ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008"

Transcript

1 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

2 Κατεδαφίσεις Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.305/96 Αποφ. αριθ / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε προστεγάσματα κατάλληλα ικριώματα κατεδάφιση από πάνω προς τα κάτω κάλυψη-περίφραξη ανοιγμάτων υποστήριξη εξωστών-μαρκιζών χρήση Μ.Α.Π. ασφαλής απομάκρυνση υλικών οριοθέτηση του χώρου μέτρα εγγυώμενα την ασφάλεια των εργαζομένων σε περίπτωση υπονόμευσης της στατικής επάρκειας του κτιρίου προενταταμένα έργα: ειδική μελέτη για διαδικασία κατεδάφισης

3 Ύπαρξη προϊστάμενου συνεργείου κατεδάφισης για επίβλεψη μέχρι 10 ατόμων. Ύπαρξη συντονιστή προϊσταμένων, όταν υπάρχουν πολλά συνεργεία. Επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων, συντονιστή και χειριστών (αυξημένος κίνδυνος λόγω θορύβου)

4 ΚΥΑ 8243/113/91 Εσωτ- Εθν.Οικ.-Υγ.Προν. & Κοιν. Ασφαλ.-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΒΕΤ Κατά την κατεδάφιση υλικών που περιέχουν αμίαντο,, δεδομένου ότι ο αμίαντος είναι επικίνδυνος όταν έχουμε επέμβαση- φθορά του υλικού, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη διαδικασία της εργασίας,σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Π.Δ. 212/2006 Σχέδιο εργασίας στο ΚΕΠΕΚ και έγκριση από Αρμ.Υπηρ. ΥΠΕΧΩΔΕ Ν.Α.

5 1.Κατάρτιση Σχεδίου Εργασίας 2.Υποβολή του Σχεδίου Εργασίας για έγκριση στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ.,πριν την έναρξη των εργασιών. Αποτελεί ουσιαστικά ένα μέρος του Σ.Α.Υ και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω: Τόπο χρόνο διάρκεια εργασιών. Όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Πριν από την εφαρμογή των τεχνικών κατεδάφισης ο αμίαντος ή τα υλικά που περιέχουν αμίαντο θα απομακρύνονται στο μέτρο που είναι πρακτικά δυνατό. Ότι θα χορηγείται κατάλληλος λ ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για την προστασία του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες, και εφόσον απαιτείται και για την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο εργασιών,ή κοντά σε αυτόν. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό,καθώς και τον επιμελή καθαρισμό του προσωπικού. 3.Αίτηση για σχετική έγκριση των εργασιών από την Αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ..ΔΕ και συνυποβολή του ήδη εγκριθέντος από αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. Σχεδίου Εργασίας.

6 q Ως πρώτη ή δευτερεύουσα ύλη εντοπίζεται σε περίπου διαφορετικές τεχνικές εφαρμογές και καταναλωτικά προϊόντα q Έχει υπολογιστεί ότι, στην Ε.Ε. το 80% της παραγωγής γής του αμιάντου, χρησιμοποιήθηκαν στον τομέα της οικοδομής (πλακάκια, κεραμίδια, πλάκες, σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, μονωτικά προϊόντα που ψεκάζονται σε οροφές, τοίχους κ.λπ.) )

7 Εκσκαφές Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 305/96 Αντιστήριξη με πασσαλοσανίδες συρταρωτές η μία στην άλλη (αρμοί κατακόρυφοι που θηλυκώνουν) προέλεγχος ύπαρξης δικτύων (φάση η σύνταξης τοπογραφικού) αντιστήριξη πρανών, συνεκτιμουμένων όλων των σχετικών παραγόντων (βάθος πλάτος διαποτισμός κίνηση βαρέων οχημάτων γειτονικά κτίρια κ.α.) σήμανση περίφραξη ρφρ ξηχειλέων εκσκαφής απόθεση υλικών τουλάχιστο σε 60cm επιθεωρήσεις (επιβλέπων μηχανικός- έμπειρο άτομο όταν το βάθος >1,5m) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ& ΧΕΙΡΙΣΤΗ Αδειούχοι χειριστές αντίστοιχης ομάδος και κατηγορίας. Καλή λειτουργία του Μ.Ε.(βιβλίο συντήρησης) Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.

8 Εκσκαφές Αντιστήριξη θεμελίων κτιρίου Ασφαλής περίφραξη -Ορθή αντιστήριξη -Ασφαλής περίφραξη -Γέφυρες διάβασης πεζών

9 Εκσκαφές Έδραση ποδαρικού αντλίας σκυροδέματος στο χείλος εκσκαφής χωρίς αντιστήριξη: υποχώρηση εδάφους κλονισμός αντλίας του της πιθανό ατύχημα

10 Εκσκαφές Σήμανση πλάκας στο άκρο της εκσκαφής Ασφαλής προστασία πλάκας στο άκρο της εκσκαφής Περίφραξη οριοθέτηση της επισφαλούς περιοχής στη γειτονική ιδιοκτησία

11 ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ δεν απαιτείται αντιστήριξη (ΣΚΛΗΡΟ ΕΔΑΦΟΣ)

12 Τα πρανή ορυγμάτων ή και οι αντιστηρίξεις των επιθεωρούνται υπό αρμοδίου προσώπου, μετά πείρας, οριζομένου υπό του εργοδότου, ως ακολούθως: α) Καθ εκάστη, εις τις θέσεις εργασίας εκσκαφών βάθους πλέον του ενός μέτρου και πεντήκοντα εκατοστών (1,50) του μέτρου. β) Καθ εκάστη αλλαγή φυλακής εργασίας: Στο άκρο διανοιγομένης τάφρου βάθους άνω των τριών (3,00) μέτρων. Εις τον πυθμένα και τις παρειάς διανοιγομένου φρεάτος. Εις το μέτωπο προβολής σήραγγας. Οι τυχόν παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων αυτών αναγράφονται εις το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας της Εργασίας.

13 Λεπτομερής εξέταση κάθε είδους εκσκαφής διενεργείται υπό του επιβλέποντος μηχανικού: Μετά την εκτέλεση ανατινάξεων. Μετά την εμφάνιση ζημιών ή μετά από καταπτώσεις πρανών. Προ της επανάληψης των εργασιών,, που είχαν διακοπεί λόγω θεομηνίας ή παγετού,, αναφέρονται δε και οι τυχόν απαιτούμενες ενισχύσεις. Ανεξαρτήτως Α ξ ή των προηγουμένων άπαξ της εβδομάδος. Οι εκθέσεις των εξετάσεων αυτών περιλαμβάνονται εις το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας της Εργασίας.

14 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης

15 Ικριώματα Π.Δ. 778/80 Π.Δ 1073/81 Π.Δ. 305/96 Κ.Υ.Α /93 Ικριώματα (σταθερά) Ύψη>10m μεταλλικά ικριώματα Ορθή έδραση των ορθοστατών σε οριζόντιο σταθερό επίπεδο Πληρότητα (ορθοστάτες αντιανέμιοι σύνδεσμοι χιαστί θωράκια πλήρες δάπεδο κουπαστές στο 1m και ενδιάμεσα stop στα άκρα- σύνδεση με το κτίριο- προστατευτικά προστεγάσματα λινάτσες ασφαλής ανάβαση- κατάβαση)

16 Προστασία έναντι πτώσης και στην εσωτερική πλευρά του δαπέδου εργασίας, όταν η απόσταση των εσωτερικών ορθοστατών από το κτίριο είναι >15 cm ή το κενό μεταξύ κτιρίου και δαπέδου σκαλωσιάς είναι >30 cm (αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες).

17 Η διέλευση κάτω από τα ικριώματα απαγορεύεται. Όταν είναι αναπόφευκτη η διέλευση κοινού κάτω από τη σκαλωσιά, τότε απαιτείται Προστατευμένη διάβαση. (Π.Δ. Δ 1073/81 αρθ. 36) Προστατευμένη διάβαση κάτω από σκαλωσιά, απαιτεί ελεύθερο ύψος >2,20m, κάλυψη συνδέσμων, βαφή των σωληνωτών στοιχείων με εμφανές χρώμα, νυχτερινό φωτισμό, πλήρη οροφή του διαδρόμουδ προσπέλασης (π.χ. μαδέρια ή άλλο ανθεκτικό υλικό χωρίς κενά) και σήμανση ασφάλειας και κατεύθυνσης.

18 Σύνδεση της σκαλωσιάς με το κτίριο για να εξασφαλιστεί το αμετακίνητό της. Ο υπολογισμός και η κατανομή των συνδέσεων Ο υπολογισμός και η κατανομή των συνδέσεων γίνεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

19 Προστατευτικά σανιδώματα

20

21 Ασφαλής προσπέλαση στη σκαλωσιά, με σκάλα που πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, που αναφέρονται στις φορητές σκάλες.

22 Δάπεδα εργασίας α) τουλάχιστο 0,60m (χωρίς απόθεση υλικών πλην των άμεσα χρησιμοποιούμενων). Μεγαλύτερα πλάτη, όταν έχουμε και απόθεση υλικών ή εργασίες ορθομαρμαρώσεων, επενδύσεις τοίχων κ.α. β) 0,80m αν χρησιμοποιείται και για απόθεση υλικών γ) 1,10m αν χρησιμοποιείται για την έδραση και άλλου δαπέδου εργασίας σε υψηλότερη στάθμη. δ) 1,30m αν χρησιμοποιείται για εργασίες ανέγερσης, επένδυσης με λίθους, ορθομαρμάρωσης ή λάξευσης. ε) 1,5m αν χρησιμοποιείται για τις παραπάνω εργασίες και συγχρόνως για τη στήριξη δαπέδου εργασίας σε υψηλότερη στάθμη. Για την κατασκευή κάθε σταθερού ικριώματος, εκτός αυτού της περιπτώσεως α), το οποίο προδιαγράφεται στο Π.Δ. 778/80, απαιτείται σύνταξη μελέτης από τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου..

23 Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σκαλωσιάς Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της σκαλωσιάς: Σχέδιο συναρμολόγησης, χρήσης και αποσυναρμολόγησης (Π.Δ.155/2004) προειδοποιητική σήμανση γενικού κινδύνου Π.Δ.105/95 οριοθέτηση της ζώνης κινδύνου Εργασία από ειδικευμένους τεχνίτες εξασκημένους σε αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες Κατασκευαστών και Επιβλεπόντων Μηχανικών (συνεκτιμάται Σ.Α.Υ. και υποδείξεις Τεχνικού Ασφάλειας και Συντονιστή Εκτέλεσης).

24 Χρήση κράνους και ζωνών ασφάλειας (ολόσωμες) με όλα τα συστήματα πρόσδεσης, κατά την ανέγερση και αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς Δέσιμο της ζώνης στη σκαλωσιά με βοηθητικό ψαλίδι

25 Συναρμολόγηση η και αποσυναρμολόγηση η όχι σε ώρες αιχμής συνεκτιμάται η απόσταση από τυχόν εναέριους αγωγούς γ Δ.Ε.Η. στον τρόπο εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας Εργασία μακριά από τους αγωγούς άσχετα με την τάση τους Προστατευτικά σανιδώματα για προστασία από τους εναέριους αγωγούς ΔΕΗ

26 Απαγορεύεται ημερική αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς όπως και κάθε βοηθητικής κατασκευής και μέτρου ασφαλείας

27 Κινητά ικριώματα : Μεταλλικά ή ξύλινα καβαλέτα ύψους μέχρι 2,0m με δάπεδο εργασίας πλάτους 0,60m (min) Για εργασίες μέχρι ύψος 3,5m (όχι στους εξώστες) Κινητά ικριώματα (πύργοι) εργασία μέχρι ύψος 5,00m εξωτερικά και 12,00m εσωτερικά ύψος 3πλάσιου του μήκους της μικρότερης πλευράς της βάσης δάπεδο εργασίας πλήρες,προστατευμένο έναντι πτώσης ασφάλιση των τροχών με φρένο σκάλα προσπέλασης

28 Πλατφόρμα ανυψωτική ψαλιδωτή αυτοκινούμενη

29 Αναρτημένα ικριώματα : Κινητά δάπεδα, κλωβοί, κάλαθοι και άλλα παρόμοια μέσα από ανθεκτικά υλικά με προστασία έναντι πτώσης και αναρτημένα κατάλληλα σε σταθερά σημεία. Αυτά χρησιμοποιούνται όταν κατά την κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού (ή του κατά νόμου υπευθύνου) είναι αδύνατη ή απρόσφορη η χρήση άλλου είδους ικριώματος.

30 Πριν από την έναρξη των εργασιών και πριν την εγκατάσταση κάθε συνεργείου στη σκαλωσιά απαιτείται βεβαίωση πληρότητας και ευστάθειάς της από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Κατασκευαστή (Π.Δ. 778/80 αρθ. 3 2). Ακόμη απαιτείται έλεγχος της σκαλωσιάς κάθε εβδομάδα, μετά από διακοπή εργασιών, μετά από θεομηνία ή παγετό. Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ανυψωτικής μηχανής επί του ικριώματος, αυτή γίνεται μόνο μετά από άδεια του Επιβλέποντα Μηχανικού (μελέτη και ενίσχυση των στοιχείων του ικριώματος).

31 Βεβαίωση εξέτασης τύπου για τις μεταλλικές σκαλωσιές (προσόψεως, προστασίας, υποστύλωσης, προκατασκευασμένες εξέδρες κ.λπ.). q q από το Υ.Β.Ε.Τ. για τις εγχώρια κατασκευαζόμενες ζμ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής ή από φορέα αναγνωρισμένο από αυτές, για τις εισαγόμενες. Τα στοιχεία της πιστοποιημένης μεταλλικής σκαλωσιάς πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τις ενδείξεις : το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά, τον τύπο ή τον αριθμό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της. Έλεγχος ποιότητας των στοιχείων.

32 Φέρων Οργανισμός (Ξυλότυποι) Καλή αντιστήριξη ξυλοτύπων Πέρατα πλακών και ξυλοτύπων. Προστασία έναντι πτώσης με κουπαστή στο 1m και ενδιάμεσα ή με άλλη προστατευτική έναντι πτώσης διάταξη, ανθεκτική σε πλευρικές κρούσεις Καλή προστασία στα πέρατα των πλακών Ασφαλής προστασία με πατοκολώνες και οικοδομικό πλέγμα / σανίδια.

33

34 Η ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση, να τοποθετηθούν τα κάγκελα πριν την τοιχοποιία

35 Ασφαλής προστασία και σήμανση στα πέρατα ξυλότυπου Προστασία περάτων πλακών. Ασφαλής μετακίνηση από όροφο σε όροφο. Κλίμακες προστατευμένες έναντι πτώσης με κουπαστές.

36 Ξεκαλούπωμα στα κούτελα και δοκάρια, πάντα με ζώνη ασφάλειας. Προστατευτικά σανιδώματα Απαράδεκτο προστατευτικό προστέγασμα ακατάλληλη κλίση και υλικά περιορισμένο μήκος

37 Μηχανήματα έργου I πάντοτε εγκατεστημένα σε θέσεις που επιτρέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. I κίνδυνος από ανασφαλείς χειρισμούς με τα χέρια (ανύψωση υλικών, μετατοπίσεις, στοιβάγματα).

38 Ανοίγματα οριζοντίων και κατακορύφων επιφανειών Φωταγωγοί, ανοίγματα ασανσέρ, ανοίγματα κλιμάκων, εκσκαφές, τάφροι, φρεάτια και καθώς και οι δεξαμενές ή τάφροι που περιέχουν καυστικές ή δηλητηριώδες ουσίες (π.χ. λάκκοι ασβέστου) να εξασφαλίζονται έναντι πτώσεως με περιμετρικό, ανθεκτικό κιγκλίδωμα ύψους 1m ( κουπαστή στο 1m, στο μεσοδιάστημα και θωράκιο ύψους 15cm) με επικάλυψη ικανής αντοχής.

39

40 vστα ανοίγματα ασανσέρ προτείνεται πλέγμα ή άλλη ανθεκτική σε πλευρικές κρούσεις διάταξη, στα 2 m.

41

42 Στο εσωτερικό πατάρι του ασανσέρ, στο δάπεδο εργασίας απαιτείται πλήρες μαδέρωμα. Επικίνδυνη εργασία σε άνοιγμα ανελκυστήρα. Απαιτείται πλήρες πάτωμα με μαδέρια και όχι λατάκια αά αασύνδετα α μεταξύ τους.

43

44 Κλιμακοστάσια με προστασία έναντι πτώσης. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ επαρκώς φωτισμένα. ελεύθερα από εναπόθεση υλικών. όταν τα σκαλοπάτια είναι περισσότερα από 5, πρέπει να υπάρχει προστασία έναντι πτώσης με κιγκλίδωμα

45 Φορητές κλίμακες (Σκάλες) Π.Δ. 22 Δεκ ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 17/1978 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ. 225/89 χαμηλός κίνδυνος Π.Δ. 305/96 σύντομη χρήση χώρος που δεν επιδέχεται Π.Δ. 155/2004 μεταβολή Επιθεώρηση πριν τη χρήση τους Τα στοιχεία στις σκάλες να είναι αυξημένης αντοχής Οι μηχανισμοί που οριοθετούν το άνοιγμα των oρθοστατών στις διπλές σκάλες να υπάρχουν και να λειτουργούν (π.χ. αλυσίδα, ασφάλεια κ.α.) Οι εργαζόμενοι να μη βρίσκονται στη σκάλα κατά τη διάρκεια πλευρικών μετατοπίσεων. Κατά το ανέβασμα ή κατέβασμα από σκάλες να μη μεταφέρονται βαριά αντικείμενα. Αυτά πρέπει να μεταφέρονται με τα κατάλληλα ανυψωτικά μηχανήματα.

46 Απλές ή αρθρωτές σκάλες τοποθετούνται με κλίση 1:4 με την κορυφή να προεξέχει τουλάχιστον 80cm ( cm σφαλέστερα) από το πάνω σημείο στήριξης. Στο επάνω σημείο στήριξης η σκάλα δένεται σταθερά cm δέσιμο Κατά την άνοδο και την κάθοδο βλέπουμε σκάλα. Όλες οι σκάλες να φέρουν αντιολισθητικά σκαλοπάτια (προσοχή ρ στα υγρά,, λαδωμένα ή σκεπασμένα με πάγο σκαλοπάτια). Απαγορεύεται η χρήση για όλες τις σκάλες, κοντά σε ενεργό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και κυκλώματα, κοντά σε εναέριο δίκτυο αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και κοντά σε ανυψωτικά και άλλα μηχανήματα, που λειτουργούν

47 Οι ορθοστάτες στις ξύλινες σκάλες να είναι κατασκευασμένοι από ξύλο υγιές, σκληρό και ελαφρύ, καλοδιατηρημένο και ανθεκτικό σε κάμψη. Απαγορεύονται τα στοκαρίσματα και οι χρωματισμοί. μ Επιτρέπεται μόνο η επάλειψη με λινέλαιο. Τα σκαλοπάτια να είναι επίσης κατασκευασμένα από υγιή ξυλεία και να μην καρφώνονται στους ορθοστάτες αλλά να συνδέονται με αυτούς χωνευτά, με εισαγωγή τους σε αντίστοιχες οπές.

48 Η απόσταση μεταξύ των βαθμίδων < 30cm. Οι σκάλες μήκους μεγαλυτέρου των 3m να έχουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εγκάρσια διατομή στη βάση. Οι ορθοστάτες να συγκλίνουν ελαφρώς προς τα πάνω και στα κάτω άκρα τους να έχουν κατάλληλα πέδιλα, ανάλογα με το έδαφος Απαγορεύεται η έδραση της σκάλας σε τεμάχια πλίνθων, ξύλων κ.α. Επιτρέπεται μόνο η υποστήριξή της με ξύλινες σφήνες. Η έδραση τηςσκάλας να γίνεται σε επίπεδη σταθερή βάση.

49 I Σε διαδρόμους και οδούς, πρέπει στη βάση της σκάλας να υπάρχει και δεύτερος εργάτης, ο οποίος να την κρατά για μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία τρίτων. I Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών ή εργαλείων στα σκαλοπάτια. I Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκάλες να φέρουν σακίδια για την τοποθέτηση υλικών και εργαλείων και να φορούν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μ.Α.Π. (κράνος, ζώνη ασφάλειας κ.α.)

50 v Απαγορεύεται να ενώσουμε δύο κοντές σκάλες για να αποκτήσουμε μία μεγαλύτερου μήκους, έστω και μικρότερου των 6m. Χρησιμοποιούμε το σωστό μήκος σκάλας για κάθε εργασία. v Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απλής σκάλας μήκους μεγαλυτέρου των 6m. Λανθασμένη και ανασφαλής χρήση σκάλας

51 Ανασφαλής απόληξη της σκάλας

52 Στέγες Π.Δ. 778/80 Π.Δ. 305 /96 εργασία με συλλογικά μέτρα προστασίας (ικρίωμα περιμετρικά δίχτυ ή μαδέρωμα στη βάση των ζευκτών, εσωτερικά) εργασία με ζώνες ασφαλείας σε σταθερά σημεία ή σχοινιά εργασίας (γραμμή ζωής) δάπεδα εργασίας με έρποντα μαδέρια αγκυρωμένα κουπαστή θωράκιο Εργαζόμενοι: Γνώση εμπειρία υγιείς φυσικά και ψυχολογικά Προσοχή στις καιρικές συνθήκες βροχή χιονόπτωση- αέρα Ασφαλής προστασία στα άκρα της στέγης

53 Συναρμολόγηση Στεγών Κατά την κατασκευήν του φέροντος οργανισμού των στεγών το μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα της εργασίας να εκτελείται επί του εδάφους. Η αναβίβαση των ζευκτών και η τοποθέτησή τους να εκτελείται διά μηχανικών μέσων εξ αποστάσεως.

54 Συγκράτηση εργαζομένων και υλικών με: δίχτυα,προστεγάσματα,πετσώματα Δίκτυ ασφαλείας δεμένο από τα ζευκτά της στέγης ή από άλλα σταθερά σημεία.

55 κινητοί εξώστες εργασίας, ανηρτημένοι εξ ανυψωτικού μηχανήματος,

56 Σε θέσεις όπου δεν μπορεί να ληφθεί άλλο μέτρο ασφαλείας. Μ.Α.Π ΚΡΑΝΟΣ ΖΩΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

57 Οριζόντια Γραμμή Ζωής Σταθε ρά σημεί α Δακτύλι ος πρόσδε σης Ολόσωμη ζώνη Ανακόπτης Συρματόσχοινο ή σταθερή ράβδος Σχοινί πρόσδεσης

58 Εφόσον στη στέγη υπάρχουν τμήματα με υλικά μειωμένης αντοχής που έχουν σχεδιαστεί για να μην είναι βατά πρέπει : 1. Να ασφαλίζονται όλα τα σημεία πρόσβασης προς αυτήν (κλείδωμα εξόδων). 2. Η πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. - εφόσον υφίσταται ασφαλείς εγκαταστάσεις. - παρέχεται εξοπλισμός εργασίας ο κατάλληλος κατά περίπτωση. 3. Ακόμη πρέπει να υπάρχει σχετική προειδοποιητική σήμανση σε όλα τα σημεία ανόδου προς τη στέγη.

59 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή Εισηγήτρια: Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

60 Υποχρεώσεις Παραγόντων Κατασκευής Τεχνικών Έργων Ιδιωτικά Έργα Δημόσια Έργα Ν.1396/83 κ λοιπές διατάξεις της Νομοθεσίας για την Υ+Α των εργαζομένων Π.Δ.305/96 κ λοιπές διατάξεις της Νομοθεσίας για την Υ+Α των εργαζομένων (εκτός τουn.1396 /83) Πρόσθετα: Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 433/2000»» ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01»» ΔΙΠΑΔ/οικ/85/ »» ΔΙΠΑΔ/οικ/889/ Ν.2940/ ΥΠΕΧΩΔΕ-Εθν. Οικονομίας, Ανάπτυξης κ.α. «Αναπτυξιακά,φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (θεσμός Υπεργολαβίας), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3263/2004

61 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ιδιωτικά Έργα ΙΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΓΕΝ. ΕΡΓΟΛΑΒΟ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΕΘΕΣΕ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ Επίσημο γραπτό συμφωνητικό Προσοχή:Γεν.Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη (ΔΕΗ περίφραξη- ανελκυστήρες -κλιμακοστάσια κ.α.) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ

62 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ιδιωτικά Έργα ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙ Α ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ή και ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΜΗΜ. ΕΡΓΟΥ (Με επίσημα γραπτά συμφωνητικά) ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

63 Δημόσια Έργα KΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Υπηρεσία) ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΓΕΝ. ΕΡΓΟΛΑΒΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Υπηρεσία) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ Παραμένει όμως η υποχρέωση ουσιαστικής και συστηματικής επίβλεψης για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης και της Ε.Σ.Υ.* του έργου από τον Ανάδοχο (περιλαμβάνεται η Υ+Α) *Ε.Σ.Υ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ χωρίς δηλ.επίσημη ανάθεση σε Ανάδοχο ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ

64 ΑΝΑΔΟΧΟΣ (Γεν.Εργολάβος) ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙ Α ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ Παραμένει η Υποχρέωση της Υπηρεσίας για την Επίβλεψη Εφαρμογής της Σύμβασης. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Με έγκριση από την Υπηρεσία Στο κατά νόμο ποσοστό (max 30% ποσού της σύμβασης) Με συμφωνητικό που περιλαμβάνει τους ελάχιστους όρους σύμφ. με το ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα