ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 31) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ν οέµ βριος 2011 ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1 Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται νὰ ἔχει σπίτια, κτήµατα, χρήµατα, θέσεις, τιµές, δόξες, ὅπως ὁ ἄφρονας πλούσιος τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ πολιτισµός µας, µὲ τὴν παιδεία του, τὴν πολιτική του καὶ τὴν τεχνοκρατία του µᾶς κατευθύνει καὶ µᾶς ἐ- νισχύει στὴν τάση ν ἀγωνιστοῦµε γιὰ τὸ πόσα θὰ ἔχουµε. Τ ἀναγκαία φυσικά, πρέπει πάντα νὰ τὰ ἔχουµε. Πρέπει, ὅµως, νὰ προηγεῖται καὶ νὰ κυβερνᾶ τὸ εἶναι µας. Ὁ Σωκράτης, χωρὶς νὰ ἔχει τίποτα, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἦταν ἀξία, φωτίζει ἀκόµη τὴν ἱστορία. Ὁ Χριστὸς τὸ ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ νὰ ἔχουµε µεγάλα σπίτια, ἀλλὰ νὰ µὴν ἔ- χουµε λίγη θαλπωρή. Νὰ ἔχουµε κοσµικὲς τι- µὲς καὶ νὰ µὴν ἔχουµε τιµή. Νὰ ἔχουµε χρυσὸ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε Χριστό. Νὰ ἔ- χουµε φαγητὰ καὶ νὰ µὴν ἔχουµε ὄρεξη. Νὰ ἔχουµε ἀνέσεις καὶ θέσεις καὶ νὰ µὴν ἔχουµε θέωση. Τὸ πρῶτο βῆµα γιὰ νὰ πάρουµε ἀξία εἶναι νὰ βροῦµε τὴ δύναµη ν ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ τὰ περιττά. Νὰ τὰ δώσουµε σ αὐτοὺς ποὺ τὰ στεροῦνται. Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουµε τί µας λείπει ἀπὸ τὸ εἶναι µας. Καὶ τὸ τρίτο ν ἀρχίσουµε νὰ ζοῦµε ποιοτικά. Τὸ εἶναι µας ν ἀντικατοπτρίζει τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Τότε ἀποκλείεται νὰ εἴµαστε ἄφρονες. Θὰ ἔχουµε ὅ,τι πρέπει γιὰ νὰ εἴµαστε ὅπως πρέπει. Ὅ- λοι οἱ ἄνθρωποι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐρηµίτες, προσπαθοῦν νὰ ἐξασφαλισθοῦν. Ἀ- γωνίζονται γιὰ καλὴ θέση, γιὰ µιὰ σύνταξη, γιὰ µιὰ ἰατροφαρµακευτικὴ περίθαλψη. Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι παραδεκτά, ἐφ ὅ- σον γίνονται µὲ µέσα θε- µιτά. Εἶναι ἀπαράδεκτα, ὅµως, ὅταν ἐπιδιώκονται µὲ µέσα ὕπουλα κι ἀθέ- µιτα. Πολλοί, γιὰ τὴν ἄ- νεσή µας, πουλᾶµε τὴν τιµή µας. Γιὰ τὴν ἀνάδειξή µας, καταπατᾶµε τὴ συνείδησή µας. Φροντίζουµε γιὰ τὸ παρὸν κι ἀδιαφοροῦµε γιὰ τὸ µέλλον. Φροντίζουµε γιὰ τὰ φθαρτὰ καὶ χάνουµε τ ἄφθαρτα. Γι αὐτὸ ὁ Χριστός, στὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου τὸν ἀ- ποκαλεῖ ἄφρονα. Τὸ νὰ τὴν πάθει, ὅµως, πρῶτος κάποιος εἶναι ἀνεκτό. Ἴσως τοῦ ἔλειπε ἡ πείρα. Τὸ νὰ τὴν παθαίνουµε, ὅµως, ἐµεῖς µετὰ ἀπὸ τόσα καὶ τόσα ποὺ µας εἶπε ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπαράδεκτο. Γινόµαστε πιὸ ἄφρονες καὶ ἀ- πὸ τὸν ἄφρονα. Ὁ Θεὸς νὰ µᾶς φωτίσει! Εἴθε ὅλοι νὰ ἀπολαύσουµε τὴν αἰώνια µακαριότητα τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου!

2 ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ Στὶς 2/10/2011 καὶ ὥρα 24 µ.µ. εἰδοποι- «Εἴσασταν πολὺ τυχεροί, µέσα στὴν ήθηκα ὅτι ἡ τρίχρονη κόρη µου εἶναι ἀτυχία σας. Τὸ παιδὶ δὲν εἶχε ἁπλὰ στὸ νοσοκοµεῖο Παίδων Ἄγ. Σοφία µὲ σκωληκοειδίτιδα, εἶχε ὀξεία περιτονίτιδα, ὀξεία σκωληκοειδήτιδα καὶ κρίθηκε νὰ ποὺ δὲν ἔχω συναντήσει τέτοια γίνει εἰσαγωγὴ καὶ ἐγχείρηση τὸ γρηγορότερο. περίπτωση σὲ τόσο µικρὸ παιδὶ (εἶναι πῆγα στὸ νοσοκοµεῖο, 3 χρονῶν παιδί) καὶ δὲν φαινότανε οὔ- ὅπου µας δώσανε κλίνη στὸ 2 ο ὄροφο τε στὶς ἐξετάσεις οὔτε στὶς ἀντιδράσεις τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς καὶ ὅπου τοῦ παιδιοῦ. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις τὸ βολευτήκαµε στὸ δωµάτιο ποὺ µας ὑ- σάπιο κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας πέδειξαν. Τὸ παιδὶ ὅµως ἦταν ἀφυδατωµένο σπάει καὶ προκαλεῖ τὴν ἔκχυση ἀκα- καὶ τοῦ δώσανε ἐνδοφλέβια θαρσιῶν τοῦ ἐντέρου στὸ σῶµα καὶ ὅ,τι χρειαζόταν µέχρι νὰ ἐνυδατωθεῖ ὁ στὴ συνέχεια σηψαιµία καὶ ἐντέλει θανατο. ὀργανισµός του, γιὰ νὰ µποροῦν νὰ τὸ Ὅµως, στὴ δική σας περίπτωση χειρουργήσουν, διότι δὲν µποροῦσαν δὲ συνέβη τίποτα τέτοιο, καθὼς τὸ σάπιο ἀλλιῶς. Τὸ βράδυ τὸ παιδὶ σήκωσε πυρετὸ κοµµάτι τῆς σκωληκοειδίτιδας ἦ- ἕως 37,6 τρεῖς φορὲς ταν τυλιγµένο, δηλαδὴ καὶ ἦταν ἄλλος ἕνας λόγος καλυµµένο, ἀπὸ µιὰ «πά- ποὺ δὲν µποροῦσαν να», ὅπως αὐτὴ ποὺ ἔ- νὰ τὸ χειρουργήσουν. Τὸ χουν τὰ ἀρνιά, δηλαδὴ παιδὶ πόναγε, ἦταν ἀνήσυχο κάτι σὰν προστατευτικὸ ὅλο τὸ βράδυ καὶ κάλυµµα. Μόνο τὸ σάπιο µὲ κλάµατα διπλωνότανε µέρος τῆς σκωληκοειδίτιδας καὶ προσπαθοῦσε κάπως ἦταν καλυµµένο. Ἔ- νὰ βολευτεῖ. Ἐν τῷ µεταξὺ τσι, δὲν µεταδόθηκε ση- ὅµως, ἀπὸ τὶς 1.30 ψαιµία καὶ µᾶς ἔδωσε τὸ βράδυ ἐνηµέρωσα ἐ- χρόνο νὰ κάνουµε τὴν σπευσµένα διὰ τηλεφώνου ἐγχείρηση. Μοῦ ἔκανε τοὺς πατέρες τῆς Ἱε- ἐντύπωση ὅτι µὲ τὸν τρό- ρᾶς Μονῆς Ἁγίου Ραφαὴλ πο ποὺ ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ στὸ Ἄνω Σούλι τοῦ Μαραθώνα προστατευτικὴ πάνα, ἀ- γιὰ τὸν κίνδυνο κόµα καὶ νὰ ἔσπαγε ἡ ποὺ ἀντιµετώπιζε ἡ κόρη σκωληκοειδίτιδα δὲν θὰ µου, καὶ τοὺς παρακάλεσα διαχέονταν οἱ ἀκαθαρσίχὴ νὰ κάνουν προσευες. Ὅποτε, δόξα τῷ Θεῷ, στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ γιὰ τὴν ὁµαλὴ πῆγαν ὅλα καλά.». Μείναµε ἔκθαµβοι ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ. Μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ µας εἶπε ὁ γιατρός. Ἡ προσευχηθοῦν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ νὰ χαρά µου ἦταν πάρα πολὺ µεγάλη, καθὼς µεριµνήσει, ὥστε ὅλα νὰ πᾶνε καλά, καὶ ἡ εὐγνωµοσύνη µου πρὸς τὸν ἀλλά µου συνέστησαν νὰ προσεύχοµαι Ἅγιο Ραφαήλ. υὸ µέρες µετὰ βγήκαµε κι ἐγὼ µαζί, ὥστε ἡ προσευχὴ ὅλων νὰ ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο καὶ τὸ παιδὶ χαίρει ἀνέβει στὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους ἄκρας ὑγείας. Εἶµαι ἀπόλυτα πεπεισµένος Του. Ἔτσι πέρασε τὸ βράδυ. Τὸ πρωὶ ὅτι ζήσαµε ἕνα θαῦµα τοῦ Ἁγίου ἐπιτέλους τὸ παιδὶ ἦταν σὲ κατάσταση Ραφαήλ, τὸν ὁποῖο ὅλοι ἐπικαλεστήκαµε. νὰ µπορεῖ νὰ χειρουργηθεῖ. Μπῆκε τελικὰ Εἶναι δὲ θαυµαστὸ καὶ ἐντυπω- στὸ χειρουργεῖο, τὸ ὁποῖο κράτησε σιακὸ τὸ πῶς Ἐκεῖνος βρίσκει πάντα τρία τέταρτά της ὥρας, καὶ µετὰ ἕνα τρόπο νὰ βοηθήσει. Τὸν εὐχαρισιακὸ βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ µᾶς φώναξε γιὰ στοῦµε καὶ εἴθε πάντοτε νὰ εἶναι στὸ νὰ µᾶς ἐνηµερώσει. Μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: πλάι µας. Χαράλαµπος Σ. 2

3 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ὁ Ἀντιδήµαρχος τοῦ ήµου Τρικκαίων Γεώργιος Στουρνάρας ἐξέφρασε εἰς τὰ µέσα ἐνηµερώσεως τῶν Τρικάλων, ὅτι πρὸς ἐνδελεχῆ παρακολούθησιν τῶν ηµοτικῶν Ὑπαλλήλων ἐπιβάλλεται νὰ σφραγισθοῦν δῆθεν, πότε ἔρχονται εἰς τὴν ἐργασίαν τους καὶ πότε ἀναχωροῦν. Κατηγορώντας αὐτοὺς ὅτι δὲν εἶναι συνεπεῖς εἰς τὴν ἐργασίαν τους καὶ δὲν ἐξυπηρετοῦνται οἱ πολίτες καὶ διατυπώνουν παράπονα. Ἐπὶ τόσα ἔτη πῶς ἐξυπηρετούµεθα, καὶ ὑπῆρχε δυνατότης διὰ τὸν ἔλεγχον κάθε ὑπαλλήλου, ἀπὸ τοὺς ἐντεταλµένους ὑπευθύνους ( ηµοκρατία ). ὲν πρόκειται περὶ ἀποδόσεως περισσοτέρας ἐξυπηρετήσεως τῶν δηµοτῶν, ἀλλὰ περὶ εἰσαγωγῆς νέου ἀντιχρίστου τρόπου διὰ νὰ συνηθίσουν εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν καὶ τὸ µελλοντικὸν σφράγισµα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ θέλουν σταδιακὰ καὶ µεθοδευµένα νὰ εἰσαγάγουν. ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΝΤΡΟΠΗΝ 3 Ὁ ἐκ Πατρὼν Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Καπετανόπουλος εἰς ἄρθρον του καὶ µὲ τίτλον «ντρέποµαι καὶ δὲν σωπαίνω» ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτησίν του κατὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα εἰς αὐτὴν τὴν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν. Μὴ δυνάµενοι νὰ ἀναφέροµε τὰ πολλὰ «ντρέποµαι» ἀποσπάσαµε ἕνα ἐξ αὐτῶν: «Ντρέποµαι ἀ- κόµη πολὺ γιατί ἀρκετοὶ πολιτικοὶ ἀπὸ ὅλο τὸ σάπιο σύστηµα εἶναι µέλη Μασονικῶν στοῶν, ξένων καὶ δικῶν µας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες παίρνουν ἐντολές. Στὴν ὑπερστοὰ τῆς Λέσχης Μπίλντερµπερκ ποὺ ἐπραγµατοποίησε ἐπίσκεψη στὸν Σὰν Μόριτς τῆς Ἐλβετίας ἔλαβε µέρος ὁ Γ. Παπακωνσταντίνου. Τί πῆγε νὰ κάνει ἐκεῖ µέσα; Νὰ πιεῖ τὸ καφεδάκι του; Στὶς µυστικὲς συνεδριάσεις αὐτῆς τῆς Λέσχης ἔχουν κατὰ καιροὺς παρευρεθεῖ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος, Ἀλογοσκούφης, Καραµανλής, Ἄντ. Σα- µαράς, Ἄννα ιαµαντοπούλου καὶ οἰκονοµικοὶ παράγοντες, τραπεζίτες καὶ ἄλλοι. Ἔχει λάβει µέρος καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι γιὰ τὴν στρεβλὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος τὰ τελευταία χρόνια µεγάλο µέρος εὐθύνης ἔχει καὶ ὁ Μασονισµός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ «πρακτορεῖον» τοῦ ιεθνοῦς Σιωνισµοῦ καὶ ἐργάζεται µὲ ἀφοσίωση σκύλου γιὰ τὴν πραγµατοποίηση τῶν σχεδίων του. Ντρέποµαι γιατί ἐνῶ ἡ ντόπια οἰκονοµικὴ ὀλιγαρχία εἰσφοροδιαφεύγει καὶ φοροδιαφεύγει, τὸ ἄθλιο πολιτικὸ σύστηµα περικόπτει ἀπὸ τὸ πολύτεκνικὸ ἐπίδοµα δέκα εὐρὼ καὶ ἐνά- µισυ εὐρώ!! Χίλιες φορὲς ντροπή ὲν ὑπάρχει τσίπα» (Νέοι Ἄνθρωποι, ) Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ Ὁ λαός µας εὔχεται, µὲ ἁπλὰ λόγια «ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του». Γιατί ὅµως νὰ «βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του» σὲ µιὰ χώρα ποὺ ὄχι µόνο Τὸν ἀρνεῖται, ἀλλὰ καὶ Τὸν πολεµάει; ιαβάστε τὶς Ἀθηναϊκὲς ἐφηµερίδες, καὶ ὄχι µόνον καὶ θὰ παρατηρήσετε ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συντάκτες τους δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ τὰ περισσότερα κείµενά τους πολε- µοῦν τὴ χριστιανική µας πίστη. Στὴ τηλεόραση δὲν ὑπάρχει κανένας φραγµὸς ποὺ νὰ προστατεύει τὴν ἀνθρώπινη ἀ- ξιοπρέπεια καὶ µὲ ἀµέτρητη ξετσιπωσιά, γκρεµίζεται κάθε ἠθικὸ καὶ θρησκευτικὸ συναίσθηµα. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας λὲς καὶ κάνει ὅ,τι µπορεῖ γιὰ νὰ ξεθεµελιώσει τὴν πίστη στὸ Χριστὸ ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν µας καὶ νὰ χαλαρώσει τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν Πατρίδα. Τὰ σχολικὰ βιβλία βρίθουν ἀπὸ ἀνακρίβειες καὶ ἱστορικὲς στρεβλώσεις χωρὶς ντροπή. Θέλουν νὰ κάνουν ἕνα κράτος ἄθεο καὶ πολίτες µὲ ἐλαστικὴ πατριωτικὴ συνείδηση. Ἦρθε λοιπὸν ὁ καιρὸς καὶ τώρα πληρώνουµε τὴν ἀποστασία µας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀποµάκρυνσή µας ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ἰδεώδη. Ἂς µετανοήσουµε λοιπόν, ἂς ξεκινήσουµε ἀγώνα γιὰ νὰ διορθώσου- µε τὰ κακῶς κείµενα καὶ τότε ὄντως νὰ βάλει καὶ ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του.

4 ΜΙΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γιὰ ἀρχιερατικὰ προνόµια ποὺ περιλα- µβάνουν παχυλοὺς µισθοὺς καὶ λιµουζίνες ἔκανε λόγο ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος καὶ Κλιµατικῆς Ἀλλαγῆς Νίκος Σηφουνάκης σὲ δήλωσή του (Ναυτεµπορικῆ ): «Ὁ ἐκσυγχρονισµὸς τοῦ κράτους σαφῶς συ- µπεριλαµβάνει τὴν ἀπελευθέρωση κλειστῶν ἐπαγγελµάτων, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ ν ἀφήσει ἐκτός, προνόµια Ἀρχιερατικὰ καὶ ὁ λογαριασµὸς νὰ στέλνεται στὸ κράτος γιὰ χριστιανικοὺς παχυλοὺς µισθούς, λιµουζίνες καὶ ὁδηγούς, γραµµατεῖς καὶ ἱπποκόµους ἐφ ὄρου ζωῆς στὴν ὑπηρεσία τους». «Στὸ σπίτι τοῦ κρεµασµένου δὲν µιλᾶνε γιὰ σχοινί» ἀπαντάει σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ν. Σηφουνάκη ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος. Ὁ κ. Παῦλος κατηγορεῖ τὸν ὑπουργὸ γιὰ τὰ ὅσα ὑ- ποστήριξε κατὰ τῶν ἱερέων, λέγοντας πῶς ἡ ἀνακοίνωσή του χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀλαζονεία καὶ τὸν προτρέπει νὰ εἶναι πιὸ σεµνός, γιατί εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐνόχους γιὰ τὸ «κατάντηµα τῆς χώρας». Συγκεκριµένα, ὁ κ. Παῦλος γράφει: «ιάβασα τὴν ἀνακοίνωσή σας, δηλαδὴ τὴν µισαλλόδοξη ἐπίθεσή σας, ποὺ ἀφορᾶ τὴν µισθοδοσία τῶν κληρικῶν καὶ διερωτήθηκα ποιὸς τίτλος θὰ ἦταν ὁ πιὸ κατάλληλος γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ νόηµά της καὶ τὸ φρόνηµά σας. ὲν βρῆκα ἄλλο κατάλληλο ἀπὸ τὸν «Η ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ σὲ ὅλο τὸ θλιβερὸ µεγαλεῖο της». Ἐν συνέχειᾳ ὁ κ. Παῦλος τονίζει ὅτι «σκέφθηκα µετά, ὅτι σεῖς ποὺ ἐκδόσατε αὐτὴ τὴν ἀ- νακοίνωση, εἶσθε ἕνας ὑπουργὸς σήµερα καὶ ἤσασταν ὑπουργὸς καὶ βουλευτὴς παλαιότερα. Εἶσθε δηλαδὴ ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ΕΝΟΧΟΥΣ γιὰ τὸ κατάντηµα αὐτῆς τῆς χώρας. Αὐτὴ ἡ χώρα ἔ- φθασε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντηµα ἐξαιτίας πρώτιστα καὶ κύρια τῆς ἀλαζονίας τῆς ἐ- ξουσίας, ἡ ὁποία προκειµένου νὰ διακρατήσει τὴ νοµή της, κατέστρεψε αὐτὸν τὸν τόπο. Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ εἶσθε 4 πολὺ σεµνὸς ἀφοῦ εἶσθε ΕΝΟΧΟΣ. Ἡ ἐκδήλωση ἀλαζονίας καὶ ἐπιθετικότητας δὲν µπορεῖ νὰ καλύψει τὴν εὐθύνη σας. Στὸ σπίτι τοῦ κρεµασµένου ΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ.» Σὲ ἄλλο ση- µεῖο ὁ κ. Παῦλος ἀναφέρει: «Ἐπιτεθήκατε ἐναντίον ἑνὸς θανόντα Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἑνὸς ἐνεργεία Μητροπολίτου µὲ ἀσυνάρτητα λόγια. Ζηλέψατε «τοῦ κισσοῦ τὸ πλάνο τὸ ψήλωµα». Νο- µίζετε ὅτι γίνεσθε σπουδαῖος βρίζοντας καὶ ὑποτιµώντας τοὺς ὄντως σπουδαίους. Μιλᾶτε γιὰ παχυλοὺς µισθούς, λι- µουζίνες καὶ ὁδηγούς. Σᾶς προτείνω εὐθέως νὰ ἀνταλλάξουµε τὸ µισθό µας. Νὰ πάρετε ἐσεῖς τὸ δικό µου «παχυλό» µισθὸ καὶ νὰ µοῦ δώσετε τὸ δικό σας. Μιλᾶτε γιὰ ὁδηγούς. Σᾶς προσφέρω τὸ δικό µου ὁδηγό. Θὰ γίνετε τότε πολὺ σπουδαῖος, γιατί θὰ ἔχετε ὁδηγὸ εσπότη. Μιλᾶτε γιὰ γραµµατεῖς. Πρόκειται γιὰ γραµµατεῖς ὑπαλλήλους ὑπηρεσιῶν καὶ ὄχι προσώπων. Μπορεῖτε ὅ- µως νὰ µοῦ πεῖτε ὁ κάθε Ὑπουργὸς καὶ ὁ κάθε βουλευτὴς πόσους προσωπικοὺς ὑπαλλήλους ἔχει; Τὸ θέµα τῆς µισθοδοσίας τῶν Ἱερέων δὲν εἶναι καλωσύνη τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ συµβατική της ὑ- ποχρέωση. Ψεύδεσθε ἰσχυριζόµενος ὅτι µόνον στὴν Ἑλλάδα ἡ Πολιτεία µισθοδοτεῖ τοὺς Ἱερεῖς ἢ ἀγνοεῖτε τὴν εὐρωπαϊκὴ πραγµατικότητα. Μήπως ἡ δική σας φορολογία πρέπει νὰ γίνει ἰσότιµη µὲ τὴ δική µας; Ὑπάρχουν πάρα πολλοὶ ἱερεῖς ποὺ ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ προσφέρουν πολὺ περισσότερο σηµαντικὲς ὑ- πηρεσίες στὸ λαὸ ἀπὸ τὶς δικές σας. Αὐτὰ πρὸς τὸ παρὸν καὶ εἶµαι ἕτοιµος καὶ γιὰ συνέχεια ἐὰν χρειασθεῖ.» (Τετάρτη 12 Ὀκτωβρίου 2011, Α ΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ὁ παράφρων Φύρερ (ἡγέτης) τῆς Ναζιστικῆς Γερµανίας Ἀδόλφος Χίτλερ ( ) ποὺ αἱµατοκύλισε τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσµο, ἀποτελεῖ ἕνα ἱ- στορικὸ φαινόµενο, ποὺ ἔχει δεχθεῖ πολλὲς ὡς σήµερα ἑρµηνεῖες. Ἕνα πρῶτο ἰσχυρὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ πολυσυζη-

5 τηµένη ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Χίτλερ, ποὺ κατὰ πολλοὺς τοῦ δηµιούργησε ἕ- να ἰσχυρότατο σύµπλεγµα καὶ τὴν τάση νὰ ἀποσιωπηθεῖ ὁπωσδήποτε. Σηµαντικότερο ὅµως εἶναι, ὅτι, ὅπως γίνεται ἀ- πὸ πολλοὺς δεκτό, ὁ Χίτλερ χρησιµοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ιεθνῆ Σιωνισµό, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων του, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν ἡ δηµιουργία ἰουδαϊκοῦ κράτους, ποὺ θὰ ἐλέγχει τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὰ πετρέλαιά της. Γι αὐτό, τὴν παλαιότερη πρόταση νὰ δηµιουργηθεῖ ἰουδαϊκὸ κράτος στὴν Οὐγκάντα, ἀντικατέστησε νεώτερη, τὸ κράτος αὐτὸ νὰ ἱδρυθεῖ στὴν Παλαιστίνη. Στὴ συνάφεια αὐτὴ πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ, ὅτι τὸ µὲν ὄνοµα «ἑβραῖος» ἔ- χει θρησκευτικὴ σηµασία καὶ σηµαίνει τὸν φορέα τοῦ ἑβραϊκοῦ θρησκεύµατος. Τὴν ἐθνικότητα ὅµως δηλώνει τὸ ὄνοµα «ἰουδαῖος» (JEW, JUDEN JUDENTUM, ZEWDAISM κ.λ.π.). Γι αὐτὸ καὶ δὲν µπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς νὰ εἶναι ἀντιεβραῖος ἢ ἀντισηµίτης, ἐµπλεκόµενος σὲ ἀντιθρησκευτικὲς καὶ φυλετικὲς ἀντιπαραθέσεις. Τὸ ἐθνικιστικὸ καὶ ἰµπεριαλιστικὸ στοιχεῖο τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ εἶναι ὁ Σιωνισµὸς ποὺ γεννήθηκε στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ταυτίζεται µὲ τὸν Φαρισαϊσµό. Τὸ φαρισαϊκὸ κίνηµα, ποὺ σταύρωσε καὶ τὸν Χριστό, συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἁπλοὶ καὶ ταπεινοὶ ἑβραῖοι εἶναι κατὰ τοῦ Σιωνισµοῦ, δείχνοντας τὸ µὲ συχνὰ ἀντισιωνιστικὰ συλλαλητήρια µέσα στὸ Ἰσραήλ. Σύµφωνα λοιπόν, µὲ µιὰ ἐκδοχὴ ποὺ ἀποκρούεται βέβαια ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσµὸ ὁ Σιωνισµὸς ἐχρησιµοποίησε τὸν Χίτλερ, ἐκµεταλλευόµενος τὴν ὑ- πέρµετρη φιλοδοξία καὶ δαιµονικὴ αὐτοπεποίθησή του. Ἔχει δὲ ἀποδειχθεῖ στὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅτι καὶ πολλοὶ ἀξιωµατικοὶ τοῦ Χίτλερ, ἢ καὶ µέλη τῶν S.S. ἤσαν Ἑβραῖοι. Ὑπάρχουν, ἐξ ἄλλου ἰσχυρὲς ἐνδείξεις, ποὺ κατὰ τοὺς ἐρευνητὲς τῆς «ἄλλης πλευρᾶς» δὲν µποροῦν νὰ ἀγνοηθοῦν: α) Ὁ Χίτλερ ἐκινεῖτο µὲ κεφάλαια, ὅπως λέγεται σιωνιστικὰ (σιωνιστικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ 5 συνεχίζονται µέχρι σήµερα) β) Ὁ Χίτλερ µὲ τὴν πολιτική του ἀνάγκασε τὰ µεγάλα ἑβραϊκὰ «κεφάλια» (διανοούµενους ἐπιστήµονες) νὰ περάσουν στὶς Η.Π.Α. καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὸ σιωνιστικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἀµερικανικῆς µεταπολεµικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν παγκόσµια κυριαρχία. γ) Πειστικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ ἐπιχείρηµα, ὅτι ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Ναζισµὸς στράφηκαν ἐναντίον τῶν «µικρῶν» ἑ- βραίων, ὥστε µὲ τὸ «ὁλοκαύτωµα» - διογκωµένο σὲ ἀριθµοὺς νὰ ἐφελκύσουν τὴν παγκόσµια συµπάθεια γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων, µολονότι ἡ θυσία ὁποιουδήποτε ἀνθρώπου εἶναι πάντα σεβαστὴ καὶ µάλιστα µέσα στὰ φρικτὰ ναζιστικὰ κρεµατόρια. Ὁ διωγµὸς ὅµως κατὰ τῶν µικρῶν καὶ ταπεινῶν ἑβραίων ἀνάγκασε τοὺς ἑ- βραίους τῆς Εὐρώπης νὰ κατεβοῦν στὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ ἐποικισθεῖ τὸ Νέο Κράτος, ἀναγκαῖο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς Μ. Ἀ- νατολῆς καὶ τῶν πετρελαίων της. Εἰδικοὶ δὲ ἐπιστήµονες ἔχουν ὑποστηρίξει, ὅτι ἡ Νεκρὰ θάλασσσα, ποὺ ἔχει ὅλα τὰ παράγωγα τοῦ πετρελαίου, εἶναι ὁ κρατήρας τεραστίων πετρελαιοφόρων στρω- µάτων. Ὅπως καὶ νὰ χει τὸ πράγµα, µὲ τὶς τρεῖς αὐτὲς κινήσεις ὁ Χίτλερ πρόσφερε τὴν µεγαλύτερη ὑπηρεσία στὰ σιωνιστικὰ σχέδια. Ἐπικίνδυνος ὅµως γιὰ τὸν παγκόσµιο Σιωνισµὸ ἔγινε ὁ Χίτλερ, ὅταν φάνηκε ὅτι ἐργαζόταν γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅποτε ἔπρεπε νὰ συντριβεῖ καὶ αὐτὸς καὶ οἱ ἰµπεριαλιστικὲς βλέψεις του. Πῶς µπορεῖ ἄλλωστε, νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ ρητὰ ἐπισηµαινόµενη ἀπὸ Ο- ΛΟΥΣ τοὺς ἱστορικοὺς µακρὰ καὶ σκανδαλιστικὴ «ἀδράνεια» τῆς γαλλικῆς καὶ ἀγγλικῆς, µετὰ δὲ καὶ τῆς ἀµερικανικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στὸν Χίτλερ καὶ ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀπέναντί του ἀνοχὴ ἢ καὶ εὔνοια ἀκόµη; Ὁ Χίτλερ ὅσο ἐ- ξυπηρετοῦσε (ἐνσυνείδητα ἢ ἀνεπίγνωστα) δὲν ἐνοχλήθηκε. Στὸ πνεῦµα τοῦ ὁ- λοκληρωτισµοῦ ἡ ἐξολόθρευση µέρους τοῦ λαοῦ (POPOLO) δὲν εἶναι πρόβλη- µα, ἀφοῦ ἐξυπηρετοῦνται µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ συµφέροντα τῶν ἰσχυρῶν (π. Γ.Μ, Ἐνοριακὴ Εὐλογία Τεῦχος 122)

6 Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Ἑλλάδα ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ἀ- ναφερόµενος εἰς τὴν οἰκονοµικὴν κρίσιν εἶπεν «ὡς ἔθνος, ζήσαµε καὶ χειρότερα καὶ τὰ ἀντιµετωπίσαµε» (Ἐλεύθερη Ὥρα ). Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐπέζησε καὶ εἰς τὰ τετρακόσια χρόνια δουλείας. Λησµονεῖ ὅµως ὅτι τότε ὁ Ἑλληνισµὸς διαφύλαττε τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ὑπῆρχον ἀποµονωµέναι (καὶ ὄχι τουριστικαί) Ἱεραὶ Μοναί. Ὑπῆρχον ἔρηµοι καὶ σπήλαια ἀπὸ πραγµατικοὺς ἀσκητᾶς. Ὑπῆρχον οἰκογένειαι µὲ Ὀρθόδοξον πίστιν, παραδόσεις καὶ ἀρχάς. Ἡ πίστις καὶ ἡ Ἁγιότης ἀνέστησαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν δουλείαν. Κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου βάλλει ἡ κυβέρνηση τοῦ Μπερίσα. Μὲ χρηµατοδότησιν ἀνθελληνικῆς ἀντορθοδόξου καὶ συκοφαντικῆς ταινίας τοῦ σκηνοθέτου Edmond Budina, διαστρεβλώνουν ἱστορικὰ γεγονότα παρουσιάζοντας µὲ συκοφαντικὸ τρόπο τοῦ Ὀρθοδόξους ἱερεῖς τῆς Ἀλβανίας ὡς «βλάσφηµους» καὶ «ἀνήθικους». Ἡ ταινία ἐχρηµατοδοτήθη ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Κινη- µατογράφου τῆς Ἀλβανίας κατὰ 60%, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Πολιτισµοῦ τῆς Ἰταλίας ὡς συγχορηγοῦ. Τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος, διότι ἐµποδίζει τὴν ἔλευσιν τοῦ ἀνόµου. Ὁ Μητροπολίτης Σιατίστης κ. Παῦλος εἰς ὁµιλίαν του κατεφέρθη κατὰ τοῦ Ραδιοσταθµοῦ τοῦ Σκάϊ εἰπῶν: «Ὁ Σκάϊ εἶναι ἕνας σταθµὸς πουληµένος στὶς ξένες δυνάµεις καὶ τὸ λέω µετὰ λόγου γνώσεως, ἕνας σταθµὸς ποὺ πάλι προκάλεσε τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ κ. Μπαµπινιώτη. Ὅταν τὴν Μ. Παρασκευή, τὴν ἱερότερη ἡµέρα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισµοῦ, πρόβαλε ἕνα ἄθλιο ντοκιµαντὲρ ἀνιστόρητο καὶ ἀ- τεκµηρίωτο ἱστορικὰ µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ ὑβρίσει καὶ νὰ βλασφηµίσει τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ» ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 6 Ἐλεύθερη Ὥρα ). Ὁ ὡς ἄνω σταθµὸς ἔλαβε ἕνα ἑκατοµµύριο ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ παρουσιάσουν τὴν δουλείαν καὶ τὴν ἐξέγερσιν τῶν Ἑλλήνων, ὅπως βολεύει τοὺς Ἑβραίους. Ὁ Τουρκικὸς Τύπος τὸν συνεχάρει. Ἂς τολµήσει τὸ ἴδιο καὶ διὰ τὸν Μωάµεθ. Ἀναστατώθηκαν οἱ πράκτορες τοῦ Σιωνισµοῦ κατὰ τοῦ ηµάρχου Γλυφάδας κ. Κόκκορη ἐπειδὴ ἐπιχείρησεν νὰ ἀνοίξει νέον νεκροταφεῖον. Καθότι ἑτοιµάζονται διὰ τὰ κρεµατόρια καὶ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν. Ἐὰν ἐπρόκειτο διὰ µουσουλµανικὸν νεκροταφεῖον θὰ ἔσπευδον νὰ τὸ ἐνισχύσουν µὲ κρατικὰ κονδύλια. Καὶ ἐνῶ οἱ 198 Ἕλληνες βουλευτὲς ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀνέγερσης µουσουλµανικοῦ τεµένους στὸ βοτανικό, ἡ µιὰ µετὰ τὴν ἄλλη οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀλλάζουν τὴν µεταναστευτική τους πολιτικὴ καὶ ἀναθεωροῦν τὶς ἀ- πόψεις τοὺς περὶ τῶν ὠφελειῶν τῆς πολυπολιτισµικότητας. Μετὰ τὴν Γερµανία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ἐλβετία καὶ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔρχεται καὶ ἡ Γαλλία νὰ ἀλλάξει πορεία πλεύσης. Ἔτσι λοιπόν, σύµφωνα µὲ νόµο ποὺ τέθηκε σὲ ἐφαρµογὴ πρόσφατα, ἀπαγορεύτηκαν οἱ δηµόσιες προσευχὲς τῶν µουσουλµάνων καὶ µάλιστα ὅσοι δὲν ὑπακούουν θὰ ἀντιµετωπιστοῦν µὲ αὐστηρότητα καὶ ἐνδεχοµένως χρήση βίας ἀπὸ τὴν ἀστυνοµία. Οἱ κίνδυνοι ἀπὸ τὴν µουσουλµανοποίηση τῆς Εὐρώπης εἶναι ὁρατοί, κάτι ποὺ ἔχουν ἀντιληφθεῖ πολλὲς κυβερνήσεις καὶ λαµβάνουν τὸ γρηγορότερο τὰ ἀπαραίτητα µέτρα, ὥστε νὰ περιορίσουν τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀπὸ ὅ,τι διαφαίνεται ἐσκεµµένα ἐθελοτυφλεῖ. (Ὀρθόδοξος Τύπος 23/9/11) Μαθήµατα κυβερνητικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας ἀπὸ τὸν Βλαντιµὶρ Πούτιν στὸν Γεώργιο Παπανδρέου µε την

7 παρακάτω δήλωσή του στὴ διάρκεια ὅταν οἱ ἴδιοι µὲ ὅ,τι ψηφίζουν σκάβουν συνεδρίου στὴ Μόσχα τοῦ κόµµατος τὸ λάκο τῆς χώρας καὶ παραδίδουν στακές του φοροαπαλλαγὲς καὶ τὰ δικά του τῆς Ἑνωµένης Ρωσίας. «Μπορεῖς νὰ διακά, ἀλλὰ σταθερά, τὰ κυριαρχικὰ βγεῖς στοὺς δρόµους καὶ νὰ διαµαρτυρηθεῖς, νὰ παλέψεις, ὅµως, ἂν δὲν ἔ- δος µας; ὲν εἶναι αὐτὸ προδοσία καὶ δικαιώµατα καὶ κεκτηµµένα τῆς πατρί- χεις χρήµατα καθόλου δὲν µπορεῖς ἁ- µάλιστα ἐσχάτη; Ἡ σιωπὴ εἶναι συνενοχή. Μπράβο καὶ εὖγε σὲ ὅσους πολί- πλῶς νὰ κάθεσαι ἐκεῖ µὲ ἁπλωµένο τὸ χέρι. Ἡ Ρωσία ἐκτιµάει πάρα πολὺ τὴν τες ἀντιδροῦν καὶ ντροπὴ καὶ ὄνειδος ἐθνική της κυριαρχία, γιὰ νὰ ζητήσει σὲ ὅσους ἀποδέχονται καὶ δικαιολογοῦν τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ ἔθνους µας. ἀπὸ ἄλλες χῶρες οἰκονοµικὴ βοήθεια, ἐνῶ ὁρισµένα µικρότερα εὐρωπαϊκὰ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΟΥ Α ἔθνη παραχωροῦν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τοὺς ἐπειδὴ ἐλπίζουν σὲ βοήθεια ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερµανία». Ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως Τὸ λιµάνι τῆς Σούδας στὴν Κρήτη παύει πλέον νὰ ἀνήκει στὴν Ἑλληνικὴ ἐπι- ἐξαπέλυσεν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος µὲ δηλώσεις του εἰς τὴν «Ροδιακήν»: «Περίερ- ΤΟ» µὲ τοὺς δικούς του νόµους, τὶς δικράτεια καὶ γίνεται «κρατίδιο τοῦ ΝΑγες ἰσορροπίες φαίνεται νὰ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὴν στιγµ ὴ ποὺ διορίουφτῆδες στὴ Θράκη προκει- ὅλα αὐτὰ «κερασµένα» ἀπὸ τὸν ἑλλη- «ἄβατα» γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες. Κι ζει 200 µ µένου νὰ διδάξουν τὸ κοράνι καὶ τὴν νικὸ λαό. Ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν τουρκικὴ γλώσσα στοὺς µουσουλµάόλις 100 ὀρ- µέσα στὸ κατακαλόκαιρο καὶ πάντως Ἑλλήνων στὶς 26 Ἰουλίου 2011, δηλαδή νους καὶ τὴν ἴδια ὥρα µ θόδοξους ἱερεῖς στὶς Μητροπόλεις ὅ- στὴν Ἑλλάδα τοῦ.ν.τ. καὶ τῶν «λη- Οἱ ὄροι τῆς παρα- λης της Ἑλλάδος. Λυπούµεθα γι αὐ- καὶ 2 στα- χώρησης σοκάρουν. Ὅλες οἱ διοικητι- στρικῶν» περικοπῶν. τό, νὰ ὑπάρχουν 2 µέτρα θµά» (Ὀρθόδοξος Τύπος 23/9/11). κὲς προµήθειες καὶ ἡ ὑποστήριξη γιὰ τὴ Σηµείωση: Στὶς πρόσφατες ἐκ- τοῦ ΟΧΙ ρέχονται καὶ θὰ πληρώνονται ἀπὸ τὸ λειτουργία τῶν γραφείων αὐτῶν θὰ πα- δηλώσεις µνήµης τῆς ἐπετείου τοῦ 40 τὸ συγκεντρωµένο πλῆθος τοῦ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνέρ- καὶ ὅλες οἱ ὑποστηρι- λαοῦ - καὶ ὄχι µ ικρὲς µ ειοψηφίες - γεια, ἡ θέρµανση ἀπεκάλεσε προδότες τοὺς παρισταµέ- τὸν πρό- ρέχονται ἀνέξοδα. Τὸ «ξεπούληµα τῆς κτικὲς ὑπηρεσίες κοινῆς ὠφελείας θὰ πα- νους πολιτικοὺς ἕως καὶ αὐτὸν εδρο τῆς ηµοκρατίας, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλκαὶ τίµησε ὅλους τους δὲν ταιριάζει σὲ αὐτὸ ποὺ συµβαίνει στὴ Ἑλλάδας» εἶναι σίγουρα µιὰ φράση ποὺ λη ἐχειροκρότησε παρελαύνοντες. Ἐρωτοῦµε λοιπὸν κι Σούδα τῆς Κρήτης. Γιατί τὸ «ξεπούλη- ἐµεῖς, δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογηµένη αὐτὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ λαοῦ, ὅταν ἐµπορικὴ συναλλαγὴ ὅπου ὁ πωλῶν ἐ- µα» ἐν πάσει περιπτώσει προϋποθέτει ψηφίζονται ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο καὶ γίνονται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς περιουσιακό του στοιχεῖο. Πῶς ὀνοµά- ξαναγκάζεται νὰ δώσει ὅσο ὅσο ἕνα ηµοκρατίας ἀπαράδεκτοι καὶ ἀνθελληνικοὶ νόµοι; Ὅταν οἱ πρόγονοί µας εἶ- Γιώργου Παπανδρέου ἡ παραχώρηση ζεται ἄραγε, ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τοῦ παν ὄχι στὴν παράδοση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἡ δική µας ἡ γενιὰ δὲν πρέπει κῆς Βάσης στοὺς Ἀµερικανοὺς καὶ µά- µιᾶς στρατηγικῆς σηµασίας στρατιωτι- νὰ τοὺς τιµήσει µὲ τ ὸ νὰ µιµεῖται τὸ παράδειγµά τους; Γιατί γίνονται οἱ ἐθνικὲς βονται ἀπὸ συντάξεις, µισθοὺς καὶ ἐπιλιστα «κερασµένη» µὲ χρήµατα ποὺ κό- Ἑορτὲς ἂν ὄχι γιὰ νὰ µιµούµαστε τοὺς δόµατα ἀσθενῶν ὁµάδων. (Τοῦ Κώστα τιµώµενους ἥρωες; Καὶ γιατί παραπο- Χαρδαβέλλα εἰς τὰ Ἐπίκαιρα, ἀρ. τεύχ. νοῦνται καὶ ἐξανίστανται οἱ πολιτικοί, 104, ἕως ) 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσµᾶ κ αµιανοῦ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ Ζ Λουκᾶ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ κ Γαβριὴλ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος κ Βικεντίου ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ Θ Λουκᾶ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Ὄ ρθρος Λειτουργία π.µ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης κ Μερκουρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ ΙΓ Λουκᾶ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου ΝΗΣΤΕΙΑ Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει τὴν Τρίτη 15 Νοεµβρίου. ὲν τρῶµε κρέας, αὐγά, τυριά, γάλα. Τρῶµε µόνο ψάρι. Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ δὲν τρῶµε λάδι. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγώνας µέσα στὴν τρικυµία τοῦ κόσµου

Ἀγώνας µέσα στὴν τρικυµία τοῦ κόσµου (αρ. φυλλ.10) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 0 ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ Ἀγώνας µέσα στὴν τρικυµία τοῦ κόσµου 1 Σὲ λίγες ἡµέρες εἰσερχόµεθα εἰς τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Οἱ µὲν θρησκευόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Αγιος Βαλεντίνος, Μνήμη: 24η Οκτωβρίου Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου»! 15 ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ Πρὸσ Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν Φεβρουάριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

εἶχα δεῖ ἦταν ὁ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ καὶ τὸ κοριτσάκι ἡ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Προσευχήθηκα καὶ παρακάλεσα

εἶχα δεῖ ἦταν ὁ ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ καὶ τὸ κοριτσάκι ἡ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Προσευχήθηκα καὶ παρακάλεσα (αρ. φυλλ. 55) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Φεβρουάριος- Μάρτιος 2013 «ΜΑΜΑ, ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΗΤΑΝΕ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΗΤΑΝΕ!!» Εἶµαι ἡ Εὐαγγελία Ρωσσίδη, κάτοικος Νίκαιας. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἀναφέρω καὶ ἐγὼ κατωτέρω ἕνα γεγονὸς

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας)

Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας) Ἐμεῖς καί οἱ Ἕλληνες ( μιά ἄσκηση αὐτογνωσίας) Παραλλάσσοντας τον, δανείζομαι τὸν τίτλο ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Ph. Lacoue- Labarthe «Ὁ Χέλντερλιν καὶ οἱ Ἕλληνες», ἕνα κείμενο πού, μὲ τὴ συγγενική του θεματογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ὑπάρχει ἕνας ἀσφαλὴς τρόπος καὶ ἀλλαγῆς. ἡ ἱστορία τοῦ κόσµου, ν ἀναγεννηθεῖ καὶ νὰ µεταµορφωθεῖ.

ὑπάρχει ἕνας ἀσφαλὴς τρόπος καὶ ἀλλαγῆς. ἡ ἱστορία τοῦ κόσµου, ν ἀναγεννηθεῖ καὶ νὰ µεταµορφωθεῖ. (αρ. φυλλ. 44) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰανουάριος 2013 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Πολλοὶ θέλησαν ν ἀλλάξουν τὴν ἱ- στορία µὲ διάφορες ἐπαναστατικὲς ἐνέργειες. Προσπάθησαν, ἄλλοτε µὲ βίαιο τρόπο καὶ ἄλλοτε µὲ ἤπιο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3. Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.2016 Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη 1 Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ Ἡ Εὐρώπη θερίζει θύελλες ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ Τοῦ Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κ. Μιχ. Ἠλιάδη Τὰ γεγονότα στὴν εὐρύτερη γειτονιά μας, διαδραματίζονται πλέον μὲ καταιγιστικὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 1 / 14 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Μenu Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ Στην σελίδα http://www.armonikizoi.com/2016/ek θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες και τεχνικές για την απελευθέρωση από εσωτερικά εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα