Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτηµα II. Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων"

Transcript

1 Παράρτηµα II Επιστηµονικά πορίσµατα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 5

2 Επιστηµονικά πορίσµατα Γενική περίληψη της επιστηµονικής αξιολόγησης του Ethinylestradiol-Drospirenone 24+4 και των λοιπών εµπορικών ονοµασιών του (βλ. παράρτηµα Ι) Το Ethinylestradiol-Drospirenone 24+4 είναι συνδυασµένο αντισυλληπτικό που χορηγείται από το στόµα (COC) και περιέχει αιθινυλοιστραδιόλη 20 µg και το προγεστερινοειδές δροσπιρενόνη 3 mg (EE/DRSP). Στις 26 Ιανουαρίου 2009, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ), ήτοι η Bayer B.V., υπέβαλε αίτηση τροποποίησης τύπου II µέσω της διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης για το Ethinylestradiol- Drospirenone 24+4 και τις λοιπές εµπορικές ονοµασίες του (NL/H/1269, 1270/01/II/006), ζητώντας επέκταση της ένδειξης προκειµένου να συµπεριληφθεί στην παράγραφο 4.1 «Ανεπιθύµητες ενέργειες» της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ) η ακόλουθη διατύπωση: «ιά του στόµατος χορηγούµενη αντισύλληψη για γυναίκες µε µέτρια κοινή ακµή. Η θεραπεία αυτή µπορεί να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, ως ειδική θεραπεία κατά της ακµής». Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας της µέτριας ακµής προκύπτει από δύο εικονικά ελεγχόµενες µελέτες οι οποίες περιλαµβάνονται στην παράγραφο 5.1 «Φαρµακοδυναµικά δεδοµένα» της ΠΧΠ. Στις 28 Ιουνίου 2011 και στις 29 Ιουνίου 2011, η Ιταλία και η Σουηδία αντίστοιχα κίνησαν διαδικασία παραποµπής δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 12 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1084/2003 της Επιτροπής. Η CHMP κλήθηκε να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε το εάν η συνολική εικόνα οφέλουςκινδύνου του Ethinylestradiol-Drospirenone 24+4 στην προτεινόµενη ένδειξη είναι αποδεκτή, ιδίως υπό το πρίσµα του γνωστού αυξηµένου κινδύνου φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) που σχετίζεται µε τα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δροσπιρενόνη σε σύγκριση µε τα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν λεβονοργεστρέλη (LNG), και κίνησε τη διαδικασία τον Ιούλιο του Κατά την υποβολή των απαντήσεων στον κατάλογο των ερωτήσεων της CHMP, ο ΚΑΚ τροποποίησε την αίτηση για την ένδειξη και επέλεξε την εξής ένδειξη: «Θεραπεία της µέτριας κοινής ακµής µόνο για γυναίκες που επιθυµούν αντισύλληψη χορηγούµενη από το στόµα». Η CHMP εξέτασε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα υπό το πρίσµα της τελευταίας διατύπωσης της αιτούµενης ένδειξης. Αποτελεσµατικότητα Η ακµή είναι µια δερµατική διαταραχή των σµηγµατογόνων αδένων η οποία εκδηλώνεται είτε µε φλεγµονώδεις βλάβες (π.χ. βλατίδες, φλύκταινες, οζίδια) είτε µε µη φλεγµονώδεις βλάβες (π.χ. κλειστοί και ανοιχτοί φαγέσωρες). Τουλάχιστον τέσσερα παθοφυσιολογικά συµβάµατα λαµβάνουν χώρα στα τριχοθυλάκια που παρατηρείται ακµή: i) διέγερση της δραστηριότητας των σµηγµατογόνων αδένων προερχόµενη από τα ανδρογόνα, ii) ανώµαλη κερατινοποίηση που οδηγεί σε πλήρωση των ωοθυλακίων (σχηµατισµός φαγεσώρων), iii) πολλαπλασιασµός του βακτηρίου Proprioni-bacterium acnes (P. acnes) στον θύλακα, iv) φλεγµονή. Πάνω από το 50% των εφήβων εµφανίζει ακµή η οποία συνεχίζεται συχνά έως την ενηλικίωση. Η µέση ηλικία προσέλευσης για θεραπεία είναι τα 24 έτη, το δε 10% των επισκέψεων για θεραπεία είναι ασθενείς ηλικίας 35 έως 44 ετών. Οι κοινωνικής, ψυχολογικής και συναισθηµατικής φύσεως διαταραχές που µπορούν να προκληθούν από την ακµή είναι παρόµοιες µε τις διαταραχές που σχετίζονται µε την επιληψία, το άσθµα, τον διαβήτη και την αρθρίτιδα. Η δηµιουργία ουλών µπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προβλήµατα αυτοεκτίµησης. 6

3 Ανάλογα µε τις βλάβες η ακµή διακρίνεται σε ήπια, µέτρια, µετρίως σοβαρή και σοβαρή. Προς στήριξη της εν λόγω ένδειξης, διενεργήθηκαν δύο τυχαιοποιηµένες, διπλές τυφλές, ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο, πολυκεντρικές µελέτες (A25083 και A25152) για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της ασφάλειας του προϊόντος EE/DRSP σε γυναίκες µε µέτρια κοινή ακµή. Η συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του EE/DRSP ως θεραπείας για τη µέτρια κοινή ακµή σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας κατά τη διάρκεια των µελετών A25083 και A25152 κατέδειξε στατιστικά σηµαντική απόκριση στη θεραπεία µε EE/DRSP σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο, τόσο για τις τέσσερις κύριες µεταβλητές αποτελεσµατικότητας (φλεγµονώδεις βλάβες, µη φλεγµονώδεις βλάβες, συνολικός αριθµός βλαβών και γυναίκες των οποίων το δέρµα αξιολογήθηκε ως «καθαρό» ή «σχεδόν καθαρό» βάσει της κλίµακας ISGA) όσο και για την πλειονότητα των δευτερευουσών µεταβλητών αποτελεσµατικότητας (βλατίδες, φλύκταινες, κλειστοί και ανοιχτοί φαγέσωρες). Ο πληθυσµός που µετείχε στις µελέτες θεωρείται ενδεικτικός του αντίστοιχου πληθυσµού-στόχου για τη θεραπεία της µέτριας κοινής ακµής. Μετά από έξι µήνες θεραπείας, διαπιστώθηκε για το EE/DRSP, σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο, στατιστικά και κλινικά σηµαντική µείωση των φλεγµονωδών βλαβών, των µη φλεγµονωδών βλαβών και του συνολικού αριθµού των βλαβών της τάξεως του 15,6% (49,3% έναντι 33,7%), του 18,5% (40,6% έναντι 22,1%) και του 16,5% (44,6% έναντι 28,1%) αντίστοιχα. Επιπλέον, το ποσοστό των υποκειµένων το δέρµα των οποίων αξιολογήθηκε ως «καθαρό» ή «σχεδόν καθαρό» στην κλίµακα ISGA ήταν υψηλότερο κατά 11,8% (18,6% έναντι 6,8%). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα αποτελέσµατα αυτά αποτυπώνονται στην παράγραφο «Φαρµακοκινητικά δεδοµένα» των πληροφοριών προϊόντος για τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν αιθινυλοιστραδιόλη / δροσπιρενόνη (EE/DRSP-COC). Ασφάλεια Η εικόνα ασφάλειας των EE/DRSP COC στην εγκεκριµένη ένδειξη είναι ευρέως γνωστή. Οι πλέον σοβαροί κίνδυνοι που συνδέονται µε τη θεραπεία µε EE/DRSP COC είναι τα φλεβικά θροµβοεµβολικά επεισόδια (ΦΘΕ) και ο καρκίνος του µαστού: Φλεβικά θροµβοεµβολικά επεισόδια (ΦΘΕ) Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ΦΘΕ που συνδέεται µε EE/DRSP - COC, η µελέτη EURAS (µελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο) δεν µπορεί να αποκλείσει µια µικρή διαφορά στον κίνδυνο ΦΘΕ µεταξύ της δροσπιρενόνης και άλλων συνδυασµένων χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών. Το µέγεθος του σχετικού αυτού κινδύνου είναι παρόµοιο µε αυτό που διαπιστώθηκε σε προηγούµενες µελέτες χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών µε δεσογεστρέλη/γεστοδένη κατά τη σύγκρισή τους µε χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά µε λεβονοργεστρέλη. Η διαπίστωση αυτή ενισχύθηκε από συγκριτικές µελέτες οι οποίες παρήγαγαν συνεκτικά µεταξύ τους αποτελέσµατα µε διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο από τη χρήση χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών που περιέχουν δροσπιρενόνη έναντι εκείνων που περιέχουν λεβονοργεστρέλη. Η πιο πρόσφατη εξέταση που διενήργησε η οµάδα εργασίας για τη φαρµακοεπαγρύπνηση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012, επιβεβαίωσε ότι τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δροσπιρενόνη συνδέονται µε µεγαλύτερο κίνδυνο ΦΘΕ σε σχέση µε τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν λεβονοργεστρέλη, καθώς και ότι ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι παρόµοιος µε τον κίνδυνο που ενέχουν τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δεσογεστρέλη/γεστοδένη. Πρόκειται για έναν σηµαντικό παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την επιλογή αντισυλληπτικών που χορηγούνται από το στόµα και ο οποίος ενδέχεται να αποκλείει τη χρήση των EE/DRSP COC, στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, ως αντισύλληψης πρώτης επιλογής. 7

4 Καρκίνος του µαστού Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού, η µεγαλύτερη µετα-ανάλυση µέχρι σήµερα, στην οποία µετείχαν γυναίκες µε καρκίνο του µαστού και µάρτυρες, κατέδειξε ότι η τρέχουσα χρήση των συνδυασµένων χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών συνδέεται µε σχετικό κίνδυνο (ΣΚ) 1,24 (διάστηµα εµπιστοσύνης 95%: 1,15 1,33). Επιπλέον, κατά την ανάλυση των δεδοµένων µε βάση την ηλικία πρώτης χρήσης, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ξεκίνησαν θεραπεία µε χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά πριν από την ηλικία των 20 ετών διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού σε σχέση µε τις γυναίκες που ξεκίνησαν τη θεραπεία αργότερα, ΣΚ= 1,22 (διάστηµα εµπιστοσύνης 95%: 1,17 1,26, Lancet 1996). Συνολικά, η εικόνα ασφάλειας των χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών που περιέχουν EE/DRSP είναι γνωστή από τη χρήση του συνδυασµού ως χορηγούµενης από το στόµα αντισύλληψης και σχετίζεται µε σπάνιες πλην όµως σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. ΦΘΕ και καρκίνος του µαστού). Ο συναφής κίνδυνος ΦΘΕ είναι υψηλότερος µε τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν EE/DRSP σε σύγκριση µε άλλα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά. Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου Ο ΚΑΚ υπέβαλε πρόγραµµα ελαχιστοποίησης κινδύνου προκειµένου να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση των EE/DRSP - COC και να περιορίσει την πιθανή µη προβλεπόµενη χρήση τους µετά την έγκριση της αιτούµενης ένδειξης. Το ειδικό περιεχόµενο του προτεινόµενου εκπαιδευτικού προγράµµατος επρόκειτο να διαµορφωθεί από κοινού µε τις εθνικές αρµόδιες αρχές µετά την έγκριση της συνδυασµένης ένδειξης. Ως εκπαιδευτικό υλικό για τους συνταγογράφους και τους παροχείς υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας προτάθηκαν εργαλεία γενικού περιεχοµένου (π.χ. διαλέξεις, συνέδρια, συµπόσια) µε έµφαση στη σχέση οφέλουςκινδύνου της χρήσης του συνδυασµού EE / DRSP στον πληθυσµό-στόχο, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η µη προβλεπόµενη χρήση και να επισηµαίνεται στις ασθενείς ότι η θεραπεία της µέτριας ακµής µε EE / DRSP ενδείκνυται µόνο για ασθενείς που όντως χρειάζονται ορµονική αντισύλληψη. Επιπλέον, προτάθηκαν δύο µελέτες της χρήσης του φαρµάκου, µε στόχο την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού προγράµµατος σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση των πρακτικών συνταγογράφησης των EE/DRSP - COC στην Ευρώπη. Ο ΚΑΚ δεσµεύθηκε επίσης να βελτιώσει και να διευρύνει περαιτέρω το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε περίπτωση που το ποσοστό συνταγογράφησης για τη θεραπεία της µέτριας ακµής σε γυναίκες που δεν επιθυµούν αντισύλληψη ήταν µεγαλύτερο από 10% σε αµφότερες τις συναφείς µε τη χρήση του φαρµάκου µελέτες. Η CHMP έκρινε ότι τα µέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου που πρότεινε ο ΚΑΚ δεν ήταν επαρκή για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσµατικής χρήσης του EE/DRSP στην αιτούµενη κλινική κατάσταση. Ο οδηγός συνταγογράφησης αναµένεται να έχει µικρές επιπτώσεις στην τήρηση των πληροφοριών του προϊόντος και στη συµµόρφωση προς αυτές. Γενική αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου Η συνολική αποτελεσµατικότητα του EE/DRSP ως θεραπείας για τη µέτρια κοινή ακµή σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας καταδείχτηκε στις δύο ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο µελέτες A25083 και A Στατιστικά σηµαντική απόκριση στη θεραπεία µε EE/DRSP έναντι του εικονικού φαρµάκου καταδείχτηκε και για τις τέσσερις κύριες µεταβλητές αποτελεσµατικότητας (φλεγµονώδεις βλάβες, µη φλεγµονώδεις βλάβες, συνολικός αριθµός βλαβών και γυναίκες των οποίων το δέρµα αξιολογήθηκε ως «καθαρό» ή «σχεδόν καθαρό» βάσει της κλίµακας ISGA). Η µέση διαφορά που παρατηρήθηκε στη συνολική µείωση του αριθµού των βλαβών µεταξύ EE/DRSP και εικονικού φαρµάκου είναι 16%. 8

5 Η εικόνα ασφάλειας του προϊόντος EE/DRSP είναι γνωστή από τη χρήση του ως χορηγούµενης από το στόµα αντισύλληψης. Η θεραπεία µε EE/DRSP συνδέεται µε κίνδυνο φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) και µε κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού. Ως προς αυτό, µια πρόσφατη εξέταση της οµάδας εργασίας για τη φαρµακοεπαγρύπνηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2012, επιβεβαίωσε ότι τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δροσπιρενόνη συνδέονται µε µεγαλύτερο κίνδυνο ΦΘΕ σε σχέση µε τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν λεβονοργεστρέλη, καθώς και ότι ο κίνδυνος ενδέχεται να είναι παρόµοιος µε τον κίνδυνο που ενέχουν τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά τα οποία περιέχουν δεσογεστρέλη/γεστοδένη. Πρόκειται για έναν σηµαντικό παράγοντα κατά τη συνταγογράφηση χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών ο οποίος ενδέχεται να αποκλείει τη χρήση των EE/DRSP-COC, στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, ως αντισύλληψης πρώτης επιλογής. Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού, τα δηµοσιευµένα δεδοµένα κατέδειξαν ότι η τρέχουσα χρήση των συνδυασµένων χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών συνδέεται µε σχετικό κίνδυνο (ΣΚ) 1,24 (διάστηµα εµπιστοσύνης 95%: 1,15 1,33). Επιπλέον, οι γυναίκες που ξεκίνησαν θεραπεία µε χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά πριν από την ηλικία των 20 ετών διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του µαστού σε σχέση µε τις γυναίκες που ξεκίνησαν τη θεραπεία αργότερα, ΣΚ= 1,22 (διάστηµα εµπιστοσύνης 95%: 1,17 1,26, Lancet 1996). Συνολικά, η εικόνα ασφάλειας των χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών που περιέχουν EE/DRSP είναι γνωστή και σχετίζεται µε σπάνιες πλην όµως σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες (π.χ. ΦΘΕ και καρκίνος του µαστού). Ο συναφής κίνδυνος ΦΘΕ είναι υψηλότερος µε τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν EE/DRSP σε σύγκριση µε άλλα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η ακµή είναι πολύ σύνηθες φαινόµενο στις νεαρές γυναίκες, η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι µια ευεργετική επίδραση της θεραπείας µε EE/DRSP θα µείωνε στην ασθενή την επιθυµία να διακόψει τη θεραπεία όταν πλέον δεν θα υπήρχε ανάγκη αντισύλληψης και, ως εκ τούτου, δεν θα ήταν εφικτό να διασφαλιστεί ότι το φαρµακευτικό προϊόν για τη θεραπεία της µέτριας κοινής ακµής θα χρησιµοποιείται µόνο από γυναίκες που επιθυµούν χορηγούµενη από το στόµα αντισύλληψη. Η ανησυχία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος φλεβικής θροµβοεµβολής που ενέχουν τα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δροσπιρενόνη είναι υψηλότερος (περίπου διπλάσιος) από τον κίνδυνο των χορηγούµενων από το στόµα αντισυλληπτικών που περιέχουν λεβονοργεστρέλη. Η CHMP εξέτασε τα µέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου που πρότεινε ο ΚΑΚ για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των EE/DRSP - COC και για τον περιορισµό της ενδεχόµενης µη προβλεπόµενης χρήσης τους µετά την έγκριση της αιτούµενης ένδειξης. Συγκεκριµένα, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και οι µελέτες για τη χρήση του φαρµάκου προτάθηκαν για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων. Τα µέτρα αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκή για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσµατικής χρήσης του EE/DRSP στη συγκεκριµένη κλινική κατάσταση. Ο οδηγός συνταγογράφησης αναµένεται να έχει µικρές επιπτώσεις στην τήρηση των πληροφοριών του προϊόντος και στη συµµόρφωση προς αυτές. Συνεπώς, η πιθανότητα περιορισµού της διάρκειας της θεραπείας βάσει του προτεινόµενου προγράµµατος ελαχιστοποίησης κινδύνου δεν θεωρείται ρεαλιστική ούτε επαρκώς αποτελεσµατική. Επιπλέον, η ταυτόχρονη ανάγκη για θεραπεία της ακµής και χορηγούµενη από το στόµα αντισύλληψη θα υφίσταται κατά τη συνταγογράφηση. Πράγµατι, ο συνταγογράφος θα ελέγχει την ανάγκη θεραπείας της ακµής κατά την έναρξη της συνταγογράφησης. Ο ΚΑΚ δεν έχει αποδείξει πειστικά τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί κάτι τέτοιο να διασφαλιστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επιπλέον, ο ΚΑΚ δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι όταν παύει να υφίσταται η ανάγκη για χορηγούµενη από το στόµα αντισύλληψη, η ασθενής θα αντικαθιστά τη θεραπεία για την ακµή µε άλλες θεραπείες. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να 9

6 υπάρχει ανησυχία ως προς την πιθανότητα περιττής χρήσης του EE/DRSP για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα µόνο για την ένδειξη της ακµής, καθώς και ως προς το γεγονός ότι οι προτεινόµενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της χρήσης του EE/DRSP για την ένδειξη της ακµής µόνο από γυναίκες που επιθυµούν χορηγούµενη από το στόµα αντισύλληψη. Βάσει των ανωτέρω, η επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη ότι η συµπερίληψη της θεραπείας της κοινής ακµής στην ένδειξη ενδέχεται να αυξήσει άσκοπα τη χρήση EE/DRSP, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ασφαλέστερη χορηγούµενη από το στόµα αντισύλληψη και ότι τα µέτρα ελαχιστοποίησης τα οποία θα µπορούσαν να διασφαλίσουν ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου στην κλινική αυτή κατάσταση δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστούν. Ως εκ τούτου, η CHMP έκρινε ότι η αίτηση τροποποίησης δεν πληροί τα κριτήρια έγκρισης και εισηγείται την απόρριψη της τροποποίησης των όρων της άδειας κυκλοφορίας όλων των φαρµακευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. Λόγοι για την απόρριψη Εκτιµώντας ότι: Η επιτροπή έλαβε υπόψη τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 12 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1084/2003 της Επιτροπής για το Ethinylestradiol-Drospirenone 24+4 και τις λοιπές εµπορικές ονοµασίες του, η οποία κινήθηκε από την Ιταλία και τη Σουηδία. Τα εν λόγω κράτη µέλη έκριναν ότι η έγκριση της τροποποίησης συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία δεδοµένου ότι η συνολική εικόνα της σχέσης οφέλους-κινδύνου του Ethinylestradiol- Drospirenone 24+4 στην προτεινόµενη ένδειξη κρίθηκε µη αποδεκτή λόγω: α) του γνωστού µεγαλύτερου κινδύνου φλεβικών θροµβοεµβολικών επεισοδίων (ΦΘΕ) µε τα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν δροσπιρενόνη σε σύγκριση µε τα συνδυασµένα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά που περιέχουν λεβονοργεστρέλη β) της πιθανής χρήσης του προϊόντος από γυναίκες που δεν περιλαµβάνονται στον πληθυσµόστόχο. Η επιτροπή έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα που υποβλήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια. Η επιτροπή επεσήµανε τη συνολική αποτελεσµατικότητα του EE/DRSP ως θεραπείας της µέτριας κοινής ακµής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, όπως προέκυψε από δύο ελεγχόµενες µε εικονικό φάρµακο µελέτες. Η CHMP αναγνώρισε την αποτελεσµατικότητα της συνολικής µείωσης του αριθµού των βλαβών. Η επιτροπή έλαβε υπόψη τη γνωστή εικόνα ασφάλειας του EE/DRSP, και ιδίως τον υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης ΦΘΕ σε σύγκριση µε άλλα χορηγούµενα από το στόµα αντισυλληπτικά. Η επιτροπή έκρινε βάσιµες τις ανησυχίες που ήγειραν τα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της χρήσης EE/DRSP για τη θεραπεία της µέτριας ακµής στην περίπτωση που η αντισύλληψη δεν είναι πλέον αναγκαία, η δε συναφής σχέση οφέλους κινδύνου δεν κρίνεται αποδεκτή δεδοµένου του κινδύνου σπάνιων πλην όµως σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών σε συνάρτηση µε τα περιορισµένα κλινικά οφέλη. Η επιτροπή έκρινε ότι τα προτεινόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου δεν διασφαλίζουν τη χρήση του προϊόντος για τη θεραπεία της µέτριας ακµής µόνο από γυναίκες που επιθυµούν διά του στόµατος αντισύλληψη, ούτε µπόρεσε να εντοπίσει άλλα µέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου τα οποία θα µπορούσαν να µειώσουν αυτόν τον κίνδυνο. Συνεπώς, η επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η αίτηση τροποποίησης 10

7 πρέπει να απορριφθεί. Η CHMP επεσήµανε τη διαθεσιµότητα άλλων θεραπευτικών επιλογών αποκλειστικά για τη θεραπεία της ακµής. Ως εκ τούτου, η CHMP έκρινε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/83/EΚ, η αίτηση τροποποίησης δεν πληροί τα κριτήρια έγκρισης και εισηγείται την απόρριψη της τροποποίησης των όρων της άδειας κυκλοφορίας του Ethinylestradiol-Drospirenone 24+4 και των λοιπών εµπορικών ονοµασιών του (βλ. Παράρτηµα Ι). 11

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας ή την αναστολή των αδειών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των εγκεκριμένων ενδείξεων έκαστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Alisma 2mg/35µg Filmtablette. Bellgyn "ratiopharm" 2 mg/ 0,035 mg - überzogene Tabletten

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Alisma 2mg/35µg Filmtablette. Bellgyn ratiopharm 2 mg/ 0,035 mg - überzogene Tabletten Παραρτημα Ι Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό χορήγησης, τους Κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη 1 Κράτος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ HBVAXPRO, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ EMEA

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ HBVAXPRO, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ EMEA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ HBVAXPRO, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ EMEA ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HBVAXPRO είναι ένα µονοδύναµο εµβόλιο που έχει αναπτυχθεί για την ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας. Επινοηθείσα ονοµασία. Φαρµακοτεχνική Οδός χορήγησης

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας. Επινοηθείσα ονοµασία. Φαρµακοτεχνική Οδός χορήγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1/15 Κράτος Μέλος Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tracleer 62,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια).

Κάθε ml του διαλύματος περιέχει 600 IU θυλακιοτροπίνης άλφα, (ισοδύναμα με 44 μικρογραμμάρια). 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ A. GONAL-f 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας B. GONAL-f 900 IU/1,5 ml (66 μικρογραμμάρια/1,5 ml) ενέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prolia 60 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livensa 300 μικρογραμμάρια/24 ώρες διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ

Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ Πιλοτική έκθεση για τους EΟΦ 24 Aυγούστου 2006 0 Προοίµιο Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται τα πορίσµατα των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης Τελωνεία 2007 σχετικά µε τους

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα