2,20 2,40 2,80 9,40 Φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου (melt blown) Ιταλίασ 20 micron Ø63 εξωτερικά x Ø28 εςωτερικά. Θερμοκραςία ζωσ 65 o C 5'' 7'' 10'' 20'' 2,30 2,50 2,90 10,30 Φίλτρο αιωρθμάτων ςιτα (πλαςτικι) Ιταλίασ 60 micron 5'' 7'' 10'' 20'' 8,90 10,40 14,60 24,60 Φίλτρο πολυφοςφατίου. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ δθμιουργία και επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςτισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, ςτα μπόϊλερ, ςτουσ λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, ςτουσ εναλλάκτεσ, ςτα πλυντιρια κ.λπ. 5'' 7'' 10'' 20'' 9,90 14,90 19,90 44,80 s6/5-1 -

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ υςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 19,00 3/4'' 21,20 1'' 21,80 υςκευι φίλτρου 7'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 21,80 3/4'' 22,50 1'' 23,50 υςκευι φίλτρου 10'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 22,90 3/4'' 23,60 1'' 24,50 υςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 64,00 3/4'' 65,60 1'' 68,00 11/4'' 69,50 s5/

3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΡΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΕΝΕΣ ΥΨΟΣ 5'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 53,00 55,60 57,00 ΥΨΟΣ 7'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 7''τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 56,00 57,50 59,00 ΥΨΟΣ 10'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 10''τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 58,00 59,00 62,70 ΥΨΟΣ 20'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 142,00 142,30 147,00 148,50 s5/

4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΡΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΥΨΟΣ 5 ' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 5'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 69,00 69,90 72,50 ΥΨΟΣ 7'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 7'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 74,00 76,00 78,00 ΥΨΟΣ 10ϋ' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 10'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 81,90 74,50 86,60 ΥΨΟΣ 20'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου20'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 192,30 192,30 198,50 198,50 s5/

5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ υςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 25,00 26,60 27,00 υςκευι φίλτρου 7'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 26,00 26,50 28,00 υςκευι φίλτρου 10'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 27,50 28,00 28,80 υςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 77,00 77,00 79,80 79,80 s5/5-5 -

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο ρθτίνθσ για τθν αφαίρεςθ τθσ ςκλθρότθτασ (αςβζςτιο μαγνιςιο) από το νερό. 10" 20" 16,60 36,00 Φίλτρο ρθτίνθσ Mixed-bed για τθν παραγωγι απιονιςμζνου νεροφ. 10" 20" 24,50 53,00 Πολυφωςφάτ ςε κρυςτάλλουσ 1 Kgr 17,80 Κλειδί ςυςκευισ τριϊν τμθμάτων 2,90 Πλαςτικι βάςθ μονι Πλαςτικι βάςθ διπλι 3,30 6,20 e6/5-6 -

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ OMNIPURE ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB 934 0,5 micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διάκενο: 10 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 5 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 0,5 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53 18,80 21,60 29,80 34,00 Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block Ρεριζχει ειδικι ρθτίνθ για τθν αφαίρεςθ του μολφβδου. OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53 39,90 e/5-7 -

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ GAC micron για τθν αντιμετϊπιςθ του χλωρίου, τθσ δυςάρεςτθσ γεφςθσ και οςμισ του νεροφ, των φυτοφαρμάκων, αιωροφμενων ςωματιδίων κ.α. Ρεριζχει κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα ςε περίβλθμα πολυςτερίνθσ επιτρζποντασ το μζγιςτο φιλτράριςμα του νεροφ από αυτόν. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ EP-10 5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ CBC-10 0,5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ CCBC-10 1 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο CBR2-10 0,5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Ρεριζχει ειδικι ρθτίνθ για τθν αφαίρεςθ του μολφβδου. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Διάκενο: 20 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) Διάκενο: 5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) Διάκενο: 0,5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) SCBC-10 0,5 micron Εμπεριζχει ρινίςματα αργφρου Διάκενο: 1 micron coconut (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) P CBR2-10-GREEN 0,5 micron P CBR2-10-BLACK 0,5micron 27,90 27,80 38,00 75,00 38,80 45,00 39,00 e/5-8 -

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο Microguard τφποσ MG- 10CCBR 0,15 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Διακζτει μεμβράνθ πολυςουλφιδίου 0,15 micron για τθν αποτελεςματικι αφαίρεςθ κατά 99,99% όλων των βακτθρίων και κυςτϊν. Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργοφ άνκρακα P-250. Σα ανταλλακτικά προςφζρονται ςε ςετ δφο τεμαχίων και είναι ςυμβατά μόνο για τθν ςυςκευι US Αφαιροφν αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα με βάςθ ςτιριξθσ. Διακζτει κοφμπωμα για ςωλθνάκι 1/4" και φίλτρο γριγορθσ αλλαγισ. Σοποκετείται ςε μθχανιματα καφζ, παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ κ.α. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Διάκενο: 0,15 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 60 οc Διαςτάςεισ: 2 7/8" x 9 3/4" (73mm x 248mm)) Διάκενο: 5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Απόδοςθ: ζωσ lt. Πίεςθ ΜΑΧ: 8,62 bar Θερμοκραςία: 4,4-37,8 o C) P Συςκευι κομπλζ P Ανταλλακτικό 152,00 77,50 90,00 47,80 Φίλτρο ψυγείου, φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα (Coconut) post carbon 5 micron Για παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ, ψφκτεσ κ.α. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: ζωσ lt Πίεςθ λειτουργίασ: 8,62 bar Θερμοκραςία ζωσ 37,8 o C GS-10 RO κουμπωτό για ςωλθνάκι ¼" 34,00 Τζςτερ ανίχνευςθσ χλωρίου 20ml Οδθγίεσ χριςθσ: Γεμίηουμε ζνα ποτιρι με νερό και ρίχνουμε 4 ςταγόνεσ από το τεςτ χλωρίου. τθ ςυνζχεια ανακατεφουμε με ζνα κουταλάκι. Αν το χρϊμα του νεροφ ζχει αλλάξει τότε το νερό μασ ζχει χλϊριο. 15,50 s/5-9 -

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝ. ΑΝΘΑΚΑ- ΚΕΑΜΙΚΑ & ΨΥΓΕΙΟΥ Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, 5 & 10 micro. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Απόδοςθ: ζωσ lt / 6000 lt αντίςτοιχα FIL-ECB 10'' 5 mic. FIL-ECB 10'' 10 mic. FIL-ECB 20'' 5 mic. FIL-ECB 20'' 10 mic. 15,00 15,50 24,00 24,50 Ειδικό φίλτρο δφο ςε ζνα. Σο νερό ςε πρϊτο ςτάδιο διζρχεται μζςα από το πατενταριςμζνο φίλτρο πολυπροπυλενίου, όπου ςυγκρατοφνται τα ολικά αιωροφμενα ςωματίδια. ε δεφτερο ςτάδιο περνάει μζςα από κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά και κολερότθτα. Διάκενο: 10 micron 12,90 Ανταλλακτικό προ-φίλτρο με κεραμικό περίβλθμα 0,9 micron για τθν αφαίρεςθ των ολικϊν αιωροφμενων ςωματιδίων. Ανταλλακτικό φίλτρο με κεραμικό περίβλθμα εξωτερικά 0,9 micron, κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα εςωτερικά για πολλαπλό φιλτράριςμα, για τθν αντιμετϊπιςθ του χλωρίου, τθσ δυςάρεςτθσ γεφςθσ, οςμισ του νεροφ και των αιωροφμενων ςωματιδίων. Παροχι: 3,3 lt/min Διαςτάςεισ: 10" Πίεςθ λειτουργίασ: 8,62 bar Προφίλτρο Κεραμικό + Ενεργοφ άνκρακα 16,00 29,50 Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα post carbon για ψυγεία, ςυςτιματα φίλτρανςθσ, αντίςτροφεσ οςμϊςεισ, μθχανζσ καφζ, ψφκτεσ νεροφ κ.α. Κακαρίηει το νερό, αφαιρεί το χλϊριο εξαλείφει τισ οςμζσ του νεροφ. ΝW ,80 R/5 Ρρο-Φίλτρο αιωρθμάτων πείρωμα 1/4" Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: lt Πίεςθ λειτουργίασ: 5,2 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ: 37,8 o C Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα post carbon για παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ, ψφκτεσ. Παροχι 1/4" - κοφμπωμα Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: lt ι 12 μινεσ Πίεςθ λειτουργίασ: 7 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ: 37,8 o C Φίλτρο εμπλουτιςμοφ με ιχνοςτοιχεία αςβεςτίου, μαγνθςίου, ρφκμιςθ του ph. Σοποκζτθςθ ςε μονάδεσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. Απόδοςθ: ζωσ 5.678lt ι 12 μινεσ Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62bar - 37,8 o C EW-AIP-10 15,50 EW-AIC-10 15,50 NW ,00

11 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο βρφςθσ SUPER MIKE Ιταλίασ Σοποκετείται ςε όλεσ τισ βρφςεσ χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων. Διακζτει μθχανιςμό υπενκφμιςθσ αλλαγισ του φίλτρου. Περιζχει ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρου ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα Carbon Block + kdf ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΙΜΗ Φίλτρο Βρφςθσ Mike Λευκό Κομπλζ 34,00 Φίλτρο Βρφςθσ Mike Διάφανο Κομπλζ 34,00 Ανταλλακτικό ενεργοφ άνκρακα 9,80 Ικανότθτα παροχισ 1,9 lt/min Δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ 1000 λίτρα Ηωι φίλτρου 2-3 μινεσ Πίεςθ λειτουργίασ 1,7 ζωσ 8,6 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ 2 ζωσ 38 ο C ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Συςκευι άνω πάγκου Countertop Ιταλίασ. Ρροςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Countertop WF-035 Τιμι 52,80 Ρροτεινόμενο Ανταλλακτικό φίλτρου ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block 1 micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Παροχι: gal Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" r/ Πξνηεηλόκελν Αληαιιαθηηθό NSF Standards 42 ΟΜΒ 934 1Μ

12 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ NOGA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μονι ςυςκευι άνω πάγκου Countertop Noga Ολλανδίασ. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 62,00 Διπλι ςυςκευι άνω πάγκου Countertop NOGA Ολλανδίασ. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 105,00 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ COUNTERTOP PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ υςκευι άνω πάγκου βαρζου τφπου PENTEK Αμερικισ, μζγιςτθσ πίεςθσ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςίασ λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 77,00 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ COUNTERTOP DIGIPURE 9000S υςκευι άνω πάγκου DIGIPURE 9000S με ψθφιακι οκόνθ για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ τθσ αλλαγισ του φίλτρου βάςθ τθσ ποςότθτασ του νεροφ και του χρόνου που ζχει περάςει. Θ μπλε ζνδειξθ τθσ οκόνθσ δείχνει τα λίτρα και τισ θμζρεσ που απομζνουν για τθν αλλαγι του φίλτρου. Θ κόκκινθ ζνδειξθ τθσ οκόνθσ και το θχθτικό ςιμα προειδοποιοφν για τθν αλλαγι του φίλτρου. Λειτουργεί με 2 μπαταριζσ. Τιμι: 114,

13 - 13 -

14 - 14 -

15 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΤΩ ΡΑΓΚΟΥ NOGA NETHERLANDS ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ υςκευι κενι με ςπείρωμα 1/4" Κενι 27,90 Μονό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου - ενεργοφ άνκρακα 2 ςε ζνα, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί αποτελεςματικά από το νερό αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Διπλό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα 5 micron, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί και όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί από το νερό αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Τριπλό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ κατάλλθλθ για ενυδρεία. Προςφζρεται με φίλτρο ςωματιδίων, ενεργοφ άνκρακα, ςφςτθμα μεμβράνθσ (75GPD) και όλα τα παρελκόμενα για τθν τοποκζτθςθ τθσ. Φίλτρο παροχισ ντουσ. Περιζχει ενεργό άνκρακα από καρφδα και KDF. Απομακρφνει αποτελεςματικά το χλϊριο και αποτρζπει τθν ανάπτυξθ βακτθρίων. Προφφλαξθ από τριχόπτωςθ και ερεκιςμοφσ του δζρματοσ. Μονό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Ανταλλακτικό φίλτρο Διπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο Σριπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο 93,00 124,00 185,00 NW ,00 φνδεςθ 1/2" 62,00 υςκευι φίλτρου πλυντθρίου με πολυφοςφατίου, για προςταςία του πλυντθρίου από επικακιςεισ αλάτων. Πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 6 Bar. φνδεςθ 3/4" 15,50 r/5-15 -

16 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΡΑΓΚΟΥ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10" και ςπείρωμα 1/2". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 52 ο C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block 5 micron, κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ.. Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10" και ςφςτθμα γριγορου κουμπϊματοσ για ςωλθνάκι 1/4". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρα νεροφ, λάςτιχο 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διπλι ςυςκευι Slim Line τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water φψουσ 10". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου Θ ςυςκευαςία περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρα παροχισ νεροφ, λάςτιχο μικουσ 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. P EP Μονό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ P CBC Μονό ςφςτθμα φίλτρου με κοφμπωμα κομπλζ P Διπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ 93,00 155,00 140,00 Τριπλι ςυςκευι Slim Line τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water φψουσ 10". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου Θ ςυςκευαςία περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρασ παροχισ νεροφ, λάςτιχο μικουσ 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.. P Σριπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ 215,00 Δεν αφαιροφν τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία

17 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 50 G/D NOGA NETHERLANDS ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων 50 GPD. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50 GPD., Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, μολυςματικοφσ ρφπουσ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 6 ςταδίων 50 GPD. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό, απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα, αντλία αφξθςθσ τθσ πίεςθσ (booster) Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50 GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα & λαμπτιρα UV,. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό, απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4360 (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4364 (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα φίλτρο εμπλουτιςμοφ Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4360 PUMP (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4376-UV Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD 349,00 370,00 390,00 595,00 498,00 r/5-17 -

18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ s/5 Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων και ςφςτθμα UV. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, λαμπτιρα UV, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ.. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο αιωρθμάτων 1 micron, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 6ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο αιωρθμάτων 1 micron, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δεφτερο φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS- 10 RO/CAL post carbon, για εμπλουτιςμό του νεροφ με ιχνοςτοιχεία αςβεςτίου-μαγνθςίου και ρφκμιςθ του ph, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. P-RO404 (κομπλζ) 490,00 P-RO404UV (κομπλζ) 649,00 P-RO505 (κομπλζ) 540,00 P-RO606 (κομπλζ) 580,

19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕ UV Τεχνικά χαρακτθριςτικά ΣΤΠΟ ΤΝΔΕΘ ΠΑΡΟΧΘ (Lt/h) ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ (μws/cm 2 ) ΙΧΤ (Wh) ΜΕΓΙΣΘ ΠΙΕΘ (bar) ΜΘΚΟ (mm) ΔΙΑΜΕΣΡΟ (mm) TIMH ΚΟΜΠΛΕ EU-HA-300 ¼" Wh ,8 145,00 EU-HA- 310 ½" Wh ,5 260,00 EU-HA-325 ¾" Wh ,5 600,00 EA-UV1 1" Wh ,0 980,00 ΣΤΠΟ ΑΝΣ/ΚΘ ΛΤΧΝΙΕ TIMH ΑΝΣ/ΚΟ ΘΑΛΑΜΟ TIMH BALLAST ΣΙΜΘ EU-HA-300 EU-ΘΑ500 35,00 EU-ΘΑ530 18,00 EU-HA W 65,00 EU-HA- 310 EU-ΘΑ502 60,00 EU-ΘΑ532 22,00 EU-HA W 65,00 EU-HA-325 EU-ΘΑ508 80,00 EU-ΘΑ538 50,00 EU-HA W 140,00 EA-UV1 EU-ΘΑ508 80,00 EU-ΘΑ064 80,00 EU-HA W 140,

20 ΒΥΣΕΣ MIX ΦΙΛΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΑΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΣΑΚΙΑ ΦΙΛΤΩΝ Τψθλισ αιςκθτικισ μπαταρία κουηίνασ τριϊν διαδρομϊν του οίκου GM Rubinetterie Ιταλίασ. Εκτόσ από κρφο και ηεςτό νερό, διακζτει και παροχι ςφνδεςθσ ςυςκευισ φίλτρου. Διακζτει δφο ξεχωριςτοφσ κεραμικοφσ μθχανιςμοφσ. Χωρίσ δεφτερο βρυςάκι ςτον πάγκο τθσ κουηίνασ, απολαμβάνετε με τον πιο πρακτικό και καλαίςκθτο τρόπο τθν ποιότθτα του νεροφ που χρειάηεςκε ςε κάκε περίπτωςθ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σφποσ βρφςθσ: MIX O FIL 3180 Ιηαιίαο Ιηαιίαο Ιηαιίαο υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 36 cm Σφποσ βρφςθσ: MIX O FIL 2680 canna90 υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 28 cm Σφποσ βρφςθσ: MC420 υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 18 cm υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Υψοσ βρφςθσ: 31cm GM-003A 495,00 GM-003B 495,00 GM-003C 315,00 DAF ,00 s/5-20 -

21 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΒΒ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι BIG-BLUE για μεγάλεσ παροχζσ Διατίκεται ςε δφο τφπουσ: BIG-BLUE 10" ςφνδεςθ 1" ι 1 1/2" BIG-BLUE 20" ςφνδεςθ 1" ι 1 1/2" Παροχι ςυςκευισ 1": 57 lt/min. Παροχι ςυςκευισ 1 1/2": 76 lt/min. Μζγιςτθ πίεςθ BB10'': 6,9 bar Μζγιςτθ πίεςθ BB20'': 6,2 bar Θερμοκραςία ζωσ 37,8 ο C. Διάςταςθ ςυςκευισ BB 10'' 333mm x 184mm Διάςταςθ ςυςκευισ BB 20: 594mm x 184mm Φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου BLOWN) διαμζτρου 4,5" για ςυςκευζσ BIG - BLUE. Διαςτάςεισ ΒΒ 10" (254mm x 114mm) Διαςτάςεισ ΒΒ 20" (508mm x 114mm) Φίλτρο αιωρθμάτων ECP για ςυςκευζσ BIG-BLUE. Pleated cellulose/polyester τφπου πλιςζ. Διακζτει μεγάλθ επιφάνεια φίλτρανςθσ οφτωσ ϊςτε να παρατείνει τθν αντικατάςταςι του. Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ BB 10" (248mm x 114mm) Διαςτάςεισ ΒΒ 20" (508mm x 114mm) Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα, EPM carbon block 10 micron για ςυςκευζσ BIG-BLUE. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Παροχι EPM-BB10'': 7,6 lt/min Παροχι EPM-BB20'' 15 lt/min Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ 10" (248mm x 118mm) Διαςτάςεισ 20" (508mm x 118mm) lt lt BIG-BLUE 10'' 1" BIG-BLUE 10'' 11/2" BIG-BLUE 20'' 1" BIG-BLUE 20'' 1 1/2" EU-FA038-BB10'' 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron EU-FA039-BB20'' 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron P-ECP1-BB10 1 micron 5 micron 20 micron -50 micron P-ECP1-BB20 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron P EPM BB10 P EPM BB20 125,00 133,00 186,00 198,00 19,90 39,00 38,00 67,00 89,00 188,00 Κλειδί για ςυςκευζσ BIG-BLUE 10" Κλειδί για ςυςκευζσ BIG-BLUE 20" 10'' & 20ϋϋ 7,90 O-ring για ςυςκευζσ BIG-BLUE P ,90 S/5-21 -

22 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 12lt Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 41lt Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 75lt EU-DE 032 EU-DE 096 EU-DE ,00 210,00 345,00 Βανάκι δοχείου 1/4" ςπείρωμα x 1/4" ςωλθνάκι TEM-NW ,80 Βαλβίδα shut off 1/4" TEM-NW ,00 υνδετιρασ (κλζφτθσ νεροφ) 1/2" x 1/2" x 1/4" F ,00 ωλθνάκι ςφνδεςθσ 1/4" EW-PE-14W 1,60/m Μεταλλικι βάςθ φίλτρου μονι Μεταλλικι βάςθ φίλτρου διπλι Μεταλλικι βάςθ φίλτρου τριπλι Clips μονό 2" Clips μονό 2 1/2" Clips μονό 3" Clips διπλό 2" x 2" Clips διπλό 2" x 2 1/2" Clips διπλό 2 1/2" x 2 1/2" Νίπελ πλαςτικό 1/4" Νίπελ πλαςτικό 3/8" Νίπελ πλαςτικό 1/2" Νίπελ πλαςτικό 3/4" Νίπελ πλαςτικό 1" υςτολι Αμερικισ 1/2" Χ 1/4" υςτολι Αμερικισ 3/4" Χ 1/4" υςτολι Αμερικισ 3/4" Χ 1/2" NP-2P NP-3P NP-4P NP-5P NP-6P 5,90 13,00 18,00 1,80 1,50 3,50 2,50 2,80 3,50 1,50 1,90 2,00 2,50 3,50 4,30 4,50 4,50 s/5-22 -

23 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Ρακόρ ίςιο αρςενικό 1/4" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,60 Ρακόρ ίςιο κθλυκό 3/4" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,40 Ρακόρ ίςιο κθλυκό 1/2" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" κοφμπωμα Γωνία αρςενικι 1/4" x 1/4" κοφμπωμα Γωνία αρςενικι 3/8" x 1/4" κοφμπωμα TEM-ΝW 5105 TEM-NW 5110 UST-Q-ME0406 2,80 2,80 2,80 Γωνία αρςενικι 1/8" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι με ρυκμιςτι ροισ για μεμβράνθ GPD (μπλε) TEM-NW 5105-B 12,00 Σαφ 1/4 ςπείρωμα x 1/4 κοφμπωμα για ςωλθνάκι x 1/4 κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,80 Σαφ 1/4" κουμπωτό TEM-NW ,50 φνδεςμοσ με κοφμπωμα 1/4" UST-Q-UC0404 2,80 s5/5-23 -

24 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Ρακόρ αρς. ίςιο 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι Ρακόρ αρς. ίςιο 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι Ρακόρ αρς. ίςιο 3/8" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE063 EU-DE064 EU-DE069 2,20 2,20 3,80 Ρακόρ κθλ. ίςιο 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE068 3,90 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι Γωνία αρςενικι 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι Γωνίασ αρςενικι 3/8" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE060 EU-DE061 EU-DE070 2,10 2,20 4,90 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι. Εςωτερικά με ανοξείδωτο αντεπίςτροφο (check valve) EU-DE079 12,50 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι με ρυκμιςτι ροισ για μεμβράνθ 100 GPD (κόκκινο) 75 GPD (Μπλζ) EU-DE072 13,00 Σαφ 1/4" ςπείρωμα x 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE065 3,80 Σαφ 1/4" x 1/4" ςπείρωμα x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE066 3,80 Σαφ 1/4" ςωλθνάκι EU-DE067 2,90 s5/5-24 -

25 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Αντάπτορασ ςυςκευισ πάγκου βαρζωσ τφπου Countertop ςφαιρικόσ με ρακόρ για ςωλθνάκι ςφνδεςθσ 1/4" Αντάπτορασ ςυςκευισ πάγκου βαρζωσ τφπου Countertop ςφαιρικόσ με ρακόρ για ςωλθνάκι ςφνδεςθσ 3/8" Γωνία ςφνδεςθσ 1/4 με ρακόρ για ςυςκευι Countertop Γωνία ςφνδεςθσ 3/8 με ρακόρ για ςυςκευι Countertop EW-SR-1/4 EW-SR-3/8 EW-C2-1/4 EW-C2-3/8 18,80 19,80 6,40 6,80 Γωνία 1/4" για ρουξoφνι Countertop EW-C-01 6,40 Γωνία με ρουξοφνι ςυςκευισ Countertop DAF-08 11,80 Νιπελάκι ςυςτολικό για το ρουξοφνι μπαταρίασ Υψοσ 10mm EW-C mm 3,50 Νιπελάκι ςυςτολικό για το ρουξοφνι μπαταρίασ Υψοσ 15mm EW-C mm 3,90 Λάςτιχο για ςυςκευι Countertop 1/4" Λάςτιχο για ςυςκευι Countertop 3/8" EW-CL-1/4 EW-CL-3/8 1,60/m 1,90/ m s5/5-25 -

26 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Βρυςάκι πατθτό Βρυςάκι ςφαιρικό deluxe Βρυςάκι πατθτό Βρυςάκι ςφαιρικό deluxe 19,90 24,50 Βρυςάκι ςφαιρικό NEW bar Βρυςάκι ςφαιρικό πολυτελείασ Βρυςάκι ςφαιρικό NEW bar Βρυςάκι ςφαιρικό πολυτελείασ 39,00 45,00 Μθχανικόσ ελεγκτισ διαρροϊν κουμπωτόσ, που προςαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ οι οποίεσ ςυνδζονται με ςωλθνάκι 1/4". Κλείνει τθν παροχι ςε περίπτωςθ διαρροισ του νεροφ. TEM-NW ,00 Μειωτζσ πιζςεωσ κουμπωτοί, που προςαρμόηονται ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ οι οποίεσ ςυνδζονται με ςωλθνάκι 1/4". Μεμβρανοκικθ 1,8" - 2" 8,6 bar Γωνία 1/8 x 1/4 Γωνία 1/8 x 1/4 με αντεπίςτροφο Γωνία 1/8 x 1/4 Flow Restrictors Μεμβρανοκικθ 3" Γωνία 1/4" x 1/4" ( x3 τμχ) TEM-NW5415 (ρυκμιηόμενοσ) UST-Q-PV0404 (ςτάνταρ πίεςθ 4,8bar) EU-DE010 EU-DE060 EU-DE079 EU-DE071 DE007 DE061 23,00 15,00 17,40 2,50 11,00 11,00 49,00 2,50 Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ CSM GPD Βαλβίδα αντεπιςτροφισ 1/4" Flow Restrictor 1/4" 300 GPD (Ρυκμιςτισ ροισ) EU-DA 050 EU-DA 052 EU-DA 053 EU-DA 054 EU-DA 055 DOW-002 DOW-003 DOW-004 EU-DB 030 EU-1/4SCV EU-DE110 50,00 58,00 75,00 82,00 89,00 75,00 79,00 95,00 178,00 14,60 15,00 s5/5-26 -

27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ 3G SLIM LINE PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, 10". πείρωμα 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10". πείρωμα 3/8" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψοσ 10". πείρωμα 1/4" 3/8" 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10", διάφανθ. πείρωμα 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm) P (1/2") P (3/8") P (1/4") P (3/8") P (1/2") P (1/2") 49,00 49,00 39,00 39,00 40,00 52,00 Κλειδί για ςυςκευζσ 3G Slim Line P ,80 O - ring για ςυςκευζσ 3G Slim Line P ,50 s5/5-27 -

28 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3G STANDARD PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10'' με ςπείρωμα ¾ Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm) P (3/4») 60,00 Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 20» με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm) P (3/4») 105,00 Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10», διάφανθ, με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm) P (3/4») 79,00 Μονι ςυςκευι 3G Standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 20», διάφανθ, με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm) P (3/4») 135,00 Κλειδί για ςυςκευζσ standard P ,80 O ring για ςυςκευζσ standard P ,50 s5/5-28 -

29 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 255/760C/30/1035 1" 120( dh x m 3 ) 2,3 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/50/1054 1" 200 ( dh x m 3 ) 2,5 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/60/1248 1" 240 ( dh x m 3 ) 2,8 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/80/1354 1" 320 ( dh x m 3 ) 3,2 m3/h ,00 Logix Soft 268/760C/100/ ¼" 400 ( dh x m 3 ) 4,9 m3/h ,00 Logix Soft 268/760C/125/ ¼" 500 ( dh x m 3 ) 5,2 m3/h ,00 Για μεγαλφτερεσ παροχζσ, επικοινωνιςτε για τιμι s/4/5 Τζςτερ ςκλθρότθτασ ςε Γερμανικοφσ βακμοφσ Οδθγίεσ χριςθσ: Γεμίηουμε ζωσ τθν πρϊτθ γραμμι 5ml με το νερό που κζλουμε να μετριςουμε. Ρίχνουμε ςταγόνα-ςταγόνα από το τζςτερ και το ανακινοφμε ελαφρϊσ ζωσ ότου αποκτιςει κοκκινωπό χρϊμα. Ο αρικμόσ των ςταγόνων που ρίξαμε από το τζςτερ είναι θ ςκλθρότθτα του νεροφ ςε Γερμανικοφσ βακμοφσ ( o dh). Παράδειγμα: Εάν αλλάξει το χρϊμα από κοκκινωπό ςε πράςινο ςτθν εικοςτι ςταγόνα, ζχουμε είκοςι Γερμανικοφσ βακμοφσ. EU-AV206 Μονό τεςτερ EU-AV207 Διπλό τεςτερ 15,50 28,00 s/5/5 Αλάτι ςε ταμπλζτεσ Τψθλισ κακαρότθτασ ειδικό για ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ, εγγυθμζνο ποςοςτό χλωριοφχου νατρίου πάνω από 99,5%, ςτακερι ολικι διάλυςθ χωρίσ υπολείμματα ιηθμάτων, μζγιςτθ απόδοςθ τθσ ρθτίνθσ, μζγιςτθ προςταςία του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ, πλθροί τισ προδιαγραφζσ του EN 973 τφποσ Α, κατάλλθλο και για πιςίνεσ, προςφζρεται ςε αεροςτεγι ςάκο πολυαικυλενίου των 25kg. 0,89 /kg

30 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 6 χρονικόσ 1" 24 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 10 χρονικόσ 1" 40 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 20 χρονικόσ 1" 80 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 30 χρονικόσ 1" 120 ( dh x m 3 ) ,00 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 6 Πγκο/κοσ 1" 24 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 10 Πγκο/κοσ 1" 40 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 20 Πγκο/κοσ 1" 80 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 30 Πγκο/κοσ 1" 120 ( dh x m 3 ) ,00 s4/5 Αλάτι ςε ταμπλζτεσ Τψθλισ κακαρότθτασ ειδικό για ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ, εγγυθμζνο ποςοςτό χλωριοφχου νατρίου πάνω από 99,5%, ςτακερι ολικι διάλυςθ χωρίσ υπολείμματα ιηθμάτων, μζγιςτθ απόδοςθ τθσ ρθτίνθσ, μζγιςτθ προςταςία του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ, πλθροί τισ προδιαγραφζσ του EN 973 τφποσ Α, κατάλλθλο και για πιςίνεσ, προςφζρεται ςε αεροςτεγι ςάκο πολυαικυλενίου των 25kg. 0,89 /kg Extra mini 4 χρονικόσ 3/4" 16 ( dh x m 3 ) ,00 Extra mini 4 ογκομετρικόσ 3/4" 16 ( dh x m 3 ) ,00 Αποζκληρσνηής νερού extra mini. Γηαζέηεη απηόκαηε ςεθηαθή θεθαιή ξπζκηδόκελε κε πιήθηξα. Λειηοσργεί με μπαηαρία και δεν τρειάζεηαι να ζσνδεθεί με ηο ρεύμα. Η κπαηαξία είλαη θνηλή ηνπ εκπνξίνπ θαη έρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα. Δπίζεο δηαζέηεη ελζσκαησκέλν by pass γηα ηελ ξύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ζθιεξόηεηαο. Δίλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ, ρσξάεη παληνύ αθόκα θαη κέζα ζην ληνπιάπη ηεο θνπδίλαο. Ιδαληθόο γηα θαθεηηέξεο, παγνκεραλέο, κηθξά πιπληήξηα, ςύθηεο θ.ιπ

31 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ Ιςχυρι ςυςκευι κακαριςμοφ αλάτων, πζτρασ και ςκουριάσ με διακόπτθ αλλαγισ τθσ ροισ του υγροφ αριςτερά δεξιά. - Χωρθτικότθτα δοχείου: 20lt - Θλεκτρικι ιςχφσ: 0,22 hp - Παροχι ςφνδεςθσ: 1/2" - Βάροσ: 10 kg - Διαςτάςεισ: 350 x 350 x 510 mm 618,00 υμπυκνωμζνο χθμικό υγρό DETEX για κακαριςμό από επικακιςεισ αλάτων και ςκουριάσ ςε κυκλϊματα κζρμανςθσ, παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, ςερπαντίνεσ κλπ. Ζνα μζροσ DETEX προσ 6 ζωσ 10 μζρθ νερό ανάλογα με το πρόβλθμα. Μ-003 Μπετόνι 10kg 7,40/kg Σο χθμικό Ν-105 είναι ζνα προϊόν που αδρανοποιεί το οξφ που παραμζνει ςτθν εγκατάςταςθ μετά από τον χθμικό κακαριςμό. Διαλφςτε το ςε αναλογία 2% - 3% με νερό και κυκλοφοριςτε το μζςα ςτθν εγκατάςταςθ. Αυτι θ διαδικαςία είναι απαραίτθτθ για τθν καλι ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν και των εγκαταςτάςεων. Ολοκλθρϊςτε με ξζβγαλμα με άφκονο νερό. M-007 Μπετόνι 10kg 5,10/kg ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ Ρίρλνπκε ην ρεκηθό θαζαξηζκνύ ζην δνρείν ηεο αληιίαο, ζπλδένπκε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο ζηελ ππό θαζαξηζκό ζπζθεπή. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ αληιία. Όηαλ ζηακαηήζεη ν αλαβξαζκόο ζην ζσιήλα επηζηξνθήο ηεο αληιίαο, έρνπκε ηειεηώζεη κε ηνλ θαζαξηζκό. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, μεβηδώζηε απαξαηηήησο ηελ ηάπα ζην δνρείν ηεο αληιίαο, γηα λα απνθύγεηε ηελ δεκηνπξγία ππεξπίεζεο ζην δνρείν. ΞΔΒΓΑΛΜΑ: ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο μεπιύλεηε ηελ εγθαηάζηαζε κε άθζνλν λεξό ή κε θαηάιιεια εηδηθά πγξά. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ: Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα ή ην δέξκα. Υξεζηκνπνηείηε γάληηα θαη γπαιηά. ε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Φπιάμηε ην πξντόλ καθξηά από παηδηά

32 ΔΟΣΟΜΕΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΡΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ Με τθν δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ δθμιουργείται διάςπαςθ ανκρακικοφ αςβεςτίου(caco 3 ) και μαγνθςίου(mgco 3 ) με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ και δθμιουργία αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόιλερ ηεςτοφ νεροφ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, θλιακά, πλυντιρια κλπ. Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου με διακόπτθ By Pass. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, και πλυντιρια. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Πίεςθ: 8 bar Ρακόρ ½. Διαςτάςεισ: 100 x mm Παροχι: 20 lt/min 75,00 Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου με βίδεσ By Pass. Διακζτει ςπείρωμα κθλυκό ½». Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςτουσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, ςτα πλυντιρια κ.λπ. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Πίεςθ : 8 bar πείρωμα: ½ Διαςτάςεισ: 55 Y 132mm Παροχι: 12 lt/min 54,00 Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου ¾» για υψθλζσ παροχζσ. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, πλυντιρια κ.λπ. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Δζχεται πολυφοςφατίου ςε ςκόνθ. Πίεςθ 8 bar Διαςτάςεισ: Φ 113 Τ 235mm 3/4'' 40 lt/min 1'' 60 lt/min) 195,00 225,00 Ανταλλακτικά πολυφοςφατίου 5 τεμάχια ςε ςυςκευαςία Blister. EA-POLPHORA 27,00 Πολυφοςφατίου ςε ςκόνθ 1kg EA-POLVRIC4 28,

33 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ Για αποτροπι επικακίςεων αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, κλπ. Δεν αλλοιϊνουν τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηονται καμία ςυντιρθςθ. Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριϊν κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. φνδεςθ : 3/4" (Αρςενικό - Θθλυκό) Διαςτάςεισ: Φ30 x56 mm Παροχι : 1080 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριϊν κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. φνδεςθ : 1/2" ρακόρ τρελό Διαςτάςεισ: 71mm x50 mm Παροχι : 800 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. 3/4" 36,00 1/2" Ρακόρ 23,80 3/4" Ρακόρ 27,00 φνδεςθ : 3/4" ρακόρ τρελό Διαςτάςεισ: 110mm x 45 mm Παροχι : 800 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. Σο ςετ περιλαμβάνει 4 τεμάχια. G ,00 φνδεςθ : κουμπϊνει ςε ςωλινεσ από 1/2" ζωσ 1" Παροχι : 400 lt /h Ιςχυρι μαγνθτικι ςυςκευι, Antikal medium θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου,κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. Πίεςθ10 bar 2500 l/h 1950 Gauss 42x81 mm 3/4'' Ρακόρ 78,

34 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ/ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ RESIN ΡΕΙΓΑΦΗ Ρθτίνθ αποςκλιρυνςθσ ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ/ ΤΙΜΗ/ RESIN RESIN Ρθτίνθ αποςκλιρυνςθσ Ρθτίνθ Ιςχυρι αποςκλιρυνςθσ όξινθ κατιονικι Ιςχυρι όξινθ κατιονικι Ιςχυρι άκοσ 25 όξινθ lt κατιονικι άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt 5,80 / lt 5,80 / lt 5,80 / lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt MIXED BED RESIN Ρθτίνθ απιονιςμοφ MIXED BED RESIN MIXED BED RESIN Ρθτίνθ απιονιςμοφ Ρθτίνθ Μικτισ απιονιςμοφ κλίνθσ Μικτισ κλίνθσ Μικτισ άκοσ 25 κλίνθσ lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt 11,20 / lt 11,20 / lt 11,20 / lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt ACTIVATED CARBON Ενεργόσ άνκρακασ ACTIVATED CARBON ACTIVATED CARBON άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg Ενεργόσ άνκρακασ Ενεργόσ άκοσ 25kg άνκρακασ (46 lt) άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg άκοσ 25kg (46 lt) άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg άκοσ 25kg (46 lt) GREEN SAND PLUS GREEN SAND PLUS GREEN SAND PLUS Απομάκρυνςθ ςιδιρου μαγγανίου Απομάκρυνςθ ςιδιρου μαγγανίου Απομάκρυνςθ άκοσ 14,2 lt ςιδιρου μαγγανίου άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt BIRM REGULAR BIRM REGULAR BIRM REGULAR Απομάκρυνςθ ςιδιρου Απομάκρυνςθ ςιδιρου Απομάκρυνςθ άκοσ 28,3 lt ςιδιρου άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt 140 / 28,3 lt 140 / 28,3 lt 140 / 28,3 lt ANTHRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE SAND SAND SAND Ανκρακίτθσ Ανκρακίτθσ Ανκρακίτθσ άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg Χαλαηιακι άμμοσ Χαλαηιακι άμμοσ Χαλαηιακι άκοσ 25 kg άμμοσ άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg EU-RA 060 0,6-1,2mm EU-RA 060 0,6 EU-RA -1,2mm 060 0,6 EU-RA -1,2mm 061 1,2-2,5mm EU-RA 061 1,2 EU-RA - 2,5mm 061 1,2 EU-RA - 2,5mm 050 0,8-1,2 mm EU-RA 050 0,8 EU-RA - 1,2050 mm 0,8 EU-RA - 1,2051 mm 1,5-2,5 mm EU-RA 051 1,5 EU-RA - 2,5 051 mm 1,5 EU-RA - 2,5052 mm 4-6mm EU-RA 052 EU-RA 4-6mm mm 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg

35 Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ EASY LINE ανάςτροφθσ ροισ, Γερμανίασ EASY FILT B Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ. Πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1mm 3/4'' 1'' 11/4'' 165,00 179,00 195,00 EASY FILT-BP Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ, με ενςωματωμζνο μειωτι πίεςθσ ρυκμιηόμενο από 1,5 bar ζωσ 6 bar και με μανόμετρο ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ. Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm 3/4'' 1'' 11/4'' 258,00 265,00 290,00 SPEEDY - LONGLIFE Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ, με κεραμικοφσ δίςκουσ για μεγάλθ διάρκεια ηωισ (πατζντα JUDO) και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm 3/4'' 1'' 11/4ϋϋ 11/2'' 2'' 211,00 215,00 250,00 590,00 680,00 Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο SIMPLE METALIFE 1/2'' 3/4'' ανάςτροφθσ ροισ, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν προδιαγραφϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm Ανταλλακτικό ΙΝΟΧ, AISI 316. Ποτιρι φίλτρου διαφανζσ και άκραυςτο από DROGAMIT 1/2'' 3/4'' 117,00 119,00 Φίλτρο νεροφ με πλενόμενθ ςιτα πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν προδιαγραφϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm Ανταλλακτικό ΙΝΟΧ, AISI 316. Ποτιρι φίλτρου διαφανζσ και άκραυςτο 1/2'' 3/4'' 98,00 98,

36 Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο και απαερωτισ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ & ψφξθσ & Heat Pumps Για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ και αντλίεσ κερμότθτασ. Σο Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο HEIFI-TOP απομακρφνει τα επικίνδυνα ςτερεά αιωροφμενα ςωματίδια, όπωσ τθ λάςπθ, οξυγόνο, άηωτο κλπ, από το ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ. s3/5 ΤΥΡΟΣ JHF-T ΡΑΟΧΗ (m 3 /h) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΤΩΣΗ ΡΙΕΣΗΣ (bar) ΑΡΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (kw) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΕΣΗ (bar) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ (Ευρϊ) ¾" 2 0, J ,00 1" 3 0, J ,00 1 ¼" 4 0, J ,00 1 ½" 6 0, J ,00 2" 8 0, J ,

37 - 37 -

38 - 38 -

39 Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ PROFI ανάςτροφθσ ροισ, Γερμανίασ PROFI-PLUS Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ PROFI-PLUS με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN1963 ΤΥΡΟΣ JPF ΡΑΟΧΗ (m 3 /h) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΤΩΣΗ ΡΙΕΣΗΣ (bar) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΕΣΗ (bar) ΔΙΑΚΕΝΟ ΡΛΕΓΜΑΤΟ Σ (mm) ΒΑΟΣ (kg) ΣΙΜΘ (Ευρϊ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 4,0 440,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 4,0 450,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 4,0 495,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 10,0 950,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 10, ,00 PROFIMAT Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με χρονοκινθτιρα που ρυκμίηεται ςε πζντε χρόνουσ Ανά 4 ϊρεσ, 8 ϊρεσ, 24 ϊρεσ, εβδομάδα, μινα. Βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN19632 ΣΤΠΟ JPF- A/T ΠΑΡΟΥΗ (m 3 /h) ΜΔΓΙΣΗ ΠΣΩΗ ΠΙΔΗ (bar) ΜΔΓΙΣΗ ΠΙΔΗ (bar) ΓΙΑΚΔΝΟ ΠΛΔΓΜΑΣΟ (mm) ΒΑΡΟ (kg) ΣΙΜΗ (Δπξώ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 6, ,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 6, ,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 6, ,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 12, ,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 12, ,00 PROFIMAT A/TP Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με χρονοκινθτιρα που ρυκμίηεται ςε 5 χρόνουσ, Ανά 4 ϊρεσ, 8 ϊρεσ, 24 ϊρεσ, εβδομάδα, μινα και με ρυκμιηόμενθ βαλβίδα ανίχνευςθσ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ.(ρυκμιηόμενθ από 0,1 ζωσ 0,6 bar) ΣΤΠΟ JPF- A/TP ΠΑΡΟΥΗ(m 3 /h ) ΜΔΓΙΣΗ ΠΣΩΗ ΠΙΔΗ (bar) ΜΔΓΙΣΗ ΠΙΔΗ (bar) ΓΙΑΚΔΝΟ ΠΛΔΓΜΑΣΟ (mm) ΒΑΡΟ (kg) ΣΙΜΗ (Δπξώ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 10, ,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 10, ,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 10, ,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 16, ,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 16, ,

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Φίλτρο αιωρημάτων νήματος (string wound) Ιταλίας 20 micron. Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εσωτερικά. Θερμοκρασία έως 60 o C 5'' 7'' 10'' 20''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Φίλτρο αιωρημάτων νήματος (string wound) Ιταλίας 20 micron. Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εσωτερικά. Θερμοκρασία έως 60 o C 5'' 7'' 10'' 20''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Φίλτρο αιωρημάτων νήματος (string wound) Ιταλίας 20 micron. Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εσωτερικά. Θερμοκρασία έως 60 o C 5'' 7'' 10'' 20''

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ: 236/749516-13 ALPHA: 703-002101-232632 EUROBANK: 0026-0216-970100502517 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5223-020209-922

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΘΝΙΚΗ: 236/749516-13 ALPHA: 703-002101-232632 EUROBANK: 0026-0216-970100502517 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5223-020209-922 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Εκπτώσεις: Κωδικός Ε3(30 ) Ε4(40 ) βλέπε πάνω στην στήλη εμπορεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιέχουν ΦΠΑ. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στις αποθήκες μας ή

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2017 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Η αντίστροφη όσμωση είναι σήμερα ίσως η πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος αφαλάτωσης (αφαίρεση αλάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΤΡΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡYΝΤΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΤΡΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡYΝΤΕΣ Τιμοκατάλογος 207 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΤΡΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡYΝΤΕΣ CWT Γερμανίας Ηλεκτρονικοί αποσκληρυντές Φίλτρα νερού OCEAN Ηλεκτρονικός αποσκληρυντής νερού Γερμανικής προέλευσης calmat calmat

Διαβάστε περισσότερα

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια!

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! NanoTech micro Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια 2 Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια Η καταπολζμθςθ των Βακτθρίων αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο Οι χϊροι των

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1)

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1) Sun Power Sun Power Type chapter title (level 1)... 1 Type chapter title (level 2)... 2 Type chapter title (level 3)... 3 Type chapter title (level 1)... 4 Type chapter title (level 2)... 5 Type chapter

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός

Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός Φίλτρα νερού Πισίνα Βιολογικός Φιλτράρισµα µε αντίστροφη όσµωση για εξαιρετικά καθαρό Πρόταση για µονάδα εστίασης µε βάση ακατέργαστο νερό γεώτρησης αχλωρίωτου µάξιµουµ αγωγιµότητας 3.000 µs/cm στο Χέρωµα

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ Σκοπόρ ηερ Ανάλςζερ: Ο Εληνπηζκόο Πξνβιεκάηωλ Χξεζηηθόηεηαο Σηόσορ ηερ Επγαζίαρ: Η πξνεηνηκαζία θαθέ θίιηξνπ Κπιηήπια Απόδοζερ: Η εύθνιε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεραλήο κε ηελ πξώηε θνξά 1.1. Ενέπγειερ με Δοσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανζσ Λουκουμά Κιόςκια Λουκουμά

Μηχανζσ Λουκουμά Κιόςκια Λουκουμά Μηχανζσ Λουκουμά Κιόςκια Λουκουμά Μθχανι Παραγωγισ Λουκουμά LOUK HM-2 Οι μθχανζσ παραγωγισ λουκουμά τθσ Inconeq Hellas καταςκευάηονται ςε μοντζλα με επιτραπζηιεσ και επιδζξιεσ φριτζηεσ ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11

ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 1 Περιεχόμενα ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ SHINE 3 7 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ SHINE 8 9 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 ΑΣΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 12 14 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ 15 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ WILO 16 21 ΚΛΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

BIO TECH SUPPORT Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού Οικιακά Επαγγελματικά Φίλτρα Μηχανήματα Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαγνωστικών μηχανημάτων

BIO TECH SUPPORT Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού Οικιακά Επαγγελματικά Φίλτρα Μηχανήματα Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαγνωστικών μηχανημάτων BIO TECH SUPPORT Κατάλογος 201412 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού Οικιακά Επαγγελματικά Φίλτρα Μηχανήματα Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαγνωστικών μηχανημάτων Ποιοι είμαστε. 2 Τι κάνουμε. 3 Πιστοποιήσεις. Τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Φιλτραρίσματος WATTS MADE IN USA

Συστήματα Φιλτραρίσματος WATTS MADE IN USA Συστήματα Φιλτραρίσματος WATTS MADE IN USA αποκλειστικοί εισαγωγείς H Watts παρουσιάζει το νέο, πρωτοποριακό, ενιαίο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων, που με την εξελιγμένη τεχνολογία του σας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

1 Μέθοδος φίλτρανσης

1 Μέθοδος φίλτρανσης 1 Οικονομική και έξυπνη λύση για την αντιμετώπιση των αιωρούμενων σωματιδίων και των αλάτων. Τοποθετείται στην κεντρική παροχή του δικτύου και προστατεύει αποτελεσματικά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, βρύσες,

Διαβάστε περισσότερα

BIO TECH SUPPORT. Κατάλογος 2013 012

BIO TECH SUPPORT. Κατάλογος 2013 012 BIO TECH SUPPORT Κατάλογος 2013 012 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού Οικιακά Επαγγελματικά Φίλτρα Μηχανήματα Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαγνωστικών μηχανημάτων Ποιοι είμαστε. 2 2 Τι κάνουμε. 3 Πιστοποιήσεις. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 κλιματιςμόσ χώρου ρφκμιςθ χαρακτθριςτικών αζρα: δθμιουργία ςυνκθκών άνεςησ Η ςωςτή ποςότητα του κλιματιςμζνου αζρα που τροφοδοτείται ςτο χώρο από τθν

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ

Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA. Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ Οδθγίεσ Χριςεωσ CASCADA Ηλεκτρικι κοφπα με Φίλτρο Νεροφ ΟΡΙΜΟΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 1. Διαφανζσ ςϊμα 2. Κοιλότθτα κινθτιρασ 3. Ηλεκτρικό διακόπτθ κινθτιρα 4. Μάνταλο ςτερζωςθσ κινθτιρα 5. Κινθτζσ ρόδεσ 6. Σρφπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017 ΌΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιέχουν ΦΠΑ. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στις αποθήκες μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD EQ2 2 Στάδια φιλτραρίσματος: 1. Φίλτρο Ιζημάτων 5 micro για παρακράτηση χώματος λάσπης, σκουριάς, άμμου και μικροσωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερων από 5 μm (0,005 χιλιοστά του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -./ )*+, 0123ÿ12563ÿ789ÿ8259812ÿÿ2ÿ12563ÿ9ÿ3ÿ6ÿ8273ÿ! "#ÿ%&'(ÿ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ UNISOL INTERPLAST ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα Νερού AQUA MADE IN ITALY

Φίλτρα Νερού AQUA MADE IN ITALY Φίλτρα Νερού AQUA MADE IN ITALY Σειρά Standard MODEL 7 Συσκευές για εσωτερικές εγκαταστάσεις Ποτήρι Διάφανο 01-2012 3/4 1/12 21,73 01-2012/1 1 1/12 21,73 01-2013 1/2 1/12 21,73 MODEL 7 Συσκευές για εξωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό

Πλατφόρμα χάρεσ ειςόδου Εξόδου Εξοπλιςμόσ Αζρα/ Νερό Κακαριςμόσ Αίκουςασ Κακαριςμόσ Ψευδοροφισ Κακαριςμόσ Φίλτρων Κλιματιςτικϊν Κακαριςμόσ θμάνςεων Κατθγοριϊν Κακαριςμόσ Σοίχου πίςω από το ταμείο Κακαριςμόσ Ραφιϊν & Προϊόντων Αντικατάςταςθ Φκαρμζνων Σιμϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

FILTERSMAN ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

FILTERSMAN ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 FILTERSMAN ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 8500-9103 Dosing system "lavatrix" with poliphosphate salts ¾" 28,00 04 8500-9109 Filter for scale " idro-garden" ¾" 12,00 04 8500-8107 Proportional Dosing for salts with by-pass

Διαβάστε περισσότερα

Δομι. Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει

Δομι. Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει Δομι των μεμβρανϊν Δομι Στρϊμα λιπιδικϊν μορίων πάχουσ 5 nm που λειτουργεί ωσ φραγμόσ Εξειδικευμζνεσ δίοδοι και αντλίεσ (πρωτεΐνεσ) ελζγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει Διπλοςτοιβάδα λιπιδίων Η λιπιδικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώων Πολυτεχνείου , Καρδίτσα Τηλ: / Web-page:

Ηρώων Πολυτεχνείου , Καρδίτσα Τηλ: / Web-page: Ηρώων Πολυτεχνείου 65 43100, Καρδίτσα Τηλ: 24410 73034/41951 Email: skouroup@vkk.gr, mkalorizou@vkk.gr, info@vkk.gr Web-page: www.vkk.gr Καθαριςμόσ και απολύμανςη εκτροφών μινκ μετά τη θανάτωςη Απολυμαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS

ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS ECO DYNAMIC GREEN TECHNOLOGY ENERGY SSOLUTIONS Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του θλεκτρκοφ λζβθτα. PASSPORT Ηλεκτρικοί λζβθτεσ/module(μονάδεσ) με ζλεγχο μικροεπεξεργαςτϊν ECODYNAMIC ΜRT/MODULE 6,8,10,12,15,18,24,30

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ 12.04

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤ ΕΑ ΠΕ 12.04 1 ΒΑΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕ ΣΟΤ ΜΗΚΟ: m, dm, cm, mm Μζτρο, δζκατο, εκατοςτό, χιλιοςτό 1m = 100 cm = 1000 mm 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,1 cm = 0,001 m (Π.χ. : 2,56 m = 256 cm = 2560mm 36 mm = 3,6 cm = 0,036 m)

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA ΕΙΑΓΩΓΗ. AD14 Waterproof Ph/ORP Tester

Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA ΕΙΑΓΩΓΗ. AD14 Waterproof Ph/ORP Tester Εγχειρίδιο Χρήςεωσ Μετρητή ADWA AD14 Waterproof Ph/ORP Tester Αγαπθτζ Πελάτθ Συγχαρθτιρια για τθν επιλογι του οργάνου ADWA AD14. Παρακαλοφμε διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςεωσ πριν τθν χριςθ. Το όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:.

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 14 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 273 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 276

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾ ½ ¾ Προϊόντα SIMPLEX Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ¾ 10027 23,62 ιακόπτης αρθρωτός δισωληνίου ½ 12001 16,19 ¾ 12002 18,43 ιακόπτης ίσιος µονοσωληνιου ½ 10001 18,47 ¾

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2017 ΧHMEIA 10 Δεκεμβρίου 2016 ΛΥΚΕΙΟ :.... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2.. 3.. ΜΟΝΑΔΕΣ: Η Χημεία του κραςιοφ Το κραςί είναι το προϊόν τθσ ηφμωςθσ των ςακχάρων, που υπάρχουν ςτο χυμό (μοφςτογλεφκοσ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ. Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ Καθαριςμόσ Αντλιών Σώμα Αντλιών Ακροςωλήνια Μάνικεσ Καθαριςμόσ Νηςίδασ Κουβάσ Νερού Κάδοσ Απορριμμάτων Καθαριςμόσ Ψηλών Σημείων Κάτω πλευρά Στεγάςτρου Φάςα Κεντρικό Σιμα Πρατθρίου Μονολικικό Τιμϊν Φωτοςκάφεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102

Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102 Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102 EL 01 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ EOLO 2530X316 Κάνουλα EOLΟ με ανοξείδωτη λαβή AISI 316, πλαστικοποιημένη με υποδοχή λαστιχοσωλήνα 2511B Κάνουλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PULSAR PULSAR ΠΡΑΣΙΝΟΣ 0-100 lt/h 100 4000 0,108 PULSAR ΜΑΥΡΟΣ 0-150 lt/h 100 4000 0,118 PULSAR ΜΩΒ BUBBLER 0-140 lt/h 100 4000 0,124 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ PULSAR ΣΕ ΛΟΓΧΗ 0-70lt/h

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη Όργανα Τλικά: Δυναμόμετρο 2 ι 2,5Ν Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Βαρίδι 50g Βάςθ Ράβδοι ςτιριξθσ Δοχείο με νερό κοπόσ τθσ άςκθςθσ: Οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΣΟΤ BOYLE(βαςιςμζνο ςε πείραμα)

ΝΟΜΟ ΣΟΤ BOYLE(βαςιςμζνο ςε πείραμα) 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ τθσ Κυπραίου Φωτεινισ 'Eτοσ:2012-2013 ΝΟΜΟ ΣΟΤ BOYLE(βαςιςμζνο ςε πείραμα) O Νόμος του Boyle τθ κερμοδυναμικι ο Νόμοσ του Boyle είναι ζνασ από τουσ τρεισ νόμουσ των αερίων.ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Code: C90 1 Στάδιο φιλτραρίσματος. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα GAC με Πολυφωσφορικά απομακρύνει χλώριο, οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κέρκυρα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ. 850 / 5.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληρ.: Α. Μπατσούλης - N. Σαρακηνός Τηλ.: 45551, 39824 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα