Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Transcript

1 Τεχνικές προδιαγραφές δικτύωσης κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Αθωράκιστου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Κατηγορίας 6/Κλάσης Ε & Οπτικών Ινών (έκδοση Απρίλιος 2011) v

2 1. Περιγραφή Έργου Η παρούσα περιγραφή αναφέρεται στο έργο που θα εκτελεστεί για την εγκατάσταση σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος δομημένης καλωδίωσης χαλκού (και σε αρκετές περιπτώσεις οπτικών ινών) στα κτίρια του πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι εργασίες εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων (όταν δεν υπάρξει ειδική συμφωνία με την σύμφωνη γνώμη της ΥΠΕ) είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του εργολάβου που έχει αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου. Η ηλεκτρική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου DATA (η τηλεφωνία πλέον χρησιμοποιεί αποκλειστικά το δίκτυο DATA). Το σύστημα δομημένης καλωδίωσης (Generic Cabling), απαιτείται να είναι ανεξάρτητο από τις εφαρμογές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (Application In dependent), και να εξυπηρετεί άμεσα το σύνολο των δικτυακών αναγκών του πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνίσταται μέσα σε κάθε κτίριο, η χρήση αποκλειστικά οριζόντιας καλωδίωσης (ένα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης καλωδίων) και αποφυγή της κατακόρυφης (διαφορετικά διασυνδεδεμένα σημεία συγκέντρωσης καλωδίων), εκτός εάν περιορισμοί σε αποστάσεις καλωδίων (> 90μ) επιβάλουν την χρησιμοποίηση κατακόρυφης καλωδίωσης. Οι προμηθευτές, κατασκευαστές και οι εργολάβοι εγκαταστάτες απαιτείται να εφαρμόσουν πλήρως το σύνολο των προδιαγραφών (κανόνες, πρότυπα & συστάσεις). Η επίβλεψη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τέλειας κατασκευής του έργου. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και με την σύμφωνη γνώμη των μελετητών, να βελτιώσει και να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό και τα πρότυπα (μέτρα) κατασκευής, εφόσον δεν δημιουργείται εκ του λόγου αυτού πρόσθετη οικονομική απαίτηση από τους προμηθευτές, κατασκευαστές ή/και εργολάβους. Η τεχνική προσφορά και η εγκατάσταση του Συστήματος απαιτείται να υλοποιηθεί από πιστοποιημένους από τον κατασκευαστικό οίκο μελετητές/εγκαταστάτες. Κατά την παράδοση της πρότασης τεχνικής προσφοράς απαιτείται να προσκομιστούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση σε επίπεδο καναλιού (Channel) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, τουλάχιστον για 20 έτη. Επιπλέον, το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να διαθέτει εγγύηση για τα πρωτόκολλα IEEE 802.3ab (1000Base -T) και IEEE 802.3an (10GBase -T) από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών, για τουλάχιστον 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης θα αποκαθίσταται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά την φάση της αξιολόγησης της πρότασης - τεχνικής προσφοράς θα ζητήσει δείγματα των προτεινόμενων υλικών του συστήματος δομημένης καλωδίωσης με βάση τους κωδικούς που αναγράφονται στον πίνακα υλικών της τεχνικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν μαζί με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς. Οι πίνακες των υλικών απαιτείται να είναι ίδιοι τόσο στην τεχνική, όσο και στην οικονομική προσφορά. Οποιαδήποτε απόκλιση στα υλικά, τόσο κατά την φάση της πρότασης προσφοράς, όσο και κατά την φάση παράδοσης παραλαβής των υλικών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και έπειτα από συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 2

3 Υπηρεσίας Πληροφορικής του πανεπιστημίου Αιγαίου, διαφορά οδηγεί σε αποκλεισμό από το έργο. Το έργο κρίνεται ολοκληρωμένο όταν ικανοποιούνται πλήρως όλες οι συνθήκες που απαιτούνται/προδιαγράφονται και αναφέρονται συγκεντρωτικά στην παράγραφο 8. Παραδοτέα Έργου 2. Γενικές Προδιαγραφές Η εγκατάσταση του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος δομημένης καλωδίωσης στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτείται να συμμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο με τα παρακάτω πρότυπα: ΕΛΟΤ EN :2007. ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009. ΕΛΟΤ EN :2007. ΕΛΟΤ EN /A1:2009. ΕΛΟΤ CLC/TR :2007. ΕΛΟΤ EN :2009. ΕΛΟΤ EN /A1:2011. ΕΛΟΤ EN :2009. ΕΛΟΤ EN /A1:2011. ISO/IEC 11801:2002. ISO/IEC 11801/A1:2008 ISO/IEC 11801/A2:2010. ISO/IEC :1999. ISO/IEC /A1:2004 ISO/IEC :2000. ISO/IEC :2006. ISO/IEC /A1:2009 ISO/IEC TR :2007. Το Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τα χαρακτηριστικά, τόσο της μόνιμης σύνδεσης (Permanent Link), όσο και του καναλιού του συστήματος (Channel), τα οποία προσδιορίζονται από τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 3

4 Το σύνολο των υλικών του συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης απαιτείται να συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2002/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - (RoHS), και 2002/96/ΕΚ, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (WEEE). 2006/1907/ΕΚ, σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Επιπλέον, Α) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης χαλκού όπως: oι γραμμές μεταφοράς χαλκού (καλώδια) 4 Cat.6/Class E U/UTP, τα στοιχεία τερματισμού χαλκού, οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης (Patch Cords) χαλκού, Β) το σύνολο των υλικών του Συστήματος Καλωδίωσης οπτικών ινών όπως: οι γραμμές μεταφοράς οπτικών ινών τα στοιχεία τερματισμού οπτικών ινών, οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης οπτικών ινών (οπτικά Patch Cords), απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή ανά κατηγορία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του, καθώς επίσης απαιτείται να συνοδεύεται από ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών καλωδίωσης. Η εγγύηση του συστήματος δομημένης καλωδίωσης σε καμία περίπτωση δεν θα προέρχεται από τον εγκαταστάτη του έργου, τον τοπικό αντιπρόσωπο/διανομέα ή γενικότερα τον ανάδοχο του έργου. Στους Πίνακες Υλικών της Τεχνικής Προσφοράς απαιτείται η αναγραφή των κωδικών των προτεινόμενων προϊόντων. Με την παράδοση της προσφοράς απαιτείται να παραδοθούν δείγματα για τα παρακάτω προτεινόμενα υλικά κ.α.: 1 τεμ. Πεδίο βυσματικής διαχείρισης χαλκού Patch Panel οριζόντιας καλωδίωσης 24 θυρών πλήρες, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Υποδοχή χαλκού RJ45 τηλεπικοινωνιακής πρίζας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς χαλκού διασύνδεσης χαλκού (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 4

5 1 μέτρο Γραμμής μεταφοράς οπτικής ίνας, σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο 1 τεμ. Γραμμής μεταφοράς διασύνδεσης οπτικής ίνας (patch cord), σύμφωνα με την αντίστοιχη παράγραφο Πιστοποιήσεις Μελετητή/Εγκαταστάτη από τον/τους κατασκευαστικούς οίκους. 3. Απαιτήσεις Εγκατάστασης 3.1. Machine Room (Τηλεπικοινωνιακός Χώρος Εισαγωγής) Στο Machine Room (Τηλεπικοινωνιακός Χώρος Εισαγωγής) συγκεντρώνονται όλες οι καλωδιώσεις ασθενών (χαλκού) και οπτικών ινών του κτιρίου. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος χώρος 10 m 2 τουλάχιστον και ανάλογα με το πλήθος των RACK που απαιτούνται. Θα βρίσκεται κατά προτίμηση στο κέντρο του κτιρίου για να μην υπερβαίνουν τα 90 μέτρα οι μέγιστες αποστάσεις των καλωδίων μεταξύ του RACK (το οποίο βρίσκεται μέσα στο Machine room) και των λήψεων του κτιρίου Υπολογισμός αναγκαίων λήψεων κτιρίου Για την μελέτη της τηλεφωνικής-δικτυακής εγκατάστασης λαμβάνονται υπ' όψιν οι κανονισμοί και απαιτήσεις που ισχύουν όσο αφορά στους χώρους εργασίας, ενώ για κάθε πρίζα (διπλή λήψη) απαιτείται και η αντίστοιχη πρίζα/πρίζες ισχυρών ρευμάτων. Προβλέπονται οι παρακάτω λήψεις Data: Στους χώρους γραφείων τουλάχιστον 3 (διπλές) λήψεις ανά 2 θέσεις εργασίας για τηλεφωνικές συνδέσεις (τηλέφωνο και FAX) και για σύνδεση DATA (Προσωπικός ΗΥ ή φορητός) λαμβάνοντας υπ' όψιν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας για τουλάχιστον μία θέση εργασίας ανά 5 m 2. Σε κάθε εργαστήριο (πλην των εργαστηρίων υπολογιστών ) και αίθουσαεργαστήριο προβλέπονται τουλάχιστον από 3 (διπλές) λήψεις. (μία κοντά στη θέση εργασίας του υπεύθυνου, μία δίπλα στην είσοδο, μία απέναντι από τον πίνακα) Στις αίθουσες συμβουλίων/συνεδριάσεων προβλέπονται από τουλάχιστον 4 (διπλές) λήψεις, και ανάλογα με την χωρητικότητα/διαμόρφωση. Στο Machine Room θα τοποθετηθεί 1 τουλάχιστον διπλή λήψη στον απέναντι τοίχο από την θέση του RACK εκτός εάν στα σχέδια αναφέρεται διαφορετικά ή/και ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί και ως server room. Σε Server Room θα τοποθετηθούν περιμετρικά διπλές λήψεις ανά 1,5 μέτρο, ή έπειτα από συνεννόηση με την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στις αίθουσες διδασκαλίας/αμφιθέατρα προβλέπονται τουλάχιστον 3 (διπλές) λήψεις. (μία κοντά στην έδρα του καθηγητή, μία στον απέναντι τοίχο της αίθουσας και μία στην είσοδο) Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 5

6 Στα εργαστήρια Υπολογιστών θα τοποθετηθούν τόσες λήψεις όσος ο μέγιστος αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας συν 2. Οι λήψεις αυτές πρέπει να μοιράζονται σε πρίζες 2 λήψεων. Οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 1 ανά 1,4 μ 2 περίπου. Στα εργαστήρια υπολογιστών θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη ώστε να εγκατασταθεί ψευδοπάτωμα (όταν αυτ ό είναι δυνατό), στο οποίο θα τοποθετηθούν ειδικά panels κάτω από τα οποία θα γίνεται τερματισμός λήψεων σε ειδικές πρίζες (στα ίδια Panels θα πρέπει να υπάρχουν και πρίζες ισχυρών ρευμάτων). Στις αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης προβλέπονται 10 (διπλές) λήψεις για την υποστήριξη του εξοπλισμού (μικρόφωνα, κάμερες, οθόνες, servers, κονσόλες κτλ) σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του πανεπιστημίου Αιγαίου, και επιπλέον τις αντίστοιχες θέσεις που απαιτούνται για τα εργαστήρια υπολογιστών όπως αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα βέβαια με τις διαστάσεις του χώρου. Στα Κυλικεία θα τοποθετηθούν 2 (διπλές) λήψεις. (Διπλή) λήψη σε αποθήκες. (Διπλές) λήψεις σε χώρους όπου θα τοποθετηθούν καρτοτηλέφωνα (Διπλή) λήψη στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ή προβλέπεται μελλοντικά να εγκατασταθούν συστήματα συναγερμών. (Διπλή) λήψη σε μεγάλο ύψος στα σημεία όπου θα εγκατασταθούν ή προβλέπεται μελλοντικά να εγκατασταθούν συστήματα σημείων ασύρματης πρόσβασης (μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι / διάδρομοι - κατά προτίμηση κοντά στο κέντρο του κτιρίου). (Διπλή) λήψη δίπλα σε όλες τις εισόδους, εξόδους του κτιρίου 3 (Διπλές) λήψεις θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ταράτσα/δώμα δίπλα στην έξοδο (Διπλή) λήψη μέσα σε ασανσέρ. (Διπλή) λήψη στα μηχανοστάσια. (Διπλή) λήψη δίπλα σε κάθε Κεντρικό UPS. (Διπλή) λήψη σε κάθε Δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας. Γενικότερα, δεν θα υπάρχει χώρος χωρίς μία τουλάχιστον διπλή λήψη Data. 4. Υλικά εγκατάστασης Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης 4.1. Γενικά Για κάθε κατηγορία υλικών (καλώδια, πρίζες, patch panels) που θα τοποθετηθούν και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, θα προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 6

7 Όλα τα υλικά χαλκού (γραμμές μεταφοράς, υποδοχές, βύσματα κλπ) απαιτείται να είναι κατηγορίας 6/κλάσης Ε. Τα χαρακτηριστικά μετάδοσης κάθε ενός υλικού κατηγορίας 6/κλάσης Ε μεμονωμένα (γραμμή μεταφοράς/καλώδιο, στοιχεία τερματισμού κλπ), απαιτείται να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου συνόλου των υλικών του Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Ειδικότερα, οι υποδοχές (Jacks) RJ45 και τα βύσματα (Plugs) κατηγορίας 6/κλάσης Ε του συστήματος απαιτείται να συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6/κλάσης E, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN :2007, ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN :2007, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και ISO/IEC TR 24750:2007, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα τους, καθώς επίσης και η ικανότητα πλήρους συμβατότητας τους με αντίστοιχα συστήματα μικρότερης κατηγορίας/κλάσης, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. Τα υλικά ανά κατηγορία (οπτικά/χαλκού) απαιτείται να είναι ενιαίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του συστήματος Racks (Καμπίνες) Το κέντρο της εγκατάστασης θα είναι το Computer Rack από όπου θα ξεκινάνε όλα τα καλώδια που θα καταλήγουν στις διάφορες λήψεις. Το πλήθος των Racks που θα χρειαστούν, εξαρτάται από τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται από την μελέτη καθώς και από τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παράγραφο «5. Τερματισμοί». Τα Racks θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Racks επίτοιχα/μικρής χωρητικότητας (για κτίρια όπου τοποθετούνται έως 3 patch panels) Επίτοιχο ύψους 15 U τουλάχιστον ή δαπέδου ύψους 28 U τουλάχιστον Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μ x 0,45μ (ή x 0,6 στο επιδαπέδιο) 2 μερών Μονό Αρθρωτό για ασφαλέστερη στερέωση οπτικών ινών (σταθερό πίσω τμήμα, πόρτα Plexiglas) Αφαιρούμενη πόρτα με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (Αριστερά-Δεξιά) Αποσπώμενα πλαϊνά (και πίσω στο επιδαπέδιο) καλύμματα Ράγες εμπρός πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως Βίδες γείωσης Δυνατότητα κλειδώματος Επιλογή εισόδων άνω & κάτω για την εύκολη διέλευση- ταξινόμιση των καλωδίων ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση. 1 συνδεδεμένος ανεμιστήρας οροφής 1 ράφι με στήριξη μόνο εμπρός Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 7

8 1 Eιδικό πολύπριζο σούκο 7 θέσεων με RFI εγκατεστημένο στο RACK Racks μεγάλης χωρητηκότητας (για περιπτώσεις όπου τοποθετούνται περισσότερα από 3 patch panels) Διαστάσεις WxD τουλάχιστον 0,60μx0,80μ ύψους U μία πόρτα (μπροστά) Αποσπώμενα πλαϊνά και πίσω καλύμματα αρθρωτή βάση ύψους 10cm να συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με τα πρότυπα IEC και IEC Οι εξωτερικές επιφάνειες των ικριωμάτων απαιτείται να διαθέτουν ανοδική εμβάπτυση ηλεκτροφόρησης (Anodic dipcoat priming) και βαφή πούδρας (Textured powder coating) Επιλογή εισόδου καλωδίων Σετ Ράγες εμπρός και πίσω με δυνατότητα ρύθμισης θέσεως κάθε ράγα 19 απαιτείται να διαθέτει στο πλάι έξι (6) δακτυλίους διευθέτησης των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης μέγιστο δυνατό φορτίο των ικριωμάτων απαιτείται να είναι >=1.000kg Βίδες γείωσης 2 συνδεδεμένους ανεμιστήρες οροφής 1 ράφι με στήριξη μόνο εμπρός 1 ράφι με στήριξη εμπρός και πίσω 1 Eιδικό πολύπριζο 19, 7 θέσεων Schuko (IEC C19) για οριζόντια τοποθέτηση εντός του ικριώματος. Σε κάθε RACK επιτρέπεται να τοποθετηθούν έως 12 patch panels (ανάλογα με το ύψος και αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.2 Διαρρύθμιση RACK). Σε περίπτωση που δεν αρκεί ένα RACK θα χρησιμοποιούνται και άλλα, στα οποία θα μοιράζονται οι λήψεις Ερμάριο εξωτερικών χώρων (για περιπτώσεις όπου απαιτείται σύνδεση με Ταράτσα χωρίς Δώμα) Διαστάσεις ΥχΠχΒ τουλάχιστον 1,60μ x 1μ x 0,5μ Με μεταλικές βάσεις (base plates) με Ράγες (frames) για στήριξη εξοπλισμού ETSI ή 19 Δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερικούς χώρους σε θερμοκρασίες -20 έως +50 Δέχεται Βάρος έως 50 Kgr Πόρτα που κλειδώνει Αεριζόμενη οροφή Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 8

9 Μεταλλικό εσωτερικά, Εξωτερικά από fibreglass-reinforced polycarbonate 4.3. Γραμμή Μεταφοράς Χαλκού Οριζόντιας Καλωδίωσης Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστη U/UTP τεσσάρων ζευγών, 100Ω, κατηγορίας 6/κλάσης Ε τουλάχιστον στα 250MHz με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς χαλκού οριζόντιας καλωδίωσης απαιτείται να ικανοποιεί πλήρως την μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase -T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού απαιτείται να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης, στα οποία θα αναγράφεται ο κωδικός του προτεινόμενου προϊόντος. Η ονομαστική ταχύτητα διάδοσης (Nominal Velocity of Propagation - NVP) θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστον 0,67c (67% της ταχύτητας φωτός). Σε περίπτωση που οι διαδρομές των καλωδίων πρόκειται να ξεπεράσουν το όριο των 100 μέτρων από τον κεντρικό κατανεμητή (και μόνο τότε) θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή περιφερειακού (ων) κατανεμητή (ων) (κατακόρυφη καλωδίωση), μέσα στο ίδιο κτίριο ο οποίος θα συνδέεται με τον κεντρικό κατανεμητή με καλώδια χαλκού συνεστραμμένων ζευγών cat5, cat6 καθώς και οπτικών ινών των οποίων η χωρητικότητα θα καθοριστεί από την αναλυτικότερη μελέτη και με βάση τη δυναμικότητα του κάθε επιμέρους κατανεμητή Patch Panels Οριζόντιας Καλωδίωσης (χαλκού) Τα πεδία βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι 19 για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U = 44,5mm). Οι υποδοχές (Jacks) χαλκού των πεδίων βυ σματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι αθωράκιστες τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υποδοχών χαλκού απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να ικανοποιούν πλήρως την βέλτιστη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007. Οι υποδοχές RJ45 στα πεδία βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να μην διαθέτουν κολλήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801/A2:2010, IEC και ΕΛΟΤ EN και τυπωμένο κύκλωμα (PCB). Οι υποδοχές απαιτείται να διαθέτουν διάταξη τύπου Μονωμένου Αγωγού Κάθετης Μετατόπισης (Insulation Displacement Connector IDC) στην οποία θα υλοποιηθεί ο τερματισμός των γραμμών μεταφοράς. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 9

10 Ο χρωματοκώδικας τερματισμού που θα ακολουθηθεί στις υποδοχές χαλκού των πεδίων βυσματικής διαχείρισης απαιτείται να είναι σύμφωνα με το Pin Assignment που ορίζεται στα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και ISO/IEC 11801/A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β). Οι υποδοχές RJ45 απαιτείται να διαθέτουν κάθε μια ξεχωριστά καπάκι προστασίας από οποιαδήποτε πιθανά στοιχεία αλλοίωσης (contaminants), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους με τα αντίστοιχα των υπολοίπων υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης (3P, DELTA, GHMT, ETL), για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας τους, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας Οδηγοί καλωδίων (διευθετητές γραμμών μεταφοράς) Οι διευθετητές γραμμών μεταφοράς απαιτείται να είναι οριζόντιοι 19 με άγκιστρα για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U=44,5mm). Για κάθε ένα πεδίο βυσμ ατικής διαχείρισης χαλκού (patch panel 24 θυρών) απαιτείται να τοποθετηθεί ένας (1) οδηγός καλωδίων ακριβώς από κάτω. Ο κάθε οδηγός καλωδίων απαιτείται να διαχειρίζεται το πολύ μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης (Patch Cords). Επίσης για κάθε 2 patch panels με 2 οδηγούς θα υπολογίζεται ακόμα ένας οδηγός για τον ενεργό εξοπλισμό Patch cords (χαλκού) Όλες οι γραμμές μεταφοράς διασύνδεσης χαλκού απαιτείται να είναι αθωράκιστες U/UTP, τεσσάρων ζευγών κατηγορίας 6/κλάση Ε, με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN , καθώς επίσης απαιτείται να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. Επιπλέον, στον εξωτερικό μανδύα (Jacket) των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης χαλκού απαιτείται να είναι ευδιάκριτα τυπωμένος ο κωδικός του προϊόντος από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης και σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη αυτοκόλλητης ετικέτας. Τα βύσματα (Plugs) των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης απαιτείται να είναι θωρακισμένα τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς διασύνδεσης απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Για κάθε patch panel 24 ports θα δίνονται από τον εγκαταστάτη της καλωδίωσης: 12 patch cords 1 μέτρου 18 patch cords 2 μέτρων 12 patch cords 3 μέτρων 6 patch cords 5 μέτρων Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 10

11 4.7. Λήψεις Data Οι υποδοχές (Jacks) χαλκού της Τηλεπικοινωνιακής Πρίζας απαιτείται να είναι αθωράκιστες τύπου RJ45, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των υποδοχών χαλκού απαιτείται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των υλικών κατηγορίας 6/κλάσης Ε, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010, ΕΛΟΤ :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να ικανοποιούν πλήρως την βέλτιστη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10GBase-T Ethernet), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC TR 24750:2007. Οι υποδοχές RJ45 στις τηλεπικοινωνιακές πρίζες απαιτείται να μην διαθέτουν κολλήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801/A2:2010, IEC και ΕΛΟΤ EN και τυπωμένο κύκλωμα (PCB). Οι υποδοχές απαιτείται να διαθέτουν διάταξη τύπου Μονωμένου Αγωγού Κάθετης Μετατόπισης (Insulation D isplacement Connector IDC) στην οποία θα υλοποιηθεί ο τερματισμός των γραμμών μεταφοράς. Ο χρωματοκώδικας τερματισμού που θα ακολουθηθεί στις υποδοχές χαλκού των Τηλεπικοινωνιακών Πριζών απαιτείται να είναι σύμφωνα με το Pin Assignment που ορίζεται στα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και ISO/IEC 11801/A1:2008, Table F.2 (T568A ή T568Β). Οι υποδοχές RJ45 απαιτείται να διαθέτουν κάθε μια ξεχωριστά καπάκι προστασίας από οποιαδήποτε πιθανά στοιχεία αλλοίωσης (contaminants), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Οι υποδοχές χαλκού απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών μετάδοσης τους με τα αντίστοιχα των υπολοίπων υλικών κατηγορίας 6Α/κλάσης ΕΑ από ανεξάρτητα Διεθνή εργαστήρια πιστοποίησης (3P, DELTA, GHMT, ETL), για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας τους, ακόμα και αν αναφέρονται σε υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας. Θα τοποθετούνται στα κανάλια που θα μεταφέρουν τα καλώδια ασθενών ρευμάτων, η κάτω από το ψευδοπάτωμα των εργαστηρίων με ειδικές πρίζες για το σκοπό αυτό. Δίπλα σε κάθε πρίζα διπλής λήψης θα υπάρχει τριπλή πρίζα ρεύματος (ΔΕΗ, UPS, Γεννήτρια). (Σε όσα κτίρια προβλέπονται ξεχωριστά κυκλώματα) 4.8. Γραμμή Μεταφοράς Οπτικών Ινών Καλωδίωσης Κορμού Πολύτροπες Οπτικές ίνες Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 50/125μm (OM3) και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC (Cat. C), ΕΛΟΤ EN (Cat. C), IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Το σύνολο των οπτικών ινών των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι πλήρως τερματισμένο σε οπτικά βύσματα, σύμφωνα με τα πρότυπα Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 11

12 ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1: Μονότροπες Οπτικές ίνες Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 μονότροπες οπτικές ίνες, 9/125μm και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC (Cat. C), ΕΛΟΤ EN (Cat. C), IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC , ΕΛΟΤ EN , IEC και ΕΛΟΤ EN Η γραμμή μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Το σύνολο των οπτικών ινών των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να είναι πλήρως τερματισμένο σε οπτικά βύσματα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2002 και ΕΛΟΤ EN /Α1: Πεδία (Panels) Βυσματικής Διαχείρισης Οπτικών Ινών Τα Πεδία Βυσματικής Διαχείρισης απαιτείται να είναι 482,6mm (19 ) για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U (1U = 44,5mm). Οι οπτικοί προσαρμογείς (Optical Adaptors) απαιτείται να είναι τύπου LC- Duplex σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Η διαδικασία τερματισμού της γραμμής μεταφοράς απαιτείται να είναι συγκόλληση τήξης (Fusion Splicing) με χρήση προ - τερματισμένων γραμμών οπτικών ινών (Pig Tails) μήκους 2,5m, από το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Τα Πεδία Βυσματικής Διαχείρισης οπτικών ινών απαιτείται να διαθέτουν κασέτες συγκόλλησης, 1 κασέτα για κάθε γραμμή μεταφοράς 12 πολύτροπων οπτικών ινών, θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους και κατάλληλους οργανωτές, στους οποίους απαιτείται να τοποθετηθούν οι θερμοσυστελλόμενοι σωληνίσκοι με τις συγκολλημένες ίνες. Τα οπτικά βύσματα των προ-τερματισμένων γραμμών οπτικών ινών (Pig Tails) απαιτείται να είναι τύπου LC 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Ο χρωματοκώδικας τερματισμού των οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ :2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1: Οπτικά Βύσματα Τα οπτικά βύσματα απαιτείται να είναι τύπου LC Duplex 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 12

13 4.11. Patch Cords Διασύνδεσης Οπτικών Ινών (Fiber Optic Patch Cords) Οι γραμμές μεταφοράς οπτικών ινών διασύνδεσης απαιτείται να είναι από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης, δύο (2) πολύτροπων οπτικών ινών, 50/125μm (OM3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς και με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61034, IEC και IEC Τα οπτικά βύσματα και από τις 2 πλευρές πρέπει να είναι τύπου LC-Duplex 50/125μm (ΟΜ3) ή 9/125μm αντίστοιχα με τις γραμμές μεταφοράς, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC , ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/Α1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ EN /Α1:2009. Για κάθε ξεχωριστή ζεύξη με καλώδιο μεταφοράς 12 οπτικών ινών θα δίνονται από τον εγκαταστάτη της καλωδίωσης: 4 οπτικά patch cords 2μ ίδιου τύπου με το καλώδιο μεταφοράς (μονότροπα ή πολύτροπα) 2 οπτικά patch cords 3μ ίδιου τύπου με το καλώδιο μεταφοράς (μονότροπα ή πολύτροπα) Καλώδιο Χαλκού Διασύνδεσης κατακόρυφης καλωδίωσης / σύνδεσης Τηλ. Παρόχων Σε περίπτωση που η χρήση δευτερευόντων κατανεμητών κρίνεται αναπόφευκτη (και μόνο τότε), πέρα των οπτικών καλωδίων και των γραμμών UTP μεταξύ κύριουδευτερεύοντος κατανεμητή θα πρέπει να τοποθετηθούν/τερματιστούν και γραμμές μεταφοράς 25 Cat.5 UTP. Το πλήθος των γραμμών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όσες θα είναι οι Διπλές λήψεις που εξυπηρετούνται από τον κατανεμητή άκρου. Το ίδιο καλώδιο θα χρησιμοποιείται για την σύνδεση με τον απομακρυσμένο κατανεμητή ΟΤΕ. 5. Διαδικασία Εγκατάστασης Δομημένης καλωδίωσης 5.1. Τερματισμοί Η εγκατάσταση του δικτύου DATA απαιτείται να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί εξ αρχής η παράδοση εγγύησης σε επίπεδο εφαρμογής από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης Μόνο υλικά ταχείας σφηνωτής σύνδεσης είναι αποδεκτά στην Δομημένη καλωδίωση χαλκού Διαρρύθμιση Rack Γενικοί κανόνες: Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 13

14 Για κάθε 2 patch panel που θα τοποθετούνται θα πρέπει να δεσμεύεται συνολικός χώρος 6 U ( 2 για τα patch panels, 3 για τους οδηγούς καλωδίων, και 1 κενό για την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού). Στο πάνω μέρος του RACK αφήνουμε πάντα 1U Κενό. Τα οπτικά PP μπαίνουν στο ανώτερο σημείο, τα PP χαλκού για τις εξωτερικές συνδέσεις ( campus, OTE, ταράτσα κτλ) στο μέσο, και η Δομημένη καλωδίωση του κτιρίου στο κάτω. Το ράφι μπαίνει ανάμεσα στις ειδικές συνδέσεις χαλκού και στην δομημένη καλωδίωση. Στο κάτω μέρος του RACK θα μένουν ελεύθερα τουλάχιστον 5U (3 U στα επίτοιχα RACKS). Τα ειδικά πολύπριζα για RACK θα τοποθετούνται στο πίσω μέρος του RACK. Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται τα γραφεία ή οι όροφοι. Παρακάτω δίνεται ενδεικτικό σχέδιο διαρρύθμισης RACK για κτίριο που απαιτεί 1 Rack: Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 14

15 5.3. Γείωση εγκατάστασης Εικόνα 1 Ενδεικτική διαρρύθμιση RACK 46U Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων ( RACK) και κατανεμητή ΟΤΕ, θα έχουν ανεξάρτητη γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο χαλύβδινο επιχαλκωμένο διαμέτρου 10mm και μήκους 2,5m. Η γείωση θα ελεγχθεί ώστε να συμφωνεί με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-607 Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 15

16 5.4. Διαδρομές/τοποθέτηση καλωδίων Όλα τα καλώδια θα είναι μονοκόμματα. Το κάθε καλώδιο τερματίζεται (και τα 4 ζεύγη) από την μία μεριά στο module της πρίζας και από την άλλη στο Patch Panel μέσα στο RACK. Οι οδεύσεις των καλωδίων εντός του κτιρίου θα γίνονται ως εξής : Οριζόντια μέσα στις ψευδοροφές (όπου υπάρχουν) πάνω σε σχάρες ασθενών. Κατακόρυφα μέσα στα αρχιτεκτονικά ανοίγματα (Shafts) επίσης σε σχάρες ασθενών. Όπου οδεύουν μεμονωμένα θα οδεύουν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι θα έχουν εφεδρεία 50% τουλάχιστον. Ομοίως τα ανοίγματα σε τοίχους ή πατώματα για την διέλευση των καλωδίων θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να υπάρχει μελλοντικά η δυνατότητα να περάσουν 50% επιπλέον καλώδια ίδιου τύπου. Ειδικά στα γραφεία και τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν επίτοιχα πλαστικά κανάλια ώστε να υπάρχει ευελιξία στην αλλαγή θέσης κάποιας λήψης. Οι δέσμες των οριζοντίων καλωδίων δεν μπορεί να αποτελούνται από περισσότερα των 24 καλωδίων 4 ζευγών. Τα καλώδια στις οριζόντιες διαδρομές, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες, με πλαστικά δεματικά χωρίς να σφίγγονται πολύ, κάθε 30 εκατοστά εφ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά κανάλια. Τα κατακόρυφα καλώδια, θα πρέπει να δένονται σε δέσμες των 24 ή και περισσοτέρων καλωδίων των 4 ζευγών, με πλαστικά δεματικά κάθε 40 εκατοστά εφ όσον δεν περιέχονται σε κλειστά μεταλλικά ή πλαστικά κανάλια. Σε περιπτώσεις κλειστών καναλιών το δέσιμο σε δέσμη κάθε 90 εκατοστά είναι επαρκές. Για κατακόρυφες δέσμες με λιγότερα από 24 καλώδια 4 ζευγών η δεματοποίηση μπορεί να γίνεται σε αραιότερα διαστήματα. Τα καλώδια όταν δεν περιέχονται σε κανάλια (πχ σχάρες) πρέπει να είναι στερεωμένα κατά μήκος της διαδρομής τους. Τα καλώδια ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές. Τα καλώδια πρέπει να είναι προφυλαγμένα από κοφτερά αντικείμενα, γωνίες, μετακινήσεις, καταπονήσεις πάσης φύσεως, φθορές κλπ. Τα κανάλια, τα ανοίγματα σε τοίχους και οι οδηγοί καλωδίων να έχουν την χωρητικότητα για τον αριθμό καλωδίων που προορίζονται + 50% εφεδρεία για δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των λήψεων. Υλικά προστασίας καλωδίων όπως χιτώνια προστασίας, πλαστικά δαχτυλίδια, ελαστικοί στυπιοθλίπτες κλπ να χρησιμοποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Καλώδια τηλεπικοινωνιακά (ασθενών ρευμάτων) θα πρέπει γενικώς να έχουν φυσικό διαχωρισμό από καλώδια ηλεκτρικής ισχύος με συνιστώμενες αποστάσεις όπως ορίζονται από τα πρότυπα ΤΙΑ/ΕΙΑ-569. Συγκεκριμένα η απόσταση μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ζευγών εξαρτάται από το μήκος της παράλληλης διαδρομής των καλωδίων και από την θωράκιση που έχουν. Γενικά για καλώδια ισχυρών με φορτία πάνω από 5kVA θα πρέπει να Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 16

17 υπάρχει απόσταση 24 ιντσών ενώ για καλώδια με >2 kva απόσταση τουλάχιστον 5 ιντσών από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων. Η αποφυγή γειτνίασης των γραμμών μεταφοράς χαλκού με τις γραμμές μεταφοράς ισχυρών ρευμάτων απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ :2009 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2011. Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία η τοπολογία που ακολουθήθηκε κατά την εγκατάσταση σε έντυπη και αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή Σήμανση Για την σήμανση αριθμοδότηση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ετικέτες κατάλληλου κώδικα, στις οποίες η κωδικαρίθμηση απαιτείται να είναι τυπωμένη και σε καμία περίπτωση χειρόγραφη. Τα modules θα αριθμούνται με "δομημένο" τρόπο ("structured" labelling). Την ίδια αρίθμηση θα φέρει και η αντίστοιχη θέση στο patch panel. Η αρίθμηση των θέσεων εργασίας θα υποδηλώνει : Κτίριο όροφο γραφείο πρίζα γραφείου (Αριστεράδεξιά) πχ Β.Α.21.1L (κτίριο Βιβλιοθήκης. Α όροφος. 21 γραφείο. 1 Διπλή Λήψη. Αριστερό RJ45) Οι λήψεις στα patch panels θα είναι με την αντίστοιχη σειρά χωρίς να ανακατεύονται τα γραφεία ή οι όροφοι. 6. Έλεγχος / πιστοποίηση καλωδίωσης 6.1. Πιστοποίηση Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης Χαλκού Το σύνολο του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης απαιτείται να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να αποσταλούν στον κατασκευαστικό οίκο των υλικών του συστήματος Δομημένης καλωδίωσης, τόσο για την επιβεβαίωση/πιστοποίηση των μετρήσεων, όσο και την έκδοση της εργοστασιακής ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επιπλέον, κατά την φάση των μετρήσεων πιστοποίησης θα παρίστανται υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας έτσι την ορθότητα και ποιότητα του εγκατεστημένου Συστήματος Δομημένης Καλωδίωσης. Η μέτρηση πιστοποίησης συστήματος (Channel), η οποία συ νίσταται για τις συνδέσεις (Links) χαλκού, απαιτείται να υλοποιηθεί με χρήση κατάλληλου οργάνου πιστοποίησης ακρίβειας μέτρησης Επιπέδου ΙV για κατηγορία 6/κλάση E, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009, ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2:2009. Οι διασυνδέσεις (κεφαλές) του οργάνου πιστοποίησης για μετρήσεις συστήματος, θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό οίκο των υλικών Δομημένης Καλωδίωσης. Οι πλήρεις μετρήσεις που θα παραδοθούν απαιτείται να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR :2000. Οι Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 17

18 μετρήσεις πιστοποίησης απαιτείται να υλοποιηθούν σε επίπεδο καναλιού (Channel), για το οποίο απαιτείται να δοθεί εργοστασιακή ΕΓΓΥΗΣΗ από τον οίκο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου ( 1000Base-T και 10GBase-T) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50346:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346/Α1:2007 και ΕΛΟΤ EN 50346/Α2: Πιστοποίηση Συστήματος Καλωδίωσης Οπτικών Ινών Η μέτρηση πιστοποίησης των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να υλοποιηθεί με μετρητή ισχύος του οπτικού σήματος (Power Meter), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC :2006, ISO/IEC /A1:2009, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ /Α1:2009. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των οπτικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base- X, 10Gbase-X) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά. 7. Πρόσθετες ειδικές εργασίες σύνδεσης με άλλα Δίκτυα 7.1. Σύνδεση με Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους Η σύνδεση με το σημείο που καταλήγει ο ΤΚ Πάροχος (πχ ΟΤΕ) θα γίνει με θωρακισμένο καλώδιο με αντιτρωκτική προστασία 25 (ή 10 αν το κτίριο είναι μικρότερο από 600 μ 2 ) συνεστραμμένων ζευγών cat 5 διατομής 24 AWG ή καλύτερο. Από την πλευρά του σημείου εισαγωγής θα καταλήγει σε κατανεμητή (βάση στήριξης οριολωρίδων) με 3 οριολωρίδες διαχωριστικές ταχείας βυσμάτωσης τύπου LCA-PLUS. Κάθε οριολωρίδα θα είναι 10 θέσεων και θα συνοδεύεται από ασφαλειολωρίδα με τριπολικές ασφάλειες για αντικεραυνική προστασία καθώς και από αρθρωτές πινακίδες αρίθμησης. Ο κατανεμητής ΟΤΕ πρέπει να είναι γειωμένος με ξεχωριστό καλώδιο γείωσης, θα είναι πλήρως, μικτονομημένος, συνδεσμολογημένος και τα ζεύγη του αναγνωρισμένα (τα 24 πρώτα από τα 25). Από την πλευρά του RACK θα καταλήγει και θα τερματίζεται σε patch panel 24 θέσεων 1U (οι 24 γραμμές) ένα ζεύγος στο κέντρο κάθε λήψης RJ45 του patch panel σε αντιστοιχία 1-1 με τις οριολωρίδες του άλλο άκρου. Τοποθετείται στο κεντρικό Computer Rack στο επάνω μέρος του κύριου RACK που καταλήγει η δομημένη καλωδίωση του κτιρίου. Τοποθετείται στον χώρο του machine room αφ' ενός μεν για να είναι κοντά στο κεντρικό Computer Rack αφ' ετέρου δε γιατί το machine room είναι σε κεντρικό σημείο του κτιρίου και κατά την οριζόντια έννοια και κατά την κατακόρυφη και ως εκ τούτου μοιράζονται οι αποστάσεις από τις λήψεις. Ο κατανεμητής τοποθετείται σε ερμάριο (Rack) με πόρτα που κλειδώνει. Αν υπάρχει δυνατότητα χώρου ο κατανεμητής θα τοποθετείται στο επάνω μέρος του rack που καταλήγει η δομημένη καλωδίωση του κτιρίου. Στην περίπτωση που δεν εισέρχεται τηλεπικοινωνιακό καλώδιο στο κτίριο, η σύνδεση με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θα πρέπει να φτιαχτεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 18

19 του κτιρίου ή του εργολάβου που έχει αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου. Το κεντρικό καλώδιο θα πρέπει οδεύει υπόγεια σε βάθος cm μέσα σε πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC 6atm διαμέτρου 50 mm, εισέρχεται στο κτίριο στο υπόγειο και καταλήγει στον κεντρικό τηλεφωνικό κατανεμητή (στο Rack του Machine Room). Κατά την διαδρομή του καλωδίου θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης με χυτοσιδηρά καπάκια στις αλλαγές κατεύθυνσης και ανά 25 το πολύ μέτρα. Στους σωλήνες θα υπάρχει επίσης οδηγός για μελλοντικές οδεύσεις επιπλέον καλωδίων Σύνδεση με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών ινών Για την σύνδεση του κτιρίου με το Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών (MAN) του αντίστοιχου Δήμου, θα εγκατασταθούν κενές σωλήνες HDPE (High-density polyethylene) Φ50 με σκοπό την μελλοντική εμφύσηση συστοιχιών μικροσωληνίων. Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες από την άκρη του κτιρίου μέχρι το γειτονικό φρεάτιο του Μητροπολιτικού Δικτύου οπτικών ινών, ή αν δεν υπάρχει φρεάτιο στο κοντινότερο σημείο από το οποίο διέρχεται ή πρόκειται να διέλθει το Μητροπολιτικό Δίκτυο. Οι εκσκαφές θα καταλήγουν στο κτίριο (ή το κεντρικό κτίριο όπου γίνεται η συγκέντρωση των διακτιριακών καλωδίων, όταν πρόκειται για campus). Μέρος του χάνδακα θα κατασκευάζεται επί της ασφάλτου και μέρος επί του πεζοδρομίου που βρίσκεται μπροστά από κάθε κτίριο. Οι διαστάσεις του χάνδακα θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T L-48 θα είναι cm (Πλάτος) και 40 cm (Βάθος). Μετά την εκσκαφή και το πέρασμα των σωληνώσεων θα γίνεται επίχωση και σήμανση της διαδρομής. Το πρότυπο βασίζει την εκσκαφή στην τεχνική mini trenching και καθορίζει ότι η αποκατάσταση της τάφρου θα γίνεται εξ ολοκλήρου με τσιμέντο συγκεκριμένης πυκνότητας ελαφρού τύπου εσωτερικά και ανάλογα με ασφαλτικό υλικό ή τσιμέντο επιφανειακά. Για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών προτείνεται η χρήση φρεατίων ανά μ ή σε αλλαγή κατεύθυνσης, με διαστάσεων τουλάχιστον 900 mm x 900 mm (π x μ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως φρεάτια όδευσης ή αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου. η χρήση φρεατίων θα γίνεται στην έξοδο του κτιρίου, στο άκρο του οικοπέδου ή δίπλα στο φρεάτιο του ΜΑΝ και μεταξύ τους ανά μ ή σε αλλαγή κατεύθυνσης. Η σύνδεση τμημάτων των σωληνώσεων θα γίνεται, χωρίς αλλαγή της εσωτερικής διαμέτρου για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολίσθησης υπο-σωληνώσεων ή μικροσωληνώσεων εντός του σωλήνα. Η εσωτερική επιφάνεια θα είναι ιδιαίτερα λεία και με διαμήκεις εσοχές για μείωση της επιφάνειας επαφής με υποσωληνώσεις, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τριβές και να διευκολύνεται το πέρασμα υπο-σωληνώσεων, Οι σωλήνες δεν θα διακόπτονται εντός των φρεατίων εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος (συγκόλληση ινών, έλξη καλωδίων, εισαγωγή υπο -σωλήνων και συστημάτων μικρο-σωληνώσεων) Οι σωλήνες εσωτερικά θα καταλήγουν στο κεντρικό RACK του κτιρίου, όπου γίνεται η συγκέντρωση της δομημένης καλωδίωσης και των διακτιριακών συνδέσεων (αν υπάρχουν). Σε όλη την διαδρομή δεν θα υπάρχουν απότομες γωνίες που θα δημιουργούσαν πρόβλημα σπασίματος ή δυσκολίες εμφύσησης στις οπτικές ίνες. Στους σωλήνες θα υπάρχει επίσης οδηγός, για μελλοντικές οδεύσεις επιπλέον καλωδίων. Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 19

20 7.3. Σύνδεση με κτίρια μέσω Ασύρματων ζεύξεων Για την σύνδεση του κτιρίου με άλλα κτίρια μέσω τεχνολογιών ασύρματης ζεύξης (FSO, Wifi κτλ) θα χρειαστεί να τοποθετηθεί στο Δώμα της ταράτσας Rack μικρής χωρητικότητας (όπως προδιαγράφεται) στο οποίο θα τερματιστούν σε αντίστοιχα patchpanel 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 12 μονότροπες οπτικές ίνες και 6 καλώδια Cat.6/Class E U/UTP όπως προδιαγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι διαδικασίες εγκατάστασης, τερματισμού θα ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω για κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα παρελκόμενα (ράφι, οδηγοί καλωδίων κτλ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δώμα στην ταράτσα στο έργο της σύνδεσης θα περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού τηλεπικοινωνιακού Ερμάριου Εξωτερικού χώρου με εσωτερική βάση και με ειδικές ράγες των 19" και ειδικό υποπίνακα ρεύματος για την στήριξη των κατανεμητών και την σύνδεση των ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα Σύνδεση μεταξύ κτιρίων campus Για την σύνδεση του κτιρίου με άλλα κτίρια μέσα σε Campus, θα χρειαστεί να τερματιστούν ακτινωτά από το κεντρικό κτίριο προς τα περιφερειακά, σε αντίστοιχα patchpanel και από τα 2 άκρα, 12 πολύτροπες οπτικές ίνες, 12 μονότροπες οπτικές ίνες και 6 καλώδια Cat.6/Class E U/UTP όπως προδιαγράφονται όλα στις προηγούμενες παραγράφους. Επίσης θα πρέπει να τερματιστούν και καλώδια 25 cat5 (όπως προδιαγράφονται παραπάνω) σε patch panels, ανάλογα με το πλήθος των λήψεων των περιφερειακών κτιρίων που εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα θα πρέπει να τερματίζεται τουλάχιστον ένα ζεύγος χαλκού για κάθε διπλή λήψη που υπάρχει στο περιφερειακό κτίριο (ή/και εξυπηρετείται μέσω αυτού). Οι διαδικασίες εγκατάστασης, όδευσης, τερματισμού καθώς και τα παρελκόμενα, θα ακολουθούν τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω για συνδέσεις σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους. 8. Παραδοτέα Έργου Το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν παραδοθεί έτοιμο προς χρήση με όλα τα υλικά όπως προδιαγράφηκαν παραπάνω, για όλες τις θέσεις εργασίας που έχουν προδιαγραφεί, έχουν δοθεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως ζητήθηκαν, και έχουν παραδοθεί οι μετρήσεις πιστοποίησης, καθώς και η εργοστασιακή εγγύηση. Συγκεκριμένα ο κατασκευαστής θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα παραδοτέων: Έργο Πίνακας παραδοτέων έργων καλωδίωσης DATA κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγκαταστάτης Ημερομηνία έναρξης Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παν. Αιγαίου 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΥΠ: 29.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

LCS2, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. LCS2 κατ. 6A, UTP - πρίζες RJ45 Mosaic (σ. 314) - καλώδια μικτονόμισης (σ.

LCS2, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ NΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. LCS2 κατ. 6A, UTP - πρίζες RJ45 Mosaic (σ. 314) - καλώδια μικτονόμισης (σ. Σύστημα σ. 308 Πίνακας επιλογής υλικών εξοπλισμού και ερμαρίων LCS2 NEO σ. 312 LCS2, μετώπες μικτονόμησης και μπλοκ κονεκτόρων Σύστημα LCS2 Χαλκός NEO σ. 320 LCS2, οπτική ίνα FΤTΟ Σύστημα LCS2 Οπτική ίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα