ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/ Ταχ. Διεύθυνση: KAMK Τηλέφωνο: FAX: ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία δημοσίευσης στην Διαύγεια Χαμηλότερη τιμή Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ ( ) για την συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων του Κρατικού Αερολιμένα Μυκόνου. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ 35/Α/1983). 2. Το Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισμού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3. To N.3913/11 (ΦΕΚΑ18/11) Περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10). 5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κρατικές Προμήθειες». 6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 1

2 7. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»» όπως συμπληρώθηκε με τον Ν (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες. 9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 10. Την με αρ. Π1/4310/ απόφαση «Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ΕΠΠ 2011.Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2010, ΕΠΠ 2009 και ΕΠΠ 2008 με ΚΑΠ «Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού». 11. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 12. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α\Α 1127 και ΑΔΑ ΩΔ22465ΦΘΘ, Δ11/Α/4436/ Τα Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ/Α/20/ ) και Π.Δ. 25/ /2013 (ΦΕΚ/Α/21/ ). 14. Την με αρ. πρωτ. Δ10/Α/50277/2655/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ (ΦΕΚ 2539/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. Δ10/Α/2450/144/ (ΦΕΚ 108/Β/ ), Δ10/Α/17010/1145/ (ΦΕΚ 1198/Β/ ) και Δ10/Α/14966/946/ (ΦΕΚ 1587/Α/ ) αποφάσεις. 15. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Δικαστική Προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων κ.λ.π.». 16. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ ) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την συντήρηση τριών ανελκυστήρων του Κρατικού Αερολιμένα Μυκόνου. Πρόχειρος μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΜΚ Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Τόπος Διαγωνισμού Ημερομηνία Διαγωνισμού Ημέρα Ώρα Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου 16/04/2015 Πέμπτη Οι προσφορές κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή στην παραπάνω διεύθυνση, ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 2

3 4. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που θα εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του εκτυπωμένου αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ8/Δ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από τον ΚΑΜΚ στο τηλ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Με Ε.Υ. Ο Αερολιμενάρχης Α.Κόλιας 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Π ΑΡ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Τ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ι Δ Ω Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΑΕ 5183 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ/Σ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 3,172% και 8% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30/11/2015. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. - Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 4

5 1.3.3 Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: - Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό(εάν ζητείται), όπως αυτή αναλύεται στο Παράρτημα I, από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή εάν δεν είναι διατυπωμένη στην ελληνική, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγυητική επιστολή [σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (παράρτημα VI)] πρέπει να ισχύει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής και με ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία θα δηλώνονται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, οι προσφέροντες: α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι : i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305), 5

6 v) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδαφίου α του παρόντος υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου α, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδαφίου α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία. γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφίου γ της 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά, τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς), -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. ζ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (νυν Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). θ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη Δήλωση Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 1 περίπτωση γ του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 3 & 4 του Π.Δ. 118/ Οι προσφέροντες, υποβάλλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 1 του Π.Δ. 118/07) Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 6

7 καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 1.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά (τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Εργασίες Συντήρησης») Δηλώσεις του άρθρου 18, 2 και 3 του Π. Δ. 118/07. α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη). α) Σε περίπτωση που από τις εργασίες συντήρησης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προ τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). γ) Σε περίπτωση που από τις εργασίες συντήρησης απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επί μέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις εργασίες συντήρησης. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων κοινοτήτων. 1.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: ΤΙΜΕΣ 7

8 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, και για παράδοση των εργασιών συντήρησης στον τόπο εγκατάστασης του Υ/Σ μέσης τάσης, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Στοιχεία των προς Προμήθεια Ειδών». ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). ΙΙΙ. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθούν υπόψη, η τιμή προσφοράς (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται γι αυτή στις εργασίες συντήρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) για παράδοση των εργασιών συντήρησης, ελεύθερες στον τόπο εγκατάστασεις του υποσταθμού Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους ξεχωριστά Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Τρόπος Πληρωμής Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής : α. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους. β.ι Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). - Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 25 6, 32 5 και 34 5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07. 8

9 - Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. - Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφαση με αρ. 2/51557/0026/ , ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. β.ιι Το υπόλοιπο, είτε μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών συντήρησης του Υ/Σ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών συντήρησης Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την με αρ /601/0026/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σε αυτό οριζόμενα. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος Επισημαίνεται ότι: Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I & V της παρούσας αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό εναλλακτικές προσφορές Προσφορές γίνονται δεκτές για κάθε τμήμα της προκηρυχθείσης ποσότητας όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα I και VI- ξεχωριστά. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. - Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 2.2 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 9

10 - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραμένει στα χέρια της επιτροπής προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 2.4 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της του παρόντος Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία (Αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα Δ11/Ε και υπάλληλο) που διενεργεί τον διαγωνισμό Η Υπηρεσία, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός των επομένων δύο (2) ωρών από την περαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να παρατείνει το χρόνο αυτό μέχρι δύο (2) ώρες Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: Οι Έλληνες πολίτες : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L

11 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii) το προβλεπόμενο από τον Αγορανομικό Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α Οι αλλοδαποί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των και αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 11

12 - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ & δ της , εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της , εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 3.3 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην σχετική διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 1 του άρθρου 6 ή /και της 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της 2 του άρθρου 8 του ιδίου Διατάγματος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% ή μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (άρθρο 21 Π.Δ. 118/07). 12

13 3.4.3 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η παρούσα Διακήρυξη (συνολικός χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας της διενέργειας του διαγωνισμού) Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και εφόσον απαιτείται, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. -Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα Οι εγγυήσεις συμμετοχής εφόσον απαιτείται, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι αυτή ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (118/07). 4.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. 4.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων κ.λ.π.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. 13

14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ (Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Γενικά 1.1. Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην συντήρηση τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΜΚ, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/11/2015 εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά στο συμφωνητικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα είναι και η ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Αναλυτικά οι προς συντήρηση ανελκυστήρες είναι : Α) Δύο (2) ανελκυστήρες επιβατών τριών στάσεων Β) Ένας (1) ανελκυστήρας φορτίων δύο στάσεων 1.2. Οι εργασίες συντήρησης του εν λόγω ανελκυστήρα θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους με το πρόγραμμα συντήρησης όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Άρθρο 2ο : Συνεργείο αναδόχου 2.1. Το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, θα κατέχει τις από το Νόμο προβλεπόμενες άδειες Η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για παραλείψεις του αναδόχου, ακατάλληλο προσωπικό, έλλειψη μέτρων ασφαλείας κλπ., από τα οποία τυχόν προκληθεί ατύχημα στο προσωπικό του ή σε τρίτους Σε περίπτωση βλάβης θα ειδοποιείται το γραφείο του αναδόχου, το οποίο θα επιληφθεί για την άρση της βλάβης μέσα σε τέσσερις ώρες, στέλνοντας κατάλληλο συνεργείο, εφ όσον η κλήση λάβει χώρα μεταξύ των ωρών Αυτό ισχύει και κατά τις αργίες, εκτός εάν απαιτείται προμήθεια ανταλλακτικών από το εμπόριο, τα οποία δεν θεωρούνται άμεσης ανάγκης και δεν είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να διαθέτει επί τόπου του έργου. Άρθρο 3ο : Αντικατάσταση στοιχείων, εξαρτημάτων κλπ Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με δαπάνες του κάθε μηχάνημα, στοιχείο, συσκευή, σύστημα, διάταξη ή εξάρτημα των ανελκυστήρων φθαρεί και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται πλέον χωρίς να δημιουργεί κινδύνους ή ανωμαλίες στη λειτουργία του ανελκυστήρα. 3.2.Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος βαρύνεται και με τη δαπάνη προμήθειας όλων των παραπάνω μηχανημάτων, στοιχείων, συσκευών, συστημάτων, διατάξεων ή εξαρτημάτων που κάθε φορά θα απαιτούνται για την επισκευή ή άρση οποιασδήποτε βλάβης του ανελκυστήρα Η εκτίμηση της αναγκαιότητας αντικατάστασης των παραπάνω στοιχείων ή εξαρτημάτων θα γίνεται τόσο από τον υπεύθυνο ανάδοχο της συντήρησης, όσο και από την Υπηρεσία, αλλά ο ανάδοχος δεν μπορεί να έχει αντίρρηση όταν η αντικατάσταση απαιτηθεί από την Υπηρεσία Στην έννοια «εργασία συντήρησης» ανήκει και κάθε τυχόν εργασία (μικρής κλίμακας), μετατροπής για βελτίωση λειτουργίας του ανελκυστήρα, απαιτούμενη από το νόμο ή ζητούμενη από την Υπηρεσία για βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών μετακίνησης και ασφάλειας των διακινουμένων κατά την κρίση της ή κάθε τυχόν εργασία επισκευής, μετά των απαραιτήτων υλικών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και εργασίες ξυλουργικές, μεταλλουργικές, υαλουργικές, ελαιοχρωματισμοί, ελαστικά δάπεδα, πληροφοριακές πινακίδες κλπ. των θαλάμων των ανελκυστήρων. Άρθρο 4ο : Πρόγραμμα συντήρησης - Καθορισμός χρόνου 4.1. Πέραν των από το Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 141/Α/12/6/2013) προβλεπομένων εργασιών συντήρησης, θα πραγματοποιούνται οπωσδήποτε οι ακόλουθες επιθεωρήσεις: 4.2. Μηνιαία επιθεώρηση Έλεγχος καλής λειτουργίας θαλάμου Έλεγχος κλήσεων (εσωτερικές και εξωτερικές) Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών θαλάμου και ορόφων Έλεγχος φωτισμού και εξαερισμού θαλάμου. 14

15 4.2.5.Έλεγχος καλής λειτουργίας κώδωνος κινδύνου Έλεγχος κατάστασης μηχανημάτων, διατάξεων κλπ Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών μηχανοστασίων και μηχανημάτων (κινητήρων) Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα αυτού Έλεγχος και καθαρισμός μηχανοστασίων και φρεάτων Επιθεώρηση του ισοζυγισμού των ευθυντηρίων ράβδων Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου και του κουτιού σύνδεσης Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπτών ασφαλείας και περιμανδάλωσης εντός του φρέατος Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της λειτουργίας του διακόπτη Εξέταση του σημείου πρόσδεσης των συρματοσχοίνων επί του θαλαμίσκου και του αντιβάρου Εξέταση της κατάστασης των συρματοσχοίνων σε όλο το μήκος τους έναντι μηχανικής καταπόνησης ή άλλης τυχόν φθοράς Εξέταση της κατάστασης των φερμουίτ της πέδης, καθώς επίσης και των πεδίλων των ευθυντηρίων ράβδων Εξέταση της λειτουργίας του ηλεκτρονόμου διαφυγής έναντι γης Εξέταση της λειτουργίας των διακοπτών δαπέδου και τέρματος διαδρομής Λίπανση των κινητών εξαρτημάτων του ανελκυστήρα Συμπλήρωση με έλαιο του κιβωτίου ατέρμονα Ωμομέτρηση των διαφόρων κυκλωμάτων προς διαπίστωση τυχόν διαρροής Ελεγχος και καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων Επιλογέας (selector) α) Προσεκτική επιθεώρηση και έλεγχος επαφών, ευκάμπτων καλωδίων μαγνήτη, αλυσίδας, γραναζιού κλπ. β) Καθαρισμός μηχανισμού χαλύβδινης κορδέλας. γ) Λίπανση και καθαρισμός κορδέλας, όπου και όταν χρειάζεται Μηχανή - Βαρούλκο - Κινητήρας α) Γενική επιθεώρηση για τυχόν ανωμαλίες (π.χ. υπερθέρμανση, σκόνη, ελαττωματικές επαφές, θόρυβοι, τριβείς, συνδέσεις κλπ.). β) Να πληρούται με έλαιο το κιβώτιο του αυτόματου διακόπτη Πέδη α) Ελεγχος καθαριότητας πέδης και κατάστασης φερμουίτ. β) Ελεγχος λειτουργίας της πέδης και ρύθμιση αν απαιτείται Ρύθμιση (ρεγουλατόρου) α) Ελεγχος διακόπτη και γενικά όλου του μηχανισμού. β) Λίπανση εάν χρειάζεται Κοντρόλλερ α) Ελαφρός καθαρισμός με απορροφητήρα. β) Ελεγχος και καθαρισμός επαφών, καλωδίων, πυκνωτών, ανορθωτών κλπ Οδηγός Λίπανση Θύρες α) Επιθεώρηση κλειδαριάς - έλεγχος ρόλλερ θύρας. β) Ελεγχος συρματοσχοίνου θύρας, σούστα, κάμα, κεντράρισμα ρουλεμάν κλπ Τριμηνιαία επιθεώρηση Ισοστάθμιση Ελεγχος διακοπτών και λειτουργίας ισοστάθμισης Συρματόσχοινα αντιστάθμισης α) Ελεγχος τάνυσης συρματοσχοίνων. β) Ελεγχος σύνδεσης των συρματοσχοίνων. γ) Επιθεώρηση τροχαλίας αντιστάθμισης και θέσης διακόπτη αυτής στον πυθμένα του φρέατος Γενικός διακόπτης Ελεγχος γενικού διακόπτη για τυχόν υπερθέρμανση Θύρες α) Καθαρισμός και λίπανση οδηγών, θυρών, κρεμαστρών, ποδιών και αξόνων. β) Ελεγχος επαφής κλειδαριάς. γ) Ρύθμιση θυρών αν απαιτείται Αντίβαρο προσκρουστήρα Ελεγχος αντιβάρου και προσκρουστήρα, ήτοι ευρισκομένου του θαλάμου στον τελευταίο άνω όροφο, να ελέγχεται η απόσταση μεταξύ των Οδηγός κύλισης Ελεγχος και ρύθμιση. 15

16 4.6. Αρχική Επιθεώρηση-Συντήρηση-Επισκευή-Αποκατάσταση (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) Ελεγχος μηχανισμού ζυγίσεως και χρόνου αποστολής Κιβώτια λειτουργίας θαλάμου Ελεγχος ανακοπτών, επαφών, καθάρισμα και λίπανση Χαλύβδινη κορδέλα, selector Ελεγχος συνδέσεων και διακόπτη κορδέλλας Κοντρόλλερ α) Δοκιμή συμπυκνωτών, αντιστάσεων κλπ. β) Ελεγχος των ηλεκτρονόμων υπερφόρτισης και ρύθμισής των Ρεγουλατόρος Ελεγχος τάνυσης συρματοσχοίνου και στερέωση τροχαλίας Τάνυση συρματοσχοίνων Ελεγχος τάνυσης με όργανο Θάλαμος α) Ελεγχος επένδυσης θαλάμου, δαπέδου, πλαισίου κλπ. β) Καθαρισμός επάνω από τον θάλαμο Προσκρουστήρες Ελεγχος στάθμης ελαίου, συμπλήρωση Συρματόσχοινα Ελεγχος των συνδέσεων και των συρματοσχοίνων από φθορά κλπ Τελική Επιθεώρηση-Συντήρηση-Επισκευή-Αποκατάσταση (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) Φρένα Καθάρισμα και ρύθμιση Κινητήρας - Γεννήτρια Γενικός έλεγχος αντίστασης μόνωσης περιέλιξης Εύκαμπτο καλώδιο Ελεγχος για φθορά και έλεγχος συνδεσμολογίας κιβωτίου συνδέσεων Κοντρόλλερ α) Ελεγχος όλων των συνδεσμολογιών και σύσφιξη κοχλιών και περικοχλίων. β) Γενική επιθεώρηση. γ) Ευθυγράμμιση μηχανισμών Τροχαλίες α) Να ελεγχθούν από άποψη λίπανσης όλες οι τροχαλίες, βαρούλκου, θαλάμου, αντιβάρου, αντιστάθμισης, ρεγουλατόρου, σελέκτορ κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να γίνει συμπλήρωση λιπαντικών αν χρειάζεται. β) Σύσφιξη όλων των περικοχλίων και εξέταση εάν οι τροχαλίες είναι συσφιγμένες στους άξονες. γ) Διαπίστωση τυχόν ύπαρξης ρωγμών στις τροχαλίες Λίπανση μηχανών (γρασσάρισμα) Τούτο θα γίνει μετά από συνεννόηση με ιδιαίτερα υπεύθυνο πρόσωπο και παρουσία του Κομβία εξωτερικών κλήσεων Ελεγχος επαφών και ελατηρίων. Καθάρισμα και λάδωμα Σύστημα ασφαλείας θύρας (SAFETY SHOE) Ελεγχος αποστάσεων και μηχανισμού Φρέαρ Καθάρισμα οδηγών. Σύσφιξη περικοχλίων. Ελεγχος συνδέσεων θαλάμου και αντιβάρου. Ελεγχος καμών. Ελεγχος διακοπτών τέρματος διαδρομής, λίπανση πείρων και ρόλλερ Θύρες Γενική επιθεώρηση όλων των μηχανισμών και ρύθμιση Οδηγοί κύλισης Λίπανση κουζινέτων Ανεμιστήρας βαρούλκου Καθάρισμα και λίπανση. σε κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς άρση των τυχόν διαπιστωθέντων φθορών, ελλείψεων ή ζημιών, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων, διακοπτόμενης της λειτουργίας των, μέχρι πλήρους αποκατάστασης Σήμανση - καταγραφή Κατά τον έλεγχο συντήρησης ή αποκατάστασης της βλάβης, θα τίθεται έξω από τις θύρες του ανελκυστήρα, πινακίδα που θα γράφει με κεφαλαία γράμματα : «Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ» καθώς επίσης και Αγγλικά : «THE LIFT IS TEMPORARILY OUT OF ORDER» 16

17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ (Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αρθρο 1ο : Αντικείμενο και συμβατική αξία της εργολαβίας 1.1. Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι οι εργασίες συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΜΚ Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπομένων εργασιών περιέχονται στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική αξία των εργασιών, όπως θα προκύψει από την προσφορά του μειοδότη αναδόχου Οι τιμές μονάδος που θα διαμορφωθούν από την προσφορά του μειοδότη θα αφορούν στην, για έκαστο μήνα της διάρκειας της σύμβασης, εκτέλεση όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τ.Σ.Υ. και θα αποτελέσουν στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, την αποζημίωση του αναδόχου για έκαστο μήνα. Αρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις - Κανονισμοί και Προδιαγραφές 2.1. Ισχύουσες Διατάξεις Για την εργολαβία αυτή έχουν ισχύ : α. Οι διατάξεις του Ν.2362/95, του Ν.2286/95 και του Π.Δ. 394/96. β. Οι διατάξεις του Π.Δ. 447/75 «Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών», του Π.Δ. 798/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξιο οικοδομών κλπ.». γ. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α / ) «Περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». δ. Λοιπά ισχύοντα Π.Δ. που αφορούν σε υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων Ισχύοντες Κανονισμοί και Προδιαγραφές Για το έργο αυτό ισχύουν : α. Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων κτιρίων. β. Οι όροι των Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία υλικών και εγκαταστάσεων. γ. Οι όροι των επίσημων κανονισμών της χώρας προέλευσης των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων για όσα από αυτά είναι προέλευσης εξωτερικού και δεν υπάρχουν αντίστοιχα επίσημοι κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους. δ. Οι ισχύοντες Γερμανικοί κανονισμοί VDE, DIN κ.λ.π για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. ε. Οι όροι της Κ.Υ.Α /88 και του Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 141/Α/12/6/2013). στ. Οι κανόνες της τεχνικής καθώς και οι εντολές, οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας. ζ. Οι κανονισμοί τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων. Αρθρο 3ο : Επιβαρύνσεις 3.1. Στο χρηματικό αντικείμενο και στις τιμές μονάδος της εργολαβίας περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις της ΥΠΑ σε σχετικό κωδικό και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Αρθρο 4ο : Προθεσμίες 4.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/11/2015, εκτός αν καθορισθεί διαφορετικά στο συμφωνητικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα είναι και η ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου Παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς με απόφαση της ΥΠΑ για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες. Αρθρο 5ο : Συνθήκες και όροι εκτέλεσης των εργασιών 5.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του να λάβει υπόψη του τις τοπικές συνθήκες της περιοχής καθώς και τις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών λόγω λειτουργίας του κτιρίου. 17

18 5.2. Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει τον τόπο που θα εκτελεσθούν οι εργασίες και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του ανελκυστήρα Επίσης με την υποβολή της προσφοράς εννοείται οτι ο διαγωνιζόμενος έχει επισκεφθεί και εξετάσει με προσοχή τον υπό συντήρηση ανελκυστήρα και την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται και την έχει αποδεχθεί. Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στην κατάσταση του ανελκυστήρα και γενικά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις Πριν από την έναρξη των εργασιών αλλά και κατά την διάρκεια αυτών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έκδοση κάθε άδειας ή πιστοποιητικού που απαιτείται και είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών Πρέπει επίσης να φροντίσει για την έκδοση των απαραίτητων αδειών εισόδου του προσωπικού του στους διαφόρους χώρους. Αρθρο 6ο : Προσωπικό αναδόχου - Μηχανήματα 6.1. Οι εργασίες διευθύνονται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης Για τις υπ όψιν εργασίες ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες με άδειες Δ κατηγορίας σύμφωνα με τους όρους της Κ.Υ.Α /88 και του Π.Δ. 108 (ΦΕΚ 141/Α/12/6/2013) Ολοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μηχανήματα για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Αρθρο 7ο : Ποιότητα και προέλευση υλικών 7.1. Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα Επίσης όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθώς επίσης της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα του ελέγχου των υλικών και της απομάκρυνσης από το εργοτάξιο κάθε υλικού που δεν θα πληρεί τους σχετικούς συμβατικούς όρους Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως προς την προέλευση, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών και να απομακρύνει, με έξοδα του, από το εργοτάξιο όσα αποδειχθούν ότι δεν είναι σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους. Αρθρο 8ο : Ποιότητα και Αρτιότητα των κατασκευών 8.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, τους όρους της Σύμβασης γενικά και τις εντολές της Υπηρεσίας Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας, της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο, για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα επισκευής του ανελκυστήρα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του ανελκυστήρα του κτιρίου Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, διαφορετικά η τελευταία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Οι πάσης φύσεως 18

19 έλεγχοι που ασκούνται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίηση τους και την εκτελεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων. Αρθρο 9ο : Δοκιμές εγκαταστάσεων 9.1. Οι όποιες δοκιμές απαιτηθούν θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αρθρο 10ο : Τήρηση και Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρεί το εργοτάξιο (μηχανοστάσιο - τροχαλιοστάσιο) σε τέλεια καθαριότητα φροντίζοντας για την απομάκρυνση κάθε δημιουργούμενης ακαθαρσίας ή σκουπιδιών και να μην φέρνει μέσα σε αυτό οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο εύφλεκτο ή που να μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των υλικών του στον τόπο της εργασίας και επομένως η Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν έχει ευθύνη για τυχόν κλοπή ή ζημιά των υλικών Μετά από κάθε διακοπή εργασίας οι χώροι απαλλάσσονται από τυχόν υπολείμματα υλικών, εργαλεία, μηχανήματα κλπ Μετά το πέρας κάποιου τμήματος εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παράδοσή του για χρήση, να απομακρύνει από το τμήμα αυτό αμέσως κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους και να εγκαταλείψει το τμήμα αυτό ελεύθερο από κάθε εμπόδιο ειδοποιώντας σχετικά τους αρμοδίους της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας προστατευτικά μέτρα, με ευθύνη του, για ανοίγματα ή εμπόδια που θα παραμείνουν και τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές ή ατυχήματα Οι περιοχές που θα χρησιμοποιούνται από τον ανάδοχο για την εναπόθεση υλικών, μηχανημάτων και συσκευών θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Αρθρο 11ο : Ασφάλιση προσωπικού Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει για κάθε ατύχημα, το προσωπικό της Υπηρεσίας και το κοινό που χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα, καθώς και το εργατοτεχνικό του προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες, σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, εκτός εάν το προσωπικό του υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, οπότε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή διά των καταβαλλομένων εισφορών του αναδόχου. Η εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης του αναδόχου αποδεικνύεται: α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης με προσκόμιση στην Υπηρεσία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το προσωπικό της Υπηρεσίας και το κοινό και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. β) Προ εκάστης πληρωμής με προσκόμιση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση του ΙΚΑ περί εξόφλησης των εισφορών του για το εργατοτεχνικό προσωπικό του. Αρθρο 12ο : Ποινές - Διαδικασία επιβολής ποινών Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των προβλεπομένων εργασιών της σύμβασης, επιβάλλεται στον ανάδοχο χρηματική ποινή κατά τα οριζόμενα παρακάτω και με την διαδικασία των επομένων παραγράφων Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των προβλεπομένων εργασιών της σύμβασης από τον ανάδοχο, συντάσσεται πρωτόκολλο παράβασης υπογραφόμενο και από εκπρόσωπο του αναδόχου, η οποία υπογραφή έχει την έννοια ότι αυτός έλαβε γνώση της σύνταξης του πρωτοκόλλου Στο πρωτόκολλο αναφέρεται αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος προστίμου που θα επιβληθεί στον ανάδοχο Τα πρωτόκολλα παραβάσεων υποβάλλονται μία φορά το μήνα από τη Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης και ο Διευθυντής αυτής καθορίζει το συνολικό μηνιαίο ύψος της ποινής και διαβιβάζει σχετικό έγγραφο στο ΛΕΚ Το ποσό της χρηματικής ποινής παρακρατείται από την αποζημίωση του αντίστοιχου μήνα με ευθύνη και ενέργειες του ΛΕΚ Οι ποινές που προβλέπονται για κάθε είδος εκτελούμενης εργασίας στην οποία εμφανίζονται παραλείψεις του αναδόχου, είναι οι παρακάτω : Παράλειψη ελέγχου συντήρησης : 50 ευρώ Καθυστέρηση άρσης βλάβης πέραν των οκτώ (8) ωρών με υπαιτιότητα του αναδόχου : 100 ευρώ Καθυστέρηση άρσης βλάβης πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με υπαιτιότητα του αναδόχου : 200 ευρώ 19

20 Αρθρο 13ο : Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται κατά μήνα με βάση : α) Τιμολόγιο του αναδόχου. β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. δ) Βεβαίωση του ΙΚΑ περί μη οφειλής σε αυτό ε) Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών από την επιτροπή προμηθειών του ΚΑΜΚ στ) Φωτοτυπία με το ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης του αναδόχου Αρθρο 14ο : Επίβλεψη - Παραλαβή Η επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών που εκτελούνται από τον ανάδοχο, πραγματοποιείται από το Γραφείο Υποστήριξης ΓΥΣ/ΚΑΜΚ, από αρμόδιους προς τούτο τεχνικούς υπαλλήλους οι οποίοι: Προβαίνουν στην παρακολούθηση των εκτελουμένων εργασιών του αναδόχου και ελέγχουν τα Δελτία επιθεώρησης/συμβάντων του ανελκυστήρα που συντάσσει ο ανάδοχος. Επίσης προβαίνουν στην παρακολούθηση των περιοδικών εργασιών συντήρησης και ελέγχουν τα αντίστοιχα δελτία εργασιών Αναγράφουν στις παρατηρήσεις του ανωτέρω δελτίου αν η εκτέλεση των εργασιών ποιοτικά δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και τους ισχύοντες κανονισμούς Απαραίτητα και απαρέγκλιτα ειδοποιούνται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή θέσης εκτός ενεργείας για συντήρηση του ανελκυστήρα ή αμέσως, εάν ακινητοποιείται λόγω βλάβης, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι. Αρθρο 15ο : Ασφαλιστική κάλυψη Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τις τυχόν παρατάσεις της, ασφάλεια αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των εργασιών του Τα όρια ευθύνης και κάλυψης θα είναι τα ακόλουθα: α) Σωματική βλάβη (κατ άτομο) ευρώ β) Φθορά περιουσίας ευρώ γ) Ομαδικό ατύχημα ευρώ δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικής εταιρείας ευρώ Στο ασφαλιστήριο συμφωνητικό θα καθορίζεται όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής: Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και την επίβλεψη. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε βλάβη και δαπάνη ή αμοιβή που απορρέει από την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα στο έργο ή που σχετίζονται με την εργασία, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του εργοδότη ή του αναδόχου ή των εκπροσώπων του Στο ασφαλιστήριο συμφωνητικό θα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες προβλέψεις αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας του αναδόχου: α) Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο οτι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση, αντίγραφο της οποίας θα αποσταλεί επίσης στον εργοδότη. β) Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμφωνητικού πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε ζημία στο εργατοτεχνικό προσωπικό, εργαζόμενους, επισκέπτες ή επιβάτες, καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη ή ίδια περιουσία Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από τον λογαριασμό του αναδόχου κατά την κρίση του, ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή του παραπάνω ασφαλιστηρίου συμφωνητικού ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του έργου ή μέρος αυτού και να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, το προαναφερθέν συμφωνητικό ή τμήματα ή όροι αυτού καταστούν μη ικανοποιητικά για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία τους ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη αρεστή στον εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον εργοδότη για έγκριση, πριν τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης. 20

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα