ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ Α/Α 1 1 PC INTEL 2 3 ΦΟΡΘΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ (LAPTOP) 3 5 WEB CAMERA ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ INKJET ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΕΚΣΤΠΩΣΘ LASER 6 8 ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ INKJET 7 9 ΨΘΦΙΑΚΘ ΒΙΝΣΕΟΚΑΜΕΡΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΘ ΜΘΧΑΝΘ ΔΘΜΟΙΟΓΡΑΦΙ ΕΓΓΡΑΦΘ ΦΩΝΘ PROJECTOR ΘΕΡΜΟΛΛΘΣΘ ΠΛΑΣΙΠΟΙΘΣΘ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ DVD PLAYER (MHXANHMA ΑΝΑΓΝΩΘ ΕΙΝΑ - ΘΧΟΤ ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΤ ΔΙΤ) ΤΚΕΤΘ ΣHΛΕΜΟΙΟΣΤΠΙΑ (FAX) 600, ,00 600, ,00 60, ,00 85, ,00 125, ,00 100, ,00 410, ,00 165, ,00 50, ,00 410, ,00 205, ,00 60, , , ,00 60, ,00 220, ,00

2 16 20 ΡΑΔΙΟ CD (με καςετόφωνο) 70, , ΔΕΚΣΕ ΣΘΛΕΟΡΑΕΩ ΕΓΧΡΩΜΟΙ 600, , ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙ ΜΘΧΑΝΘΜΑ 1200, , ΑΤΣΙΚΑ ΘΧΟΤ ΟΘΟΝΘ ΑΦΘ 17 20, ,00 290, , ΔΙΚΣΤΑΚΘ ΤΚΕΤΘ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ ΑΡΧΕΙΩΝ (NETWORK STORAGE/HOME SERVER) 230, , ΔΙΑΔΡΑΣΙ ΨΘΦΙΑ ΒΙΝΣΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ) ΕΔΡΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ (ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ) Διαδραςτικοί πίνακεσ 1600, ,00 Ζπιπλα 100, , ΓΡΑΦΕΙΟ Θ/Τ Ζπιπλα 130, , ΝΣΟΤΛΑΠΙΑ (ΑΡΧΕΙΟΘΘΚΕ ΞΤΛΙΝΕ) Ζπιπλα 200, , ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ ΞΤΛΙΝΕ Ζπιπλα 210, , ΚΑΘΙΜΑ ΕΡΓΑΙΑ Ζπιπλα 120, , ΧΑΡΣΟΣΑΣΘ (ΡΟΛΟΘΘΚΘ) Ζπιπλο 70, , ΚΑΘΙΜΑ ΤΝΕΡΓΑΣΘ ΕΠΙΚΕΠΣΘ ΜΕ ΜΠΡΑΣΑ Ζπιπλα 60, , ΚΑΘΙΜΑ ΠΣΤΟΜΕΝΟ Ζπιπλα 45, , ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ - ΑΡΧΕΙΟΘΘΚΘ ΜΕΣΑΛΛΙΚΘ ΝΣΟΤΛΑΠΑ - ΙΜΑΣΙΟΘΘΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΓΝΘΣΙ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΤ ΜΕ ΣΡΙΠΟΔΟ Ζπιπλα 300, ,00 Ζπιπλα 190, ,00 Ζπιπλα 250, ,00 Ζπιπλα 70, , ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΙΝΩΕΩΝ Ζπιπλα 45, , ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ/ΔΘΜΟΣΙΤ ΞΤΛΙΝO Ζπιπλα 42, , ΣΡΑΠΕΗΙ ΞΤΛΙΝΟ ΚΤΚΛΙ Ζπιπλα 175, , ΣΡΑΠΕΗΙ ΞΤΛΙΝΟ ΘΜΙΚΤΚΛΙ Ζπιπλα 125, ,00

3 39 54 ΣΡΑΠΕΗΙ ΞΤΛΙΝΟ ΠΑΡΑΛΛΘΛΟΓΡΑΜΜΟ Ζπιπλα 120, , ΣΡΑΠΕΗΙ ΞΤΛΙΝΟ ΣΕΣΡΑΓΩΝΟ Ζπιπλα 170, , ΠΑΓΚΑΚΙ Ζπιπλα 82, , ΧΑΡΣΟΘΘΚΘ (ΤΡΣΑΡΙΕΡΑ) 12 ΘΕΕΩΝ Ζπιπλα 440, , ΠΑΡΑΒΑΝ Ζπιπλα 86, , ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΑΡΩΘ (ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΣΡΩΜΑ ΧΑΛΑΡΩΘ) ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΝΑΠΕ ΧΑΛΑΡΩΘ Ζπιπλα 207, ,00 Ζπιπλα 278, , ΠΟΤΦ Ζπιπλα 58, , ΜΑΞΙΛΑΡΑ ΧΑΛΑΡΩΘ Ζπιπλα 18, , ΔΙΑΧΩΡΙΣΙ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΘ Ζπιπλα 240, , ΚΑΒΑΛΕΣΟ ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ Ζπιπλα 150, , ΚΡΕΒΑΣΙ ΤΠΝΟΤ/ΞΕΤΡΑΘ Ζπιπλα 50, , ΚΑΘΙΜΑ ΣΡΑΠΕΗΑΡΙΑ Ζπιπλα 45, , ΚΡΕΜΑΣΡΑ ΞΤΛΙΝΘ Ζπιπλα 68, , ΤΣΙ ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ Ζπιπλα 18, , ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΣΘΘ/ΟΡΓΑΝΩΘ ΕΡΓΑΙΩΝ Ζπιπλα 62, , ΒΑΘ ΚΑΡΣΩΝ Ζπιπλα 18, , ΘΘΚΘ ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ζπιπλα 16, , ΕΙΔΙ ΑΣΟΜΙ ΘΡΑΝΙΟ ΓΙΑ Θ/Τ Ζπιπλα 70, , ΠΑΓ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ Ζπιπλα 370, , ΠΑΓ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΞΤΛΙΝΟ ΠΑΓ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙ ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ ΚΑΘΡΕΠΣΘ ΣΡΩΜΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΠΟΛΤΗΤΓΟ ΣΟΙΧΟΤ STEP IΟΡΡΟΠΙΑ ΜΠΑΛΕ ΚΙΝΘΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΑ ΑΚΘΕΩΝ ΚΤΛΙΝΔΡΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑ ΓΟΝΑΣΑ ΚΡΕΒΑΣΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ BOBATH Ζπιπλα 340, ,00 Ζπιπλα 350, ,00 350, ,00 160, ,00 155, ,00 60, ,00 64, ,00 215, ,00 40, , , ,00

4 ΦΘΝΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΘΘ ΚΑΛΑ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δακτυλιζρα ΜΠΑΚΕΣΑ ΜΕΣΑΚΙΝΟΤΜΕΝΘ ΜΕ PLEXIGLASS ΜΠΑΚΕΣΑ ΜΙΝΙ ΔΙΧΣΤ ΜΠΑΚΕΣ ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΚΕΣ Νο ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΚΕΣ Νο ΕΣ ΒΑΡΑΚΙΑ kg ΒΑΡΑΚΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 1 kg ΠΟΔΘΛΑΣΟ ΚΑΘΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΘΡΙΟΤ ΚΩΠΘΛΑΣΙΚΘ ΚΑΘΙΣΘ ΘΛΕΚΣΡΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΜΕ ΔΙΧΣΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΩΣΕΡΙΤ ΧΩΡΟΤ ΜΠΑΛΛΑ ΒΟΛΛΕΤ 100, ,00 600, ,00 40, ,00 470, ,00 110, ,00 2, ,00 7, ,00 16, ,00 45, ,00 15, ,00 500, ,00 500, , , ,00 500, ,00 100, ,00 12, ,00

5 ΡΔΕΛΑ ΡΤΘΜΙΚΘ ΡΙΝΑ ΡΤΘΜΙΚΘ ΜΠΑΛΑ ΡΤΘΜΙΚΘ ΣΕΦΑΝΙΑ ΡΤΘΜΙΚΘ ΧΟΙΝΑΚΙΑ ΡΤΘΜΙΚΘ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΚΩΝΟΙ ΣΙΒΟΤ ΔΙ ΡΙΨΕΩΝ ΕΛΑΣΙ ΚΤΣΑΛΕ ΠΛΑΣΙΚΕ ΣΡΩΜΑΣΑ ΣΙΒΟΤ MINI ΣΕΡΜΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΔΙΧΣΤ MINI ΣΕΡΜΑΣΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΠΑΛΛΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ MΠΑΛΑ MINI HANDBALL 10, ,00 14, ,00 8, ,00 7, ,00 2,00 3 6,00 5, ,00 15, ,00 5, ,00 5, ,00 200, ,00 170, ,00 30, ,00 16, ,00 10, ,00

6 MΠΑΛΑ HANDBALL ΒΑΓΟΝΕΣΟ (ΣΡΟΛΕΪ) ΟΡΓΑΝΩΝ ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ (ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ) ΒΑΘ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΔΟΙ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΣΟΤΒΛΑ (BLOCKS) ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΣΟΤΒΛΑ ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΘΟΛΟ ΑΙΘΘΕΩΝ ΚΑΙ ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΣΟΤΝΕΛ ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΜΙΚΡΟ ΣΟΤΝΕΛ ΨΤΧΟΚΙΝΘΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΜΕΓΑΛΟ Μπαλάκια αιςκθτθριακισ επανατροφοδότθςθσ Μπαλάκια αιςκθτθριακισ επανατροφοδότθςθσ με φωσ ΜΠΑΛΕ ΑΝΑΠΘΔΘΘ ΜΠΑΛΕ ΜΕ ΧΕΔΙΑ 10, ,00 340, ,00 49, ,00 135, ,00 23, ,00 58, ,00 9, ,00 520, ,00 45, ,00 85, ,00 30, ,00 85, ,00 17, ,00 3, ,00

7 ΜΠΑΛΕ ΕΚΓΤΜΝΑΘ ΜΠΑΛΕ ΕΚΓΤΜΝΑΘ ΜΕ ΧΟΙΝΙ ΜΠΑΛΕ ΑΦΘ ΜΠΑΛΑ ΑΙΘΘΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΘΛΕ ΜΠΑΡΕ ΒΑΔΙΘ ΔΑΠΕΔΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΤΝΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΘ ΚΙΝΘΘ) ΤΝΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΘ (ΑΜΠΡΕΛΑ) ΤΝΙΑ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΓΙΑ ΚΙΝΘΘ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ) BEANO SWING ΧΑΜΘΛΘ ΦΘΝΑ (ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΓΩΝΙΑΚΘ ΠΙΙΝΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΣΘΜΑ ΑΙΩΡΘΘ- ΕΞΑΡΣΘΘ ΓΙΑ ΤΝΙΕ SENSORY ΠΟΔΘΛΑΣΟ ΜΕ ΒΟΘΘΘΣΙΚΕ ΡΟΔΕ 26, ,00 26, ,00 5, ,00 37, ,00 450, ,00 45, , , ,00 260, ,00 740, ,00 156, ,00 840, , , ,00 600, ,00 180, ,00

8 ΛΑΣΙΧΑ ΑΚΘΘ ΧΕΡΙΩΝ ΕΛΑΣΙΙ ΩΛΘΝΕ ΑΚΘΘ ΧΕΡΙΩΝ ΕΛΑΣΘΡΙΟ ΧΕΡΙΟΤ ΔΙΧΣΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΡΠΟΤ, ΧΕΡΙΟΤ, ΔΑΚΣΤΛΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙ ΑΣΜΟΙΔΕΡΟ ΙΔΕΡΩΣΡΑ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΤΠΑ ΨΤΓΕΙΟΚΑΣΑΨΤΚΣΘ ΑΡΣΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΘ ΕΟΤΑΡ ΘΛΕΚΣΡΙ ΚΛΑΔΟΑΧΙΣΘ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΣO ΚΑΠΣΙΚO ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟ ΣΘΛΕΠΙ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΣΟ ΚΑΔΟ ΜΠΟΣΟΠΟΙΘΘ AYTOMATO ΨΕΚΑΣΘΡΑ 5 LT ΣΑΠΑΚΙ ΚΑΛΙΣΘΡΙ ΚΑΛΙΣΘΡΙ ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ HEAVY DUTY 11, ,50 25, ,00 3,00 3 9,00 36, ,00 60, ,00 70, ,00 250, ,00 650, ,00 100, ,00 70, ,00 300, ,00 600, ,00 500, ,00 80, ,00 50, ,00 3,00 2 6,00 3,00 2 6,00 5, ,00

9 ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ ΚΛΑΔΟΦΣΘ ΑΞΙΝΑ ΣΟΤΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ HEAVY DUTY ΜΕ 5 ΔΟΝΣΙΑ ΣΟΤΓΚΡΑΝΑΚΙ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ HEAVY DUTY ΜΕ 9 ΔΟΝΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ HEAVY DUTY ΕΛΑΦΡΤ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΚΘΠΟΤΡΙΚΘ ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟΤ ΚΑΡΟΣΙ ΚΘΠΟΤ NTOYΛΑΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΛΑΣΡΑΚΙΑ ΦΤΣΕΤΘ ΠΟΡΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΟ ΣΡΟΧΟ ΚΕΡΑΜΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΙ ΦΟΤΡΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΘ ΜΕ CONTROLLER ΗΤΜΩΣΘΡΙΟ ΠΘΛΟΤ ΦΙΛΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΘΣΟ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΟ ΣΡΟΧΟ ΣΡΟΧΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕ ΣΟ ΠΟΔΙ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ ΠΤΡΟΠΛΑΚΕ 3,00 2 6,00 10, ,00 15, ,00 5,00 1 5,00 5,00 1 5,00 9,00 1 9,00 6,00 1 6,00 25, ,00 60, ,00 230, ,00 36, ,00 900, , , , , , , ,00 70, ,00 160, ,00 180, ,00 28, ,00

10 ΑΝΑΠΘΡΙ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙ ΧΟΛΙ ΣΡΑΠΕΗΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΡΤΘΜΙΗΟΜΕΝΟΤ ΤΨΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΘ ΠΕΡΙΠΑΣΘΣΘΡΑ (ROLATOR) - ΠΡΟΘΙΟ ΡΑΜΠΑ TRAVELLER ΠΛΘΚΣΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΘΚΣΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘ ΠΛΘΚΣΡΩΝ ΜΕ ΤΜΒΑΣΟ ΠΛΘΚΣΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΝΣΙΚΙ ΜΟΧΛΟ ΑΤΡΜΑΣΟ ΠΟΝΣΙΚΙ ΚΕΦΑΛΘ ΛΟΓΙΜΙ ΕΞΑΚΘΘ ΣΘ ΧΡΘΘ ΣΟΤ ΠΟΝΣΙΚΙΟΤ ΛΟΓΙΜΙ ΕΞΑΚΘΘ ΣΘ ΧΡΘΘ ΔΙΑΠΣΩΝ ΦΟΡΘΣΟ ΒΟΘΘΘΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΘ ΕΠΙΙΝΩΝΙΑ (ΜΕΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟ) Λαβζσ για μολφβια ετ περιποίθςθσ νυχιϊν Ψαλίδι με διπλι λαβι Ανοιχτιρι κονςζρβασ με δακτυλίδι Λογιςμικό αναγνϊριςθσ φωνισ/ αυτόματθσ φωνθτικισ πλθκτρολόγθςθσ ΑΜΜΟΔΟΧΟ παιδιά με όραςθσ παιδικισ 2000, ,00 700, ,00 600, ,00 600, ,00 415, ,00 161, ,00 365, , , ,00 75, ,00 105, ,00 220, ,00 60, ,00 66, ,00 19, ,00 54, ,00 115, ,00 140, ,00

11 ΞΤΛΙΝΘ ΤΝΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΤ ΧΩΡΟΤ ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΣΟΤΛΘΘΡΑ ΠΑΡ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ (ΣΟΤΛΘΘΡΑ ΑΝΑΡΡΙΧΘΘ) ΚΑΜΠΙΑ ΜΙΚΡΟΠΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΜΠΡΑΣΟΤ παιδικισ παιδικισ παιδικισ παιδικισ παιδικισ Παραϊατρικόσ εξοπλιςμόσ Παραϊατρικόσ εξοπλιςμόσ 335, ,00 133, ,00 170,00 0 0,00 215, ,00 290, ,00 330, ,00 90, , ΟΠΣΙ ΤΔΟΤΝΙ Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10, , Κικάρα Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 300, , Κλαρίνο Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 180, , Μπουηοφκι Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 200, , Ξυλόφωνο Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 65, , Σουμπερλζκι Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20, , Σφμπανα Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 15, , Φλογζρα Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 18, , Φυςαρμόνικα Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20, , Μεταλλόφωνο Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 20, , Ηίλια (Σηίλιεσ) Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10, , Μαράκεσ Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 25, , Μπεντίρ Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 50, , Ξυλάκια Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 4, , Ξφςτρεσ μεταλλικζσ (μουςικισ) Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 12, , Σαμπουρίνα κουρδιςτά Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 12, , Σρίγωνα (μουςικισ) Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 5, , ετ μουςικϊν οργάνων (παιδικό) - ςειρά orf Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 60, ,00 : ,00 ΦΠΑ (23%): ,95 ΜΕ ΦΠΑ: ,95 Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ Μοίπερ, 01/12/2011 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΑΤΡΟ ΥΑΛΚΙΑΓΑΚΗ Πολιηικόρ Μησ/κορ με Β βαθμό Μοίπερ, 01/12/2011 Ο ςνηάξαρ Πολύδωπορ Παναγιώηηρ Ηλεκηπονικόρ Μησανικόρ και Μησανικόρ Τπολογιζηών, MSc.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Αθηνά Σαλά α Τηλ.: 2821341612 Fax: 2821341622 E-mail: dimos@chania.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας).

ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΠΙΝΑΚΑ 1 (Αίθοσζα λογοθεραπείας). ΕΙΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΨΝ Ειδικός καθρέφτης, που μαγνητοφωνεί και βιντεοσκοπεί τον ασθενή έως 20, αναπαράγει τα δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα εξάσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΚΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :88/22-9-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας αποκατάστασης ηµερησίας νοσηλείας και διηµέρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΕΧ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΕΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΕΧ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 6300 ΤΗΛ. 2373 5290 FAX. 2370 39320 H Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 007-03 Άξονας προτεραιότητας: 7 - «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

3%ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3%ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ Τηλεφωνικά: 210 3416691-2 Φάξ: 210 3416 639-696 e-mail: sales@tsago.gr e-shop: www.tsago.gr/eshop Κατάστημα (6000m2/ Άνετο parking) Προόδου 2, Αιγάλεω 12241,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας

Κατάλογος προϊόντων. Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Κατάλογος προϊόντων Βοηθήματα ασθενών - Προϊόντα υγείας Bοηθήματα μπάνιου AC 383 Κάθισμα μεταφοράς στη μπανιέρα Σκελετός αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικά υποπόδια. Δυνατότητα ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση των πινάκων της μορφής του υποδείγματος ΣΤ 1 (ανάλογα με τον αριθμό των πακέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ. Πλυντήριο Ρούχων ALTUS Χωρητικότητα: 5 kg 1000 σ.α.λ.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ. Πλυντήριο Ρούχων ALTUS Χωρητικότητα: 5 kg 1000 σ.α.λ. ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΗ ΤΖΑΚΙΟΥ ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση Χρήσης Εξοπλισµού µε Κάρτες & Κέρµατα Β Χρέωση Χρήσης Εξοπλισµού µε Κέρµατα

Χρέωση Χρήσης Εξοπλισµού µε Κάρτες & Κέρµατα Β Χρέωση Χρήσης Εξοπλισµού µε Κέρµατα ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - SERVICE - ΑΝΛΩΣΙΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 17 & ΣΜΥΡΝΗΣ, 26224 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2613016028 Email: tamiakinet@gmail.com site : www.tamiakinet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Α.Δ. 1997 Κ.Α.Δ. 2008 265 00010000 00010000 00020000 00020000 00030000 00030000 01000000 01000000 01110000 01110000 01111100 01111100 01111200 01111200 01111201 01111201 01111300

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 1 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες Ηλεκτροκίνητες πολύσπαστες Κλίνες Γερμανικής κατασκευής, με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο με ξύλο. Παρέχουν: ρύθμιση 3 σημείων (ερεισίνωπο κεφαλής, ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1999 15 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Διαβάστε περισσότερα