ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, εκέµβριος

2 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Βάσκινας», στο.. Λεωνιδίου του ήµου Νότιας Κυνουρίας. Οι προτεινόµενες εργασίες αναφέρονται σε παραδοσιακό κτίριο που ανακατασκευάζεται συντηρείται. Σαν κύρια χαρακτηριστικά που διαδραµατίζουν ρόλο στη διαµόρφωση των εγκαταστάσεων, πρέπει να αναφέρουµε τα παρακάτω: Το κτίριο είναι κατασκευής εκ λιθοδοµών και οι επεµβάσεις θα γίνουν µε τρόπο που δεν θα δηµιουργήσουν φθορές και το σπουδαιότερο δεν θα επηρρεάσουν την στατική του επάρκεια. Επισηµαίνεται οτι για ενίσχυση της στατικής επάρκειας του κτιρίου θα κατασκευαστούν δύο µανδύες από Gunite ( ένας από την εσωτερική πλευρά των τοίχων και ένας από την εξωτερική ). Η παρουσία των µανδυών δηµιουργεί ορισµένες κατασκευστικές ιδιοµορφίες στην εγκατάσταση των Η/Μ δικτύων ( ειδικά αυτών των ηλεκτρικών ). Το κτίριο εκτείνεται σε τρία επίπεδα ( υπόγειο, ισόγειο και Α όροφο ). Το υπόγειο καλύπτει µικρό τµήµα της κάλυψης του κτιρίου, είναι µονόχωρο και θα έχει βοηθητική χρήση ως αποθηκευτικός χώρος. Στο ισόγειο και τον Α όροφο εκτείνονται το σύνολο των χρήσεων του κτιρίου. Εξωτερικά του εξωτερικού µανδύα Gunite και στο σύνολο των τοίχων θα κατασκευαστεί κέλυφος µε ικανή θερµοµόνωση. Για τον ίδιο λόγο στην οροφή του Α ορόφου κατασκευάζεται ψευδοροφή µε την τοποθέτηση ικανού πάχους θερµοµονωτικών υλικών. Οµοίως στα δάπεδα του ισογείου τοποθετείται θερµοµόνωση ικανού πάχους µεταξύ της τελικής επιφάνειας και της υπό κατασκευή πλάκας. Η ανάγκη να αναδειχτούν οι ξύλινες οροφές του κτιρίου µε την διακόσµηση τους αυτοµάτως αφαιρεί την δυνατότητα διέλευσης δικτύων Η/Μ καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων οροφής. Οι Μελέτες όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν µε γνώµονα: 1. Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιµοποιούν το κτίριο. 2. Την µεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό µε το χαµηλό, κατά το δυνατόν, αρχικό κόστος. 3. Την αξιοπιστία. 4. Την ελαστικότητα διατάξεως των µηχανηµάτων και την ευκολία επισκέψεως των δικτύων προς ευχερή συντήρηση. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : - 2 -

3 Εγκατάσταση ύδρευσης, Εγκατάσταση αποχέτευσης, Εγκατάσταση κλιµατισµού - εξαερισµού, Εγκατάσταση ηλεκτρικών ισχυρών ρευµάτων, Εγκατάσταση ηλεκτρικών ασθενών ρευµάτων, Εγκατάσταση γειώσεων. Εκ προοιµίου αναφέρεται, και εφιστάται επ αυτού η προσοχή τόσον του αναδόχου του έργου όσο και της επίβλεψης, ότι η διέλευση των δικτύων ύδρευσης και κλιµατισµού στα δάπεδα του ορόφου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συντονισµό των συνεργείων, διότι θα πρέπει να κοπούν οι δοκίδες των ξύλινων δαπέδων ( δεν είναι φέροντα στοιχεία ) σε επιλεγµένες θέσεις, θα πρέπει τα δίκτυα ύδρευσης και τα δίκτυα κλιµατισµού να τοποθετηθούν µε τρόπο που να µην εµποδίζει το ένα την διέλευση του άλλου και ενδεχοµένως θα απαιτηθούν µικρής έκτασης επεµβάσεις στα δοµικά στοιχεία ( λιθοδοµές ) στο πέρασµα των δικτύων από τους χώρους του Α ορόφου στον εκθεσιακό χώρο προκειµένου αυτά να οδεύσουν κατακόρυφα προς τον χώρο των WC στο ισόγειο. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ - 3 -

4 Η διάρθρωση της τεχνικής περιγραφής γίνεται ανά είδος εγκατάστασης σε χωριστά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσονται σε επίπεδο οριστικής µελέτης τα προτεινόµενα κατά περίσταση συστήµατα, η διαµόρφωση των απαιτούµενων δικτύων και οι βασικές αρχές λειτουργίας και εγκατάστασης τους. Επιπλέον γίνεται η βασική διαστασιολόγηση των δικτύων και του εξοπλισµού προσπαθώντας σε κάθε περίπτωση να υπάρχει µια σαφής εικόνα του έργου. 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - 4 -

5 Για την σύνταξη των µελετών θα ληφθούν υπ όψιν οι παρακάτω Κανονισµοί : Για την εγκατάσταση ύδρευσης η ΤΟΤΕΕ 2411/86, ο ΓΟΚ και ο Κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Για την εγκατάσταση αποχέτευσης η ΤΟΤΕΕ 2412/86, ο ΓΟΚ, ο Κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Για την εγκατάσταση Θέρµανσης οι ΤΟΤΕΕ 2421/86 ( µέρη α και β ) καθώς και ο ΓΟΚ. Για την εγκατάσταση κλιµατισµού και εξαερισµού οι ΤΟΤΕΕ 2423/86 και 2425/86, ο ΓΟΚ, το εγχειρίδιο ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ των Recknagel Sprenger, καθώς και οι υποδείξεις εξειδικευµένων προµηθευτών εξοπλισµού που θα προταθεί. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, οι κανονισµοί ΕΗ και ΟΤΕ, ο ΓΟΚ καθώς και οι Κανονισµοί VDE και DIN. Για την Ενεργητική Πυροπροστασία το Π 71 «Κανονισµός Πυροπροστασίας των Κτιρίων» καθώς και τα παραρτήµατα της Πυροσβεστικής ιάταξης 3/1981. Επιπροσθέτως λαµβάνονται υπ όψιν ο ΚΕΝΑΚ καθώς και οι ΤΟΤΕΕ , , , και

6 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4.1 Õ Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη κατασκευή των δικτύων µεταφοράς και διανοµής κρύου νερού από την κεντρική παροχή έως τους υδραυλικούς υποδοχείς. Η θέση των τελευταίων φαίνεται στα σχέδια. Η υδραυλική εγκατάσταση έχει µελετηθεί µε τρόπο ώστε όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς να δέχονται επαρκή ποσότητα νερού υπό πίεση τουλάχιστον ίση µε την καθοριζόµενη στον Πίνακα 6 της ΤΟΤΕΕ 2411/86. Κατά περίπτωση θα λαµβάνονται υπ όψιν οι πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις των κατασκευαστών του µηχανολογικού εξοπλισµού του έργου. Επίσης έχει ληφθεί υπ όψιν η πιθανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας των υδραυλικών υποδοχέων ( προτεινόµενος συντελεστής ετεροχρονισµού 0.70 ). Η προτεινόµενη χάραξη των δικτύων γίνεται µε τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας του δικτύου. Ήτοι : Να υπάρχουν εύκολες διελεύσεις των σωλήνων και κατά το δυνατόν ορατές και εύκολα προσβάσιµες, Να δηµιουργείται η ελάχιστη φθορά των υπαρχόντων δοµικών στοιχείων, Να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούµενες διαδροµές, Να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η σταθερότερη ροή και πίεση στο δίκτυο, και Να µην υπάρχουν συγκολλήσεις σωλήνων στα δάπεδα. 4.2 Õ «ƒ Œ«ƒ œ Το κτίριο θα υδροδοτηθεί µε παροχή από το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης της περιοχής, η οποία θα εγκατασταθεί στα όρια του οικοπέδου, πλησίον της β κεντρικής πόρτας, στο εσωτερικό φρεατίου διαστάσεων 30*40 cm, σε τυπική διάταξη. ÙÁÌ ðîâıò ÙÁÚ ð ÒÔ fiú ðò Ú ÙÔ ÍÙflÒÈÔ, Í È ðòô ÙÔı ÍÒÔıÌÔ, Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl Î fl ÌÙÂðÈÛÙÒÔˆfiÚ È ðôˆı fi ÙÁÚ Ì ÛÙÒÔˆfiÚ ÙÔı ÌÂÒÔ ðòôú ÙÔ κεντρικό flíùıô. Το ÂÛ ÙÂÒÈÍ flíùıô ÙÔı ÍÙÈÒflÔı Ë Í Ù ÛÍÂı ÛÙÂfl Û Ïˆ Ì Ï ÙÈÚ È ÛÙ ÛÂÈÚ Ù Ì ıðôîô ÈÛÏ Ì, ðòôíâèï ÌÔı Á Ù ÙÁÙ ÒÔfiÚ Ì ÍÒ ÙÁËÂfl ÏÁÎ ÙÂÒÁ ð Ù ÒÈÔ Ù Ì 2 m/sec Í È Í Ù ÛıÌ ðâè Ì ðôˆâı ËÔ Ì ˆ ÈÌ ÏÂÌ ËÔÒ Ôı ÙÁÚ Â Í Ù ÛÙ ÛÁÚ, ˆËÔÒ Ú Ù Ì Û ÎfiÌ Ì Í È ÌÂð ÒÍÂÈ ς ðflâûáú. Η κεντρική παροχή διαµέτρου DN25, εκκινώντας από το µετρητή θα κινηθεί, σε υπόγεια όδευση, κατά µήκος του κεντρικού διαδρόµου πρόσβασης προς το κτίριο και θα εισέλθει στο χώρο των WC, στο ισόγειο του κτιρίου, µέσω της ανενεργής πόρτας, στην πλάτη των WC. Στον χώρο των WC - 6 -

7 κινούµενη υποδαπέδια θα απολήξει στον προθάλαµο σε συλλέκτη 10 αναχωρήσεων ( συνιστάται η τοποθέτηση 2 συλλεκτών των 5 αναχωρήσεων έκαστος ). Οι συλλέκτες θα τοποθετηθούν εντός µεταλλικού ερµαρίου. Στην είσοδο στους συλλέκτες τοποθετείται και ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης. Από τους συλλέκτες αναχωρούν όλες οι επιµέρους παροχές προς τις καταναλώσεις του κτιρίου. Λόγω της παρουσίας του Gunite δεν είναι εφικτές οι εντοιχιζόµενες διαδροµές. Για το λόγο αυτό επελέγη η ανεξάρτητη υδροδότηση κάθε µιάς κατανάλωσης. Όλες οι οδεύσεις από τους συλλέκτες προς τις καταναλώσεις θα γίνονται υποδαπέδια. Ειδικά στον χώρο των WC επειδή κατασκευάζεται εσωτερική επένδυση από γυψοσανίδα, το τελευταίο τµήµα κάθε παροχής προς την κατανάλωση ( δηλ. το κατακόρυφο ) θα γίνεται όπισθεν της γυψοσανίδας. Επισηµαίνεται οτι πίσω από την γυψοσανίδα δηµιουργείται ικανός χώρος διότι σε απόσταση από αυτήν βρίσκεται είτε ο ο προυπάρχων τοίχος είτε κατασκευή από γυψοσανίδα. Ειδικά για τις παροχές προς τον νεροχύτη της κουζίνας και τις πυροσβεστικές φωλιές επειδή δεν µπορούν οι σωλήνες να τοποθετηθούν πριν την τοποθέτηση του µανδύα Gunite ( η αυξηµένες πιέσεις θα κατέστρεφαν τους σωλήνες ) είτε θα αφεθεί αναµονή κατά την έγχυση του Gunite είτε ( το επικρατέστερο ) θα γίνει τοπική απόξεση του Gunite για την τοποθέτηση των σωλήνων. Η παροχή υδροδότησης της πυροσβεστικής φωλιάς του Α ορόφου θα γίνει µε ανεξάρτητη παροχή από τους κεντρικούς συλλέκτες. Η κατακόρυφη όδευση προς τον όροφο θα γίνει στο διάκενο πίσω από την γυψοσανίδα των WC. Η οριζόντια διαδροµή στον εκθεσιακό χώρο θα γίνει µεταξύ άνω και κάτω πετσώµατος του ξύλινου δαπέδου και στη συνέχεια στο χώρο µεταξύ πλάκας και ξύλινου δαπέδου. Από τους συλλέκτες αναχωρεί παροχή διαµέτρου DN20, η οποία υδροδοτεί τις καταναλώσεις του περιβάλλοντα χώρου. Πιό συγκεκριµένα προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων αναµονών ύδρευσης στα παρτέρια εντός φρεατίων 30Χ40 cm µε κρουνό ¾. εν προβλέπεται παρασκευή και διανοµή ζεστού νερού, σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ Τα δίκτυα διανοµής κρύου νερού θα είναι κατασκευασµένα από εύκαµπτο χαλκοσωλήνα τύπου CUSMART µε εξαρτήµατα µηχανικής σύσφιξης. Ο τύπος σωλήνα που επιλέξαµε για την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης µπορεί να εγκατασταθεί µέσα στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (δάπεδο ή τοίχο). Η επιλογή του εύκαµπτου χαλκοσωλήνα, µε επένδυση εκ PVC, στα υποδαπέδια δίκτυα γίνεται έτσι ώστε να αποφευχθούν οι συγκολλήσεις εντός του δαπέδου. Οι ενδεικτικές διαστάσεις των σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν φαίνονται στα σχέδια. Για την αντιστοίχηση των διαστάσεων των σωλήνων τύπου CUSMART έχουµε : DN 25 : DN 20 : DN 15 : ΣΩΛΗΝΑΣ TALOS CUSMART Φ 32x3 ΣΩΛΗΝΑΣ TALOS CUSMART Φ 26x3 ΣΩΛΗΝΑΣ TALOS CUSMART Φ 18x2-7 -

8 Ù ÁÎ ÙÂÒ ÛÁÏÂfl ÙÔı ÈÍÙ Ôı Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl ÏÁ ÌÈÛÏ Ú ÂÓ ÂÒÈÛÏÔ ÙÔı ÈÍÙ Ôı, ðòôú ðôˆı fi  ÍÎ ÈÛÏÔ ËıÎ Í Ì ÌÂÒÔ. Οι ÍÒÔıÌÔfl ðôï Ì ÛÁÚ που θα τοποθετηθούν θα είναι σφαιρικού τύπου, πλήρους διατοµής, ενδ. τύπου CIM10 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO. «Í Ù ÛÍÂıfi Ù Ì ı ÒÔ ÔÙÔ ÏÂÌ Ì Ò Ì Ë ÛıÏðÎÁÒ ÌÂÙ È Ï ÙÁÌ ÙÔðÔË ÙÁÛÁ Ù Ì ðòô ÎÂð ÏÂÌ Ì ð ÙÁ ÏÂÎ ÙÁ ειδών υγιεινής που θα συνοδεύονται από τους κατάλληλους υδραυλικούς υποδοχείς, σύµφωνα µε τα σχέδια. «Û Ì ÂÛÁ ÙÔı ÈÍÙ Ôı Ï ÙÔıÚ È ˆÔÒÔıÚ ı Ò ıîèíô Ú ıðô Ô ÂflÚ (ÌÈðÙfiÒÂÚ και Ô Âfl ÍðÎıÛÁÚ ÎÂÍ Ì Ì ) Ë flìâè Ï Û Â Í ÏðÙ Ì ÎÍÔÛ ÎfiÌ Ì È Ï ÙÒÔı 12/14 mm, Ï ÙÁÌ ð ÒÂÏ ÔÎfi Í Ù ÎÎÁÎ Ì ÔÒÂÈ ÎÍÈÌ Ì Ò Í Ò È Ï ÙÒÔı Ω î. Στους νιπτήρες και τον νεροχύτη θα τοποθετηθούν αναµικτικές µπαταρίες και επειδή δεν παράγουµε ΖΝΧ θα γεφυρωθούν οι είσοδοι ζεστού και κρύου νερού. ÙÁÌ ÂflÛÔ Ô Ù Ì Ô Âfl Ì ÍðÎıÛÁÚ Ù Ì ÎÂÍ Ì Ì, Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl ÌÈ Í Ú È Í ðùáú Ûˆ ÈÒÈÍÔ Ù ðôı Í È È Ï ÙÒÔı Ω " Ω " ενδ. τύπου CIM45 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO. ÙÔıÚ ÌÈðÙfiÒÂÚ των χώρων υγιεινής θα τοποθετείται κρουνός κρύου νερού διαµέτρου ½ " ( τοποθέτηση επί των νιπτήρων ). Ùην είσοδο του κρύου νερού θα τοποθετούνται γωνιακοί διακόπτες διαµέτρου ½ * ½ ενδ. τύπου CIM45 κατασκευής εταιρίας CIMBERIO.  ÎÔıÚ ÙÔıÚ ÌÈ ÍÔ Ú È Í ðùâú Ù Ì È ˆ Ò Ì Í Ù Ì Î ÛÂ Ì Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl ÂðflÙÔÈ Á ÂðÈ Ò ÏÈ Ï ÌÁ ÒÔÊ Ù È Ï ÙÒÔı 70 mm ðâòflðôı.  ÙÈ ˆÔÒ ÙÔÌ ÂÓÔðÎÈÛÏ Ù Ì Ò Ì ı ÈÂÈÌfiÚ, ÛÙÈÚ Ë ÛÂÈÚ ðôı ðòô Î ðôìù È ÛÙ Û È Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÔ Ì :. ÀÂÍ ÌÂÚ WC Ευρωπαϊκού Ù ðôı, ı ÁÎfiÚ ðflâûáú, Ò Ï ÙÔÚ ÎÂıÍÔ, Ï ÂÌÛ Ï Ù Ï ÌÔ ÛȈ ÌÈ, Ï ðî ÛÙÈÍ Í ÎıÏÏ Í È Ô ÂflÔ ÍðÎıÛÁÚ. œè ÎÂÍ ÌÂÚ Ù Ì ÎÔıÙÒ Ì Ë ÛıÌ ÔÌÙ È Ï ÙÔ Í Ê Ì ÍÈ ÏÂ Û ÎfiÌ È Ï ÙÒÔı 30 mm. Ô Í Ê Ì ÍÈ Ë ÂÈ ÒÁÙÈÍ ÙÁÙ 15 ÎflÙÒ Ì ÌÂÒÔ, Ë ˆ ÒÂÈ ıù Ï ÙÁ Î fl Ï ðî ÙfiÒ Í È Ë ÛıÌ ÂÙ È Ï ÙÔ flíùıô ÍÒ Ôı ÌÂÒÔ. ƒflðî ÛÂ Í Ë ÎÂÍ ÌÁ Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl ÒÙÔËfiÍÁ Í Ù ÛÍÂı ÛÏ ÌÁ ð ı Î Á ðôòûâî ÌÁ, ÂÌÙÔÈ ÈÛÏ ÌÁ, È ÛÙ ÛÂ Ì ~ cm.. ÕÈðÙfiÒÂÚ Í Ù ÛÍÂı ÛÏ ÌÔÈ ð ÎÂıÍfi ı Î Á ðôòûâî ÌÁ, ÔÒËÔ ÌÈÍÔ Û fiï ÙÔÚ Ï ÛÙÒÔ ıîâıï ÌÂÚ ÌÈ Ú. œè È ÛÙ ÛÂÈÚ Ù Ì ÌÈðÙfiÒ Ì Ë ÂflÌ È cm. Οι ÌÈðÙfiÒÂÚ Ë ÂflÌ È ÂˆÔ È ÛÏ ÌÔÈ Ï ÔÒÂÈ ÎÍÈÌÂÚ Î fl ÂÚ ðô ÙÂıÛÁÚ 1¼ " καθώς Í È Ï ÂðÈ Ò ÏÈ Ï ÌÔ ÛȈ ÌÈ 1¼ " Ï Îı ÏÂÌÔ ÛðÂflÒ Ï. ðflûáú Ë ˆ ÒÔıÌ ÂÎ ÛÙÈÍ ð Ï Ï ÎıÛfl Ò Ï È ÙÁÌ ÏˆÒ ÓÁ ÙÁÚ ÔðfiÚ ÙÁÚ Î fl Ú ðô ÙÂıÛÁÚ, Í Ë Ú Í È ÂðÈ Ò ÏÈ Ï ÌÁ ÒÔÊ Ù ÒıËÏÈÊ ÏÂÌÁÚ Ë ÛÁÚ ÛÙÔ ÛÁÏÂflÔ Û Ì ÂÛÁÚ ÙÁÚ ð fl Ú ÙÔı ÌÈðÙfiÒ Ï ÙÔÌ Û ÎfiÌ ðô ÙÂıÛÁÚ Âðfl ÙÔı ÙÔfl Ôı. ÙÁ Ë ÛÁ Í Ë ÌÈðÙfiÒ Ë - 8 -

9 ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl εντοιχιζόµενη Û ð ÌÔËfiÍÁ. Επίσης σùá Ë ÛÁ Í Ë ÌÈðÙfiÒ Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl επίτοιχος Í ËÒ ðùáú È ÛÙ ÛÂ Ì ÌÙflÛÙÔÈ Ì ıù Ì ÙÔı ÌÈðÙfiÒ, ÁÎ. ðâòflðôı cm, Í Ë Ú Í È ÂÙ Ê Ò ð ÎÂıÍfi ı Î Á ðôòûâî ÌÁ, È ÛÙ ÛÂ Ì ðâòflðôı cm, Û Ïˆ Ì Í È Ï ÙÈÚ Ù ÌÈÍ Ú ðòô È Ò ˆ Ú. œè ÌÈðÙfiÒÂÚ Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÔ Ì Û ÔÚ ~85 cm ð ÙÔ ðâ Ô. 4.3 ƒ œàœ ««ƒ œ «È ÛÙ ÛÈÔÎ ÁÛÁ ÙÔı ÈÍÙ Ôı θα flìâè Û Ïˆ Ì Ï ÙÔıÚ ıðô Ô ÂflÚ, ÔÈ ÔðÔflÔÈ ÙÒÔˆÔ ÔÙÔ ÌÙ È ð ıù, Í È Û ðîfiòá συµφωνία Ï ÙÔÌ flì Í 6 ÙÁÚ œ 2411/86. Í ÏÁ θα ÎÁˆËÂfl ıð' ÈÌ Í È Ô ÂÙÂÒÔ ÒÔÌÈÛÏ Ú Ù Ì ˆÔÒÙfl Ì. ë Ì ÎÎÔ Ò ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ, ÙÔ ÔðÔflÔ θα ÎÁˆËÂfl ıð' ÈÌ Í Ù ÙÁÌ È ÛÙ ÛÈÔÎ ÁÛÁ ÙÔı ÈÍÙ Ôı, ÂflÌ È Á Ù ÙÁÙ ÙÔı ÌÂÒÔ. ÙÔ Ûı ÍÂÍÒÈÏ ÌÔ Ë Ï θα ακολουθήσουµε ÙÔÌ flì Í 10 ÙÁÚ œ 2411/86, ˆÒÔÌÙflÊÔÌÙ Ú ÛÙ Á Ù ÙÁÙ Ì ÏÁÌ ıðâò flìâè Ù ÒÈ ÙÔı ðflì Í È Î ÔıÚ Á ÔÏ Ì ÛÁÚ. ðflûáú Û ÙÈ ˆÔÒ ÙÁÌ ÂÎ ÈÛÙÁ ÂÛ ÙÂÒÈÍfi È ÏÂÙÒÔ È Û ÎÁÌ ÛÂÈÚ ÍÒ Ôı Í È ÊÂÛÙÔ ÌÂÒÔ, θα ακολουθήσουµε ÙÔÌ ðflì Í 9 ÙÁÚ œ 2411/ Õ «Α «Õ «Στις διελεύσεις τοίχων και δαπέδων, οι σωλήνες νερού θα περιβληθούν µε τµήµα σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου και µήκους µεγαλυτέρου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου. Το διάκενο µεταξύ των σωλήνων θα γεµίζεται µε πετροβάµβακα και τα δύο άκρα θα σφραγίζονται µε σιλικόνη. Όλα τα όργανα διακοπής, ρυθµίσεως κλπ θα είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 10at σε θερµοκρασίες από 0 0 έως 100 C και στις θέσεις εγκαταστάσεως τους θα τοποθετηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι για την εύκολη αποσυναρµολόγηση τους. œè ÂÒ ÛflÂÚ ÙÁÚ Â Í Ù ÛÙ ÛÁÚ Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì ÒÂıÛÁÚ Ë ÂÍÙÂÎÂÛËÔ Ì ÏÂ Í Ë ÂðÈÏ ÎÂÈ Í È Û Ïˆ Ì Ï ÙÔıÚ Í Ì ÌÂÚ ÙÁÚ Ù ÌÁÚ, ÛÙÂ Ì È Ûˆ ÎflÊÔÌÙ È Á Ûˆ ÎfiÚ Í È Û ÛÙfi ÎÂÈÙÔıÒ fl ÙÔı ÈÍÙ Ôı Í Ë Ú Í È ÔÈ ð ÈÙfiÛÂÈÚ ÙÁÚ œ 2411/86. œè ÂÒ ÛflÂÚ Â Í Ù ÛÙ ÛÁÚ Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì ÂÌ ÂðÈÙÒ ðâù È Ì ÂðÁÒ ÊÔıÌ ÙÁÌ ÌÙÔ fi Ù Ì ÔÈÍÔ ÔÏÈÍ Ì ÛÙÔÈ Âfl Ì ÙÔı ÍÙÈÒflÔı Í È È È flùâò ÙÔı ˆ ÒÔÌÙÔÚ ÔÒ ÌÈÛÏÔ. œè Û ÎfiÌÂÚ Ë ÙÔðÔËÂÙÔ ÌÙ È ð ÂÓÂÈ ÈÍÂıÏ Ì ÙÔÏ Í È Í Ù ð ÙÁÌ Âðfl ΠÁ ÙÔı ıðâ ËıÌÔı ÙÔı Ò Ôı. Ù ÙÁÌ ÙÔðÔË ÙÁÛÁ ÙÔıÚ ðò ðâè Ì Î Ï ÌÂÙ È Ï ÒÈÏÌ È ÙÁÌ ðòôûù Ûfl Ù Ì Û ÎfiÌ Ì ÎÎ Ì ÈÍÙ Ì

10 Όλοι ÔÈ Û ÎfiÌÂÚ ðòèì ð ÙÁÌ Â Í Ù ÛÙ ÛÁ ÙÔıÚ ðò ðâè Ì ÂÎ ÔÌÙ È È Ì È Ûˆ ÎÈÛËÂfl Á Í Ë Ò ÙÁÙ ÙÁÚ ÂÛ ÙÂÒÈÍfiÚ ÙÔıÚ ÂðȈ ÌÂÈ Ú. ð ÔÒ ÂÙ È Á Û Ì ÂÛÁ ÙÂÏ fl Ì Û ÎfiÌ Ì ÛÙ ÙÏfiÏ Ù ðôı È ðâòìô Ì ÙÔfl ÔıÚ fi ÔÒÔˆ Ú, Û ÂÙ Ì ÔÈ Û ÎÁÌ ÛÂÈÚ ðòôûù Ù ÔÌÙ È. œè Ôfl Û Ì ÂÛÁÚ Í È ı ÒÔ ÙÁÛÁÚ, ÛÙÁ Ë ÛÁ Û Ì ÂÛÁÚ ÙÔı ÏÂÙÒÁÙfi, ðò ðâè Ì ÂðÈÙÒ ðôıì ıðô ÒÁÛÁ ÙÔıÎ ÈÛÙÔÌ 3-4 mm, È ÙÁÌ Â ÍÔÎÁ ÌÙÈÍ Ù ÛÙ ÛÁ ÙÔı ÏÂÙÒÁÙfi ( ˆí ÛÔÌ ÂÌ ÂÈ Â Í Ù ÛÙ ËÂfl ÂÈ ÈÍ ðòôú ÙÔ ÙÔ ÂÓ ÒÙÁÏ ). œ ÏÂÙÒÁÙfiÚ ÙÔðÔËÂÙÂflÙ È Í Ù Ù ÙÔÈÔ ÙÒ ðô Í È ÛÂ Ë ÛÁ ðôı Ì ÂðÈÙÒ ðâè Ì ð Û ÛÙÈ Ïfi ÙÁÌ Â ÍÔÎÁ Ì Ì ÛÁ ÙÁÚ Ì ÂÈÓÁÚ ÙÔı Í È ÙÁÌ ÌÙÈÍ Ù ÛÙ ÛÁ ÙÔı. œ Ú ı ÒÔ ÙÁÛÁÚ ÂÌ ÂðÈÙÒ ðâù È Ì Í Î ðùâù È Ï ÍÙflÛÏ Ù Í È ıðâòí Ù ÛÍÂı Ú, ÛÙÂ Ì ÂflÌ È ð ÌÙ ðòôûèù Ú È Î Ô, ÛıÌÙfiÒÁÛÁ fi ÌÙÈÍ Ù ÛÙ ÛÁ ÙÔı. Ó ÎÎÔı Á È ÌÔÏfi ð ÙÔÌ ı ÒÔ ÙÁÛÁÚ ðòôú ÙÈÚ ÛÙfiÎÂÚ ðò ðâè Ì Ò flêâè ÏÂÙ ð ð ÛÙ ÛÁ ÙÔıÎ ÈÛÙÔÌ 1.00 m ð ÙÔÌ ÏÂÙÒÁÙfi, ÛÙÂ Ì ÂÓ Ûˆ ÎflÊÂÙ È Á ÍÒfl ÂÈ ÙÁÚ Ï ÙÒÁÛÁÚ. œè ð ÈÙfiÛÂÈÚ È ÙÔÌ ÙÒ ðô Â Í Ù ÛÙ ÛÁÚ Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì È ÌÔÏfiÚ, Ì ˆ ÒÔÌÙ È ÛÙÔ Âˆ Î ÈÔ 7 ÙÁÚ œ 2411/86. ÙÛÈ : ºÎÂÚ ÔÈ Û ÎÁÌ ÛÂÈÚ È ÌÔÏfiÚ Ë ÙÔðÔËÂÙÔ ÌÙ È Û ÂıË Ò ÏÏÂÚ È ÒÔÏ Ú Ï ËÂÙÈÍfi ÍÎflÛÁ ðòôú ÙÈÚ Îfi ÂÈÚ Í È Ù ÛÁÏÂfl Í Ù Ì Î ÛÁÚ Í È Í Ù ÙÒ ðô ðôı Ë ÂðÈÙÒ ðâè ÙÁÌ ÂðÔðÙÂfl, ÛıÌÙfiÒÁÛÁ Í È ÌÙÈÍ Ù ÛÙ ÛÁ ÙÔıÚ ÒflÚ ÂðÈðÙ ÛÂÈÚ ÛÙ ÔÈÍÔ ÔÏÈÍ ÛÙÔÈ Âfl ðôı ÙÈÚ ðâòè ÎÎÔıÌ. œè ÂÍÍÂÌ ÛÂÈÚ Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì È ÌÔÏfiÚ ÂÌ Ë ÛıÌ ÔÌÙ È ÏÂÛ ðòôú ÙÁÌ Â Í Ù ÛÙ ÛÁ ðô ÙÂıÛÁÚ. ƒâì ÂðÈÙÒ ðâù È Á Âð Ì ÒÁÛÈÏÔðÔflÁÛÁ Û ÎfiÌ Ì Í È ÂÈ ÈÍ Ì ÙÂÏ fl Ì ðôı ÂÌ ðîáòô Ì ÙÔıÚ Í Ì ÌÂÚ ı ÈÂÈÌfiÚ fi / Í È ÙıðÔðÔflÁÛÁÚ. Ì ÌÂÈ Á Â Í Ù ÛÙ ÛÁ È ÌÔÏfiÚ ÌÂÒÔ, θα Í Ù ÛÍÂı ÛÙÂfl Í Ù ÙÒ ðô ÛÙÂ Ì ÂÓ Ûˆ ÎflÊÂÈ ( œ 2411/86 - ˆ. 9, 10, 11 ) : ÙÁÌ ðòôûù Ûfl ÙÔı ÌÂÒÔ ð Òıð ÌÛÂÈÚ, ÙÁÌ ðòôûù Ûfl ÙÔı ÌÂÒÔ ð Âð Ì ÛÙÒÔˆfi ı Ò Ì ÂÒfl Ì fi ÙÏ Ì ð Â Í Ù ÛÙ ÛÂÈÚ ðflâûáú, ÙÁÌ ðòôûù Ûfl ÙÔı ÌÂÒÔ ð Âð Ì ÛÙÒÔˆfi ÊÂÛÙÔ ÌÂÒÔ ÛÙÈÚ Û ÎÁÌ ÛÂÈÚ ÍÒ Ôı ÌÂÒÔ, ÙÁÌ ðòôûù Ûfl Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì ð ð ÂÙ, και

11 ÙÁÌ ðòôûù Ûfl Ù Ì Û ÎÁÌ ÛÂ Ì ð ÙÁÌ Ë ÒÏ ÌÛÁ. 4.5 ƒœ à ƒ œ ƒ «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του υδροδοτικού δικτύου θα γίνουν οι απαιτούµενες από την œ 2411/86 δοκιµές

12 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η απορροή των ακαθάρτων από τους χώρους των WC παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες διότι στο δάπεδο τους κατασκευάζεται πλάκα θεµελίωσης, η οποία δεν επιτρέπει συµβατικές µεθόδους. Στην ουσία το οριζόντιο δίκτυο απορροής θα αναπτυχθεί κάτω από την πλάκα θεµελίωσης και κατά την σκυροδέτηση της θα έχουν προκατασκευαστεί κατακόρυφα τµήµατα στα οποία θα γίνει η σύνδεση των υποδοχέων. Πιό συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και στο σχέδιο ΑΠ-01, πριν την σκυροδέτηση της πλάκας θα τοπθετηθούν τρία υπόγεια οριζόντια τµήµατα αγωγών διαµέτρων DN 125, DN 125 & DN 75. Οι τρείς αγωγοί θα απολήγουν στο φρεάτιο Φ-04. Στην άλλη άκρη ο κάθε αγωγός θα απολήγει σε κατάκορυφο τµήµα, το οποίο θα φθάνει σε στάθµη λίγο υψηλότερη από αυτήν της πλάκας θεµελίωσης. Στον αγωγό διαµέτρου DN 75 θα απολήξουν οι 2 οσµοπαγίδες δαπέδου µε οριζόντια όδευση στο χώρο επάνω από την πλάκα θεµελίωσης και κάτω από την ΤΣ ( ~10cm ). Στον ένα αγωγό διαµέτρου DN 125 θα απολήξει η λεκάνη από το WC AMEA και στον έτερο αγωγό διαµέτρου DN 125 θα απολήξουν οι λεκάνες των 2 WC. Η απορροή των ακαθάρτων από τον νεροχύτη του χώρου της κουζίνας γίνεται απ ευθείας προς φρεάτιο στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου ( Φ-01 ). Από τα φρεάτια Φ-01 & Φ-04 αναπτύσσεται εξωτερικό υπόγειο οριζόντιο δίκτυο µε ενδιάµεσα φρεάτια ελέγχου, το οποίο ( βλ. Σχ. ΑΠ-Τ ) οδηγεί τα λύµατα δια βαρύτητος στο τελικό φρεάτιο διάθεσης µε µηχανοσίφωνα ( Φ ΜΣ ). Από εκεί τα λύµατα οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο. Σε ότι αφορά τα όµβρια αυτά απορρέουν ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο, από τον οποίο µε κατάλληλη διαµόρφωση και κλίσεις κατάλληλες οδηγούνται στην παρακείµενη δηµοτική οδό, εκτός του οικοπέδου. Οι κλίσεις των σωλήνων θα ακολουθούν τις υποδείξεις της ΤΟΤΕΕ 2412/ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΚΤΥΟ ( ŸÀ«ÕŸ - Õƒ œƒœ ŸÕ ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Í Ë ÒÙ ÌÂÒ ðô τους υδραυλικούς υποδοχείς στους χώρους υγιεινής του κτιρίου Ô Á Ô ÌÙ È ÛÙ ÛȈ ÌÈ ð Ôı Ù Ì χώρων. Â Í Ë χώρο Ë ÙÔðÔËÂÙÁËÂfl Ì ÛȈ ÌÈ (οσµοπαγίδα ) ð Ôı. Τα σιφώνια θα είναι κατασκευασµένα απο πλαστικό ΡΡ (πολυπροπυλαίνιο). Θα φέρουν κόφτρα µε τάπα καθαρισµού. Η σύνδεση τους µε τις επί µέρους παροχές θα γίνεται µε ειδικό σύνδεσµο, τύπου µούφας µε ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης. Η σύνδεση αυτή θα επιτρέπει την µικρή µετατόπιση των σωληνώσεων χωρίς την καταστροφή του δικτύου της αποχέτευσης. Η σύνδεση του κάθε σιφωνιού µε την

13 κεντρική στήλη αποχέτευσης θα γίνεται µε σωλήνα εκ ΡΡ διαµέτρου 50 mm, η οποία θα συνδέεται µε το σιφώνι µέσω ρακόρ. ÙÔ Í Ë ÛȈ ÌÈ ðòôû ÒÏ ÊÂÙ È Û Ò È Ï ÙÒÔı 10 cm, Í Ù ÛÍÂı ÛÏ ÌÁ ð ÌÔÓÂfl ÙÔ Îı. œè È ÛÙ ÛÂÈÚ ÙÔı ÛȈ ÌÈÔ ÛıÌfiË Ú ÂflÌ È mm. Όπως έχει ήδη αναφερθεί θα τοποθετηθούν 2 σιφώνια δαπέδου στα οποία θα απορρέουν τα ακάθαρτα από τους νιπτήρες. Τα 2 σιφώνια µε οριζόντια διαδροµή εντός του δαπέδου θα απολήγουν στο κατακόρυφο τµήµα του αγωγού διαµέτρου DN 75. Για τις λεκάνες θα υπάρχει πολύ µικρή οριζόντια διαδροµή ώστε να απολήξουν στα κατακόρυφα τµήµατα των 2 αγωγών διαµέτρου DN 125. Όλοι οι αγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό PVC / 6atm και διαµέτρων ως στα σχέδια. Σε κάθε λεκάνη προβλέπεται η τοπθέτηση ακροστοµίου καθαρισµού στην αντίθετη πλευρά από αυτήν της απορροής. Οι οδεύσεις του εσωτερικού οριζόντιου δικτύου θα γίνουν µε ελάχιστη κλίση 2% ( σύµφωνα και µε την ΤΟΤΕΕ 2412/86) προς το σηµείο απορροής. Από τη στιγµή που τα λύµατα οδηγηθούν εκτός του κτιρίου, θα κατασκευασθεί κατάλληλο υπόγειο οριζόντιο δίκτυο µε σωλήνες εκ PVC / 10 atm και διατοµών σύµφωνα µε τα σχέδια. Σε κατάλληλες θέσεις προβλέπεται η κατασκευή ενδιάµεσων φρεατίων διέλευσης και αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου. Μέσω του οριζόντιου δικτύου τα λύµατα οδηγούνται στο φρεάτιο Φ ΜΣ. Στο φρεάτιο αυτό θα εγκατασταθεί µηχανοσίφωνας εκ PVC / Dn 125. Εκείθεν τα λύµατα οδηγούνται δια βαρύτητος σε στεγανό βόθρο. Οι κλίσεις των σωλήνων του εξωτερικού δικτύου θα ακολουθούν τις υποδείξεις της ΤΟΤΕΕ 2412/86. Η κατασκευή του εξωτερικού οριζόντιου αποχετευτικού δικτύου, θα γίνει µε σωλήνες από σκληρό PVC / 10 atm. Οι εξωτερικές οριζόντιες διαδροµές θα έχουν βάσεις στήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι διαστάσεις των σωλήνων του οριζόντιου δικτύου φαίνονται στα σχέδια. 5.2 ΕΞΑΕ Ãœ ΙΚΤΥΟΥ Ο αερισµός του δικτύου θα γίνεται µε το σύστηµα του κύριου αερισµού. Εξ αρχής έπρεπε να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα οτι δεν θα έπρεπε να απολήξει ο εξαερισµός στην στέγη του κτιρίου για λόγους στεγανοποίησης και οτι δεν δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο σωλήνας εξαερισµού εξωτερικά του κτιρίου. Η λύση που τελικά επελέγη ικανοποιεί και τις 2 συνθήκες και επιπλέον λειτουργικά είναι σωστή. Πιό συγκεκριµένα τα τρία κατακόρυφα τµήµατα των υπόγειων αγωγών που δέχονται τα ακάθαρτα

14 από τους χώρους των WC, εκτείνονται µε την ίδια διάµετρο στο χώρο τηςψευδοροφής των WC. Εκεί ενοποιούνται και ως ενιαίος εξαερισµόςαπολήγουν στον Β. τοίχο του κτιρίου, όπου βρίσκεται ήδη µία οπή,η οποία προκειµένου να εξυπηρετήσει την περίπτωση θα διευρυνθεί προςτα άνω ( Βλ.και Σχέδιο ΑΠ-02 ). 5.3 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ œè ðô ÂÙ ÛÂÈÚ Ù Ì ıðô Ô Ì Í È ÔÈ ÂÒÈÛÏÔfl ÙÔıÚ flìôìù È Ï ÙÈÚ Í ÎÔıËÂÚ Û ÎÁÌ ÛÂÈÚ: Είδος υποδοχέα Σωλήνας αποχέτευσης Σωλήνας εξαερισµού Σωλήνας Σωλήνας Μολυβδο- Σωλήνας ΡΡ PVC σωλήνας PVC (mm) (mm) (mm) (mm) Λεκάνη W.C /56 50 Σιφώνι δαπέδου /42 40 Νιπτήρας Μπιντέ Πλυντήριο ρούχων " πιάτων 40 " - - Ντους Λουτήρας 40 " - - Νεροχύτης / ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ WC Στο χώρο των WC θα γίνει εγκατάσταση δύο συστηµάτων εξαερισµού ( Βλ. Σχέδιο ΑΠ-03 ). Με τη λειτουργία των εξαεριστήρων εξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα κάθε χώρου 10 φορές / h. Το πρώτο εξ αυτών θα εξυπηρετεί τον χώρο του WC ΑΜΕΑ και θα συνίσταται από εξαεριστήρα inline ενδ. τύπου S&P TD-250/100 T µε στοιχεία λειτουργίας Q=130 m3/h, H=80Pa. Το σύστηµα θα ενεργοποιείται κατά περίσταση µε διακόπτη έξω από τον χώρο και θα φέρει µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης µε δυνατότητα ρύθµισης 1 30 min. Η αναρρόφηση του αέρα από το χώρο του WC ΑΜΕΑ θα γίνεται µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ VMEV-100. Το δεύτερο θα εξυπηρετεί τα 2 WC και θα συνίσταται από εξαεριστήρα inline ενδ. τύπου S&P TD-350/100 T µε στοιχεία λειτουργίας Q=220 m3/h, H=80Pa. Το σύστηµα θα ενεργοποιείται κατά περίσταση µε διακόπτη έξω από τον χώρο και θα φέρει µηχανισµό χρονοκαθυστέρησης

15 µε δυνατότητα ρύθµισης 1 30 min. Η αναρρόφηση του αέρα θα γίνεται από τους 2 χώρους WC µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ VMEV-80 και από τον προθάλαµο µέσω µεταλλικής αεροβαλβίδας ενδ. Τύπου ΚΑΦΦΕ VMEV-100. Και οι 2 εξαεριστήρες θα εγκατασταθούν στην ψευδοροφή των WC. Η αναρρόφηση του αέρα θα γίνεται µέσω στοµίων στην οροφή των WC. Η απόρριψη του αέρα θα γίνεται µε εύκαµπτο αεραγωγό διαµέτρων Φ125 & Φ100, µε απόληξη στην υπάρχουσα οπή στην Β. πλευρά του κτιρίου. Προκειµένου να γίνει η απόληξη στην οπή θα χρειαστεί µικρή µετατόπιση των αγωγών προς χανηλότερη στάθµη, η οποία θα γίνει µέσα στο ερµάριο που βρίσκεται στην θέση αυτή. 5.5 ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, όλες οι επιφάνειες απορροής όµβριων ή οι επιφάνειες στέγης κτιρίου ή χώρου νέου ή υφισταµένου ή οικοπέδου ή ανοικτού χώρου, εφόσον προκαλούν ή είναι δυνατόν να προκαλέσουν ενόχληση ή συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών ή κοινόχρηστων ή δηµόσιων χώρων (όπως πχ. πεζοδροµίων) µε την κατάκλυσή τους µε όµβρια νερά πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση αποχέτευσης όµβριων. Με την έννοια αυτή απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή όµβριων από τα δώµατα και τους εξώστες. Στο προκείµενο κτίριο λόγω του παραδοσιακού του χαρακτήρα και του εν γένει αρχιτεκτονικού σχεδιασµού επελέγη η λύση της ελεύθερης απορροής των οµβρίων από την στέγη του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Ως ελαφρυντικό στοιχείο που βοηθά την επιλογή αναφέρεται η απουσία γειτονικών κτιρίων σε συνδυασµό µε την αραιή δόµηση της περιοχής καθώς και η απουσία κοινοχρήστων ή δηµόσιων χώρων σε επαφή µε το κτίριο, οπότε και θα ετίθετο θέµα ασφάλειας τους από τα όµβρια της στέγης του κτιρίου. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου έχει διαµορφωθεί κατάλληλα µε κλίσεις ώστε τα όµβρια να οδηγούνται οµαλά εκτός του οικοπέδου στον παρακείµενο δηµοτικό δρόµο

16 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ Παρά το γεγονός οτι στην προµελέτη του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης µε δηµιουργία λεβητοστασίου στο υπόγειο του κτιρίου, επειδή οι διαστάσεις του χώρου δεν θα επέτρεπαν αυτή την χρήση επελέγη η λύση της εγκατάστασης κεντρικού συστήµατος κλιµατισµού σε όλους τους χώρους του κτιρίου, η οποία προφανώς προσφέρει λύσεις και ως προς την θέρµανση µκαι ως προς την ψύξη. 6.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού µελετήθηκαν και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε της παρακάτω κανονισµούς : DIΝ 4701 για τη θέρµανση Της ΤΟΤΕΕ. 2421/ / /86 Της υποδείξεις της CARRIER ή ASHRAE για το κλιµατισµό Τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.). 6.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για την συγκεκριµένη περιοχή δεν υπάρχουν επίσηµα διαθέσιµα κλιµατολογικά στοιχεία. Κατά την διάρκεια της µελέτης έγινε προσπάθεια να συγκερασθούν οι παράµετροι άλλων περιοχών ώστε το αποτέλεσµα να προσοµοιάζει τις συνθήκες της περιοχής. Σε ότι αφορά τις συνθήκες των εσωτερικών χώρων τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα καθώς υπάρχουν οι υποδείξεις των ΤΟΤΕΕ 2421/86, 2423/86 και 2425/86. Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασµα της µελέτης, όπου φαίνονται οι συνθήκες υπολογισµού για συνθήκες ψύξης. Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) : 26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (% ) : 50 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (% ) : 50 ΙΑΦΟΡΑ Τ ΕΞΩΤ.- Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ ( C) : 5 ΙΑΦΟΡΑ Τ Ε ΑΦΟΥΣ - Τ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ( C) : -5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (1-15) : 2 ΤΥΠΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( m ) : 4.15 ΣΥΣΤ. ΜΟΝΑ ΩΝ : Watt ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ : ASHRAE RTS

17 HMEΡΟΜΗΝΙΑ - ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ( C) 10πµ 11πµ 12πµ 1µµ 2µµ 3µµ 4µµ 5µµ 6µµ 23 ΙΟΥΛ ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΒΑ Ηλιακή Θερµ. Αέρα Α Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΝΑ Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ ΑΥΓ ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜ Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΒΑ Ηλιακή Θερµ. Αέρα Α Ηλιακή Θερµ. Αέρα ΝΑ Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ν Ηλιακή Θερµ. Αέρα Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β Ηλιακή Θερµ. Αέρα Β Τ ΜΗ ΚΛΙΜ. ΧΩΡΩΝ Τα ψυκτικά φορτία των χώρων έχουν υπολογισθεί βάσει της Ashrae Fundamentals ή της ειδικής έκδοσης cooling and heating load calculation manual, Ashrae. Για την εύρεση του συνολικού ψυκτικού φορτίου της εγκατάστασης έχει υπολογισθεί το µέγιστο ταυτοχρονισµένο ψυκτικό φορτίο όλων των χώρων από σάρωση όλων των ωρών στους κρίσιµους µήνες του θέρους. Για την περίπτωση των απωλειών στην λειτουργία της θέρµανσης έχουν ληφθεί υπ όψιν οι παρακάτω συνθήκες, όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της µελέτης. Στοιχεία Κτιρίου Μέση Ελάχιστη Εξωτερική Θερµοκρασία ( C) 0 Επιθυµητή Εσωτερική Θερµοκρασία ( C) 20 Θερµοκρασία Μη Θερµαινόµενων Χώρων ( C) 10 Θερµοκρασία Εδάφους ( C) 10 Αριθµός Επιπέδων Κτιρίου (1-15) 2 Επίπεδο στη Στάθµη του Εδάφους 1 Μεθοδολογία Υπολογισµού ASHRAE Σηµαντική παράµετρος για τους υπολογισµούς των φορτίων ψύξης ήταν ο πληθυσµός που θα κάνει χρήση του κτιρίου κάθε φορά και λιγότερο τα φορτία από συσκευές που θα λειτουργούν στον χώρο. Έτσι κατ εκτίµηση θεωρήσαµε οτι ο µέγιστος πληθυσµός που θα βρίσκεται στο κτίριο δεν θα υπερβαίνει τα άτοµα

18 6.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Για λόγους ευελιξίας επελέγη η λύση να τοποθετηθούν 2 συστήµατα κλιµατισµού εκ των οποίων το πρώτο θα καλύπτει το ισόγειο και το δεύτερο τον Α όροφο του κτιρίου. Τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν θα είναι συστήµατα µεταβλητού όγκου FREON, τροφοδοτούµενα από αντίστοιχες αντλίες θερµότητας ( HEAT PUMPS ) για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη και σε θέρµανση. Το συγκρότηµα 1, το οποίο κλιµατίζει το Ισόγειο του κτιρίου θα είναι ενδ. τύπου RAS 8 FSN της HITACHI. Το συγκρότηµα 2, το οποίο κλιµατίζει τον Α όροφο του κτιρίου θα είναι ενδ. τύπου RAS - 10FSN της HITACHI. Στους κλιµατιζόµενους χώρους θα εγκατασταθούν συσκευές τύπου δαπέδου ενώ στον χώρο των WC θα εγκατασταθεί συσκευή κρυφή οροφής µε διανοµή του κλιµατισµένου αέρα µέσω αεραγωγών, τοποθετηµένων εντός της ψευδοροφής. Ειδικα για τους χώρους των WC επισηµαίνεται οτι η χρήση προτείνεται µόνο για την χειµερινή περίοδο. Για την θερινή υπάρχει η δυνατότητα µέσω του τοπικού χειριστηρίου διακοπής της λειτουργίας. Οι αναλυτικοί τύπου των µηχανηµάτων φαίνονται στα σχέδια της εγκατάστασης. Η λειτουργία κάθε συσκευής γίνεται µέσω χειριστηρίου που τοποθετείται πλησίον της συσκευής. Για απόλυτη αυτονοµία των χώρων επελέγη η τοποθέτηση ενός χειριστηρίου ανά χώρο, δηλ. σε χώρο που λειτουργούν περισσότερες από µία συσκευές θα τοποθετηθεί µόνο ένα χειριστήριο. Οι εξωτερικές συσκευές τοποθετούνται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, στην ΝΑ πλευρά ( βλ. Σχ. ΚΛ-Τ ). Η αρχική όδευση των σωλήνων του ψυκτικού κυκλώµατος από τα µηχανήµατα προς το κτίριο θα γίνει επίτοιχα στην παρακείµενη µάντρα. Στη συνέχεια οι σωλήνες διέρχονται µέσα από παρακείµενο παρτέρι τοποθετηµένες εντός προκατασκευασµένου καναλιού από οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο φέρει κάλυµµα από σκυρόδεµα, ώστε να είναι ανά πάσα στιγµή ελέγξιµες. Πάνω από το κάλυµµα θα υπάρχει στώση φυτικής γης. Στο τελευταίο τµήµα από το παρτέρι έως τα WC η όδευση θα γίνει υπόγεια εντός σωλήνων εκ PVC / DN125. Οι σωλήνες αφού εισέλθουν στον χώρο των WC ανέρχονται κατακόρυφα στο διάκενο µεταξύ γυψοσανίδας και εξωτερικού τοίχου και απολήγουν στην ψευδοροφή. Για την διανοµή κάθε ενός δικτύου προς τις εσωτερικές µονάδες θα χρησιµοποιηθεί ζεύγος συλλεκτών ( αέρια υγρή µορφή ) 8 παροχών, εξάρτηµα που προµηθεύουν οι εταιρίες των κλιµατιστικών συστηµάτων. Κάθε εσωτερική µονάδα έχει ανεξάρτητη τροφοδοσία. Για το ισόγειο οι κατακόρυφες οδεύσεις των σωλήνων θα γίνουν στο κενό µεταξύ γυψοσανίδας και τοίχου. Στη συνέχεια η οριζόντια όδευση θα γίνει εντός του δαπέδου των χώρων. Αντίστοιχα για τις εσωτερικές µονάδες του Α ορόφου οι σωλήνες εισέρχονται µεταξύ άνω και κάτω πετσώµατος του

19 ξύλινου δαπέδου του εκθεσιακού χώρου. Στη συνέχεια η οριζόντια όδευση γίνεται στο εσωτερικό των δαπέδων. Μεγάλη προσοχή απαιτείται στις καµπύλες των δικτύων. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιό οµαλές και ανοικτές. Για το λόγο αυτό οι συλλέκτες θα αναρτηθούν από το υπερκείµενο ξύλινο δάπεδο του Α ορόφου. Ολο το εσωτερικό δίκτυο ψυκτικών σωλήνων θα µονωθεί µε µονωτικό κοχύλι ενδ. τύπου armaflex πάχους 13 mm. Το αντίστοιχο δίκτυο που οδεύει σε εξωτερικούς χώρους µε µονωτικό κοχύλι ενδ. τύπου armaflex πάχους 19 mm. Για την απορροή των συµπυκνωµάτων προβλέπεται η κατασκευή οριζόντιου δικτύου από χαλκοσωλήνες διαµέτρων Φ22 στον Α όροφο και Φ28 Φ35 στο ισόγειο. Ο κατασκευαστής προδιαγράφει εξωτερική διάµετρο 18mm. Για λόγους ασφάλειας επιλέγουµε µεγαλύτερες διαµέτρους. Στον Α όροφο δεν είναι εφικτή η χρήση µεγαλύτερης διαµέτρου διότι δεν θα έχουµε την απαιτούµενη κλίση του δικτύου. Τούτο διότι υπάρχει ο περιορισµός του κενού των 6cm µεταξύ άνω και κάτω πετσώµατος στον εκθεσιακό χώρο, ενώ στους υπόλοιπους χώρους του ορόφου υπάρχει µεγαλύερη ευελιξία. Η τελική απορροή των συµπυκνωµάτων θα γίνεται στα σιφώνια δαπέδου των WC ελλείψει άλλης πρόσφορης λύσης ( πχ. απορροή στο εξωτερικό του κτιρίου ).. Εν γένει το δίκτυο απορροής θα οδεύει µε κλίσεις ~1 1.5 % προς τα σηµεία απορροής, ώστε να εξασφαλίζεται οτι η απορροή γίνεται δια βαρύτητος. Η διαστασιολόγηση των συστηµάτων έγινε µε βάση το σύστηµα HI-MULTI SET-FREE FSN της HITACHI, στοιχεία που πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο ως οδηγός για την προδιαγραφή και την επιλογή του συστήµατος, που θα τοποθετήσει. Σηµειώνεται οτι η επιλογή είναι ενδεικτική. Όµως λόγω της ιδιαιτερότητας των υπολογισµών συνιστάται εφόσον ο ανάδοχος επιλέξει ισοδύναµο σύστηµα άλλου κατασκευαστή να προσκοµίσει απαραίτητα στοιχεία υπολογισµών, έτσι ώστε είτε να τεκµηριώνεται η επάρκεια των µελετηµένων δικτύων είτε να επαναδιαστασιολογούνται βάσει των δεδοµένων των νέων µηχανηµάτων. Η εξωτερική µονάδα, κάθε συστήµατος που θα τοποθετηθεί θα είναι τύπου αντλίας θερµότητας, προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο εργοστάσιο κατασκευής της. Όλα τα µηχανικά, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά µέρη της µονάδος θα βρίσκονται εντός ενισχυµένου περιβλήµατος κατασκευασµένου από χαλυβδοελάσµατα βαµµένα µε ειδική συνθετική βαφή φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη της µονάδος θα γίνεται µέσω ειδικών αφαιρούµενων καλυµµάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. Κάθε µονάδα θα διαθέτει ερµητικού DC τύπου σπειροειδείς συµπιεστές (scroll) υψηλού βαθµού απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής. Οι συµπιεστές θα είναι υψηλής πίεσης (High pressure DC scroll compressors) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λίπανση τους ακόµη και στα πιο δύσκολα σηµεία (έδρανο στην κεφαλή του συµπιεστή) και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους. Ο ένας από τους συµπιεστές της µονάδας θα

20 καθοδηγείται µέσω συστήµατος Inverter ώστε να ρυθµίζονται τα βήµατα λειτουργίας του, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούν µε ON OFF CONTROL. Οι συµπιεστές Inverter ρυθµίζουν συνεχώς τις στροφές τους µεταβάλλοντας τη συχνότητα και τη τάση λειτουργίας τους. Λόγω της συνεχούς µεταβολής συχνότητας και τάσης τα τυλίγµατα του κινητήρα είναι ειδικά κατασκευασµένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και οµαλή λειτουργία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδικό έλασµα συγκράτησης των ελατηρίων του συµπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Η συχνότητα µεταβάλλεται από 30 έως 115Hz σε απεριόριστα βήµατα λειτουργίας, εξασφαλίζοντας γραµµικό έλεγχο της λειτουργίας του συµπιεστή. Οι συµπιεστές θα διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συµπύκνωσης του λαδιού σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η εξωτερική µονάδα θα διαθέτει ανεµιστήρες µεταβαλλόµενων στροφών που µπορούν να αντιµετωπίσουν εξωτερική στατική πίεση 60 Pa. Η µεταβολή των στροφών είναι συνεχής µέσω DC inverter κινητήρα ανεµιστήρα. Ο έλεγχος των στροφών βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του ψυκτικού µέσου, εξασφαλίζοντας σωστή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόµη και κάτω από ακραίες θερµοκρασίες. Κάθε ανεµιστήρας θα φέρει 2 πτερύγια, θα είναι κατασκευασµένος από συνθετικό υλικό (Mica polypropylene), το οποίο ελαχιστοποιεί τους κραδασµούς και λόγω της ειδικά επεξεργασµένης επιφάνειας του, θα αποτρέπει τη δηµιουργία τυρβώδους ροής µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα χαµηλή στάθµη θορύβου. Η στάθµη θορύβου των µονάδων θα κυµαίνεται από 47-58Db(A) για µεγέθη από 5-10Hp και 57-63Db(A) για µεγέθη από 16-30Hp, εξαρτώµενη από τις στροφές του συµπιεστή Inverter, τη λειτουργία του συµπιεστή ΟΝ-ΟFF και τις στροφές του κάθε ανεµιστήρα. Ο εναλλάκτης θερµότητας της κάθε µονάδος θα είναι κατασκευασµένος από χαλκοσωλήνες µε εσωτερικό σπείρωµα και φύλλα αλουµινίου µε σχισµές, για αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Οι εναλλάκτες θα έχουν υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία, στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Το εύρος λειτουργίας και η πτώση απόδοσης της µονάδος δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Λειτουργία σε θέρµανση : Από Τ εξ 20 o CWB έως Τ εξ + 15 o CWB Λειτουργία σε ψύξη : Από Τ εξ 5 o CDB έως Τ εξ + 43 o CDB Λειτουργία θέρµανσης Eξωτερική θερµοκρασία (WB o C) Πτώση απόδοσης (%) -1 o C 8% -9 o C 27% -20 o C 48% Λειτουργία ψύξης Eξωτερική θερµοκρασία ( o C) Πτώση απόδοσης (%) 40 o C 2%

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. Φύλλο1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΗ: ΕΡΓΟ:.Κ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1 2 6 5 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων».

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/5/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 11: Διαστασιολόγηση σωλήνων νερού σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Παπακώστας Κωνσταντίνος Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ NHΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε. Ε.Π. Η/Μ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1Προδιαγραφή Συστήματος Κλιματισμού Νέων Γραφείων Νομαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιματισμό ( ψύξη - θέρμανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου.

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 27-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 6153 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο Προµηθειών ιεύθυνση: Περιοχή Βασιλάκη-Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Υπάρχουν δυο ξεχωριστά αλλά και παράλληλα δίκτυα σ ένα υδραυλικό σύστημα. Το ένα παρέχει νερό για ανθρώπινη χρήση και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 3.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Το εσωτερικό δίκτυο διανομής που αρχίζει από τον υδρομετρητή, ολοκληρώνεται απ όλα εκείνα τα σημεία του, που υπάρχουν υδραυλικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα