Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : Τηλέφωνο : ,194,195

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: & FAX: Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Τηλέφωνο : ,194,195 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ΤΔ-029/14 για την συντήρηση των συστημάτων SCADA και των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας (PLC, τράπεζες ελέγχου) των επιβατικών σταθμών, της σήραγγας των αντλιοστασίων της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., με την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Προϋπολογισμός: Πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 ) πλέον ΦΠΑ Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κ.λ.π.) να υποβάλουν σφραγισμένη προσφορά για την συντήρηση των συστημάτων SCADA και των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας (PLC, τράπεζες ελέγχου) των επιβατικών σταθμών, της σήραγγας των αντλιοστασίων της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος. Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ /ΗΣΑΠ με τίτλο Πρόχειρος Διαγωνισμός για την συντήρηση των συστημάτων SCADA και των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας (PLC, τράπεζες ελέγχου) των επιβατικών σταθμών, της σήραγγας των αντλιοστασίων της γραμμής 1 της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.- Τεύχος Δημοπράτησης. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το ετήσιο γενικό σύνολο των εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τον τύπο : Σ = Σ1 +(50*Σ2) +Σ3 + (40*Σ4), όπου Σ1 το πάγιο ετήσιο αντάλλαγμα συντήρησης του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο δίκτυο της γραμμής 1, όπως αυτός έχει περιγραφεί και συνοπτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα 4 και 1 του συνημμένου Τεύχους Δημοπράτησης, Σ2 το πάγιο τίμημα ΤΔ /8

2 αποκατάστασης ανά βλάβη σε PLC ή Η/Υ SCADA, Σ3 το πάγιο τίμημα διαθεσιμότητας συνεργείου και Σ4 το πάγιο τίμημα αποκατάστασης ανά βλάβη εξοπλισμού εκτός PLC ή Η/Υ SCADA. Διευκρινίζεται ότι οι συντελεστές 50 και 40 αντιστοιχούν στο προβλεπόμενο πλήθος των κλήσεων από τον Επιβλέποντα μηχανικό της ΗΣΑΠ ή από το ΚΕΛ προς τον Ανάδοχο μέσα στην ετήσια περίοδο προκειμένου εκείνος να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης στο PLC ή Η/Υ SCADA (Σ2) και εκτός PLC ή Η/Υ SCADA, (Σ4). Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ Στην ιδία ιστοσελίδα θα αναρτούνται οποιεσδήποτε τυχόν ενημερωτικές επιστολές, βελτιώσεις, συμπληρώσεις, ή διευκρινίσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πληροφορίες τεχνικής φύσεως παρέχονται καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Εκμετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στο τηλέφωνο: , Αρμόδιος. Κ. Ψαρομιχαλάκης. 1. Υποβολή Προσφοράς Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Δευτέρα 10/02/2014 και ώρα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθήνας 67, Αθήνα. Στο φάκελο της προσφοράς να αναγράφεται : ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΔ-029/14 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (PLC, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛ, ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΔ /8

3 Σημειώνουμε: 1. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ημέρες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 10/02/2014 και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να παρευρεθείτε. 2. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 2.1 Νομιμοποιητικά έγγραφα Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα πλην των ΦΕΚ που κατατίθενται σε απλά αντίγραφα. α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. γ) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από άλλη αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. δ) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 ε) Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση, από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία. στ)υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται : ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και των συνθηκών που τον αφορούν (τόπος παράδοσης, συνθήκες προσπέλασης, και μεταφοράς υλικών κλπ.) μετά από λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου υπό τους όρους του Διαγωνισμού αυτού. ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλει με την προσφορά του είναι ακριβή. ΤΔ /8

4 ότι έχει μελετήσει επακριβώς του όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται Δικαίωμα Συμμετοχής Τεχνική Ικανότητα & Εμπειρία Στον παρόντα διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση), που αποδεδειγμένα έχει εκτελέσει κατά την τελευταία 3ετία, ήτοι από και μετά, συντηρήσεις αντίστοιχου εξοπλισμού συστημάτων ελέγχου και εποπτείας αποτελούμενα από PLC των κατασκευαστικών οίκων SIEMENS και ALLEN BRADLEY και SCADA του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS, όπως αυτά που είναι εγκαταστημένα στο δίκτυο της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τράπεζες ελέγχου κλπ., με συνολικό άθροισμα ανταλλάγματος υλοποιηθεισών συμβάσεων τουλάχιστον ίσου με το 50% του κατ εκτίμηση ετήσιου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, ήτοι χωρίςφπα. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η ως άνω εμπειρία. Προκειμένου οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να αποδείξουν την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα και εμπειρία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχες βεβαιώσεις από τους κυρίους των έργων που έχουν εκτελέσει. Στις βεβαιώσεις αυτές, που δεν θα είναι συστατικές επιστολές, θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε στοιχεία όπως, ο χρόνος υπογραφής της Σύμβασης, το αντικείμενο, το συμβατικό τίμημα, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης του έργου, ο χρόνος περάτωσης αυτού, η καλή και η σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους εκτέλεσή του κλπ. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν και σε απλά φωτοαντίγραφα. Για την προσμέτρηση εμπειρίας δεν τίθεται όριο συμβατικού ανταλλάγματος για κάθε σύμβαση αρκεί από τα βεβαιούμενα ποσά τους να προκύπτει άθροισμα που καλύπτει το όριο του 50% του προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού (ως ανωτέρω). Έτσι μπορεί από μία ή και περισσότερες εκτελεσθείσες ή παραταθείσες ή εν εξελίξει συμβάσεις και κατά το τμήμα που αυτές υλοποιήθηκαν, σύμφωνα και με τα στοιχεία των βεβαιώσεων που θα προσκομισθούν, να καλυφθεί το ως άνω όριο, αρκεί να υπεγράφησαν την τελευταία πενταετία, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Προκειμένου για συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με μορφή Κοινοπραξίας, αρκεί και ένα μέλος αυτής να συγκεντρώνει την κατά τα παραπάνω απαιτούμενη τεχνική ικανότητα και εμπειρία. 2.3 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του προϋπολογισμού ήτοι για ποσό τρεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε Ευρώ (3.075,00 ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 2.4 Οικονομική Προσφορά Στην Οικονομική Προσφορά θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα στο Παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης, «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» ΤΔ /8

5 Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τους διαγωνιζομένους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό τους έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί υπόψη όλες οι δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας, όλες οι δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη με τα οποία βαρύνεται ο ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ακρίβεια των οποίων εγγυάται. Η οικονομική προσφορά θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του Διαγωνιζομένου. Στις προσφορές σας θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ του Παραρτήματος 5 του συνημμένου Τεύχους Δημοπράτησης. Επίσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι τιμές των πινάκων του παραρτήματος 5 (παράγραφος 5) που αφορούν απόθεμα ανταλλακτικών (Σ5) και ετήσιες πρόσθετες εργασίες (Σ6), οι οποίες δεν αξιολογούνται με την οικονομική προσφορά και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές αν κρίνει ότι συνάδουν με το συμφέρον της. Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένες αρμόδια από τους συμμετέχοντες. Όλες οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ και ο Φ.Π.Α. δεν θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή και θα αναφέρεται χωριστά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ετήσιο βασικό τίμημα ή δεν έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες του Παραρτήματος 5, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού θα ενημερώσει εγγράφως τους διαγωνιζόμενους για την ημερομηνία διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καλώντας συγχρόνως να επιβεβαιώσουν τις υποβληθείσες οικονομικές τους προσφορές. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού περιγράφεται στο παράρτημα ΙV. Η ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι τουλάχιστον δύο (2). ΤΔ /8

6 Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Το τίμημα εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το τίμημα του χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η εταιρεία στο δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί, θα παραδώσει στην Επιτροπή του Διαγωνισμού έγγραφη και πλήρη αναφορά για το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η Επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. 4. Κριτήριο Ανάθεσης Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον έλεγχο των Νομιμοποιητικών στοιχείων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα υποβάλλει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή κατά την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, η οποία δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη. 5. Υπογραφή Σύμβασης Ο Ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με την ΣΤΑΣΥ διάρκειας δύο (2) ετών. Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει ή καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του συμβατικού τιμήματος που θα προσφερθεί. Η εγγυητική επιστολή θα εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στις χώρες μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Εγγυητική επιστολή που δεν εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα δεν γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, εάν επιλέξει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αυτή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύει και παραμένει σε ισχύ και ενέργεια, μέχρι να ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωσή της ολική ή μερική. ΤΔ /8

7 6. Καταγγελία της σύμβασης Σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών της υπογραφείσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, η ΣΤΑΣΥ δύναται να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης και κατάπτωση της κατατιθέμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 7.Τρόπος Πληρωμής Η τιμολόγηση των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών θα γίνεται ανά τρίμηνο και κατόπιν πιστοποίησης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. Το τριμηνιαίο τίμημα θα τιμολογείται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του πρώτου μήνα του επόμενου τριμήνου και θα αφορά το προηγούμενο τρίμηνο παροχής υπηρεσιών. Περαιτέρω, τυχόν τίμημα που αφορά σε από μέρους του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ υπηρεσίες για αποκατάσταση βλαβών (κόστη ανταλλακτικών, χρονοχρέωση απασχόλησης τεχνικού προσωπικού), θα εξοφλείται έναντι τιμολογίων αυτού σε συνδυασμό και με σχετικές πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας τη σύμβαση Τεχνικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην σύμβαση που θα υπογραφεί, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα παρακρατηθεί στην πρώτη πληρωμή. Νικόλαος Χ. Παπαθανάσης Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (Ι) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (ΙΙ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΙΙΙ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (IV) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (V) Όροι Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού ΤΔ /8

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SCADA ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (PLC, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Λ. ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΔ-029/14 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) 8

9 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 2. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ...3 ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Σ3) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Σ5) ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ...27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Επιβατικός Σταθμός Τράπεζα Ελέγχου Μονάδα Αυτοματισμού Σύστημα ελέγχου μονάδας κλιματισμού στο σταθμό ΟΜΟΝΟΙΑ Μονάδα BMS στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα ελέγχου και εποπτείας των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων της γραμμής των ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ Συστήματα ελέγχου και τηλεποπτείας της σήραγγας ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SCADA)

10 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ PLC της τράπεζας ελέγχου, μονάδα αυτοματισμού των επιβατικών σταθμών, PLC του συστήματος ελέγχου και τηλεποπτείας της σήραγγας, μονάδα ελέγχου του κλιματισμού Ομονοίας και BMS στο ΚΕΛ Τράπεζα ελέγχου Η/Υ συστημάτων BMS και SCADA στο ΚΕΛ και στην Ομόνοια και συστήματος ελέγχου - εποπτείας στη σήραγγα...44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ...46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ...4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ...5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΩΔΙΑ PLC ΚΑΙ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ : Συντήρηση εγκαταστάσεων συστημάτων ελέγχου και εποπτείας σταθμού ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗ Η ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...43 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ...50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΔ 29/

11 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Τράπεζα Ελέγχου Εποπτείου (Τράπεζα Ελέγχου): Η Τράπεζα Ελέγχου που βρίσκεται στο εποπτείο του επιβατικού σταθμού και έχει ενδεικτικές λυχνίες, μιμικό διάγραμμα της κάτοψης του σταθμού, επιλογικούς διακόπτες, κλειδοδιακόπτες, κομβία και ενδεικτικά αναλογικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος, που ελέγχουν ή και απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του σταθμού. Σύστημα πυρανίχνευσης: Σύστημα που πραγματοποιεί αυτόματη ανίχνευση συμβάντος φωτιάς και αντίστοιχη ενεργοποίηση σειρήνων, διαθέτει επίσης και χειροκίνητη ενεργοποίηση με υαλόθραυστο κομβίο. Για κάθε ανιχνευτή και κομβίο υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στο μιμικό διάγραμμα της τράπεζας ελέγχου. Σύστημα ασφαλείας: Σύστημα που πραγματοποιεί ανίχνευση εισόδου σε επιτηρούμενους χώρους μέσω μαγνητικών επαφών και ανιχνευτών κίνησης. Για κάθε σημείο του συστήματος υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στην τράπεζα ελέγχου. Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας: Σύστημα για την επικοινωνία εντός του σταθμού, που αποτελείται από σταθμούς κλήσης, που βρίσκονται κατά μήκος των αποβάθρων και εντός των ανελκυστήρων και μία κεντρική κονσόλα εγκατεστημένη στην Τράπεζα Ελέγχου του Εποπτείου του σταθμού. Σύστημα ρολογιών: Σύστημα κεντρικής παροχής ενδείξεων ώρας σε ρολόγια, που είναι εγκατεστημένα στις αποβάθρες και τα εκδοτήρια των σταθμών, μέσω μιας κεντρικής (μητρικής) μονάδας, που είναι εγκατεστημένη στο εποπτείο του σταθμού. CCTV Σήραγγας: Σύστημα που αποτελείται από τηλεχειριζόμενους εικονολήπτες τύπου Dome, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος της σήραγγας και πολυπλέκτες / ψηφιακούς καταγραφείς που είναι εγκατεστημένοι στους σταθμούς ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικό Σύστημα Ελέγχου και Εποπτείας του Η/Μ εξοπλισμού κάθε επιβατικού σταθμού: Ο απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), τράπεζα ελέγχου, μονάδα αυτοματισμού) κάθε επιβατικού σταθμού. Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC): Ηλεκτρονική διάταξη, που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες συνδέονται με τα στοιχεία μιας ηλεκτρομηχανολογικής 11

12 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. εγκατάστασης και μέσω ενός αλγόριθμου καθορίζει ότι κάποιος συνδυασμός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσμα στις εξόδους. Διαχείριση Κτηριακών Συστημάτων (Building Management System, BMS): Ηλεκτρονική διάταξη που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες συνδέονται με τα στοιχεία μιας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και μέσω ενός αλγόριθμου καθορίζει ότι κάποιος συνδυασμός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσμα στις εξόδους. Μονάδα Αυτοματισμού (ή PLC Πίνακα) : Υπάρχει ένα κατάλληλο PLC, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Γενικό Πίνακα Διανομής Σταθμού (ΓΠΔΣ), έτσι ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση των πεδίων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως: παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό (Υ/Σ,UPS,Η/Ζ), φωτισμού, υποπινάκων των επιμέρους εσωτερικών χώρων (εποπτείο, τεχνικοί χώροι, εκδοτήρια), των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων και των αντλιοστασίων. Ώρες Κανονικής Λειτουργίας: Χρονική περίοδος κατά την οποία η κυκλοφορία υπηρεσιακών - επιβατικών συρμών διεξάγεται κανονικά. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 04:30 και 01:00 καθημερινά. Ώρες Τεχνικών Εργασιών: Χρονική περίοδος κατά την οποία το ρεύμα έλξης έχει τη δυνατότητα να διακοπεί, έχει σταματήσει η κυκλοφορία επιβατικών συρμών και λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 01:00 και 04:30 καθημερινά. Χρόνος Απόκρισης: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια βλάβη αναγγέλλεται στον Ανάδοχο από τον Επιβλέποντα ή από το ΚΕΛ έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος φθάνει στο χώρο του σταθμού και επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Δίκτυο: Οι Σταθμοί, Σήραγγες, Συρμοί, Μέγαρο Αθήνας, Μέγαρο Πειραιά, ΚΕΛ της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Κ.Ε.Λ.: Το κέντρο ελέγχου λειτουργίας της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Scada: Σύστημα απομακρυσμένης τηλεποπτείας και τηλεελέγχου όλων των Η/Μ εξοπλισμών μέσω των τοπικών συστημάτων ελέγχου και εποπτείας των επιβατικών σταθμών από το Κ.Ε.Λ. 12

13 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Α) Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάληψη της πλήρους συντήρησης των συστημάτων SCADA Ομόνοιας και ΚΕΛ, των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας (των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών συμπεριλαμβανομένου των καρτών Ethernet που χρησιμεύουν για το δίκτυο των 24 επιβατικών σταθμών - και των τραπεζών ελέγχου των 24 επιβατικών σταθμών, της σήραγγας και των αντλιοστασίων γραμμής), του BMS στο Κ.Ε.Λ., και της μονάδας ελέγχου κλιματισμού του σταθμού ΟΜΟΝΟΙΑ στο δίκτυο της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Σκοπός της Σύμβασης είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Β) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τις βελτιώσεις προγραμμάτων των PLC (αναβάθμιση) και του λογισμικού της εγκατάστασης μετά από τη γραπτή έγκριση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τον τεχνικό καθαρισμό των παραπάνω συστημάτων και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική υποστήριξη, όπως επίσης, και να διαθέτει το προσωπικό που θα συντηρεί τον περιγραφόμενο εξοπλισμό. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη μεταφορά προς τον εξοπλισμό των εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και γενικά οποιονδήποτε υλικών, τα οποία είναι αναγκαία για τις επιθεωρήσεις, τη συντήρηση, τις επιδιορθώσεις, γενικές επισκευές και αλλαγές στοιχείων στα συστήματα ελέγχου και εποπτείας, στα πλαίσια της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. Δ) Το τοπικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις επιπλέον ζητούμενες απαιτήσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., που ορίζονται στο παρόν τεύχος, τις οδηγίες και προδιαγραφές, που τίθενται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του κάθε αντικειμένου. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η υποβολή έκθεσης με τα συμπεράσματα μετά από κάθε περίοδο συντήρησης, όπως επίσης και έκθεσης επί των αποκαταστάσεων των βλαβών. Ε) Το ενδεικτικό κόστος των ανταλλακτικών (Σ5) και το ενδεικτικό κόστος πρόσθετων εργασιών (Σ6) δε θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού προϋπολογισμού. Επίσης, 13

14 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. δεν αποτελεί βαθμολογήσιμο κριτήριο στην τελική κατάταξη των προσφορών των συμμετεχόντων. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποσότητα του προς συντήρηση εξοπλισμού, που είναι εγκατεστημένος στους σταθμούς του δικτύου, φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Ο συνολικός αριθμός των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) που είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς, στο Κ.Ε.Λ. και στο δίκτυο της γραμμής 1, προκύπτει από το άθροισμα των PLC που βρίσκονται στην τράπεζα ελέγχου, στο Κ.Ε.Λ., στη μονάδα αυτοματισμού του κάθε επιβατικού σταθμού και στα κυριότερα αντλιοστάσια της γραμμής. Ο συνολικός αριθμός των τραπεζών ελέγχου που είναι εγκατεστημένες στους σταθμούς του δικτύου είναι είκοσι τέσσερις (24). Ο συνολικός αριθμός των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) που είναι εγκατεστημένα για την τηλεποπτεία της σήραγγας, είναι τρία (ένα στο σταθμό ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ένα στο σταθμό ΟΜΟΝΟΙΑ και ένα στο Κ.Ε.Λ.). Σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), των τραπεζών ελέγχου, των μονάδων αυτοματισμού, των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) που χρησιμοποιούνται για την τηλεποπτεία της σήραγγας, της μονάδας BMS του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), της μονάδας ελέγχου κλιματισμού του σταθμού ΟΜΟΝΟΙΑ, του συστήματος ελέγχου και εποπτείας των αντλιοστασίων της γραμμής και του νέου κέντρου τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων των σταθμών και του Η/Μ εξοπλισμού (scada) υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του υπάρχοντος εξοπλισμού χωρίς την άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων SCADA Ομόνοιας και ΚΕΛ, των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας (των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών συμπεριλαμβανομένου των καρτών Ethernet που χρησιμεύουν για το δίκτυο των 24 επιβατικών σταθμών - και των τραπεζών ελέγχου των 24 επιβατικών σταθμών, της 14

15 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. σήραγγας και των αντλιοστασίων γραμμής), του BMS στο Κ.Ε.Λ., και της μονάδας ελέγχου κλιματισμού του σταθμού ΟΜΟΝΟΙΑ στο δίκτυο της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μία φορά το χρόνο για κάθε σταθμό και για το Κ.Ε.Λ. κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (01:00-04:30) ημέρες και ώρες και έπειτα από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Μηχανικό των ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ και βάσει μηνιαίου προγράμματος επισκέψεων. Μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης κάθε σταθμού, θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται το αντίστοιχο δελτίο εργασίας. Σημειώνεται ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), των Η/Υ και των Τραπεζών Ελέγχου, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 περιλαμβάνουν εργασίες που δεν αναφέρονται στα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Με την ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει μια κοινή επιθεώρηση αναδόχου και επιβλέποντος μηχανικού στους χώρους των σταθμών της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ, με σκοπό την πλήρη καταγραφή των προβλημάτων, που υπάρχουν στον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας και αποκατάσταση αυτών. Επίσης, θα δοθούν στον Ανάδοχο τα σχέδια των κλεμμοσειρών των πινάκων, που σχετίζονται με τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες που εμφανίζονται στα ήδη εγκατεστημένα συστήματα. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της επισκευής εκτός των ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα απαιτηθούν. 6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να του ζητήσει την αύξηση του προσωπικού, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή τους, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συντήρησης. Β) Ο Ανάδοχος απασχολεί προσωπικό για τις ανάγκες της Σύμβασης, του οποίου ο αριθμός, οι ειδικότητες, οι άδειες και η περιγραφή της εκτελούμενης εργασίας έχουν δηλωθεί από τον 15

16 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. Ανάδοχο στην Προσφορά του. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων του προσωπικού, που θα ασχοληθεί με τις εργασίες της Σύμβασης. Γ) Ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όταν πρόκειται να προσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτομα δικαιολογώντας επαρκώς τις κινήσεις του. Σε περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόμων από τον Ανάδοχο, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα κινήσει τη διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Δ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να απαιτήσει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εργαζόμενου του Αναδόχου, εφόσον πιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούσει σε προφορικές ή γραπτές οδηγίες. 7. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α) Οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται κατά κανόνα κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (01:00-04:30) και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η ετήσια συντήρηση δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες λειτουργίας του Δικτύου. Β) Οι εργασίες συντήρησης, των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας του Η/Μ εξοπλισμού, ανά σταθμό θα διαρκούν: ένα (1) πλήρες νυχτερινό ωράριο για τους σταθμούς ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΑΛΗΡΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΘΗΣΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΠΕΥΚΑΚΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΚΑΤ και ΚΗΦΙΣΙΑ, τρία (3) πλήρη νυκτερινά ωράρια για τους σταθμούς ΟΜΟΝΟΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΕΙΡΗΝΗ Κ.Ε.Λ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται παράταση των εργασιών συντήρησης ύστερα από άδεια που ζητά ο Ανάδοχος από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Το συνεργείο συντήρησης αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα, έναν (1) μηχανικό αυτοματισμού και ένα (1) τεχνίτη. 16

17 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο, χωρίς δικαίωμα αντίρρησης, αλλαγές στο ωράριο εργασίας και στη δύναμη και τη σύνθεση του συνεργείου, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της συντήρησης. Δ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το συμφωνημένο με την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ωράριο εργασίας και το συνεργείο με το προβλεπόμενο προσωπικό. Σε περίπτωση μη τήρησης του ωραρίου εργασίας και της σύνθεσης του συνεργείου, κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Σ3) Α) Το συνεργείο είναι συνεχώς σε πλήρη διαθεσιμότητα για άμεση επέμβαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης, αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά. Ο εξοπλισμός είναι συνεχώς σε πλήρη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση μη διάθεσης του εξοπλισμού λόγω καταστροφής ο Ανάδοχος αντικαθιστά τον απολεσθέντα εξοπλισμό του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Β) Μετά την πάροδο των τριών (3) εργάσιμων ημερών αν ο Ανάδοχος δεν έχει αντικαταστήσει τον απολεσθέντα εξοπλισμό, τότε κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Ο Επιβλέπων του έργου της συντήρησης συστημάτων ελέγχου και εποπτείας του Η/Μ εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ Α.Ε. ορίζεται ως διαχειριστής της Σύμβασης. Έγγραφα από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο συνυπογράφονται από τον Επιβλέποντα και από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης. Β) Διαχειριστής της Σύμβασης από πλευράς Αναδόχου ορίζεται ο αναγραφόμενος στην Προσφορά του Αναδόχου. Έγγραφα από τον Ανάδοχο προς την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. υπογράφονται από το Διαχειριστή της Σύμβασης, που έχει ορίσει ο Ανάδοχος. 17

18 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. Γ) Η επικοινωνία μεταξύ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και Αναδόχου μέσα στο Δίκτυο γίνεται κατά προτίμηση μέσω των εσωτερικών τηλεφώνων του δικτύου της γραμμής 1. Δ) Το προσωπικό του Αναδόχου, είναι πάντα σε ετοιμότητα και διαθέσιμο για άμεση επέμβαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου συνεχούς λειτουργίας. Ο Επιβλέπων καλεί τον Ανάδοχο στο τηλέφωνο αυτό και ζητά την παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στο Δίκτυο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντά το δηλωθέν τηλέφωνο εντός 30 λεπτών, κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Σε περίπτωση άσκοπης επέμβασης του συνεργείου του Αναδόχου, η ΣΤΑΣΥ θα επιβαρύνεται το κόστος της δοθείσας βλάβης από το Κ.Ε.Λ. 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Προγραμματισμένη συντήρηση εκτελείται μόνο κατά τις ώρες Τεχνικών Εργασιών. Β) Ένα μήνα πριν την αρχή του νέου έτους συντήρησης ο Ανάδοχος με βάση τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, που αναγράφονται στο Παράρτημα 2, υποβάλλει προς έγκριση στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το πρόγραμμα συντήρησης για το επόμενο έτος. Για τον προγραμματισμό ο Ανάδοχος λαμβάνει υπόψη του ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι κατανεμημένο σε όλο το έτος. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αλλαγές στο Πρόγραμμα συντήρησης. Οι αλλαγές πρέπει να κοινοποιηθούν εντός 5 εργασίμων ημερών. Δ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επισπεύσει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αναγκαίο προγραμματισμένη εργασία συντήρησης και να τη μεταθέσει σε άλλη χρονική περίοδο, που κρίνει κατάλληλη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να προσαρμοστεί στην οποιαδήποτε αλλαγή προγραμματισμένης εργασίας από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 18

19 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Ο Ανάδοχος εισέρχεται στον Σταθμό και ειδοποιεί αμέσως τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης καθώς και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. για την άφιξή του. Η ώρα άφιξης του Αναδόχου πρέπει να είναι νωρίτερα από τις 00:30, έτσι ώστε, να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες μεταξύ των οποίων είναι: Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύπων από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή τον εκπρόσωπο του. Προετοιμασία του προσωπικού του Αναδόχου. (η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν διαθέτει αποδυτηριακές εγκαταστάσεις στον Ανάδοχο). Μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο εργασίας. Β) Μετά τη διέλευση του τελευταίου δρομολογίου αρχίζει την εργασία ο Ανάδοχος ξεκινώντας με ηλεκτρική απομόνωση της εγκατάστασης, που πρόκειται να συντηρήσει. Γ) Πριν την έναρξη του πρώτου δρομολογίου, ο Ανάδοχος έχει τελειώσει τις εργασίες συντήρησης και παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή τον εκπρόσωπό του τις εγκαταστάσεις που συντηρήθηκαν έτοιμες προς χρήση. Ολοκληρωμένη εργασία θεωρείται η εργασία όταν: Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Έχουν απομακρυνθεί οι διατάξεις απομόνωσης της εγκατάστασης και οι προειδοποιητικές πινακίδες. Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες δοκιμές και ο εξοπλισμός είναι έτοιμος προς χρήση. Αν δεν συμβαίνει ένα από τα παραπάνω ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης απαιτεί από τον Ανάδοχο επιδιόρθωση και αφαιρείται σχετικός χρόνος από την διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Δ) Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος: Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα. Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα κλειδιά που παρέλαβε. Απομακρύνει το προσωπικό από τον Σταθμό. 19

20 Συντήρηση συστημάτων ελέγχου & εποπτείας. Επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. δηλώνοντας του τη λήξη των εργασιών και τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Καθυστερήσεις ή παραλείψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιμότητας από την εγκατάσταση και να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ. Α) Αποκατάσταση βλάβης κατά την διάρκεια ωρών λειτουργίας. 1) Ο Ανάδοχος ή το αρμόδιο βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου δέχεται κλήση για βλάβη από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή από τον Υπεύθυνο Βάρδιας του ΚΕΛ στο φορητό τηλέφωνο που διαθέτει ή σε εσωτερικό τηλέφωνο του δικτύου ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του εγκαταστάσεων. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά, τότε συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης ή ο Υπεύθυνος Βάρδιας του ΚΕΛ πρέπει να μεριμνήσει ώστε στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι της άφιξης του συνεργείου υποστήριξης του Αναδόχου να βρίσκεται στο χώρο του προβλήματος το αρμόδιο προσωπικό των ΣΤΑΣΥ, για την άμεση και απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης από τους τεχνικούς του Αναδόχου, οι οποίοι θα δώσουν μόνιμη ή προσωρινή λύση στο πρόβλημα αποκαθιστώντας σε κάθε περίπτωση την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων. 2) Αμέσως μετά την άφιξή του ο Ανάδοχος ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο ΚΕΛ και καταγράφεται η ώρα της άφιξης. 3) Ο Ανάδοχος απομονώνει την εγκατάσταση από το κοινό χρησιμοποιώντας εμπόδια και προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στον Σταθμό και καλεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης για έλεγχο και έγκριση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πρόσθετες ενέργειες αποκλεισμού του χώρου αν αυτό απαιτηθεί από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Ο Ανάδοχος θεωρείται τελικώς υπεύθυνος για την πλήρη απομόνωση της εγκατάστασης και τη μη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας στο επιβατικό κοινό. 4) Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 20

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα