ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο αιωρθμάτων νιματοσ (string wound) Ιταλίασ 20 micron. Ø61mm εξωτερικά x Ø28 mm εςωτερικά. Θερμοκραςία ζωσ 60 o C 5'' 7'' 10'' 20'' 2,20 2,40 2,80 9,40 Φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου (melt blown) Ιταλίασ 20 micron Ø63 εξωτερικά x Ø28 εςωτερικά. Θερμοκραςία ζωσ 65 o C 5'' 7'' 10'' 20'' 2,30 2,50 2,90 10,30 Φίλτρο αιωρθμάτων ςιτα (πλαςτικι) Ιταλίασ 60 micron 5'' 7'' 10'' 20'' 8,90 10,40 14,60 24,60 Φίλτρο πολυφοςφατίου. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ δθμιουργία και επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςτισ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, ςτα μπόϊλερ, ςτουσ λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, ςτουσ εναλλάκτεσ, ςτα πλυντιρια κ.λπ. 5'' 7'' 10'' 20'' 9,90 14,90 19,90 44,80 s6/5-1 -

2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ υςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 19,00 3/4'' 21,20 1'' 21,80 υςκευι φίλτρου 7'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 21,80 3/4'' 22,50 1'' 23,50 υςκευι φίλτρου 10'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 22,90 3/4'' 23,60 1'' 24,50 υςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2'' 64,00 3/4'' 65,60 1'' 68,00 11/4'' 69,50 s5/

3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΡΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΕΝΕΣ ΥΨΟΣ 5'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 53,00 55,60 57,00 ΥΨΟΣ 7'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 7''τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 56,00 57,50 59,00 ΥΨΟΣ 10'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 10''τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 58,00 59,00 62,70 ΥΨΟΣ 20'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 142,00 142,30 147,00 148,50 s5/

4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΡΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΥΨΟΣ 5 ' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 5'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 69,00 69,90 72,50 ΥΨΟΣ 7'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 7'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 74,00 76,00 78,00 ΥΨΟΣ 10ϋ' Διπλι ςυςκευι φίλτρου 10'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 81,90 74,50 86,60 ΥΨΟΣ 20'' Διπλι ςυςκευι φίλτρου20'' κατά των αλάτων. Σριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Φιλτράρει το νερό από αιωροφμενα και δια φυςιγγίου πολυφοςφατίου εξαςφαλίηει τθ διάςπαςθ των αλάτων με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ ςε αγωγοφσ και ςυςκευζσ. Max πίεςθ 8,6 Bar 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 192,30 192,30 198,50 198,50 s5/

5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ υςκευι φίλτρου 5'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 25,00 26,60 27,00 υςκευι φίλτρου 7'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 26,00 26,50 28,00 υςκευι φίλτρου 10'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 27,50 28,00 28,80 υςκευι φίλτρου 20'' τριϊν τμθμάτων με ορειχάλκινο ςπείρωμα και διάφανο δοχείο. Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 8,6 bar. Η ςυςκευαςία περιλαμβάνει φίλτρο νιματοσ 20micron και κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. 1/2" 3/4" 1" 11/4'' 77,00 77,00 79,80 79,80 s5/5-5 -

6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΝΕΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο ρθτίνθσ για τθν αφαίρεςθ τθσ ςκλθρότθτασ (αςβζςτιο μαγνιςιο) από το νερό. 10" 20" 16,60 36,00 Φίλτρο ρθτίνθσ Mixed-bed για τθν παραγωγι απιονιςμζνου νεροφ. 10" 20" 24,50 53,00 Πολυφωςφάτ ςε κρυςτάλλουσ 1 Kgr 17,80 Κλειδί ςυςκευισ τριϊν τμθμάτων 2,90 Πλαςτικι βάςθ μονι Πλαςτικι βάςθ διπλι 3,30 6,20 e6/5-6 -

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ OMNIPURE ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block OMB 934 0,5 micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διάκενο: 10 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 5 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 Διάκενο: 0,5 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53 18,80 21,60 29,80 34,00 Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block Ρεριζχει ειδικι ρθτίνθ για τθν αφαίρεςθ του μολφβδου. OMB micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Ραροχι: gal Θερμοκραςία: ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" NSF Standards 42 & 53 39,90 e/5-7 -

8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ GAC micron για τθν αντιμετϊπιςθ του χλωρίου, τθσ δυςάρεςτθσ γεφςθσ και οςμισ του νεροφ, των φυτοφαρμάκων, αιωροφμενων ςωματιδίων κ.α. Ρεριζχει κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα ςε περίβλθμα πολυςτερίνθσ επιτρζποντασ το μζγιςτο φιλτράριςμα του νεροφ από αυτόν. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ EP-10 5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ CBC-10 0,5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο τφποσ CCBC-10 1 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρο CBR2-10 0,5 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Ρεριζχει ειδικι ρθτίνθ για τθν αφαίρεςθ του μολφβδου. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Διάκενο: 20 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) Διάκενο: 5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) Διάκενο: 0,5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) SCBC-10 0,5 micron Εμπεριζχει ρινίςματα αργφρου Διάκενο: 1 micron coconut (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ: (73mm x 248mm) P CBR2-10-GREEN 0,5 micron P CBR2-10-BLACK 0,5micron 27,90 27,80 38,00 75,00 38,80 45,00 39,00 e/5-8 -

9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝΕΓΟΥ ΑΝΘΑΚΑ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Ανταλλακτικό φίλτρο Microguard τφποσ MG- 10CCBR 0,15 micron. Ρεριζχει ςυμπιεςμζνο ενεργό άνκρακα Coconut carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.α. Διακζτει μεμβράνθ πολυςουλφιδίου 0,15 micron για τθν αποτελεςματικι αφαίρεςθ κατά 99,99% όλων των βακτθρίων και κυςτϊν. Ανταλλακτικά φίλτρα ενεργοφ άνκρακα P-250. Σα ανταλλακτικά προςφζρονται ςε ςετ δφο τεμαχίων και είναι ςυμβατά μόνο για τθν ςυςκευι US Αφαιροφν αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα με βάςθ ςτιριξθσ. Διακζτει κοφμπωμα για ςωλθνάκι 1/4" και φίλτρο γριγορθσ αλλαγισ. Σοποκετείται ςε μθχανιματα καφζ, παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ κ.α. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Διάκενο: 0,15 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 60 οc Διαςτάςεισ: 2 7/8" x 9 3/4" (73mm x 248mm)) Διάκενο: 5 micron Παροχι: 3,8 lt/min Θερμοκραςία ζωσ 82,2 ο C Απόδοςθ: ζωσ lt. Πίεςθ ΜΑΧ: 8,62 bar Θερμοκραςία: 4,4-37,8 o C) P Συςκευι κομπλζ P Ανταλλακτικό 152,00 77,50 90,00 47,80 Φίλτρο ψυγείου, φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα (Coconut) post carbon 5 micron Για παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ, ψφκτεσ κ.α. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: ζωσ lt Πίεςθ λειτουργίασ: 8,62 bar Θερμοκραςία ζωσ 37,8 o C GS-10 RO κουμπωτό για ςωλθνάκι ¼" 34,00 Τζςτερ ανίχνευςθσ χλωρίου 20ml Οδθγίεσ χριςθσ: Γεμίηουμε ζνα ποτιρι με νερό και ρίχνουμε 4 ςταγόνεσ από το τεςτ χλωρίου. τθ ςυνζχεια ανακατεφουμε με ζνα κουταλάκι. Αν το χρϊμα του νεροφ ζχει αλλάξει τότε το νερό μασ ζχει χλϊριο. 15,50 s/5-9 -

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΕΝ. ΑΝΘΑΚΑ- ΚΕΑΜΙΚΑ & ΨΥΓΕΙΟΥ Ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, 5 & 10 micro. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Απόδοςθ: ζωσ lt / 6000 lt αντίςτοιχα FIL-ECB 10'' 5 mic. FIL-ECB 10'' 10 mic. FIL-ECB 20'' 5 mic. FIL-ECB 20'' 10 mic. 15,00 15,50 24,00 24,50 Ειδικό φίλτρο δφο ςε ζνα. Σο νερό ςε πρϊτο ςτάδιο διζρχεται μζςα από το πατενταριςμζνο φίλτρο πολυπροπυλενίου, όπου ςυγκρατοφνται τα ολικά αιωροφμενα ςωματίδια. ε δεφτερο ςτάδιο περνάει μζςα από κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά και κολερότθτα. Διάκενο: 10 micron 12,90 Ανταλλακτικό προ-φίλτρο με κεραμικό περίβλθμα 0,9 micron για τθν αφαίρεςθ των ολικϊν αιωροφμενων ςωματιδίων. Ανταλλακτικό φίλτρο με κεραμικό περίβλθμα εξωτερικά 0,9 micron, κοκκϊδθ ενεργό άνκρακα εςωτερικά για πολλαπλό φιλτράριςμα, για τθν αντιμετϊπιςθ του χλωρίου, τθσ δυςάρεςτθσ γεφςθσ, οςμισ του νεροφ και των αιωροφμενων ςωματιδίων. Παροχι: 3,3 lt/min Διαςτάςεισ: 10" Πίεςθ λειτουργίασ: 8,62 bar Προφίλτρο Κεραμικό + Ενεργοφ άνκρακα 16,00 29,50 Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα post carbon για ψυγεία, ςυςτιματα φίλτρανςθσ, αντίςτροφεσ οςμϊςεισ, μθχανζσ καφζ, ψφκτεσ νεροφ κ.α. Κακαρίηει το νερό, αφαιρεί το χλϊριο εξαλείφει τισ οςμζσ του νεροφ. ΝW ,80 R/5 Ρρο-Φίλτρο αιωρθμάτων πείρωμα 1/4" Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: lt Πίεςθ λειτουργίασ: 5,2 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ: 37,8 o C Φίλτρο ενεργοφ άνκρακα post carbon για παγομθχανζσ, ψυγεία, καφετιζρεσ, ψφκτεσ. Παροχι 1/4" - κοφμπωμα Διαςτάςεισ: 2" x 10" Απόδοςθ: lt ι 12 μινεσ Πίεςθ λειτουργίασ: 7 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ: 37,8 o C Φίλτρο εμπλουτιςμοφ με ιχνοςτοιχεία αςβεςτίου, μαγνθςίου, ρφκμιςθ του ph. Σοποκζτθςθ ςε μονάδεσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. Απόδοςθ: ζωσ 5.678lt ι 12 μινεσ Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62bar - 37,8 o C EW-AIP-10 15,50 EW-AIC-10 15,50 NW ,00

11 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Φίλτρο βρφςθσ SUPER MIKE Ιταλίασ Σοποκετείται ςε όλεσ τισ βρφςεσ χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων. Διακζτει μθχανιςμό υπενκφμιςθσ αλλαγισ του φίλτρου. Περιζχει ανταλλακτικό φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Ανταλλακτικό φίλτρου ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα Carbon Block + kdf ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΙΜΗ Φίλτρο Βρφςθσ Mike Λευκό Κομπλζ 34,00 Φίλτρο Βρφςθσ Mike Διάφανο Κομπλζ 34,00 Ανταλλακτικό ενεργοφ άνκρακα 9,80 Ικανότθτα παροχισ 1,9 lt/min Δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ 1000 λίτρα Ηωι φίλτρου 2-3 μινεσ Πίεςθ λειτουργίασ 1,7 ζωσ 8,6 bar Θερμοκραςία λειτουργίασ 2 ζωσ 38 ο C ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Συςκευι άνω πάγκου Countertop Ιταλίασ. Ρροςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Countertop WF-035 Τιμι 52,80 Ρροτεινόμενο Ανταλλακτικό φίλτρου ςυμπιεςμζνου φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα Coconut carbon block 1 micron. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Δεν αφαιρεί τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Διάκενο: 1 micron (φυτικόσ ενεργόσ άνκρακασ) Παροχι: gal Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 51,6 ο C Διαςτάςεισ: 2,87" x 9,75" r/ Πξνηεηλόκελν Αληαιιαθηηθό NSF Standards 42 ΟΜΒ 934 1Μ

12 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ NOGA ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μονι ςυςκευι άνω πάγκου Countertop Noga Ολλανδίασ. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 62,00 Διπλι ςυςκευι άνω πάγκου Countertop NOGA Ολλανδίασ. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 105,00 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ COUNTERTOP PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ υςκευι άνω πάγκου βαρζου τφπου PENTEK Αμερικισ, μζγιςτθσ πίεςθσ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςίασ λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Προςαρμόηεται εφκολα ςε όλεσ τισ βρφςεσ με τον ειδικό διακόπτθ που διακζτει Τιμι: 77,00 ΦΙΛΤΑ ΒΥΣΗΣ ΑΝΩ ΡΑΓΚΟΥ COUNTERTOP DIGIPURE 9000S υςκευι άνω πάγκου DIGIPURE 9000S με ψθφιακι οκόνθ για τθν ζγκαιρθ ειδοποίθςθ τθσ αλλαγισ του φίλτρου βάςθ τθσ ποςότθτασ του νεροφ και του χρόνου που ζχει περάςει. Θ μπλε ζνδειξθ τθσ οκόνθσ δείχνει τα λίτρα και τισ θμζρεσ που απομζνουν για τθν αλλαγι του φίλτρου. Θ κόκκινθ ζνδειξθ τθσ οκόνθσ και το θχθτικό ςιμα προειδοποιοφν για τθν αλλαγι του φίλτρου. Λειτουργεί με 2 μπαταριζσ. Τιμι: 114,

13 - 13 -

14 - 14 -

15 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΤΩ ΡΑΓΚΟΥ NOGA NETHERLANDS ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ υςκευι κενι με ςπείρωμα 1/4" Κενι 27,90 Μονό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο πολυπροπυλενίου - ενεργοφ άνκρακα 2 ςε ζνα, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί αποτελεςματικά από το νερό αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Διπλό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα 5 micron, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί και όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί από το νερό αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Τριπλό ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ κάτω πάγκου. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block, βρυςάκι ςφαιρικό deluxe, κλειδί, και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Αφαιρεί αιωροφμενα ςωματίδια, χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ κατάλλθλθ για ενυδρεία. Προςφζρεται με φίλτρο ςωματιδίων, ενεργοφ άνκρακα, ςφςτθμα μεμβράνθσ (75GPD) και όλα τα παρελκόμενα για τθν τοποκζτθςθ τθσ. Φίλτρο παροχισ ντουσ. Περιζχει ενεργό άνκρακα από καρφδα και KDF. Απομακρφνει αποτελεςματικά το χλϊριο και αποτρζπει τθν ανάπτυξθ βακτθρίων. Προφφλαξθ από τριχόπτωςθ και ερεκιςμοφσ του δζρματοσ. Μονό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Ανταλλακτικό φίλτρο Διπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο Σριπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ Προφίλτρο Ανταλλακτικό φίλτρο 93,00 124,00 185,00 NW ,00 φνδεςθ 1/2" 62,00 υςκευι φίλτρου πλυντθρίου με πολυφοςφατίου, για προςταςία του πλυντθρίου από επικακιςεισ αλάτων. Πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 6 Bar. φνδεςθ 3/4" 15,50 r/5-15 -

16 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΡΑΓΚΟΥ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10" και ςπείρωμα 1/2". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 52 ο C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block 5 micron, κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ.. Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10" και ςφςτθμα γριγορου κουμπϊματοσ για ςωλθνάκι 1/4". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου. Περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρα νεροφ, λάςτιχο 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι του φίλτρου. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. Διπλι ςυςκευι Slim Line τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water φψουσ 10". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου Θ ςυςκευαςία περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρα παροχισ νεροφ, λάςτιχο μικουσ 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ. P EP Μονό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ P CBC Μονό ςφςτθμα φίλτρου με κοφμπωμα κομπλζ P Διπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ 93,00 155,00 140,00 Τριπλι ςυςκευι Slim Line τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water φψουσ 10". Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ 8,6 bar και κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 52 o C. Σοποκετείται κάτω του πάγκου Θ ςυςκευαςία περιλαμβάνει: ςυςκευι φίλτρου, φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα EP-10 carbon block 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα CBC-10 carbon block 0,5 micron, βρυςάκι, ςυνδετιρασ παροχισ νεροφ, λάςτιχο μικουσ 2 m, κλειδί για εφκολθ αλλαγι των φίλτρων. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, ίνεσ αμιάντου, φυτοφάρμακα, πακογόνα βακτιρια και παραςιτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ: cryptosporidium, Giardia, entamoeba, toxoplasma, cysts κ.λπ.. P Σριπλό ςφςτθμα φίλτρου κομπλζ 215,00 Δεν αφαιροφν τα αναγκαία για τον οργανιςμό μζταλλα και ιχνοςτοιχεία

17 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 50 G/D NOGA NETHERLANDS ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων 50 GPD. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50 GPD., Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, μολυςματικοφσ ρφπουσ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 6 ςταδίων 50 GPD. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό, απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα, αντλία αφξθςθσ τθσ πίεςθσ (booster) Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων 50 GPD. Περιλαμβάνει φίλτρα & λαμπτιρα UV,. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό, απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4360 (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4364 (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα φίλτρο εμπλουτιςμοφ Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4360 PUMP (κομπλζ) Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD TEM-NW 4376-UV Φίλτρο αιωρθμάτων Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα φίλτρο γραμμισ ενεργοφ άνκρακα Μεμβράνθ 50GPD 349,00 370,00 390,00 595,00 498,00 r/5-17 -

18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΗ s/5 Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 4 ςταδίων και ςφςτθμα UV. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, λαμπτιρα UV, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ.. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 5 ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο αιωρθμάτων 1 micron, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ 6ςταδίων. Περιλαμβάνει φίλτρο αιωρθμάτων 5 micron, φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα carbon block, φίλτρο αιωρθμάτων 1 micron, μεμβράνθ FILMTEC 50 GPD, φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS-10 RO post carbon, δεφτερο φίλτρο γραμμισ φυτικοφ ενεργοφ άνκρακα GS- 10 RO/CAL post carbon, για εμπλουτιςμό του νεροφ με ιχνοςτοιχεία αςβεςτίου-μαγνθςίου και ρφκμιςθ του ph, δοχείο, βρυςάκι, κλειδί, ςωλθνάκι και όλα τα εξαρτιματα ςφνδεςθσ. Παρζχει απόλυτα κακαρό νερό απαλλαγμζνο από χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλάτων, βαρζα μζταλλα, επιβλαβείσ χθμικζσ ενϊςεισ, όπωσ νιτρικά, φυτοφάρμακα, παραςιτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, VOCs, μικροοργανιςμοφσ κ.λπ. P-RO404 (κομπλζ) 490,00 P-RO404UV (κομπλζ) 649,00 P-RO505 (κομπλζ) 540,00 P-RO606 (κομπλζ) 580,

19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕ UV Τεχνικά χαρακτθριςτικά ΣΤΠΟ ΤΝΔΕΘ ΠΑΡΟΧΘ (Lt/h) ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ (μws/cm 2 ) ΙΧΤ (Wh) ΜΕΓΙΣΘ ΠΙΕΘ (bar) ΜΘΚΟ (mm) ΔΙΑΜΕΣΡΟ (mm) TIMH ΚΟΜΠΛΕ EU-HA-300 ¼" Wh ,8 145,00 EU-HA- 310 ½" Wh ,5 260,00 EU-HA-325 ¾" Wh ,5 600,00 EA-UV1 1" Wh ,0 980,00 ΣΤΠΟ ΑΝΣ/ΚΘ ΛΤΧΝΙΕ TIMH ΑΝΣ/ΚΟ ΘΑΛΑΜΟ TIMH BALLAST ΣΙΜΘ EU-HA-300 EU-ΘΑ500 35,00 EU-ΘΑ530 18,00 EU-HA W 65,00 EU-HA- 310 EU-ΘΑ502 60,00 EU-ΘΑ532 22,00 EU-HA W 65,00 EU-HA-325 EU-ΘΑ508 80,00 EU-ΘΑ538 50,00 EU-HA W 140,00 EA-UV1 EU-ΘΑ508 80,00 EU-ΘΑ064 80,00 EU-HA W 140,

20 ΒΥΣΕΣ MIX ΦΙΛΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΑΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΣΑΚΙΑ ΦΙΛΤΩΝ Τψθλισ αιςκθτικισ μπαταρία κουηίνασ τριϊν διαδρομϊν του οίκου GM Rubinetterie Ιταλίασ. Εκτόσ από κρφο και ηεςτό νερό, διακζτει και παροχι ςφνδεςθσ ςυςκευισ φίλτρου. Διακζτει δφο ξεχωριςτοφσ κεραμικοφσ μθχανιςμοφσ. Χωρίσ δεφτερο βρυςάκι ςτον πάγκο τθσ κουηίνασ, απολαμβάνετε με τον πιο πρακτικό και καλαίςκθτο τρόπο τθν ποιότθτα του νεροφ που χρειάηεςκε ςε κάκε περίπτωςθ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ Σφποσ βρφςθσ: MIX O FIL 3180 Ιηαιίαο Ιηαιίαο Ιηαιίαο υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 36 cm Σφποσ βρφςθσ: MIX O FIL 2680 canna90 υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 28 cm Σφποσ βρφςθσ: MC420 υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (μπλε) Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (κόκκινο) Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 3/8" (ουδζτερο) Υψoσ βρφςθσ: 18 cm υνδζςεισ παροχισ: Κρφο νερό: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Ηεςτό νερό: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Φίλτρο: πιράλ εφκαμπτο 1/2" Υψοσ βρφςθσ: 31cm GM-003A 495,00 GM-003B 495,00 GM-003C 315,00 DAF ,00 s/5-20 -

21 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΒΒ PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι BIG-BLUE για μεγάλεσ παροχζσ Διατίκεται ςε δφο τφπουσ: BIG-BLUE 10" ςφνδεςθ 1" ι 1 1/2" BIG-BLUE 20" ςφνδεςθ 1" ι 1 1/2" Παροχι ςυςκευισ 1": 57 lt/min. Παροχι ςυςκευισ 1 1/2": 76 lt/min. Μζγιςτθ πίεςθ BB10'': 6,9 bar Μζγιςτθ πίεςθ BB20'': 6,2 bar Θερμοκραςία ζωσ 37,8 ο C. Διάςταςθ ςυςκευισ BB 10'' 333mm x 184mm Διάςταςθ ςυςκευισ BB 20: 594mm x 184mm Φίλτρο αιωρθμάτων πολυπροπυλενίου BLOWN) διαμζτρου 4,5" για ςυςκευζσ BIG - BLUE. Διαςτάςεισ ΒΒ 10" (254mm x 114mm) Διαςτάςεισ ΒΒ 20" (508mm x 114mm) Φίλτρο αιωρθμάτων ECP για ςυςκευζσ BIG-BLUE. Pleated cellulose/polyester τφπου πλιςζ. Διακζτει μεγάλθ επιφάνεια φίλτρανςθσ οφτωσ ϊςτε να παρατείνει τθν αντικατάςταςι του. Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ BB 10" (248mm x 114mm) Διαςτάςεισ ΒΒ 20" (508mm x 114mm) Φίλτρο ςυμπιεςμζνου ενεργοφ άνκρακα, EPM carbon block 10 micron για ςυςκευζσ BIG-BLUE. Αφαιρεί αποτελεςματικά χλϊριο, δυςάρεςτθ γεφςθ και οςμι, ςκουριά, κολερότθτα, φυτοφάρμακα, οργανικά χθμικά, τοξικά, αιωροφμενα ςωματίδια κ.λπ. Παροχι EPM-BB10'': 7,6 lt/min Παροχι EPM-BB20'' 15 lt/min Θερμοκραςία: 4,4 ο C ζωσ 82,2 ο C Διαςτάςεισ 10" (248mm x 118mm) Διαςτάςεισ 20" (508mm x 118mm) lt lt BIG-BLUE 10'' 1" BIG-BLUE 10'' 11/2" BIG-BLUE 20'' 1" BIG-BLUE 20'' 1 1/2" EU-FA038-BB10'' 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron EU-FA039-BB20'' 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron P-ECP1-BB10 1 micron 5 micron 20 micron -50 micron P-ECP1-BB20 1 micron 5 micron 20 micron 50 micron P EPM BB10 P EPM BB20 125,00 133,00 186,00 198,00 19,90 39,00 38,00 67,00 89,00 188,00 Κλειδί για ςυςκευζσ BIG-BLUE 10" Κλειδί για ςυςκευζσ BIG-BLUE 20" 10'' & 20ϋϋ 7,90 O-ring για ςυςκευζσ BIG-BLUE P ,90 S/5-21 -

22 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 12lt Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 41lt Δοχείο αντίςτροφθσ όςμωςθσ 75lt EU-DE 032 EU-DE 096 EU-DE ,00 210,00 345,00 Βανάκι δοχείου 1/4" ςπείρωμα x 1/4" ςωλθνάκι TEM-NW ,80 Βαλβίδα shut off 1/4" TEM-NW ,00 υνδετιρασ (κλζφτθσ νεροφ) 1/2" x 1/2" x 1/4" F ,00 ωλθνάκι ςφνδεςθσ 1/4" EW-PE-14W 1,60/m Μεταλλικι βάςθ φίλτρου μονι Μεταλλικι βάςθ φίλτρου διπλι Μεταλλικι βάςθ φίλτρου τριπλι Clips μονό 2" Clips μονό 2 1/2" Clips μονό 3" Clips διπλό 2" x 2" Clips διπλό 2" x 2 1/2" Clips διπλό 2 1/2" x 2 1/2" Νίπελ πλαςτικό 1/4" Νίπελ πλαςτικό 3/8" Νίπελ πλαςτικό 1/2" Νίπελ πλαςτικό 3/4" Νίπελ πλαςτικό 1" υςτολι Αμερικισ 1/2" Χ 1/4" υςτολι Αμερικισ 3/4" Χ 1/4" υςτολι Αμερικισ 3/4" Χ 1/2" NP-2P NP-3P NP-4P NP-5P NP-6P 5,90 13,00 18,00 1,80 1,50 3,50 2,50 2,80 3,50 1,50 1,90 2,00 2,50 3,50 4,30 4,50 4,50 s/5-22 -

23 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Ρακόρ ίςιο αρςενικό 1/4" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,60 Ρακόρ ίςιο κθλυκό 3/4" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,40 Ρακόρ ίςιο κθλυκό 1/2" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" κοφμπωμα Γωνία αρςενικι 1/4" x 1/4" κοφμπωμα Γωνία αρςενικι 3/8" x 1/4" κοφμπωμα TEM-ΝW 5105 TEM-NW 5110 UST-Q-ME0406 2,80 2,80 2,80 Γωνία αρςενικι 1/8" ςπείρωμα x 1/4" κοφμπωμα για ςωλθνάκι με ρυκμιςτι ροισ για μεμβράνθ GPD (μπλε) TEM-NW 5105-B 12,00 Σαφ 1/4 ςπείρωμα x 1/4 κοφμπωμα για ςωλθνάκι x 1/4 κοφμπωμα για ςωλθνάκι TEM-NW ,80 Σαφ 1/4" κουμπωτό TEM-NW ,50 φνδεςμοσ με κοφμπωμα 1/4" UST-Q-UC0404 2,80 s5/5-23 -

24 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Ρακόρ αρς. ίςιο 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι Ρακόρ αρς. ίςιο 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι Ρακόρ αρς. ίςιο 3/8" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE063 EU-DE064 EU-DE069 2,20 2,20 3,80 Ρακόρ κθλ. ίςιο 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE068 3,90 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι Γωνία αρςενικι 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι Γωνίασ αρςενικι 3/8" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE060 EU-DE061 EU-DE070 2,10 2,20 4,90 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι. Εςωτερικά με ανοξείδωτο αντεπίςτροφο (check valve) EU-DE079 12,50 Γωνία αρςενικι 1/8" x 1/4" ςωλθνάκι με ρυκμιςτι ροισ για μεμβράνθ 100 GPD (κόκκινο) 75 GPD (Μπλζ) EU-DE072 13,00 Σαφ 1/4" ςπείρωμα x 1/4" x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE065 3,80 Σαφ 1/4" x 1/4" ςπείρωμα x 1/4" ςωλθνάκι EU-DE066 3,80 Σαφ 1/4" ςωλθνάκι EU-DE067 2,90 s5/5-24 -

25 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Αντάπτορασ ςυςκευισ πάγκου βαρζωσ τφπου Countertop ςφαιρικόσ με ρακόρ για ςωλθνάκι ςφνδεςθσ 1/4" Αντάπτορασ ςυςκευισ πάγκου βαρζωσ τφπου Countertop ςφαιρικόσ με ρακόρ για ςωλθνάκι ςφνδεςθσ 3/8" Γωνία ςφνδεςθσ 1/4 με ρακόρ για ςυςκευι Countertop Γωνία ςφνδεςθσ 3/8 με ρακόρ για ςυςκευι Countertop EW-SR-1/4 EW-SR-3/8 EW-C2-1/4 EW-C2-3/8 18,80 19,80 6,40 6,80 Γωνία 1/4" για ρουξoφνι Countertop EW-C-01 6,40 Γωνία με ρουξοφνι ςυςκευισ Countertop DAF-08 11,80 Νιπελάκι ςυςτολικό για το ρουξοφνι μπαταρίασ Υψοσ 10mm EW-C mm 3,50 Νιπελάκι ςυςτολικό για το ρουξοφνι μπαταρίασ Υψοσ 15mm EW-C mm 3,90 Λάςτιχο για ςυςκευι Countertop 1/4" Λάςτιχο για ςυςκευι Countertop 3/8" EW-CL-1/4 EW-CL-3/8 1,60/m 1,90/ m s5/5-25 -

26 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΙΛΤΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ Βρυςάκι πατθτό Βρυςάκι ςφαιρικό deluxe Βρυςάκι πατθτό Βρυςάκι ςφαιρικό deluxe 19,90 24,50 Βρυςάκι ςφαιρικό NEW bar Βρυςάκι ςφαιρικό πολυτελείασ Βρυςάκι ςφαιρικό NEW bar Βρυςάκι ςφαιρικό πολυτελείασ 39,00 45,00 Μθχανικόσ ελεγκτισ διαρροϊν κουμπωτόσ, που προςαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ οι οποίεσ ςυνδζονται με ςωλθνάκι 1/4". Κλείνει τθν παροχι ςε περίπτωςθ διαρροισ του νεροφ. TEM-NW ,00 Μειωτζσ πιζςεωσ κουμπωτοί, που προςαρμόηονται ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ οι οποίεσ ςυνδζονται με ςωλθνάκι 1/4". Μεμβρανοκικθ 1,8" - 2" 8,6 bar Γωνία 1/8 x 1/4 Γωνία 1/8 x 1/4 με αντεπίςτροφο Γωνία 1/8 x 1/4 Flow Restrictors Μεμβρανοκικθ 3" Γωνία 1/4" x 1/4" ( x3 τμχ) TEM-NW5415 (ρυκμιηόμενοσ) UST-Q-PV0404 (ςτάνταρ πίεςθ 4,8bar) EU-DE010 EU-DE060 EU-DE079 EU-DE071 DE007 DE061 23,00 15,00 17,40 2,50 11,00 11,00 49,00 2,50 Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ CSM GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ Filmtec USA GPD Μεμβράνθ CSM GPD Βαλβίδα αντεπιςτροφισ 1/4" Flow Restrictor 1/4" 300 GPD (Ρυκμιςτισ ροισ) EU-DA 050 EU-DA 052 EU-DA 053 EU-DA 054 EU-DA 055 DOW-002 DOW-003 DOW-004 EU-DB 030 EU-1/4SCV EU-DE110 50,00 58,00 75,00 82,00 89,00 75,00 79,00 95,00 178,00 14,60 15,00 s5/5-26 -

27 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΩΝ 3G SLIM LINE PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, 10". πείρωμα 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water με ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ, φψοσ 10". πείρωμα 3/8" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 13 3/8" x 5 1/4" (340mm x 133mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψοσ 10". πείρωμα 1/4" 3/8" 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm) Μονι ςυςκευι 3G Slim Line νζασ γενιάσ τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10", διάφανθ. πείρωμα 1/2" Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 19 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 1/2" x 4 5/8" (318mm x 118mm) P (1/2") P (3/8") P (1/4") P (3/8") P (1/2") P (1/2") 49,00 49,00 39,00 39,00 40,00 52,00 Κλειδί για ςυςκευζσ 3G Slim Line P ,80 O - ring για ςυςκευζσ 3G Slim Line P ,50 s5/5-27 -

28 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3G STANDARD PENTEK ΑΜΕΙΚΗΣ Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10'' με ςπείρωμα ¾ Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm) P (3/4») 60,00 Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 20» με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm) P (3/4») 105,00 Μονι ςυςκευι 3G standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 10», διάφανθ, με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 12 ¾» x 5 3/8» (324mm x 137mm) P (3/4») 79,00 Μονι ςυςκευι 3G Standard τθσ Αμερικάνικθσ εταιρίασ Pentair water, φψουσ 20», διάφανθ, με ςπείρωμα ¾». Μζγιςτθ πίεςθ: 8,62 bar Παροχι: 38 lt/min Θερμοκραςία: ζωσ 51,7 ο C Διαςτάςεισ: 23» x 5 3/8» (548mm x 137mm) P (3/4») 135,00 Κλειδί για ςυςκευζσ standard P ,80 O ring για ςυςκευζσ standard P ,50 s5/5-28 -

29 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 255/760C/30/1035 1" 120( dh x m 3 ) 2,3 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/50/1054 1" 200 ( dh x m 3 ) 2,5 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/60/1248 1" 240 ( dh x m 3 ) 2,8 m3/h ,00 Logix Soft 255/760C/80/1354 1" 320 ( dh x m 3 ) 3,2 m3/h ,00 Logix Soft 268/760C/100/ ¼" 400 ( dh x m 3 ) 4,9 m3/h ,00 Logix Soft 268/760C/125/ ¼" 500 ( dh x m 3 ) 5,2 m3/h ,00 Για μεγαλφτερεσ παροχζσ, επικοινωνιςτε για τιμι s/4/5 Τζςτερ ςκλθρότθτασ ςε Γερμανικοφσ βακμοφσ Οδθγίεσ χριςθσ: Γεμίηουμε ζωσ τθν πρϊτθ γραμμι 5ml με το νερό που κζλουμε να μετριςουμε. Ρίχνουμε ςταγόνα-ςταγόνα από το τζςτερ και το ανακινοφμε ελαφρϊσ ζωσ ότου αποκτιςει κοκκινωπό χρϊμα. Ο αρικμόσ των ςταγόνων που ρίξαμε από το τζςτερ είναι θ ςκλθρότθτα του νεροφ ςε Γερμανικοφσ βακμοφσ ( o dh). Παράδειγμα: Εάν αλλάξει το χρϊμα από κοκκινωπό ςε πράςινο ςτθν εικοςτι ςταγόνα, ζχουμε είκοςι Γερμανικοφσ βακμοφσ. EU-AV206 Μονό τεςτερ EU-AV207 Διπλό τεςτερ 15,50 28,00 s/5/5 Αλάτι ςε ταμπλζτεσ Τψθλισ κακαρότθτασ ειδικό για ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ, εγγυθμζνο ποςοςτό χλωριοφχου νατρίου πάνω από 99,5%, ςτακερι ολικι διάλυςθ χωρίσ υπολείμματα ιηθμάτων, μζγιςτθ απόδοςθ τθσ ρθτίνθσ, μζγιςτθ προςταςία του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ, πλθροί τισ προδιαγραφζσ του EN 973 τφποσ Α, κατάλλθλο και για πιςίνεσ, προςφζρεται ςε αεροςτεγι ςάκο πολυαικυλενίου των 25kg. 0,89 /kg

30 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 6 χρονικόσ 1" 24 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 10 χρονικόσ 1" 40 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 20 χρονικόσ 1" 80 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 30 χρονικόσ 1" 120 ( dh x m 3 ) ,00 ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΕΣ ΝΕΟΥ LOGIX ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΥΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ Logix Soft 6 Πγκο/κοσ 1" 24 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 10 Πγκο/κοσ 1" 40 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 20 Πγκο/κοσ 1" 80 ( dh x m 3 ) ,00 Logix Soft 30 Πγκο/κοσ 1" 120 ( dh x m 3 ) ,00 s4/5 Αλάτι ςε ταμπλζτεσ Τψθλισ κακαρότθτασ ειδικό για ςυςτιματα αποςκλιρυνςθσ, εγγυθμζνο ποςοςτό χλωριοφχου νατρίου πάνω από 99,5%, ςτακερι ολικι διάλυςθ χωρίσ υπολείμματα ιηθμάτων, μζγιςτθ απόδοςθ τθσ ρθτίνθσ, μζγιςτθ προςταςία του ςυςτιματοσ αποςκλιρυνςθσ, πλθροί τισ προδιαγραφζσ του EN 973 τφποσ Α, κατάλλθλο και για πιςίνεσ, προςφζρεται ςε αεροςτεγι ςάκο πολυαικυλενίου των 25kg. 0,89 /kg Extra mini 4 χρονικόσ 3/4" 16 ( dh x m 3 ) ,00 Extra mini 4 ογκομετρικόσ 3/4" 16 ( dh x m 3 ) ,00 Αποζκληρσνηής νερού extra mini. Γηαζέηεη απηόκαηε ςεθηαθή θεθαιή ξπζκηδόκελε κε πιήθηξα. Λειηοσργεί με μπαηαρία και δεν τρειάζεηαι να ζσνδεθεί με ηο ρεύμα. Η κπαηαξία είλαη θνηλή ηνπ εκπνξίνπ θαη έρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ δύν ρξόληα. Δπίζεο δηαζέηεη ελζσκαησκέλν by pass γηα ηελ ξύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ζθιεξόηεηαο. Δίλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ, ρσξάεη παληνύ αθόκα θαη κέζα ζην ληνπιάπη ηεο θνπδίλαο. Ιδαληθόο γηα θαθεηηέξεο, παγνκεραλέο, κηθξά πιπληήξηα, ςύθηεο θ.ιπ

31 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ Ιςχυρι ςυςκευι κακαριςμοφ αλάτων, πζτρασ και ςκουριάσ με διακόπτθ αλλαγισ τθσ ροισ του υγροφ αριςτερά δεξιά. - Χωρθτικότθτα δοχείου: 20lt - Θλεκτρικι ιςχφσ: 0,22 hp - Παροχι ςφνδεςθσ: 1/2" - Βάροσ: 10 kg - Διαςτάςεισ: 350 x 350 x 510 mm 618,00 υμπυκνωμζνο χθμικό υγρό DETEX για κακαριςμό από επικακιςεισ αλάτων και ςκουριάσ ςε κυκλϊματα κζρμανςθσ, παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, ςερπαντίνεσ κλπ. Ζνα μζροσ DETEX προσ 6 ζωσ 10 μζρθ νερό ανάλογα με το πρόβλθμα. Μ-003 Μπετόνι 10kg 7,40/kg Σο χθμικό Ν-105 είναι ζνα προϊόν που αδρανοποιεί το οξφ που παραμζνει ςτθν εγκατάςταςθ μετά από τον χθμικό κακαριςμό. Διαλφςτε το ςε αναλογία 2% - 3% με νερό και κυκλοφοριςτε το μζςα ςτθν εγκατάςταςθ. Αυτι θ διαδικαςία είναι απαραίτθτθ για τθν καλι ςυντιρθςθ των ςυςκευϊν και των εγκαταςτάςεων. Ολοκλθρϊςτε με ξζβγαλμα με άφκονο νερό. M-007 Μπετόνι 10kg 5,10/kg ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ Ρίρλνπκε ην ρεκηθό θαζαξηζκνύ ζην δνρείν ηεο αληιίαο, ζπλδένπκε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο ζηελ ππό θαζαξηζκό ζπζθεπή. Βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ αληιία. Όηαλ ζηακαηήζεη ν αλαβξαζκόο ζην ζσιήλα επηζηξνθήο ηεο αληιίαο, έρνπκε ηειεηώζεη κε ηνλ θαζαξηζκό. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, μεβηδώζηε απαξαηηήησο ηελ ηάπα ζην δνρείν ηεο αληιίαο, γηα λα απνθύγεηε ηελ δεκηνπξγία ππεξπίεζεο ζην δνρείν. ΞΔΒΓΑΛΜΑ: ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο μεπιύλεηε ηελ εγθαηάζηαζε κε άθζνλν λεξό ή κε θαηάιιεια εηδηθά πγξά. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ: Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα ή ην δέξκα. Υξεζηκνπνηείηε γάληηα θαη γπαιηά. ε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Φπιάμηε ην πξντόλ καθξηά από παηδηά

32 ΔΟΣΟΜΕΤΙΚΑ ΦΙΛΤΑ ΡΟΛΥΦΩΣΦΑΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ Με τθν δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ δθμιουργείται διάςπαςθ ανκρακικοφ αςβεςτίου(caco 3 ) και μαγνθςίου(mgco 3 ) με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ και δθμιουργία αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόιλερ ηεςτοφ νεροφ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, θλιακά, πλυντιρια κλπ. Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου με διακόπτθ By Pass. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, και πλυντιρια. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Πίεςθ: 8 bar Ρακόρ ½. Διαςτάςεισ: 100 x mm Παροχι: 20 lt/min 75,00 Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου με βίδεσ By Pass. Διακζτει ςπείρωμα κθλυκό ½». Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςτουσ εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, ςτα πλυντιρια κ.λπ. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Πίεςθ : 8 bar πείρωμα: ½ Διαςτάςεισ: 55 Y 132mm Παροχι: 12 lt/min 54,00 Δοςομετρικι αντλία πολυφοςφατίου ¾» για υψθλζσ παροχζσ. Με τθ δοςομζτρθςθ πολυφοςφατίου ςτο κφκλωμα του νεροφ, δθμιουργείται διάςπαςθ ςτα μόρια ανκρακικοφ αςβεςτίου και μαγνθςίου, με αποτζλεςμα τθν μθ επικάκθςθ αλάτων (πουρί) ςε εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ, μπόϊλερ, λζβθτεσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, εναλλάκτεσ, πλυντιρια κ.λπ. Οικονομικι λφςθ με καλά αποτελζςματα. Δζχεται πολυφοςφατίου ςε ςκόνθ. Πίεςθ 8 bar Διαςτάςεισ: Φ 113 Τ 235mm 3/4'' 40 lt/min 1'' 60 lt/min) 195,00 225,00 Ανταλλακτικά πολυφοςφατίου 5 τεμάχια ςε ςυςκευαςία Blister. EA-POLPHORA 27,00 Πολυφοςφατίου ςε ςκόνθ 1kg EA-POLVRIC4 28,

33 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ Για αποτροπι επικακίςεων αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, κλπ. Δεν αλλοιϊνουν τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηονται καμία ςυντιρθςθ. Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριϊν κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. φνδεςθ : 3/4" (Αρςενικό - Θθλυκό) Διαςτάςεισ: Φ30 x56 mm Παροχι : 1080 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου, καφετεριϊν κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. φνδεςθ : 1/2" ρακόρ τρελό Διαςτάςεισ: 71mm x50 mm Παροχι : 800 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. 3/4" 36,00 1/2" Ρακόρ 23,80 3/4" Ρακόρ 27,00 φνδεςθ : 3/4" ρακόρ τρελό Διαςτάςεισ: 110mm x 45 mm Παροχι : 800 lt/h Μαγνθτικι ςυςκευι, θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. Σο ςετ περιλαμβάνει 4 τεμάχια. G ,00 φνδεςθ : κουμπϊνει ςε ςωλινεσ από 1/2" ζωσ 1" Παροχι : 400 lt /h Ιςχυρι μαγνθτικι ςυςκευι, Antikal medium θ οποία τοποκετείται ςτθν παροχι κρφου νεροφ και προςτατεφει από επικακιςεισ αλάτων ςε ςυςκευζσ πλυντθρίων, λεβιτων, μπόϊλερ, επίτοιχων μονάδων αερίου,κ.λπ. Δεν αλλοιϊνει τθν ποιότθτα του νεροφ και δεν χρειάηεται καμία ςυντιρθςθ. Πίεςθ10 bar 2500 l/h 1950 Gauss 42x81 mm 3/4'' Ρακόρ 78,

34 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΚΛΗΥΝΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ/ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ RESIN ΡΕΙΓΑΦΗ Ρθτίνθ αποςκλιρυνςθσ ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ/ ΤΙΜΗ/ RESIN RESIN Ρθτίνθ αποςκλιρυνςθσ Ρθτίνθ Ιςχυρι αποςκλιρυνςθσ όξινθ κατιονικι Ιςχυρι όξινθ κατιονικι Ιςχυρι άκοσ 25 όξινθ lt κατιονικι άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt 5,80 / lt 5,80 / lt 5,80 / lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt MIXED BED RESIN Ρθτίνθ απιονιςμοφ MIXED BED RESIN MIXED BED RESIN Ρθτίνθ απιονιςμοφ Ρθτίνθ Μικτισ απιονιςμοφ κλίνθσ Μικτισ κλίνθσ Μικτισ άκοσ 25 κλίνθσ lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt 11,20 / lt 11,20 / lt 11,20 / lt άκοσ 25 lt άκοσ 25 lt ACTIVATED CARBON Ενεργόσ άνκρακασ ACTIVATED CARBON ACTIVATED CARBON άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg Ενεργόσ άνκρακασ Ενεργόσ άκοσ 25kg άνκρακασ (46 lt) άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg άκοσ 25kg (46 lt) άκοσ 25kg (46 lt) 186 /25Kg άκοσ 25kg (46 lt) GREEN SAND PLUS GREEN SAND PLUS GREEN SAND PLUS Απομάκρυνςθ ςιδιρου μαγγανίου Απομάκρυνςθ ςιδιρου μαγγανίου Απομάκρυνςθ άκοσ 14,2 lt ςιδιρου μαγγανίου άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt άκοσ 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt 99,00 / 14,2 lt BIRM REGULAR BIRM REGULAR BIRM REGULAR Απομάκρυνςθ ςιδιρου Απομάκρυνςθ ςιδιρου Απομάκρυνςθ άκοσ 28,3 lt ςιδιρου άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt άκοσ 28,3 lt 140 / 28,3 lt 140 / 28,3 lt 140 / 28,3 lt ANTHRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE SAND SAND SAND Ανκρακίτθσ Ανκρακίτθσ Ανκρακίτθσ άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg Χαλαηιακι άμμοσ Χαλαηιακι άμμοσ Χαλαηιακι άκοσ 25 kg άμμοσ άκοσ 25 kg άκοσ 25 kg EU-RA 060 0,6-1,2mm EU-RA 060 0,6 EU-RA -1,2mm 060 0,6 EU-RA -1,2mm 061 1,2-2,5mm EU-RA 061 1,2 EU-RA - 2,5mm 061 1,2 EU-RA - 2,5mm 050 0,8-1,2 mm EU-RA 050 0,8 EU-RA - 1,2050 mm 0,8 EU-RA - 1,2051 mm 1,5-2,5 mm EU-RA 051 1,5 EU-RA - 2,5 051 mm 1,5 EU-RA - 2,5052 mm 4-6mm EU-RA 052 EU-RA 4-6mm mm 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 3,80 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg 0,96 / kg

35 Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ EASY LINE ανάςτροφθσ ροισ, Γερμανίασ EASY FILT B Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ. Πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1mm 3/4'' 1'' 11/4'' 165,00 179,00 195,00 EASY FILT-BP Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ, με ενςωματωμζνο μειωτι πίεςθσ ρυκμιηόμενο από 1,5 bar ζωσ 6 bar και με μανόμετρο ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ. Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm 3/4'' 1'' 11/4'' 258,00 265,00 290,00 SPEEDY - LONGLIFE Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ, με κεραμικοφσ δίςκουσ για μεγάλθ διάρκεια ηωισ (πατζντα JUDO) και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm 3/4'' 1'' 11/4ϋϋ 11/2'' 2'' 211,00 215,00 250,00 590,00 680,00 Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο SIMPLE METALIFE 1/2'' 3/4'' ανάςτροφθσ ροισ, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν προδιαγραφϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm Ανταλλακτικό ΙΝΟΧ, AISI 316. Ποτιρι φίλτρου διαφανζσ και άκραυςτο από DROGAMIT 1/2'' 3/4'' 117,00 119,00 Φίλτρο νεροφ με πλενόμενθ ςιτα πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν προδιαγραφϊν DVGW TÜV - DIN19632 Πίεςθ 16 Bar. Διάκενο πλζγματοσ, 0,1 mm Ανταλλακτικό ΙΝΟΧ, AISI 316. Ποτιρι φίλτρου διαφανζσ και άκραυςτο 1/2'' 3/4'' 98,00 98,

36 Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο και απαερωτισ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ & ψφξθσ & Heat Pumps Για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ και αντλίεσ κερμότθτασ. Σο Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο HEIFI-TOP απομακρφνει τα επικίνδυνα ςτερεά αιωροφμενα ςωματίδια, όπωσ τθ λάςπθ, οξυγόνο, άηωτο κλπ, από το ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ. s3/5 ΤΥΡΟΣ JHF-T ΡΑΟΧΗ (m 3 /h) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΤΩΣΗ ΡΙΕΣΗΣ (bar) ΑΡΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (kw) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΕΣΗ (bar) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ (Ευρϊ) ¾" 2 0, J ,00 1" 3 0, J ,00 1 ¼" 4 0, J ,00 1 ½" 6 0, J ,00 2" 8 0, J ,

37 - 37 -

38 - 38 -

39 Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ PROFI ανάςτροφθσ ροισ, Γερμανίασ PROFI-PLUS Αυτοκακαριηόμενα φίλτρα νεροφ PROFI-PLUS με μθχανιςμό ανάςτροφθσ ροισ και πιςτοποίθςθ για πόςιμο νερό βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN1963 ΤΥΡΟΣ JPF ΡΑΟΧΗ (m 3 /h) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΤΩΣΗ ΡΙΕΣΗΣ (bar) ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΙΕΣΗ (bar) ΔΙΑΚΕΝΟ ΡΛΕΓΜΑΤΟ Σ (mm) ΒΑΟΣ (kg) ΣΙΜΘ (Ευρϊ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 4,0 440,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 4,0 450,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 4,0 495,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 10,0 950,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 10, ,00 PROFIMAT Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με χρονοκινθτιρα που ρυκμίηεται ςε πζντε χρόνουσ Ανά 4 ϊρεσ, 8 ϊρεσ, 24 ϊρεσ, εβδομάδα, μινα. Βάςει των Γερμανικϊν κανονιςμϊν DVGW TÜV - DIN19632 ΣΤΠΟ JPF- A/T ΠΑΡΟΥΗ (m 3 /h) ΜΔΓΙΣΗ ΠΣΩΗ ΠΙΔΗ (bar) ΜΔΓΙΣΗ ΠΙΔΗ (bar) ΓΙΑΚΔΝΟ ΠΛΔΓΜΑΣΟ (mm) ΒΑΡΟ (kg) ΣΙΜΗ (Δπξώ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 6, ,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 6, ,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 6, ,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 12, ,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 12, ,00 PROFIMAT A/TP Αυτοκακαριηόμενο φίλτρο νεροφ με χρονοκινθτιρα που ρυκμίηεται ςε 5 χρόνουσ, Ανά 4 ϊρεσ, 8 ϊρεσ, 24 ϊρεσ, εβδομάδα, μινα και με ρυκμιηόμενθ βαλβίδα ανίχνευςθσ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ.(ρυκμιηόμενθ από 0,1 ζωσ 0,6 bar) ΣΤΠΟ JPF- A/TP ΠΑΡΟΥΗ(m 3 /h ) ΜΔΓΙΣΗ ΠΣΩΗ ΠΙΔΗ (bar) ΜΔΓΙΣΗ ΠΙΔΗ (bar) ΓΙΑΚΔΝΟ ΠΛΔΓΜΑΣΟ (mm) ΒΑΡΟ (kg) ΣΙΜΗ (Δπξώ) 3/4" 4,0 0,2 16 0,1 10, ,00 1" 4,5 0,2 16 0,1 10, ,00 1 ¼" 5,5 0,2 16 0,1 10, ,00 1 ½" 16,0 0,2 16 0,1 16, ,00 2" 17,0 0,2 16 0,1 16, ,

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ CAFE, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ή ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Code: C90 1 Στάδιο φιλτραρίσματος. Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα GAC με Πολυφωσφορικά απομακρύνει χλώριο, οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το γραφείο μας μελετά και κατασκευάζει εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού με ιδιαίτερη έμφαση σε ποιοτικές, αξιόπιστες, δοκιμασμένες και αξιόπιστες προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

AgroSerra Περιεχόµενα

AgroSerra Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ύδρευση Εξοπλισµός Κήπου - Θερµοκηπίου - Φυτωρίου Άρδευση Tel: +30 237 844 Fax: +30 237 84 Γενικοί Όροι Πώλησης Οι πιο κάτω αναγραφόµενοι γενικοί όροι πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες GAP MASTER Η Gap Master είναι ακρυλική ελαστική σιλικόνη ειδική για ενώσεις ξύλινων επιφανειών, σοβατεπί κτλ. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Preperation System Fino Pack Δοχεία ανάμειξης / αποθήκευσης Χρώματος. Fino - Pack

Rapid Preperation System Fino Pack Δοχεία ανάμειξης / αποθήκευσης Χρώματος. Fino - Pack Rapid Preperation System Fino Pack Δοχεία ανάμειξης / αποθήκευσης Χρώματος Νέα Δοχεία πολλαπλών χρήσεων απο τη SATA Tα Δοχεία Χωρίς τη χρήση αντάπτορα και εσωτερικής σακούλας είναι πιο εύκολοι στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα