Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων"

Transcript

1 Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν»

2 Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ, είκαζ ιζα δζαηαναπή μπμία παναηηδνίγεηαζ από αολδιέκδ εοεναοζηόηδηα ηςκ κοπζώκ. Δύεναοζηα κύπζα αθμνμύκ πενίπμο ημ 20% ημο πθδεοζιμύ ηαζ μζ βοκαίηεξ επδνεάγμκηαζ δύμ θμνέξ πμζμ ζοπκά από ημοξ άκδνεξ. Lubach D, Cohrs W, Wurzinger R. Incidence of brittle nails. Dermatologica 1986 ;172:144-7.

3 Οζ αζεεκείξ ιε εύεναοζηα κύπζα ζοκήεςξ παναπμκζμύκηαζ όηζ ηα κύπζα ημοξ είκαζ ιαθαηά, αδύκαια,εύεναοζηα ηαζ ακίηακα κα ιαηνύκμοκ.

4 Τα ηθζκζηά παναηηδνίζηδηα ηςκ εύεναοζηςκ κοπζώκ είκαζ : 1. μνζγόκηζα ζπάζδ ζε πέηαθα εθεύεενμο άηνμο ηδξ μκοπαίαξ πθαηάξ - ονυχόσχαση κατά πέταλα(onychoschizia)

5 Η μκοπόζπαζδ ηαηά πέηαθα ιπμνεί κα είκαζ ήπζα, ηαηαθαιαάκμκηαξ ηιήια ημο εθεύεενμο άηνμο ημο κοπζμύ ή κα είκαζ εηηεηαιέκδ, ηαηαθαιαάκμκηαξ όθμ ημ εθεύεενμ άηνμ, ιέπνζ ηαζ ημ έκα ηνίημ ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ

6 2.Δπζιήηεζξ βναιιώζεζξ ή ονυχόππηξη ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ

7 Οζ μκοπμννήλεζξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζηα εύεναοζηα κύπζα, μθείθμκηαζ ζηδ ζοιιεημπή ηδξ ιήηναξ ημο κοπζμύ

8 Τμ κύπζ ηακμκζηά έπεζ ιζα ζοκεηηζηή δμιή, δ μπμία παναηηδνίγεηαζ από ζηθδνόηδηα ηαζ εοεθζλία. Η ζοκμπή ημο όκοπμξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ εκδμηοηηανζηήξ ηαζ ιεζμηοηηανζηήξ δμιήξ ηςκ ηεναηζκμηοηηάνςκ, ηα μπμία απμηεθμύκ ηδκ επζθάκεζα ημο κοπζμύ.

9 Κεναηίκδ ζπδιαηίγεζ ζκίδζα ημπμεεηδιέκα πανάθθδθα πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημο κοπζμύ ηαζ ηάεεηα πνμξ ηδκ ηαηεύεοκζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ. Οζ δεζιμί δζζμοθθζδίμο ηδξ ηοζηεΐκδξ ζηαεενμπμζμύκ ηα ζκίδζα ηδξ ηεναηίκδξ ηαζ νοειίγμοκ ηδκ ζηθδνόηδηα ημο όκοπμξ. Forslind B, Wroblewski R, Afzelius BA. Calcium and sulfur location in human nail. J Invest Dermatol 1976 ;67:273-5.

10 Σημ 77% ηςκ αζεεκώκ ιε εύεναοζηα κύπζα, οπάνπεζ ιεζςιέκδ πενζεηηζηόηδηα εείμο ζηδκ μκοπαία πθάηα, δ μπμία ζοκεπάβεηαζ θζβόηενεξ βέθονεξ δζζμοθθζδίμο ηδξ ηοζηεΐκδξ ιεηαλύ ηςκ ζκίδζςκ ηεναηίκδξ. Klauder JV, Brown H. Sulfur content of hair and nails in abnormal states. Arch Dermatol Syph 1935 ;34: Σε ακηίεεζδ ιε ηδκ ημζκή πεπμίεδζδ, δ πενζεηηζηόηδηα ζε αζαέζηζμ ημο κοπζμύ, είκαζ παιδθή ηαζ δεκ ζοιαάθθεζ ζηδκ ζηθδνόηδηα ηςκ κοπζώκ. Forslind B, Wroblewski R, Afzelius BA. Calcium and sulfur location in human nail. J Invest Dermatol 1976;67:273-5.

11 Κοημηεναηίκεξ 16 ηαζ 17 οπάνπμοκ ζηα θοζζμθμβζηά κύπζα, αθθά είκαζ ιεζςιέκεξ ή απμοζζάγμοκ ζε μνζζιέκεξ πενζπηώζεζξ εοεναύζηςκ μκύπςκ. Sasaki M, Kugbata M, Akamatsu H: Biochemical Analysis of Keratin in the Brittle Nail JID 2008 :128: 591 Ο Forslind B et al,οπμζηδνίγεζ πςξ μζ Κοημηεναηίκεξ 16 ηαζ 17 οπάνπμοκ ζημ εζςηενζηό ηαζ ζημ ιεζαίμ ζηνώια ημο κοπζμύ ηαζ αολάκμοκ ηδκ ακεεηηζηόηδηα ημο ζημοξ ελςηενζημύξ πανάβμκηεξ. Γζα ημ θόβμ αοηό, δ απμοζία ημοξ ζημ πενζθενζηό ηιήια ημο κοπζμύ, έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ εοεναοζηόηδηα ημο όκοπμξ. Forslind B, Wroblewski R, Afzelius BA. Calcium and sulfur location in human nail. J Invest Dermatol 1976 ;67:273-5.

12 Σε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηενάηζκδ ζηζαάδα ηδξ επζδενιίδαξ, ηδξ μπμίαξ πενζεηηζηόηδηα ζε θζπίδζα είκαζ 10%, δ ζοκμθζηή πενζεηηζηόηδηα ζε θζπίδζα ηςκ κοπζώκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλύ 0, 1 ηαζ 5%, ιε ηδ πμθδζηενόθδ ςξ ηύνζμ ζοζηαηζηό ηςκ θζπζδίςκ θόβς ηδξ παιδθήξ πενζεηηζηόηδηαξ ηςκ θζπζδίςκ, δ επζθάκεζα ημο κοπζμύ είκαζ πενίπμο 1000 θμνέξ πζμ δζαπεναηή βζα ημ κενό, από ημ δένια Wessel S, Guidecka M, Jemec GB, Wulf HC. Hydration of human nails investigated by NIR-FT-Ramanspectroscopy. Biochim Biophys Acta 1999 ;1433:

13 Η ζδακζηή πενζεηηζηόηδηα κενμύ βζα ηα κύπζα είκαζ 16%, αθθά ημ πμζμζηό αοηό πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ηδκ οβναζία ημο πενζαάθθμκημξ Πνμαθήιαηα πνμηύπημοκ όηακ ημ κενό πάκεηαζ, επεζδή δεκ είκαζ δοκαηή δ ιόκζιδ ακηζηαηάζηαζή ημο Η ειαάπηζζδ ηςκ κοπζώκ ζε κενό, έπεζ ζακ απμηέθεζια ιεβαθύηενδ απώθεζα κενμύ ηαζ όπζ επακοδάηςζδ.

14 In vitro ηαζ in vivo ένεοκεξ έδεζλακ όηζ μζ ιδπακζηέξ ζδζόηδηεξ ηςκ κοπζώκ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πενζεηηζηόηδηα ημοξ ζε κενό Farran L,Ennos AL,Eichhorn SJ. The effect of humidity on the fracture properties of human fingernails. J of Expel Biol 2011, Wessel S, Guidecka M, Jemec GB, Wulf HC. Hydration of human nails investigated by NIR-FT-Raman-spectroscopy. Biochim Biophys Acta 1999;1433: Σημ πανεθεόκ, εοεναοζηόηδηα ηςκ κοπζώκ έπμοκ ζοκδέζεζ είηε ιε πάνα πμθύ οβναζία επμιέκςξ ήηακ ιαθαηά ηαζ εύεναοζηα. Ή όηζ ηα κύπζα είπακ πμθύ θίβδ οβναζία ηαζ έηζζ ήηακ ζηθδνά ηαζ εύεναοζηα. Scher RK, Bodian AB. Brittle nails. Semin Dermatol 1991;10: Forslind B, Wroblewski R, Afzelius BA. Calcium and sulfur location in human nail. J Invest Dermatol 1976 ;67:273-5

15 Πνόζθαηεξ ιεθέηεξ δεκ έπμοκ ανεζ ζδιακηζηή δζαθμνά ζε πενζεηηζηόηδηα ημο κενμύ ζημ εύεναοζημ ηαζ θοζζμθμβζηό κύπζ Stern DK, Diamantis S, Smith E, et al. Water Content and Other Aspects of brittle nails versus normal fingernails. J Amer AC Dermatol 2007:57: Duarte AF, Correia O, Baran R: Nail Plate Cohersion seems to be Water Independent. Internal J Dermatol 2009:48: Η ζηακόηδηα ζύκδεζδξ ηαζ ζοβηνάηδζδξ ημο κενμύ είκαζ ιζηνόηενδ από εηείκδ ηςκ ηακμκζηώκ κοπζώκ Forslind B. Biophysical studies of the normal nail. Acta Derm Venereol 1970 ;50:161-8

16 Οζ ιδπακζηέξ ζδζόηδηεξ ημο κοπζμύ δεκ ελανηώκηαζ ιόκμ από ηδκ εκδμηοηηανζηή, αθθά ηαζ από ηδκ ιεζμηοηηανζηή δμιή ηςκ ηεναηζκμηοηηάνςκ Τμ ζδιακηζηώηενμ ιεζμηοηηάνζμ ζημζπείμ ηδξ δμιήξ ημο κοπζμύ, είκαζ ηα δεζιμζςιάηζα, ηα μπμία εκώκμοκ ιεηαλύ ημοξ ηα ηεναηζκμηύηηανα

17 Κνίζζια ζδιεία βζα ηδκ ζηθδνόηδηα ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ είκαζ: 1. Γμιή ηςκ ζκζδίςκ ηεναηίκδ (εκδμηοηηανζηόξ ζηεθεηόξ) 2. Ύπανλδ δεζιώκ δζζμοθθζδίμο ηδξ ηοζηεΐκδξ, μζ μπμίμζ ζηαεενμπμζμύκ ηα ζκίδζα ηδξ ηεναηίκδξ 3. Πενζεηηζηόηδηα ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ ζε θζπίδζα 4. Γεζιμζςιάηζα

18 Η ηύνζα ηαηδβμνία ηςκ αζεεκώκ ιε εύεναοζηα κύπζα θαίκεηαζ κα είκαζ μζ κμζημηονέξ, μζ ημιιςηέξ ηαζ αζζεδηζημί ηςκ άηνςκ, θόβς ηδξ ζοπκήξ δζαανμπήξ ηαζ επαθήξ ιε ζαπμύκζα,απμννοπακηζηά ηαζ άθθεξ πδιζηέξ μοζίεξ. Αοηά ηα πνμσόκηα μδδβμύκ ζε ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηόηδηαξ ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ ζε θζπίδζα Πνμηαθμύκ δζάζπαζδ ζοκμπήξ ιεηαλύ ηςκ ηεναηζκμηοηηάνςκ Lubach D, Beckers P. Wet working conditions increase brittleness of nails but do not cause it. Dermatology 1992; 85:

19

20 Τα εύεναοζηα κύπζα παναηδνμύκηαζ ιε ιεβαθύηενδ ζοπκόηδηα ζημοξ δθζηζςιέκμοξ αζεεκείξ (πάκς από 60 πνόκςκ) ηαζ ηονίςξ ζε βοκαίηεξ. Τμ βεβμκόξ απμδίδεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ εεζζηήξ πμθδζηενίκδξ ζε αοηά ηα άημια ηαζ ζοκμθζηά ιεβάθμ πνόκμ έηεεζδξ κοπζώκ ζημοξ πενζααθθμκηζημύξ πανάβμκηεξ Σηδ πάεδζδ αοηή παίγεζ επίζδξ ζδιακηζηό νμθό ηαζ δ ηθδνμκμιζηόηδηα

21 Αηαηάθθδθμζ ηαζ επακαθαιαακόιεκμζ πεζνζζιμί ζε ζκζηζημύηα μιμνθζάξ Δπακαθαιαακόιεκμξ ηναοιαηζζιόξ ηςκ κοπζώκ (Π.π.αηαηάθθδθα παπμύηζζα βζα ηα κύπζα πμδζώκ, αηαηάθθδθμ ηόρζιμ ηςκ κοπζώκ ηθπ.)

22 Γενιαηζηέξ παεήζεζξ: ρςνίαζδ, δενιαηίηζδα, θεζπήκαξ μκύπςκ ηθπ. Αημπζηή δενιαηίηζδα,πζεακώκ θόβς δζαηαναπήξ ηεναηζκμπμίδζδξ ηεναηζκμηοηηάνςκ An Bras Dermatol Nov-Dec ;88(6): doi: /abd Perception of brittle nails in dermatologic patients: a cross-sectional study.gequelim GC1, Kubota CY1, Sanches S2, Dranka D1, Mejia MM1, Sumiya FM1, Schmitt JV3 Σοζηδιαηζηέξ παεήζεζξ: Δκδμηνζκμθμβζηέξ παεήζεζξ ηαζ δζαηαναπέξ ιεηααμθζζιμύ : ύπμ- ηαζ οπενεονμεζδζζιόξ, ζαηπανώδδξ δζααήηδξ,αμοθζιία, ακμνελία ηθπ.

23 Αββεζαηέξ ηαζ αζιαημθμβζηέξ δζαηαναπέξ: κόζμξ ημο Raynaud,ακαζιία ηθπ. Χνόκζα θμζιώδδ κμζήιαηα: π.π. θοιαηίςζδ Μεζςιέκδ ακάπηολδ ηςκ κοπζώκ ηαζ ακώιαθδ ηεναηζκμπμίδζδ παναηδνμύιαζ ιεηά από αηηζκμαμθίεξ ή πνήζδ ανζεκζημύ.

24 Έθθεζρδ αζηαιζκώκ ηαζ ιεηάθθςκ απμηεθεί πμθύ ζπάκζα αζηία εύεναοζηςκ κοπζώκ επεζδή είκαζ ζπκμζημζπεία ηαζ πνεζαγόιαζηε πμθύ ιζηνέξ πμζόηδηεξ βζα ηδκ ηακμκζηή θοζζμθμβζηή θεζημονβία (βεκζηά<100ιβ/διεν.)

25 Η ηαθύηενδ θεπαπεία βζα ηα εύεναοζηα κύπζα είκαζ δ πνόθδρδ Τα κύπζα αθοδαηώκμκηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ζε επζθακεζμδναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ δζαθύηεξ. Όηακ πθέκμοιε ηα πένζα, πθέκμοιε ιαγί ηαζ ηα κύπζα. Μζα ζοιαμοθή πνμξ ημοξ αζεεκείξ είκαζ κα πθέκμοκ ηα πένζα ημοξ, αθθά κα απμθεύβμοκ κα ημπμεεημύκ επζθακεζμδναζηζηέξ μοζίεξ ζηα κύπζα ημοξ ακ δεκ πνεζάγμκηαζ ηαεάνζζια.

26 Τα απμθοιακηζηά ηςκ πενζώκ (hand senitizers) είκαζ αθααενά βζα ηδκ μκοπαία πθάηα

27 Οζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα θμνμύκ βάκηζα δζπθά (ααιααηενά ηαζ πθαζηζηά) βζα όθεξ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ. Να απμθεύβμοκ ηαηά ημ δοκαηόκ ηδ δζαανμπή ηςκ πενζώκ ημοξ, κα ηόαμοκ ηαζ κα θζιάνμοκ ηα κύπζα ημοξ ζςζηά, ώζηε κα απμθεύβμοκ ημοξ ηναοιαηζζιμύξ.

28 Η εκοδάηςζδ ηςκ κοπζώκ πνζκ από ηδ αναδζκή ηαηάηθζζδ, ιε ηνέιεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα πενζέπμοκ α-οδνμλομ-λέα, θςζθμθζπίδζα, μονία ή μνοηηέθαζα (εζδζηά ιε ηθεζζηή πενίδεζδ ιε βάκηζα), ιπμνεί κα απμδεζπεεί ζδζαίηενα πνήζζιδ

29 Αηόιδ δ πενζεηηζηόηδηα ηδξ μκοπαίαξ πθάηαξ ζε κενό ιπμνεί κα αολδεεί ιε ιμύθζαζια ηςκ κοπζώκ ζε πθζανό κενό βζα 15 θεπηά ηάεε ανάδο. Η εθανιμβή ιαθαηηζηώκ, εζδζηά εηείκςκ πμο πενζέπμοκ θςζθμθζπίδζα, εα αεθηζςζεί ζδιακηζηά ηδκ εκοδάηςζδ ηςκ κοπζώκ. Άθθεξ μοζίεξ εκοδάηςζδξ, μζ μπμίεξ είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ βζα ηα κύπζα, είκαζ δ μονία 5-20% ηαζ ημ βαθαηηζηό μλύ. Καζ μζ δύμ θεζημονβμύκ ςξ οβνακηζηά ιε αύλδζδ ηδξ ζηακόηδηαξ ημο κοπζμύ κα ζοβηναηεί ημ κενό.

30 Αοηό ζοιααίκεζ επεζδή δ πέρδ ηδξ ηεναηίκδξ ζημ κύπζ, ακμίβεζ εέζεζξ ζύκδεζδξ ημο κενμύ ηαζ αολάκεζ ηδκ εκοδάηςζδ. Η εκοδάηςζδ είκαζ όιςξ ιόκμ πνμζςνζκή, ιε απμηέθεζια κα πνεζάγεηαζ ζοκεπήξ εθανιμβή εκοδαηζηώκ. Η εθανιμβή εκόξ παναζηεοάζιαημξ πμο πενζέπεζ μονία ή βαθαηηζημύ μλέμξ δύμ θμνέξ ηδκ διένα είκαζ ανηεηή, ηαζ οπεναμθζηά ζοπκέξ εθανιμβέξ ιπμνεί κα ηαηαζηνέρμοκ ηδκ επζθάκεζα ημο κοπζμύ

31 Ο ηαθύηενμξ ηνόπμξ κα δοκαιώζμοιε ηα εύεναοζηα κύπζα ίζςξ είκαζ ιε αενκίηζ κοπζώκ («ιακόκ»). Τμ αενκίηζ κοπζώκ δδιζμονβεί έκα θεπηό πνμζηαηεοηζηό ζηνώια πάκς ζηδκ πθάηα ημο κοπζμύ, ημ μπμίμ ηάκεζ ημ κύπζ παπύηενμ.

32 Πνμαθήιαηα δδιζμονβμύκηαζ όιςξ όηακ πνέπεζ κα αθαζνεεεί ημ αενκίηζ ηςκ κοπζώκ. Τα πνμσόκηα αθαίνεζήξ ημο, είηε ιε, είηε πςνίξ αζεηόκ, αθοδαηώκμοκ ηδκ πθάηα ημο κοπζμύ. Τμ αενκίηζ ηςκ κοπζώκ ιπμνεί θμζπόκ κα πνδζζιμπμζδεεί ζηδ εεναπεία ηςκ εύεναοζηςκ κοπζώκ, αθθά πνέπεζ κα αθαζνείηαζ ιε όζμ ημ δοκαηό ιζηνόηενδ ζοπκόηδηα.

33 Τα ζηθδνοκηζηά ηςκ κοπζώκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμύκηαζ πνμζεηηζηά θόβς ημο όηζ πενζέπμοκ νδηίκδ ημθμομθμ- ζμοθθμκαιζδμθμνιαθδεΰδδξ( % ηαεανήξ θμνιαθδεΰδδξ). Η θμνιαθδεΰδδ είκαζ βεκζηά ιζα ημλζηή μοζία. Δπίπεδα ιζηνόηενα από 5% επζηνέπμκηαζ από ημ κόιμ ζε μνζζιέκεξ πώνεξ. Σηθδνοκηζηά ιε έςξ ηαζ 3% πενζεηηζηόηδηα ζε θμνιαθδεΰδδ, εα πνέπεζ κα έπμοκ έκα πνμεζδμπμζδηζηό ζήια ζημ θζαθίδζμ.

34 Η θμνιαθδεΰδδ μδδβεί ζε νήλδ ηδκ ηεναηίκδ ημο κοπζμύ, ηαεζζηώκηαξ ημ εύεναοζημ ηαζ ηαοηόπνμκα λδνό.

35 Ονζζιέκμζ δενιαημθόβμζ ζοκζζημύκ επίζδξ ηδ πνήζδ πνόζεεηςκ κοπζώκ (nail prostheses) ζηδ εεναπεία ηςκ εύεναοζηςκ κοπζώκ. Πανόηζ είκαζ αθήεεζα όηζ ηα ηεπκδηά κύπζα ιπμνμύκ κα πνμζηαηεύζμοκ ηδκ πθάηα ημο κοπζμύ, δ αθαίνεζή ημοξ είκαζ πάκηα ηναοιαηζηή βζα ημ κύπζ.

36 Τα πνόζεεηα κύπζα ιπμνμύκ κα θμνζμύκηαζ βζα πενζμνζζιέκμ πνμκζηό δζάζηδια, αθθά δεκ ζοκζζηάηαζ δ ζοκεπήξ πνήζδ ημοξ βζα ηδ εεναπεία ηςκ εύεναοζηςκ κοπζώκ.

37 Τα κύπζα είκαζ ηαεανή πνςηεΐκδ, ζοκεπώξ απαζηείηαζ επανηήξ πνόζθδρδ πνςηεσκώκ βζα κα έπμοιε οβζή κύπζα. Πμθθμί, αοζηδνά πμνημθάβμζ, ακαηαθύπημοκ όηζ ηα κύπζα ημοξ είκαζ ηα πνώηα ζδιεία όπμο είκαζ ειθακείξ μζ επζδνάζεζξ ηδξ ακεπανημύξ πνόζθδρδξ πνςηεσκώκ.

38 Η αζμηίκδ έπεζ επίζδξ οπμζηδνζπεεί όηζ είκαζ απαναίηδηδ βζα οβζή κύπζα. Τμ αζπνάδζ ημο ααβμύ είκαζ δ πθμοζζόηενδ πδβή αζμηίκδξ. Οζ δζαζημθόβμζ επίζδξ πζζηεύμοκ όηζ δ απμννόθδζδ αζμηίκδξ ιέζς ημο θεπημύ εκηένμο ιεζώκεηαζ όζμ αολάκεηαζ δ δθζηία. Σε αοηό ημ ζηεπηζηό ααζίγεηαζ δ ζοιπθδνςιαηζηή πμνήβδζδ αζμηίκδξ ςξ ιέζμο δζαηήνδζδξ ηδξ οβείαξ ηςκ κοπζώκ ζε άημια ώνζιδξ δθζηίαξ.

39 Η Βζμηίκδ έπεζ απμδεζπεεί όηζ είκαζ ιζα εοενβεηζηή εεναπεία Σε ιζα ιεθέηδ, έπεζ δμεεί Βζμηίκδ (2,5 mg/d) βζα 6 έςξ 15 ιήκεξ ιε αεθηζώζδ ημο πάπμοξ ηςκ κοπζώκ ηαηά 25% ηαζ ιείςζδ ηδξ μκοπόζπαζδξ ηαηά πέηαθα, ζε όθμοξ ημοξ αζεεκείξ. Σε ιζα άθθδ ιεθέηδ, πμνήβδζδ Βζμηίκδξ (2,5 mg/d) βζα 1,5 έςξ 7 ιήκεξ, μδήβδζε ζε ηθζκζηή αεθηίςζδ ζημ 67% ηςκ αζεεκώκ. Ωζηόζμ, ηαζ μζ δύμ ιεθέηεξ δζελήπεδζακ ζε ιζηνέξ μιάδεξ αζεεκώκ, πςνίξ μιάδα εθέβπμο. Οζ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ζε Βζμηίκδ είκαζ άβκςζηεξ, ιζα ηαζ πανάβεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζόηδηεξ από ηα εκηενζηά ααηηήνζα. Γεκζηά ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ Βζμηίκδξ 2.5mg-3mg διενδζίςξ, βζα πενίπμο 6 ιήκεξ. Colombo VE, et al. J Am Acad Dermatol. 1990;23(pt 1): Hochman LG, et al. Cutis. 1993;51: Floersheim GL. Z Hautkr. 1989;15;64:41-48.

40 Ανηεηέξ ζοζηδιαηζηέξ εεναπείεξ, βζα εύεναοζηα κύπζα, έπμοκ δμηζιαζηεί. Πενίπμο πνζκ από ιζζό αζώκα, πνμηάεδηε όηζ μζ ιεβάθεξ πμζόηδηεξ γεθαηίκδξ αολάκμοκ ηδκ πενζεηηζηόηδηα ημο κοπζμύ ζε ηοζηεΐκδ, βεβμκόξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ ζηθδνόηδηα ημο κοπζμύ. Όιςξ δεκ οπάνπμοκ επανηή αζαθζμβναθζηά ζημζπεία, ηα μπμία κα επζαεααζώκμοκ αοηέξ ηζξ εζηαζίεξ.

41 Σζθζηόκδ ζε δόζδ 10mg διενδζίςξ βζα 20 εαδμιάδεξ θαίκεηαζ έπεζ εοκμσηή δνάζδ ζηα εύεναοζηα κύπζα, ιαθθζά ηαζ θςημβεναζιέκμ δένια Arch Dermatol Res. D Oct ;297(4): Epub 2005 Oct 26.Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin.barel A1, Calomme M, Timchenko A, De Paepe K, Demeester N, Rogiers V, Clarys P, Vanden Berghe Arch Dermatol Res Dec ;299(10): Epub 2007 Oct 25.Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on hair tensile strength and morphology in women with fine hair.wickett RR1, Kossmann E, Barel A, Demeester N, Clarys P, Vanden Berghe D, Calomme M. Creame Tazarotene 0,1% ιπμνεί κα είκαζ αμδεδηζηή ζηδκ εεναπεία εύεναοζηςκ μκύπςκ Cutis Feb ;87(2): Efficacy and safety study of tazarotene cream 0.1% for the treatment of brittle nail syndrome. Sherber NS1, Hoch AM, Coppola CA, Carter EL, Chang HL, Barsanti FR, Mackay-Wiggan JM.

42 Τμ Genadur, έπεζ ηοηθμθμνήζεζ πνόζθαηα ζηδκ αβμνά ηςκ Ηκςιέκςκ Πμθζηεζώκ. Ο Daniel et al, έπεζ ηάκεζ πνόζθαηα ιζα ιζηνή ακμζηηή αζεεκή ιεθέηδ ζηακμπμίδζδξ ηςκ αζεεκώκ. Οζ πνώημζ 16 αζεεκείξ ηδξ ιεθέηδξ έθααακ ημ Genadur από ηδκ εηαζνεία Medimetrics. Τμ Genadur είκαζ έκα οδνμδζαθοηό αενκίηζ κοπζώκ, πμο πενζέπεζ οδνμλοπνμποθ, chitosan, equisetum arvense ηαζ ιεεοθ-ζμοθθμκοθ ιεεάκζμ

43 Τμ πνμσόκ εθανιόζηδηε ηαηά ηδκ ηαηάηθζζδ βζα ηα κύπζα ηςκ πενζώκ, ιόκμ βζα 8 εαδμιάδεξ. Οζ αζεεκείξ ηθήεδηακ κα θμνμύκ βάκηζα αζκοθίμο βζα όθεξ ηζξ οβνέξ ενβαζίεξ. Οηηώ από ημοξ 16 αζεεκείξ δήθςζακ όηζ ημ Genadur αμήεδζε ηα κύπζα ημοξ ηαζ απμθάζζζακ κα ζοκεπίζμοκ ηδκ πνήζδ ημο, δ μπμία ήηακ ηαζ ηαθά ακεηηή. Απαζημύκηαζ αεααίςξ δζπθέξ ηοθθέξ, εθεβπόιεκεξ ιεθέηεξ. Daniel CR : Unpublished data, October 2011.

44 Πενίθδρδ Τα κύπζα πνεζάγμκηαζ εκοδάηςζδ βζα κα έπμοκ εθαζηζηόηδηα. Τμ εθάπζζημ ή ημ οπένιεηνμ κενό πνμηαθεί πνμαθήιαηα ζηα κύπζα. Τμ αενκίηζ κοπζώκ ηαζ ηα ηεπκδηά κύπζα πνμζθένμοκ πνμζςνζκή ιόκμ αεθηίςζδ ηδξ δύκαιδξ ηςκ κοπζώκ. Η αζμηίκδ ιπμνεί κα απμηεθεί πνήζζιμ δζαηνμθζηό ζοιπθήνςια. Οπμζαδήπμηε αθθαβή ηδξ εεναπείαξ ηςκ κοπζώκ απαζηεί 3-6 ιήκεξ ιέπνζ κα θακμύκ ηα απμηεθέζιαηα. Απμθεύβεηε ηδκ έηεεζδ ηςκ κοπζώκ ζημ triclosan, ημοξ δζαθύηεξ ηαζ ηα πνμσόκηα ηαεανζζιμύ ημο ζπζηζμύ, θμνώκηαξ βάκηζα. Δθανιόγεηε μονία ή βαθαηηζηό μλύ βζα κα αολήζεηε ηα ζδιεία δέζιεοζδξ κενμύ ζηδκ ηεναηίκδ ηςκ κοπζώκ.

45

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππνγφλεο ή/ θαη λνζνγφλεο νπζίεο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη βηνκεραληθψλ αεξίσλ CFC (ρισξνθζνξαλζξάθσλ) Υξήζε βαξέσλ κεηάιισλ ή/ θαη πεξηεθηηθφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 87 99 Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή Μύθοι και αλήθειες Χρ. Μαυρογιάννη, Β. Ιατρίδη Τμήμα Επιστήμης ιαιτολογίας- ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ιδακτορικό 1990-1992 Ψυχοφυσιολογία της όρασης. δίπλωµα. Πτυχίο Ιατρικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φώτης Τοπούζης ΣΠΟΥ ΕΣ / ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα Université Paris

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας

Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2011; 39: 121-131 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης υπό το πρίσμα της μοριακής βιολογίας Α. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ 1, Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 2, Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ 3, Π. ΚΟΪΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση

Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και οστεοπόρωση Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» 112 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος στη αισθητική χειρουργική

Εφαρμογές του υαλουρονικού οξέος στη αισθητική χειρουργική 032_036_PANAGIOTAKOPOULOU-05 10/4/2009 10:47 ÂÏ 32 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Α. Παναγιωτακοπούλου 1* Α. Σκούρας 2 Γ. Σκούρας 3 1-Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος 2-Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ.

Ανασκόπηση. Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας. Βasic Principles of Psychodermatology. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Ανασκόπηση Βασικές αρχές της ψυχοδερματολογίας Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Χριστοδούλου Χ. Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Β Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 204-213, 2013 ανασκoπηση Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Θ. Γκιουρτζής 1 Α. Δημακοπούλου 1 Κ. Αβρανάς 1 Κ. Ιμπριάλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (2):102-116, 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (2):102-116, 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 102 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (2):102-116, 2009 ΙΝΤRODUCTION Professor Giuseppe Argenziano is a professor of Dermatology at the 2nd University of Naples in Italy. The main field of

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος Φάρμακα Υπογονιμότητας και Γυναικολογικός Καρκίνος Νικόλαος Φ. Βλάχος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD Καθηγητής Διατροφής - Διαιτολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα