ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ"

Transcript

1 ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

2

3 ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

4 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ο ΑΝθΙ>ΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ά,ρ. Ι ΟΙ Ι'ΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Τ' ΑΛΟΓΙΣΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΝΊΆΤΑ ~5Yj ι> Α ΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔ ΥΣΣΕΙΑΣ IΙΟΙIΙΣΗ ( ) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ (ΔtYjΎ~!J.ατα) ΝΥ'ΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΤΙ>ΕΙΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΒΙΟΛΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΕΙΡΑ (Κρατικό 6ρα6είο) ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1Ι0lIlΜΑ ΊΆ ( Ω(3) ΕΓΧΕΙΙ>IΔΙΟ ΕΥ'θΑΝΑΣΙΑΣ (Κρατικό 6ρα6είο) Ο ΤΥ'ΦΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Λ Υ'ΧΝΟ ΒΙΟΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΙΟΧΙΙ CJ Τάσος Λει6ΊΧδίΤΥ]ς, ω7η, NJH,) 'Ηχδ,;σεις Κέδρος, Λ.Ι,-'.

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

6

7 Αρετή. ει ναι ν d"ων[ζ εσ~ "td τήν εύτυχία των περισσότεραw. ITOI'Tdl

8

9 ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952

10

11 Συν~8ελφε ε!σ<χι 8ω 8ε σε βλέπω στο σκοτ~8t xt <Χότος ό 8εκ<Χνέ<χς της άλλ<χγης, - αργεt τι &ρ<χ vcxv<xt, κρυωνω. Κ t ", εγω κρυωνω &νιχ.ψε ενα σπίρτο τι &ριχ. vclv<xt πως θα ξ<χν<χπιστέψουμε στον κόσμο,( :r. -rt ωριχ. VC1.V<XL. t Η πόλ-η ά.μπιxρωμέν~ ό 8ρόμος ~ΡYJμος σαν πεταμένα. κόκκιχλιχ. τα φυλ~κιιx στο σκοτά8t 11

12 κι σ.ότος ό 8εκ~νέας Τ11ς ά.λλ<χυύ)ς Θέ μου ιχργεί ~, t.i γιατι. φυσαε,. ο α.νεμος. Τι " 3.:,, " ωρα. να-να.ι μες στ'1) νυχτσ. ι" 3.: ' \ β, Τι. ωρα. VιxVΙXL μες στ'1) ροχ'1) Ι" 'r "ψ '!lλ \ -, Τι. ωρα ναναι α.πο ε σ υ Ί) τη ΎΊ) Τ Ι,ι 'r Ι. ωρα νανα.ι. Βαοίζοuμε τα '6~ π olιx χωνονται ι στη \ λ' ασπη οεν ά.κοόυοντα" t., ~ ψ' ο ε\fαζ οι αε," δ ιίλλοζ οεν ~χει. κασκέτο ό ~νας μυρίζουν τιχ χνωτα του δ ιχλλος εχει σπυρr.oc. Θες να. κσ.ι συλλουιστείς βουλιocζεις θες κocτι νιχ πείς μα. ~ γλωσσα ειναι.h.va. κομμcfτι λcfσπ'r) ~ κα.ρ8ιιχ εινσ.ι ενα κομμμcfτι λcfσπύ) ~ς το μσ.ρτυρ~σει 6ποιος σωθε! δ 6 "ψ'ι λ ι κ σμος απο ε Ί)τιχνε ιχσπη 86ς μου το χέρ," aou. Τ' αότ6ματσ. στην &μασχ&λ Ί)

13 οι μουσιχμιί8ες των φιχντιχρων τρίζουν κι ιχρχ Ιζει. ~ βροχή t ", ο ενιχς κρυωνει. «"'λλ Ι!!., Ο ιχ ος κραταει ~νιxν μπογο δ ~νιxς θυμαται. τον -ηλr.ο δ άλλος μ' ενιχ πό8ι. ξύλινο. κιχποτε περπcx.τουσαν τα: πιχπούτσιιχ τους τριζιχν, \ 'λλ πσ-νω στα φυ cx. συλλουιστεί:τε, \ 'λλ πcx.νω στιχ φυ ιχ. Κιίθε τόσο πιχριχμεριζουμε \,,, να περιχσουν τα φορτηγιχ μιoc μυρω8r.α: ψωμι.ου!l,\, ~νιx κιχμι,ονι, με κουραμιχνες ~ μια: 8Ιπλα στήν άλλ1j ~, θ', σε α κρυωνουν ~, " σος μου το χερι. σου. ΝOC μπορουσε να: σταθεί: κιχνεις λεγο 6σο vcx βγάλει, την &ρ βύλιχ \ \ \, κιχι. να Τ1Jν σφεντονισει. στον ουρανο l5ao νoc χουχουλισει. του την ξυλr.ασμέν1j πατο,jσα του

14 ή νύχτα ε!να,. Ινας τοτχος μιχυρος ή λά.σπ~ ενας τά.φος σεγοορος 86ς μου. το χέρ,. σου. Βoc8Ιζουμε (!l. ', Ο c;vας κοr:t'αεr. μocκρυoc ("λλ ~'βλ', ο oc ος οε επε~ τιποτιχ f " "λ'" ο ενας μr.α ου Ύj στο προσωπο ό άλλος σταμocτάει. οεν πάει. πουθενα Ινας φαντάρος ξεμάκρυνε, ι και. κατουρα.ει. Να μποροuσε κανει,ς να σταθετ 1! 'β 'λ', υσο να γα ει. το κιχσκετο, 'ψ,,, να κρυ ει το προσωπο του 1! ' 'ψ 'βυσο να. σκυ ει. να ρε",,( να βρετ f 'β' ~'λ ο σκοπος "ηχει. οr.π α σου το, μισ 6 του αφτι. ", '",, πανω απ το σ~κωf.l:ενο yr.ιxkoc θάθελες να το Οιχγκώσεr.ς ocότος ζαρώνει το μουτρο του και., τρ (β' ει. το πocγωμενο '" αφτι του ό ~νας θυμα.τιχ,. ό l1λλος φτύνει. ό ενας ηξαφε Lστορ(ες

15 ό άλλος ~χει. μονιχχιχ ~νιx χέρι. 8ός μου το χέρι. σου. Μ \ \ \ β' r.ιχ στι.γμ'1) τιχ '1)μιχτιχ βροντ&νε πά.νω στην γέφυριχ βουλι.ά.ζουμε ξιχνα: στη λά.σπ-η ποί) πcxμε; Δ ' \, ος μου το χερr. σου. ΤΟ φιχνά.ρι.,,\... ιχκουμπι.σμενο στο χωμιχ ", \ ενιχ φιχνιχρr. κοι.νο "ξ, \ " λ ε '1) φιχντιχροι. με οπ ιχ ενιχς " αν "Ο ρωπος που ι σκιχ 'β ει. \, πι.κρ'1) νυχτιχ \ \,~,, σα.ν Τ'1)ν ασι.κι.ιχ πικρ'1)., Α νεβοκιχτεβαινει. -η ά.ξινιχ \,, " f" στο προσωπο του ακομιχ ο υπνος \ ~ \ σαν σαυκωματι.α ή παυωνι.α: τοί) κλέβει. τιχ χέρια 1'" r "λ \' Τυ χωμα ε νιχι. αμι Ύ/ΤΟ Τ'1) νυχτα 3εν εχουμε καιρό. ~\ ο \ ξ',,), οε α αφει. τι. ν απιχντ'1)σει. "'Λ ν τον ρωτ~σετε τι εφτιχι.ξε

16 ,,, '" l', τα κρtματα του ας Er.VΙXL πιχνω μας 6λΟL άγαπα.με τ~ ζω~ ~,,,, οι. φocντιχροl σ'1)κωνουν το γιocκoc τους ~).. ξ, " " οεν ocιρουν ουτε OCUTOL. Κ ι υμως S! πρεπεl "'ψ' ocπο ε πριν πε θ' ΙXveL "ψ \ \, νιχ σκα ει. μονocχος τον τιχφο του,, μloc τρυπoc στο σκλ'1)ρο πocγωμένο χώμoc. «"Ετσι λέει ~ 8ια.τocγ~». "Ολ t" θ '." \, οι οι ocν ρωποl μοlιχl.:ιουνε στον κοσμο στο ορόμο οε μα.ς προσέχουνε ", "λ,,,,,-σως κι. ο ιχς τον εχετε συνocντησει το κεφ&.λι του κουρεμένο Jl.,, ι ενα τρυπιο αμπεχ ωνο c, \, 'ψ l' λ6 ο ουριχνος απο ε ειονιχι τυφ ς. Κ&.θε σβώλος γ~ς! \ \ \, ε νocι. μlιχ στιγμ~ που χιχνεται κ&.θε χτό~μα ε!νιχι. κι.' Ε,νσ. β~μιx ιxupto 8εν θα. θυμόμσ.στε τ(ποτσ. πικp~ νύχτoc \ -Λλ ', σαν.~ '! -ησμονlσ. ΠΙΚΡΎ). "'Αν τον &φ~ν(xν θα. μπορουσε να. σκ&.ψει. ολ1) τ~ γ~

17 clv μπορουσε σκcίβoντrις ν~ ζ-ήσε~ χιχθε στιγμ-η γκρεμιζoντrιι "t'oc χέρ~rι "t'ou το φrινιχρι του 8Ινει. Ινrιν ~axf.o μrικρδ χιχι μι~ν ΙSΨ'l) ά.π' &σβέστη. <ΛΑν τον ocφ'l)vιχv voc κριχτιίε" μ~~ μ~κρ-η θέση,, θέ ' 1.', μι(χ μr.κρ't) σύ) κrιπoυ σ~ μιrι γων~(x ποδ να μ~ χωριχε" πrιρoc lστω xcx.t γυμν«. 8υο πό8~ιχ <ΛΑ v τον OCφΎJVcx.v πές μrις κόρ-8εκ(χνέ(χ ε!νrι" πcίντoτε ομορφιχ τα σrιββocτόβρα8(x στη γη γεμίζουν πιχντα οι ~ \,, 8ρόμο" πrι~o~α κrι~ φυσrιρμoνικες. "Ο τα.ν γε λ-' ουσε μ~κρrι~νιxν τrι \, μιχ"t'~α της τ~ν ξάφνιrιζαν κόρ-8εκανέιχ οι κρότo~ &π' τις γκιχζόζες '!l, λ' ζ' σαν ~να "t'σt.γκt.νο π υμενο "t'ραπε ακ" ό κόσμος ~ταν στρογγυλός. '#\Α ν τον OCφ1}ναν μοναχιχ μιιχ στt.γμ~ 11 t,, \, ξl υσο ν rικoυμπησε" στην cx r.να~οu και νoc θυμύ)θεί: 1 λ \ Ι \ β..., 'ψ, Πt.ο κα cx ε νιχ" νιχ tιxatef.t; ιχπο ε συντρoφ~

18 πικρ~ νύχτσ. σιχν την τιχπε(νωση πικρή..,. Αν τον α.φ1)νιχν μιχ γιιχτι να.χουμε κ~νειτόσο σόντομ1) τη ζω~ γι.ιχτι κά.θε χτύπ"ημιχ vclvιxt κι-' ενιχ β~μιx ~κε~ ε!νιχι κρύο σόντροφοινα.λεγε τουλά.χι-στον ιxλ~θειιx ~ μ1)τέριχ να.τa.ν νιχ βρ(σκa.με κε~ κάτω λ[γ1) ζωή. 'Όσο πά.ει χσ.ι 8υνιχμώνει- δ &νεμος 8εν Ικocμε το στocυρό του τον σκεπά.σa.ν γρ~γoρoc τ[ σημa.σ[ιχ εχει τι ΙSνoμιx ένος νεκρου Ιπρεπε νιχ πεθά.νει και πέθocνε ~ ζω.η 8εν οιχ τον ξεχιfσει. Όμως ocύτα: τα: ~ξ1) πocι8ιιχ πως 8έΧΤ1)καν να: πυροβολήσουν clt; μ.η μά.θει κocνεις τ[ ~γινε cx.πόψε πικρ~ νύχτα. σιχν την Uποτa.γ.η πικρή. * 18

19 Κιίπου "να.. σκυλι 3υο «ΥOCλμα..τϊΧ στήν πλιχτε(α.. 1ι βρoχ~ πcxιζεr. τcxμπουρλο τc«νω στις σκηνές. ΟΙ 3ρ6μοr. του κcxτα..uλlσμου με τούς κcxν6νεc; της ρuμοτομ(cxc; - σιχν νιlνα..ι 3ύσχολο νιχ πεθά.νεις,,~, σε κιχκοφτι.cxυμενοuς ορομους. "Ε' ν α..ι) 'λ' ιχκι νερο., Δεν κcxορεφτ(ζει. τ(ποτcx. Σ' ενα.. φuλιχκtο πα..ιζοuν ζ«ρtα.. 3εν lχοuμε τύχη ιχπ6ψε &ι; προχωρ~σοuμε. 'Απ' ΤΟ ΔLΟ~Κ1jτ~ρtο φώτα.. στο πα..ρά.θυρο δ κύρlος 8Lοtκ-ητης μιιχ κοφτη γριχμμή το στ6μcx. Πα..ύσ'Υ). Στην πόρτα.. ό σκοπος κρυώνει. Ι, φ(λε, ιχπocνω l.χεr. ζεστα..σr.«. Τ pei:c; φ ocv τoc Ρ οι μεθυσμένοι. τι τρα..γου8α.νε ~ Υέφuρoc είναι. ξόλlν1j. 19

20 ΙΟ' ~, ΚUΡ~Οζ o~oικητηζ 'ζ',~ τρομιχ ε~ το σκοτιχοι. οε βγιχενει. ποτε τη νόχτrι. ιχπ' το Οωμ«τιο. Κ Ι ~, " ιχποτε ~πoπιxτησε στο κριχνος ΚΙ cfλλ-η ΤΙποτιχ. πιχόση. * TOU. ΤΙ ν«νιχι ιχύτο ποδ φέγγει στο σκοτ«ο,. v<lvιxl cfpιxye -ηλιος. 'Ένιχς cfνθρωποζ κιxιγετrι.ι Ε.νας &νθρωπος φωτιζει τη νύχτιχ 'λ6 θ ' d λ' 'ζ \, Ο Ρ ος σ ενιχ cpu ιxκ~o φωτι ει τη VUXTΙX τον &λειψιχν πετρέλιχιο κιχ! τον ~νιχψιχν &νιχψε κιόλιχς μια: μεγ<χλ1l φωτι«στον κόσμο πocμε να ζεστιχθουμε ά.πόψε ν«οουμε λιγο ουριχνο ν«οουμε μ~πως εχοuμε πεθάνει κι ιχύτα τα: 01)0 πιx~o~α ιχυτοι o~ 01)0 ξ1)λ~ιxσμένoι φιχντάρο,. να οοσνε την ώριχ να οοσνε oτ~ ετνιχ,. ~ ώριχ που κιχνένιχ ρολό t οεν ~oειξε ποτε

21 πού κιχνεις 8εκιχνέιχς της <ΧλλιχΥης 3εν ύπcχρχει voc 80υνε ι)τt elvιxt ~ ώριχ 1j ώριχ ή nto βιχθεtoc της νόχτα.ς πού ξιχvιχγtvόμιχστε * Κα.Οtσμ.ένοf. στο χώμ.α. σuλλουtστεϊ: τε \ - στο χωμoc σε μιcχ χιxρcχ8ριx λοξoc, \' κρεμιχσμενη στη νυχτσ. &νθρωπο". γltxτι εινtxι vόχτtx σύντροφε \, πσ.γωνttx συντροφε. Περr.μέvουμε σcχν φτυσιες κολλημένο" \ - στο χωμζχ 1. \,, μc; τα. νυχιιχ κtxρφωμενlx στο χωμιχ &8ει.ο το πρόσωπο " λ \ τα. xeptlx τυφ ιχ ο ( ενζχς " νυστζχ 'ζ ει. δ &λλος μζχσά.ει. το ΎΙζΧΚ&' του δ gvιχς εχει ψεϊ:ρες δ άλλος πιστεύε" στο Θεό. ΚζΧθισμένο" στο χωμιχ περιμένουμε

22 ό ενcxς τρέμει. δ ιλλος με δεμένο κεφάλι ό ενιχς 1jorcxv όμπρελ&ς ό «λλος φοβ&τιχ" τ~ νόχτα. Υι.α.τΙ ετνιχι νόχτιχ σόντροφε,, πα.υωνια συντροφε. ΟΙ σκοποι ΠΙ "\ \ σω ιχπ το φιχκο ΠYlyιχινόΡΧOντιχι. τα. δόvτf.α. τους θιlνιxι. X(TΡr.vα. οε μπoρε~ θιlνιxι. κιτρι,νιχ. t 11 οέσμ-η τοί) φιχκοί) δίνει. E.vtx πρόσωπο ξεθάβει ενα. χέρι σκοντάφτε" στα. λuγισμένιx Υ6νιχτιχ f 1l Φ,,, ο ~νιxς α.χνει. τις τσεπες του f ~ λλ.1. ' \, \ Ο fx ος ψα.χνει. Yf.CX ουριχνο t 1l ' Ο ~νιxς μετιχνοιωσε ό «λλος έλπιζει. ιχκ6μoc. Να. μποροuσε κocvεις να σηκωθετ να. θuμyjθεί τα. π6δι.ot του xocl να. σηκωθεί Ιστω κ" ίχν βιχοισει μες στη λ«σπη

23 Ιστω Κ~ ιχν βα.8(σε~ μες στη βροχη μον«χα. να. σ'1)κωθε! συλλογιστεί τε vi G'1)K(t}Oe'i Ιστω κι «ν χιxθ~ϊ μέσα στη νύχτα. ΥιατΙ ετνα" νόχτα σόντροφε \, παγων~α. σuντρoφε. r \ \.", ια να.,,1)σουμε πρέπει ν' <Χρν1)θουμε \ Τ, πως er.vιxt νυχτιχ ν' <Χρν'1)θουμε, θ \ ξ 1 πως. α '1)μερωσεt. Μ " - Τ, ιχφου Er. ναι. νυχτιχ κι <Χφου θα. ξ'1)μερώσει. περι.μένουμε δ ενας λέει: τ( θα. γινε" δ &λλος λέει. μον«χα: σιγουριχ δ Ινας εινιχι. κιτρινος δ &λλος 8αγκώνει. ενιχ κλει8ι Κ«ποιος 8ε(χνει. με το 8εκαν(κι cχλλα. 8εΙχνει. μακρυ«. Κιχθtσμένοι. στο χώμιχ περιμένουμε στο χώμα

24 περι μέ,, νουμε στη νυχτιχ γιιχτι εινιχι. νύχτιχ σύντροφε πιχγωνια. σόντροφε. Πέντε 8Ικωχιχ γύρω δ λοχιχγος 8Ιχως #5νομιχ '-να. πιχιaι ΓUμνo έ ),, έ κρεμα.σμ νο ιχπ τιχ Χ ptιx. 'λ ',- ιχυ ιχκωμενο το σωμιχ του κοuρελtιχσμέvο &π' τις βοuρ80uλtες μ όλ tr:, πιχτιχν -" ΤΙΧ VUlt'cx του στο " πιχτωμιχ ()πως σηκώνετιχι κιχνεις να. 8εί: 11., 'λ", ) '1 ι ενιχ κοριτσι. ΠΟι) γε ιχει πια ιχπ το φριχχτ'η. ιο λοχιχγος τον ρωτιχει. ιο βούρ80υλιχς κιχιει το πετσι ' δ, ti 1'- πονος γtvετιχt ενιχ με το σωμιχ δ πόνος γιvετcxt ό t8toc; σωμιχ δστεριχ θυματιχι 11. έ'" ενιχ μtσοχτισμ νο σπιτt στί) γωνια το πcxt8ι μα γιιχτι για. στη σκαλωσια &νεβάζει. πέτρες lvιx τόσο μικρο πιχt8ι τόσο μεγάλες πέτρες τα: πο8ιχράκιιχ του λυγισιχν ξιχφνικα: 8εν πρόφτιχσε να πιιχστεί:

25 25 το πα.r.8r.κο κρα.νεο κocτω στις πλocκες &νοr.ξε μr.α. \ γυναικα "λ α α. λ,-ιχσμεν-η ' 'ζ '.' φωνα. ε μοναχα.. μ-η.. Τώρα. πρέπει να μr.λ~σεr. yr.cx να σωθε! πρ έ πε,. να \ πα 'Ψ ει να \ θ υματα,. - \ \ Ί'" κ~,. να ~:ησεr.. Θέλε,. να: ζ~σει δπως θέλετε κ,. έσε!ς. Σ ' 'ζ, το τραπε r. lιxptr.ιx ενα μονόφθαλμο π-ηλ"rικr.ο, t ' \, το α μα του κατου στο πατωμα ζωγρocφr.ζε σχέ8r.α. φιχνταστr.κά.. «ο β ουροου, ~ λ ας κανε,. ' εν "" αυ λ ακ,. '!!.,,,~ ~να. χερ,. στο σκοτα.ο,. 1. β, 'ζ \ Τυ τα. αν,. στα ε,. νερα c,~, -η α.οερφ-η του 8Ιπλα. στο σβ-ηστο 8ε μr.λocεr. 'ζ, xor.tιx. ε,. μακρυα. μιχγκά.λt Κε!νο το βρά.8,. ήταν πιχρά.ξεν-η μr.λοuσε ώρες θuμ(iτα.r. μοναχα μr.α λέξ-η ιχκατανό-ητ-η, - χαρα. λέξ-η

26 'Γο Τ.8ιο βριί8ι χιίθ-ηκε με κιίποιον. Πέθocνε στ~ γέννoc μιίθocμε. 'ΓΙ ωρcl πρ έ πε" vcl 'λ' μ" "t)aef. γιιχ να: σωθε! έ "ψ ", πρ πει. voc πoc ει να. OvetpeUeTOCf. XCll να: ζ~σει. ΙΗ έ τ t Ι, μ poc ει.νocf. OΙKOμoOC μακρι.οι KQtl φοβ~τqtt μη YOVOCTLaet ι)πως φοβόσclστε κ" έσετς. "Ε voc τετρocγωνο ' VUlTOCt;, στ' ιχνοιχτο παριίθυρο το πρόσωπό του μocτωμένο, Ι',, σαν τ ς cxποκρtοιτr.κες μocσκες πού μocc; τρομιίζocνε π<χ.ι.8ι.ιί. Ό λοχιχγος rxνάβε" τσιγιίρο. Το φυτίλ" πηρε φωτr.ιχ τα: χέρι~ του συντρόφου του elvocf. γρήγοροι δπου να.νοι" θα: φτιίσε,. στο 8υν~μ(τη ι)που vclvqtt Ιρχετaι ~ &νοιξ-η. Σωπaινιχνε στο γuρf.σμο κ«θε τόσο τα: χέρι.α τους rxγγίζαν δ σοντροφ6ι; του μίλclγε ψευ8α: ντρεπόταν και μιλουσε λίγο. Ό λοχιχγος τον ρωτιίει

27 27 ξιχνιχρωτιίει ~. yuvιx(xot cχαιχλιocσμένη δλο, μη φωνιίζε,,: Τ ώρot πρέπει να. μιλήσει για: να: σωθετ πρέπει να. πιίψει ν' ιχγιχπcxει κιχι ν~ ζήσει. to λοχιχγοζ λέει: μίλησε δ βοόρ80υλιχζ λέει: μιλ1jσε " - Α' 'λ 1J νυχτιχ του εει: μι -ησε μα. -η vuxtot ε!νιχ" A(Y1J οι σuντρ6φoι ποαλοι κι Ικοψε με τα. ~πως θα. κcxνιχτε κι έσετζ. 8όντιιχ του τη γλωσσιχ * M~ν κοιμ-ηθετς ιχπόφε σύντροφε ποι6ς ξιχ(ρε.. ~y θα. ξιχvιχτ80θοuμε βcxλε ιχυτό το σπιρτ6ξυλο \ -, 'βλέ ', νιχ σου κριχτιχει τ(ι φιχριχ (ινοιχτιχ. Αδριο οι σημιχτες μιχς θ' cχνεμιζoυν ~y 8εν ΚΟf.μηθεtζ. Θclvιχι κιχτιχκ6κκινεζ ~y μεινουμε ~yρυπνoι cχπ6ψε. Π ροσπιίθ-ησε να: συλλουιέσιχι: κιχτιχκόκκινες

28 ;η βγάλε την ά.ρβύλα σου, 'ζ \~, " κι, ακονι, ε τα οοντι,α σου στι,ς προκες, ~, " περναει, ΎJ νυστα etgr.. ι Η νύχτα ε!ναι. μεγάλύj πρόσεξε μην κοr.μύjοε'lς. tάγr.ο μ'lσος ~, \, οος μου το χερι, σου. * ' ~ Σ \ \ ταματησαν ουο φορτηγα ", τα cpavapr.a τους πανω μας. Έμε'Lς 6λο περι,μένουμε. "Ε να κομματι, " ασ β' εστύj \, \- στα ματι,α μας το φως σαν, ενα " GaKKL '" με κοκκα. λ α., λ' (, στύjν π ατύj μας '1) νυχτα. t'e νας κoντoχoν~ρoς ' λ' οχαγος ξεκόλύjσε ά.π' το σκοτά8ι,, λ' β' το ΠΎJ Ύ)κι,ο στρα α ", " \ ~, εν αποτσι,γαρο στα οοντι,α t, OL σκοποι. χαμrι λ ωνουν ' τα " κρανύj τους ιχκροβολ(ζονταr.. Μ,\ ' λ' α yr.atl τα χαμύj ωνουν.

29 Τότε Ινα. σφυριγμα. κα.! ξα.φνlκα. άκουστηκα.ν τα: τα.-τα.-τα.,, μlα κρα.υγυ) Ινα. οόρλια.χτο πολυβόλα. τα. πολυ βόλα. 8εν ά.κουνε τα.-τα.-τα. τα.-τα. τρέχουμε στο σκοτά.8l που παμε σε κά.θε ύψωμα μaς περιμένουν τα.-τα.-τα.. ΟΙ σφα.~ρες σφυριζουν μια στr.γμ~ θ ι 6 ενα. σκισμενο πρ σωπο οι σφα.~ρες καρφώνουν το σκοτά8l ι ι ~ ι κα.ποιος σύjκωνει το σακακl του, - μ-ηπως κρυφτε,. κανεις 8ε θέλει να. πεθά.νε,. ό &λλος κουλουριάζεται γ(νεται, Ινα μι,κρο κουβά.ρι να: σωθει 'Ένα. κομά.τl μολόβl ξαtρετε τι θα: πε~ δτα.ν κρuώνεl κα.νε(ς.

30 "Οτotν 8ε θέλεtς να πεθ&.νει,ς ξιχίρετε τε οα πετ ζωή. Κ otποιος, κο λ"- otει στο χωμιχ οα.θελε ν~νotι ~νιx με το χωμιχ. τα πολuβόλιχ 3εν ξotιρουν πως lχουμε μητέρα τιχ-τιχ-τιχ τιχ-τιχ. "Ενotς δ ιχλλος κιχνει να τρέξει ~l.,,, σ~ν τον ιχφηνε" Ινotς οuρλt&.ζει. κρεμtέται. π&.νω του δλο το πρόσωπο ~να. ΤΙΧ-Τ1Χ-τιχ. στόμα. ΟΙ σφιχτρες 3ΙΧΥκώνοuν μια στf.υμ.~ ", υστεριχ τι,ποτιχ οι σφα.τρες 8ε βλέποuν στο σκοτ&.8ι ξαίρετε τι οα πετ ζω~ τιχ-τιχ-τιχ τιχ-τιχ. * Π ρ6σωπα. με κρ&.ν-η πρόσωπιχ ά.πο στ&.χτη

31 πρόσωπα. 8Ιχως ουρα.νο πρόσωπ~ 8Ιχως πρόσωπο χτuπocνε τις cχρβ,jλες τους VcX μ-ην ιχκουνε την xιxp8l~ Touc; σφιγγοντα.,. στη ζωστ~ρx τους,, \... YLΙX να μη σωρlα.στοuν \ λ',,~ TOVC; ενε γ,.α. πα.τρι.σα μιχ 8ε φτ&νει. νιχ ζεστιχθουνε,~, ""ό τους σωσα.ν εν α.υτ μα.το YLcX νιχ φοβουντιχι. νιχ ';tee~vouv. Φοβ(JUντα.r. τον ~λr.ο, τιχ παρ&θυρα,,, 'λ' ~ 't'cx μcxτlα τους, την ε ΠLοα. l\1occ; κο(μr.ζε «λλοτε ~ μάνα. μα.ς, ", ~, μ ενα. τριχγουο,. σr.γανο ",,~,, τι. κα.νιχτε το τρα.γουο," αυτο; Τ "t} " VVlTΙX κρυ 'β ουνε τα " xepr.ιx τους yr.cx νιχ μπορουν νιχ ΚΟLμηΟοuν f t' ')', λ ' κ,. ο υπνος τους ει.ναr. μr.α σκα. ωσr.α. 5που γκρεμιζοντα.,. τά ()ver.pιx. Νύχτα. τιχ πολυβόλα. elvιxl τuφλιx χr.λr.~δες «νθρωποι. πεοαίνουν 'J'.,~, την ωρα. που or. φα.νταρο,. κοr. τάζουν τ' &OELΙX σκέλlα. τους και τα φuλά.κr.cx σπέρμα κα.ι χα.σίς. μυρίζουν

32 ΟΙ &λλοι. κρύβοντιχι. π(σω τους, 1,, β " α,υτο" που κρυ οντα,ι, στη νυχτα, -, 'ξ' σα,ς κα,νιχν νιχ εχα,σετε πως τα: 8<ίκρυα, μoι.cίζoυν σε ολους πως δ κόσμος φτcίνει. γι.α: Ολους. Γι.α: σ~ς μι.λ~με 8~μι.oι. του ~λι.oυ ~χθρoι του ψωμι.ου 8ε σ~ς σώζει. τ(ποτα, μι.α, \ μέ ριχ οι. t' α,ρ β'λ u ες μιχς θά σuντρ(ψoυν τά κόκκιxλcί σιχς. Νύχτιχ στούς 8ρόμους σου οι α.νθρωποι. 8ε Υνωρ(ζοντιχι. στούς 8ρόμους σου οι ~, \, σωσιχνε τα χερι.ιχ. Π &νθρωποι. 1 θ', \ \ ξ, οι.υς α μπορεσει. νιχ σε εχιχσει., νυχτα. Μα έσε'lς έσεlς πού μπορεlτε ά.κόμιχ \ - \, 1 νιχ κοι.τα,τε τον ουριχνυ έσε'lς πού τρέμετε οτιχν πυροβολεϊ; τε ν<ί, έ8ώ ε!νιχ,. το χέρι. μιχς.

33 33 ιο ό l \'" κ σμος ε ν«ι. γι.«την ευτυχ LOΙ. Γει.ιΧ σ«ς. ΕΙ * ", t, ναι. πικρ-η ετουτη -η νuχτ α πως θιχ περ«σοuμε δλ-η ιχύτη τ~ νόχτιχ ιiφ~στε νιχ τuλιξω στο σ«κ«κι. μοι) «ύτο το μωρό. ΕΤναι. ενιχ μωρο π«ρ~ξενo λ(γο &σχ1)μο μ' ιiκόμιx ζεστο έσε~ς θιχ το λέγ«τε εν«κομένο πό8ι. ιiφ~στε με νιχ Κομέvο ιiπ' με λι.ωμένο 8εν ειναι. τιποτ«με κασμιχ κι. ~λιωσε λιγο τιποτ' &λλο το ν«νουρισω έγώ. το γόν«το το γόν«το το κόψιχνε, 1, μον«χ ιχ. ΠΙο at γ«έ π στε TOU; νοι \"ζ μ1) φων«ουν γι«τ! νuστ«ζεr. πέστε τους να. μ~ν πεθαιlνοuν yr.«t! κρυώνει..

34 Α ύτο το π68t e!vrxt ~νσ. πrxt8ι το πrxl8ι σου ά:8ερφέ μου το πιχt8ι μου, " ~, μεσιχ σε τεσσερσ. πcxtοtσ. πρεπε,", νιχ, Ο'ψ cx εlς XCXL "έ τσ. τ σσερσ. 1.)....,, Τυ τε.eutcxf.o χωρις πcxποtjτσιcx λ ', ", ''\ τu ιγμενο σ ενιχ τρυπιο σσ.λι. ΙΙς κοtμύjθε'l κοντα. στη μ'1jτέρcx του συλλογιέσcx" α.ς κο"μ'1jθε'l. "()πο"ο 8ρόμο κι α,ν π~ρετε θα: auvcxvtate (XUτo το ποιι8ι δπου κι. &ν κρυφτητε σ.ύτο το πό8ι. ε!να.ι. 8ικδ σα.ι;,, \ \ 'ζ μ<χ πεστε τους να. μ1) φωvιχ. ουν ΎΙOCΤΙ τόσο" &νθρωποι. φων&.ζουν μου ζ Ύ)τα.τε τ' ονομά μου 8ε θυμιχμcxt π"α. τ' ονομά μου 'XCXpTt λένε ι'νσ. xcxl μπορε'lς να. ζήσεις μα. πως θα. ζήσουν χιλ"tx8ες πcxt8tα. 8Ιχως ΦωμΙ χtλttx8ες πcxι8"cx. 8Ιχως l5νει.ρο χ"λtά8ες πιχι8"α. e!vcxt. τ' l5νομά. μου μα. πέστε τους λο"πον να: μη φων<ίζουν &ς φωνάζουν πιο σιυα: 4 πεθιχ(νου ε πι.ο ' ο α.

35 ytottl κρυώνει κρυώνουμε κι έμετς. I\Iιi!ι; φύγουμε yp-f)yopoc ιχπο οω!ς άφήσουμε αότον τον OCνθρωπο, λ ( \ \ λ' να. κ cx ει xcxt να.. μ,. otει otότον τον τρελλο,... ~,, που μπορει. νιχσουνot εσu μπορεr: νocμουνα.. έγω ποο οεν εινα,. &λλοι; ιχπο μ&ι; τοος ουο,~, α..οερφε μοtj. "'Αλτ ocλτ πο,.ος elvot,. έκεί. * Δεν elvcx,. xcxvelc; φαντcxρcxκο μου, ι ~ θ " μονcxχcx ΟΙ σον ρωποι στον κοσμο πεινotσμένοι βcxσα..νισμέ'jοr. γυμνοι κ,. «κουι; την όργισμένη κα..ρδιιχ τους. Κι δ άξιωμα..τικος θ' ιχργήσει δ &:ξιωμotτικος έφό80υ 81 θcxρθc'i: έφόοου

36 ~κα.νε να. θuμ"t)θε'l τη μιχνιχ το\) μα: 8ε μποροuσε το πρόσωπο Τ1)ζ μocνα.ς το\) κρυμένο ι,\ \ λ'~, Πr.σω α.πο μιιχ κη ΙοΙΧ μα.υρ-η (-LLιX Κ'1)λΙ8α. α.ιμα. &νοιξε σlυα. την πόρτα. ή &.ποθήκ"l) σκοτεινη ενοιωθε να: κρυώνει κιχι κρεμιίστηκε μήπως ζεστα.θε;; τα.-τιχ-τιχ. * ΜυρΙζει τ' ά,νιχμμένο μέτα.λλο το χιονόνερο σιυα.νο ό Ινιχς σέρνετα.ι δ &λλος βουγιχεl ό Ινιχς 8υο τρόπες στο κεφrχλι ό &λλος τα. π68ιιχ του ά,λλοu. Μ ', 'λ ιχκριιχ (-LLΙX σιχ ΠΙΥγα.. Μες στο σκοτά.8ι ι t 1!, Π'1)ΥιχινΟΡχονΤΙΧL οι ~σπpες γκετες τους - ι " πα.τα.νε πα.νω μα.ς να. περιχσουν κι ~ σιχλπιυγιχ 8ε στιχματάει

37 δ ~fxc; ή κo~λ~ά του κόκκ~νη δ ιχλλος το πετσι του μocuρο δ ~νocς ΠΙXLζε~ τuφλόμυyoc δ &λλος 8εν Πετιxμένo~ Ιχε~ χέρ~cx.. σαν μπόγo~ που λuθήκfxvε \, \ λ' σιχν μπoύo~ με πιχ ηορουχιχ \... στο χωμιχ. ΖοuσfXν κάποτε. Ko~ τάζιχνε τον ~λιo.υ ι ' \, \ λ!, ψιχχνocν τις τσεπει; τους γιιχ "γο xocπyo όνεφεuόντοuσocv ~νιxν &λλο. κόσμο Θιi τούς θά.ψουνε σε λιγο. l\"\ ~"" '.ιιιχ μυρουοιoc ΙΧπο κιχτουρο \ Ί' " ~,,\ ΤΟ ΙΧr.μιχ εχει o~κη του οσμη,... τιχ φορει.(χ,, ~ 'ζ \ \, (Χ,ν(Χ,ποοογυρι ουν μες στoc φορτηγoc C 'έ 'fl β 1, o~ νεκρo~ π φτουν μ ενoc OCp~Q χτuπο. Θα τους λύ)σμoγ~σoυμε σε λιγο. Κά.τι μευά.λoc φορε!oc,,,... (Χ,ΠΟ χοντρο μοuσαμιχ. Να μποροuσε να. βoc8ισει xocvetc; μες στ~ λσ.σπύ) \ '!!.λ \, να περι!-le=νει. u η T'1j νυχτoc

38 38 μες στη βροχ-η \,,?' \ μα οχ r. νανα,. νεχρος lsxr.- τσr.μοu8r.ά.. Ν ιχτιχν va πέθαr.νε κιχνεις ~,, "ζ' οr.χως ποτε του ναχε,. ~σε". 'Ο ενιχς " εχε" " λ'ξ ο υγκιχ ό &λλος 8ιχγκώνε" μr.aν &ρβύλιχ f " \ ο ενιχς τα σχε 'λ ιιχ του ιχνοr.χτιχ ', ό &λλοι; 8εν ξσ.ιρει va πεθά.νε" βιχσιχνιζετιχ,.. 'Όλο" κο"τά.ζουμε τη νύχτιχ εχουμε όλο" τ~ν t8r.ιx νύχτιχ, σr.γιχ \,,~ " το r.o"o ονεr.ρο ποr.ο oνεr.ρo, ~\ θ' ξ, xιxver.c; μιχς οε ιχ ~μερωσει., 'f 'λ χ" ιχυτη ~ σιχ π"γγιχ,, Υ"ΙΧΤ" χτuπαε" μ"α στr.ύμ~ va ψιχχτω,, στο σπr.τ" "!!... (λ' λ ' ειχιχμε ι:;νιχ ο οχ '"fiρο σuρτιxριxκ,. με πιχραμά.νες va ψιχχτω μ~πως βρω μr.α \,,~, νιχ κιχρφωσω ιχοερφε μου το κομένο σιχγ6ν,. σου θ&θελιχ να μου μr.λ~σε"ς

39 39 Οέλουμε κάποιος να μ(iς πε~ CXUpLO Ιστω νoc μ(iς πε~ ποτέ. Μα νά μ(iς μιλ~σει. -Ε νιχς φιχντιχρος ' σκυ 'β ει κιχι μ(iς 8Ι νει το πιχγοόρι του ",, 1. ~, υστεριχ χocνετιχι κ~τ<x Τυ σρομο 1.', μι:;ς στη σκοτεινιιχ ό Ινιχς θuμ(iτocι ό &λλοζ 8ε θuμ(iτιχl τιποτoc ό Ιν<χς κάρβουνο το πρόσωπο δ &λλος το πρόσωπο χocρτι Κ,\ t 'λ ι ιχυτ-η -η σιχ ΠΙΥΥΙΧ γιocτι 8! στιχμιχτάει,,, " γιocτι χτυπιχει μεσoc στη νυχτα. ι 'ζ', \' Τ" νoc -ητιχει μεσιχ σ't'-η 'νυχτιχ. ΘOC ξ-ημερώσει. ΜΙ ιχκόμoc \, πιχγωνιιχ συντροφε. ε!νoc" νόχτoc σόντροφε * to ', λ '"1' τιχγμιχτocρχ-ης ουρ ιιx'~ει κιxλε~ το λοχιχγο ποιος τρελλος λοιπον σιχλπίζει μες στ~ νύχτα.

40 πρoχωρε~τε πρoχωρε~τε ο f λ οχα.γος \ φωνιχ 'ζ' ε,. το λ Oxr.ι:x ' ο f λ' οχιας ε Ι ναι κιτρινος ' πρoχωρε~τ~ προχωρεlτε ό σαλπιχτυις xupr.e λοχα.υε τον τρόμα.ξα.ν τα πολuβόλιχ πρoχωρε~τε προχ ωρε L τε κάποι) εχει κρυφτε~ κύριε λοχιχυε κύριε λοχιχγε f, ~,, β' οι φιχντιχροι ΟΙΧΥκωνουν τις κου ερτες τους οι φα.ντάρο" κλιx~νε κύριε λοχαγε πρoχωρε~τε πρoχωρε~τε τ' άπόσπιχσμα. ψάχνε" μες στ,η νύχτα. τα σύννεφα χιονιζει προχωρεr.τε προχωρεlτε... χιχμ't)λιi ''Ενιχ μr.σογκρεμισμένο φυλάκr.ο, β,, λ ' τον ρ't)κιχμε κυριε οχαγε ~νιxς σιχλπlχτ~ς πεθα.ίνεt εuκολr.ι. πόσο εuκολα. πεθα.ινουμε κύριε λοχα.γε τα. " μιχτια του μεtνιχν '" α.νo~y'τα. fl "~, ι λ ' οπως κιχ" ΤΙΧ οικιχ σιχς XUpr.e: οχιχγε,,... μιχ ιχκουστε

41 ~,, οε στocμocτocεt ~,,«') οε σταμocτocεt -η σα. ~πtγγιχ χuρtε, λ οχα.γε ' 8ε στιχμocτιίε," ~ ζω~ προχωρε!τε προχωρεττε προχωρεττε προχωρε!τε... * "Ενocς τοτχος στ'~ vuxtoc (, β' "λλ" ο ocσ εστης σπσ.σμενος σε πο ες μερf.εc: χωρίζει 8υο κελtα. χωρίζε~ ουο ά.νθρώπους. Δ εν ' ξ' ocφει. ο «" ενσ.ς τον "'λλ α. ο μα., γνωρt 'ζ OVToct θ ' «~,, " κα. ως ο ο-ημr.ος σ-ηκ(ι)νε το χερι. του βγάλαν τ~ν ta~oc κρocυγ~ θ ' (,... 'β ~, κα ως YJ μερσ. π-ηρε νσ. ρσ.o~σ.σε~ ειχα.ν κι ot ουο τα χέριιχ τους καμένσ. καθως γr.α. μια. στr.γμ~ σφσ.λισocμε τα. μά.τια.,,~ "λ,,,~ " εf.οocμε ο οι. το r.or.o οραμoc " θ' ~,... ocυριο α. σα.ς το πουμε. Τ,,~,, \, στριμενoc τoc χερια τους μα, θ'λ ε ουνε να \' φτασουν σ. ποοια. τους σπασμενα

42 , σερνοντα.l το κορμι 8Lπλώνετ«r. κα.ι ξε8lπλώνεl, 'λ' "ζ, σα.ν μr.α. πα. α.μ-η που ποτε 'tltr.ιxveuer. ",, θ ' κα." ποτε σφlύγεl σε γρο LΙX. 'Ακόμα. λιγο ό ΤΟLχος ε!να.l διπλ«, "... συντροφε μ α.κοι>ς δ l!λλ λ ',,» \ - ~ ος χα.μογε αε" ΠLσω ιχπ τον τοr.χο lvιx μικρο βα.σα.νlσμέvο γέλοr.ο ~να ΥέλΟLΟ σαν μlα _χα.ρα.μάδα. φως fl 'λ ", θ' t:vιx. Υε οιο που φερνε" το «να.το σι δσους ξεχάσουν α.ότο το γέλοιο, "... συντροφε σ α.κουμε, ι 1 'λ ',t θ ' α.υτο το Υε ο!.ο τιχπεlνωσε τους εχ ρουζ. Δε ξα.(ρει. ό ~νας τον lίλλo μα ΎνωρΙζοντα.L σε λεγο δε θα υπάρχουν, - μιχ μπορουν,~, λ' λ ' τα. οα.χτυ. cx τους π -ηυιασμενιχ κάνουν τον TOf.xO να ξυπνάεl δ Ινιχς λέεl: ό -ηλιος για: δλους τους ιχνθρώπουζ δ ~λλoς λέεr.: ~ μέρα. ε!νιχ" κοντα: κ" οι 8υο λένε: θα βα.ο(σουμε.

43 Μέ ",, σιχ στ-η νυχτιχ τα. χτυπημιχτιχ \ \ ~J." σιχν μ"ιχ ΠΙΧLΟ"Κι~ ocνιχσιχ σαν τ~ν κριxυy~ ένος τρελλου σαν το βημιχ ένος &νθρώπου πoι)ρχετιx~ 'ιια μας ΣUνΙXντήσε" σαν μ"α:,, ~ κιχρ8"α μr.ιχ σlυουρύ) ΚΙΧΡΟ"ΙΧ., ιο 8εσμοφύλιχκιχς κο"μ~θ1jκε στ~ν πόρτιχ ι, ", -η νυχτιχ προχωριχε,. στ-η νοχτα., ~, α.οερφ"α. βιχσιχν"σμένιχ μου &8έρφr.ιχ χιχμ-ηλωστε β α. 'λ τε τ '" α.υτ" σιχς στον \ το"χο...,!!λ " -, σ υ ους τους τοr.χους του κοσμου ", "\, ν ιχκουσετε ιχυτιχ τιχ χτυπ-ημα.τoc ", ν ιχκουσετε την t8"ιx σιχς φων-ή. ιο "λ \ r!λ " θ ' -η "ος γ"ιχ ο ους τους ιχν ρωπους ~ μέρα. ε!νιχ" κοντ&.. Θα: βιχ8ισουμε.

44

45 Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952

46

47 Στή Μαρία

48

49 ι Νύχτωνε yp~yopcx. ιο ά.yέρ~ζ έρχότ~y ά.πο μcxκρt&: μυρ(ζoντ~<; βροχ-η κ~ι πόλεμο. Τ&: τρατνα ΥεμclΤCX φιxντιχρoυ<;περνoυσ~ν βt~στtκa όλ t ", \ ζ' \, ~- μ t<; προφταr.ν~με πtσω ~π τα τ cxμtcx y~ του<; σουμε. ΜεΥ&.λΙΧ σt8ερέvtcx κράν1) κλειναν τον δρ(ζoντ~. Γuάλtζε ~ &σφrιλτo<; βρευμέν1). ΠΙσω ά.π' τ<χ παράθυρ~ κιxθιxρίζoντ~<; λ(υιχ ξερcx xouxt&: σωπ'ιχ(ν~ν οι yυν~τκε<;. ΚιχΙ το β~μιx Τ~ζ περίπολο<; Ι:παφνε τη σtωπή ι:χ.π' το 8ρόμο κ" ιχπ' τον κόσμο τη ζεστασtιχ. Γύρtσε λοtπον τιχ μάτtcx σου ν<χ κοtτάξω τον ούριχνο ~, \ L \, 'ζ' σος μου τιχ l~ptcx σου να. κρ~τησω τη ω1) μου. ΙΊ όσο χλωμή elacxt, ιχ.γιχπ1)μέν-η μου Ι ~"... Ιό" ΙΗ ' ~~ να χτυπουσε η π ρτιχ μcx<; Τ1) νυχτιχ. μ1)τεριχ σου

50 σιρνοντιχς τιχ χοντρoc της τσόκ~ρoc π~γιχlνε ν' &νοιξεl. ΚιχνεΙς. Κιχνε(ς, ξιχνάλεγε. t Ο &γέριχς e~vιxl. Εμε:!ς σφιγγόμιχστε δ Ινιχς πλocι στον lί.λλo. rlιxtl ξέριχμε το ξέριχμε, &γιxπημέν~ μου, πως 3εν ettιxv δ άνεμος. ΧιλιOC8ες lί.νθρωπoι πεθιχινιχν Ιξω &π' την πόρτιχ μιχς. ΚοΙτιχξε πως ρ~μιxξε ή γειτονι«μιχς, &γιxπ1jμέν~ μου. Ι() lί.νεμoς μπιχινοβγιχινει μες στ!ς χιχριχμ«8ες των σπιτιων Ι...,,,, 'ζ ο τοιχοι μουσκευουνε, φουσκωνουν, υστεριχ γκρεμι οντιχι. που π~γιxν τόσοι γειτόνοι μιχς χωρις ν<χ μ~ς χιxr.ρετησoυν &.φ~νoντιxς μlσοιχσβεστωμένο το πεζοόλι τουζ το χιχμόγελό τους μισοτελεlωμένο. "'Ετσι vcx στριψει κιχνεις τη γωνlιχ κιχ" 8εν τον ζιχνιχβλέπουμε. Λέγιχμε κιχλύ)μέριχ κ' Ιπεφτε lί.ξιxφνιx το βρoc8l. π ou π«νε λοlπον τόσιχ ΠΙΧL8ι«; ΚΙ lkelvoc; δ ξιχνθος όμπρελιχς που τριχγου80υσε 'rcx πρωlνcx ντουφεκ(στηκε κι δ περιπτερcxς πού μ~ς &πλωνε τ<χ ρέστιχ χιχμογελώντιχς ντουφεχιστηκε κιχι το πιχι8ι πού μ~ς ζόγιζε τιχ κ«ρβουνιχ - το θυμ~σιx" & λ~θειιx ντουφεχιστηκε. ΤΟ κιχρότσι του OCνιχπο80Υυρισμένο σε μιιχ γωνι«.

51 th ', θ \ Ι,, ~, αγιχπημενη τους ιχ κοιτιχει τωρα καταμιχτα Τ 'Ι VUXTΙX \' \ λ) 1 ι \ θ \ 'ζ \, θ Κ ιχ χωνεt σιχ σκυ f. Το προσωπο κιχι α μυρι ει το πουκιχμι σό τους. t Ο ταχυσρομος που αovotye, με τη φωνη του τα ΠιΧριχ υρα ντουφεκtστηκε. ι ~ ι, Ι! \ \, \ '0 Πάρε λοr.πον το κόκκr.νο στόμα σου OCπο κοντά. μου, fόmαρία. Κρυώνω. '!lλ Σ ', ", '>' ι ζ, {J ους τους TOLXOut; αποψε ντoυφεκι~εται η ω-η. Αγαπ-ημέν-η μου σ' ά.γαπω πιο πολυ ιίπ' g, τι μπορω vcx σου πω με λόγr.ιχ θ&θελα vcx πεθάνω μιχζί σου, α.ν κάποτε πέθιχινες ",, κι ομως, αγαπ-ημενύj μου 8ε μπορουσα 8εν μποροϋσα πr.cx voc σ' &γαπω /)πως α.λλοτε. ΚλεΙνιχμε: πισω μιχς '~~ν πόρτα κιχι κρυώνιχμε κ λ εr.νιχμε ' τιχ, πιχριχ 'θ υριχ κα" " κρυωναμε πr.ο \ πο λ' υ, θ', ζ,~-,, κα" κα ως γυρ" ιχ να σω ΤΙΧ μιχτιιχ. σου "βλ "...,,,..,, ε επιχ τιχ μιχτr.ιχ τ-ης γει.τονr.σιχς που τ-ης σκοτωσα.ν τεσσεριχ παr.8ι.α κιχι ΚιΧθως &πλωνα να., βρω το χέρι σου ettιxv σα. ν&κλεβιχ το ψωμι ά.π' TcX χέρr.ιχ των πε!.νιχσμένων.

52 Μ' «γκιχλιcxζες μα έγω πιχνω ά.π' τόν ώμο σου κοιτιχζιχ τό 3ρ6μο. Κι' ΙSτιxν θέλcxμε νιχ μιλ~σoυμε σωπιχιvotμε ξιχφνικ&.. 'ΑφουΥκριχζ6μιχστε ά.πο τ' «νοιχτο πιxριiθυρo μιχκριιχ το β:r)μιχ των μελλοθιχν&.των. πως να ζεστ&.νεt πtα: ~ κουβέρτιχ μιχς τ6σ'υ) ΠΙΧΥωνtιχ πως νιχ μας προστcxτέψεt ~ π6ρτιχ μιχς ά.π' ΙSλη ιχυτην τη νόχτιχ, Α νιχμεσ&. μotς ριχνιχν οι &"θρωπο,. το μεγ&.λον lσxto τους. τι θ' ά.πογινουμε, ά.γιχ1t1)μένη ; 'Α:Υιχπημέν-η μου, ά.κους ; "οχ,. 8εν elvιxt ό &νεμος, φτ&.vεt ά.πο πtο μιχκρtα: θ&λεγες πως χιλιιχ8ες β-ήμιχτcx κotτηφοριζουvε στοος 3ρ6μους χιλι&.8ες ά.ρβόλες ποο βρo~τανε τιχ κotρφι&. τους π&.νω στ~ν &σφotλτο. που πανε; πως μπορουν κιχ! φεύγουν; πως ei μπορουσιχ νιχ ζ~σω μotκρι&. σου, ά.γιχπ'1)μέν-η μο\), πως θ&votβιχ μια: λιχμπιχ ά.φου 3ε e&τootve για: να: σε 8ω πως νιχ κοιτ&.ξω I'vιxv τοί.χο ποο 8ε θα: περvο3ιotβotιvεt ό rσκtος σου πως ν' ά.κoυμ~σω σ'ι'νιχ ΤΡOtπέζι ποο 3ε θ' &.κουμπας τιχ χέριιχ σου

53 μlcx φέτα ψωμι που 8ε θιχ τη μοφαζόμαστε πως να την ιχγγιζω ; ΜιΧ όσο π<ίει. και μεγαλώνε,. αύτος ό θόρυβος. Δεν lxer. τόπο νιχ κοr.μύjθε!ς. Γωνιοα. 8tv ε!ν<χ" να, κιχ θ' -ησει.ς. 'Όχι., 8εν ε!νιχ,. δ &νεμος, φτ<ίνει. ιχπο πr.ο βαθr.oc. Κόψε λο,.π6ν, ιxγαπ1)μένύj, το σεντόν,. μας σκ(σε το φ6ρεμ<ί σου και βούλωσε τις χαραμ<ίsες. ΟΙ. &νθρωποι. ρ(χνουν βιοαστ,.κ«στο μπόγο τους 8λο το σπι. τ,.κό τους γι.«τι όλο τους το σπι.τ,.κο 8εν e!vcx,. \ λ' Ψ (!l. 'θ ',c" 'ζ, πιχριχ '-γο ωμ, ι:;νcx εν υμr.ο κ. -η OtγOtΠΎj τους στύ1 ωύ). f1ύ8 λ- ", " J. atepcx φ,.,.ouvtot" κot,. ΧOtνοντιχι. μεσot στη νυχτot. -1' μέ,... π -, Γ" στερot νουμε εμεf.ς. ου μενουμε ; ι.cxτι. μενουμε ; πως θ&νοι.γot μι.α. πόρτot OTcxv 8ε eιltcxve γι.α. να. σε σι )νocντ~σω πως να. 8ι.αβω ΙνOt κατώφλ" ιχφου 8ε θιlνotι. γι.α. να. σε βρ(7). "0 ~'θ \ - \ ζ' "έ χι., σε ot μπορουσot να. '1)σω μcxκρι.cx σου, αγαπύjμ νη μου. Μ.Ι: cx ' απο "ψ ε σ 'f!.λ u ες τ,.ς \ γωνr.ες \ μcxς - περ,.μενουν, ο,. c σνν ~ θ ρωπο,.. Δό \ \" Κ' c' έ 1 σε μου μ,.ιχ στ,.γμη το στομα σου. ετοι.μιχσ μου τυ μπόγο μου, l\1~p(a.

54 11 EtTιxv σα: ν&χε πεθ«vεt χ' ~ τελευτιχ(ιχ &.ν«μν'1)σύ) π«νω στ~ γ:η. t Ο &νεμος ~πιxφνε τις σκ'1)νές μας τις στηναμε κιχι τις ξιχν«παφνε. ΙΗ ομl.χ c t λ η περπιχτουσε - XOUTGΙXtVOVTιxc;, πιχνω '" GTtc; πετρες. Μ 'λ - λ'" \, ό εγιχ ιχ μαυριχ συρμιχτοπ εγμα.τιχ α.μπιχρωνιχν τον ουρα.ν Βρ«8tιχζε σ' δλο το στρατόπε80. Θέλαμε να: κοtτ«ξουμε μα: δλο κιχ! βρ«8tα.ζε. 'Όλο κιχ! πtο πολυ μ«κρα.tνε ό κόσμος. Θέλαμε ν' «κοόσουμε μα: δλο ΚΙΧ! φόσιχγε. 'Όλο κιχι μ&ς πλησια.ζε τ'οί) σκοποί) το β~μ«. Ποί) elvιxt λοtπον ~νιx χιχμόγελο να: μ&ς βεβα.tώσεt πως ό- π«ρχουμε κι(νη ~ φων~ ποί) V~VΙXt yttx vcx μ~ χα.θοuμε μες στη νόχτιχ. Θέλιχμε να θυμ'ηθοuμε μ4 εtχα.με πολλους νεκρούς v<i θ«ψουμε.

55 55 "1 στεριχ τέλεlωνε ~ ιχγγιχρε(ιχ και χτuποuσε σιωπύ)τηριο. ΚιχΙ τότε &.ρχ Ιζιχνε τα κλεφτοφιίναριχ, T t ΙΧότόμιχτιχ, οι κριχυγες &ρχ Lζε τότε ό φόβος, t, λ' " " \ 'ζ ΙΧΠ τιχ φυ or.klιx ιχκουυιχμε στη νυχτιχ να φωνιχ ουν άλτ μ~ όλο και χτύπαγε -η XΙXp8LιX μocς κocι ξocνιχφωνιίζocν IJ.AT. 'Έλεγες πως θα. πέθιχlνsς '1/ "σως νιχχες " KLO 'λ ας πε θ ιχνει ', " c, 'Cβ' τοση εl.τιχν '1j νυχτιχ κ '1j POl'1j ι " ο ιχνεμος 'ΟΙ πλ'1jυωμένοι δτιχν ενιωσες ξιχφνικ<χ '-νιχ χέρι να. ψιχχουλεόει στο σκοτιί8ι. '" 1~ ό ι κιχι νιχ σφlγγει το σικ σου χερι. Κ' είτιχν σα. ν&χε γενν'1)θετ ~ πρώτ'1) έλπι8ιχ πιίνω στη γη. ΤΙς μέρες μocς τρελλιχινει πιίντοτε ό νοτιιίς. c, λ O... "έ L πocσσιχ οι σπιχνε στον ιχγ ρα. - θ&λεγες ξεθιχμένιχ κόκκιχλιχ. ~EμεΤς κουβιχλαμε μεγάλες πέτρες &.π' το βουνο κου β α λιχμε - στ'1jν \ Π λ' ΙΧΤ'1) μιχς τιχ '1.λ μεγα; ιχ ιχυ 'λ' ιχκιιχ ιχπ "1 τι.ς κον- \ τocκιες το βρά8l κιχθόμιχστε στη σκ'1jvη κιχι μπιχλώνουμε τις φανέλες μας

56 λέμε κ&.νιχ &ate'lo σκιχβουμε με τιχ μιχτιιχ μιχς τον πiτο τ~ς καραβιχνας. Κιχ! ξαφνιιχζ6μαστε ποδ τα χέριιχ μrxς γ(νιχν γεριχ σοι 3υο χοντρες ιχρβόλες. "Εξω στ&θηκε μια στιγμ-η δ σκοπος κιχ! χιχσμουρήθηκε. Ό Πέτρος χιχμογελ&.ει. κιχθως σκ(ζει. τη φ63ριχ ΤΟ 1) και 3ένει την πληγή μ!χς δ γέρο - ΜΙΧθιος ~χει. 3υο μ&τιιχ ήρεμιχ Κ(Χ.! ΤΡ(Χ. σκοτωμένιχ ιχγ6 ρ Ι(Χ. κι δ 'Ηλ(ιχς λέει. : «έγω θιχ βρω τον τρ6πο νιχ πιχ(ζω φυσιχρμ6νι.κιχ» Ιτσι. λέει. δ Ήλ(ιχς : «έγω θιχ βρω τον τρ6πο vιx πα(ζω φυσιχρμ6νικιχ» κι. &ς τοδχουν κόψει. κιχ! τιχ 3u6 του χέρια. "'}' στεριχ ιχλλ&ζουμε κουβέντιχ. Κιχ! νιώθεις πως 3ε θ&φτιχνε δ κ6σμος να χωρέσει τοϋτο το, '( τρυπ"ο ιχντ σκyjνο πως θ~φτανε δμως -η κιχρ3,,& σου νιχ χωρέσει όλον τον κ6σμο. Κ' ltat κ&.θε βριχ3ι -η λrχμπιx lσβuνε τη μέρα μιχς. Κ, ~τσι Jl κιχ 'θ' ε μεριχ η t β ροχη, σ β υνει., ιχπ, " το χωμιχ -,,;,α 'β ημιχ-, τ&. μιχς. Κ α 'θ ε που " πιχφνουν ενιχν " συντροφ, 6 μας

57 ifle'i:c; του τοιμ«ζουμε τιχ pouxoc xoc! του 3Ινουμε το χέρι μocς,ir στεριχ β«ζουμε στ~ν!κρύ) την ΚOCΡΙΧβ«νιχ του. Νυχτώνει. Γρήγοριχ που πλ'ηθoc(νουν οι &3ειες ΚOCΡΙΧβιίνες στ~ γωνι«. Κ«ποιος θ&θελε νιχ β-ήξει, ~τσι yr.oct! 3εν ξέρει τι να. πεί: ένω ~νιxς &λλοι; atixetocr. &poc κιχι κοιτάει τα. xvιxptoc '",, έ Ι που ιχφ-ησιχν τιχ πιχπου,:σιιχ κε νου που πια. 3ε θ~ ξιχνocγuρισε". Π όσοι σόντροφοι &:λ-ήθεr.oc κοντ«στην ί3ιιχ λάμπιχ κιχι στην ί3ιιχ έλπ(3ιχ μπροστιχ στο ί3ιο ψωμι xoct στον ί3ιο θάνιχτο τ~ν &ριχ που κρυώνocμε (L(ic; σκεπιχσocν με τιχ (LocTr.oc τους ~",, - ι Δ ~,..,~ν ωριχ που πεινουσιχμε μιχς [lor.pocaocve τ ην Kιxpor.tχ τους. fl " Κ r. υτα.ν ειοτα.νε νtχ 'θ πε α.νουμε Ι ιχυτο",~- μιχς μι 'λ-ησιχν yr.cx '~ζ τ,ι ω-η.,, Τ "..., 'θ' οτε κ efler.c; μπορεσαμε να. πε ocνουμε. Kei:voc; ό σόντροφός μας ετχε ~να κιχφετι σκουφο κα.ι (Locc; τον φέρανε πλ1)γωμένο τ~ν &ρα που βρά8ιαζε ",(, θ' "β 'λ' ωρoc που 1) μα.να του α.να ει το υχνο κα.ι θα. τρα.γου8α.νε οι γρόλλοι στους <pprfxtec; τ~ς πιχτρι- 8ας του. Τ ι "., β ι Κ θ' - β 'λ " β' λ ον ειχαν μερες ασtχνισε~. α ως Tou γα αμε τις α.ρ υ ες

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ

Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ - ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟ:-ΙΙΑ Γ. Μ. ΠOΛlTAPXH Β J.\ Σ J.\ ~ι Σ j\j\ Ε ~ι J.\ ;

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΤΟ ΑΑΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ Σ. Σ. Χcφκιανάκ"l) Τό 'i1λγος της Παρρησίας Πρώτ"l) Μοσ'η, Άθ~να 1996 Έκ8όσεις Δόμος Ι5ΒΝ 960-353-028-Χ Σ. Σ. Χαρκιανάκ"l)ς, 242 Cleveland 5ι, Redfern, 2016 Australia Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Στη σελίδα stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα μελοποιημένα ποιήματα) ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΑΝΤΟΥ Κι αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2

Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998 Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2 Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ'~ Τυπογραφικο εργασt'~ρι ((Δόμος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, 10680 Άθ'ήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2

ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2 Σ. Σ. Χcφκιανάκης 'Εν αίν[υματι και έν έσόπτρφ πρωτη εχοοση, Άθ~να 2004 ISBN 96Ο-353-ΙΙ7-0 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έχτίιπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

. ΕΡΙΑ 'ΤΟΥ ι&ιογ. Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 'Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ . ΕΡΙ"Α 'ΤΟΥ ι&ιογ Ο ΚΑθΕΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ,ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟTlΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΒΕΡθΕΡΟΣ ΟΤΑΝ θαρθει ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς

Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή. ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9. Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς ΝΕΡΟΣΥΡΜΉ Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Νεροσυρμή ΠρώΤΊ] εκδοσί], Άθήνα 2002 ISBN 960-353-099-9 Σ. Σ. ΧαρκιανάΚΊ]ς Στοιχειοθεσία και εκτύπωσί]: Τυπογραφικο εργαστ ~ρι «Δόμ.ος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλΊ] 16, 10680

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα

Νικηφόρου Βρεττάκου. Τα ποιήματα Νικηφόρου Βρεττάκου Τα ποιήματα 1 2 ΤΑ ΤΡΥΠΙΑ ΧΕΡΙΑ 3 ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 1958 Νιώθω παράξενα σήμερα. Κάπως Έτσι περίπου: Όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς, νιώθω σα ν άνοιξα μια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ

ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ Ιί ΛΑΟ ΤΣΕ ~ Τ ΑΟ ΤΕ ΚΙΝΓΚ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ ΑΘΗΝΑ 1996 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. :~ Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ένα απάνθισμα της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου

Ένα απάνθισμα της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου Ένα απάνθισμα της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου Οι φίλοι του «Ιστόλογου» ανθολόγησαν το Γιάννη Ρίτσο. Μέσα από το διάλογο, επέλεξαν τα 100 δικά τους καλύτερα αποσπάσματα της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου. Μάης-Ιούνης,

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY. Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111

FREDERICK UNIVERSITY. Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111 FREDERICK UNIVERSITY DEPARTMENT OF MARITIME STUDIES Κείµενα για το µάθηµα AEGL 111 Limassol 2011 1. Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα Αν έν πικρός ο πόθος, γοιον λαλούσιν, πώς έν γλυκιά τα πάθη τα δικά του; κι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ του Νικηφόρου Βρεττάκου Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ' όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr

e-lnail: domosbooks@ath.forthnet.gr ΘΟΑΑ ΠΟΤΑΜΙΑ Σ. Σ. Χcφκιανάκης Θολά ποτάμια Πρώτη εκόοση, ΆO~να 2007 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έκτύπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μα.υρομιχάλ-η 16, 106 80 'Αθήνα., Τηλ 21.0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Π. ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ

FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ. Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής ΕΚΔΟΣΗ FERNANDO PESSOA ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ Σημειώσεις ε.νός λαθρεπιβάτη της Ζωής Γ' ΕΚΔΟΣΗ Lτη ΙΠLρΙ{ micromega κυκλοφορούν: IONESCO Ε. Η ελεγεία του ριν6κερου V ALER Υ Ρ. Σημειώσεις του καθρέφτη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5 M Y Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: OTEL BRUNI Από τις Εκδόσεις MONDADORI, Μιλάνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ξενοδοχείο Μπρούνι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άμπυ Ραΐκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ ---

ΚΙΚΕΡΩΝ. Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- ΚΙΚΕΡΩΝ Περ[ φελ[ας - ~KΔOΣEIΣ ~ ENAΛIOΣ --- / εζ{~ψυλλo : Γl r)o'et~(~v και Α πόλλων. '1.νάγλ"9() του Ι Ι '1.ρύενώνα, ~i l (JtnEL{J ι\χρ(jπcjλ~c,. 2 π Ε Ρ φ Λ Α Σ 3 ΣεφιΧ: ApXAIQI ΣτrrΡΑΦΕ I Σ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Διηγημάτων του Άντον Τσέχωφ. Πρώτη έκδοση στην Εφημερίδα της Πετρούπολης, το 1888. Η Νύστα

Επιλογή Διηγημάτων του Άντον Τσέχωφ. Πρώτη έκδοση στην Εφημερίδα της Πετρούπολης, το 1888. Η Νύστα Επιλογή Διηγημάτων του Άντον Τσέχωφ Πρώτη έκδοση στην Εφημερίδα της Πετρούπολης, το 1888. Η Νύστα Είναι νύχτα. Η νταντά Βάρικα, μια κοπελίτσα δεκατριών χρονών, κουνάει την κούνια με το μωρό και μουρμουρίζει,

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

RAY BRADBURY To του ιαστήµατος

RAY BRADBURY To του ιαστήµατος RAY BRADBURY To του ιαστήµατος Εισαγωγή: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ Μετάφραση από τα αγγλικά: ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝ ΥΛΗΣ Εκδόσεις ΑντιΚοσµοι ΑΘΗΝΑ 1975 Τίτλος πρωτοτύπου: S is for Space 1966 Ray Bradbury 1976 για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα