Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών"

Transcript

1 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων Τμήμα Οικονομικών Ερευνών Ιούνιος Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών (TOE) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για την κατασκευή δεικτών τιμών κατοικιών. Στην ενότητα δύο περιγράφεται σε συντομία η διαδικασία συλλογής των δεδομένων για σκοπούς κατασκευής των δεικτών. Στην ενότητα τρία αναφέρονται συνοπτικά οι διαδικασίες καθαρισμού και φιλτραρίσματος των συλλεχθέντων στοιχείων που αναπτύχθηκαν για την αφαίρεση ακραίων, ελλιπών ή πρόδηλα λανθασμένων καταχωρήσεων. Η μεθοδολογία δημιουργίας των δεικτών περιγράφεται στην τέταρτη ενότητα. 2. Συλλογή στοιχείων Η διαδικασία συλλογής στοιχείων για σκοπούς κατασκευής των δεικτών πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση συλλέχθηκαν αναδρομικά στοιχεία από το 2006 μέχρι το 2009, ενώ στη δεύτερη φάση συλλέχθηκαν στοιχεία από το 2010 και μετά σε τακτική βάση. Δεδομένου ότι μέχρι και το 2009 δεν υπήρχε βάση δεδομένων εκτιμήσεων ακινήτων, η ΜΟΠΑ προχώρησε κατά τη πρώτη φάση του έργου κατασκευής δεικτών στη συλλογή ιστορικών δεδομένων από σημαντικό αριθμό νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ). Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν τα έτη και αναφέρονται στο παρόν σημείωμα ως η Βάση Δεδομένων Ιστορικών Εκτιμήσεων (ΒΔΙΕ). Από τον Ιανουάριο του 2010 ξεκίνησε η δεύτερη φάση συλλογής στοιχείων κατά την οποία τα στοιχεία αποστέλλονται σε τυποποιημένη μορφή στην ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στην ΚΤΚ για το σκοπό αυτό. Στη βάση αυτή αποστέλλουν στοιχεία συνολικά δώδεκα ΝΧΙ τα οποία έχουν συμβληθεί με την ΚΤΚ μέσω μνημονίου συνεργασίας για το σκοπό κατασκευής δεικτών τιμών ακινήτων. Αυτή η βάση δεδομένων αναφέρεται στον παρόν υπόμνημα ως το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Εκτιμήσεων (ΑΣΔΕ). Σημειώνεται πως η αγοραία αξία μιας κατοικίας υπολογίζεται συνήθως με βάση τις τιμές συναλλαγής συγκρίσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην περιφέρεια της κατοικίας που εκτιμάται. Συνεπώς, η εκτιμημένη τιμή μπορεί να διαφέρει από την τιμή συναλλαγής, ιδίως εάν κατά τη περίοδο εκτίμησης υπήρξε πολύ περιορισμένος αριθμός συναλλαγών στην περιφέρεια της κατοικίας που εκτιμάται. Ως εκ τούτου, έχει διαπιστωθεί στη βιβλιογραφία 1 Στοιχεία για τα προηγούμενα έτη (πριν το 2006) δεν συμπεριλήφθηκαν στην βάση δεδομένων λόγω μη επαρκούς ετήσιου αριθμού παρατηρήσεων για σκοπούς κατασκευής δεικτών.

2 πως οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία εκτιμήσεων τείνουν να έχουν μικρότερες αυξομειώσεις από ότι οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία συναλλαγών. Επίσης, οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία εκτιμήσεων τείνουν να παρουσιάζουν μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με τις πραγματικές μεταβολές στις τιμές της αγοράς (Case και Wachter, 2005). Εντούτοις, οι δείκτες αυτοί μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη εικόνα των διακυμάνσεων στις τιμές της αγοράς. Επιπλέον, η πληθώρα των διαθέσιμων χαρακτηριστικών και ο μεγάλος αριθμός εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων Βάση δεδομένων ιστορικών εκτιμήσεων Δεδομένου ότι τα ιστορικά στοιχεία της ΒΔΙΕ έχουν συλλεχθεί αναδρομικά από τα διαφορά ΝΧΙ, αυτά παρουσιάζουν ανομοιογένεια ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία διαφέρουν ως προς τον αριθμό και το είδος των χαρακτηριστικών των ακινήτων που καλύπτουν, καθώς και ως προς τη μονάδα μέτρησης αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, διαφορετικά ΝΧΙ χρησιμοποιούσαν διαφορετική μονάδα μέτρησης του εμβαδού ενός ακινήτου, π.χ. τη σκάλα, το προστάθι, το τετραγωνικό πόδι, το εκτάριο, το δεκάριο ή το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον, η καταγραφή των στοιχείων από τα διαφορά ΝΧΙ διαφέρει ως προς τους κώδικες ονομασίας που χρησιμοποιούσαν για τις ίδιες μεταβλητές στα στοιχεία. Κατά συνέπεια, τα συλλεχθέντα ιστορικά στοιχεία ομοιογενοποιήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε μία βάση δεδομένων με ένα ενιαίο σύνολο χαρακτηριστικών ώστε να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς κατασκευής δεικτών. Συνολικά, για την περίοδο έχουν καταχωρηθεί στην ΒΔΙΕ μετά από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών καθαρισμού και φιλτραρίσματος, εκτιμήσεις για οικίες και εκτιμήσεις για διαμερίσματα Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο ΑΣΔΕ συλλέγονται σε μηνιαία βάση μέσω ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής στοιχείων το οποίο διασφαλίζει την τυποποίηση και ομοιογένεια τους. Συνολικά, από την αρχή του έργου, πάνω από εβδομήντα γραφεία που διενεργούν εκτιμήσεις και πάνω από 100 εκτιμητές υποβάλλουν στοιχεία στη ΠΣΕΚ μέσω των διαφόρων ΝΧΙ, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην ποικιλομορφία, συγκρισιμότητα και αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δεικτών, καθώς και στην ευρεία κάλυψη των διαφορετικών ειδών ακινήτων και γεωγραφικών περιοχών. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για κάθε τύπο ακινήτου (κατοικίες, εμπορικά υποστατικά, γη) 2. Για κάθε τύπο ακινήτου συλλέγονται έως και 57 χαρακτηριστικά τα οποία διαχωρίζονται με βάση την τοποθεσία, το χώρο και άλλες ποιοτικές και ποσοτικές παρατηρήσεις (βλέπε πίνακα 1). Ως αποτέλεσμα, η νέα βάση δεδομένων επιτρέπει βαθύτερη και πιο λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων. Η ποιότητα, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων του ΑΣΔΕ εξασφαλίζεται μέσω ειδικών αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου και επικύρωσης. Οι διαδικασίες αυτές είναι 2 Στο μέλλον, εκτός από τον υφιστάμενο δείκτη τιμών κατοικιών, προγραμματίζεται η δημιουργία ξεχωριστού δείκτη τιμών εμπορικών υποστατικών και γης. 2

3 ενσωματωμένες στη πλατφόρμα υποβολής στοιχείων της ΚΤΚ και εκτελούνται κατά τη στιγμή της καταχώρησης των στοιχείων στη βάση. Αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων με βάση μια σειρά κανόνων λογικής και αληθοφάνειας, οι οποίοι αφορούν κυρίως: Τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων στο σχετικό έντυπο. Τη διασφάλιση του σωστού τύπου πληροφόρησης για κάθε χαρακτηριστικό που αποστέλλεται (π.χ. αριθμητικά ψηφία, όπου απαιτούνται αριθμοί). Την ορθότητα των τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πεδίο: ακέραιες, μη αρνητικές ή απλές αριθμητικές τιμές, σωστές πολεοδομικές ζώνες, φύλα, σχέδια, κ.λ.π. Την εξασφάλιση έγκυρων τιμών για κάποιες μεταβλητές βάσει τυπικά προκαθορισμένου εύρους αριθμών (π.χ. ο χαρακτηριστικός αριθμός της επαρχίας γίνεται αποδεκτός όταν αυτός είναι ακέραιος και κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6). Τα στοιχεία καταχωρούνται στη στατιστική βάση δεδομένων εφόσον περάσουν με επιτυχία όλους τους ελέγχους και διαδικασίες επικύρωσης. Εκτός από τους μεμονωμένους ελέγχους επικύρωσης του κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά, εκτελούνται επίσης εσωτερικά και διασταυρωμένοι έλεγχοι επικύρωσης μεταξύ αριθμού χαρακτηριστικών προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η λογική συνέπεια και η αξιοπιστία των στοιχείων (π.χ. εξετάζεται από τις διασταυρωμένες διαδικασίες επικύρωσης εάν ο καταχωρημένος δήμος ή κοινοτική αρχή αντιστοιχεί στους δήμους και τις κοινοτικές αρχές της καταχωρημένης επαρχίας). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η ορθότητα των δεδομένων και αποφεύγονται τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα λόγω αντιφάσεων και λανθασμένων καταχωρήσεων στα στοιχεία. Για το 2010, συλλέχθηκαν συνολικά μετά από τη διεκπεραίωση των ελέγχων επικύρωσης, καθαρίσματος και φιλτραρίσματος, εκτιμήσεις οικιών και εκτιμήσεις διαμερισμάτων. 3. Διαδικασίες επεξεργασίας και φιλτραρίσματος των στοιχείων Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε ανάλυσης στα στοιχεία, αυτά υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και φιλτράρισμα ώστε να αφαιρεθούν τυχόν σφάλματα και ακραίες τιμές. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ιστορικών δεδομένων τα οποία δεν συλλέχθηκαν μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος υποβολής στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόστηκαν σε αυτά οι αυστηρότερες διαδικασίες επικύρωσης που ισχύουν για τα στοιχεία μετά το Οι διάφορες τεχνικές καθαρισμού και φιλτραρίσματος αναπτύχθηκαν με βάση την εμπειρική κατανομή της κάθε μεταβλητής του κάθε τύπου ακινήτου. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν ανεξάρτητα σε κάθε μία από τις μεταβλητές και για κάθε είδος ακινήτου ξεχωριστά. Αφαιρούνται για παράδειγμα εκτιμήσεις που έχουν καταχωρηθεί έχοντας αγοραία άξια για το ακίνητο μηδέν, εκτιμήσεις που αφορούν κατοικίες με καταχωρημένη ηλικία άνω των διακόσιων ετών, εκτιμήσεις με ελλιπή πληροφόρηση στο σύνολο των μεταβλητών κ.λ.π. Γενικά, η επεξεργασία και το φιλτράρισμα της κάθε μεταβλητής διεξάγεται είτε βάσει ευρέως διαδεδομένων στατιστικών τεχνικών (π.χ. χρησιμοποιείται η τεχνική των Stock και Watson, 2004, για τον καθαρισμό ακραίων τιμών 3

4 στις αγοραίες αξίες ανά τετραγωνικό μέτρο), είτε βάσει λογικής συνέπειας και αντικειμενικά αποδεκτών κριτηρίων. 4. Μεθοδολογία δημιουργίας δεικτών κατοικιών Για τη δημιουργία των διαφόρων δεικτών και υποδεικτών τιμών κατοικιών ακολουθήθηκε η ωφελιμιστική μεθοδολογία. Η τεχνική αυτή είναι μεταξύ των πλέον προηγμένων μεθόδων υπολογισμού δεικτών τιμών στη βιβλιογραφία, και η πλέον διαδεδομένη. Στη βιβλιογραφία θεωρείται δε ως η πλέον αξιόπιστη μέθοδος που χρησιμοποιείται στην πράξη (Gourieroux και Laferrere, 2006, Hoffman και Lorenz, 2006, Wen, Jia και Guo, 2005 και Maurer, Pitzer και Sebastian, 2004). Για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο παρόμοιες μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκαν από τους Platis και Nerouppo (2005) και Pashardes και Savva (2009). Η βασική αρχή της ωφελιμιστικής μεθοδολογίας στην κατασκευή δεικτών είναι ο καθορισμός της τιμής ενός ακινήτου με βάση το σύνολο των χαρακτηριστικών του τα οποία δεν έχουν παρατηρήσιμες αγοραίες αξίες. Δηλαδή, παρ όλο που η τιμή ενός ακινήτου εξαρτάται από την αξία που δίνει ο αγοραστής στο κάθε ένα από τα ποσοτικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά του ακινήτου (τοποθεσία, εμβαδόν, εγγύτητα στη θάλασσα, κ.λ.π.) εντούτοις οι τιμές του κάθε χαρακτηριστικού δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες. Μέσα από πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις, η ωφελιμιστική μεθοδολογία μπορεί να αναλύσει στατιστικά την τιμή ενός ακινήτου στα επιμέρους χαρακτηριστικά του ακινήτου (Thwaites και Wood, 2003). Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να διαχωρίσει τη διακύμανση των τιμών μεταξύ δύο περιόδων σε (α) αλλαγές στη σύνθεση των χαρακτηριστικών του ακινήτου και (β) σε αλλαγές στις συνθήκες ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των δεικτών που προκύπτουν από την ωφελιμιστική μεθοδολογία είναι συγκρίσιμα και ποιοτικά σταθερά, σε αντίθεση με εκείνα που προκύπτουν από άλλες μεθοδολογίες κατασκευής δεικτών όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία του υπολογισμού του απλού μέσου όρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα προκύπτει από το γεγονός ότι η εν λόγω τεχνική λαμβάνει υπόψη την ετερογενή φύση των διαφόρων φυσικών, δομικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, πέραν του εμβαδού, και κατά συνέπεια επιτρέπει τη ξεχωριστή επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών στην τιμή του ακινήτου. Ένα από τα πρώτα βασικά στάδια της δημιουργίας δείκτη τιμών κατοικιών με βάση την ωφελιμιστική μεθοδολογία είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων χαρακτηριστικών μιας κατοικίας τα οποία εξηγούν στατιστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αγοραία αξία της. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς το πώς μπορεί κανείς να επιλέξει τη σχέση αυτή μεταξύ αγοραίων τιμών και χαρακτηριστικών, αφού αυτή εξαρτάται από το είδος της αγοράς υπό εξέταση, όπως για παράδειγμα τα πολιτιστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της, το βιοτικό επίπεδο της χώρας κ.λ.π. Για τον καθορισμό των στατιστικά σημαντικότερων χαρακτηριστικών μιας τυπικής κατοικίας στην Κύπρο, εφαρμόστηκε από την ΜΟΠΑ μια εκτενής διαδικασία ανάλυσης των 4

5 στοιχείων με βάση συντελεστές συσχέτισης και στατιστικές μεθόδους παλινδρόμησης. Από την ανάλυση αυτή εξαιρέθηκαν μεταβλητές μεταξύ των οποίων βρέθηκε σχέση πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity). Tα χαρακτηριστικά τα οποία βρέθηκαν να καθορίζουν περίπου το 70% της αγοραίας αξίας των κατοικιών στις βάσεις δεδομένων της ΚΤΚ είναι τα ακόλουθα: Χαρακτηριστικά μεγέθους, τα οποία εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής μιας κατοικίας: το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων, το εμβαδόν των καλυμμένων και ακάλυπτων βεραντών και ο αριθμός υπνοδωματίων. Χαρακτηριστικά ποιότητας της κατοικίας: η ηλικία της κατοικίας, ο βαθμός συντήρησης και ο βαθμός πολυτέλειάς της. Χαρακτηριστικά τοποθεσίας: η επαρχία στην οποία ανήκει η κατοικία, η πολεοδομική ζώνη και επομένως ο συντελεστής δόμησης, αν είναι κτισμένη σε τουριστική περιοχή και αν έχει θέα τη θάλασσα. Η ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης και κεντρικών μονάδων κλιματισμού. Για τις οικίες μόνο: η διάκριση μεταξύ ανεξάρτητης οικίας, ημιανεξάρτητης οικίας και μεζονέτας, αν η οικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο ή χωράφι, η έκταση της οικίας και αν αυτή ανήκει σε αγροτική ή αστική περιοχή. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ωφελιμιστικής μεθοδολογίας στα στοιχεία εκτιμήσεων της ΚΤΚ, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από την πιο πάνω ανάλυση, χρησιμοποιούνται μετέπειτα για την κατασκευή των διαφόρων δεικτών και υποδεικτών τιμών κατοικιών. Οι δείκτες αυτοί είναι τύπου Fisher και υπολογίζονται με βάση το γεωμετρικό μέσο όρο των δεικτών Laspeyres και Paasche. Οι δείκτες Fisher προτιμούνται στη βιβλιογραφία καθώς αποφεύγουν τις διάφορες ελλείψεις και αδυναμίες των δεικτών Paasche και Laspeyres. Για παράδειγμα, ο δείκτης Laspeyres τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε κατοικίες των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί ενώ ο δείκτης Paasche τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε κατοικίες των οποίων οι τιμές έχουν μειωθεί (Diewert, 1976 και 2004). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο άθροισμα των δύο ανά τύπο δεικτών τιμών, δηλαδή οικιών και διαμερισμάτων, με βάση τον ανά τρίμηνο αριθμό παρατηρήσεών τους, υπολογίζεται ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις ωφελιμιστικές παλινδρομήσεις και τους παραχθέντες δείκτες επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, ευρωστία και εγκυρότητα τους. Αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή προσδιορισμού (R 2 πάνω από 0,65), εξαιρετικά στατιστικά σημαντικούς συντελεστές (σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1%) και μικρά διαστήματα εμπιστοσύνης για τους εκτιμώμενους συντελεστές. 5. Καταληκτικό σχόλιο Όπως προαναφέρθηκε, η ετοιμασία των δεικτών τιμών κατοικιών με την υφιστάμενη μεθοδολογία βασίζεται σε εκτιμήσεις ακινήτων όπως αυτές καταγράφονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση από γραφεία εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς παραχώρησης δανείων. Οι εκτιμήσεις αυτές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές αγοραπωλησιών ακινήτων και αποτελούν εναλλακτική επιλογή στοιχείων για τη δημιουργία δεικτών τιμών ακίνητης περιουσίας. 5

6 Η δημιουργία δεικτών τιμών αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία τόσο από στατιστικής όσο και από ακαδημαϊκής σκοπιάς, γεγονός που υπογραμμίζει τη χρησιμότητα ύπαρξης εναλλακτικών διαθέσιμων δεικτών, αφού κανένας δείκτης από μόνος του δεν συγκεντρώνει όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα, ούτε και αποκλείει όλα τα πιθανά μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο δείκτη 3. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι άλλοι δείκτες που υπάρχουν για την κυπριακή αγορά ακινήτων δεν προβλέπεται να καταγράφουν τα ίδια αριθμητικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι μεθοδολογίες ή/και η βάση δεδομένων που χρησιμοποιούνται διαφέρουν, αναμένεται όμως να έχουν ως επί το πλείστον τις ίδιες τάσεις. Βιβλιογραφία Case, B and S. Wachter (2005) Residential real estate price indices as financial soundness indicators: methodological issues, in Real estate indicators and financial stability, BIS Papers 21, April. Diewert, W.E. (1976) Exact and superlative index numbers Journal of Econometrics, 4(2): Diewert, W.E. (2004) A new axiomatic approach to index number theory, Discussion Paper 05, Department of Economics, University of British Columbia. Fleming, M. and J. Nellis (1984) The Halifax house price index: technical details, Halifax Building Society. Nationwide House Price Index (2010) The Nationwide house price index methodology, Nationwide. Gourieroux, C. and A. Laferrere (2006) Managing hedonic housing price indexes: the French experience", paper presented at the OECD-IMF Workshop on Real Estate Price Indexes, Paris, 6-7 November. Hoffman, J. and A. Lorenz (2006) Real estate price indices for Germany: past, present and future", paper presented at the OECD-IMF Workshop on Real Estate Price Indexes, Paris, 6-7 November. Maurer, R., M. Pitzer and S. Sebastian (2004) Construction of a transaction based real estate index for the Paris housing market", Journal of the German Statistical Society (Allgemeines Statistisches Archiv), 88: McAllister, P. and F. Fuerst (2010) Constructing real estate indices for Cyprus: an evaluation of the options, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Cyprus. 3 Βλέπε για παράδειγμα τους δείκτες τιμών ακίνητης περιουσίας Halifax (1984) και Nationwide (2010) στο Ηνωμένο Βασίλειο, BuySell δείκτη τιμών ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από Platis και Nerouppo (2005), δείκτη προσφερόμενης τιμής ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από Pashardes και Savva (2009) και RICS δείκτη ακινήτων στην Κύπρο από McAllister και Fuerst (2010). 6

7 Pashardes, P. and C. S. Savva (2009) House prices in Cyprus, University of Cyprus Economic Research Centre Policy Paper 01. Stock, J.H. and M. W. Watson (2004) Combination forecasts of output growth in a sevencountry data set, Journal of Forecasting, 23(6): Platis, S. and M. Nerouppos (2005) Asking price and transaction-based indices for the Cyprus housing market (rebased), BuySell Cyprus Real Estate, November. Thwaites, G and R. Wood (2003) The measurement of house prices", Bank of England Quarterly Bulletin, Spring. Wen, H., S. Jia and X. Guo (2005) Hedonic price analysis of urban housing: an empirical research of Hangzhou, China", Journal of Zhejiang University SCIENCE, 6A(8):

8 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά που συλλέγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων Μεταβλητές χρόνου 30 Χώρος πρόσοψης 1 Ημερομηνία εκτίμησης 31 Βάθος καταστήματος Πληροφορίες εκτίμησης Χαρακτηριστικά κτιρίου 2 Μερίδιο της ιδιοκτησίας που εκτιμήθηκε 32 Δομημένη καλωδίωση 33 Υπερυψωμένα δάπεδα Μεταβλητές εκτίμησης 34 Ψευδοροφές 3 Αγοραία αξία ακινήτου 35 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από μπλοκ 4 Εκτιμώμενη περιορισμένη τιμή υλοποίησης 36 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από πάνελ ινών 5 Αγοραία αξία της γης 37 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από τούβλα και σοβά 6 Εκτιμώμενη περιορισμένη υλοποίηση τιμή της γης 38 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις-ψευδάργυρος 39 Στέγη με μεταλλικές διαβάσεις και πάνελ Μεταβλητές τύπου ακινήτου 40 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις και ψευδάργυρο και 7 Τύπος ακινήτου θερμομονωτικό υλικό 8 Τύπος κατοικίας: μονοκατοικία / ημιανεξάρτητη / ενωμένη 41 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις και πλάκες αμιάντου 9 Υπό κατασκευή /ανάπτυξη 42 Ομαλό δάπεδο από μπετόν 43 Ομαλό τσιμεντένιο πάτωμα και χρώμα hepoxy Εσωτερικά χαρακτηριστικά ακινήτου 44 Κεραμικά πλακάκια 10 Αριθμός υπνοδωματίων 45 Κυματιστό έδαφος 11 Αριθμός των αποχωρητηρίων 12 Κουζίνα Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου 13 Ντουλάπια / αποδυτήρια (για υποστατικά) 46 Ηλικία 47 Είδος γραφείου Εξωτερικά χαρακτηριστικά ακινήτου 48 Ποιότητα της κατοικίας: υπέρ πολυτελής / πολυτελής / συνήθης / 14 Πλευρές παραθύρων Υπό συνήθης / κακή 15 Αριθμός καλυμμένων χώρων στάθμευσης 49 Συντήρηση: πολύ καλή / καλή / μέση / χείριστη 16 Αριθμός ακάλυπτων χώρων στάθμευσης 50 Διατηρητέο κτίριο 17 Πισίνα: ιδιωτική / κοινή / όχι 51 Σχήμα Χαρακτηριστικά μεγέθους ακινήτου Χαρακτηριστικά υπηρεσιών ακινήτου 18 Έκταση 52 Κλιματισμός: split units / κεντρικός / όχι 19 Εσωτερική στεγασμένη επιφάνεια κτιρίου 53 Εξαερισμός 20 Υπόγειος χώρος κτιρίου 54 Κεντρική θέρμανση 21 Ισόγειος χώρος κτιρίου 55 Σύστημα πυρασφάλειας 22 Χώρος ημιόροφου 56 Σύστημα συναγερμού 23 Χώρος άλλων ορόφων 57 Ασανσέρ 24 Χώρος γραφείου 25 Εκθεσιακός χώρος Νομοθετικά χαρακτηριστικά ακινήτου 26 Χώρος σκεπαστών βεραντών 58 Ακίνητο με τίτλο ιδιοκτησίας 27 Χώρος ακάλυπτων βεραντών 59 Πολεοδομική / οικοδομική άδεια 28 Αποθηκευτικός χώρος κτιρίου 29 Συνολική ενοποιημένη έκταση ανά είδος ακινήτου 8

9 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά περιοχής 60 Επαρχία 80 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών (νερού και ηλεκτρικής ενέργειας) 61 Δήμος 81 Προσβασιμότητα: δυσπρόσιτα / δημόσιος δρόμος (άσφαλτος / 62 Κοινοτική αρχή χωματόδρομος) /μονόδρομος / δρόμος για καταχώρηση / μονοπάτι 63 Τεμάχιο 82 Δυνατότητες ανάπτυξης 64 Φύλλο 83 Δίπλα σε χώρο πρασίνου 65 Σχέδιο 84 Κοντά σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεις 66 Νέος κώδικας τεμαχίων 85 Κοντινά σε υποσταθμό ηλεκτρικής 67 Οικοδομικό τετράγωνο 68 Αριθμός εγγραφής Χρήση ακινήτου 69 Αριθμός οικοπέδου 86 Υπόκειται στον περί ελέγχου ενοικιάσεων νόμο 70 Πολεοδομική ζώνη 87 Κατοχή 71 Ποσοστό πολεοδομικής ζώνης προς έδαφος ακινήτου 100% 88 Μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλεται 89 Υπόκειται σε τόκο ζωής Χαρακτηριστικά θέσης ακινήτου 90 Άλσος / καλλιεργούμενη γη 72 Αριθμός κατοικιών στο οικόπεδο / χωράφι 91 Περιοχή που έχει ανακατανεμηθεί 73 Αριθμός διαμερισμάτων στο κτίριο 92 Σε διαδικασία κατανομής 74 Θέα: αδιάκοπη / περιορισμένη / θάλασσα / βουνό / πράσινο / άλλη 75 Σε σχέση με το δρόμο: στο επίπεδο δρόμου / κάτω από δρόμο / πάνω από δρόμο 76 Θέση οικοπέδου: γωνία / κανονική 77 Δίπλα σε πεζόδρομο 78 Σε αδιέξοδο 79 Όροφος: ημιυπόγειο / ισόγειο / ημιόροφος / ρετιρέ / άλλα 9

Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών

Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ Συνήθεις Ερωτήσεις: Δείκτες Τιμών Κατοικιών 1. Τι είναι Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ); Δείκτης Τιμών Κατοικιών είναι ένας δείκτης, μία ένδειξη δηλαδή, η οποία μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3 ο Τρίμηνο Σημάδια πορείας σταθεροποίησης στις τιμές των κατοικιών Η περαιτέρω επιβράδυνση των τριμηνιαίων μειώσεων των τιμών κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 1 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 12 Συνεχίζεται η πτώση τιμών και το 12 Οι τιμές κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) υποχώρησαν περαιτέρω κατά 1% το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2 ο Τρίμηνο 2014 Συνεχίστηκε με επιβράδυνση η πτώση στις τιμές κατοικιών κατά το 2 ο του 2014 Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ετήσια Ανασκόπηση 21-211 Κατά την περίοδο 21-211 η κυπριακή αγορά ακινήτων παρουσίασε σημαντική κάμψη η οποία αποτυπώθηκε στις μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Κατοικία. Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε!

Ευέλικτη Κατοικία. Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε! Ευέλικτη Κατοικία Ανάπτυξη Ανεξάρτητων Κατοικιών όπου και όπως την θέλετε! Ευέλικτη Κατοικία περιγραφή ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Με την έννοια αυτή η τελική κατοικία διαμορφώνεται κατά παραγγελία! Ο αγοραστής

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος

Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών. Το σπίτι μου. Το παρόν μου. Το μέλλον μου. Λεμεσσός - Κύπρος Πανέμορφα διαμερίσματα σε μοντέρνο συγκρότημα κατοικιών Το σπίτι μου Το παρόν μου Το μέλλον μου Λεμεσσός - Κύπρος Η Περιοχή Η Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 1 Οικονομία - ΑΕΠ & Ανεργία ΑΕΠ Ανεργία 6.0% 14.0% 4.0% 12.0% 2.0% 10.0% 0.0% -2.0% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 8.0% 6.0%

Διαβάστε περισσότερα

Chapo. Charilaos Apostolides Public Ltd

Chapo. Charilaos Apostolides Public Ltd CHAPO NEFELI Charilaos Apostolides Public Ltd Chapo 2 Η Charilaos Apostolides Public Ltd (CHAPO) στα 60 χρόνια παρουσίας της τόσο στην αγορά της Κύπρου όσο και του εξωτερικού, έχει καθιερωθεί σαν μια από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Οδηγίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Εκσυγχρονισμού Εγγραφής για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης από τις αρμόδιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Λευκωσία Ναύπλιο Στην περιοχή του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας, η TOFARCO θα ανεγείρει 4 κατοικίες. Η περιοχή απέχει 15 λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας, μόλις 5 λεπτά από τα Λατσιά με τα πολυσύχναστα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37

Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κοντά σας από το 1978 Ενοικιάσεις Αγορές Πωλήσεις Εκτιμήσεις Ακινήτων Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων Εμπειρογνωμοσύνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τηλ.: +30 (2271) 02 51 37 Κινητό: +30 (6932) 75 66 57 +30 (6945) 34

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/

Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/ 1 Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/ 2 0 1 6 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται προσφορές για πώληση των πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 Πειραιασ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9

Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ειδικές περιπτώσεις απεικόνισης δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9 ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Λογιστής Φοροτεχνικός Α τάξης Η δήλωση στοιχείων ακινήτων, γνωστή ως «έντυπο Ε9», περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μετράμε την διασπορά;

Γιατί μετράμε την διασπορά; Γιατί μετράμε την διασπορά; Παράδειγμα Δίνεται το ετήσιο ποσοστό κέρδους δύο επιχειρήσεων για 6 χρόνια. Αν έπρεπε να επιλέξετε την μετοχή μιας εκ των 2 με κριτήριο το ποσοστό κέρδους αυτά τα 6 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Κονίτσης 12 Γουδί Γραφεία Αθήνας: Μετεώρων 21 5ος όροφος, Παγκράτι 116 31 Τηλ.: +30 2107525331, +30 6932656403 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Θήβα ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΩΝ ΘΗΒΑ Στρόβολος Θήβα Θήβα Η TOFARCO αναπτύσσει το έργο ΘΗΒΑ που αποτελείται από δέκα διαμερίσματα στην καρδιά του παλαιού Στροβόλου στην περιοχή Αγία Μαρίνα. Το έργο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θεωρήστε το παράδειγμα που αναφέρεται στη συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων σε ένα εργαστήριο σε σχέση με τις οκτώ μεταβλητές που ορίστηκαν εκεί. (Χ =ηλικία, Χ =φύλο, Χ =εβδομαδιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

SANS SOUCIS. Ακρόπολη

SANS SOUCIS. Ακρόπολη SANS SOUCIS Ακρόπολη SANS SOUCIS Η οδός Σαν Σουσί (προέκταση της οδού Ιφιγένειας) στην καρδιά της Ακρόπολης θα αποκτήσει σύντομα ένα πραγματικό στολίδι αφού εκεί αναπτύσσει η TOFARCO ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/8/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Μάιος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης.

Χάλκη. Επιπλέον τα ρετιρέ διαθέτουν roof garden, ενώ τα διαμερίσματα στο ισόγειο απολαμβάνουν κήπο αποκλειστικής χρήσης. ΧΑΛΚΗ Aγλαντζιά Χάλκη Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικιστικό έργο υψηλών προδιαγραφών αναπτύσσει η Tofarco. Το έργο βρίσκεται σε μια εξαιρετικά προνομιούχα, καθαρά οικιστική περιοχή, στη συμβολή των οδών Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Εγκριμένο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΔΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, Ιούνιος 2008 P Σεπτεμβρίου 2 Το «Σχέδιο Περιοχής Παλαιού Πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 1: Στατιστική Επεξεργασία Μετρήσεων Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 11/6/12 ΠΜ 256/11 Τριώροφη κατοικία στο ½ τεμάχιο (ανατολικά) 530 54/510402 Νικόλαος ιώροφη κατοικία στο ½ 11/6/12 ΠΜ 256/11 τεμάχιο (δυτικά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%.

ΠΟΣΟΣΤΟ Καταχωρούμε το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκμισθωτών, πρέπει το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών να είναι 100%. Α.Φ.Μ πεδία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ Καταχωρούμε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή ή σε περίπτωση περισσοτέρων, τον ΑΦΜ ενός εκάστου. Για να καταχωρήσουμε επόμενο ΑΦΜ εκμισθωτή πατάμε το σημάδι με τον πράσινο σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου Ιανουαρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21/4/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

γνώση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ CHELCO VAT LTD ΓΝΩΣΗ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΚΔΟΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 CHELCO VAT LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ Του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΕΛΕΠΗ, Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΕΥΧΟΣ 3 γνώση Η θεωρητική και πρακτική κατανόηση ενός θέματος η οποία βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (1998-2008) Σύνοψη έρευνας Η Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες έχει εξετάσει το ζήτημα της προσιτότητας αγοράς κατοικίας από Κύπριους κατά την περίοδο 1998-2008. Συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/9/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : 2012 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 %

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13/9/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 % ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 12/7/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 12/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/7/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 13/07/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 13/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13/07/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το

Διαβάστε περισσότερα