ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ"

Transcript

1 ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΕΔΡΟΣ

2

3 ΤΛΣΟΣ ΛΕΙΒΛΔΙΤΙΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

4 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ AKIJH ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Α ΥΊΌ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ο ΑΝθΙ>ΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ά,ρ. Ι ΟΙ Ι'ΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Τ' ΑΛΟΓΙΣΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΝΊΆΤΑ ~5Yj ι> Α ΨΩΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔ ΥΣΣΕΙΑΣ IΙΟΙIΙΣΗ ( ) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ (ΔtYjΎ~!J.ατα) ΝΥ'ΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΤΙ>ΕΙΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΒΙΟΛΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΕΙΡΑ (Κρατικό 6ρα6είο) ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1Ι0lIlΜΑ ΊΆ ( Ω(3) ΕΓΧΕΙΙ>IΔΙΟ ΕΥ'θΑΝΑΣΙΑΣ (Κρατικό 6ρα6είο) Ο ΤΥ'ΦΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Λ Υ'ΧΝΟ ΒΙΟΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΙΟΧΙΙ CJ Τάσος Λει6ΊΧδίΤΥ]ς, ω7η, NJH,) 'Ηχδ,;σεις Κέδρος, Λ.Ι,-'.

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

6

7 Αρετή. ει ναι ν d"ων[ζ εσ~ "td τήν εύτυχία των περισσότεραw. ITOI'Tdl

8

9 ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952

10

11 Συν~8ελφε ε!σ<χι 8ω 8ε σε βλέπω στο σκοτ~8t xt <Χότος ό 8εκ<Χνέ<χς της άλλ<χγης, - αργεt τι &ρ<χ vcxv<xt, κρυωνω. Κ t ", εγω κρυωνω &νιχ.ψε ενα σπίρτο τι &ριχ. vclv<xt πως θα ξ<χν<χπιστέψουμε στον κόσμο,( :r. -rt ωριχ. VC1.V<XL. t Η πόλ-η ά.μπιxρωμέν~ ό 8ρόμος ~ΡYJμος σαν πεταμένα. κόκκιχλιχ. τα φυλ~κιιx στο σκοτά8t 11

12 κι σ.ότος ό 8εκ~νέας Τ11ς ά.λλ<χυύ)ς Θέ μου ιχργεί ~, t.i γιατι. φυσαε,. ο α.νεμος. Τι " 3.:,, " ωρα. να-να.ι μες στ'1) νυχτσ. ι" 3.: ' \ β, Τι. ωρα. VιxVΙXL μες στ'1) ροχ'1) Ι" 'r "ψ '!lλ \ -, Τι. ωρα ναναι α.πο ε σ υ Ί) τη ΎΊ) Τ Ι,ι 'r Ι. ωρα νανα.ι. Βαοίζοuμε τα '6~ π olιx χωνονται ι στη \ λ' ασπη οεν ά.κοόυοντα" t., ~ ψ' ο ε\fαζ οι αε," δ ιίλλοζ οεν ~χει. κασκέτο ό ~νας μυρίζουν τιχ χνωτα του δ ιχλλος εχει σπυρr.oc. Θες να. κσ.ι συλλουιστείς βουλιocζεις θες κocτι νιχ πείς μα. ~ γλωσσα ειναι.h.va. κομμcfτι λcfσπ'r) ~ κα.ρ8ιιχ εινσ.ι ενα κομμμcfτι λcfσπύ) ~ς το μσ.ρτυρ~σει 6ποιος σωθε! δ 6 "ψ'ι λ ι κ σμος απο ε Ί)τιχνε ιχσπη 86ς μου το χέρ," aou. Τ' αότ6ματσ. στην &μασχ&λ Ί)

13 οι μουσιχμιί8ες των φιχντιχρων τρίζουν κι ιχρχ Ιζει. ~ βροχή t ", ο ενιχς κρυωνει. «"'λλ Ι!!., Ο ιχ ος κραταει ~νιxν μπογο δ ~νιxς θυμαται. τον -ηλr.ο δ άλλος μ' ενιχ πό8ι. ξύλινο. κιχποτε περπcx.τουσαν τα: πιχπούτσιιχ τους τριζιχν, \ 'λλ πσ-νω στα φυ cx. συλλουιστεί:τε, \ 'λλ πcx.νω στιχ φυ ιχ. Κιίθε τόσο πιχριχμεριζουμε \,,, να περιχσουν τα φορτηγιχ μιoc μυρω8r.α: ψωμι.ου!l,\, ~νιx κιχμι,ονι, με κουραμιχνες ~ μια: 8Ιπλα στήν άλλ1j ~, θ', σε α κρυωνουν ~, " σος μου το χερι. σου. ΝOC μπορουσε να: σταθεί: κιχνεις λεγο 6σο vcx βγάλει, την &ρ βύλιχ \ \ \, κιχι. να Τ1Jν σφεντονισει. στον ουρανο l5ao νoc χουχουλισει. του την ξυλr.ασμέν1j πατο,jσα του

14 ή νύχτα ε!να,. Ινας τοτχος μιχυρος ή λά.σπ~ ενας τά.φος σεγοορος 86ς μου. το χέρ,. σου. Βoc8Ιζουμε (!l. ', Ο c;vας κοr:t'αεr. μocκρυoc ("λλ ~'βλ', ο oc ος οε επε~ τιποτιχ f " "λ'" ο ενας μr.α ου Ύj στο προσωπο ό άλλος σταμocτάει. οεν πάει. πουθενα Ινας φαντάρος ξεμάκρυνε, ι και. κατουρα.ει. Να μποροuσε κανει,ς να σταθετ 1! 'β 'λ', υσο να γα ει. το κιχσκετο, 'ψ,,, να κρυ ει το προσωπο του 1! ' 'ψ 'βυσο να. σκυ ει. να ρε",,( να βρετ f 'β' ~'λ ο σκοπος "ηχει. οr.π α σου το, μισ 6 του αφτι. ", '",, πανω απ το σ~κωf.l:ενο yr.ιxkoc θάθελες να το Οιχγκώσεr.ς ocότος ζαρώνει το μουτρο του και., τρ (β' ει. το πocγωμενο '" αφτι του ό ~νας θυμα.τιχ,. ό l1λλος φτύνει. ό ενας ηξαφε Lστορ(ες

15 ό άλλος ~χει. μονιχχιχ ~νιx χέρι. 8ός μου το χέρι. σου. Μ \ \ \ β' r.ιχ στι.γμ'1) τιχ '1)μιχτιχ βροντ&νε πά.νω στην γέφυριχ βουλι.ά.ζουμε ξιχνα: στη λά.σπ-η ποί) πcxμε; Δ ' \, ος μου το χερr. σου. ΤΟ φιχνά.ρι.,,\... ιχκουμπι.σμενο στο χωμιχ ", \ ενιχ φιχνιχρr. κοι.νο "ξ, \ " λ ε '1) φιχντιχροι. με οπ ιχ ενιχς " αν "Ο ρωπος που ι σκιχ 'β ει. \, πι.κρ'1) νυχτιχ \ \,~,, σα.ν Τ'1)ν ασι.κι.ιχ πικρ'1)., Α νεβοκιχτεβαινει. -η ά.ξινιχ \,, " f" στο προσωπο του ακομιχ ο υπνος \ ~ \ σαν σαυκωματι.α ή παυωνι.α: τοί) κλέβει. τιχ χέρια 1'" r "λ \' Τυ χωμα ε νιχι. αμι Ύ/ΤΟ Τ'1) νυχτα 3εν εχουμε καιρό. ~\ ο \ ξ',,), οε α αφει. τι. ν απιχντ'1)σει. "'Λ ν τον ρωτ~σετε τι εφτιχι.ξε

16 ,,, '" l', τα κρtματα του ας Er.VΙXL πιχνω μας 6λΟL άγαπα.με τ~ ζω~ ~,,,, οι. φocντιχροl σ'1)κωνουν το γιocκoc τους ~).. ξ, " " οεν ocιρουν ουτε OCUTOL. Κ ι υμως S! πρεπεl "'ψ' ocπο ε πριν πε θ' ΙXveL "ψ \ \, νιχ σκα ει. μονocχος τον τιχφο του,, μloc τρυπoc στο σκλ'1)ρο πocγωμένο χώμoc. «"Ετσι λέει ~ 8ια.τocγ~». "Ολ t" θ '." \, οι οι ocν ρωποl μοlιχl.:ιουνε στον κοσμο στο ορόμο οε μα.ς προσέχουνε ", "λ,,,,,-σως κι. ο ιχς τον εχετε συνocντησει το κεφ&.λι του κουρεμένο Jl.,, ι ενα τρυπιο αμπεχ ωνο c, \, 'ψ l' λ6 ο ουριχνος απο ε ειονιχι τυφ ς. Κ&.θε σβώλος γ~ς! \ \ \, ε νocι. μlιχ στιγμ~ που χιχνεται κ&.θε χτό~μα ε!νιχι. κι.' Ε,νσ. β~μιx ιxupto 8εν θα. θυμόμσ.στε τ(ποτσ. πικp~ νύχτoc \ -Λλ ', σαν.~ '! -ησμονlσ. ΠΙΚΡΎ). "'Αν τον &φ~ν(xν θα. μπορουσε να. σκ&.ψει. ολ1) τ~ γ~

17 clv μπορουσε σκcίβoντrις ν~ ζ-ήσε~ χιχθε στιγμ-η γκρεμιζoντrιι "t'oc χέρ~rι "t'ou το φrινιχρι του 8Ινει. Ινrιν ~axf.o μrικρδ χιχι μι~ν ΙSΨ'l) ά.π' &σβέστη. <ΛΑν τον ocφ'l)vιχv voc κριχτιίε" μ~~ μ~κρ-η θέση,, θέ ' 1.', μι(χ μr.κρ't) σύ) κrιπoυ σ~ μιrι γων~(x ποδ να μ~ χωριχε" πrιρoc lστω xcx.t γυμν«. 8υο πό8~ιχ <ΛΑ v τον OCφΎJVcx.v πές μrις κόρ-8εκ(χνέ(χ ε!νrι" πcίντoτε ομορφιχ τα σrιββocτόβρα8(x στη γη γεμίζουν πιχντα οι ~ \,, 8ρόμο" πrι~o~α κrι~ φυσrιρμoνικες. "Ο τα.ν γε λ-' ουσε μ~κρrι~νιxν τrι \, μιχ"t'~α της τ~ν ξάφνιrιζαν κόρ-8εκανέιχ οι κρότo~ &π' τις γκιχζόζες '!l, λ' ζ' σαν ~να "t'σt.γκt.νο π υμενο "t'ραπε ακ" ό κόσμος ~ταν στρογγυλός. '#\Α ν τον OCφ1}ναν μοναχιχ μιιχ στt.γμ~ 11 t,, \, ξl υσο ν rικoυμπησε" στην cx r.να~οu και νoc θυμύ)θεί: 1 λ \ Ι \ β..., 'ψ, Πt.ο κα cx ε νιχ" νιχ tιxatef.t; ιχπο ε συντρoφ~

18 πικρ~ νύχτσ. σιχν την τιχπε(νωση πικρή..,. Αν τον α.φ1)νιχν μιχ γιιχτι να.χουμε κ~νειτόσο σόντομ1) τη ζω~ γι.ιχτι κά.θε χτύπ"ημιχ vclvιxt κι-' ενιχ β~μιx ~κε~ ε!νιχι κρύο σόντροφοινα.λεγε τουλά.χι-στον ιxλ~θειιx ~ μ1)τέριχ να.τa.ν νιχ βρ(σκa.με κε~ κάτω λ[γ1) ζωή. 'Όσο πά.ει χσ.ι 8υνιχμώνει- δ &νεμος 8εν Ικocμε το στocυρό του τον σκεπά.σa.ν γρ~γoρoc τ[ σημa.σ[ιχ εχει τι ΙSνoμιx ένος νεκρου Ιπρεπε νιχ πεθά.νει και πέθocνε ~ ζω.η 8εν οιχ τον ξεχιfσει. Όμως ocύτα: τα: ~ξ1) πocι8ιιχ πως 8έΧΤ1)καν να: πυροβολήσουν clt; μ.η μά.θει κocνεις τ[ ~γινε cx.πόψε πικρ~ νύχτα. σιχν την Uποτa.γ.η πικρή. * 18

19 Κιίπου "να.. σκυλι 3υο «ΥOCλμα..τϊΧ στήν πλιχτε(α.. 1ι βρoχ~ πcxιζεr. τcxμπουρλο τc«νω στις σκηνές. ΟΙ 3ρ6μοr. του κcxτα..uλlσμου με τούς κcxν6νεc; της ρuμοτομ(cxc; - σιχν νιlνα..ι 3ύσχολο νιχ πεθά.νεις,,~, σε κιχκοφτι.cxυμενοuς ορομους. "Ε' ν α..ι) 'λ' ιχκι νερο., Δεν κcxορεφτ(ζει. τ(ποτcx. Σ' ενα.. φuλιχκtο πα..ιζοuν ζ«ρtα.. 3εν lχοuμε τύχη ιχπ6ψε &ι; προχωρ~σοuμε. 'Απ' ΤΟ ΔLΟ~Κ1jτ~ρtο φώτα.. στο πα..ρά.θυρο δ κύρlος 8Lοtκ-ητης μιιχ κοφτη γριχμμή το στ6μcx. Πα..ύσ'Υ). Στην πόρτα.. ό σκοπος κρυώνει. Ι, φ(λε, ιχπocνω l.χεr. ζεστα..σr.«. Τ pei:c; φ ocv τoc Ρ οι μεθυσμένοι. τι τρα..γου8α.νε ~ Υέφuρoc είναι. ξόλlν1j. 19

20 ΙΟ' ~, ΚUΡ~Οζ o~oικητηζ 'ζ',~ τρομιχ ε~ το σκοτιχοι. οε βγιχενει. ποτε τη νόχτrι. ιχπ' το Οωμ«τιο. Κ Ι ~, " ιχποτε ~πoπιxτησε στο κριχνος ΚΙ cfλλ-η ΤΙποτιχ. πιχόση. * TOU. ΤΙ ν«νιχι ιχύτο ποδ φέγγει στο σκοτ«ο,. v<lvιxl cfpιxye -ηλιος. 'Ένιχς cfνθρωποζ κιxιγετrι.ι Ε.νας &νθρωπος φωτιζει τη νύχτιχ 'λ6 θ ' d λ' 'ζ \, Ο Ρ ος σ ενιχ cpu ιxκ~o φωτι ει τη VUXTΙX τον &λειψιχν πετρέλιχιο κιχ! τον ~νιχψιχν &νιχψε κιόλιχς μια: μεγ<χλ1l φωτι«στον κόσμο πocμε να ζεστιχθουμε ά.πόψε ν«οουμε λιγο ουριχνο ν«οουμε μ~πως εχοuμε πεθάνει κι ιχύτα τα: 01)0 πιx~o~α ιχυτοι o~ 01)0 ξ1)λ~ιxσμένoι φιχντάρο,. να οοσνε την ώριχ να οοσνε oτ~ ετνιχ,. ~ ώριχ που κιχνένιχ ρολό t οεν ~oειξε ποτε

21 πού κιχνεις 8εκιχνέιχς της <ΧλλιχΥης 3εν ύπcχρχει voc 80υνε ι)τt elvιxt ~ ώριχ 1j ώριχ ή nto βιχθεtoc της νόχτα.ς πού ξιχvιχγtvόμιχστε * Κα.Οtσμ.ένοf. στο χώμ.α. σuλλουtστεϊ: τε \ - στο χωμoc σε μιcχ χιxρcχ8ριx λοξoc, \' κρεμιχσμενη στη νυχτσ. &νθρωπο". γltxτι εινtxι vόχτtx σύντροφε \, πσ.γωνttx συντροφε. Περr.μέvουμε σcχν φτυσιες κολλημένο" \ - στο χωμζχ 1. \,, μc; τα. νυχιιχ κtxρφωμενlx στο χωμιχ &8ει.ο το πρόσωπο " λ \ τα. xeptlx τυφ ιχ ο ( ενζχς " νυστζχ 'ζ ει. δ &λλος μζχσά.ει. το ΎΙζΧΚ&' του δ gvιχς εχει ψεϊ:ρες δ άλλος πιστεύε" στο Θεό. ΚζΧθισμένο" στο χωμιχ περιμένουμε

22 ό ενcxς τρέμει. δ ιλλος με δεμένο κεφάλι ό ενιχς 1jorcxv όμπρελ&ς ό «λλος φοβ&τιχ" τ~ νόχτα. Υι.α.τΙ ετνιχι νόχτιχ σόντροφε,, πα.υωνια συντροφε. ΟΙ σκοποι ΠΙ "\ \ σω ιχπ το φιχκο ΠYlyιχινόΡΧOντιχι. τα. δόvτf.α. τους θιlνιxι. X(TΡr.vα. οε μπoρε~ θιlνιxι. κιτρι,νιχ. t 11 οέσμ-η τοί) φιχκοί) δίνει. E.vtx πρόσωπο ξεθάβει ενα. χέρι σκοντάφτε" στα. λuγισμένιx Υ6νιχτιχ f 1l Φ,,, ο ~νιxς α.χνει. τις τσεπες του f ~ λλ.1. ' \, \ Ο fx ος ψα.χνει. Yf.CX ουριχνο t 1l ' Ο ~νιxς μετιχνοιωσε ό «λλος έλπιζει. ιχκ6μoc. Να. μποροuσε κocvεις να σηκωθετ να. θuμyjθεί τα. π6δι.ot του xocl να. σηκωθεί Ιστω κ" ίχν βιχοισει μες στη λ«σπη

23 Ιστω Κ~ ιχν βα.8(σε~ μες στη βροχη μον«χα. να. σ'1)κωθε! συλλογιστεί τε vi G'1)K(t}Oe'i Ιστω κι «ν χιxθ~ϊ μέσα στη νύχτα. ΥιατΙ ετνα" νόχτα σόντροφε \, παγων~α. σuντρoφε. r \ \.", ια να.,,1)σουμε πρέπει ν' <Χρν1)θουμε \ Τ, πως er.vιxt νυχτιχ ν' <Χρν'1)θουμε, θ \ ξ 1 πως. α '1)μερωσεt. Μ " - Τ, ιχφου Er. ναι. νυχτιχ κι <Χφου θα. ξ'1)μερώσει. περι.μένουμε δ ενας λέει: τ( θα. γινε" δ &λλος λέει. μον«χα: σιγουριχ δ Ινας εινιχι. κιτρινος δ &λλος 8αγκώνει. ενιχ κλει8ι Κ«ποιος 8ε(χνει. με το 8εκαν(κι cχλλα. 8εΙχνει. μακρυ«. Κιχθtσμένοι. στο χώμιχ περιμένουμε στο χώμα

24 περι μέ,, νουμε στη νυχτιχ γιιχτι εινιχι. νύχτιχ σύντροφε πιχγωνια. σόντροφε. Πέντε 8Ικωχιχ γύρω δ λοχιχγος 8Ιχως #5νομιχ '-να. πιχιaι ΓUμνo έ ),, έ κρεμα.σμ νο ιχπ τιχ Χ ptιx. 'λ ',- ιχυ ιχκωμενο το σωμιχ του κοuρελtιχσμέvο &π' τις βοuρ80uλtες μ όλ tr:, πιχτιχν -" ΤΙΧ VUlt'cx του στο " πιχτωμιχ ()πως σηκώνετιχι κιχνεις να. 8εί: 11., 'λ", ) '1 ι ενιχ κοριτσι. ΠΟι) γε ιχει πια ιχπ το φριχχτ'η. ιο λοχιχγος τον ρωτιχει. ιο βούρ80υλιχς κιχιει το πετσι ' δ, ti 1'- πονος γtvετιχt ενιχ με το σωμιχ δ πόνος γιvετcxt ό t8toc; σωμιχ δστεριχ θυματιχι 11. έ'" ενιχ μtσοχτισμ νο σπιτt στί) γωνια το πcxt8ι μα γιιχτι για. στη σκαλωσια &νεβάζει. πέτρες lvιx τόσο μικρο πιχt8ι τόσο μεγάλες πέτρες τα: πο8ιχράκιιχ του λυγισιχν ξιχφνικα: 8εν πρόφτιχσε να πιιχστεί:

25 25 το πα.r.8r.κο κρα.νεο κocτω στις πλocκες &νοr.ξε μr.α. \ γυναικα "λ α α. λ,-ιχσμεν-η ' 'ζ '.' φωνα. ε μοναχα.. μ-η.. Τώρα. πρέπει να μr.λ~σεr. yr.cx να σωθε! πρ έ πε,. να \ πα 'Ψ ει να \ θ υματα,. - \ \ Ί'" κ~,. να ~:ησεr.. Θέλε,. να: ζ~σει δπως θέλετε κ,. έσε!ς. Σ ' 'ζ, το τραπε r. lιxptr.ιx ενα μονόφθαλμο π-ηλ"rικr.ο, t ' \, το α μα του κατου στο πατωμα ζωγρocφr.ζε σχέ8r.α. φιχνταστr.κά.. «ο β ουροου, ~ λ ας κανε,. ' εν "" αυ λ ακ,. '!!.,,,~ ~να. χερ,. στο σκοτα.ο,. 1. β, 'ζ \ Τυ τα. αν,. στα ε,. νερα c,~, -η α.οερφ-η του 8Ιπλα. στο σβ-ηστο 8ε μr.λocεr. 'ζ, xor.tιx. ε,. μακρυα. μιχγκά.λt Κε!νο το βρά.8,. ήταν πιχρά.ξεν-η μr.λοuσε ώρες θuμ(iτα.r. μοναχα μr.α λέξ-η ιχκατανό-ητ-η, - χαρα. λέξ-η

26 'Γο Τ.8ιο βριί8ι χιίθ-ηκε με κιίποιον. Πέθocνε στ~ γέννoc μιίθocμε. 'ΓΙ ωρcl πρ έ πε" vcl 'λ' μ" "t)aef. γιιχ να: σωθε! έ "ψ ", πρ πει. voc πoc ει να. OvetpeUeTOCf. XCll να: ζ~σει. ΙΗ έ τ t Ι, μ poc ει.νocf. OΙKOμoOC μακρι.οι KQtl φοβ~τqtt μη YOVOCTLaet ι)πως φοβόσclστε κ" έσετς. "Ε voc τετρocγωνο ' VUlTOCt;, στ' ιχνοιχτο παριίθυρο το πρόσωπό του μocτωμένο, Ι',, σαν τ ς cxποκρtοιτr.κες μocσκες πού μocc; τρομιίζocνε π<χ.ι.8ι.ιί. Ό λοχιχγος rxνάβε" τσιγιίρο. Το φυτίλ" πηρε φωτr.ιχ τα: χέρι~ του συντρόφου του elvocf. γρήγοροι δπου να.νοι" θα: φτιίσε,. στο 8υν~μ(τη ι)που vclvqtt Ιρχετaι ~ &νοιξ-η. Σωπaινιχνε στο γuρf.σμο κ«θε τόσο τα: χέρι.α τους rxγγίζαν δ σοντροφ6ι; του μίλclγε ψευ8α: ντρεπόταν και μιλουσε λίγο. Ό λοχιχγος τον ρωτιίει

27 27 ξιχνιχρωτιίει ~. yuvιx(xot cχαιχλιocσμένη δλο, μη φωνιίζε,,: Τ ώρot πρέπει να. μιλήσει για: να: σωθετ πρέπει να. πιίψει ν' ιχγιχπcxει κιχι ν~ ζήσει. to λοχιχγοζ λέει: μίλησε δ βοόρ80υλιχζ λέει: μιλ1jσε " - Α' 'λ 1J νυχτιχ του εει: μι -ησε μα. -η vuxtot ε!νιχ" A(Y1J οι σuντρ6φoι ποαλοι κι Ικοψε με τα. ~πως θα. κcxνιχτε κι έσετζ. 8όντιιχ του τη γλωσσιχ * M~ν κοιμ-ηθετς ιχπόφε σύντροφε ποι6ς ξιχ(ρε.. ~y θα. ξιχvιχτ80θοuμε βcxλε ιχυτό το σπιρτ6ξυλο \ -, 'βλέ ', νιχ σου κριχτιχει τ(ι φιχριχ (ινοιχτιχ. Αδριο οι σημιχτες μιχς θ' cχνεμιζoυν ~y 8εν ΚΟf.μηθεtζ. Θclvιχι κιχτιχκ6κκινεζ ~y μεινουμε ~yρυπνoι cχπ6ψε. Π ροσπιίθ-ησε να: συλλουιέσιχι: κιχτιχκόκκινες

28 ;η βγάλε την ά.ρβύλα σου, 'ζ \~, " κι, ακονι, ε τα οοντι,α σου στι,ς προκες, ~, " περναει, ΎJ νυστα etgr.. ι Η νύχτα ε!ναι. μεγάλύj πρόσεξε μην κοr.μύjοε'lς. tάγr.ο μ'lσος ~, \, οος μου το χερι, σου. * ' ~ Σ \ \ ταματησαν ουο φορτηγα ", τα cpavapr.a τους πανω μας. Έμε'Lς 6λο περι,μένουμε. "Ε να κομματι, " ασ β' εστύj \, \- στα ματι,α μας το φως σαν, ενα " GaKKL '" με κοκκα. λ α., λ' (, στύjν π ατύj μας '1) νυχτα. t'e νας κoντoχoν~ρoς ' λ' οχαγος ξεκόλύjσε ά.π' το σκοτά8ι,, λ' β' το ΠΎJ Ύ)κι,ο στρα α ", " \ ~, εν αποτσι,γαρο στα οοντι,α t, OL σκοποι. χαμrι λ ωνουν ' τα " κρανύj τους ιχκροβολ(ζονταr.. Μ,\ ' λ' α yr.atl τα χαμύj ωνουν.

29 Τότε Ινα. σφυριγμα. κα.! ξα.φνlκα. άκουστηκα.ν τα: τα.-τα.-τα.,, μlα κρα.υγυ) Ινα. οόρλια.χτο πολυβόλα. τα. πολυ βόλα. 8εν ά.κουνε τα.-τα.-τα. τα.-τα. τρέχουμε στο σκοτά.8l που παμε σε κά.θε ύψωμα μaς περιμένουν τα.-τα.-τα.. ΟΙ σφα.~ρες σφυριζουν μια στr.γμ~ θ ι 6 ενα. σκισμενο πρ σωπο οι σφα.~ρες καρφώνουν το σκοτά8l ι ι ~ ι κα.ποιος σύjκωνει το σακακl του, - μ-ηπως κρυφτε,. κανεις 8ε θέλει να. πεθά.νε,. ό &λλος κουλουριάζεται γ(νεται, Ινα μι,κρο κουβά.ρι να: σωθει 'Ένα. κομά.τl μολόβl ξαtρετε τι θα: πε~ δτα.ν κρuώνεl κα.νε(ς.

30 "Οτotν 8ε θέλεtς να πεθ&.νει,ς ξιχίρετε τε οα πετ ζωή. Κ otποιος, κο λ"- otει στο χωμιχ οα.θελε ν~νotι ~νιx με το χωμιχ. τα πολuβόλιχ 3εν ξotιρουν πως lχουμε μητέρα τιχ-τιχ-τιχ τιχ-τιχ. "Ενotς δ ιχλλος κιχνει να τρέξει ~l.,,, σ~ν τον ιχφηνε" Ινotς οuρλt&.ζει. κρεμtέται. π&.νω του δλο το πρόσωπο ~να. ΤΙΧ-Τ1Χ-τιχ. στόμα. ΟΙ σφιχτρες 3ΙΧΥκώνοuν μια στf.υμ.~ ", υστεριχ τι,ποτιχ οι σφα.τρες 8ε βλέποuν στο σκοτ&.8ι ξαίρετε τι οα πετ ζω~ τιχ-τιχ-τιχ τιχ-τιχ. * Π ρ6σωπα. με κρ&.ν-η πρόσωπιχ ά.πο στ&.χτη

31 πρόσωπα. 8Ιχως ουρα.νο πρόσωπ~ 8Ιχως πρόσωπο χτuπocνε τις cχρβ,jλες τους VcX μ-ην ιχκουνε την xιxp8l~ Touc; σφιγγοντα.,. στη ζωστ~ρx τους,, \... YLΙX να μη σωρlα.στοuν \ λ',,~ TOVC; ενε γ,.α. πα.τρι.σα μιχ 8ε φτ&νει. νιχ ζεστιχθουνε,~, ""ό τους σωσα.ν εν α.υτ μα.το YLcX νιχ φοβουντιχι. νιχ ';tee~vouv. Φοβ(JUντα.r. τον ~λr.ο, τιχ παρ&θυρα,,, 'λ' ~ 't'cx μcxτlα τους, την ε ΠLοα. l\1occ; κο(μr.ζε «λλοτε ~ μάνα. μα.ς, ", ~, μ ενα. τριχγουο,. σr.γανο ",,~,, τι. κα.νιχτε το τρα.γουο," αυτο; Τ "t} " VVlTΙX κρυ 'β ουνε τα " xepr.ιx τους yr.cx νιχ μπορουν νιχ ΚΟLμηΟοuν f t' ')', λ ' κ,. ο υπνος τους ει.ναr. μr.α σκα. ωσr.α. 5που γκρεμιζοντα.,. τά ()ver.pιx. Νύχτα. τιχ πολυβόλα. elvιxl τuφλιx χr.λr.~δες «νθρωποι. πεοαίνουν 'J'.,~, την ωρα. που or. φα.νταρο,. κοr. τάζουν τ' &OELΙX σκέλlα. τους και τα φuλά.κr.cx σπέρμα κα.ι χα.σίς. μυρίζουν

32 ΟΙ &λλοι. κρύβοντιχι. π(σω τους, 1,, β " α,υτο" που κρυ οντα,ι, στη νυχτα, -, 'ξ' σα,ς κα,νιχν νιχ εχα,σετε πως τα: 8<ίκρυα, μoι.cίζoυν σε ολους πως δ κόσμος φτcίνει. γι.α: Ολους. Γι.α: σ~ς μι.λ~με 8~μι.oι. του ~λι.oυ ~χθρoι του ψωμι.ου 8ε σ~ς σώζει. τ(ποτα, μι.α, \ μέ ριχ οι. t' α,ρ β'λ u ες μιχς θά σuντρ(ψoυν τά κόκκιxλcί σιχς. Νύχτιχ στούς 8ρόμους σου οι α.νθρωποι. 8ε Υνωρ(ζοντιχι. στούς 8ρόμους σου οι ~, \, σωσιχνε τα χερι.ιχ. Π &νθρωποι. 1 θ', \ \ ξ, οι.υς α μπορεσει. νιχ σε εχιχσει., νυχτα. Μα έσε'lς έσεlς πού μπορεlτε ά.κόμιχ \ - \, 1 νιχ κοι.τα,τε τον ουριχνυ έσε'lς πού τρέμετε οτιχν πυροβολεϊ; τε ν<ί, έ8ώ ε!νιχ,. το χέρι. μιχς.

33 33 ιο ό l \'" κ σμος ε ν«ι. γι.«την ευτυχ LOΙ. Γει.ιΧ σ«ς. ΕΙ * ", t, ναι. πικρ-η ετουτη -η νuχτ α πως θιχ περ«σοuμε δλ-η ιχύτη τ~ νόχτιχ ιiφ~στε νιχ τuλιξω στο σ«κ«κι. μοι) «ύτο το μωρό. ΕΤναι. ενιχ μωρο π«ρ~ξενo λ(γο &σχ1)μο μ' ιiκόμιx ζεστο έσε~ς θιχ το λέγ«τε εν«κομένο πό8ι. ιiφ~στε με νιχ Κομέvο ιiπ' με λι.ωμένο 8εν ειναι. τιποτ«με κασμιχ κι. ~λιωσε λιγο τιποτ' &λλο το ν«νουρισω έγώ. το γόν«το το γόν«το το κόψιχνε, 1, μον«χ ιχ. ΠΙο at γ«έ π στε TOU; νοι \"ζ μ1) φων«ουν γι«τ! νuστ«ζεr. πέστε τους να. μ~ν πεθαιlνοuν yr.«t! κρυώνει..

34 Α ύτο το π68t e!vrxt ~νσ. πrxt8ι το πrxl8ι σου ά:8ερφέ μου το πιχt8ι μου, " ~, μεσιχ σε τεσσερσ. πcxtοtσ. πρεπε,", νιχ, Ο'ψ cx εlς XCXL "έ τσ. τ σσερσ. 1.)....,, Τυ τε.eutcxf.o χωρις πcxποtjτσιcx λ ', ", ''\ τu ιγμενο σ ενιχ τρυπιο σσ.λι. ΙΙς κοtμύjθε'l κοντα. στη μ'1jτέρcx του συλλογιέσcx" α.ς κο"μ'1jθε'l. "()πο"ο 8ρόμο κι α,ν π~ρετε θα: auvcxvtate (XUτo το ποιι8ι δπου κι. &ν κρυφτητε σ.ύτο το πό8ι. ε!να.ι. 8ικδ σα.ι;,, \ \ 'ζ μ<χ πεστε τους να. μ1) φωvιχ. ουν ΎΙOCΤΙ τόσο" &νθρωποι. φων&.ζουν μου ζ Ύ)τα.τε τ' ονομά μου 8ε θυμιχμcxt π"α. τ' ονομά μου 'XCXpTt λένε ι'νσ. xcxl μπορε'lς να. ζήσεις μα. πως θα. ζήσουν χιλ"tx8ες πcxt8tα. 8Ιχως ΦωμΙ χtλttx8ες πcxι8"cx. 8Ιχως l5νει.ρο χ"λtά8ες πιχι8"α. e!vcxt. τ' l5νομά. μου μα. πέστε τους λο"πον να: μη φων<ίζουν &ς φωνάζουν πιο σιυα: 4 πεθιχ(νου ε πι.ο ' ο α.

35 ytottl κρυώνει κρυώνουμε κι έμετς. I\Iιi!ι; φύγουμε yp-f)yopoc ιχπο οω!ς άφήσουμε αότον τον OCνθρωπο, λ ( \ \ λ' να. κ cx ει xcxt να.. μ,. otει otότον τον τρελλο,... ~,, που μπορει. νιχσουνot εσu μπορεr: νocμουνα.. έγω ποο οεν εινα,. &λλοι; ιχπο μ&ι; τοος ουο,~, α..οερφε μοtj. "'Αλτ ocλτ πο,.ος elvot,. έκεί. * Δεν elvcx,. xcxvelc; φαντcxρcxκο μου, ι ~ θ " μονcxχcx ΟΙ σον ρωποι στον κοσμο πεινotσμένοι βcxσα..νισμέ'jοr. γυμνοι κ,. «κουι; την όργισμένη κα..ρδιιχ τους. Κι δ άξιωμα..τικος θ' ιχργήσει δ &:ξιωμotτικος έφό80υ 81 θcxρθc'i: έφόοου

36 ~κα.νε να. θuμ"t)θε'l τη μιχνιχ το\) μα: 8ε μποροuσε το πρόσωπο Τ1)ζ μocνα.ς το\) κρυμένο ι,\ \ λ'~, Πr.σω α.πο μιιχ κη ΙοΙΧ μα.υρ-η (-LLιX Κ'1)λΙ8α. α.ιμα. &νοιξε σlυα. την πόρτα. ή &.ποθήκ"l) σκοτεινη ενοιωθε να: κρυώνει κιχι κρεμιίστηκε μήπως ζεστα.θε;; τα.-τιχ-τιχ. * ΜυρΙζει τ' ά,νιχμμένο μέτα.λλο το χιονόνερο σιυα.νο ό Ινιχς σέρνετα.ι δ &λλος βουγιχεl ό Ινιχς 8υο τρόπες στο κεφrχλι ό &λλος τα. π68ιιχ του ά,λλοu. Μ ', 'λ ιχκριιχ (-LLΙX σιχ ΠΙΥγα.. Μες στο σκοτά.8ι ι t 1!, Π'1)ΥιχινΟΡχονΤΙΧL οι ~σπpες γκετες τους - ι " πα.τα.νε πα.νω μα.ς να. περιχσουν κι ~ σιχλπιυγιχ 8ε στιχματάει

37 δ ~fxc; ή κo~λ~ά του κόκκ~νη δ ιχλλος το πετσι του μocuρο δ ~νocς ΠΙXLζε~ τuφλόμυyoc δ &λλος 8εν Πετιxμένo~ Ιχε~ χέρ~cx.. σαν μπόγo~ που λuθήκfxvε \, \ λ' σιχν μπoύo~ με πιχ ηορουχιχ \... στο χωμιχ. ΖοuσfXν κάποτε. Ko~ τάζιχνε τον ~λιo.υ ι ' \, \ λ!, ψιχχνocν τις τσεπει; τους γιιχ "γο xocπyo όνεφεuόντοuσocv ~νιxν &λλο. κόσμο Θιi τούς θά.ψουνε σε λιγο. l\"\ ~"" '.ιιιχ μυρουοιoc ΙΧπο κιχτουρο \ Ί' " ~,,\ ΤΟ ΙΧr.μιχ εχει o~κη του οσμη,... τιχ φορει.(χ,, ~ 'ζ \ \, (Χ,ν(Χ,ποοογυρι ουν μες στoc φορτηγoc C 'έ 'fl β 1, o~ νεκρo~ π φτουν μ ενoc OCp~Q χτuπο. Θα τους λύ)σμoγ~σoυμε σε λιγο. Κά.τι μευά.λoc φορε!oc,,,... (Χ,ΠΟ χοντρο μοuσαμιχ. Να μποροuσε να. βoc8ισει xocvetc; μες στ~ λσ.σπύ) \ '!!.λ \, να περι!-le=νει. u η T'1j νυχτoc

38 38 μες στη βροχ-η \,,?' \ μα οχ r. νανα,. νεχρος lsxr.- τσr.μοu8r.ά.. Ν ιχτιχν va πέθαr.νε κιχνεις ~,, "ζ' οr.χως ποτε του ναχε,. ~σε". 'Ο ενιχς " εχε" " λ'ξ ο υγκιχ ό &λλος 8ιχγκώνε" μr.aν &ρβύλιχ f " \ ο ενιχς τα σχε 'λ ιιχ του ιχνοr.χτιχ ', ό &λλοι; 8εν ξσ.ιρει va πεθά.νε" βιχσιχνιζετιχ,.. 'Όλο" κο"τά.ζουμε τη νύχτιχ εχουμε όλο" τ~ν t8r.ιx νύχτιχ, σr.γιχ \,,~ " το r.o"o ονεr.ρο ποr.ο oνεr.ρo, ~\ θ' ξ, xιxver.c; μιχς οε ιχ ~μερωσει., 'f 'λ χ" ιχυτη ~ σιχ π"γγιχ,, Υ"ΙΧΤ" χτuπαε" μ"α στr.ύμ~ va ψιχχτω,, στο σπr.τ" "!!... (λ' λ ' ειχιχμε ι:;νιχ ο οχ '"fiρο σuρτιxριxκ,. με πιχραμά.νες va ψιχχτω μ~πως βρω μr.α \,,~, νιχ κιχρφωσω ιχοερφε μου το κομένο σιχγ6ν,. σου θ&θελιχ να μου μr.λ~σε"ς

39 39 Οέλουμε κάποιος να μ(iς πε~ CXUpLO Ιστω νoc μ(iς πε~ ποτέ. Μα νά μ(iς μιλ~σει. -Ε νιχς φιχντιχρος ' σκυ 'β ει κιχι μ(iς 8Ι νει το πιχγοόρι του ",, 1. ~, υστεριχ χocνετιχι κ~τ<x Τυ σρομο 1.', μι:;ς στη σκοτεινιιχ ό Ινιχς θuμ(iτocι ό &λλοζ 8ε θuμ(iτιχl τιποτoc ό Ιν<χς κάρβουνο το πρόσωπο δ &λλος το πρόσωπο χocρτι Κ,\ t 'λ ι ιχυτ-η -η σιχ ΠΙΥΥΙΧ γιocτι 8! στιχμιχτάει,,, " γιocτι χτυπιχει μεσoc στη νυχτα. ι 'ζ', \' Τ" νoc -ητιχει μεσιχ σ't'-η 'νυχτιχ. ΘOC ξ-ημερώσει. ΜΙ ιχκόμoc \, πιχγωνιιχ συντροφε. ε!νoc" νόχτoc σόντροφε * to ', λ '"1' τιχγμιχτocρχ-ης ουρ ιιx'~ει κιxλε~ το λοχιχγο ποιος τρελλος λοιπον σιχλπίζει μες στ~ νύχτα.

40 πρoχωρε~τε πρoχωρε~τε ο f λ οχα.γος \ φωνιχ 'ζ' ε,. το λ Oxr.ι:x ' ο f λ' οχιας ε Ι ναι κιτρινος ' πρoχωρε~τ~ προχωρεlτε ό σαλπιχτυις xupr.e λοχα.υε τον τρόμα.ξα.ν τα πολuβόλιχ πρoχωρε~τε προχ ωρε L τε κάποι) εχει κρυφτε~ κύριε λοχιχυε κύριε λοχιχγε f, ~,, β' οι φιχντιχροι ΟΙΧΥκωνουν τις κου ερτες τους οι φα.ντάρο" κλιx~νε κύριε λοχαγε πρoχωρε~τε πρoχωρε~τε τ' άπόσπιχσμα. ψάχνε" μες στ,η νύχτα. τα σύννεφα χιονιζει προχωρεr.τε προχωρεlτε... χιχμ't)λιi ''Ενιχ μr.σογκρεμισμένο φυλάκr.ο, β,, λ ' τον ρ't)κιχμε κυριε οχαγε ~νιxς σιχλπlχτ~ς πεθα.ίνεt εuκολr.ι. πόσο εuκολα. πεθα.ινουμε κύριε λοχα.γε τα. " μιχτια του μεtνιχν '" α.νo~y'τα. fl "~, ι λ ' οπως κιχ" ΤΙΧ οικιχ σιχς XUpr.e: οχιχγε,,... μιχ ιχκουστε

41 ~,, οε στocμocτocεt ~,,«') οε σταμocτocεt -η σα. ~πtγγιχ χuρtε, λ οχα.γε ' 8ε στιχμocτιίε," ~ ζω~ προχωρε!τε προχωρεττε προχωρεττε προχωρε!τε... * "Ενocς τοτχος στ'~ vuxtoc (, β' "λλ" ο ocσ εστης σπσ.σμενος σε πο ες μερf.εc: χωρίζει 8υο κελtα. χωρίζε~ ουο ά.νθρώπους. Δ εν ' ξ' ocφει. ο «" ενσ.ς τον "'λλ α. ο μα., γνωρt 'ζ OVToct θ ' «~,, " κα. ως ο ο-ημr.ος σ-ηκ(ι)νε το χερι. του βγάλαν τ~ν ta~oc κρocυγ~ θ ' (,... 'β ~, κα ως YJ μερσ. π-ηρε νσ. ρσ.o~σ.σε~ ειχα.ν κι ot ουο τα χέριιχ τους καμένσ. καθως γr.α. μια. στr.γμ~ σφσ.λισocμε τα. μά.τια.,,~ "λ,,,~ " εf.οocμε ο οι. το r.or.o οραμoc " θ' ~,... ocυριο α. σα.ς το πουμε. Τ,,~,, \, στριμενoc τoc χερια τους μα, θ'λ ε ουνε να \' φτασουν σ. ποοια. τους σπασμενα

42 , σερνοντα.l το κορμι 8Lπλώνετ«r. κα.ι ξε8lπλώνεl, 'λ' "ζ, σα.ν μr.α. πα. α.μ-η που ποτε 'tltr.ιxveuer. ",, θ ' κα." ποτε σφlύγεl σε γρο LΙX. 'Ακόμα. λιγο ό ΤΟLχος ε!να.l διπλ«, "... συντροφε μ α.κοι>ς δ l!λλ λ ',,» \ - ~ ος χα.μογε αε" ΠLσω ιχπ τον τοr.χο lvιx μικρο βα.σα.νlσμέvο γέλοr.ο ~να ΥέλΟLΟ σαν μlα _χα.ρα.μάδα. φως fl 'λ ", θ' t:vιx. Υε οιο που φερνε" το «να.το σι δσους ξεχάσουν α.ότο το γέλοιο, "... συντροφε σ α.κουμε, ι 1 'λ ',t θ ' α.υτο το Υε ο!.ο τιχπεlνωσε τους εχ ρουζ. Δε ξα.(ρει. ό ~νας τον lίλλo μα ΎνωρΙζοντα.L σε λεγο δε θα υπάρχουν, - μιχ μπορουν,~, λ' λ ' τα. οα.χτυ. cx τους π -ηυιασμενιχ κάνουν τον TOf.xO να ξυπνάεl δ Ινιχς λέεl: ό -ηλιος για: δλους τους ιχνθρώπουζ δ ~λλoς λέεr.: ~ μέρα. ε!νιχ" κοντα: κ" οι 8υο λένε: θα βα.ο(σουμε.

43 Μέ ",, σιχ στ-η νυχτιχ τα. χτυπημιχτιχ \ \ ~J." σιχν μ"ιχ ΠΙΧLΟ"Κι~ ocνιχσιχ σαν τ~ν κριxυy~ ένος τρελλου σαν το βημιχ ένος &νθρώπου πoι)ρχετιx~ 'ιια μας ΣUνΙXντήσε" σαν μ"α:,, ~ κιχρ8"α μr.ιχ σlυουρύ) ΚΙΧΡΟ"ΙΧ., ιο 8εσμοφύλιχκιχς κο"μ~θ1jκε στ~ν πόρτιχ ι, ", -η νυχτιχ προχωριχε,. στ-η νοχτα., ~, α.οερφ"α. βιχσιχν"σμένιχ μου &8έρφr.ιχ χιχμ-ηλωστε β α. 'λ τε τ '" α.υτ" σιχς στον \ το"χο...,!!λ " -, σ υ ους τους τοr.χους του κοσμου ", "\, ν ιχκουσετε ιχυτιχ τιχ χτυπ-ημα.τoc ", ν ιχκουσετε την t8"ιx σιχς φων-ή. ιο "λ \ r!λ " θ ' -η "ος γ"ιχ ο ους τους ιχν ρωπους ~ μέρα. ε!νιχ" κοντ&.. Θα: βιχ8ισουμε.

44

45 Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952

46

47 Στή Μαρία

48

49 ι Νύχτωνε yp~yopcx. ιο ά.yέρ~ζ έρχότ~y ά.πο μcxκρt&: μυρ(ζoντ~<; βροχ-η κ~ι πόλεμο. Τ&: τρατνα ΥεμclΤCX φιxντιχρoυ<;περνoυσ~ν βt~στtκa όλ t ", \ ζ' \, ~- μ t<; προφταr.ν~με πtσω ~π τα τ cxμtcx y~ του<; σουμε. ΜεΥ&.λΙΧ σt8ερέvtcx κράν1) κλειναν τον δρ(ζoντ~. Γuάλtζε ~ &σφrιλτo<; βρευμέν1). ΠΙσω ά.π' τ<χ παράθυρ~ κιxθιxρίζoντ~<; λ(υιχ ξερcx xouxt&: σωπ'ιχ(ν~ν οι yυν~τκε<;. ΚιχΙ το β~μιx Τ~ζ περίπολο<; Ι:παφνε τη σtωπή ι:χ.π' το 8ρόμο κ" ιχπ' τον κόσμο τη ζεστασtιχ. Γύρtσε λοtπον τιχ μάτtcx σου ν<χ κοtτάξω τον ούριχνο ~, \ L \, 'ζ' σος μου τιχ l~ptcx σου να. κρ~τησω τη ω1) μου. ΙΊ όσο χλωμή elacxt, ιχ.γιχπ1)μέν-η μου Ι ~"... Ιό" ΙΗ ' ~~ να χτυπουσε η π ρτιχ μcx<; Τ1) νυχτιχ. μ1)τεριχ σου

50 σιρνοντιχς τιχ χοντρoc της τσόκ~ρoc π~γιχlνε ν' &νοιξεl. ΚιχνεΙς. Κιχνε(ς, ξιχνάλεγε. t Ο &γέριχς e~vιxl. Εμε:!ς σφιγγόμιχστε δ Ινιχς πλocι στον lί.λλo. rlιxtl ξέριχμε το ξέριχμε, &γιxπημέν~ μου, πως 3εν ettιxv δ άνεμος. ΧιλιOC8ες lί.νθρωπoι πεθιχινιχν Ιξω &π' την πόρτιχ μιχς. ΚοΙτιχξε πως ρ~μιxξε ή γειτονι«μιχς, &γιxπ1jμέν~ μου. Ι() lί.νεμoς μπιχινοβγιχινει μες στ!ς χιχριχμ«8ες των σπιτιων Ι...,,,, 'ζ ο τοιχοι μουσκευουνε, φουσκωνουν, υστεριχ γκρεμι οντιχι. που π~γιxν τόσοι γειτόνοι μιχς χωρις ν<χ μ~ς χιxr.ρετησoυν &.φ~νoντιxς μlσοιχσβεστωμένο το πεζοόλι τουζ το χιχμόγελό τους μισοτελεlωμένο. "'Ετσι vcx στριψει κιχνεις τη γωνlιχ κιχ" 8εν τον ζιχνιχβλέπουμε. Λέγιχμε κιχλύ)μέριχ κ' Ιπεφτε lί.ξιxφνιx το βρoc8l. π ou π«νε λοlπον τόσιχ ΠΙΧL8ι«; ΚΙ lkelvoc; δ ξιχνθος όμπρελιχς που τριχγου80υσε 'rcx πρωlνcx ντουφεκ(στηκε κι δ περιπτερcxς πού μ~ς &πλωνε τ<χ ρέστιχ χιχμογελώντιχς ντουφεχιστηκε κιχι το πιχι8ι πού μ~ς ζόγιζε τιχ κ«ρβουνιχ - το θυμ~σιx" & λ~θειιx ντουφεχιστηκε. ΤΟ κιχρότσι του OCνιχπο80Υυρισμένο σε μιιχ γωνι«.

51 th ', θ \ Ι,, ~, αγιχπημενη τους ιχ κοιτιχει τωρα καταμιχτα Τ 'Ι VUXTΙX \' \ λ) 1 ι \ θ \ 'ζ \, θ Κ ιχ χωνεt σιχ σκυ f. Το προσωπο κιχι α μυρι ει το πουκιχμι σό τους. t Ο ταχυσρομος που αovotye, με τη φωνη του τα ΠιΧριχ υρα ντουφεκtστηκε. ι ~ ι, Ι! \ \, \ '0 Πάρε λοr.πον το κόκκr.νο στόμα σου OCπο κοντά. μου, fόmαρία. Κρυώνω. '!lλ Σ ', ", '>' ι ζ, {J ους τους TOLXOut; αποψε ντoυφεκι~εται η ω-η. Αγαπ-ημέν-η μου σ' ά.γαπω πιο πολυ ιίπ' g, τι μπορω vcx σου πω με λόγr.ιχ θ&θελα vcx πεθάνω μιχζί σου, α.ν κάποτε πέθιχινες ",, κι ομως, αγαπ-ημενύj μου 8ε μπορουσα 8εν μποροϋσα πr.cx voc σ' &γαπω /)πως α.λλοτε. ΚλεΙνιχμε: πισω μιχς '~~ν πόρτα κιχι κρυώνιχμε κ λ εr.νιχμε ' τιχ, πιχριχ 'θ υριχ κα" " κρυωναμε πr.ο \ πο λ' υ, θ', ζ,~-,, κα" κα ως γυρ" ιχ να σω ΤΙΧ μιχτιιχ. σου "βλ "...,,,..,, ε επιχ τιχ μιχτr.ιχ τ-ης γει.τονr.σιχς που τ-ης σκοτωσα.ν τεσσεριχ παr.8ι.α κιχι ΚιΧθως &πλωνα να., βρω το χέρι σου ettιxv σα. ν&κλεβιχ το ψωμι ά.π' TcX χέρr.ιχ των πε!.νιχσμένων.

52 Μ' «γκιχλιcxζες μα έγω πιχνω ά.π' τόν ώμο σου κοιτιχζιχ τό 3ρ6μο. Κι' ΙSτιxν θέλcxμε νιχ μιλ~σoυμε σωπιχιvotμε ξιχφνικ&.. 'ΑφουΥκριχζ6μιχστε ά.πο τ' «νοιχτο πιxριiθυρo μιχκριιχ το β:r)μιχ των μελλοθιχν&.των. πως να ζεστ&.νεt πtα: ~ κουβέρτιχ μιχς τ6σ'υ) ΠΙΧΥωνtιχ πως νιχ μας προστcxτέψεt ~ π6ρτιχ μιχς ά.π' ΙSλη ιχυτην τη νόχτιχ, Α νιχμεσ&. μotς ριχνιχν οι &"θρωπο,. το μεγ&.λον lσxto τους. τι θ' ά.πογινουμε, ά.γιχ1t1)μένη ; 'Α:Υιχπημέν-η μου, ά.κους ; "οχ,. 8εν elvιxt ό &νεμος, φτ&.vεt ά.πο πtο μιχκρtα: θ&λεγες πως χιλιιχ8ες β-ήμιχτcx κotτηφοριζουvε στοος 3ρ6μους χιλι&.8ες ά.ρβόλες ποο βρo~τανε τιχ κotρφι&. τους π&.νω στ~ν &σφotλτο. που πανε; πως μπορουν κιχ! φεύγουν; πως ei μπορουσιχ νιχ ζ~σω μotκρι&. σου, ά.γιχπ'1)μέν-η μο\), πως θ&votβιχ μια: λιχμπιχ ά.φου 3ε e&τootve για: να: σε 8ω πως νιχ κοιτ&.ξω I'vιxv τοί.χο ποο 8ε θα: περvο3ιotβotιvεt ό rσκtος σου πως ν' ά.κoυμ~σω σ'ι'νιχ ΤΡOtπέζι ποο 3ε θ' &.κουμπας τιχ χέριιχ σου

53 μlcx φέτα ψωμι που 8ε θιχ τη μοφαζόμαστε πως να την ιχγγιζω ; ΜιΧ όσο π<ίει. και μεγαλώνε,. αύτος ό θόρυβος. Δεν lxer. τόπο νιχ κοr.μύjθε!ς. Γωνιοα. 8tv ε!ν<χ" να, κιχ θ' -ησει.ς. 'Όχι., 8εν ε!νιχ,. δ &νεμος, φτ<ίνει. ιχπο πr.ο βαθr.oc. Κόψε λο,.π6ν, ιxγαπ1)μένύj, το σεντόν,. μας σκ(σε το φ6ρεμ<ί σου και βούλωσε τις χαραμ<ίsες. ΟΙ. &νθρωποι. ρ(χνουν βιοαστ,.κ«στο μπόγο τους 8λο το σπι. τ,.κό τους γι.«τι όλο τους το σπι.τ,.κο 8εν e!vcx,. \ λ' Ψ (!l. 'θ ',c" 'ζ, πιχριχ '-γο ωμ, ι:;νcx εν υμr.ο κ. -η OtγOtΠΎj τους στύ1 ωύ). f1ύ8 λ- ", " J. atepcx φ,.,.ouvtot" κot,. ΧOtνοντιχι. μεσot στη νυχτot. -1' μέ,... π -, Γ" στερot νουμε εμεf.ς. ου μενουμε ; ι.cxτι. μενουμε ; πως θ&νοι.γot μι.α. πόρτot OTcxv 8ε eιltcxve γι.α. να. σε σι )νocντ~σω πως να. 8ι.αβω ΙνOt κατώφλ" ιχφου 8ε θιlνotι. γι.α. να. σε βρ(7). "0 ~'θ \ - \ ζ' "έ χι., σε ot μπορουσot να. '1)σω μcxκρι.cx σου, αγαπύjμ νη μου. Μ.Ι: cx ' απο "ψ ε σ 'f!.λ u ες τ,.ς \ γωνr.ες \ μcxς - περ,.μενουν, ο,. c σνν ~ θ ρωπο,.. Δό \ \" Κ' c' έ 1 σε μου μ,.ιχ στ,.γμη το στομα σου. ετοι.μιχσ μου τυ μπόγο μου, l\1~p(a.

54 11 EtTιxv σα: ν&χε πεθ«vεt χ' ~ τελευτιχ(ιχ &.ν«μν'1)σύ) π«νω στ~ γ:η. t Ο &νεμος ~πιxφνε τις σκ'1)νές μας τις στηναμε κιχι τις ξιχν«παφνε. ΙΗ ομl.χ c t λ η περπιχτουσε - XOUTGΙXtVOVTιxc;, πιχνω '" GTtc; πετρες. Μ 'λ - λ'" \, ό εγιχ ιχ μαυριχ συρμιχτοπ εγμα.τιχ α.μπιχρωνιχν τον ουρα.ν Βρ«8tιχζε σ' δλο το στρατόπε80. Θέλαμε να: κοtτ«ξουμε μα: δλο κιχ! βρ«8tα.ζε. 'Όλο κιχ! πtο πολυ μ«κρα.tνε ό κόσμος. Θέλαμε ν' «κοόσουμε μα: δλο ΚΙΧ! φόσιχγε. 'Όλο κιχι μ&ς πλησια.ζε τ'οί) σκοποί) το β~μ«. Ποί) elvιxt λοtπον ~νιx χιχμόγελο να: μ&ς βεβα.tώσεt πως ό- π«ρχουμε κι(νη ~ φων~ ποί) V~VΙXt yttx vcx μ~ χα.θοuμε μες στη νόχτιχ. Θέλιχμε να θυμ'ηθοuμε μ4 εtχα.με πολλους νεκρούς v<i θ«ψουμε.

55 55 "1 στεριχ τέλεlωνε ~ ιχγγιχρε(ιχ και χτuποuσε σιωπύ)τηριο. ΚιχΙ τότε &.ρχ Ιζιχνε τα κλεφτοφιίναριχ, T t ΙΧότόμιχτιχ, οι κριχυγες &ρχ Lζε τότε ό φόβος, t, λ' " " \ 'ζ ΙΧΠ τιχ φυ or.klιx ιχκουυιχμε στη νυχτιχ να φωνιχ ουν άλτ μ~ όλο και χτύπαγε -η XΙXp8LιX μocς κocι ξocνιχφωνιίζocν IJ.AT. 'Έλεγες πως θα. πέθιχlνsς '1/ "σως νιχχες " KLO 'λ ας πε θ ιχνει ', " c, 'Cβ' τοση εl.τιχν '1j νυχτιχ κ '1j POl'1j ι " ο ιχνεμος 'ΟΙ πλ'1jυωμένοι δτιχν ενιωσες ξιχφνικ<χ '-νιχ χέρι να. ψιχχουλεόει στο σκοτιί8ι. '" 1~ ό ι κιχι νιχ σφlγγει το σικ σου χερι. Κ' είτιχν σα. ν&χε γενν'1)θετ ~ πρώτ'1) έλπι8ιχ πιίνω στη γη. ΤΙς μέρες μocς τρελλιχινει πιίντοτε ό νοτιιίς. c, λ O... "έ L πocσσιχ οι σπιχνε στον ιχγ ρα. - θ&λεγες ξεθιχμένιχ κόκκιχλιχ. ~EμεΤς κουβιχλαμε μεγάλες πέτρες &.π' το βουνο κου β α λιχμε - στ'1jν \ Π λ' ΙΧΤ'1) μιχς τιχ '1.λ μεγα; ιχ ιχυ 'λ' ιχκιιχ ιχπ "1 τι.ς κον- \ τocκιες το βρά8l κιχθόμιχστε στη σκ'1jvη κιχι μπιχλώνουμε τις φανέλες μας

56 λέμε κ&.νιχ &ate'lo σκιχβουμε με τιχ μιχτιιχ μιχς τον πiτο τ~ς καραβιχνας. Κιχ! ξαφνιιχζ6μαστε ποδ τα χέριιχ μrxς γ(νιχν γεριχ σοι 3υο χοντρες ιχρβόλες. "Εξω στ&θηκε μια στιγμ-η δ σκοπος κιχ! χιχσμουρήθηκε. Ό Πέτρος χιχμογελ&.ει. κιχθως σκ(ζει. τη φ63ριχ ΤΟ 1) και 3ένει την πληγή μ!χς δ γέρο - ΜΙΧθιος ~χει. 3υο μ&τιιχ ήρεμιχ Κ(Χ.! ΤΡ(Χ. σκοτωμένιχ ιχγ6 ρ Ι(Χ. κι δ 'Ηλ(ιχς λέει. : «έγω θιχ βρω τον τρ6πο νιχ πιχ(ζω φυσιχρμ6νι.κιχ» Ιτσι. λέει. δ Ήλ(ιχς : «έγω θιχ βρω τον τρ6πο vιx πα(ζω φυσιχρμ6νικιχ» κι. &ς τοδχουν κόψει. κιχ! τιχ 3u6 του χέρια. "'}' στεριχ ιχλλ&ζουμε κουβέντιχ. Κιχ! νιώθεις πως 3ε θ&φτιχνε δ κ6σμος να χωρέσει τοϋτο το, '( τρυπ"ο ιχντ σκyjνο πως θ~φτανε δμως -η κιχρ3,,& σου νιχ χωρέσει όλον τον κ6σμο. Κ' ltat κ&.θε βριχ3ι -η λrχμπιx lσβuνε τη μέρα μιχς. Κ, ~τσι Jl κιχ 'θ' ε μεριχ η t β ροχη, σ β υνει., ιχπ, " το χωμιχ -,,;,α 'β ημιχ-, τ&. μιχς. Κ α 'θ ε που " πιχφνουν ενιχν " συντροφ, 6 μας

57 ifle'i:c; του τοιμ«ζουμε τιχ pouxoc xoc! του 3Ινουμε το χέρι μocς,ir στεριχ β«ζουμε στ~ν!κρύ) την ΚOCΡΙΧβ«νιχ του. Νυχτώνει. Γρήγοριχ που πλ'ηθoc(νουν οι &3ειες ΚOCΡΙΧβιίνες στ~ γωνι«. Κ«ποιος θ&θελε νιχ β-ήξει, ~τσι yr.oct! 3εν ξέρει τι να. πεί: ένω ~νιxς &λλοι; atixetocr. &poc κιχι κοιτάει τα. xvιxptoc '",, έ Ι που ιχφ-ησιχν τιχ πιχπου,:σιιχ κε νου που πια. 3ε θ~ ξιχνocγuρισε". Π όσοι σόντροφοι &:λ-ήθεr.oc κοντ«στην ί3ιιχ λάμπιχ κιχι στην ί3ιιχ έλπ(3ιχ μπροστιχ στο ί3ιο ψωμι xoct στον ί3ιο θάνιχτο τ~ν &ριχ που κρυώνocμε (L(ic; σκεπιχσocν με τιχ (LocTr.oc τους ~",, - ι Δ ~,..,~ν ωριχ που πεινουσιχμε μιχς [lor.pocaocve τ ην Kιxpor.tχ τους. fl " Κ r. υτα.ν ειοτα.νε νtχ 'θ πε α.νουμε Ι ιχυτο",~- μιχς μι 'λ-ησιχν yr.cx '~ζ τ,ι ω-η.,, Τ "..., 'θ' οτε κ efler.c; μπορεσαμε να. πε ocνουμε. Kei:voc; ό σόντροφός μας ετχε ~να κιχφετι σκουφο κα.ι (Locc; τον φέρανε πλ1)γωμένο τ~ν &ρα που βρά8ιαζε ",(, θ' "β 'λ' ωρoc που 1) μα.να του α.να ει το υχνο κα.ι θα. τρα.γου8α.νε οι γρόλλοι στους <pprfxtec; τ~ς πιχτρι- 8ας του. Τ ι "., β ι Κ θ' - β 'λ " β' λ ον ειχαν μερες ασtχνισε~. α ως Tou γα αμε τις α.ρ υ ες

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ. ειναι γιά δλους μας. Α, ι Ι, ι. υτο το αστερι ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Α ι Ι ι υτο το αστερι ειναι γιά δλους μας ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 1952 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 1952 ΦΥΣΑΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1953 (Παγκόσμ.ιο Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα