ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ"

Transcript

1 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 θαη 4 4. ΠΑΡΟΥΔ-ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 4 έσο 9 5. ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΑΡΗΑ 10 θαη ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ-ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΡΣΔ-ΑΞΗΟΛΟΓΑ 11 ΖΜΔΗΑ ΣΖ ΛΑΡΗΑ 7. ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΑΓΟΡΑ 11 θαη ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 12 θαη ΥΟΛΔΗΑ(ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ-ΓΖΜΟΣΗΚΑ-ΓΤΜΝΑΗΑ-ΛΤΚΔΗΑ) 13 έσο ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ-ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 17 θαη ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΞΔΝΧΝΔ-ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ-ΜΔΗΣΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ-ΑΘΛΖΣΗΜΟ 18 θαη ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ 20 έσο ΥΑΡΣΔ ΣΖ ΠΟΛΖ 29 θαη ΓΔΝΗΚΟ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 31,32,33 -/-

2 - 2 - ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Αμηόηηκε Κύξηε α Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ, κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ ηνλ ελεκεξσηηθό νδεγό πνπ αθνινπζεί, θαηαρσξήζεθαλ ε ηζηνξία ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ, νη δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία, θαζώο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, γηα ηελ νκαιή εγθαηάζηαζή ζαο. Ζ Τπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ζην πιεπξό ηεο νηθνγέλεηά ζαο. Γηα ην ιόγν απηό, ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ (ηει ) θαη κπνξείηε, εάλ επηζπκείηε, λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο ππεύζπλνπο γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή εγθαηάζηαζή ζαο θαη θαζ όιν ην ρξόλν πνπ ππεξεηείηε, γηα νηνλδήπνηε πξόβιεκα πνπ ηπρόλ ζα ζαο απαζρνιεί.

3 - 3 - ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ, είλαη ν κεγαιύηεξνο ησλ Μεηδόλσλ ρεκαηηζκώλ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν Γεκήηξην Γηαληδή. Σν 1949 κεηαθηλήζεθε ζηελ Κνδάλε θαη ην 1952 κεηαζηάζκεπζε νξηζηηθά ζηε Λάξηζα ζην ηξαηόπεδν «ΜΑΝΧΛΑΚΖ-ΑΡΗΜΒΔΖ», πνπ ην 1995 κεηνλνκάζζεθε ζε ηξαηόπεδν «ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ». Από ηελ επαλέληαμή καο ζην ΝΑΣΟ ην 1980 κέρξη ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999 ε 1 ε ΣΡΑΣΗΑ ιεηηνύξγεζε ππό δηπιή ηδηόηεηα, σο εζληθό θαη σο ρεξζαίν ζπκκαρηθό ηξαηεγείν ζηε ρώξα καο. Σελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999, κε ηελ ππαγσγή ηνπ πκκαρηθνύ ηξαηεγείνπ ππό ην ΓΔΔΘΑ, απνδεζκεύηεθε από ηηο ζπκκαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν θηίξην ηνπ ηξαηεγείνπ νινθιεξώζεθε ην 1968 θαη είλαη δηαθνζκεκέλν κε κλεκεία από ηελ Διιεληθή ηζηνξία. ην πξναύιηό ηνπ ππάξρνπλ ηα εξώα ηεο Η Μεξαξρίαο Πεδηθνύ θαη ηνπ 4 νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ. ηελ είζνδν θαη ην θεληξηθό θιηκαθνζηάζην εθηίζεληαη αληίγξαθα αξραίσλ αγαικάησλ θαη ζηειώλ. Μαθεδνληθά όπια θαη καξκάξηλα γιππηά ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηεο αησληόηεηαο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αγώλσλ ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Δπηβιεηηθή είλαη ε λσπνγξαθία ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, πξώηεο λίθεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαηά ησλ Πεξζώλ, αληίγξαθν νκώλπκνπ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ Αιεμαλδξάθε. Δληππσζηαθή είλαη ε Αίζνπζα Σηκώλ κε ην κηθξό κνπζείν θνξεηνύ νπιηζκνύ, ηηο πξνηνκέο εξώσλ ηεο αξραίαο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαηειεζάλησλ Γηνηθεηώλ ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ από ην Σν έκβιεκα ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ απνηειείηαη από ηνλ ήιην ηεο Βεξγίλαο θαη ην ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ. Ο 16άθηηλνο ήιηνο είλαη ζύκβνιν ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο θαη απεηθνλίδεηαη ζηε ιάξλαθα ηνπ Φηιίππνπ Β, παηέξα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αλαθαιύθζεθε ζην βαζηιηθό ηάθν ζηε Βεξγίλα ην 1978, από ηνλ αείκλεζην αξραηνιόγν Μαλώιε Αλδξόληθν. Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ πηνζέηεζε ην 16αθηηλν ήιην σο έκβιεκά ηεο ην 1984.

4 - 4 - Σν ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ, απνηειεί απόζπαζκα ηεο απάληεζεο ησλ Αζελαίσλ ζηηο δειεαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ηξαηεγνύ ησλ Πεξζώλ Μαξδόληνπ, ηελ άλνημε ηνπ 479 π.ρ., πξηλ από ηελ έλδνμε κάρε ησλ Πιαηαηώλ. Ο Μαξδόληνο πξνζπάζεζε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο ππνζρέζεθε λα απμήζεη ζε έθηαζε ηελ Αζελατθή Ζγεκνλία θαη λα νηθνδνκήζεη ηελ πόιε θαη ηα Ηεξά πνπ είραλ θάςεη νη Πέξζεο, αλ νη Αζελαίνη ζπκκαρνύζαλ καδί ηνπ. Οιόθιεξε ε απάληεζε έρεη σο εμήο: «όζν ν ήιηνο αθνινπζεί ηνλ ίδην δξόκν, πνηέ δελ ζα ζπκκαρήζνπκε κε ηνλ Ξέξμε, αιιά ζα ηνπ αληηζηεθόκαζηε ππεξαζπίδνληαο ηε ρώξα καο κε ηε βνήζεηα ησλ ζεώλ θαη ησλ εξώσλ» Σν ξεηό επειέγε γηα ην έκβιεκα ην ΠΑΡΟΥΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ 1 Η ΣΡΑΣΙΑ Θα αλαθεξζνύκε κόλν γηα ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο. Γηα ηα ζηειέρε πνπ κεηαηίζεληαη ζε Μνλάδεο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ εθηόο Φξνπξάο Λάξηζαο, λα αλαδεηνύληαη νη ελεκεξσηηθνί νδεγνί, όπσο παξαθάησ: 1 ν ΠΒ (Γξάκα): Γ 181 ΜΚ/Β ΥΧΚ (Θεζ/λίθε): Γ 193 ΜΠΔΠ (MLRS) (Διεπζεξνύπνιε Καβάιαο) : Γ 194 ΜΠΔΠ (MLRS) (Λαγθαδάο Θεζ/λίθεο) : Γ 165 ΜΠΔΠ (Παξαλέζηη Γξάκαο) : Γ Δληόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο : ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟ ΛΑΡΙΑ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Γηαζέηεη είδε ηξνθίκσλ, ηκήκαηα ζηξαηησηηθώλ εηδώλ, θαη εηδώλ έλδπζεο. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Πξσηλέο ώξεο: 07:45 14:00 από Σξίηε κέρξη άββαην. Απνγεπκαηηλέο ώξεο: Σξίηε θαη Πέκπηε 17:00 20:00 (ρεηκεξηλό σξάξην) θαη 18:00-21:00 (ζεξηλό σξάξην).

5 - 5 - Γηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. θαη ε.α. Αμθνί Τπμθνί ησλ ΔΓ θαη σκάησλ Αζθαιείαο θαζώο θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ, νη ζπληαμηνύρνη Μ.Τ/ΤΔΘΑ θαη νη ινηπνί δηθαηνύκελνη. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα κεγάιν αξηζκό νρεκάησλ. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Πεξηιακβάλεη: Αλνηθηό Γπκλαζηήξην Γηαζέηεη: Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βόιετ θαη ηέληο. ηίβνο δξόκσλ θαη ζθάκκα γηα άικα εηο κήθνο. Κηίξην ινπηξώλ WC θαη απνδπηεξίσλ. Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 10:00 κέρξη ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Κιεηζηό Γπκλαζηήξην θαη άνπλα Δίλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη όξγαλα γπκλαζηηθήο, πνδήιαηα γπκλαζηηθήο, δηάδξνκνη θιπ. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Από εθαξκνγήο ζεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-13:00 θαη 18:00 22:00. άββαην: 11:00 14:00 θαη 18:00-21:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Από εθαξκνγήο ρεηκεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-13:00 θαη 17:00 21:30. άββαην: 11:00 14:00 θαη 17:00-20:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Σηο εκέξεο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ παξακέλεη θιεηζηό. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ηεο ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. Αμθνί Τπμθνί ηνπ Ξ θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ.

6 - 6 - Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα ηθαλό αξηζκό νρεκάησλ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ παξαπιεύξσο ηνπ Η.Ν. Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, κε είζνδν από ηε Β πύιε. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ε ιήμε απηήο, εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλήζσο από 15 Ηνπλίνπ έσο 10 επηεκβξίνπ. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Όιεο ηηο εκέξεο ηηο εβδνκάδνο από 1600 έσο Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ παξεπξίζθνληαη γηαηξόο θαη λαπαγνζώζηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ όπσο ζην Αζιεηηθό Κέληξν. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΘΔΡΙΝΗ ΛΔΥΗ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαζεκεξηλά, πιελ ηεο Γεπηέξαο. Σηο πξσηλέο ώξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ιεηηνπξγεί σο θαθεηέξηα. Σηο βξαδηλέο ώξεο από 20:00 κέρξη 00:30, ζεξβίξνληαη θαγεηά ηεο ώξαο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΑΝΑΦΤΚΣΗΡΙΟ (ΚΙΟΚΙ) Βξίζθεηαη ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Λεηηνπξγεί ηηο ώξεο ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη επηπιένλ θαηά ην ρεηκεξηλό σξάξην από 17:00-21:00, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ιήμεσο πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ ή άιισλ αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Γηαζέηεη είδε θπιηθείνπ κπαξ θαη ηειεόξαζε.

7 - 7 - Δίλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πειάηεο ηνπ ηξθνύ Πξαηεξίνπ θαη ινηπνύο επηζθέπηεο. Καηά ηηο εξγάζηκεο κόλν εκέξεο από 14:00 κέρξη 15:30, ιεηηνπξγεί γηα ηε δηάζεζε γεύκαηνο ζε παθέην, ην νπνίν έρεη παξαγγειζεί ηειεθσληθά κέρξη ηελ 08:00 ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο (ηει.3615). ΦΗΣΑΡΙΑ BBQ (ΜΠΑΡΜΠΔΚΙΟΤ) Βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ αλαςπθηεξίνπ (θηόζθη). Γηαηίζεηαη ειεύζεξα ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ςήζηκν. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά πιελ ησλ σξώλ θνηλήο εζπρίαο. Ι.Ν. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ ΣΟΤ ΧΣΗΡΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ, παξαπιεύξσο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, κε είζνδν από ηελ νδό Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ή ηελ πύιε Β ηνπ ζηξδνπ. ηνλ Ηεξό Ναό ηειείηαη θάζε Κπξηαθή Θεία Λεηηνπξγία θαζώο θαη όιεο νη ινηπέο αγηαζηηθέο πξάμεηο ηηο εκέξεο ησλ ενξηώλ. Δίλαη δπλαηή ε ηέιεζε γάκνπ, βαπηίζεσο θαη αγηαζηηθώλ πξάμεσλ, θαηόπηλ αηηήζεσο θαη εγθξίζεσο από ηελ Ηεξαξρία ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ, έλαληη ζπκβνιηθνύ ηηκήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-12/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ησλ ΟΑ Ννζνθνκείνπ θαη θηινμελεί παηδηά, ειηθίαο από 2 ½ έσο 4 εηώλ. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη από 1 Ηνπλίνπ έσο 20 Απγνύζηνπ. Ζ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, είλαη δπλαηή θαη ζηε Μνλάδα πνπ ππεξεηνύλ, εάλ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί κεηάζεζε ζην ηξέρνλ έηνο γηα ηε Φξνπξά Λάξηζαο. Οη ρεκαηηζκνί Μνλάδεο, ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο αηηήζεηο απεπζείαο ζην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό Λάξηζαο. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θιπ), θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-8/2009 ηεο 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ.

8 - 8 - ΠΑΙΓΙΚΔ ΥΑΡΔ Τπάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηώλ παηδηθέο ραξέο ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: Έκπξνζζελ ηεο Θεξηλήο Λέζρεο Αμθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο. ην ρώξν ησλ ΟΑ θαη πιεζίνλ ηνπ Μπάξκπεθηνπ. Ζ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ είλαη κε κέξηκλα ησλ γνλέσλ ή ζπλνδώλ. Δθηόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» θαη εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο: ΛΔΥΗ ΑΞΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ (ΛΑΦΛ) Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ζηε γσλία ησλ νδώλ Κύπξνπ θαη Φηιειιήλσλ. Γηαζέηεη ρώξνπο εζηηαηνξίσλ αλσηάησλ, αλσηέξσλ θαη θαησηέξσλ, θαζώο θαη αίζνπζα θαθεηέξηαο. Σν εζηηαηόξην, πξνζθέξεη θαζεκεξηλά (πιελ αξγηώλ) ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο, 3 είδε καγεηξεπηώλ θαγεηώλ θαη ηεο ώξαο, ελώ ηηο βξαδηλέο ώξεο κόλν θαγεηά ηεο ώξαο (εμαηξείηαη ε ζεξηλή πεξίνδνο όπνπ δελ ιεηηνπξγεί, θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ»). Καηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ πξνζθέξνληαη ζην ρώξν ησλ εζηηαηνξίσλ κόλν θαγεηά ηεο ώξαο, ηόζν ηηο κεζεκβξηλέο όζν θαη ηηο βξαδηλέο ώξεο. ηελ αίζνπζα ηεο θαθεηέξηαο πξνζθέξνληαη θαθέδεο, αλαςπθηηθά θαη πνηά. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δζηηαηόξην: Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 14:00 16:00 θαη 19:30 22:30. Αξγίεο: 13:00 15:00 θαη 19:30 23:00. Θεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 14:00 15:30. Αξγίεο: 13:00 15:00. Καηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε. Καθεηέξηα:

9 - 9 - Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 09:30 16:00 θαη 17:30 00:00. Αξγίεο: 09:30 15:00 θαη 17:30 00:00. Ζ αίζνπζα ηεο Λέζρεο δηαηίζεηαη γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο (ρνξνύο, γελέζιηα, ζπλεζηηάζεηο θιπ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. Γε δηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη ππάξρεη δπζρέξεηα εμεύξεζεο ρώξνπ ζηηο παξάπιεπξεο νδνύο (ε απόζηαζε πεξίπνπ 600 κ. από ηε Λέζρε, ζηελ πιαηεία Λανύ, ππάξρεη ππόγεηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο επί πιεξσκή) Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ. ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΔΙΟ ΦΡΟΤΡΑ Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο, πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Σαρπδξνκείνπ, ζηε γσλία ησλ νδώλ 28 εο Οθησβξίνπ θαη Παπαθπξηαδή. Δπαλδξώλεηαη κε νδνληίαηξνπο γηα ζεξαπεπηηθέο θαη πξνζζεηηθέο εξγαζίεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δξγάζηκεο εκέξεο από 08:30 13:30. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. ΞΔΝΧΝΔ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη 2 μελώλεο ησλ 3 δσκαηίσλ ζηελ νδό Μαλσιάθε 2 πιεζίνλ ηεο Λέζρεο ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ρώξν ζηάζκεπζεο. Ζ δηάζεζή ησλ γίλεηαη, θαηόπηλ αίηεζεο πξνο ηελ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη ζπλνιηθά 142 νηθήκαηα, από ηα νπνία 138 είλαη εληόο ηνπ ηξδνπ ΠΛΑΣΖΡΑ θαη 4 ζηελ νδό Μαλσιάθε ζην θέληξν ηεο πόιεο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-7/2005 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΤΓΜ. ΚΑΑΤ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΙΑ Γηαηίζεληαη 75 δηακεξίζκαηα γηα ηνλ παξαζεξηζκό ησλ ζηειερώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ Πιαηακώλα Ν. Πηεξίαο (ηει ). Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-6/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ.

10 ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΑΡΙΑ Ζ πόιε ηεο Λάξηζαο, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ. Γηαζρίδεηαη από ηνλ Πελεηό πνηακό, ν νπνίνο δηακέζνπ ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ εθβάιεη ζην Αηγαίν. Ο Πελεηόο πνηακόο, θαηά ηελ αξραηνειιεληθή ζξεζθεία ήηαλ πνηάκηνο ζεόο θαη γύξσ από απηόλ είραλ αλαπηπρζεί πνιινί κύζνη, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε γνληκόηεηα. Ο Πελεηόο, ν Όιπκπνο θαη ε Όζζα, πνπ ρακειώλνληαο αγθαιηάδνληαη κε ηηο αθηέο ηνπ Αγαίνπ Πειάγνπο, απνηεινύλ ζπλζέζεηο ζπάληαο νκνξθηάο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δίλνληαο ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα λα αγγίμεη ηε θύζε ζε ραξηζκαηηθέο ζηηγκέο ηεο. Αξραηνινγηθά επξήκαηα απνδεηθλύνπλ ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Πνιπάξηζκνη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί, κε θπξηόηεξνπο απηνύο ζηελ Άξγηζζα, Οηδάθη, Αγία νθία θ.α., καξηπξνύλ πσο ε αλζξώπηλε πεξηπέηεηα ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγεί αξθεηέο ρηιηάδεο ρξόληα. Ζ Λάξηζα αξρηθά απνηεινύζε λεζίδα εληόο ηεο ιίκλεο ηεο Θεζζαιίαο. Μεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ιίκλεο ζε πεδηάδα, θαηνηθήζεθε από ηελ Διιεληθή θπιή ησλ Πειαζγώλ, πνπ ηεο έδσζαλ ην όλνκα Λάξηζα, ην νπνίν ζεκαίλεη αθξόπνιε. Σν «Φξνύξην» βξίζθεηαη ζην ιόθν ηνπ θξνπξίνπ ή Αγίνπ Αρηιιίνπ, όπνπ ζεσξείηαη πσο ήηαλ θαη ε αθξόπνιε ηεο αξραίαο Λάξηζαο, κε ίρλε θαηνίθεζεο από ην π.υ. ηηο παξπθέο ηνπ θξνπξίνπ, απνθαιύθζεθε κεγάιν ηκήκα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηνπ 3 νπ αηώλα π.υ., ρηηζκέλν θαηά ηα πξόηππα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηνλύζνπ ηεο Αζήλαο. Καηά ηε κπζνινγία θηίζηεθε κεηά ηνλ θαηαθιπζκό από ηνλ Λάξηζν, γην ηνπ Πειαζγνύ. Ζ θάζνδνο θαη εγθαηάζηαζε ησλ Πεξξαηβώλ, ησλ Μαγλεηώλ, ησλ Θεζζαιώλ, ε εμέιημε ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο, ε ζπγθξόηεζε πην νξγαλσκέλσλ νηθηζκώλ, ε νρύξσζή ηνπο, δίλνπλ ηελ εηθόλα ηεο δσήο κεηά ην 1200 π.υ., απνθαιύπηνληαο έλαλ πνιηηηζηηθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ θαη πάιη έρεη ζαλ ππξήλα ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ηε ιαηξεία ηεο γνληκόηεηαο. Σελ πόιε δηνίθεζε επί πνιιά έηε ε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Αιεπαδώλ. Καηά ηελ αθκή ηεο δηέζεηε κεγάιν ζηάδην, σδείν, ζέαηξα θαη πνιινύο λανύο. Ζ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο βξέζεθε, κε ηελ εκθάληζε ηνπ Φηιίππνπ Β, ππό Μαθεδνληθή θπξηαξρία (354 π.υ.), ε νπνία ζα δώζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Ρσκατθή κεηά ηε κάρε ζηηο Κπλόο Κεθαιέο (197 π.υ.). Σν 325 κ.υ. ν πξώηνο επίζθνπνο Λαξίζεο Αρίιιηνο, ζπκκεηείρε ζηελ Α Οηθνπκεληθή ύλνδν. Ο Αρίιιηνο ζα

11 αλαθεξπρζεί Άγηνο θαη ζα γίλεη πνιηνύρνο ηεο πόιεο, ε κλήκε ηνπ νπνίνπ ηηκάηαη ηελ 15 Ματνπ. Σν 981 κ.υ. ε πόιε θαηαζηξάθεθε από ην Βνύιγαξν Σζάξν θαη αλνηθνδνκήζεθε από ην Βαζίιεην Β. Πνιηνξθήζεθε από ηνπο Ννξκαλδνύο, ελώ θαηά ηελ Φξαγθνθξαηία έγηλε πξσηεύνπζα δνπθάηνπ. Καηαιήθζεθε από ηνπο Σνύξθνπο ην Σν 1770 ε Λάξηζα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Σνπξθαιβαλνύο, κεηά ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Οξιώθ. Οη Έιιελεο, κε επηθεθαιήο ην δεζπόηε, θαηέθπγαλ ζηνλ Σύξλαβν, απ όπνπ επέζηξεςαλ ην Σόηε αλνηθνδνκήζεθε ν κεγαινπξεπήο λαόο ηνπ Αγίνπ Αρηιιίνπ. Ζ ηνπξθνθξαηία γηα ηελ πεξηνρή ηειείσζε ζηηο 31 Απγ 1881, αθνύ ήδε από ηνλ Ηνύλην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ είρε ππνγξαθεί ε παξαρώξεζή ηεο ζηελ Διιάδα. Νέα δνθηκαζία γηα ηελ πεξηνρή ππήξμε ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ην Ζ Λάξηζα απνηέιεζε βάζε ηνπ ζηξαηνύ ζε όινπο ηνπο πνιέκνπο. Γη απηό ην ιόγν ππήξμε ζηόρνο ερζξηθώλ δπλάκεσλ. Σελ 31 Μαξ 1941 ε πόιε εξεηπώζεθε από κεγάιν ζεηζκό. Οη Γεξκαλνί, ιίγεο κέξεο κεηά, νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζηξνθή κε κεγάιν βνκβαξδηζκό. ήκεξα ζηε Λάξηζα, ιεηηνπξγνύλ αξθεηέο βηνκεραλίεο, θαζώο επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε αγξνηηθή παξαγσγή. Οη θαιπάδνληεο ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ηεο πξνζδίδνπλ ζηαδηαθά ηε κνξθή κηαο ζύγρξνλεο κεγαινύπνιεο, ε νπνία έρεη ζην θέληξν ηεο πόιεο επξύ δίθηπν πεδόδξνκσλ. ηε Λάξηζα εδξεύεη παλεπηζηεκηαθή Ηαηξηθή ρνιή, ρνιή Βηνρεκείαο Βηνηερλνινγίαο, Αλώηαην ηερλνινγηθό ίδξπκα (ΑΣΔΗ) θαη Αγξνηηθή ρνιή από ην 1903 (Αβεξώθεηνο). Γηαζέηεη επίζεο αξραηνινγηθό θαη ιανγξαθηθό κνπζείν θαζώο θαη ζύγρξνλε πηλαθνζήθε. Σα έζηκα θαη νη παξαδόζεηο ηεο πόιεο δε δηαθέξνπλ από ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Κάζε ρξόλν, ζηηο 25 επηεκβξίνπ γίλεηαη ζηε ζθεπαζηή αγνξά ηεο Νεάπνιεο ην παλεγύξη ηεο Λάξηζαο. Παιηά ήηαλ κηα κεγάιε δσνπαλήγπξεο, ζήκεξα είλαη κηα εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ρσξηθνί θέξλνπλ ηα δηάθνξα πξντόληα ηνπο, νη έκπνξνη ηα δηθά ηνπο. ην παλεγύξη απηό πνπιηέηαη θαη ν θεκηζκέλνο ραιβάο Φαξζάισλ. ΚΔΝΣΡΑ ΓΙΑΚΔΓΑΗ «1000 Υείιηα» : Αγ. Μαξίλα, ηει «ΑΛΛΟΣΗΝΟ» : Σύξλαβνο, ηει «ΒΔΡΑΛΛΗΔ» : Γηγελή 7, ηει «ΓΟΡΓΟΝΔ & ΜΑΓΚΔ» : Βόινπ 175, ηει

12 «ΜΤΛΟ 1927» : Γεσξγηάδνπ 53, ηει «ΡΔΜΠΔΣΗΚΟ» : 3 ν ρικ. Λάξηζαο-Φαξζάισλ, ηει ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ALFA WOOD 10 ν ρικ. Λάξηζαο - Σπξλάβνπ JUMBO 2 ν ρικ. ΔΟ Λάξηζαο - Κνδάλεο COSMOS SHOP IN SHOP Πεξ. Οδόο Λάξηζαο-Σξηθάισλ MARKS & SPENSER Λάξηζαο-Σπξλάβνπ 3 ν ρικ. (Δκπνξ.Κέληξν Carrefour) NOTOS GALLERIES Κνύκα 25 PRAKTIKER HELLAS AE πκβνιή Λάξηζαο-Σξηθάισλ-Φαξζάισλ SMART OUTLET 7 ν ρικ. ΠΔΟ Λάξηζαο-Βόινπ-Πιαηύθακπνο SPRIDER STORES 2 ν ρικ. Λάξηζαο-Σπξλάβνπ. ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ: Αζηηθό ΚΣΔΛ: ηαζκόο ΟΔ: , , Οιπκπηαθή: , Ράδην Σαμί: ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ Σ/Κ ε ΣΡΑΣΗΑ Γ/ΚΔΠΗΥ ΔΛΑ Αζθάιεηα ΔΛΑ Σξνραία ΔΛΑ Α Αζη. Σκήκα (πόιε) Νοζοκομεία 404 Γεληθό ηξαηησηηθό Ννζνθνκείν: Σξηθάισλ 1 θαη Λαγνύ γσλία, Σει θέληξν Γεληθό Ννζνθνκείν Κνπηιηκπάλεην-Σξηαληαθύιιεην Λάξηζαο: Σζαθάισθ 1, Σειεθ. Κέληξν

13 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο: Σειεθ. Κέληξν , , , , , , Πξώηεο Βνήζεηεο Σράπεζες Δζληθή Σξάπεδα: Παπαλαζηαζίνπ 48, ηει Γεληθή Σξάπεδα (Κεληξηθό) Σξάπεδα Άιθα Πίζηεσο Δκπνξηθή Σξάπεδα MARFIN EGNATIA ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ: Κύπξνπ 70 (Κεληξηθή Πιαηεία), ηει MILLENIUM BANK: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 112, ηει NOVA BANK: Παλαγνύιε Αι. 27, ηει OMEGA BANK: Κύπξνπ 66 & Παλόο, ηει OPEN 24 EUROBANK: Κνύκα 33, ηει Παλειιήληα Σξάπεδα ΑΔ: Γαδή Αλζίκνπ & Παπαθπξηαδή, ηει PROBANK: Μεγ. Αιεμάλδξνπ 3, ηει Σξάπεδα Αηηηθήο ΑΔ: Κύπξνπ 36 & Αλδξνύηζνπ, ηει Σξάπεδα EFG EUROBANK ΑΔ: Κύπξνπ 79, ηει Σξάπεδα Θεζζαιίαο: Βεληδέινπ Δι. 167 & Κεληαύξσλ, ηει Σξάπεδα Κύπξνπ: Δι. Βεληδέινπ 146, ηει Σξάπεδα Πεηξαηώο: Μεγ. Αιεμάλδξνπ 4, ηει Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: Κύπξνπ 88, ηει Σξάπεδα ΑΠΗ: Ζξ. Πνιπηερλείνπ 156, ηει ΥΟΛΔΙΑ Νηπιαγωγεία Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΙΑ 1 ν Δξκνγέλνπο, Έλαληη ΟΑΔΓ ν Γεκνζζέλνπο & Πιάησλνο ν Καξθή & Ρίδνπ ν Λάππα ν Μπηηιήλεο ν Αγηάο

14 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 9 ν Αηόινπ ν Αξθαδίνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν 1 εο Μεξαξρίαο Καξά ν Ηνπζηηληαλνύ 24 α ν Πεξηθιένπο ν Μύξσλ ν Καιιηζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Μήινπ & Πάξνπ ν Λεκεζνύ ν Πάξλεζαο Σέξκα ν Φεινξείηνπ ν Γαβάθε ν Κνξδάηνπ ν Φαζνύια ν Λάππα ν Απιώλνο & Αβδήξσλ ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Αγηάο ν Ν. Μαλδειαξά ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Σδαβέιια ν Μπνπθνπβάια ν Ηνπζηηαληαλνύ & Ηάζνλνο ν Κ. Παηέξα ν Διεπζεξίαο ν Καξαζάλνπ ν Αραξλαλίαο ν Αηόινπ ν Η. Μαγξηέ ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Λντδνπ ν Γαξηηζίνπ & Λίλδνπ

15 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΔΗΓΗΚΟ 1 ν, Μνπζώλ Αγ. Αλαξγύξσλ Αξκελίνπ ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ 1 ν Δι. Βαληδέινπ Γ. Οιύκπνπ ν ν Δξγαηηθέο Καηνηθίεο ΓΛΑΤΚΖ ΚΟΗΛΑΓΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗΟΤ ΜΔΛΗΑ ΜΔΛΗΟΥΧΡΗΟΤ ΝΗΚΑΗΑ ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ ΡΑΥΟΤΛΑ ΣΔΡΦΗΘΔΑ Γημοηικά Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΙΑ 1 ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Ζπείξνπ ν Ηνπζηηληαλνύ ν Κνπκνπλδνύξνπ Δξγαζηήξην ν Υξπζνρόνπ ν 31 εο Απγνύζηνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Α. Γαδή ν Ν. Φηιηππνύπνιε ν Αηόινπ ν Πιάησλνο ν Αξθαδίνπ ν πλ. Αβέξσθ ν Γεξνπιάλνπ

16 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 15ν Καξθαβίηζα ν Μήινπ & Πάξνπ ν Η. Μαγξέ 2 (Αλζνύπνιε) ν Φαζνύια ν Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Κιεάξρνπ Παηέξα Νεάπνιεο ν Θενθίινπ & Καιιηζζέλνπο o Αξθαδίνπ o Αθαξλαλίαο o 1 εο Μεξαξρίαο o Απιώλνο o Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα o Ζπείξνπ o 31 εο Απγνύζηνπ o Κνπκνπλδνύξνπ ν Πάξλεζαο ηέξκα ν Μήινπ θαη Πάξνπ ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Υξπζνρόνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν Πινύησλνο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Β Σζηηζάλε ν Υαηδνπνύινπ Γσμνάζια Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Θεο/λίθεο ν Καξδίηζεο ηέξκα ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Ηνπζηηληαλνύ θαη Βνπηζηιά

17 Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 6 ν Μεξαξρίαο θαη Καξανιή ν Άγγεινπ ηθειηαλνύ ν Λαγνύ ηέξκα ν Λαθσλίαο θαη Αθαξλαλίαο ν Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Λεκεζνύ & Καιιηζζέλε ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ΑΘΛΖΣΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΔΠΔΡΗΝΟ, Γεξνπιάλνπ ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε Λύκεια Α/Α ΟΓΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ν Αηόινπ ν Καξδίηζεο Σέξκα ν Α. Γαδή & Λνγησηάηνπ ν Ηνπλζηηληαλνύ & Κνκλελώλ ν Μεξαξρίαο & Καξανιή ν Λαθσλίαο & Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζξαθιεηαλνύ Σέξκα ν Γεκνζζέλνπο ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε ΠΟΛΤΚΛΑΓΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ «ΑΝΟΓΟ»(Θεηηθήο-Θεσξεηηθήο-Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο): Μαλδειαξά 26 & Μπόηζαξε 1, ηει «ΑΠΟΦΖ» : Παηξόθινπ, ηει «ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ»: Κνύκα 12, ηει

18 «ΓΗΑΚΡΗΖ» : Παλαγνύιε Αι. 73, ηει «ΓΗΟΓΟ» : Λαξίζεο & Δζλ. Αληηζηάζεσο Φαιάλε, ηει «ΚΔΝΣΡΟΝ»: Κνύκα 20, ηει ΚΔΝΣΡΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Φαλή Καξάηδηνπ : Βειή 16, ηει «ΚΟΜΟ» : Αγηάο 83, ηει Υαηδεζηεξγίνπ : Αζθιεπηνύ 33, ηει Παπατσάλλνπ : Γξόζε 122 Ν. Πνιηηεία, ηει «ΠΟΛΤΓΛΧΟ» : ίθλνπ θαη Μήινπ 16, ηει Υαηδή Δύε : Καζηνξηάο 35, ηει ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ Αγνξνγηάλλε Δύε : Ησαλλίλσλ 94, ηει Ακαλάθεο Κσλ/λνο : Παλαγνύιε Αι. 12, ηει Βάεο Νηθόιανο : Κνύκα 15 & Αζθιεπηνύ 19, ηει Γεσξγνπνύινπ Διπηλίθε : Μαλσιάθε 20, ηει Γαιηαλάο Θάλνο : 31 εο Απγνύζηνπ 27, ηει Δπζηαζίνπ Αζαλάζηνο : Σζηκηζθή 19, ηει Εελνύιεο Θεηκζηνθιήο : εθέξε Γ. 154 α, ηει Καιακπνύθαο Κσλ/λνο:Παπαθπξηαδή 37-43, ηει Καξόδνπ Έθε : Καξδίηζεο 131, ηει ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ξελνδνρείν DIVANI Παιιάο Ξελνδνρείν GRANT Ξελνδνρείν Αζηόξηα Ξελνδνρείν Μεηξνπόι Ξελνδνρείν IMPERIAL ΜΔΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ Εαδέο Ξελνθώλ : Παηξόινπ 12, ηει Καθαλνύιηαο Θεόδσξνο: Αλζίκνπ Γαδή 37β, ηει

19 Μάληθαο Ησάλλεο : Νενθύηνπ 1, ηει Μπνπθνπβάια Νίθε:Καξανιή & Γεκεηξίνπ 8, ηει SOLUTION WORLD : Μεγ. Αιεμάλδξνπ 3, ηει Σξηθαιηώηεο Γεώξγηνο : Παλαγνύιε Αι. 25, ηει Σζόιηαο Κάλαξεο : Νηθνηζάξα 8, ηει * Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία (θέληξα δηαζθέδαζεο, θξνληηζηήξηα θ.ι.π), ιήθζεθαλ από ηνλ Δπαγγεικαηηθό Οδεγό Λάξηζαο, πνπ πηζαλόλ λα κελ αληηπξνζσπεύνπλ ην ζύλνιό ηνπο. ΔΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΙΑ Αγ. Θσκάο : Γξακκαηεία : ηάδην : Κνιπκβεηήξην Β Ππξήλαο : Κιεηζηό Γπκλαζηήξην : Κνδάλεο Σέξκα, ηει Κιεηζηό Βαξέσλ Αζιεκάησλ :

20 ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΚΑΙ Λ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ Απη. Σει. (2410) 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 1 Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Βάζηνπ Αηθαηεξίλε Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. Παπαθπξηαδή 54 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Παιακά 10 Λάξηζα EUROMEDICA ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα Καξαλίθαο Υξήζηνο Κνύκα 34 Λάξηζα Καξηζαθιέθεο Αξηζηείδεο Νενθύηνπ 7 Λάξηζα Κνληνλίθαο Θεόδσξνο Παλαγνύιε 6 Λάξηζα Κπξγηάλλεο ηέξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Λέθθαο Αλδξηαλόο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μπαξόο Κσλ/λνο Μαλσιάθε Λάξηζα Νηάβαο Λεσλίδαο Κύπξνπ 96 Λάξηζα Τγεία- Ηαηξηθή Απεηθόληζε Α.Δ. Γεσξγηάδνπ 262 Λνξ Μαβίιε Λάξηζα ΑΛΛΔΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 Αζηάξαο Νηθόιανο 28εο Οθησβξίνπ 14 Λάξηζα Παπαδνύιε Αζπαζία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Υαξηζνύιεο ηέθαλνο Γεπθαιίσλνο 16 Λάξηζα ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ 1 Γνπβάιαο Αξηζηείδεο Ρνύζβειη 26 Λάξηζα Γαβίδε Ησάλλα Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Καξβνύλεο Κσλ/λνο Κνύκα 23 Λάξηζα Κσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο Κνύκα 40 Λάξηζα Παηέξαο ηαύξνο Παλαγνύιε 18 Λάξηζα Παπαδηδαζθάινπ Φηιώηηαο 28εο Οθησβξίνπ Λάξηζα Αγθαξίηζη Ρνμάλα Ογι 3Α Λάξηζα Νηαβέιεο Ησάλλεο θαξιάηνπ νύηζνπ 3 Λάξηζα ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 Μαξθνύιεο Νηθόιανο Κνδάλεο 26 Γηάλλνπιε νισκόο Αλδξέαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα

21 5. ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Αιεμαλδξήο Ζιίαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Γειαδάξεο Αλαζηάζηνο Βπδαληίνπ 29 Eιαζζόλα Γθξέηζεο Παλαγηώηεο Νενθύηνπ 2 Λάξηζα Γεκελίθνπ Γεσξγία Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Εαθείξεο Κσλ/λνο Παλαγνύιε 73 Λάξηζα Καξβέιαο ηπιηαλόο Μ.Αιεμάλδξνπ 4 Λάξηζα Καξβέιια Κσλ/λα Κνπκνπλδνύξνπ 11 Λάξηζα Καξγηώηεο Αζαλάζηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα Καξύδαο Βαζίιεηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα Ληνύπεο Κσλ/λνο Καλαδά 3 Φάξζαια Μάλδαινο Γεκήηξηνο 31 Απγνύζηνπ 15 Λάξηζα Μπνπιηκάξεο Αρηιιέαο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα Νηάλνο Αζαλάζηνο 31εο Απγνύζηνπ & Όγι 5 Λάξηζα Νηνύζηαο σηήξηνο Ληβαλάησλ 1 Λάξηζα Παπαζενδώξνπ Νηθόιανο Κνξαή 4 Λάξηζα Πεηξσηνύ Αλησλία Αζθιεπηνύ 30 Λάξηζα Πηζηόιαο Υαξάιακπνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηηε 1 Λάξηζα Ρίδνο Αζηέξηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα νύξιαο Γεώξγηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα ηπινπνύινπ Βίικα-Μαξίλα 23εο Οθησβξίνπ 31 Λάξηζα Σδηλάιαο Υξήζηνο Όγι 3α Λάξηζα Φώηνο Αζηέξηνο Καξανιή & Γεκεηξίνπ 42 Λάξηζα ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΙ 1 Βαζηιείνπ Δπθεκία Μαλδειαξά 29 Λάξηζα Γαβξηήι Κσλ/λνο Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Μίδηνο Παλαγηώηεο Ογι 3Α Λάξηζα Μηραιέκπαζε Καθία Μεγ.Αιεμάλδξνπ 41 Λάξηζα νπιηζηώηνπ νθία Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Σζαπξάδε-Γξάβαινπ Αληηγόλε Κνύκα 44 Λάξηζα Καιπαδάθε Δπθεκία Παλαγνύιε Λάξηζα Φαλαξηδήο Παλαγηώηεο Αζ.Γηάθνπ 2 Λάξηζα ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ 1 Αγνξαζηήο Γεξάζηκνο Κσιέηε 1 Λάξηζα Καξαπηπέξεο Αληώληνο Παλαγνύιε 10 Λάξηζα Παπακαξγαξίηεο Κσλ/λνο Αζθιεπηνύ Λάξηζα Ρηδνύιεο Αρηιιέαο Τςειάληνπ 1 Λάξηζα Μεηηόο Γεώξγηνο Λ. Καηζώλε 25 Λάξηζα Σακνπξίδεο Νηθόιανο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟΙ 1 Αγγειόπνπινο Άγγεινο Αζ. Γηάθνπ 1 Λάξηζα Αγξαθηώηεο Ζιίαο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Αζαλαζίνπ Υξήζηνο Ζιηνδώξνπ 10&Παηξόθινπ Λάξηζα

22 Γθηόθαο ηέθαλνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Γθνπληαξνύδεο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 44 Λάξηζα Γαιακπύξαο Παλαγηώηεο Παιακά 11 Λάξηζα Γξίβαο σηήξηνο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Δμάξρνπ Αγγειηθή Ηεδεθηήι 9 Φάξζαια Εαξδνπιάο Γεώξγηνο Παιακά 8 Λάξηζα Εαραξόο Νηθόιανο Μαλδειαξά 42 & Παλαγνύιε Λάξηζα Κάζζνο Γεκήηξηνο Μαλδειαξά 25Α Λάξηζα Καηζαθιηάλεο ηέξγηνο Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Κνπηζνύθεο ππξίδσλ Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Κσζηνύιαο Ησάλλεο Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Ληάπε Γεσξγία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Μαιιηάξαο Γεώξγηνο Κύπξνπ &Ογι 3Α Λάξηζα Μέξαο Μηραήι Κνύκα 26 Λάξηζα Μεξηζηνύδεο Γεώξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μήζηνο Αζαλάζηνο Αι. Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Μίρνο Παλαγηώηεο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Μπαιάζθαο Αλδξέαο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Μπνπριαξηώηεο Γεκήηξηνο Αζθιεπηνύ 27 Λάξηζα Νηθόπνπινο Υξήζηνο Αρηιιέσο 8-Καλαδά 2 Φάξζαια Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Παπαθπξηαδή 42 Λάξηζα Παηζίθαο Υαξάιακπνο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Πηθξόο Κσλ/λνο Θεξκνππιώλ 34 Ακπειώλαο Πξαηηήο Νηθόιανο Αι Παλαγνύιε 2 Λάξηζα ακαξάο πύξνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα άπθαο Ησάλλεο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα εξίθεο Απόζηνινο Πνιπηερλείνπ 7 Σύξλαβνο ηαζηλνπνύινπ-αλησληάδε ηεθαλία Κνύκα 40 Λάξηζα ηαπξνζεόδσξνο Υξήζηνο Αζθιεπηνύ 26 Λάξηζα Σξηαληαθύιινπ Βαζίιεηνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηε 1 Λάξηζα Σζαιόπνπινο Δπξηπίδεο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Φώθαθαο Απόζηνινο Αγ.Γεκεηξίνπ 4 Σύξλαβνο ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟΙ 1 Γεξνθώζηα Άξηεκηο Παπαθπξηαδή 9 Λάξηζα Κειεπνύξε Καίηε Κνύκα 37 Λάξηζα Κππαξηζζνύο Ησάλλεο Νηθεηαξά 3 Λάξηζα Πνιίηε Βηξγηλία Πνιπηερλείνπ 17 Σύξλαβνο ηξαηεγνπιάθνπ Κπξηαθή Ζπείξνπ 103 Λάξηζα Φηιίππνπ Φσηεηλή Ρνύζβειη Λάξηζα ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 1 Αθξηβνύζε Δπαγγειία Ζιηνδώξνπ 12 Λάξηζα Βαιάζε-Υπηνύδε Μαξία Παλαγνύιε 9 Λάξηζα ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΤΑΓ. ΠΑΠΠΑΓΑ & ΗΑ Ο.Δ. "ΒΗΟΑΝΑΛΤΖ ΛΑΡΗΑ" Παλόο 3 Λάξηζα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα