ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ"

Transcript

1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Από το 1815 έωσ ςήμερα) Γ τάξη Γενικού Λυκείου Γενικήσ παιδείασ τολικό έτος: Καθηγήτρια: Κεφαλληνού Λοσκία

2 ΤΛΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19 Ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Το Σςνέδπιο Ειπήνηρ ηηρ Βιέννηρ ( ) ζ Τα εθνικά και θιλελεύθεπα κινήμαηα ζηην Εςπώπη ζ Η Ελληνική Επανάζηαζη ηος Ένα μήνςμα ελεςθεπίαρ για ηην Εςπώπη ζ Το ελληνικό κπάηορ και η εξέλιξή ηος ( ) ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟ ΣΟΝ 19 Ο ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ ( ) 1. Η ακμή ηηρ εςπωπαϊκήρ αποικιοκπαηίαρ ζ Πποζπάθειερ για ηον εκζςγσπονιζμό ηηρ Ελλάδαρ ζ Εθνικά κινήμαηα ζηη Νοηιοαναηολική Εςπώπη ζ Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ( ) ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΔΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ Όλο εκηόρ ηος 6 ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ. Η ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ 1. Η δεκαεηία ζ Η διεθνήρ οικονομική κπίζη και οι ζςνέπειέρ ηηρ ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ. Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ Όλο ζ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ. Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ Όλο ζ

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 1. ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΙΡΗΝΗ ΣΗ ΒΙΔΝΝΗ ( ) 1. Πνηεο ήηαλ νη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο θαη πώο επεξέαζαλ ηε δηακόξθσζε ηνπ λένπ πνιηηηθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο κεηά ηελ παιηλόξζσζε; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ παιηλόξζσζε ηνπ «παιαηνύ θαζεζηώηνο» θαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ πνιηηηθώλ πνπ ηηο επηδίσθαλ; 3. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο από ηηο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Βηέλλεο γηα ηνπο ιανύο ηεο Δπξώπεο; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο Ιεξήο πκκαρίαο θαη ην ζύζηεκα αζθαιείαο πνπ θαζηέξσλε;

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 2. Σα εζληθά θαη θηιειεύζεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξώπε 1. Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα εζληθά θαη ζηα θηιειεύζεξα θηλήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ην 19 ν αη. θαη ηη επηδίσθαλ; 2. Πνηνο ήηαλ ν ραξαθηήξαο ησλ εζληθώλ θαη θηιειεύζεξσλ θηλεκάησλ, πνηνη νη ζηόρνη πνπ επηδίσθαλ θαη πνηεο νη αιιαγέο πνπ επέθεξαλ; 3. Πνηα ήηαλ ηα θπξηόηεξα θηλήκαηα ζηελ Δπξώπε θαηά ην πξώην ηέηαξην ηνπ 19 νπ αηώλα;

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 3.Η ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ έλα κήλπκα ειεπζεξίαο γηα ηελ Δπξώπε 1. Πνηνο είλαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ε δπλακηθή ηεο, νη δηαζηάζεηο θαη ε δηεζλήο απήρεζή ηεο; 2. Να αμηνινγήζεηε ηηο πξνζπάζεηεο γηα πνιηηηθή ζπγθξόηεζε ησλ Δπαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ. 3. Ση πξνέβιεπε ην Πξσηόθνιιν ηεο Αλεμαξηεζίαο γηα ηελ Διιάδα θαη πνηεο ήηαλ νη εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηα εδαθηθά ζύλνξα ηνπ θξάηνπο κέρξη ην Πνηα ηαθηηθή αθνινύζεζαλ νη Έιιελεο γηα λα απνδείμνπλ ζηε Γύζε όηη ε Δπαλάζηαζή ηνπο ήηαλ κόλν εζληθή;

6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΟΝ 19 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 4.Σν ειιεληθό θξάηνο θαη ε εμέιημή ηνπ( ) 1. Πνηεο ήηαλ νη ζπλζήθεο δηακόξθσζεο ηεο Μεγάιεο Ιδέαο θαη ηνπ αιπηξσηηζκνύ; 2. Πνηα ήηαλ ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε όηαλ έθηαζε ν Όζσλαο θαη πνηεο νη πξώηεο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζή ηνπ; 3. Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη εθδήισζεο ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο 3 εο επηεκβξίνπ 1843 θαη πνηα θνηλσληθά ζηξώκαηα ζπκκεηείραλ ζε απηή;

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟ ΣΟΝ 19 Ο ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 1. Η αθκή ηεο Δπξωπαϊθήο απνηθηνθξαηίαο 1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη πνηα ηα κέζα άζθεζεο ηεο απνηθηνθξαηηθήο επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ επξσπατθώλ θξαηώλ; 2. Γηα πνην ιόγν νλνκάζηεθε ηκπεξηαιηζκόο ε λέα απνηθηνθξαηία; 3. Γηα πνην ιόγν ζπλδέζεθε ν εζληθηζκόο κε ηε λέα απνηθηνθξαηία;

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟ ΣΟΝ 19 Ο ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 3.Πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο Διιάδαο 1. Πνηνη ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ επηβξάδπλαλ ή θαη απέηξεπαλ ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ζεζκώλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πξώηε πεληεθνληαεηία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο; 2. Να αλαθέξεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Υ. Σξηθνύπε γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο Διιάδαο; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ην κεηαξξπζκηζηηθό θαη εθζπγρξνληζηηθό έξγν ηνπ Δ. Βεληδέινπ;

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟ ΣΟΝ 19 Ο ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 4. Δζληθά θηλήκαηα ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε 1. Ση γλσξίδεηε γηα ην Μαθεδνληθό Αγώλα θαη ηα αίηηά ηνπ; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ην θίλεκα ησλ Νεόηνπξθσλ ηνπ 1908 θαη πνηεο ήηαλ νη νκνηόηεηέο ηνπ κε ην θίλεκα ζην Γνπδί;

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟ ΣΟΝ 19 Ο ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΧΝΑ( ) 5. Οη Βαιθαληθνί Πόιεκνη ( ) 1. Με πνηα ζπλζήθε έιεγε ν Α Βαιθαληθόο πόιεκνο θαη ηη πξνέβιεπε απηή; 2. Πνηεο ήηαλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζην Β Βαιθαληθό Πόιεκν; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Ο Α Παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη άκεζεο επηπηώζεηο ηνπ 1. Οη αληαγωληζκνί ηωλ Μεγάιωλ Γπλάκεωλ( ) 1. Να αλαθέξεηε ηνπο πνιύπιεπξνπο εζληθνύο αληαγσληζκνύο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. 2. Πνηα ήηαλ ηα αληηκαρόκελα ζηξαηόπεδα θαηά ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν; 3. Πνηνη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ όηη ζπλέβαιαλ ζηελ έθξεμε ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ;

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Ο Α Παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη άκεζεο επηπηώζεηο ηνπ 2. Η δηεμαγωγή θαη ε έθβαζε ηνπ πνιέκνπ( ) 1. Ση γλσξίδεηε γηα ην δπηηθό κέησπν ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ πόιεκν ησλ ραξαθσκάησλ; 2. Να αλαθέξεηε ηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. 3. Να αλαθέξεηε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ.

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Ο Α Παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη άκεζεο επηπηώζεηο ηνπ 3.Η Διιάδα ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν 1. Πνηεο ήηαλ νη εθθξεκόηεηεο από ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ γηα ηελ Διιάδα; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζηάζε ηεο Διιάδαο θαηά ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαη ηε δηαθσλία Κσλζηαληίλνπ- Βεληδέινπ; 3. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο εθδειώζεθε ν Δζληθόο Γηραζκόο θαη πώο επηηάρπλαλ ηηο εμειίμεηο ηα γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ θαη ε ζηάζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ην θίλεκα ηεο «Δζληθήο Άκπλαο» θαη ηα «Ννεκβξηαλά»;

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Ο Α Παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη άκεζεο επηπηώζεηο ηνπ 4.Σν πλέδξην ηεο Δηξήλεο ηωλ Παξηζίωλ( ) 1. Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδηάζθεςεο ησλ Παξηζίσλ θαη πνηεο νη ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο ηεξκαηίζηεθε ν Α Παγθόζκηνο Πόιεκνο; 2. Πόηε ππνγξάθεθαλ θαη ηη πξνέβιεπαλ ε πλζήθε ηνπ Νεηγύ θαη ε πλζήθε ησλ εβξώλ; 3. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ησλ ζπλζεθώλ εηξήλεο ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ θαη πνηεο ππήξμαλ νη αληηδξάζεηο ηδηαίηεξα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο;

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Ο Α Παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη άκεζεο επηπηώζεηο ηνπ 5.Ο Μηθξαζηαηηθόο πόιεκνο( ) 1. Πνηεο ήηαλ νη ειιεληθέο δηεθδηθήζεηο κεηά ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν; 2. Πνηεο ήηαλ νη θηλήζεηο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ; Ση γλσξίδεηε γηα ηε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ απόβαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηε κύξλε θαη ηελ έθβαζε ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη ηε ζύκβαζε αληαιιαγήο; 5. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ κηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ γηα ηνλ ειιεληζκό;

16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ 1. Η δεθαεηία Πνηα ήηαλ ε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ Δπξώπε κεηά ηηο ζπλζήθεο εηξήλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ; 2. Πνηα ήηαλ ηα ζεηηθά θαη πνηα ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία; 3. Πνηνο ήηαλ ν θίλδπλνο ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ κεηαπνιεκηθά γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία;

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΔΤΡΧΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ 2. Η δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζπλέπεηέο ηεο 1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 ζε παγθόζκηα θιίκαθα; 2. Πνηεο ήηαλ νη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 ζε παγθόζκηα θιίκαθα; 3. Πώο δηθαηνινγείηαη ε άλνδνο θαη ε απνδνρή ηνπ λαδηζηηθνύ θόκκαηνο ζηε Γεξκαλία;

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 1. Πξνο λέα έλνπιε αλακέηξεζε 1. Με πνην ηξόπν ε γεξκαληθή επηζεηηθόηεηα δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ Δπξώπε; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ εηζβνιή ζηελ Πνισλία θαη ηελ έλαξμε ηνπ Β Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ;

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 2.Η επηθξάηεζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ επεηξωηηθή Δπξώπε θαη ε επέθηαζε ηνπ πνιέκνπ ( ) 1. Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη ηεο ηαρείαο επέθηαζεο θαη επηθξάηεζεο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ζηελ Δπξώπε; 2. Πώο επεξέαζε ε είζνδνο ησλ ΗΠΑ ηηο πνιεκηθέο εμειίμεηο θαηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν; 3. Πνηνο ζπλαζπηζκόο δπλάκεσλ είρε ην πιενλέθηεκα κέρξη ην 1942;

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 3.Η ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Β Παγθόζκην Πόιεκν θαη ε Δζληθή Αληίζηαζε 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ απόθξνπζε ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο ζηελ Αιβαλία; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν ηνπ 1940; 3. Πνην ήηαλ ην ζρέδην ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο ζηελ Διιάδα θαη πνηα ε έθβαζή ηνπο; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ηε κάρε ηεο Κξήηεο; 5. Πνηα ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ηεο ηξηπιήο ερζξηθήο θαηνρήο;

21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 4. Η ζπκκαρηθή αληεπίζεζε θαη ε νινθιεξωηηθή ήηηα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο Η ζπλζεθνιόγεζε ηεο Ιαπωλίαο 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ήηηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζην αθξηθαληθό κέησπν; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ αληεπίζεζε ησλ ζπκκάρσλ θαη ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε ζπλζεθνιόγεζε ηεο Ιαπσλίαο;

22 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 5.Σα εγθιήκαηα πνιέκνπ θαηά ηεο αλζξωπόηεηαο- ην νινθαύηωκα 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηε δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηε δηεζλή θνηλόηεηα; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ «ηειηθή ιύζε» ηνπ Οινθαπηώκαηνο; 3. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ Β Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ γηα ηελ αλζξσπόηεηα;

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 6.Ο αληαγωληζκόο ζην ζηξαηόπεδν ηωλ ληθεηώλ 1. Πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώζεθε ζηελ Δπξώπε κεηά ηελ ήηηα ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ δπηηθώλ ζπκκάρσλ θα ηεο ΔΓ; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζε ζθαίξεο επηξξνήο θαη ηε πλδηάζθεςε ηεο Γηάιηαο; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ην «ζηδεξνύλ παξαπέηαζκα»; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ην ύκθσλν ηεο Καδέξηαο θαη ηα «Γεθεκβξηαλά»;

24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ο Β ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ 7.Οη ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ε ελζωκάηωζε ηεο Γωδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα 1. Πώο δηακνξθώλεηαη ην εδαθηθό θαζεζηώο ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο κεηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν; 2. Ση πξνέβιεπαλ νη όξνη ηεο πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ γηα ηηο πέληε ρώξεο «δνξπθόξνπο» ηεο Γεξκαλίαο; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πλζήθε εηξήλεο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ;

25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 1. Η κεηαπνιεκηθή νξγάλωζε ηεο Γηεζλνύο θνηλωλίαο ε ζύζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΗΔ 1. Πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ κεηαπνιεκηθνύ θόζκνπ θαη γηαηί ην λέν δηεζλέο ζύζηεκα νλνκάζηεθε δηπνιηθό; 2. Γηαηί ε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο νλνκάζηεθε Φπρξόο Πόιεκνο θαη ηη ζεκαίλεη ν όξνο «ηζνξξνπία ηνπ ηξόκνπ»; 3. Πνηα ήηαλ ε αλαγθαηόηεηα ηεο ίδξπζεο ηνπ ΟΗΔ θαη πνηα ηα βαζηθά ηνπ όξγαλα; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ UNICEF ΚΑΙ ΣΗΝ UNESCO;

26 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 2. Η έλαξμε ηνπ Ψπρξνύ πνιέκνπ, νη επηπηώζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ν εκθύιηνο πόιεκνο 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηε «ζπκθσλία πνζνζηώλ»; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ην Γόγκα Σξνύκαλ θαη γηα ην ρέδην Μάξζαι; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ Δκθύιην Πόιεκν θαη ηελ έθηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία;

27 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΦΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 3.Η εμέιημε θαη ην ηέινο ηνπ Ψπρξνύ Πνιέκνπ 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ πόιεκν ηνπ Βηεηλάκ θαη ηελ ακεξηθαληθή παξέκβαζε; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ην θιίκα ηεο ύθεζεο θαη ηελ ηειηθή πξάμε ηνπ Διζίλθη;

28 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΦΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 4.Η απναπνηθηνπνίεζε θαη ν ηξίηνο θόζκνο 1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηεο πηώζεο ησλ απνηθηαθώλ απηνθξαηνξηώλ; 2. Πνην ήηαλ ην πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο «Σξίηνο Κόζκνο»;

29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 5.Η πνξεία πξνο ηελ επξωπαϊθή ελνπνίεζε: πξαγκαηηθόηεηεο θαη πξννπηηθέο 1. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε ζρέδηα γηα ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε θαη πνηεο ηάζεηο ππήξραλ ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πλζήθε ηεο Ρώκεο; 3. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξώπεο;

30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 6.Η Διιάδα έωο ην Πνηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηθξαηνύζαλ ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα θαη πνηεο ήηαλ νη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξόηεζεο ηεο ρώξαο θαηά ηελ πεξίνδν ; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηε πκθσλία ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ; 3. Πνην παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηε δηθηαηνξία ηεο 21 εο Απξηιίνπ; 4. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο θνηηεηηθέο αληηζηαζηαθέο εμεγέξζεηο ην 1973 θαη γηα ην Πνιπηερλείν;

31 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΦΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 7.Η Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ε έληαμε ζηελ Δλωκέλε Δπξώπε 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηε Μεηαπνιίηεπζε θαη πνηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε πξώηε θπβέξλεζε; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ θαη ζηελ ΟΝΔ;

32 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΦΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Ο ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΟ ΚΟΜΟ 8.Σν Κππξηαθό πξόβιεκα 1. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ θππξηαθό αγώλα γηα απναπνηθηνπνίεζε ηεο Κύπξνπ θαη έλσζήο ηεο κε ηελ Διιάδα; 2. Ση γλσξίδεηε γηα ην Κππξηαθό κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή;

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΤΟΜΟΣ B ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 010 ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα