Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος"

Transcript

1 Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014

2 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ ςξσ ςοιυξρμηγμαςξγόμξσ θσλάκξσ. Επίπςχρη: Έυει ασνηθεί ςιπ ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ ρςξ δσςικό κόρμξ. Ποξρβάλλεςαι: 85% ςχμ ετήβχμ, 64% εμηλίκχμ μεςανύ εςώμ, 3% εμηλίκχμ μεςανύ εςώμ

3 Αιςιξπαθξγέμεια Γεμεςική ποξδιάθερη (λειςξσογία ρμηγμαςξγόμχμ αδέμχμ, ξομξμικό ποξτίλ, εσαιρθηρία ςχμ αμδοξγξμικώμ σπξδξυέχμ, κεοαςιμξπξίηρη, τλεγμξμή/αμξρξλξγική απάμςηρη) Αύνηρη επίπςχρηπ ακμήπ πεοιβαλλξμςικόπ παοάγξμςαπ;

4 Αιςιξπαθξγέμεια Πεοιβαλλξμςικξί παοάγξμςεπ: τάομακα (αμςιεπιληπςικά, λίθιξ, κξοςικξρςεοξειδή, ιχδιξύυα, κσκλξρπξοίμη, ιρξμιαζίδη) ρςεοξειδή αμαβξλικά Καλλσμςικά stress διαςοξτή;

5 Αιςιξπαθξγέμεια ύγυοξμη δσςικξύ ςύπξσ διαςοξτή: καςαμάλχρη επενεογαρμέμχμ σδαςαμθοάκχμ και γλσκώμ ςοξτέπ με σφηλό γλσκαιμικό δείκςη γαλακςξμικώμ ποξψόμςχμ (γάλα, γιαξύοςι, ςσοί) ζχικώμ λιπαοώμ (κόκκιμξ κοέαπ, βξύςσοξ, κοέμα γάλακςξπ, ςσπξπξιημέμα fast food ποξψόμςα, snacks) ρε κξοερμέμα λιπαοά και χ3 πξλσακόοερςα λιπαοά ξνέα

6 Ακμή και διαςοξτή: μια ρυέρη αμτιλεγόμεμη Μέυοι ςη δεκαεςία ςξσ 60 η διαςοξτή θεχοξύμςαμ όςι έυει ρημαμςικό οόλξ ρςημ εκδήλχρη ακμήπ. Μεςέπειςα και έχπ ρήμεοα η θεχοία ασςή είυε εγκαςαλητθεί. Σημ ςελεσςαία δεκαεςία με βάρη επιδημιξλξγικά δεδξμέμα και παοαςηοήρειπ επαμενεςάζεςαι εμδευόμεμη ρυέρη. Τπάουξσμ πξλλέπ δημξριεσμέμεπ μελέςεπ (ποξξπςικέπ, αμαδοξμικέπ, επιδημιξλξγικέπ).

7 Ακμή και διαςοξτή: μεόςεοα δεδξμέμα Από τθν αναςκόπθςθ τθσ πρόςφατθσ βιβλιογραφίασ προκφπτει ότι οι κφριοι ενοχοποιθτικοί παράγοντεσ είναι: τροφζσ με υψθλό γλυκαιμικό δείκτθ γαλακτομικά προϊόντα ςυμπλθρϊματα διατροφισ με πρωτεϊνθ οροφ γάλακτοσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ακλθτζσ χαμθλι πρόςλθψθ ω3 λιπαρϊν οξζων και θ αφξθςθ του λόγου ω6: ω3 λιπαρά οξζα

8 Ακμή και διαςοξτή: μεόςεοα δεδξμέμα Δεν ζχει τεκμθριωκεί ςυςχζτιςθ με τθν κατανάλωςθ ςοκολάτασ και κακάο. (μεκοδολογικά προβλιματα). Μικρι μελζτθ 14άρρενεσ J Clin Aesthet Dermatol. 2014May δείχνει ςυςχζτιςθ Γάλα: όλα τα είδθ γάλακτοσ θ περιεκτικότθτα ςε λίποσ δεν παίηει ρόλο Συςχζτιςθ με αυξθμζνο ΣΒ και αυξθμζνθ πρόςλθψθ κερμίδων

9 Ακμή και διαςοξτή: βιβλιξγοατία Diet and Acne Update: Carbohydrates Emerge as the Main Culprit Dermatol. 2014) (J Drugs High incidence of acne vulgaris in young adult users of protein-calorie supplements in the city of João Pessoa--PB. (An Bras Dermatol. 2013) Acne and whey protein supplementation among bodybuilders (Dermatology. 2012) Clinical and histological effect of a low glycaemic load diet in treatment of acne vulgaris in Korean patients: a randomized, controlled trial. (Acta Derm Venereol May) Relationships of self-reported dietary factors and perceived acne severity in a cohort of New York young adults. (J Acad Nutr Diet Mar)

10 Ακμή και διαςοξτή: βιβλιξγοατία Ελεγυόμεμη ςσυαιξπξιημέμη μελέςη ρε άοοεμεπ εςώμ για 12 εβδξμάδεπ: A lowglycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients: a randomized controlled trial (American Journal of Clinical Nutrition, 2007) Milk consumption and acne in teenaged boys. (J Am Acad Dermatol 2008) Clinical and histological effect of a low glycaemic load diet in treatment of acne vulgaris in Korean patients: a randomized, controlled trial. (Acta Derm Venereol May) Απξςελέρμαςα ιρςξλξγικήπ ενέςαρηπ: μείχρη ςξσ μεγέθξσπ ςχμ ρμηγμαςξγόμχμ αδέμχμ, μειχμέμη τλεγμξμή και ελαςςχμέμη έκτοαρη ςηπ IL-8. (Acta Derm Venereol May)

11 Τπάουει βιξυημική βάρη για ςημ ρσρυέςιρη διαςοξτήπ και ακμήπ;

12 Γαλακςξμικά ποξψόμςα και ακμή 1. ρςεοξειδείπ ξομόμεπ, (τσρικέπ όυι εμέριμεπ) όπχπ ποξγερςεοόμη, 5-α ποεγμαμεδιόμη, 5-α αμδοξρςαμεδιόμη ςερςξρςεοόμη DHT αύνηρη ςξσ μεγέθξσπ ςχμ ρμηγμαςξγόμχμ αδέμχμ και ασνημέμη παοαγχγή ρμήγμαςξπ. 2. IGF-1 (διαπεομά αμαλλξίχςξπ ςξμ εμςεοικό τοαγμό) παραγωγή ανδρογόνων 3. ποχςεψμεπ και απαοαίςηςα αμιμξνέα όπχπ η λεσκίμη, ςα ξπξία διεγείοξσμ έκκοιρη ιμρξσλίμηπ από ςα β-παγκοεαςικά κύςςαοα και ςημ έκκοιρη IGF-1 από ςξ ήπαο.

13 Γλσκαιμικό τξοςίξ και ακμή Γλσκαιμικόπ δείκςηπ: είμαι η αύνηρη ςηπ γλσκόζηπ αίμαςξπ πξσ ποξκαλεί η λήφη 1 γο ςξσ σπό μελέςη σδαςάμθοακα ρε ρυέρη με ςημ αμςίρςξιυη αύνηρη πξσ ποξκαλεί 1γο γλσκόζηπ, ξπξία έυει δείκςη 100. (ςιμέπ μεςανύ ) Γλσκαιμικό τξοςίξ: ρυεςίζεςαι ςημ πξρόςηςα ρε γοαμμάοια ςχμ σδαςαμθοάκχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρε μια μεοίδα. ΓΥ = (ΓΔ / 100) Φ πεοιεκςικόςηςα ςοξτίμξσ ρε σδαςάμθοακεπ

14 Γλσκαιμικό τξοςίξ και ακμή Οι ςοξτέπ με υψηλό γλυκαιμικό φορτίο (λεσκό φχμί, λεσκό ούζι, παςάςεπ, δημηςοιακά, γλσκόζη) αύνηρη ςηπ γλσκόζηπ αίμαςξπ ασνημέμη έκκοιρη ιμρξσλίμηπ insulin-like growth factor 1 (IGF-1).

15 Ρόλξπ ιμρξσλίμηπ/ IGF-1 ρε βιξυημικό και μξοιακό επίπεδξ Exp Dermatol May;22(5): doi: /exd Melnik BC1, Zouboulis CC έδειναμ όςι: ιμρξσλίμηπ και IGF-1 έυξσμ χπ απξςέλερμα μείωρη ςξσ οσθμιρςικξύ μεςαγοατικξύ παοάγξμςα Fox01 (Forkhead-Box) ρςξμ πσοήμα και ένξδξ ςξσ ρςξ κσςςαοόπλαρμα και ςασςόυοξμα αύνηρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ςηπ κιμάρηπ mtorc1 (mammalian target of rapamycin complex 1)

16 Ρόλξπ ιμρξσλίμηπ/ IGF-1 ρε βιξυημικό και μξοιακό επίπεδξ Fox01 ρσμεπάγεςαι αύνηρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ςχμ σπξδξυέχμ αμδοξγόμχμ ασνημέμη λιπξγέμερη από ςα ρμηγμαςξπαοαγχγά κύςςαοα αύνηρη ςηπ κιμάρηπ mtorc1. Η mtorc1 κύοιξπ οσθμιρςήπ ςξσ κσςςαοικξύ πξλλαπλαριαρμξύ και διατξοξπξίηρηπ, ποξάγει ςημ ασνημέμη ρύμθερη λιπιδίχμ και ποχςεψμώμ, ποξάγει ςημ σπεοπλαρία ςχμ ρμηγμαςξγόμχμ αδέμχμ και ςημ παοαγχγή ρμήγμαςξπ. σμεπώπ, η σπεοδοαρςηοιόςηςα mtorc1 ρσμεπάγεςαι αμώμαλη κεοαςιμξπξίηρη και σπεοπαοαγχγή ρμήγμαςξπ.

17 Ρόλξπ ιμρξσλίμηπ/ IGF-1 ρε βιξυημικό και μξοιακό επίπεδξ ιμρξσλίμηπ και IGF-1 εμεογξπξίηρη κιμάρηπ PI3K/Akt παοαγχγήπ αμδοξγόμχμ Fox01 ρςξμ πσοήμα (μεςαγο. παοαγόμςαπ) εμεογξπξίηρη σπξδξυέα αμδοξγόμχμ λιπξγέμερη/ παοαγχγή ρμήγμαςξπ κσςςαοικό πξλ/ρμό mtorc1 (mammalian target of rapamycin complex 1)

18 Dermatoendocrinol Jan 1;4(1): doi: /derm Melnik B

19 Ακμή και λιπαοά Μελέςεπ πληθσρμώμ έδειναμ όςι η ακμή είμαι ρπάμια ρε αγοξςικξύπ πληθσρμξύπ και ρε σπξαμάπςσυςεπ υώοεπ. (διαςοξτή με λαυαμικά, τοξύςα, φάοια) Μη δσςικξύ ςύπξσ διαςοξτή: πλξύρια ρε χ3 λιπαοά χ6:χ3 είμαι 2:1 έχπ 3:1. Δσςική διαςοξτή χ6:χ3 είμαι 10:1 έχπ 20:1

20 Ακμή και λιπαοά Ω6 λιπαοά ξνέα : λιμξλεψκό και ςξ αοαυιδξμικό ξνύ Λαμβάμξμςαι με ςημ καςαμάλχρη ζχικώμ λιπώμ, υξιοιμξύ κοέαςξπ, κοόκχμ ασγώμ Ποξάγξσμ προφλεγμονώδεις μεσολαβητές (ποξρςαγλαμδίμεπ, λεσκξςοιέμια) αμάπςσνη φλεγμομώδους ακμής και άλλχμ τλεγμξμχδώμ μόξχμ

21 Ακμή και λιπαοά Ω3 λιπαοά: α-λιμξλεμικό, εικξριπεμςαμξψκό ξνύ. Έυξσμ αμςιτλεγμξμώδη δοάρη. «Καλά» χ3 λιπαοά: ςα φάοια, ςα θαλαρριμά, ςξ ελαιόλαδξ και ξι νηοξί καοπξί. Η αμιρξοοξπία ρςξ λόγξ χ6:χ3 ρςη δσςική διαςοξτή ποξήλθε από ςημ αμςικαςάρςαρη ςξσ ελαιόλαδξσ με άλλα τσςικά έλαια, (δηλ. καλαμπξκέλαιξ, καοδαμέλαιξ, ηλιέλαιξ και λάδι βαμβακόρπξοξσ), καθώπ και από ςημ αύνηρη καςαμάλχρηπ κξοερμέμχμ λιπαοώμ.

22 Ακμή και ημεοήρια ποόρληφη θεομίδχμ Διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ ςξσ δσςικξύ κόρμξσ: ασνημέμη ημεοήρια ποόρληφη θεομίδχμ. Παυσραοκία: μάρςιγα ςχμ αμαπςσγμέμχμ κξιμχμιώμ ε ρσμδσαρμό με ςημ έλλειφη τσρικήπ δοαρςηοιόςηςαπ ξδηγεί ρε ιμρξσλιμξαμςξυή και σπεοιμρξσλιμαιμία. ινσουλίνης και IGF-1 SHBG κυκλοφορούντων ανδρογόνων ακνεογόνος δράση

23 Πξιξπ είμαι ξ οόλξπ ςξσ δεομαςξλόγξσ όςαμ αμςιμεςωπίζει αρθεμή με ακμή; Ποέπει μα επιρημάμει ςξμ παοάγξμςα διαςοξτή;

24 Ποέπει μα ρσρςήρει: ςοξτέπ με υαμηλό γλσκαιμικό δείκςη ( όρποια, νηοξύπ καοπξύπ, τοξύςα, λαυαμικά, ποξψόμςα ξλικήπ άλερηπ, τοξσκςόζη, δημηςοιακά βοώμηπ) μείχρη ςοξτώμ με σφηλό γλσκαιμικό δείκςη (λεσκό φχμί, λεσκό ούζι, επενεογαρμέμα δημηςοιακά, γλσκά, παςάςεπ). πεοιξοιρμό ςηπ ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ γαλακςξμικώμ ποξψόμςχμ διακξπή ςηπ υοήρηπ ποχςεψμηπ ξοξύ γάλακςξπ από αθληςέπ μείχρη ςχμ κξοερμέμχμ λιπαοώμ ζχικήπ ποξέλεσρηπ και ποόρληφη ςοξτώμ με χ3 λιπαοά, όπχπ φάοια και ελαιόλαδξ. η ημεοήρια ποόρληφη θεομίδχμ μα μημ σπεοβαίμει ςημ ρσμιρςώμεμη

25 σμπέοαρμα Υαίμεςαι όςι σπάουει ςεκμηοιχμέμη ρυέρη αμάμερα ρςη διαςοξτή και ςημ ακμή Ο δεομαςξλόγξπ θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει ςξμ παοάγξμςα διαςοξτή ρςημ ξλξκληοχμέμη θεοαπεσςική ποξρέγγιρη ςξσ αρθεμξύπ με ακμή και μα δώρει ξδηγίεπ ρςα πλαίρια μιαπ σγιειμήπ και ιρξοοξπημέμηπ διαςοξτήπ.

26 Εσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή ραπ!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και σχέση με Ακμή: Μύθοι και Αλήθεια Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος Θεσσαλονίκη

Διατροφή και σχέση με Ακμή: Μύθοι και Αλήθεια Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος Θεσσαλονίκη Διατροφή και σχέση με Ακμή: Μύθοι και Αλήθεια Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος Θεσσαλονίκη ΕΔΑΕ, ΝΑΟΥΣΣΑ, ΝΟΕΜΒ 2013 Ψευδάργυρος και Ακμή Πρώτες μελέτες για την ακμή το 1977: Ασθενείς με ακμή και χαμηλό Ψ ορού βελτιώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή

Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 87 99 Ανασκόπηση Ακμή και διατροφή Μύθοι και αλήθειες Χρ. Μαυρογιάννη, Β. Ιατρίδη Τμήμα Επιστήμης ιαιτολογίας- ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I.

Aνασκόπηση. Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή. Hormonal Contribution and Investigation in Acne Delli F., Mantekou-Lefaki I. Aνασκόπηση Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην ακμή Δελλή Φ-Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η τρέχουσα αντίληψη για την παθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Αργυρή Α. Καπελλάρη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Παθήσεων Τριχών-Νοσ. «Α.Συγγρός» Λίγα λόγια και νούμερα... Απρόβλεπτο αυτοάνοσο νόσημα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση : 19-21, 214 Ανασκόπηση Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση Β. Τσιάντου Ε. Καραμπλή Ε. Πάβη Γ. Κυριόπουλος Περίληψη Σκοπός της έρευνας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί

Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί Σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών: ιαγνωστικά κριτήρια, κλινική έκφραση, απώτερες επιπτώσεις, θεραπευτικοί 17 χειρισµοί 1 Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, 2 Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 1 Ενδοκρινολόγος, 2 Καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Μαντά. Λέξεις ευρετηριασμού: γάλατα αντιαναγωγικά, υποαλλεργιογονικά, μερικώς, εκτενώς υδρολυμένα, στοιχειακά.

Π. Μαντά. Λέξεις ευρετηριασμού: γάλατα αντιαναγωγικά, υποαλλεργιογονικά, μερικώς, εκτενώς υδρολυμένα, στοιχειακά. 320 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 53, 2006 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ενδείξεις για τη χορήγηση ειδικών θεραπευτικών γαλάτων στην Παιδιατρική Π. Μαντά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί την ιδανική τροφή για το

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσογειακη διαιτα της Κρητης του 1960: Hταν πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ελαιόλαδο.

Η Μεσογειακη διαιτα της Κρητης του 1960: Hταν πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ελαιόλαδο. - 7th Cyprus Dietetic and Nutrition Conference - Η Μεσογειακή δίαιτα είναι σήμερα γνωστή διεθνώς και αποτελεί ένα πολυσυζητημένο διατροφικό μοντέλο που προτείνεται από πολλούς ειδικούς για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Μαριλένα Παπαδοκωνσταντάκη M.Sc Αθλητική διαιτολόγος Για να επιτευχθεί απώλεια βάρους πρέπει το θερµιδικό ισοζύγιο του ατόµου να είναι αρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Ελευθερίου, 1 Ε. Γραμματικάκη, 1,2 Γ. Κουρλαμπά, 1. Παναγιωτάκος, 1 Β. Καραθάνος, 1 Ι. Μανιός 1

Σ. Ελευθερίου, 1 Ε. Γραμματικάκη, 1,2 Γ. Κουρλαμπά, 1. Παναγιωτάκος, 1 Β. Καραθάνος, 1 Ι. Μανιός 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(1), 16 28 Ερευνητική Εργασία ιατροφική παρέμβαση σε ελληνίδες έφηβες: Η επίδραση διαιτών διαφορετικού γλυκαιμικού δείκτη & περιεχομένου διαιτητικών ινών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 1 2 3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 4 5 6 7 Μιχαήλ Γεωργούλης 1, Ναυσικά Τιλελή 1, Μερόπη Κοντογιάννη 1, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 100 105 Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια Χρ. Βλαχάκη, 1 Π.

Διαβάστε περισσότερα