κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Κωδ. Προϋπ/σµού: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Περιγραφή: Η παρούσα µελέτη αφορά την κατεδάφιση υφιστάµενων κτιρίων, την ανέγερση Παιδικού Σταθµού καθώς και την διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισµού των Μαλίων. Πιο συγκεκριµένα σε οικόπεδο µε εµβαδόν 823,99µ2 πρόκειται να ανεγερθεί κτήριο δηµοτικού παιδικού σταθµού δυναµικότητας 75 περίπου νηπίων. Το οικόπεδο, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται εντός του οικισµού των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου µε πρόσωπο σε αυτήν περίπου 23,50µ. Στο οικόπεδο βρίσκονται δύο ισόγεια κτίρια συνολικού εµβαδού 190,15µ2 και τα οποία θα κατεδαφιστούν µε κάθε νόµιµη διαδικασία προκειµένου να ανεγερθεί ο παιδικός σταθµός. Το κτίριο του παιδικού σταθµού πρόκειται να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής των Μαλίων, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, µε την πλειονότητα των χώρων να τοποθετούνται στο ισόγειο, ενώ κάποιες χρήσεις τοποθετούνται στο υπόγειο όπως φαίνεται και στα σ υνηµµένα αρχιτεκτονικά σχέδια. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην λειτουργικότητα του χώρου, µε τον σαφή διαχωρισµό των χρήσεων και την τοποθέτηση των γραφείων προς την πλευρά του οικοπέδου που εφάπτεται του δρόµου και την αντίστοιχη τοποθέτηση των χώρων των νηπίων µακριά από τον δρόµο και προς τον αύλειο χώρο στην πίσω πλευρά του οικοπέδου. Το κτίριο θα αποτελείται από µικρούς όγκους προκειµένου να ενταχθεί µορφολογικά στο υπάρχον κτιριακό σύνολο του οικισµού. 1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α. Χωµατουργικά Καθαιρέσεις Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 1. Κατεδάφιση υφιστάµενων κτισµάτων σύµφωνα µε την 95/2012 Έγκριση όµησης και την 381/2012 Άδεια όµησης και συγκεκριµένα, καθαίρεση ισόγειου υπερυψωµένου κτίσµατος από φέρουσα λιθοδοµή και πλάκα σκυροδέµατος µε το άρθρο Α-05.1, καθώς και 1

2 ισόγειου κεραµοσκεπούς κτίσµατος και φούρνου µε το άρθρο Α Καθαίρεση περιµετρικής ολόσωµης περίφραξης από λιθοδοµή και αντίστοιχης από συρµατόπλεγµα µε τα άρθρα Α-09 και Α Καθαίρεση όλων των στοιχείων σκυροδέµατος που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο των κτισµάτων (πλάκες, δοκοί, κλπ.) µε το άρθρο και την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Σηµειώνεται ότι όλες οι κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις θα πραγµατοποιηθούν γενικά σύµφωνα µε την αντίστοιχη ισχύουσα νοµοθεσία και ειδικότερα θα ακολουθηθεί συµπληρωµατικά µε τις αντίστοιχες των άρθρων τιµολογίου προδιαγραφές και η ΕΤΕΠ Γενική εκσκαφή στο περίγραµµα της θεµελίωσης του νέου κτιρίου, σε βάθος περίπου 4,65 µ (το οποίο θα καθοριστεί ακριβέστερα κατά την εφαρµογή επί πραγµατικού εδάφους) για την κατασκευή της θεµελίωσης του κτίσµατος. Στις τρεις ελεύθερες πλευρές της περιµέτρου της θεµελίωσης, η εκσκαφή θα πραγµατοποιηθεί 1,00-1,20µ. πέραν του φτερού του πέλµατος της υπό κατασκευή πεδιλοδοκού, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες κατασκευής του ξυλοτύπου. Η εκσκαφή θα πραγµατοποιηθεί µε τα άρθρα 20.02, και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. 5. Εκσκαφή θεµελίων για την κατασκευή των τοιχίων από οπλισµένο σκυρόδεµα που θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και εκσκαφή τάφρων για την διέλευση Η/ Μ καλωδίων και σωληνώσεων υδραυλικών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο, σύµφωνα µε το άρθρο και την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 6. Επίχωση των σκαµµάτων, µετά την ολοκλήρωση των κατασκευών (θεµελίωση, τοιχία υπογείου, σωληνώσεις, δίκτυα) εντός αυτών. Για την επίχωση θα χρησιµοποιηθούν προϊόντα της εκσκαφής, σύµφωνα µε το άρθρο και την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 7. Κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων µε το άρθρο 20.20: (α) πάχους 20εκ. για την έδραση του δαπέδου υπογείου, (β) πάχους 70 εκ. στον πυθµένα του σκάµµατος περιµετρικά των τοιχίων υπογείου για καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων στη στάθµη θεµελίωσης και (γ) σε οποιοδήποτε άλλη θέση απαιτείται κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους, είτε λόγω ιδιαίτερων κατασκευαστικών απαιτήσεων. 8. Φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και διάθεση των περισσευούµενων προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. Β. Ξυλότυποι - Οπλισµοί- Σκυροδέµατα Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες: 1. Κατασκευή ξυλοτύπων σύµφωνα µε τα σχέδια της στατικής µελέτης, τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ και την ισχύουσα νοµοθεσία, για τη σκυροδέτηση: α. των τοιχίων του περιβάλλοντα χώρου και του υπογείου (άρθρο 38.01), β. των στοιχείων του φέροντα οργανισµού του κτίσµατος (συµπαγών πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, κλιµάκων κλπ άρθρο 38.03) γ. αρχιτεκτονικού προβόλου περιµετρικού του κτιρίου σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης (άρθρο 38.02) 2. Κατασκευή πλαστικοτύπων για την σκυροδέτηση των πλακών zoellner της οροφής του ισογείου και του υπογείου. 3. Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος κατηγορίας B500C, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006, του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος και την αντίστοιχη ΕΤΕΠ (άρθρο ). Στην πλάκα επί εδάφους του δαπέδου υπογείου, καθώς και στην πλάκα έδρασης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, θα τοποθετηθεί διπλό δοµικό πλέγµα ίδιας κατηγορίας χάλυβα τύπου Τ-188 (άρθρο ) 4. Σκυρόδετηση όλων των στοιχείων σύµφωνα µε τη στατική µελέτη, µε σκυρόδεµα ποιότητας C20/25 (άρθρο ). Για την κατασκευή της θεµελίωσης του κτιρίου, των τοιχίων το περιβάλλοντα χώρου και του δαπέδου της δεξαµενής, θα προηγηθεί διάστρωση 2

3 σκυροδέµατος καθαριότητας ποιότητας C12/15 (άρθρο ). Η πλάκα έδρασης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, καθώς και ο αρχιτεκτονικός πρόβολος θα κατασκευαστούν µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 (άρθρο ). Όλες οι εργασίες σκυροδέτησης θα γίνουν σύµφωνα µε τη στατική µελέτη, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ. Για την εξασφάλιση της απαιτούµενης από τον κανονισµό επικάλυψης του σκυροδέµατος θα χρησιµοποιηθούν αποστάτες σύµφωνα µε το άρθρο Στις πεδιλοδοκούς, τα τοιχία υπογείου, το δάπεδο υπογείου, τα τοιχία και το δάπεδο της δεξαµενής θα χρησιµοποιηθεί στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος σύµφωνα µε το άρθρο Για την µόνωση των τοιχίων του υπογείου, θα γίνει επάλειψη µε στεγανωτικό τσιµεντοειδές η οποία θα εκτείνεται και στις πεδιλοδούς, τοποθέτηση των φύλλων της θερµοµόνωσης και τέλος τοποθέτηση φύλλου αποστράγγισης, το οποίο θα εκτείνεται και στο έδαφος πέρα από την πεδιλοδοκό. 2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Α.Τοιχοποιίες επιχρίσµατα Οι τοιχοποιίες εξωτερικά του κτιρίου καθώς ο τοίχος στο υπόγειο που διαχωρίζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων από την ζώνη του µηχανοστασίου, θα κατασκευαστούν από διπλούς δροµικούς µε διάκενους, τυποποιηµένους οπτόπλινθους 9x12x19cm. Ανάµεσα στους δροµικούς οπτόπλινθους θα υπάρχει κενό 7cm στο οποίο θα τοποθετηθούν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης 5cm. Οι τοιχοποιίες εσωτερικά του κτιρίου θα κατασκευαστούν από απλούς δροµικούς µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους 9x12x19cm. Στο υπόγειο οι τοιχοποιίες στο µηχανοστάσιο και στο ασανσέρ (βλ. συνηµµένα σχέδια) θα κατασκευαστούν από µπατικούς τοίχους µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους 9x12x19cm. Τα σενάζ στους διπλούς δροµικούς θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Πάνω από τα ανοίγµατα κατασκευάζεται προστατευτική προεξοχή διαστάσεων 30x20 η οποία θα σκυροδετηθεί ταυτόχρονα µε τα σενάζ των ανωφλιών το οποίο θα έχει ύψος 30εκ. Εξωτερικά του κτιρίου ο φέρων οργανισµός µονώνεται από: 1. Πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 50mm. 2. Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί θερµοµονωτικού υλικού µε χρήση υαλοπλέγµατος σε όλη την επιφάνεια του θερµοµονωτικού υλικού. 3. Ινες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικό υγρό πρόσµικτο για την ενίσχυση των επιχρισµάτων. Όλα τα επιχρίσµατα, τόσο στο φέροντα οργανισµό όσο και στις τοιχοποίες θα είναι τριπτά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρείς διαστρώσεις. Στα εσωτερικά επιχρίσµατα η τελική στρώση θα είναι από µαρµαροκονίαµα. Β. Κουφώµατα ξύλινες κατασκευές υαλοπίνακες 1. Κουφώµατα αλουµινίου Όλα τα κουφώµατα αλουµινίου (παράθυρα πόρτες) θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα, σε χρωµατισµό επιλογής της υπηρεσίας, µε σύστηµα θερµοδιακοπής, µε µεντεσέδες, διαστάσεων όπως πίνακα κουφωµάτων, µε διπλούς υαλοπίνακες (αποζηµιώνονται ιδιαίτερα) ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές Uf<=2,0 W/m2 K, προερχόµενο από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ "Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα, µετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερµοµόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. Τα είδη κιγκαλερίας αποζηµιώνονται χωριστά ως απολογιστικές εργασίες. 2. Κούφωµατα ξύλινα Οι εσωτερικές πόρτες του ισογείου καθώς και οι πόρτες του υπογείου (όπως απεικονίζονται στα συνηµµένα σχέδια) θα είναι πλήρεις ή µε φεγγίτη από ξυλεία τύπου Σουηδίας. Όλα τα εσωτερικά παράθυρα του ισογείου θα είναι σταθερά από ξυλεία τύπου Σουηδίας. 3

4 3. Μεταλλικές πόρτες Όλες οι µεταλλικές πόρτες που βρίσκονται στο υπόγειο (µονόφυλλες, δίφυλλες) είναι πυρασφαλείας, συνοδευόµενες από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισµένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. Τα είδη κιγκαλερίας αποζηµιώνονται χωριστά ως απολογιστικές εργασίες. 4. Ξύλινες κατασκευές Τα έπιπλα της κουζίνας θα είναι κατασκευασµένα από νοβοπάν συνολικού πάχους 18mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα πάχους 1,00mm χρώµατος και σχεδίου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Όλα τα ράφια θα είναι από MDF 18mm σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 5.Υαλοπίνακες Σε όλα τα κουφώµατα αλουµινίου θα τοποθετηθούν διπλοί θερµοµονωτικοί ηχοµονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 8mm,κρύσταλλο 8mm). Οι υαλοπίνακες των κουφωµάτων που βρίσκονται στα µπάνια των νηπίων θα έχουν επεξεργασία αµµοβολής. Οι υαλοπίνακες όλων των ξύλινων κουφωµάτων θα είναι ασφαλείας (LAMINATED), διαφανείς, συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη + 3 mm). 6. Είδη κιγκαλερίας Τα παραπάνω κουφώµατα θα περιλαµβάνουν είδη κιγκαλερίας τα οποία θα πληρωθούν απολογιστικά. Πιο αναλυτικά τα είδη κιγκαλερίας θα περιλαµβάνουν: 1) Για τα ανοιγόµενα παράθυρα αλουµινίου, χειρολαβή αλουµινίου και µηχανισµό ανάκλισης, 24 τεµάχια. 2) Για τις θύρες αλουµινίου, χειρολαβή αλουµινίου, κλειδαριά, κύλινδρο και µπάρες πανικού αλουµινίου, 10 τεµάχια. 3) Για τις θύρες αλουµινίου, χειρολαβή αλουµινίου, κλειδαριά και κύλινδρο, 2 τεµάχια. 4) Για ξύλινες θύρες, ανοξέιδωτη χειρολαβή, κλειδαριά και κύλινδρο, 27 τεµάχια. 5) Για ξύλινη θύρα ΑΜΕΑ, ειδικό εξολπισµό θύρας από ανοξείδωτο χάλυβα,1 τεµάχιο. Γ. Επιστρώσεις επενδύσεις Σε όλους τους χώρους του υπογείου (εκτός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων) οι επιστρώσεις των δαπέδων θα γίνουν µε κεραµικά πλακίδια 1 ης ποιότητας διαστάσεων 30x30cm, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Στο ισόγειο όλες οι επιστρώσεις θα γίνουν από ελαφρύ βιοµηχανικό δάπεδο πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ειδικός τάπητας από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόµοιο (linoleum), πάχους 2 mm, χρωµατισµού επιλογής της Υπηρεσίας. Στο δώµα και στην απόληξη του κλιµακοστασίου η επίστρωση θα γίνει µε αντιολισθητικά κεραµικά πλακίδια 1 ης ποιότητας διαστάσεων 40x40cm χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Σε όλους του χώρους υγιεινής (υπόγειο ισόγειο) οι επιστρώσεις και οι επενδύσεις θα γίνουν από κεραµικά πλακίδια 1 ης ποιότητας διαστάσεων 20x20cm και 20x10cm αντίστοιχα και χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας Οι εσωτερικές κλίµακες θα επενδυθούν από λευκό µάρµαρο πάχους 5-2cm. Όλες οι µαρµαροποδιές θα είναι από λευκό σκληρό µάρµαρο πάχους 3cm το οποίο θα προεξέχει από την τοιχοποιία 2εκ. Στον περιβάλλοντα χώρο θα χρησιµοποιηθούν τα εξής υλικά επίστρωσης: α. Ελαφρύ βιοµηχανικό δάπεδο για τις ράµπες β. Λευκό µάρµαρο, µε ειδική επεξεργασία αδροποίησης της επιφάνειας του, στις εξωτερικές κλίµακες και στα εξωτερικά πλατύσκαλα όπως φαίνεται και στα συνηµµένα σχέδια. γ. Πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασµένες από µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµο ανακυκλωµένο καουτσούκ, πάχους τουλάχιστον 4εκ. σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.. Μεταλλικές κατασκευές διακοσµήσεις Η περίφραξη θα αποτελείται από τοιχοποιία µε επίχρισµα πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί µεταλλικός φράχτης από κοιλοδοκούς και γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 4

5 Οι µεταλλικές πέργκολες καθώς και οι καγκελόπορτες θα είναι κατασκευασµένες από κοιλοδοκούς χρώµατος και σχεδίου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Σε όλες τις µεταλλικές κατασκευές θα γίνει θερµό γαλβάνισµα, προετοιµασία των επιφανειών µε βάση εποξειδικών πολυουρεθανικών ρητινών (αστάρι) και τέλος ελαιοχρωµατισµός µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών. Το κιγκλίδωµα του δώµατος καθώς και της εσωτερικής κλίµακας θα γίνει από αλουµίνιο (τύπου inox) συνήθων διατοµών σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Στις οροφές του ισογείου και του υπογείου (εκτός των χώρων υγιεινής, των αποθηκών και του µηχανοστασίου) θα τοποθετηθεί ψευδοροφή επισκέψιµη φωτιστική. Στις οροφές των χώρων υγιεινής θα τοποθετηθεί γυψοσανίδα ανθυγρή-παράντοχη πάχους 18mm. E. Χρωµατισµοί µονώσεις Σε όλες τις επιφάνειες του κτιρίου (εξωτερικά, εσωτερικά και περιβάλλον χώρος) πριν την τελική βαφή, θα γίνει αποκατάσταση του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση και αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης. Εξωτερικά το κτίριο θα βαφτεί µε χρώµατα ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικά του κτιρίου και συγκεκριµένα στο ισόγειο και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (υπόγειο), όλοι οι χώροι θα βαφτούν µε οικολογικά χρώµατα ακρυλικής βάσεως νερού. Όλοι οι υπόλοιποι εσωτερικοί χώροι θα βαφτούν µε χρώµατα υδατικής διασποράς ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Στα ξύλινα κουφώµατα (πόρτες παράθυρα) θα γίνει καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου και τελικό βάψιµο µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλυτου. Η επιλογή χρωµάτων θα γίνει από την Υπηρεσία. Η µόνωση στο δώµα θα περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 1.Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 2.Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη 3.Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά 4.Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων 5.Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες κατηγορίας SBS και βάρους τουλάχιστον 5,5kgr 6.Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο διαστρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο 7.Επικόλληση αντιολισθητικών πλακών δαπέδου 8.Περιµετρικά του δώµατος και της απόληξης οι αρµοί των σοβατεπιών θα στεγανωθούν µε ελαστοµερή µαστίχη. Επίσης οι αρµοί των επιστρώσεων του δώµατος και της απόληξης θα στεγανωθούν µε το ίδιο υλικό ανά ντάµες 30 µ2 (οι αρµοί αυτοί θα έχουν πλάτος 1εκ. για τις συστολοδιαστολές) Ο αρµός συναρµογής της προστατευτικής προεξοχής στο πάνω µέρος των κουφωµάτων µε την τοιχοποιία θα πληρωθεί µε ελαστοµερή µαστίχη. 3.ΠΡΑΣΙΝΟ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εγκατάσταση πρασίνου στον περιαύλιο χώρο του παιδικού σταθµού που θα κατασκευαστεί στα Μάλια. Τα βασικά παρτέρια που διαµορφώνονται είναι επτά (Α-Ζ). Στα παρτέρια Ε και Β θα εγκατασταθεί φυσικός χλοοτάπητ α µίγµατος αγροστωδών ανθεκτικός στην καθηµερινή καταπόνηση ενώ παράλληλα θα φυτεύουν ορισµένα αειθαλή δένδρα (1 µανόλια και 3 χαρουπιές) που µε το φύλλωµά τους θα προσφέρουν σκίαση στους µικρούς µαθητές. Στο παρτέρι θα δηµιουργηθεί φυτοφράχτης µε φυτά αγγελικής καθώς το συγκεκριµένο είδος παρουσιάζει σχετική αντοχή στη σκίαση, που θα είναι αυξηµένη στο χώρο αυτό. Στα παρτέρια Α, Γ, ΣΤ, Ζ θα φυτευτούν κυρίως θαµνώδη και ποώδη φυτά, µε τα οποία θα δηµιουργηθούν φυτοσυνθέσεις πλούσιες σε χρώµατα και σχήµατα. Τέλος, κάτω από τις ανοικτές πέργολες που έχουν προβλεφθεί 5

6 εξωτερικά του κτιρίου, θα τοποθετηθούν αναρριχώµενα φυτά. Οι θέσεις φύτευσης καθώς και τα σηµεία τοποθέτησης των βασικών αρδευτικών στοιχείων αποτυπώνονται στα σχετικά σχέδια φύτευσης-εγκατάστασης πρασίνου και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας µελέτης. Σχετικά µε τα εδαφοβελτιωτικά που θα ενσωµατωθούν στο έδαφος των παρτεριών Ε και Β πριν από την εγκατάσταση του χλοοτάπητα, όπως αναφέρονται στο άρθρο Ε13.1, θεωρείται απαραίτητη η τοποθέτηση εµπλουτισµένης τύρφης σε ποσότητα 12 κυβικών µέτρων ανά στρέµµα. 4.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται για το κτίριο είναι: πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, εγκατάσταση αερισµού και θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας και εγκατάσταση ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές. Ειδικότερα για το δίκτυο ύδρευσης αλλά και πυρόσβεσης θα κατασκευαστεί υπόγεια δεξαµενή, στη θέση που φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια, διαστάσεων 2.50 x 2.50 x 2.50 m, χωρητικότητας 15 περίπου κυβικών και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί (σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης) δίδυµο αντλητικό συγκρότηµα συνολικής ισχύς 3 ΗΡ. Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου γίνεται µε την βοήθεια 3 ηλιακών συλλεκτών και η τροφοδότηση των υδραυλικών υποδοχέων µε ζεστό νερό θα γίνει µε την βοήθεια Boiler που θα τοποθετηθεί στο υπόγειο ενώ οι σωλήνες ζεστού νερού θα µονωθούν µε υλικό τύπου Armaflex πάχους 13 mm. Στο δίκτυο αποχέτευσης θα τοποθετηθεί δίδυµο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων (3 m3/hr, 4 ΜΥΣ) και στο δίκτυο οµβρίων αντλία 1,5ΗΡ. Στο κτίριο θα τοποθετηθεί υδραυλικός ανελκυστήρας 12 ατόµων, 900 Kgr, 3 στάσεων. Για τον κλιµατισµό χρησιµοποιείται αντλία θερµότητας Ψυκτικής απόδοσης 50 KW και θερµικλης 56KW. Η απαραίτητη ανανέωση αέρα επιτυγχάνεται µε εισαγωγή νωπού αέρα στις εσωτερικές µονάδες των χώρων ή µε στόµια και απόρριψη ίσης ποσότητας αέρα των χώρων, αλλά µέσω εναλλακτών αέρα-αέρα. Στο υπόγειο ο εξαερισµός θα γίνει µε τη βοήθεια αεραγωγού από γαλβανισµένη λαµαρίνα και φυγοκεντρικού και αξονοφυγοκεντρικού ανεµιστήρα. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαµβάνει: Εγκατάσταση παροχής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, Εγκατάσταση φωτισµού εσωτερικών χώρων, Εγκαταστάσεις κίνησης, Εγκατάσταση ρευµατοδοτών, Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας, Εγκατάσταση Συναγερµού, Εγκατάσταση τηλεφώνου και Εγκατάσταση τηλεόρασης. Για όλα τα ανωτέρω έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Για την Ανέγερση του νέου Κτηρίου έχει εκδοθεί η υπ' αριθµ. 12/2013 Έγκριση όµησης και η υπ' αριθµ. 115/2013 Άδεια όµησης από τη ιεύθυνση Υπηρεσίας όµησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένης της πρόβλεψης αναθεώρησης, των απολογιστικών εργασιών και του ΦΠΑ. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Λ. Χερσονήσου 23/04/2013 Η Προϊσταµένη της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ. Χερσονήσου 23/04/2013 Οι Συντάξαντες Μαρία Πιταρίδη πολιτικός µηχανικός Υφαντή Σοφία, Αλεξανδρή Αθανασία, Ζηδιανάκης Ιωάννης, Βαρδάκης Φιλοκτήτης, Κοπανάκης Νικόλαος 6

7 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα