ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ"

Transcript

1 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 θαη 4 4. ΠΑΡΟΥΔ-ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 4 έσο 9 5. ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΑΡΗΑ 10 θαη ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ-ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΑ 11 ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΛΑΡΗΑ 7. ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΑΓΟΡΑ 11 θαη ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 12 θαη ΥΟΛΔΗΑ(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ-ΓΖΜΟΣΗΚΑ-ΓΤΜΝΑΗΑ-ΛΤΚΔΗΑ) 13 έσο ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ-ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 17 θαη ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΞΔΝΧΝΔ-ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ-ΜΔΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ-ΑΘΛΖΣΗΜΟ 18 θαη ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ 20 έσο ΥΑΡΣΔ ΣΖ ΠΟΛΖ 29 θαη ΓΔΝΗΚΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 31,32,33 -/-

2 - 2 - ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Αμηόηηκε Κύξηε α Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ, κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ ηνλ ελεκεξσηηθό νδεγό πνπ αθνινπζεί, θαηαρσξήζεθαλ ε ηζηνξία ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ, νη δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία, θαζώο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, γηα ηελ νκαιή εγθαηάζηαζή ζαο. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ζην πιεπξό ηεο νηθνγέλεηά ζαο. Γηα ην ιόγν απηό, ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ (ηει ) θαη κπνξείηε, εάλ επηζπκείηε, λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο ππεύζπλνπο γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή εγθαηάζηαζή ζαο θαη θαζ όιν ην ρξόλν πνπ ππεξεηείηε, γηα νηνλδήπνηε πξόβιεκα πνπ ηπρόλ ζα ζαο απαζρνιεί.

3 - 3 - ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ, είλαη ν κεγαιύηεξνο ησλ Μεηδόλσλ ρεκαηηζκώλ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν Γεκήηξην Γηαληδή. Σν 1949 κεηαθηλήζεθε ζηελ Κνδάλε θαη ην 1952 κεηαζηάζκεπζε νξηζηηθά ζηε Λάξηζα ζην ηξαηόπεδν «ΜΑΝΧΛΑΚΖ-ΑΡΗΜΒΔΖ», πνπ ην 1995 κεηνλνκάζζεθε ζε ηξαηόπεδν «ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ». Από ηελ επαλέληαμή καο ζην ΝΑΣΟ ην 1980 κέρξη ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999 ε 1 ε ΣΡΑΣΗΑ ιεηηνύξγεζε ππό δηπιή ηδηόηεηα, σο εζληθό θαη σο ρεξζαίν ζπκκαρηθό ηξαηεγείν ζηε ρώξα καο. Σελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999, κε ηελ ππαγσγή ηνπ πκκαρηθνύ ηξαηεγείνπ ππό ην ΓΔΔΘΑ, απνδεζκεύηεθε από ηηο ζπκκαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν θηίξην ηνπ ηξαηεγείνπ νινθιεξώζεθε ην 1968 θαη είλαη δηαθνζκεκέλν κε κλεκεία από ηελ Διιεληθή ηζηνξία. ην πξναύιηό ηνπ ππάξρνπλ ηα εξώα ηεο Η Μεξαξρίαο Πεδηθνύ θαη ηνπ 4 νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ. ηελ είζνδν θαη ην θεληξηθό θιηκαθνζηάζην εθηίζεληαη αληίγξαθα αξραίσλ αγαικάησλ θαη ζηειώλ. Μαθεδνληθά όπια θαη καξκάξηλα γιππηά ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηεο αησληόηεηαο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αγώλσλ ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Δπηβιεηηθή είλαη ε λσπνγξαθία ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, πξώηεο λίθεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαηά ησλ Πεξζώλ, αληίγξαθν νκώλπκνπ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ Αιεμαλδξάθε. Δληππσζηαθή είλαη ε Αίζνπζα Σηκώλ κε ην κηθξό κνπζείν θνξεηνύ νπιηζκνύ, ηηο πξνηνκέο εξώσλ ηεο αξραίαο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαηειεζάλησλ Γηνηθεηώλ ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ από ην Σν έκβιεκα ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ απνηειείηαη από ηνλ ήιην ηεο Βεξγίλαο θαη ην ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ. Ο 16άθηηλνο ήιηνο είλαη ζύκβνιν ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο θαη απεηθνλίδεηαη ζηε ιάξλαθα ηνπ Φηιίππνπ Β, παηέξα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αλαθαιύθζεθε ζην βαζηιηθό ηάθν ζηε Βεξγίλα ην 1978, από ηνλ αείκλεζην αξραηνιόγν Μαλώιε Αλδξόληθν. Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ πηνζέηεζε ην 16αθηηλν ήιην σο έκβιεκά ηεο ην 1984.

4 - 4 - Σν ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ, απνηειεί απόζπαζκα ηεο απάληεζεο ησλ Αζελαίσλ ζηηο δειεαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ηξαηεγνύ ησλ Πεξζώλ Μαξδόληνπ, ηελ άλνημε ηνπ 479 π.ρ., πξηλ από ηελ έλδνμε κάρε ησλ Πιαηαηώλ. Ο Μαξδόληνο πξνζπάζεζε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο ππνζρέζεθε λα απμήζεη ζε έθηαζε ηελ Αζελατθή Ζγεκνλία θαη λα νηθνδνκήζεη ηελ πόιε θαη ηα Ηεξά πνπ είραλ θάςεη νη Πέξζεο, αλ νη Αζελαίνη ζπκκαρνύζαλ καδί ηνπ. Οιόθιεξε ε απάληεζε έρεη σο εμήο: «όζν ν ήιηνο αθνινπζεί ηνλ ίδην δξόκν, πνηέ δελ ζα ζπκκαρήζνπκε κε ηνλ Ξέξμε, αιιά ζα ηνπ αληηζηεθόκαζηε ππεξαζπίδνληαο ηε ρώξα καο κε ηε βνήζεηα ησλ ζεώλ θαη ησλ εξώσλ» Σν ξεηό επειέγε γηα ην έκβιεκα ην ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Θα αλαθεξζνύκε κόλν γηα ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο. Γηα ηα ζηειέρε πνπ κεηαηίζεληαη ζε Μνλάδεο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ εθηόο Φξνπξάο Λάξηζαο, λα αλαδεηνύληαη νη ελεκεξσηηθνί νδεγνί, όπσο παξαθάησ: 1 ν ΠΒ (Γξάκα): Γ 181 ΜΚ/Β ΥΧΚ (Θεζ/λίθε): Γ 193 ΜΠΔΠ (MLRS) (Διεπζεξνύπνιε Καβάιαο) : Γ 194 ΜΠΔΠ (MLRS) (Λαγθαδάο Θεζ/λίθεο) : Γ 165 ΜΠΔΠ (Παξαλέζηη Γξάκαο) : Γ Δληόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο : ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΛΑΡΙΑ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Γηαζέηεη είδε ηξνθίκσλ, ηκήκαηα ζηξαηησηηθώλ εηδώλ, θαη εηδώλ έλδπζεο. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Πξσηλέο ώξεο: 07:45 14:00 από Σξίηε κέρξη άββαην. Απνγεπκαηηλέο ώξεο: Σξίηε θαη Πέκπηε 17:00 20:00 (ρεηκεξηλό σξάξην) θαη 18:00-21:00 (ζεξηλό σξάξην).

5 - 5 - Γηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. θαη ε.α. Αμθνί Τπμθνί ησλ ΔΓ θαη σκάησλ Αζθαιείαο θαζώο θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ, νη ζπληαμηνύρνη Μ.Τ/ΤΔΘΑ θαη νη ινηπνί δηθαηνύκελνη. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα κεγάιν αξηζκό νρεκάησλ. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Πεξηιακβάλεη: Αλνηθηό Γπκλαζηήξην Γηαζέηεη: Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βόιετ θαη ηέληο. ηίβνο δξόκσλ θαη ζθάκκα γηα άικα εηο κήθνο. Κηίξην ινπηξώλ WC θαη απνδπηεξίσλ. Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 10:00 κέρξη ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Κιεηζηό Γπκλαζηήξην θαη άνπλα Δίλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη όξγαλα γπκλαζηηθήο, πνδήιαηα γπκλαζηηθήο, δηάδξνκνη θιπ. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Από εθαξκνγήο ζεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-13:00 θαη 18:00 22:00. άββαην: 11:00 14:00 θαη 18:00-21:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Από εθαξκνγήο ρεηκεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-13:00 θαη 17:00 21:30. άββαην: 11:00 14:00 θαη 17:00-20:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Σηο εκέξεο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ παξακέλεη θιεηζηό. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ηεο ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. Αμθνί Τπμθνί ηνπ Ξ θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ.

6 - 6 - Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα ηθαλό αξηζκό νρεκάησλ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ παξαπιεύξσο ηνπ Η.Ν. Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, κε είζνδν από ηε Β πύιε. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ε ιήμε απηήο, εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλήζσο από 15 Ηνπλίνπ έσο 10 επηεκβξίνπ. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Όιεο ηηο εκέξεο ηηο εβδνκάδνο από 1600 έσο Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ παξεπξίζθνληαη γηαηξόο θαη λαπαγνζώζηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ όπσο ζην Αζιεηηθό Κέληξν. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΘΔΡΙΝΗ ΛΔΥΗ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαζεκεξηλά, πιελ ηεο Γεπηέξαο. Σηο πξσηλέο ώξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ιεηηνπξγεί σο θαθεηέξηα. Σηο βξαδηλέο ώξεο από 20:00 κέρξη 00:30, ζεξβίξνληαη θαγεηά ηεο ώξαο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ (ΚΙΟΚΙ) Βξίζθεηαη ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Λεηηνπξγεί ηηο ώξεο ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη επηπιένλ θαηά ην ρεηκεξηλό σξάξην από 17:00-21:00, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ιήμεσο πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ ή άιισλ αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Γηαζέηεη είδε θπιηθείνπ κπαξ θαη ηειεόξαζε.

7 - 7 - Δίλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πειάηεο ηνπ ηξθνύ Πξαηεξίνπ θαη ινηπνύο επηζθέπηεο. Καηά ηηο εξγάζηκεο κόλν εκέξεο από 14:00 κέρξη 15:30, ιεηηνπξγεί γηα ηε δηάζεζε γεύκαηνο ζε παθέην, ην νπνίν έρεη παξαγγειζεί ηειεθσληθά κέρξη ηελ 08:00 ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο (ηει.3615). ΦΗΣΑΡΙΑ BBQ (ΜΠΑΡΜΠΔΚΙΟΤ) Βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ αλαςπθηεξίνπ (θηόζθη). Γηαηίζεηαη ειεύζεξα ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ςήζηκν. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά πιελ ησλ σξώλ θνηλήο εζπρίαο. Ι.Ν. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ ΣΟΤ ΧΣΗΡΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ, παξαπιεύξσο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, κε είζνδν από ηελ νδό Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ή ηελ πύιε Β ηνπ ζηξδνπ. ηνλ Ηεξό Ναό ηειείηαη θάζε Κπξηαθή Θεία Λεηηνπξγία θαζώο θαη όιεο νη ινηπέο αγηαζηηθέο πξάμεηο ηηο εκέξεο ησλ ενξηώλ. Δίλαη δπλαηή ε ηέιεζε γάκνπ, βαπηίζεσο θαη αγηαζηηθώλ πξάμεσλ, θαηόπηλ αηηήζεσο θαη εγθξίζεσο από ηελ Ηεξαξρία ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ, έλαληη ζπκβνιηθνύ ηηκήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-12/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ησλ ΟΑ Ννζνθνκείνπ θαη θηινμελεί παηδηά, ειηθίαο από 2 ½ έσο 4 εηώλ. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη από 1 Ηνπλίνπ έσο 20 Απγνύζηνπ. Ζ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, είλαη δπλαηή θαη ζηε Μνλάδα πνπ ππεξεηνύλ, εάλ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί κεηάζεζε ζην ηξέρνλ έηνο γηα ηε Φξνπξά Λάξηζαο. Οη ρεκαηηζκνί Μνλάδεο, ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο αηηήζεηο απεπζείαο ζην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό Λάξηζαο. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θιπ), θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-8/2009 ηεο 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ.

8 - 8 - ΠΑΙΓΙΚΔ ΥΑΡΔ Τπάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηώλ παηδηθέο ραξέο ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: Έκπξνζζελ ηεο Θεξηλήο Λέζρεο Αμθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο. ην ρώξν ησλ ΟΑ θαη πιεζίνλ ηνπ Μπάξκπεθηνπ. Ζ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ είλαη κε κέξηκλα ησλ γνλέσλ ή ζπλνδώλ. Δθηόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» θαη εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο: ΛΔΥΗ ΑΞΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ (ΛΑΦΛ) Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ζηε γσλία ησλ νδώλ Κύπξνπ θαη Φηιειιήλσλ. Γηαζέηεη ρώξνπο εζηηαηνξίσλ αλσηάησλ, αλσηέξσλ θαη θαησηέξσλ, θαζώο θαη αίζνπζα θαθεηέξηαο. Σν εζηηαηόξην, πξνζθέξεη θαζεκεξηλά (πιελ αξγηώλ) ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο, 3 είδε καγεηξεπηώλ θαγεηώλ θαη ηεο ώξαο, ελώ ηηο βξαδηλέο ώξεο κόλν θαγεηά ηεο ώξαο (εμαηξείηαη ε ζεξηλή πεξίνδνο όπνπ δελ ιεηηνπξγεί, θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ»). Καηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ πξνζθέξνληαη ζην ρώξν ησλ εζηηαηνξίσλ κόλν θαγεηά ηεο ώξαο, ηόζν ηηο κεζεκβξηλέο όζν θαη ηηο βξαδηλέο ώξεο. ηελ αίζνπζα ηεο θαθεηέξηαο πξνζθέξνληαη θαθέδεο, αλαςπθηηθά θαη πνηά. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δζηηαηόξην: Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 14:00 16:00 θαη 19:30 22:30. Αξγίεο: 13:00 15:00 θαη 19:30 23:00. Θεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 14:00 15:30. Αξγίεο: 13:00 15:00. Καηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε. Καθεηέξηα:

9 - 9 - Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 09:30 16:00 θαη 17:30 00:00. Αξγίεο: 09:30 15:00 θαη 17:30 00:00. Ζ αίζνπζα ηεο Λέζρεο δηαηίζεηαη γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο (ρνξνύο, γελέζιηα, ζπλεζηηάζεηο θιπ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. Γε δηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη ππάξρεη δπζρέξεηα εμεύξεζεο ρώξνπ ζηηο παξάπιεπξεο νδνύο (ε απόζηαζε πεξίπνπ 600 κ. από ηε Λέζρε, ζηελ πιαηεία Λανύ, ππάξρεη ππόγεηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο επί πιεξσκή) Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ. ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΔΙΟ ΦΡΟΤΡΑ Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο, πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Σαρπδξνκείνπ, ζηε γσλία ησλ νδώλ 28 εο Οθησβξίνπ θαη Παπαθπξηαδή. Δπαλδξώλεηαη κε νδνληίαηξνπο γηα ζεξαπεπηηθέο θαη πξνζζεηηθέο εξγαζίεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δξγάζηκεο εκέξεο από 08:30 13:30. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. ΞΔΝΧΝΔ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη 2 μελώλεο ησλ 3 δσκαηίσλ ζηελ νδό Μαλσιάθε 2 πιεζίνλ ηεο Λέζρεο ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ρώξν ζηάζκεπζεο. Ζ δηάζεζή ησλ γίλεηαη, θαηόπηλ αίηεζεο πξνο ηελ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη ζπλνιηθά 142 νηθήκαηα, από ηα νπνία 138 είλαη εληόο ηνπ ηξδνπ ΠΛΑΣΖΡΑ θαη 4 ζηελ νδό Μαλσιάθε ζην θέληξν ηεο πόιεο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-7/2005 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΤΓΜ. ΚΑΑΤ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη 75 δηακεξίζκαηα γηα ηνλ παξαζεξηζκό ησλ ζηειερώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ Πιαηακώλα Ν. Πηεξίαο (ηει ). Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-6/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ.

10 ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΑΡΙΑ Ζ πόιε ηεο Λάξηζαο, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ. Γηαζρίδεηαη από ηνλ Πελεηό πνηακό, ν νπνίνο δηακέζνπ ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ εθβάιεη ζην Αηγαίν. Ο Πελεηόο πνηακόο, θαηά ηελ αξραηνειιεληθή ζξεζθεία ήηαλ πνηάκηνο ζεόο θαη γύξσ από απηόλ είραλ αλαπηπρζεί πνιινί κύζνη, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε γνληκόηεηα. Ο Πελεηόο, ν Όιπκπνο θαη ε Όζζα, πνπ ρακειώλνληαο αγθαιηάδνληαη κε ηηο αθηέο ηνπ Αγαίνπ Πειάγνπο, απνηεινύλ ζπλζέζεηο ζπάληαο νκνξθηάο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δίλνληαο ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα λα αγγίμεη ηε θύζε ζε ραξηζκαηηθέο ζηηγκέο ηεο. Αξραηνινγηθά επξήκαηα απνδεηθλύνπλ ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Πνιπάξηζκνη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί, κε θπξηόηεξνπο απηνύο ζηελ Άξγηζζα, Οηδάθη, Αγία νθία θ.α., καξηπξνύλ πσο ε αλζξώπηλε πεξηπέηεηα ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγεί αξθεηέο ρηιηάδεο ρξόληα. Ζ Λάξηζα αξρηθά απνηεινύζε λεζίδα εληόο ηεο ιίκλεο ηεο Θεζζαιίαο. Μεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ιίκλεο ζε πεδηάδα, θαηνηθήζεθε από ηελ Διιεληθή θπιή ησλ Πειαζγώλ, πνπ ηεο έδσζαλ ην όλνκα Λάξηζα, ην νπνίν ζεκαίλεη αθξόπνιε. Σν «Φξνύξην» βξίζθεηαη ζην ιόθν ηνπ θξνπξίνπ ή Αγίνπ Αρηιιίνπ, όπνπ ζεσξείηαη πσο ήηαλ θαη ε αθξόπνιε ηεο αξραίαο Λάξηζαο, κε ίρλε θαηνίθεζεο από ην π.υ. ηηο παξπθέο ηνπ θξνπξίνπ, απνθαιύθζεθε κεγάιν ηκήκα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηνπ 3 νπ αηώλα π.υ., ρηηζκέλν θαηά ηα πξόηππα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηνλύζνπ ηεο Αζήλαο. Καηά ηε κπζνινγία θηίζηεθε κεηά ηνλ θαηαθιπζκό από ηνλ Λάξηζν, γην ηνπ Πειαζγνύ. Ζ θάζνδνο θαη εγθαηάζηαζε ησλ Πεξξαηβώλ, ησλ Μαγλεηώλ, ησλ Θεζζαιώλ, ε εμέιημε ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο, ε ζπγθξόηεζε πην νξγαλσκέλσλ νηθηζκώλ, ε νρύξσζή ηνπο, δίλνπλ ηελ εηθόλα ηεο δσήο κεηά ην 1200 π.υ., απνθαιύπηνληαο έλαλ πνιηηηζηηθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ θαη πάιη έρεη ζαλ ππξήλα ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ηε ιαηξεία ηεο γνληκόηεηαο. Σελ πόιε δηνίθεζε επί πνιιά έηε ε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Αιεπαδώλ. Καηά ηελ αθκή ηεο δηέζεηε κεγάιν ζηάδην, σδείν, ζέαηξα θαη πνιινύο λανύο. Ζ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο βξέζεθε, κε ηελ εκθάληζε ηνπ Φηιίππνπ Β, ππό Μαθεδνληθή θπξηαξρία (354 π.υ.), ε νπνία ζα δώζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Ρσκατθή κεηά ηε κάρε ζηηο Κπλόο Κεθαιέο (197 π.υ.). Σν 325 κ.υ. ν πξώηνο επίζθνπνο Λαξίζεο Αρίιιηνο, ζπκκεηείρε ζηελ Α Οηθνπκεληθή ύλνδν. Ο Αρίιιηνο ζα

11 αλαθεξπρζεί Άγηνο θαη ζα γίλεη πνιηνύρνο ηεο πόιεο, ε κλήκε ηνπ νπνίνπ ηηκάηαη ηελ 15 Ματνπ. Σν 981 κ.υ. ε πόιε θαηαζηξάθεθε από ην Βνύιγαξν Σζάξν θαη αλνηθνδνκήζεθε από ην Βαζίιεην Β. Πνιηνξθήζεθε από ηνπο Ννξκαλδνύο, ελώ θαηά ηελ Φξαγθνθξαηία έγηλε πξσηεύνπζα δνπθάηνπ. Καηαιήθζεθε από ηνπο Σνύξθνπο ην Σν 1770 ε Λάξηζα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Σνπξθαιβαλνύο, κεηά ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Οξιώθ. Οη Έιιελεο, κε επηθεθαιήο ην δεζπόηε, θαηέθπγαλ ζηνλ Σύξλαβν, απ όπνπ επέζηξεςαλ ην Σόηε αλνηθνδνκήζεθε ν κεγαινπξεπήο λαόο ηνπ Αγίνπ Αρηιιίνπ. Ζ ηνπξθνθξαηία γηα ηελ πεξηνρή ηειείσζε ζηηο 31 Απγ 1881, αθνύ ήδε από ηνλ Ηνύλην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ είρε ππνγξαθεί ε παξαρώξεζή ηεο ζηελ Διιάδα. Νέα δνθηκαζία γηα ηελ πεξηνρή ππήξμε ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ην Ζ Λάξηζα απνηέιεζε βάζε ηνπ ζηξαηνύ ζε όινπο ηνπο πνιέκνπο. Γη απηό ην ιόγν ππήξμε ζηόρνο ερζξηθώλ δπλάκεσλ. Σελ 31 Μαξ 1941 ε πόιε εξεηπώζεθε από κεγάιν ζεηζκό. Οη Γεξκαλνί, ιίγεο κέξεο κεηά, νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζηξνθή κε κεγάιν βνκβαξδηζκό. ήκεξα ζηε Λάξηζα, ιεηηνπξγνύλ αξθεηέο βηνκεραλίεο, θαζώο επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε αγξνηηθή παξαγσγή. Οη θαιπάδνληεο ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ηεο πξνζδίδνπλ ζηαδηαθά ηε κνξθή κηαο ζύγρξνλεο κεγαινύπνιεο, ε νπνία έρεη ζην θέληξν ηεο πόιεο επξύ δίθηπν πεδόδξνκσλ. ηε Λάξηζα εδξεύεη παλεπηζηεκηαθή Ηαηξηθή ρνιή, ρνιή Βηνρεκείαο Βηνηερλνινγίαο, Αλώηαην ηερλνινγηθό ίδξπκα (ΑΣΔΗ) θαη Αγξνηηθή ρνιή από ην 1903 (Αβεξώθεηνο). Γηαζέηεη επίζεο αξραηνινγηθό θαη ιανγξαθηθό κνπζείν θαζώο θαη ζύγρξνλε πηλαθνζήθε. Σα έζηκα θαη νη παξαδόζεηο ηεο πόιεο δε δηαθέξνπλ από ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Κάζε ρξόλν, ζηηο 25 επηεκβξίνπ γίλεηαη ζηε ζθεπαζηή αγνξά ηεο Νεάπνιεο ην παλεγύξη ηεο Λάξηζαο. Παιηά ήηαλ κηα κεγάιε δσνπαλήγπξεο, ζήκεξα είλαη κηα εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ρσξηθνί θέξλνπλ ηα δηάθνξα πξντόληα ηνπο, νη έκπνξνη ηα δηθά ηνπο. ην παλεγύξη απηό πνπιηέηαη θαη ν θεκηζκέλνο ραιβάο Φαξζάισλ. ΚΔΝΣΡΑ ΓΙΑΚΔΓΑΗ «1000 Υείιηα» : Αγ. Μαξίλα, ηει «ΑΛΛΟΣΗΝΟ» : Σύξλαβνο, ηει «ΒΔΡΑΛΛΗΔ» : Γηγελή 7, ηει «ΓΟΡΓΟΝΔ & ΜΑΓΚΔ» : Βόινπ 175, ηει

12 «ΜΤΛΟ 1927» : Γεσξγηάδνπ 53, ηει «ΡΔΜΠΔΣΗΚΟ» : 3 ν ρικ. Λάξηζαο-Φαξζάισλ, ηει ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ALFA WOOD 10 ν ρικ. Λάξηζαο - Σπξλάβνπ JUMBO 2 ν ρικ. ΔΟ Λάξηζαο - Κνδάλεο COSMOS SHOP IN SHOP Πεξ. Οδόο Λάξηζαο-Σξηθάισλ MARKS & SPENSER Λάξηζαο-Σπξλάβνπ 3 ν ρικ. (Δκπνξ.Κέληξν Carrefour) NOTOS GALLERIES Κνύκα 25 PRAKTIKER HELLAS AE πκβνιή Λάξηζαο-Σξηθάισλ-Φαξζάισλ SMART OUTLET 7 ν ρικ. ΠΔΟ Λάξηζαο-Βόινπ-Πιαηύθακπνο SPRIDER STORES 2 ν ρικ. Λάξηζαο-Σπξλάβνπ. ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ: Αζηηθό ΚΣΔΛ: ηαζκόο ΟΔ: , , Οιπκπηαθή: , Ράδην Σαμί: ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ Σ/Κ ε ΣΡΑΣΗΑ Γ/ΚΔΠΗΥ ΔΛΑ Αζθάιεηα ΔΛΑ Σξνραία ΔΛΑ Α Αζη. Σκήκα (πόιε) Νοζοκομεία 404 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν: Σξηθάισλ 1 θαη Λαγνύ γσλία, Σει θέληξν Γεληθό Ννζνθνκείν Κνπηιηκπάλεην-Σξηαληαθύιιεην Λάξηζαο: Σζαθάισθ 1, Σειεθ. Κέληξν

13 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο: Σειεθ. Κέληξν , , , , , , Πξώηεο Βνήζεηεο Σράπεζες Δζληθή Σξάπεδα: Παπαλαζηαζίνπ 48, ηει Γεληθή Σξάπεδα (Κεληξηθό) Σξάπεδα Άιθα Πίζηεσο Δκπνξηθή Σξάπεδα MARFIN EGNATIA ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ: Κύπξνπ 70 (Κεληξηθή Πιαηεία), ηει MILLENIUM BANK: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 112, ηει NOVA BANK: Παλαγνύιε Αι. 27, ηει OMEGA BANK: Κύπξνπ 66 & Παλόο, ηει OPEN 24 EUROBANK: Κνύκα 33, ηει Παλειιήληα Σξάπεδα ΑΔ: Γαδή Αλζίκνπ & Παπαθπξηαδή, ηει PROBANK: Μεγ. Αιεμάλδξνπ 3, ηει Σξάπεδα Αηηηθήο ΑΔ: Κύπξνπ 36 & Αλδξνύηζνπ, ηει Σξάπεδα EFG EUROBANK ΑΔ: Κύπξνπ 79, ηει Σξάπεδα Θεζζαιίαο: Βεληδέινπ Δι. 167 & Κεληαύξσλ, ηει Σξάπεδα Κύπξνπ: Δι. Βεληδέινπ 146, ηει Σξάπεδα Πεηξαηώο: Μεγ. Αιεμάλδξνπ 4, ηει Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: Κύπξνπ 88, ηει Σξάπεδα ΑΠΗ: Ζξ. Πνιπηερλείνπ 156, ηει ΥΟΛΔΙΑ Νηπιαγωγεία Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΙΑ 1 ν Δξκνγέλνπο, Έλαληη ΟΑΔΓ ν Γεκνζζέλνπο & Πιάησλνο ν Καξθή & Ρίδνπ ν Λάππα ν Μπηηιήλεο ν Αγηάο

14 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 9 ν Αηόινπ ν Αξθαδίνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν 1 εο Μεξαξρίαο Καξά ν Ηνπζηηληαλνύ 24 α ν Πεξηθιένπο ν Μύξσλ ν Καιιηζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Μήινπ & Πάξνπ ν Λεκεζνύ ν Πάξλεζαο Σέξκα ν Φεινξείηνπ ν Γαβάθε ν Κνξδάηνπ ν Φαζνύια ν Λάππα ν Απιώλνο & Αβδήξσλ ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Αγηάο ν Ν. Μαλδειαξά ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Σδαβέιια ν Μπνπθνπβάια ν Ηνπζηηαληαλνύ & Ηάζνλνο ν Κ. Παηέξα ν Διεπζεξίαο ν Καξαζάλνπ ν Αραξλαλίαο ν Αηόινπ ν Η. Μαγξηέ ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Λντδνπ ν Γαξηηζίνπ & Λίλδνπ

15 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΔΗΓΗΚΟ 1 ν, Μνπζώλ Αγ. Αλαξγύξσλ Αξκελίνπ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ 1 ν Δι. Βαληδέινπ Γ. Οιύκπνπ ν ν Δξγαηηθέο Καηνηθίεο ΓΛΑΤΚΖ ΚΟΗΛΑΓΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗΟΤ ΜΔΛΗΑ ΜΔΛΗΟΥΧΡΗΟΤ ΝΗΚΑΗΑ ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ ΡΑΥΟΤΛΑ ΣΔΡΦΗΘΔΑ Γημοηικά Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΙΑ 1 ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Ζπείξνπ ν Ηνπζηηληαλνύ ν Κνπκνπλδνύξνπ Δξγαζηήξην ν Υξπζνρόνπ ν 31 εο Απγνύζηνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Α. Γαδή ν Ν. Φηιηππνύπνιε ν Αηόινπ ν Πιάησλνο ν Αξθαδίνπ ν πλ. Αβέξσθ ν Γεξνπιάλνπ

16 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 15ν Καξθαβίηζα ν Μήινπ & Πάξνπ ν Η. Μαγξέ 2 (Αλζνύπνιε) ν Φαζνύια ν Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Κιεάξρνπ Παηέξα Νεάπνιεο ν Θενθίινπ & Καιιηζζέλνπο o Αξθαδίνπ o Αθαξλαλίαο o 1 εο Μεξαξρίαο o Απιώλνο o Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα o Ζπείξνπ o 31 εο Απγνύζηνπ o Κνπκνπλδνύξνπ ν Πάξλεζαο ηέξκα ν Μήινπ θαη Πάξνπ ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Υξπζνρόνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν Πινύησλνο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Β Σζηηζάλε ν Υαηδνπνύινπ Γσμνάζια Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Θεο/λίθεο ν Καξδίηζεο ηέξκα ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Ηνπζηηληαλνύ θαη Βνπηζηιά

17 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 6 ν Μεξαξρίαο θαη Καξανιή ν Άγγεινπ ηθειηαλνύ ν Λαγνύ ηέξκα ν Λαθσλίαο θαη Αθαξλαλίαο ν Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Λεκεζνύ & Καιιηζζέλε ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ΑΘΛΖΣΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΔΠΔΡΗΝΟ, Γεξνπιάλνπ ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε Λύκεια Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ν Αηόινπ ν Καξδίηζεο Σέξκα ν Α. Γαδή & Λνγησηάηνπ ν Ηνπλζηηληαλνύ & Κνκλελώλ ν Μεξαξρίαο & Καξανιή ν Λαθσλίαο & Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζξαθιεηαλνύ Σέξκα ν Γεκνζζέλνπο ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε ΠΟΛΤΚΛΑΓΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ «ΑΝΟΓΟ»(Θεηηθήο-Θεσξεηηθήο-Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο): Μαλδειαξά 26 & Μπόηζαξε 1, ηει «ΑΠΟΦΖ» : Παηξόθινπ, ηει «ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ»: Κνύκα 12, ηει

18 «ΓΗΑΚΡΗΖ» : Παλαγνύιε Αι. 73, ηει «ΓΗΟΓΟ» : Λαξίζεο & Δζλ. Αληηζηάζεσο Φαιάλε, ηει «ΚΔΝΣΡΟΝ»: Κνύκα 20, ηει ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Φαλή Καξάηδηνπ : Βειή 16, ηει «ΚΟΜΟ» : Αγηάο 83, ηει Υαηδεζηεξγίνπ : Αζθιεπηνύ 33, ηει Παπατσάλλνπ : Γξόζε 122 Ν. Πνιηηεία, ηει «ΠΟΛΤΓΛΧΟ» : ίθλνπ θαη Μήινπ 16, ηει Υαηδή Δύε : Καζηνξηάο 35, ηει ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ Αγνξνγηάλλε Δύε : Ησαλλίλσλ 94, ηει Ακαλάθεο Κσλ/λνο : Παλαγνύιε Αι. 12, ηει Βάεο Νηθόιανο : Κνύκα 15 & Αζθιεπηνύ 19, ηει Γεσξγνπνύινπ Διπηλίθε : Μαλσιάθε 20, ηει Γαιηαλάο Θάλνο : 31 εο Απγνύζηνπ 27, ηει Δπζηαζίνπ Αζαλάζηνο : Σζηκηζθή 19, ηει Εελνύιεο Θεηκζηνθιήο : εθέξε Γ. 154 α, ηει Καιακπνύθαο Κσλ/λνο:Παπαθπξηαδή 37-43, ηει Καξόδνπ Έθε : Καξδίηζεο 131, ηει ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ξελνδνρείν DIVANI Παιιάο Ξελνδνρείν GRANT Ξελνδνρείν Αζηόξηα Ξελνδνρείν Μεηξνπόι Ξελνδνρείν IMPERIAL ΜΔΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ Εαδέο Ξελνθώλ : Παηξόινπ 12, ηει Καθαλνύιηαο Θεόδσξνο: Αλζίκνπ Γαδή 37β, ηει

19 Μάληθαο Ησάλλεο : Νενθύηνπ 1, ηει Μπνπθνπβάια Νίθε:Καξανιή & Γεκεηξίνπ 8, ηει SOLUTION WORLD : Μεγ. Αιεμάλδξνπ 3, ηει Σξηθαιηώηεο Γεώξγηνο : Παλαγνύιε Αι. 25, ηει Σζόιηαο Κάλαξεο : Νηθνηζάξα 8, ηει * Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία (θέληξα δηαζθέδαζεο, θξνληηζηήξηα θ.ι.π), ιήθζεθαλ από ηνλ Δπαγγεικαηηθό Οδεγό Λάξηζαο, πνπ πηζαλόλ λα κελ αληηπξνζσπεύνπλ ην ζύλνιό ηνπο. ΔΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΙΑ Αγ. Θσκάο : Γξακκαηεία : ηάδην : Κνιπκβεηήξην Β Ππξήλαο : Κιεηζηό Γπκλαζηήξην : Κνδάλεο Σέξκα, ηει Κιεηζηό Βαξέσλ Αζιεκάησλ :

20 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΚΑΙ Λ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ Απη. Σει. (2410) 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 1 Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Βάζηνπ Αηθαηεξίλε Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. Παπαθπξηαδή 54 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Παιακά 10 Λάξηζα EUROMEDICA ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα Καξαλίθαο Υξήζηνο Κνύκα 34 Λάξηζα Καξηζαθιέθεο Αξηζηείδεο Νενθύηνπ 7 Λάξηζα Κνληνλίθαο Θεόδσξνο Παλαγνύιε 6 Λάξηζα Κπξγηάλλεο ηέξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Λέθθαο Αλδξηαλόο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μπαξόο Κσλ/λνο Μαλσιάθε Λάξηζα Νηάβαο Λεσλίδαο Κύπξνπ 96 Λάξηζα Τγεία- Ηαηξηθή Απεηθόληζε Α.Δ. Γεσξγηάδνπ 262 Λνξ Μαβίιε Λάξηζα ΑΛΛΔΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 Αζηάξαο Νηθόιανο 28εο Οθησβξίνπ 14 Λάξηζα Παπαδνύιε Αζπαζία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Υαξηζνύιεο ηέθαλνο Γεπθαιίσλνο 16 Λάξηζα ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ 1 Γνπβάιαο Αξηζηείδεο Ρνύζβειη 26 Λάξηζα Γαβίδε Ησάλλα Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Καξβνύλεο Κσλ/λνο Κνύκα 23 Λάξηζα Κσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο Κνύκα 40 Λάξηζα Παηέξαο ηαύξνο Παλαγνύιε 18 Λάξηζα Παπαδηδαζθάινπ Φηιώηηαο 28εο Οθησβξίνπ Λάξηζα Αγθαξίηζη Ρνμάλα Ογι 3Α Λάξηζα Νηαβέιεο Ησάλλεο θαξιάηνπ νύηζνπ 3 Λάξηζα ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 Μαξθνύιεο Νηθόιανο Κνδάλεο 26 Γηάλλνπιε νισκόο Αλδξέαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα

21 5. ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Αιεμαλδξήο Ζιίαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Γειαδάξεο Αλαζηάζηνο Βπδαληίνπ 29 Eιαζζόλα Γθξέηζεο Παλαγηώηεο Νενθύηνπ 2 Λάξηζα Γεκελίθνπ Γεσξγία Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Εαθείξεο Κσλ/λνο Παλαγνύιε 73 Λάξηζα Καξβέιαο ηπιηαλόο Μ.Αιεμάλδξνπ 4 Λάξηζα Καξβέιια Κσλ/λα Κνπκνπλδνύξνπ 11 Λάξηζα Καξγηώηεο Αζαλάζηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα Καξύδαο Βαζίιεηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα Ληνύπεο Κσλ/λνο Καλαδά 3 Φάξζαια Μάλδαινο Γεκήηξηνο 31 Απγνύζηνπ 15 Λάξηζα Μπνπιηκάξεο Αρηιιέαο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα Νηάλνο Αζαλάζηνο 31εο Απγνύζηνπ & Όγι 5 Λάξηζα Νηνύζηαο σηήξηνο Ληβαλάησλ 1 Λάξηζα Παπαζενδώξνπ Νηθόιανο Κνξαή 4 Λάξηζα Πεηξσηνύ Αλησλία Αζθιεπηνύ 30 Λάξηζα Πηζηόιαο Υαξάιακπνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηηε 1 Λάξηζα Ρίδνο Αζηέξηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα νύξιαο Γεώξγηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα ηπινπνύινπ Βίικα-Μαξίλα 23εο Οθησβξίνπ 31 Λάξηζα Σδηλάιαο Υξήζηνο Όγι 3α Λάξηζα Φώηνο Αζηέξηνο Καξανιή & Γεκεηξίνπ 42 Λάξηζα ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΙ 1 Βαζηιείνπ Δπθεκία Μαλδειαξά 29 Λάξηζα Γαβξηήι Κσλ/λνο Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Μίδηνο Παλαγηώηεο Ογι 3Α Λάξηζα Μηραιέκπαζε Καθία Μεγ.Αιεμάλδξνπ 41 Λάξηζα νπιηζηώηνπ νθία Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Σζαπξάδε-Γξάβαινπ Αληηγόλε Κνύκα 44 Λάξηζα Καιπαδάθε Δπθεκία Παλαγνύιε Λάξηζα Φαλαξηδήο Παλαγηώηεο Αζ.Γηάθνπ 2 Λάξηζα ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ 1 Αγνξαζηήο Γεξάζηκνο Κσιέηε 1 Λάξηζα Καξαπηπέξεο Αληώληνο Παλαγνύιε 10 Λάξηζα Παπακαξγαξίηεο Κσλ/λνο Αζθιεπηνύ Λάξηζα Ρηδνύιεο Αρηιιέαο Τςειάληνπ 1 Λάξηζα Μεηηόο Γεώξγηνο Λ. Καηζώλε 25 Λάξηζα Σακνπξίδεο Νηθόιανο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 Αγγειόπνπινο Άγγεινο Αζ. Γηάθνπ 1 Λάξηζα Αγξαθηώηεο Ζιίαο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Αζαλαζίνπ Υξήζηνο Ζιηνδώξνπ 10&Παηξόθινπ Λάξηζα

22 Γθηόθαο ηέθαλνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Γθνπληαξνύδεο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 44 Λάξηζα Γαιακπύξαο Παλαγηώηεο Παιακά 11 Λάξηζα Γξίβαο σηήξηνο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Δμάξρνπ Αγγειηθή Ηεδεθηήι 9 Φάξζαια Εαξδνπιάο Γεώξγηνο Παιακά 8 Λάξηζα Εαραξόο Νηθόιανο Μαλδειαξά 42 & Παλαγνύιε Λάξηζα Κάζζνο Γεκήηξηνο Μαλδειαξά 25Α Λάξηζα Καηζαθιηάλεο ηέξγηνο Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Κνπηζνύθεο ππξίδσλ Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Κσζηνύιαο Ησάλλεο Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Ληάπε Γεσξγία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Μαιιηάξαο Γεώξγηνο Κύπξνπ &Ογι 3Α Λάξηζα Μέξαο Μηραήι Κνύκα 26 Λάξηζα Μεξηζηνύδεο Γεώξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μήζηνο Αζαλάζηνο Αι. Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Μίρνο Παλαγηώηεο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Μπαιάζθαο Αλδξέαο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Μπνπριαξηώηεο Γεκήηξηνο Αζθιεπηνύ 27 Λάξηζα Νηθόπνπινο Υξήζηνο Αρηιιέσο 8-Καλαδά 2 Φάξζαια Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Παπαθπξηαδή 42 Λάξηζα Παηζίθαο Υαξάιακπνο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Πηθξόο Κσλ/λνο Θεξκνππιώλ 34 Ακπειώλαο Πξαηηήο Νηθόιανο Αι Παλαγνύιε 2 Λάξηζα ακαξάο πύξνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα άπθαο Ησάλλεο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα εξίθεο Απόζηνινο Πνιπηερλείνπ 7 Σύξλαβνο ηαζηλνπνύινπ-αλησληάδε ηεθαλία Κνύκα 40 Λάξηζα ηαπξνζεόδσξνο Υξήζηνο Αζθιεπηνύ 26 Λάξηζα Σξηαληαθύιινπ Βαζίιεηνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηε 1 Λάξηζα Σζαιόπνπινο Δπξηπίδεο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Φώθαθαο Απόζηνινο Αγ.Γεκεηξίνπ 4 Σύξλαβνο ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟΙ 1 Γεξνθώζηα Άξηεκηο Παπαθπξηαδή 9 Λάξηζα Κειεπνύξε Καίηε Κνύκα 37 Λάξηζα Κππαξηζζνύο Ησάλλεο Νηθεηαξά 3 Λάξηζα Πνιίηε Βηξγηλία Πνιπηερλείνπ 17 Σύξλαβνο ηξαηεγνπιάθνπ Κπξηαθή Ζπείξνπ 103 Λάξηζα Φηιίππνπ Φσηεηλή Ρνύζβειη Λάξηζα ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 1 Αθξηβνύζε Δπαγγειία Ζιηνδώξνπ 12 Λάξηζα Βαιάζε-Υπηνύδε Μαξία Παλαγνύιε 9 Λάξηζα ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΤΑΓ. ΠΑΠΠΑΓΑ & ΗΑ Ο.Δ. "ΒΗΟΑΝΑΛΤΖ ΛΑΡΗΑ" Παλόο 3 Λάξηζα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ - 4 - - 5 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ είλαη Μείδoλα Γηνίθεζε ηνπ Ξ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα