ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 7 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ 25 Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ187Α-). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 11 και 12 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 10 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) και του άρθρου 8 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 11, περίπτωση β' και του άρθρου 14παρ. 31 περίπτωση γ'του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ90Α-). 6. Την αριθμ. ΣΤ5/53/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ. 1484/Β"). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α-),όπωςπροστέθηκεμετοάρθρο27του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α). 8. Την αριθμ. 5/ γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 10. Τις αριθμ. 19 και 45/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης καταρτίζονται οι ακόλουθοι α- ξιολογικοί πίνακες επιλογής: α) Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. γ) Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής. δ) Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδους και ειδικότητες. ε) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. στ) Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ζ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. η) Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. θ) Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής. ι) Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ια) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων των Πανεπιστημίων. ιβ) Διευθυντών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων των Πανεπιστημίων. ιγ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. ιδ) Διευθυντών λοιπών Πειραματικών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων ιε)διευθυντώντετραθέσιωνκαιπάνωδημοτικώνσχολείων. ιστ) Διευθυντών Γυμνασίων. ιζ) Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων. ιη) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. ιθ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων. κ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. κα) Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Α- γωγής. κβ) Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Ειδικής Αγωγής. 2. Για την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στα δεκαθέσια και πάνω Δημοτικά Σχολεία, καθώς και στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εννέα και πάνω τμήματα, καταρτίζονται οι ακόλουθες προτάσεις: α) Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων. β) Υποδιευθυντών Γυμνασίων. γ) Υποδιευθυντών Ενιαίων Λυκείων. δ) Υποδιευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων. ε) Υποδιευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων. στ) Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων. 3. Για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκ-

2 196 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής: α) Προϊσταμένωντων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Προϊσταμένωντων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής κατεύθυνσης. γ) Προϊσταμένωντων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης. Άρθρο 2 Προθεσμίες κατάρτισης των πινάκων επιλογής 1. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους, εκδίδονται προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουντα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης των υπό στοιχεία α? μέχρι και ιβ? της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος πινάκων επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα α- ναγκαία δικαιολογητικά εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τηντελευταία δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. 2. Το οικείο Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει εντός του πρώτου εξαμήνου του ιδίου έτους τους τελικούς πίνακες ε- πιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωση τους από τον Υ- πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως και ισχύουναπότην 1 η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. 3. Εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, με αποφάσεις τους που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ καιπυσδε). α) Προβαίνουν στο διαχωρισμό των σχολείων κάθε νομού σε περιοχές τοποθέτησης Διευθυντών, ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ τους, τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις και τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περιοχή περιλαμβάνονταιτα σχολεία ενός ή περισσοτέρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή δημοτικών διαμερισμάτων. Σχολεία του ιδίου δήμου ή δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινότητας δεν μπορούν να υπαχθούν σε διαφορετικές περιοχές. Σε κάθε νησί δημιουργούνται μία ή περισσότερες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν σχολεία που δεν λειτουργούν στο νησί αυτό. β) Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής διευθυντών για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεωντωνσχολικών μονάδων καιτωνσεκτου νομού. Η προκήρυξη αυτή γίνεται κατά περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο και αναρτάται αυθημερόν στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Αντίγραφο της προκήρυξης κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες και τα ΣΕΚτου νομού. γ) Καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για επιλογή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής προκήρυξης στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. 4. Τα οικεία ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του ιδίου έτους τους υπό στοιχεία ιγ? μέχρι και κβ? της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωση τους από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης αναρτώνται στα Γραφεία των Διευθύνσεων και Γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. 5. Δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, καθώς και στις περιπτώσεις αποχώρησης από τα καθήκοντα τους, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης, με απόφαση του, που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού, καλείτους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Άρθρο 3 Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων 1. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλείτους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα, και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, καθώς και υποδιευθυντή ΣΕΚ και υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ να υποβάλουν στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του υποδιευθυντή οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα με απόσπαση ή διάθεση, καθώς και οι διδάσκοντες σε τμήματα ένταξης. Υποψήφιοι για υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί εξολοκλήρου σε κάθε ΣΕΚ. 2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και ΣΕΚ σε συνεδρίαση του από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ σε τριπλάσιο αριθμό των θέσεων, αιτιολογώντας τη γνώμη του με σχετική πράξη. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, στην ίδια σχολική μονάδα. 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην οικείαδιεύθυνσηή Γραφείο Εκπαίδευσης, μαζί με τον πίνακα και το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, από όπου διαβιβάζονται εντός πέντε ημερών στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. 4. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας και αφού λάβουν υπόψη την πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων προτείνουν την τοποθέτηση υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνωντομέων ΣΕΚ με τετραετή θητεία. 5. Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ γίνεται με απόφαση του Διευθυντού Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Άρθρο 4 Γενικά κριτήρια επιλογής 1. Τα γενικά κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης διακρίνονται: α) σε κριτήρια που μοριοδοτούνται, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων και αναφέρονται στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση αυτών, στην υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία και στην άσκηση διοικητικού και καθοδηγητικού έργου. β) σε κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων και γ) σε κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής και συνάγονται από τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων που δεν έχουν μοριοδοτηθεί, το βιογραφικό σημείωμα αυτών και τα συνυποβαλλόμενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία καθώς και από τη συνέντευξη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 197 των υποψηφίων ενώπιοντου Συμβουλίου Επιλογής και αναφέρονται στο συγγραφικό έργο και τη συμμετοχή στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων, στην κοινωνική προσφορά των υποψηφίων, σε άλλες σπουδές που δεν μοριοδοτήθηκαν και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που κατά την κρίση του α- ποδεικνύει την επιστημονική, παιδαγωγική, διοικητική, υπηρεσιακή και επαγγελματική ικανότητα αυτών. 2. Η αριθμητική αποτίμηση των αξιολογικών κριτηρίων και το τελικό αθροισμάτων αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τα κατ ιδίαν κριτήρια, όπως αυτά αναλύονται για κάθε κατηγορία στελεχώντης εκπαίδευσης. Άρθρο 5 Υποβολή αιτήσεων για επιλογή των υπηρετούντων σε θέσεις στελεχώντης Εκπαίδευσης Οι υπηρετούντες με θητεία σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένωντων Γραφείων Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Προϊσταμένων Γραφείων TEE, Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και υπευθύνων τομέων ΣΕΚ και Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέσεις που προκηρύσσονται: α) οποτεδήποτε, αν πρόκειται για θέσεις που δενκατέχουν. β) κατάτο τρίτο έτος της θητείαςτους, ανεπιθυμούνναεπαναεπιλεγούν για θέσεις που κατέχουν. Άρθρο 6 Τοποθετήσεις Α' Τοποθετήσεις Σχολικών Συμβούλων 1. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλωντοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν σε αυτές επί μία τετραετία από την τοποθέτηση τους με την επιφύλαξη της μετάθεσήςτους κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. 2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά εγγραφής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις. 3. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις σχολικών συμβούλων διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης, στους οποίους τυχόν είναι εγγεγραμμένοι. Β' Τοποθετήσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης Οι διατάξειςτωνπροηγουμένωνπαραγράφωντου παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την τοποθέτηση των Διευθυντώντων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένωντων Γραφείωντης Εκπαίδευσης. Κατ εξαίρεση οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης δεν διαγράφονται από τους πίνακες επιλογής Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Γ Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 1. Η τοποθέτηση σε κενές θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις και κατά τρόπο ώστε κάθε υποψήφιος να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, που περιλαμβάνεται στις προτιμήσεις του. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, η επικύρωση τωνπινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των περιλαμβανομένων σε θέσεις διευθυντώνσχολικώνμονάδωνγίνονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 2. Οι τοποθετούμενοι σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ πρέπει να έχουν αντίστοιχη ή συγγενή ειδικότητα προς τα διδασκόμενα μαθήματα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Διευθυντές στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια τοποθετούνται οι έχοντες τα προβλεπόμενα προσόντα από τις ισχύουσες διατάξεις για τα σχολεία αυτά. Διευθυντές στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των φοιτώντων μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Lower ή αντίστοιχου τίτλου. Διευθυντές σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται υποψήφιοι που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις απαιτούμενα τυπικά προσόντα για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α. 3. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για τοποθέτηση δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησης τους, τοποθετούνται εάν επιθυμούν με νέα δήλωση τους σε απομένουσες κενές θέσεις σχολείωντης περιοχής πρώτης ή δεύτερης προτίμησης τους, τις οποίες καλούνται να επιλέξουν κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. 4. Εάν και με τη διαδικασία αυτή δε συμπληρωθούν οι κενές και οι κενούμενες θέσεις διευθυντώντοποθετούνται εκπαιδευτικοί, χωρίς αίτηση τους, που έχουν το βαθμό Α?. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου, το οποίο αξιολογεί κατά σειρά, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά: α) Στην ίδια μονάδα. β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας. γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της περιοχής όπως αυτή καθορίζεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με βαθμό Α? σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να προτείνει την τοποθέτηση ως διευθυντών εκπαιδευτικών με βαθμό Β' που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υ ποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων. 6. Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις παραγράφους 4 και 5του παρόντος κεφαλαίου καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 7. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης. Δ'Ανάληψη υπηρεσίας Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους α- ξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη α- ναλαμβάνοντες υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής. Άρθρο 7 Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις μετά τη λήξη της θητείας 1. Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκ-

4 198 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ μπορούν να μετατεθούν σε αντίστοιχες κενές θέσεις, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία στις θέσεις που κατέχουν. 2. Οι μεταθέσεις των στελεχών εκπαίδευσης της προηγούμενης παραγράφου γίνονται σε θέσεις που κενούνται α- πό την 30η Ιουνίου, ημερομηνία λήξης της ισχύος των πινάκων επιλογής, μέχριτην 1 η Σεπτεμβρίου που αρχίζει η ισχύς των νέων πινάκων επιλογής. 3. Οι μεταθέσεις του παρόντος άρθρου γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου για μεταθέσεις Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου για μεταθέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ. 4. Οι μεταθέσεις γίνονται ύστερα από αίτηση των επιθυμούντων. Κριτήριο για τις μεταθέσεις είναι η συνυποβαλλόμενη νέα δήλωση προτίμησης των υποψηφίων. Στις περιπτώσεις που για την ίδια θέση υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, η μετάθεση γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων επιλογής των αιτούντων. 5. Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. 6. Οι υπηρετούντες με θητεία σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ καθώς και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά πριν από την επιλογή τους ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 7. Εάν οι παραπάνω θέσεις δεν είναι κενές, τοποθετούνται σε θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους. 8. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. 9. Για την τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α"). Άρθρο 8 Απαλλαγή των στελεχώντης Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντωντους 1. Οι κατέχοντες θέσεις στελεχώντης εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίτπωση, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτηση τους και β) πλημμελή άσκηση των καθηκόντωντους 2. Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί γιατην α- παλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης αυτού ενώπιον του. 3. Έναρξη εκπαιδευτικής άδειας από στελέχη της εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την υ- ποβολή αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντα τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Άρθρο 9 Προσόντα 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι: α) Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων αντίστοιχα, που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. β) Ειδικής Αγωγής εκπαιδευτικοί του κλάδου Δασκάλων που έχουν τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) ή Τμήματα ένταξης, δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου. Από την υπηρεσία αυτή επτά έτη τουλάχιστονπρέπει να έχουν διανυθεί σε Σ.Μ.Ε.Α, ή σε θέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής. Για την κατά την προηγούμενη περίπτωση απαιτούμενη επταετή άσκηση διδακτικών καθηκόντων προστίθεται άσκηση των καθηκόντων αυτών και σε άλλα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί α- ντίστοιχων κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 ή των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 του άρθρου 30 του Ν.2009/1992, που έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία, απότηνοποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου και επί επτά τουλάχιστον έτη έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατ εξαίρεση για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλωντων κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 υποψήφιοι μπορεί να είναι και οι μεταταγέντες στους κλάδους αυτούς, εφόσον έχουν δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και επί επταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία. Άρθρο 10 Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Τα κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συμβούλων διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 και έχουν ως εξής: Ά Μοριοδοτούμενα κριτήρια. 1. Επιστημονική και Παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση. α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8 β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μονάδες 4

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 199 γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4 δ) Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50 ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1 στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, μονάδες 0,50 ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1 η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3 θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μονάδες 2 ι) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Π.Α.) ή Σχολής Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό μονάδες 1 ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίουπ.α.ήσ.ν. μονάδες 1 ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και Επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 1,50 ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία. α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της απαιτουμένης για την επιλογή μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8. β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΠΕΚ, μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας. γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου Τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά. δ) Για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής υπηρεσία σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής μονάδες 0,25 για κάθε έτος και μέχρι Άσκηση καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων. α) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 6. β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού, που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3. γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,5 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 2. δ) Άσκηση καθηκόντωνδιευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1. ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή υπευθύνου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ή Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1. στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. θ) Συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια τωνπεριπτώσεωνστ', ζ', η και θ'οι μονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίωντης άσκησης καθοδηγητικού έργου και διοικητικών καθηκόντων δεν υπερβαίνει τις 6. Β' Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα: 1. Για τους υποψήφιους που είναι εκπαιδευτικοί: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας πέραντων 25 επί συντελεστή 0,80 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συμβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή 1, Για τους υποψήφιους που είναι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ή ΣΕΚ: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσηςτου Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, αν δεν λειτουργεί Γραφείο Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πέραντων 25 επί συντελεστή 1 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Σχολικού Συμβούλου πέραν των 25 επί συντελεστή Για τους υποψηφίους που είναι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συμβούλου ή μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πέραντων 25 επί συντελεστή 1 και 4. Γιατους υποψηφίουςπου είναι Διευθυντές Εκπαίδευσης: α) μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Συμβούλου ή μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πέραντων 25 επί συντελεστή Γιατους υποψηφίους που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πέραντων 25 επί συντελεστή Γιατους υποψηφίους που είναι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: α) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης πέραν των 25 επί συντελεστή 1 και

6 200 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Μονάδες αξιολογικής έκθεσης Συμβούλου και σε περίπτωση έλλειψης Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού, πέραν των 25 επί συντελεστή 1. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες αξιολογικές εκθέσεις από το ίδιο αξιολογικό όργανο ή από διαφορετικά αξιολογικά όργανα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων των αξιολογικών εκθέσεων, όπως διαμορφώνεται με τους συντελεστές αυτών. Το γενικό σύνολο των αξιολογικών μονάδων που προκύπτουν από τις αξιολογικές εκθέσεις είναι μέχρι πενήντα (50). Γ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής 1. Το αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Ως συγγραφικό και ερευνητικό έργο νοείται: α) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και με το αντικείμενο της ανατιθέμενης άσκησης καθηκόντων. Έ χουν τεκμηρίωση και αξιοποιούν τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία άλλων συγγραμμάτων. Υπάρχουν θετικές κριτικές ή βραβεύσεις. Αναφέρεται ο αριθμός της έκδοσης. Αποδεικνύεται, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής, το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στη συγγραφή. Μονάδες μέχρι 3. β) Η δημοσίευση άρθρων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και επιπλέον έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μονάδες μέχρι 2. γ) Οι ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες, συνδιασκέψεις και τηλεσυνδιασκέψεις που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α και επιπλέον έχουν καταχωρηθεί στα οικεία πρακτικά. Μονάδες μέχρι 2. δ) Η συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων. Μονάδες μέχρι 2 Οι αξιολογικές μονάδες από το συγγραφικό και ερευνητικό έργο δεν υπερβαίνουντις 6 συνολικά. 2. Συνεκτιμώνται, ακόμα με τη διαδικασία της συνέντευξης, όλα τα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του, και τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) όπως: α) Άλλες σπουδές του υποψηφίου που δεν έχουν μοριοδοτηθεί. β) επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.α., περάτων υποχρεωτικώς οριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις, στα οποία ο υποψήφιος συμμετείχε ως μέλος της οργανωτικής ή επιστημονικής ο- μάδας ή ως εισηγητής, με στόχο την επιμόρφωση ή ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων ή της ευρύτερης κοινότητας σε ειδικά ή γενικά θέματα συναφή με το έργο του σχολείου. γ) συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α., τα ο- ποία ο υποψήφιος παρακολούθησε με στόχο την επαγγελματική και επιστημονική του ενημέρωση ή γιατην εν γένει α- νάπτυξη της πολιτιστικής του παιδείας. δ) υιοθέτηση και χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθοδολογιών, καθώς και καινοτομικών και επικουρικών προγραμμάτων (π.χ. συνθετικές δημιουργικές εργασίες, περιβαλλοντική εκπαίδευση), ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητατου σχολείου και να εμπλουτισθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα. ε) ανάληψη πρωτοβουλιώνγιατηνεισαγωγή και υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων μάθησης στο σχολείο (π.χ. θέατρο) ή αξιοποίηση τωντοπικών και ευρύτερων μορφωτικών ιδρυμάτων (π.χ. μουσεία, βιβλιοθήκες) ή ένταξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία (π.χ. Ηλεκτρονικοί Υ- πολογιστές, Τηλεόραση κ.α.). στ) οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικές ή ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων ή την παράλληλη αλληλοενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, πέραν των υποχρεωτικώς οριζομένων από το νόμο. ζ) ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, ώστε τα όργαναλαϊκής συμμετοχής (π.χ. Σύλλογος γονέων) να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της γενικής λειτουργίας του σχολείου και στην ανάπτυξη της σχολικής ζωής (π.χ. πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις). η) αξιοποίηση των υλικοτεχνικών μέσων (αίθουσες, όργανα κ.α.) και του διδακτικού προσωπικού, ώστε μέσα από τη σύνταξη και υλοποίηση του σχολικού προγράμματος οι μαθητές να έχουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. θ) ένταξη και προσαρμογή καινοτομικών αλλαγών στο έργο της σχολικής μονάδας χωρίς εμπόδια (π.χ. Ολοήμερο Σχολείο). ι) ικανότητα παραγωγής διαφοροποιημένου διδακτικού υλικού για τις ανάγκες ειδικών ή γνωστικά-κοινωνικά-πολιτιστικά διαφοροποιημένων τάξεων. ια) Συμμετοχή ως μελών σε Διοικητικά Συμβούλια επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων. ιβ) Αποτίμηση της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου κατά τη συνέντευξη και της ικανότητας του να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.α.), να προλαμβάνει γεγονότα που παρακωλύουν την ο- μαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα για τους μαθητές, και να μετασχηματίζει τη διδακτική ύλη με βάση τα επίπεδα της τάξης με γνώμονα την αποτελεσματική άσκηση του ανατιθεμένου έργου. Σύνολο αξιολογικών μονάδων από τα συνεκτιμώμενα κριτήρια της παρούσας παραγράφου μέχρι 20. Άρθρο 11 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων υποβάλλονται εντός τωνπροθεσμιώντου άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος. 2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο : α) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η επιστημονική, παιδαγωγική, διοικητική, επαγγελματική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητάτου, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούμενης δραστηριότητας. β) Αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. γ) Πίνακας των δημοσιευμένων συγγραφικών εργασιών. δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών πτυχίων, που τυχόν έχει α- ποκτήσει ο υποψήφιος. στ) Όποιο άλλο στοιχείο, που θα βοηθήσει την Εισηγητική Επιτροπή και το Συμβούλιο για αξιοκρατική και αντικειμενική κρίση. ζ) Δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης θέσεις σχολικών συμβούλων μιας ή περισσοτέρων εδρώνπου ανήκουν στις περιοχές μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης των νομών. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν στο γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους, μέσα στην ίδια προθεσμία. ΤαγραφείατωνΣυντονιστώναποστέλλουν στις

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 201 οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης των Νομών, τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά. 4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ελέγχουντηνακρίβειατων δηλούμενων στοιχείων, συντάσσουν σημείωμα, στο οποίο καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτό μαζί με τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά στοιχεία, καθώς και τα αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεωντων υποψηφίων μέσα σε δέκα η μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρώνουν τις παραπάνω αιτήσεις, επιμελούνται της μηχανογραφικής ε- πεξεργασίας και της δημιουργίας μηχανογραφικού αρχείου των υποψηφίων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ε- πιλογής και τις διαβιβάζουν στη Γραμματεία του αρμόδιου Συμβουλίου μαζί με τα λοιπά στοιχεία μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. 6. Οι αιτήσεις των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων για επανεκλογή μπορεί να υποβάλλονται απευθείας στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 12 Κρίση και επιλογή 1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεδρίαση του, που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών α- πό τη λήψη των αιτήσεων: α) Αποφασίζει ποιοι από τους υποψήφιους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους οποίους κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παραθέτει το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις των υποψηφίων. γ) Ορίζει από τα μέλη του, τους εισηγητές, για την κρίση και επιλογή των Σχολικών Συμβούλων. δ) Προτείνει προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον ορισμό αριθμητικά και κατά επιστημονικούς τομείς, ανάλογα με τον αριθμό και τις ειδικότητες των υποψηφίων, εκπαιδευτικών με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, ως εισηγητών, για την εκτίμηση του συγγραφικού τους έργου. 2. Εντός πέντε ημερών από τον ορισμό των κατά το εδάφιο δ' της προηγούμενης παραγράφου προσώπων, το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής αναθέτει την εισήγηση εκτίμησης των γραπτών εργασιών και του συγγραφικού έργου, και ορίζει τα χρονικά όρια μέσα στα οποία πρέπει να παραδοθούν οι εισηγήσεις - εκτιμήσεις τους στους εισηγητές - μέλη του συμβουλίου. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο εισηγητή - μέλος του συμβουλίου, οι παραπάνω, μπορούν να ζητήσουν από τους υποψήφιους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διερεύνηση και θεμελίωση της εκτίμησης του συγγραφικού έργου. 3. Μετά τη σύνταξη και παράδοση των ανωτέρω εισηγήσεων, το Συμβούλιο Επιλογής: α) Κοινοποιεί στους υποψήφιους τη γραπτή εκτίμηση του συγγραφικού έργου, καθώς και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων από τις αξιολογικές εκθέσεις που τους αφορούν και ορίζει & αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων τους. Τις τυχόν αντιρρήσεις για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου, το Συμβούλιο θέτει υπόψη των συντακτών, οι οποίοι με συμπληρωματική τους εισήγηση, επαναβεβαιώνουν ή επανεκτιμούν την πρόταση τους. β) Ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη καιτοντρόποπραγματοποίησήςτης. 4. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, το Συμβούλιο εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις, που προβλήθηκαν, επιβεβαιώνει ή αναπροσδιορίζει τις αξιολογικές μονάδες των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, οριστικοποιεί τα συμπεράσματα των εισηγήσεων και καταγράφει τη βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου επιλογής στα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά κατηγορία. Τελική βαθμολογία για κάθε συνεκτιμώμενο κριτήριο αποτελεί ο μέσος ό- ρος των βαθμών όλωντων μελώντου συμβουλίου. Αν κατά την εκτίμηση της συνέντευξης του υποψηφίου διαπιστωθεί διαφορά της βαθμολογίας μελώντου συμβουλίου πέραντωνοκτώ μονάδων απότο μέσο όρο της βαθμολογίας του υποψηφίου, στη συνέντευξη καλούνται αυτά τα μέλη να επαναπροσδιορίσουν τη βαθμολογία τους διαφορετικά υποχρεούνται να καταχωρήσουν στα πρακτικά ειδική και πλήρη αιτιολόγηση. 5. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλωντων υποψηφίων το Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου κάθε υποψήφιου και τα κριτήρια του άρθρου 11 του παρόντος, αξιολογεί την όλη συγκρότηση και την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψαν κατά την προφορική συνέντευξη και εξάγει τα αντίστοιχα συμπεράσματα μετη σύνταξη σχετικού συνοπτικού πρακτικού. Στη συνέχεια το Συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους για κάθε περιοχή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πίνακες επιλογής και κατά θέσεις, κλάδους και ειδικότητες με βάση το σύνολο των συγκεντρωθεισών αξιολογικών μονάδων για κάθε υποψήφιο. 6. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχωντις περισσότερες μονάδες στις αξιολογικές εκθέσεις και στη συνέχεια κατά σειρά ο κάτοχος α) διδακτορικού διπλώματος, β) Μάστερ, γ) πτυχίου μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ) δεύτερου πανεπιστημιακού πτυχίου, ε) ο έχωντη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. 8. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου δια της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε ημέρες από την κατάρτιση τους. 9. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. 10. Σε περίπτωση εξάντλησης πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων ορισμένων κλάδων και ειδικοτήτων είναι δυνατή ή έκδοση σχετικής προκήρυξης, εντός μηνός από την ε- ξάντληση των πινάκων. Για τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

8 202 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 13 Προσόντα 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντώντων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντώντων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετίατουλάχιοτον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. 3. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον έχουν υπηρετήσει σε σχολικές μονάδες Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επί μία οκταετία τουλάχιστον, από την οποία δύο τουλάχιστον έτη εντός της τελευταίας πενταετίας. 4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί πενταετία τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία. Άρθρο 14 Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής: Ά Μοριοδοτούμενα κριτήρια. 1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και συγκρότηση. α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8 β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μονάδες 4 γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4 δ) Ετήσια επιμόρφωση /ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελεί προσόν διορισμού) μονάδες 1,50 ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1 στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής, μονάδες 0,50 ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1 η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3 θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Διευθυντών και Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μονάδες 1,50 ι) Πτυχίο ΠΑ ή Σ.Ν. που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό μονάδες 1 ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α. ή Σ.Ν. μονάδες 1 ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, μονάδες 1,50 ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών μονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία. α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούμενη για επιλογή μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8. β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας. γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά. 3. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου. α) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 6. β) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3. γ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 2. δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1. ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπευθύνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.ΣΥ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε. ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1. στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1. ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. Συμμετοχή στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1.

9 ΦΕΚ 20 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 203 Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια των περιπτώσεων στ', ζ', η' και θ' οι μονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 6. Β' Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα: Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' του άρθρου 10. Γ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Ε πιλογής: Συγγραφικό και ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, παράγραφος 1 του παρόντος, μονάδες μέχρι 3 για την α περίπτωση, μέχρι 2 για τη β περίπτωση, μέχρι 2 για τη γ περίπτωση, μέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά μέχρι 4 μονάδες. Άλλα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατάτα οριζόμενα στηνπαράγραφο 2 του κεφαλαίου Γτου άρθρου 10 του παρόντος. Άρθρο 15 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 1. Οι αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών των Γραφείων Εκπαίδευσης υποβάλλονται ε- ντός των προθεσμιών του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος. 2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο: α) Ταστοιχείαπου αναφέρονται στις περιπτώσεις α μέχρι και στ'της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος και β) Δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 3. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία, α- πότο οποίο διαβιβάζονται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ό που ανήκαν οργανικά οι εκπαιδευτικοί πριν από την απόσπαση τους στο εξωτερικό. 4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του παρόντος και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού του Υπουργείου Ε- θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκεντρώνουν τα παραπάνω στοιχεία και ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Άρθρο 16 Κρίση και Επιλογή 1. Η κρίση και επιλογή γίνεται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Οι διατάξειςτωνπαραγράφων 1 μέχρι και 9του άρθρου 12 εφαρμόζονται ανάλογα και γιατην κρίση και επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 14 και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων τους εξής πίνακες κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: α) Διευθυντών Εκπαίδευσης β) Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης γ) Προϊσταμένων Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δ) Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής 4. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε έναν από τους πίνακες της παραγράφου 3 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. 5. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες, δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων, το οικείο συμβούλιο επιλογής συντάσσει συμπληρωματικούς πίνακες με αξιολογική σειρά, χωρίς αιτήσεις των ενδιαφερομένων και χωρίς προφορική συνέντευξη, μετά από πρόταση του οικείου περιφερειακού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙΣ.Ε.Κ. Άρθρο 17 Προσόντα 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Α? ) που έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον έ- χουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ) μπορεί να είναι: α) Γυμνασίωνκαι Ενιαίων Λυκείων, εκπαιδευτικοίτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20, β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ1 μέχρι και ΠΕ20, γ) Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ. Ε. Κ.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20 καιτε1, δ) Οι εκπαιδευτικοίτων προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και επί πενταετία τουλάχιστον να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, επίπενταετίατουλάχιστον, σε Τ.Ε.Ε. ή στα τέως Ε.Π.Λ.,ΤΕΛήΤΕΣ. Για την επιλογή Διευθυντών Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων από υποψήφιους των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί επί πενταετία τουλάχιστον σε Γυμνάσια ή Ενιαία Λύκεια. 4. Για την επιλογή Διευθυντώντων Σ.Μ.Ε.Α. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών των Σ.Μ.Ε.Α. 5. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχριτη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

10 204 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 18 Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων καισεκ Τα κριτήρια επιλογήςτωνδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ διακρίνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 παρ. 1 και έχουν ως εξής: Ά Μοριοδοτούμενα κριτήρια. 1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και εμπειρία. α) Διδακτορικό δίπλωμα μονάδες 8 β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πτυχίο της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μονάδες 4 γ) Μετεκπαίδευση δύο ετών μονάδες 4 δ) Ετήσια επιμόρφωση (ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, καθώς και ΠΑΤΕΣ, εφόσον το πτυχίο αυτής δεν αποτελείπροσόν διορισμού) μονάδες 1,50 ε) Εξάμηνη επιμόρφωση μονάδες 1 στ) Τρίμηνη επιμόρφωση, καθώς και επιμόρφωση στα ΠΕΚ, εκτός της εισαγωγικής μονάδες 0,50 ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μονάδες 1 η) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου μονάδες 3 θ) Άλλο πτυχίο ΤΕΙ για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΕΚ, μονάδες 1,50 ι) Πτυχίο ΠΑ ή ΣΝ, που δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό, μονάδες 1 ια) Πτυχίο Πανεπιστημίου που χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση πτυχίου Π.Α.ήΣ.Ν., μονάδες 1 ιβ) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ως αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και επάρκεια ή Proficiency ή αντίστοιχοιτίτλοιάλλωνγλωσσών μονάδες 1,50 ιγ) Lower ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών, μονάδες 0,50 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον ίδιο επιστημονικό τομέα μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο. 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία: α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέρα από την απαιτούμενη για επιλογή, μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 8. β) Διδακτικό έργο σε Σχολές Μετεκπαίδευσης, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΠΕΚ μονάδες 0,30 για κάθε έτος και μέχρι 1,50. Σε περίπτωση που το διδακτικό έργο είναι διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται ανά τρίμηνο με 0,10 της μονάδας. γ) Αυτοδύναμη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., που ανατέθηκε με απόφαση του οικείου τμήματος, 0,50 για κάθε ακαδημαϊκό έτος και μέχρι 2 μονάδες. Οι αξιολογικές μονάδες για το διδακτικό έργο δεν αθροίζονται όταν συμπίπτουν χρονικά. 3. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου: α) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή ΣΕΚ μονάδα 1 για κάθε έτος και μέχρι 4. β) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Διευθυντή Οργανισμού που εποπτεύεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 4. γ) Άσκηση καθηκόντων Σχολικού Συμβούλου 1 μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 3. δ) Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σχολών Επιμόρφωσης 0,50 της μονάδας για κάθε έτος και μέχρι 1. ε) Άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ ή Προϊσταμένου Τμήματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή υπεύθυνου Κ.Π.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Γραφείου Σ.Ε.Π. ή Ε.Κ.Φ.Ε. ή ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ή Αγωγής Υγείας ή Προϊσταμένου μέχρι τριθέσιων δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων 0,50 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1. στ) Συμμετοχή σε Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδες 0,50 για κάθε έτος και μέχρι 1. ζ) Συμμετοχή σε Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια μονάδα 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. η) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. θ) Συμμετοχή στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης μονάδας 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1. Σε περίπτωση παράλληλης συμμετοχής στα Συμβούλια τωνπεριπτώσεωνστ', ζ, η' και θ'οι μονάδες δεν αθροίζονται. Το σύνολο των μονάδων από τη μοριοδότηση των κριτηρίων της άσκησης διοικητικών καθηκόντων ή καθοδηγητικού έργου δεν υπερβαίνει τις 5. Β' Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται σε 50βαθμη κλίμακα. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β? του άρθρου 10. Γ Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής. Συγγραφικό και Ερευνητικό έργο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, παράγραφος 1 του παρόντος, μονάδες μέχρι 3 για την α περίπτωση, μέχρι 2 για τη β περίπτωση, μέχρι 2 για τη γ περίπτωση, μέχρι 1 για τη δ περίπτωση και συνολικά μέχρι 4 μονάδες. Άλλα συνεκτιμώμενα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 10 του παρόντος. Άρθρο 19 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 1. Οι αιτήσεις υποψηφίωνδιευθυντών σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ. υποβάλλονται εντός των προθεσμιώντου άρθρου 2 παράγραφος 5 του παρόντος. 2. Στην αίτηση επισυνάπτονται από τον υποψήφιο : α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α μέχρι και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος. β) Δήλωση που περιλαμβάνει, κατά σειρά προτίμησης, μία ή περισσότερες περιοχές ενός μόνο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες εντός των περιοχών αυτών, όπου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως διευθυντής. Οι αιτήσεις και τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες αυτές συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, συντάσσουν σημείωμα, στο οποίο καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτές, μαζίμετους υπηρεσιακούς - ατομικούς φακέλους και τα φύλλα μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων, καθώς και αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων αυτών, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 205 Άρθρο 20 Κρίση και Επιλογή 1. Τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν, εντός είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ με βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με ανάλογη εφαρμογήτωνδιατάξεωντωνπεριπτώσεων α και β' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του παρόντος. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στους υποψήφιους το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κατά κατηγορία που τους αφορούν και τάσσει σε αυτούς δεκαήμερη προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων που εξετάζονται από το Συμβούλιο. 2. Για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψηφίων μπορεί το οικείο Συμβούλιο να εισηγηθεί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη σύσταση εισηγητικών Επιτροπών από Σχολικούς Συμβούλους, αντίστοιχης ειδικότητας προς το περιεχόμενο των συγγραφικών εργασιών. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτούνται οι αναγκαίες εισηγητικές επιτροπές από Σχολικούς Συμβούλουςτης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιολογούντις συγγραφικές εργασίες και καταρτίζουν για κάθε μία από αυτές συνοπτική εισηγητική έκθεση, την οποία καταθέτουν στο οικείο Συμβούλιο ε ντός δεκαημέρου από τη συγκρότηση τους. 3. Τα ΠΥΣΠΕ καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω Δημοτικών σχολείων της περιφέρειας τους εκτός από τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων. 4. Τα ΠΥΣΔΕ καταρτίζουν τους πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ των περιπτώσεων ιγ? μέχρι και κβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Η εγγραφή υποψηφίου σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές από ένα πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησης τους, διαγράφονται από τους λοιπούς. 5. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ ανακοινώνονται με ανάρτηση στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4, να υποβάλουν στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ένσταση κατά της μη εγγραφής ή κατά της σειράς εγγραφής τους στους πίνακες. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολήςτους. Μετάτην εξέταση των ενστάσεων και την τυχόν τροποποίηση των πινάκων, υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 30 Ιουνίου του μεθεπόμενου έτους. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον Διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Άρθρο Υποψήφιοι γιατις θέσεις Διευθυντώντων Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. 2. Αρμόδιο Συμβούλιο γιατηνεπιλογή τωνδιευθυντώντων Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της αντίστοιχης βαθμίδας. Επί τωναιτήσεωντωνυποψηφίωνδιευθυντώνγνωμοδοτείτοεποπτικό Συμβούλιο κάθε Πειραματικού Σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το Πειραματικό Σχολείο. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ο ρίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική Συνέλευση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Το εποπτικό Συμβούλιο εκτιμά το συγγραφικό έργο των υποψηφίων και καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 3. Γιατην επιλογή των Διευθυντώντων Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος γιατην έκδοση προκήρυξης, την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και σύνταξης πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείωνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 22 Προσόντα 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών δεκαθέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Δασκάλων με βαθμό Ά, καθώς και εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 (ΦΕΚ 139 Ά) με οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εννέα τμήματα και πάνω, μπορεί να είναι: α) Γυμνασίωνκαι ΕνιαίωνΛυκείωνοιέχοντεςταπροσόντα τωνπεριπτώσεωνακαιδτηςπαραγράφου 2του άρθρου 17 του παρόντος. β) Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων οι έχοντες τα προσόντα των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του παρόντος. γ) Υποδιευθυντές ΣΕΚ, στα οποία ασκούνται τριακόσιοι (300) τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και α- πογευματινό κύκλο, που έχουνταπροσόντατωνπεριπτώσεωνγ και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17του παρόντος. δ) Υπεύθυνοι ΤομέωνΣΕΚοιέχοντεςταπροσόντατωνπεριπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. 3. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχριτη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία. Άρθρο 23 Τοποθέτηση Η τοποθέτηση υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες και υπευθύνωντομέων ΣΕΚ γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΠΡΟ ΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 24 Προσόντα 1. Υποψήφιοι γιατις θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων

12 206 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορεί να είναι: α) Των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος. β) Των Τμημάτων Γενικής Κατεύθυνσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. γ) ΤωνΤμημάτωνΤεχνικής Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι έχοντες τα προσόντα της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. 2. Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις του παρόντος άρθρου είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχριτη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία. Άρθρο 25 Κριτήρια Επιλογής - Υποβολή αιτήσεων - Επιλογή 1. Κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ο ρίζονται τα προβλεπόμενα για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 19, παράγραφος 2, περίπτωση α και 20 παρ. 1 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα για τα υποβλητέα δικαιολογητικά και την επιλογή των υποψηφίων Προϊσταμένων των Εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Άρθρο 26 Τοποθέτηση ΓιατηντοποθέτησητωνΠροϊσταμένωντωνΤμημάτωνΕκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ε φαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,4,5 και 6 του κεφαλαίου Γ του άρθρου 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΙ ΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 27 Προσόντα - Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιλογή των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Ε- παγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή ΣΕΚτης Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 Αποτίμηση του χρόνου υπηρεσίας και τίτλων σπουδών των υποψηφίων 1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ως α- παιτούμενο προσόν έτος υπηρεσίας ή εμπειρίας ή θητείας, χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως ένα έτος. 2. Τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοίτίτλοι που αποτελούντυπικά προσόντα διορισμού, τα πτυχία της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, που απαιτούνται για το διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης, καθώς και οι βεβαιώσεις εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚδε μοριοδοτούνται. 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου καθώς και πτυχίο που αποκτήθηκε κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52 Ά), μοριοδοτείται με δύο μονάδες. Εάν το πτυχίο εξομοίωσης συντρέχει με πτυχίο Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης μοριοδοτείται μόνον το ένα. 4. Τα πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής Φιλολογίας δε μοριοδοτούνται και ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6 και ΠΕ7 αντίστοιχα. Άρθρο 29 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Κατάτηνπρώτη εφαρμογή του παρόντος για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 12, 16, 20, 21, 25 και 27 του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη από τα Συμβούλια Ε- πιλογής όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια, εκτός των συναγομένων από τις αξιολογικές εκθέσεις του Σώματος Μονίμων Αξιολογητών. 2. Οι προκηρύξεις για τη σύνταξη των πινάκων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι σχετικοί πίνακες καταρτίζονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2909/ Κατ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 9, 5του άρθρου 13, 5του άρθρου 17, 3του άρθρου 22 και 2του άρθρου 24, οι κατέχοντες κατά την ισχύ του παρόντος θέσεις στελεχώντης εκπαίδευσης μπορείνα είναι υ ποψήφιοι στις θέσεις που θα προκηρυχθούν. 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 398/1995 (ΦΕΚ223 Α 1 ). Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων α- ναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128 Α/21-6-2006) : Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Επιλογή Στελεχών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Άρθρο 1 Κατάρτιση πινάκων επιλογής των στελεχών της ηµόσιας Εκπαίδευσης 1) Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ημερομηνία Γέννησης: 4. Οικογενειακή κατάσταση: Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-3442365 - 1 -

FAX: 210-3442365 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 13-7- 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.&.Ε. 77027/ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Β Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Αριθμός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ηµ/νία Γέννησης Αριθµός Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ηµ/νία ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής ιοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑ Α Αρχική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουµε ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /νση : Ερµού 15 10185 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημ/νία Γέννησης Μητρώου: Κλάδος/Ειδικότητα: Θέση που υπηρετεί: Δ/νση ή Γραφείο που ανήκει ο/η εκπαιδευτικός: Ημ/νία ΦΕΚ Διορισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ Υπογραφή Προϊσταμένου Υπηρεσίας Υποβολής Ονοματεπώνυμο Προϊσταμένου Υπηρεσίας Υποβολής Πρωτοκόλλου Χειρόγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ) Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής» Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής» Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε ---------- Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών

Αθήνα, 13-08-2012 Αρ. Πρωτ.: 7386. Προς: Τους εκπαιδευτικούς της Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ---------- Ταχ. Δ/νση: Δώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. -----

Μαρούσι, 10-8-2012 Αρ.Πρωτ.: 92998/Γ7 Βαθμός Προτερ. ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία & Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ) Α /ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Φυσικών Επιστημών.» 6. Την Κ.Υ.Α /Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/ ) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Φυσικών Επιστημών.» 6. Την Κ.Υ.Α /Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/ ) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο:

Εκπαίδευσης Ανατολικής Πόλη: Μακεδονίας και Θράκης Γραφείο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- Αλεξανδρούπολη, 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι (Ν.4327/2015) Σέρρες 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.1/Δ/7474 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ»

ΚΟΙΝ:όπως πίνακας αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών Αρµοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ» Nα διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10

Π Ρ Α Ξ Η 29 / 1-11 - 2 0 10 ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256

Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 14256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 30/09/2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ7 Βαθ. Προτερ:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ7 Βαθ. Προτερ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - - - - - ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενιαίο Λύκειο

Άρθρο 1 Ενιαίο Λύκειο 1 ΝΟΜΟΣ 2525 "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομαι τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 26-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 11 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου ΑΠΟΦΑΣΗ Πόλη : 69133 Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ )

Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/ ) Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2986/02 ΦΕΚ Άρθρα 1-3

Ν 2986/02 ΦΕΚ Άρθρα 1-3 Ν 2986/02 ΦΕΚ Άρθρα 1-3 Οργάνωση των περιφερειών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' AΡΙΘ. 2986 Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Άρθρο 1 Έργο των Περιφερειακών Διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3467 Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαί δευσης και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2. ΑΛΙΜΟΣ 20/05/2015 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου 14 Ταχ. Κώδικας: 185 45 Πειραιάς Ηλεκ. Δ/νση: http://pek-peiraia.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα