Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών"

Transcript

1 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Μεθοδολογία Δημιουργίας Δεικτών Τιμών Κατοικιών Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων Τμήμα Οικονομικών Ερευνών Ιούνιος Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Οικονομικών Ερευνών (TOE) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για την κατασκευή δεικτών τιμών κατοικιών. Στην ενότητα δύο περιγράφεται σε συντομία η διαδικασία συλλογής των δεδομένων για σκοπούς κατασκευής των δεικτών. Στην ενότητα τρία αναφέρονται συνοπτικά οι διαδικασίες καθαρισμού και φιλτραρίσματος των συλλεχθέντων στοιχείων που αναπτύχθηκαν για την αφαίρεση ακραίων, ελλιπών ή πρόδηλα λανθασμένων καταχωρήσεων. Η μεθοδολογία δημιουργίας των δεικτών περιγράφεται στην τέταρτη ενότητα. 2. Συλλογή στοιχείων Η διαδικασία συλλογής στοιχείων για σκοπούς κατασκευής των δεικτών πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση συλλέχθηκαν αναδρομικά στοιχεία από το 2006 μέχρι το 2009, ενώ στη δεύτερη φάση συλλέχθηκαν στοιχεία από το 2010 και μετά σε τακτική βάση. Δεδομένου ότι μέχρι και το 2009 δεν υπήρχε βάση δεδομένων εκτιμήσεων ακινήτων, η ΜΟΠΑ προχώρησε κατά τη πρώτη φάση του έργου κατασκευής δεικτών στη συλλογή ιστορικών δεδομένων από σημαντικό αριθμό νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ). Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν τα έτη και αναφέρονται στο παρόν σημείωμα ως η Βάση Δεδομένων Ιστορικών Εκτιμήσεων (ΒΔΙΕ). Από τον Ιανουάριο του 2010 ξεκίνησε η δεύτερη φάση συλλογής στοιχείων κατά την οποία τα στοιχεία αποστέλλονται σε τυποποιημένη μορφή στην ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στην ΚΤΚ για το σκοπό αυτό. Στη βάση αυτή αποστέλλουν στοιχεία συνολικά δώδεκα ΝΧΙ τα οποία έχουν συμβληθεί με την ΚΤΚ μέσω μνημονίου συνεργασίας για το σκοπό κατασκευής δεικτών τιμών ακινήτων. Αυτή η βάση δεδομένων αναφέρεται στον παρόν υπόμνημα ως το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Εκτιμήσεων (ΑΣΔΕ). Σημειώνεται πως η αγοραία αξία μιας κατοικίας υπολογίζεται συνήθως με βάση τις τιμές συναλλαγής συγκρίσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην περιφέρεια της κατοικίας που εκτιμάται. Συνεπώς, η εκτιμημένη τιμή μπορεί να διαφέρει από την τιμή συναλλαγής, ιδίως εάν κατά τη περίοδο εκτίμησης υπήρξε πολύ περιορισμένος αριθμός συναλλαγών στην περιφέρεια της κατοικίας που εκτιμάται. Ως εκ τούτου, έχει διαπιστωθεί στη βιβλιογραφία 1 Στοιχεία για τα προηγούμενα έτη (πριν το 2006) δεν συμπεριλήφθηκαν στην βάση δεδομένων λόγω μη επαρκούς ετήσιου αριθμού παρατηρήσεων για σκοπούς κατασκευής δεικτών.

2 πως οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία εκτιμήσεων τείνουν να έχουν μικρότερες αυξομειώσεις από ότι οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία συναλλαγών. Επίσης, οι δείκτες τιμών με βάση στοιχεία εκτιμήσεων τείνουν να παρουσιάζουν μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με τις πραγματικές μεταβολές στις τιμές της αγοράς (Case και Wachter, 2005). Εντούτοις, οι δείκτες αυτοί μπορούν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική και αξιόπιστη εικόνα των διακυμάνσεων στις τιμές της αγοράς. Επιπλέον, η πληθώρα των διαθέσιμων χαρακτηριστικών και ο μεγάλος αριθμός εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων Βάση δεδομένων ιστορικών εκτιμήσεων Δεδομένου ότι τα ιστορικά στοιχεία της ΒΔΙΕ έχουν συλλεχθεί αναδρομικά από τα διαφορά ΝΧΙ, αυτά παρουσιάζουν ανομοιογένεια ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία διαφέρουν ως προς τον αριθμό και το είδος των χαρακτηριστικών των ακινήτων που καλύπτουν, καθώς και ως προς τη μονάδα μέτρησης αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, διαφορετικά ΝΧΙ χρησιμοποιούσαν διαφορετική μονάδα μέτρησης του εμβαδού ενός ακινήτου, π.χ. τη σκάλα, το προστάθι, το τετραγωνικό πόδι, το εκτάριο, το δεκάριο ή το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον, η καταγραφή των στοιχείων από τα διαφορά ΝΧΙ διαφέρει ως προς τους κώδικες ονομασίας που χρησιμοποιούσαν για τις ίδιες μεταβλητές στα στοιχεία. Κατά συνέπεια, τα συλλεχθέντα ιστορικά στοιχεία ομοιογενοποιήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε μία βάση δεδομένων με ένα ενιαίο σύνολο χαρακτηριστικών ώστε να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς κατασκευής δεικτών. Συνολικά, για την περίοδο έχουν καταχωρηθεί στην ΒΔΙΕ μετά από την εκτέλεση όλων των διαδικασιών καθαρισμού και φιλτραρίσματος, εκτιμήσεις για οικίες και εκτιμήσεις για διαμερίσματα Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων Τα στοιχεία που υποβάλλονται στο ΑΣΔΕ συλλέγονται σε μηνιαία βάση μέσω ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής στοιχείων το οποίο διασφαλίζει την τυποποίηση και ομοιογένεια τους. Συνολικά, από την αρχή του έργου, πάνω από εβδομήντα γραφεία που διενεργούν εκτιμήσεις και πάνω από 100 εκτιμητές υποβάλλουν στοιχεία στη ΠΣΕΚ μέσω των διαφόρων ΝΧΙ, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στην ποικιλομορφία, συγκρισιμότητα και αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δεικτών, καθώς και στην ευρεία κάλυψη των διαφορετικών ειδών ακινήτων και γεωγραφικών περιοχών. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών για κάθε τύπο ακινήτου (κατοικίες, εμπορικά υποστατικά, γη) 2. Για κάθε τύπο ακινήτου συλλέγονται έως και 57 χαρακτηριστικά τα οποία διαχωρίζονται με βάση την τοποθεσία, το χώρο και άλλες ποιοτικές και ποσοτικές παρατηρήσεις (βλέπε πίνακα 1). Ως αποτέλεσμα, η νέα βάση δεδομένων επιτρέπει βαθύτερη και πιο λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων. Η ποιότητα, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων του ΑΣΔΕ εξασφαλίζεται μέσω ειδικών αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου και επικύρωσης. Οι διαδικασίες αυτές είναι 2 Στο μέλλον, εκτός από τον υφιστάμενο δείκτη τιμών κατοικιών, προγραμματίζεται η δημιουργία ξεχωριστού δείκτη τιμών εμπορικών υποστατικών και γης. 2

3 ενσωματωμένες στη πλατφόρμα υποβολής στοιχείων της ΚΤΚ και εκτελούνται κατά τη στιγμή της καταχώρησης των στοιχείων στη βάση. Αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων με βάση μια σειρά κανόνων λογικής και αληθοφάνειας, οι οποίοι αφορούν κυρίως: Τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων στο σχετικό έντυπο. Τη διασφάλιση του σωστού τύπου πληροφόρησης για κάθε χαρακτηριστικό που αποστέλλεται (π.χ. αριθμητικά ψηφία, όπου απαιτούνται αριθμοί). Την ορθότητα των τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το πεδίο: ακέραιες, μη αρνητικές ή απλές αριθμητικές τιμές, σωστές πολεοδομικές ζώνες, φύλα, σχέδια, κ.λ.π. Την εξασφάλιση έγκυρων τιμών για κάποιες μεταβλητές βάσει τυπικά προκαθορισμένου εύρους αριθμών (π.χ. ο χαρακτηριστικός αριθμός της επαρχίας γίνεται αποδεκτός όταν αυτός είναι ακέραιος και κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6). Τα στοιχεία καταχωρούνται στη στατιστική βάση δεδομένων εφόσον περάσουν με επιτυχία όλους τους ελέγχους και διαδικασίες επικύρωσης. Εκτός από τους μεμονωμένους ελέγχους επικύρωσης του κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά, εκτελούνται επίσης εσωτερικά και διασταυρωμένοι έλεγχοι επικύρωσης μεταξύ αριθμού χαρακτηριστικών προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η λογική συνέπεια και η αξιοπιστία των στοιχείων (π.χ. εξετάζεται από τις διασταυρωμένες διαδικασίες επικύρωσης εάν ο καταχωρημένος δήμος ή κοινοτική αρχή αντιστοιχεί στους δήμους και τις κοινοτικές αρχές της καταχωρημένης επαρχίας). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η ορθότητα των δεδομένων και αποφεύγονται τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα λόγω αντιφάσεων και λανθασμένων καταχωρήσεων στα στοιχεία. Για το 2010, συλλέχθηκαν συνολικά μετά από τη διεκπεραίωση των ελέγχων επικύρωσης, καθαρίσματος και φιλτραρίσματος, εκτιμήσεις οικιών και εκτιμήσεις διαμερισμάτων. 3. Διαδικασίες επεξεργασίας και φιλτραρίσματος των στοιχείων Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε ανάλυσης στα στοιχεία, αυτά υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία και φιλτράρισμα ώστε να αφαιρεθούν τυχόν σφάλματα και ακραίες τιμές. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ιστορικών δεδομένων τα οποία δεν συλλέχθηκαν μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος υποβολής στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εφαρμόστηκαν σε αυτά οι αυστηρότερες διαδικασίες επικύρωσης που ισχύουν για τα στοιχεία μετά το Οι διάφορες τεχνικές καθαρισμού και φιλτραρίσματος αναπτύχθηκαν με βάση την εμπειρική κατανομή της κάθε μεταβλητής του κάθε τύπου ακινήτου. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν ανεξάρτητα σε κάθε μία από τις μεταβλητές και για κάθε είδος ακινήτου ξεχωριστά. Αφαιρούνται για παράδειγμα εκτιμήσεις που έχουν καταχωρηθεί έχοντας αγοραία άξια για το ακίνητο μηδέν, εκτιμήσεις που αφορούν κατοικίες με καταχωρημένη ηλικία άνω των διακόσιων ετών, εκτιμήσεις με ελλιπή πληροφόρηση στο σύνολο των μεταβλητών κ.λ.π. Γενικά, η επεξεργασία και το φιλτράρισμα της κάθε μεταβλητής διεξάγεται είτε βάσει ευρέως διαδεδομένων στατιστικών τεχνικών (π.χ. χρησιμοποιείται η τεχνική των Stock και Watson, 2004, για τον καθαρισμό ακραίων τιμών 3

4 στις αγοραίες αξίες ανά τετραγωνικό μέτρο), είτε βάσει λογικής συνέπειας και αντικειμενικά αποδεκτών κριτηρίων. 4. Μεθοδολογία δημιουργίας δεικτών κατοικιών Για τη δημιουργία των διαφόρων δεικτών και υποδεικτών τιμών κατοικιών ακολουθήθηκε η ωφελιμιστική μεθοδολογία. Η τεχνική αυτή είναι μεταξύ των πλέον προηγμένων μεθόδων υπολογισμού δεικτών τιμών στη βιβλιογραφία, και η πλέον διαδεδομένη. Στη βιβλιογραφία θεωρείται δε ως η πλέον αξιόπιστη μέθοδος που χρησιμοποιείται στην πράξη (Gourieroux και Laferrere, 2006, Hoffman και Lorenz, 2006, Wen, Jia και Guo, 2005 και Maurer, Pitzer και Sebastian, 2004). Για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο παρόμοιες μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκαν από τους Platis και Nerouppo (2005) και Pashardes και Savva (2009). Η βασική αρχή της ωφελιμιστικής μεθοδολογίας στην κατασκευή δεικτών είναι ο καθορισμός της τιμής ενός ακινήτου με βάση το σύνολο των χαρακτηριστικών του τα οποία δεν έχουν παρατηρήσιμες αγοραίες αξίες. Δηλαδή, παρ όλο που η τιμή ενός ακινήτου εξαρτάται από την αξία που δίνει ο αγοραστής στο κάθε ένα από τα ποσοτικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά του ακινήτου (τοποθεσία, εμβαδόν, εγγύτητα στη θάλασσα, κ.λ.π.) εντούτοις οι τιμές του κάθε χαρακτηριστικού δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες. Μέσα από πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις, η ωφελιμιστική μεθοδολογία μπορεί να αναλύσει στατιστικά την τιμή ενός ακινήτου στα επιμέρους χαρακτηριστικά του ακινήτου (Thwaites και Wood, 2003). Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να διαχωρίσει τη διακύμανση των τιμών μεταξύ δύο περιόδων σε (α) αλλαγές στη σύνθεση των χαρακτηριστικών του ακινήτου και (β) σε αλλαγές στις συνθήκες ισορροπίας της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των δεικτών που προκύπτουν από την ωφελιμιστική μεθοδολογία είναι συγκρίσιμα και ποιοτικά σταθερά, σε αντίθεση με εκείνα που προκύπτουν από άλλες μεθοδολογίες κατασκευής δεικτών όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία του υπολογισμού του απλού μέσου όρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα προκύπτει από το γεγονός ότι η εν λόγω τεχνική λαμβάνει υπόψη την ετερογενή φύση των διαφόρων φυσικών, δομικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, πέραν του εμβαδού, και κατά συνέπεια επιτρέπει τη ξεχωριστή επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών στην τιμή του ακινήτου. Ένα από τα πρώτα βασικά στάδια της δημιουργίας δείκτη τιμών κατοικιών με βάση την ωφελιμιστική μεθοδολογία είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων χαρακτηριστικών μιας κατοικίας τα οποία εξηγούν στατιστικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αγοραία αξία της. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς το πώς μπορεί κανείς να επιλέξει τη σχέση αυτή μεταξύ αγοραίων τιμών και χαρακτηριστικών, αφού αυτή εξαρτάται από το είδος της αγοράς υπό εξέταση, όπως για παράδειγμα τα πολιτιστικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της, το βιοτικό επίπεδο της χώρας κ.λ.π. Για τον καθορισμό των στατιστικά σημαντικότερων χαρακτηριστικών μιας τυπικής κατοικίας στην Κύπρο, εφαρμόστηκε από την ΜΟΠΑ μια εκτενής διαδικασία ανάλυσης των 4

5 στοιχείων με βάση συντελεστές συσχέτισης και στατιστικές μεθόδους παλινδρόμησης. Από την ανάλυση αυτή εξαιρέθηκαν μεταβλητές μεταξύ των οποίων βρέθηκε σχέση πολυσυγγραμμικότητας (multicollinearity). Tα χαρακτηριστικά τα οποία βρέθηκαν να καθορίζουν περίπου το 70% της αγοραίας αξίας των κατοικιών στις βάσεις δεδομένων της ΚΤΚ είναι τα ακόλουθα: Χαρακτηριστικά μεγέθους, τα οποία εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της τιμής μιας κατοικίας: το εμβαδόν των εσωτερικών χώρων, το εμβαδόν των καλυμμένων και ακάλυπτων βεραντών και ο αριθμός υπνοδωματίων. Χαρακτηριστικά ποιότητας της κατοικίας: η ηλικία της κατοικίας, ο βαθμός συντήρησης και ο βαθμός πολυτέλειάς της. Χαρακτηριστικά τοποθεσίας: η επαρχία στην οποία ανήκει η κατοικία, η πολεοδομική ζώνη και επομένως ο συντελεστής δόμησης, αν είναι κτισμένη σε τουριστική περιοχή και αν έχει θέα τη θάλασσα. Η ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης και κεντρικών μονάδων κλιματισμού. Για τις οικίες μόνο: η διάκριση μεταξύ ανεξάρτητης οικίας, ημιανεξάρτητης οικίας και μεζονέτας, αν η οικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο ή χωράφι, η έκταση της οικίας και αν αυτή ανήκει σε αγροτική ή αστική περιοχή. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ωφελιμιστικής μεθοδολογίας στα στοιχεία εκτιμήσεων της ΚΤΚ, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από την πιο πάνω ανάλυση, χρησιμοποιούνται μετέπειτα για την κατασκευή των διαφόρων δεικτών και υποδεικτών τιμών κατοικιών. Οι δείκτες αυτοί είναι τύπου Fisher και υπολογίζονται με βάση το γεωμετρικό μέσο όρο των δεικτών Laspeyres και Paasche. Οι δείκτες Fisher προτιμούνται στη βιβλιογραφία καθώς αποφεύγουν τις διάφορες ελλείψεις και αδυναμίες των δεικτών Paasche και Laspeyres. Για παράδειγμα, ο δείκτης Laspeyres τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε κατοικίες των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί ενώ ο δείκτης Paasche τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε κατοικίες των οποίων οι τιμές έχουν μειωθεί (Diewert, 1976 και 2004). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το σταθμισμένο άθροισμα των δύο ανά τύπο δεικτών τιμών, δηλαδή οικιών και διαμερισμάτων, με βάση τον ανά τρίμηνο αριθμό παρατηρήσεών τους, υπολογίζεται ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις ωφελιμιστικές παλινδρομήσεις και τους παραχθέντες δείκτες επιβεβαιώνει την αξιοπιστία, ευρωστία και εγκυρότητα τους. Αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή προσδιορισμού (R 2 πάνω από 0,65), εξαιρετικά στατιστικά σημαντικούς συντελεστές (σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1%) και μικρά διαστήματα εμπιστοσύνης για τους εκτιμώμενους συντελεστές. 5. Καταληκτικό σχόλιο Όπως προαναφέρθηκε, η ετοιμασία των δεικτών τιμών κατοικιών με την υφιστάμενη μεθοδολογία βασίζεται σε εκτιμήσεις ακινήτων όπως αυτές καταγράφονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση από γραφεία εκτιμήσεων ακινήτων για σκοπούς παραχώρησης δανείων. Οι εκτιμήσεις αυτές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές αγοραπωλησιών ακινήτων και αποτελούν εναλλακτική επιλογή στοιχείων για τη δημιουργία δεικτών τιμών ακίνητης περιουσίας. 5

6 Η δημιουργία δεικτών τιμών αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία τόσο από στατιστικής όσο και από ακαδημαϊκής σκοπιάς, γεγονός που υπογραμμίζει τη χρησιμότητα ύπαρξης εναλλακτικών διαθέσιμων δεικτών, αφού κανένας δείκτης από μόνος του δεν συγκεντρώνει όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα, ούτε και αποκλείει όλα τα πιθανά μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν ένα τέτοιο δείκτη 3. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι άλλοι δείκτες που υπάρχουν για την κυπριακή αγορά ακινήτων δεν προβλέπεται να καταγράφουν τα ίδια αριθμητικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι μεθοδολογίες ή/και η βάση δεδομένων που χρησιμοποιούνται διαφέρουν, αναμένεται όμως να έχουν ως επί το πλείστον τις ίδιες τάσεις. Βιβλιογραφία Case, B and S. Wachter (2005) Residential real estate price indices as financial soundness indicators: methodological issues, in Real estate indicators and financial stability, BIS Papers 21, April. Diewert, W.E. (1976) Exact and superlative index numbers Journal of Econometrics, 4(2): Diewert, W.E. (2004) A new axiomatic approach to index number theory, Discussion Paper 05, Department of Economics, University of British Columbia. Fleming, M. and J. Nellis (1984) The Halifax house price index: technical details, Halifax Building Society. Nationwide House Price Index (2010) The Nationwide house price index methodology, Nationwide. Gourieroux, C. and A. Laferrere (2006) Managing hedonic housing price indexes: the French experience", paper presented at the OECD-IMF Workshop on Real Estate Price Indexes, Paris, 6-7 November. Hoffman, J. and A. Lorenz (2006) Real estate price indices for Germany: past, present and future", paper presented at the OECD-IMF Workshop on Real Estate Price Indexes, Paris, 6-7 November. Maurer, R., M. Pitzer and S. Sebastian (2004) Construction of a transaction based real estate index for the Paris housing market", Journal of the German Statistical Society (Allgemeines Statistisches Archiv), 88: McAllister, P. and F. Fuerst (2010) Constructing real estate indices for Cyprus: an evaluation of the options, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Cyprus. 3 Βλέπε για παράδειγμα τους δείκτες τιμών ακίνητης περιουσίας Halifax (1984) και Nationwide (2010) στο Ηνωμένο Βασίλειο, BuySell δείκτη τιμών ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από Platis και Nerouppo (2005), δείκτη προσφερόμενης τιμής ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από Pashardes και Savva (2009) και RICS δείκτη ακινήτων στην Κύπρο από McAllister και Fuerst (2010). 6

7 Pashardes, P. and C. S. Savva (2009) House prices in Cyprus, University of Cyprus Economic Research Centre Policy Paper 01. Stock, J.H. and M. W. Watson (2004) Combination forecasts of output growth in a sevencountry data set, Journal of Forecasting, 23(6): Platis, S. and M. Nerouppos (2005) Asking price and transaction-based indices for the Cyprus housing market (rebased), BuySell Cyprus Real Estate, November. Thwaites, G and R. Wood (2003) The measurement of house prices", Bank of England Quarterly Bulletin, Spring. Wen, H., S. Jia and X. Guo (2005) Hedonic price analysis of urban housing: an empirical research of Hangzhou, China", Journal of Zhejiang University SCIENCE, 6A(8):

8 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά που συλλέγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων Μεταβλητές χρόνου 30 Χώρος πρόσοψης 1 Ημερομηνία εκτίμησης 31 Βάθος καταστήματος Πληροφορίες εκτίμησης Χαρακτηριστικά κτιρίου 2 Μερίδιο της ιδιοκτησίας που εκτιμήθηκε 32 Δομημένη καλωδίωση 33 Υπερυψωμένα δάπεδα Μεταβλητές εκτίμησης 34 Ψευδοροφές 3 Αγοραία αξία ακινήτου 35 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από μπλοκ 4 Εκτιμώμενη περιορισμένη τιμή υλοποίησης 36 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από πάνελ ινών 5 Αγοραία αξία της γης 37 Δομή από χάλυβα και τοίχοι από τούβλα και σοβά 6 Εκτιμώμενη περιορισμένη υλοποίηση τιμή της γης 38 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις-ψευδάργυρος 39 Στέγη με μεταλλικές διαβάσεις και πάνελ Μεταβλητές τύπου ακινήτου 40 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις και ψευδάργυρο και 7 Τύπος ακινήτου θερμομονωτικό υλικό 8 Τύπος κατοικίας: μονοκατοικία / ημιανεξάρτητη / ενωμένη 41 Στέγη με μεταλλικές διασταυρώσεις και πλάκες αμιάντου 9 Υπό κατασκευή /ανάπτυξη 42 Ομαλό δάπεδο από μπετόν 43 Ομαλό τσιμεντένιο πάτωμα και χρώμα hepoxy Εσωτερικά χαρακτηριστικά ακινήτου 44 Κεραμικά πλακάκια 10 Αριθμός υπνοδωματίων 45 Κυματιστό έδαφος 11 Αριθμός των αποχωρητηρίων 12 Κουζίνα Ποιοτικά χαρακτηριστικά ακινήτου 13 Ντουλάπια / αποδυτήρια (για υποστατικά) 46 Ηλικία 47 Είδος γραφείου Εξωτερικά χαρακτηριστικά ακινήτου 48 Ποιότητα της κατοικίας: υπέρ πολυτελής / πολυτελής / συνήθης / 14 Πλευρές παραθύρων Υπό συνήθης / κακή 15 Αριθμός καλυμμένων χώρων στάθμευσης 49 Συντήρηση: πολύ καλή / καλή / μέση / χείριστη 16 Αριθμός ακάλυπτων χώρων στάθμευσης 50 Διατηρητέο κτίριο 17 Πισίνα: ιδιωτική / κοινή / όχι 51 Σχήμα Χαρακτηριστικά μεγέθους ακινήτου Χαρακτηριστικά υπηρεσιών ακινήτου 18 Έκταση 52 Κλιματισμός: split units / κεντρικός / όχι 19 Εσωτερική στεγασμένη επιφάνεια κτιρίου 53 Εξαερισμός 20 Υπόγειος χώρος κτιρίου 54 Κεντρική θέρμανση 21 Ισόγειος χώρος κτιρίου 55 Σύστημα πυρασφάλειας 22 Χώρος ημιόροφου 56 Σύστημα συναγερμού 23 Χώρος άλλων ορόφων 57 Ασανσέρ 24 Χώρος γραφείου 25 Εκθεσιακός χώρος Νομοθετικά χαρακτηριστικά ακινήτου 26 Χώρος σκεπαστών βεραντών 58 Ακίνητο με τίτλο ιδιοκτησίας 27 Χώρος ακάλυπτων βεραντών 59 Πολεοδομική / οικοδομική άδεια 28 Αποθηκευτικός χώρος κτιρίου 29 Συνολική ενοποιημένη έκταση ανά είδος ακινήτου 8

9 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά περιοχής 60 Επαρχία 80 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών (νερού και ηλεκτρικής ενέργειας) 61 Δήμος 81 Προσβασιμότητα: δυσπρόσιτα / δημόσιος δρόμος (άσφαλτος / 62 Κοινοτική αρχή χωματόδρομος) /μονόδρομος / δρόμος για καταχώρηση / μονοπάτι 63 Τεμάχιο 82 Δυνατότητες ανάπτυξης 64 Φύλλο 83 Δίπλα σε χώρο πρασίνου 65 Σχέδιο 84 Κοντά σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεις 66 Νέος κώδικας τεμαχίων 85 Κοντινά σε υποσταθμό ηλεκτρικής 67 Οικοδομικό τετράγωνο 68 Αριθμός εγγραφής Χρήση ακινήτου 69 Αριθμός οικοπέδου 86 Υπόκειται στον περί ελέγχου ενοικιάσεων νόμο 70 Πολεοδομική ζώνη 87 Κατοχή 71 Ποσοστό πολεοδομικής ζώνης προς έδαφος ακινήτου 100% 88 Μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλεται 89 Υπόκειται σε τόκο ζωής Χαρακτηριστικά θέσης ακινήτου 90 Άλσος / καλλιεργούμενη γη 72 Αριθμός κατοικιών στο οικόπεδο / χωράφι 91 Περιοχή που έχει ανακατανεμηθεί 73 Αριθμός διαμερισμάτων στο κτίριο 92 Σε διαδικασία κατανομής 74 Θέα: αδιάκοπη / περιορισμένη / θάλασσα / βουνό / πράσινο / άλλη 75 Σε σχέση με το δρόμο: στο επίπεδο δρόμου / κάτω από δρόμο / πάνω από δρόμο 76 Θέση οικοπέδου: γωνία / κανονική 77 Δίπλα σε πεζόδρομο 78 Σε αδιέξοδο 79 Όροφος: ημιυπόγειο / ισόγειο / ημιόροφος / ρετιρέ / άλλα 9

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης: 01/04/2015 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 12 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση Υπόψη κ. Τσέπερη Ανδρέα Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Τηλεπικοινωνίες Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικού Καταστήματος (PRAKTIKER) επί της οδού Καρτερού 22, Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, Δήμος Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 19 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σαμιωτάκης Αντώνιος Τσίτουρα Μαριάννα Τσούτσος Θεοχάρης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: PEF-000123 Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κον Πουλημένο Παναγιώτη Αν. Τσόχα 18-20 Αθήνα, 11521 10 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα