ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 45 α $3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη $ 2 του άρθρου αυτού Δεν έγινε (β) Άρθρο 42 β $1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». Δεν έγινε (γ) Άρθρο 42 β $2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (δ) Άρθρο 42 β $ 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (ε) Άρθρο 42 β $ 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής (στ) Άρθρο 42 β $ 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως. Δεν έγινε Δεν έγινε 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (α) Άρθρο 43 α $ 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. (1) Τα πάντα περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στη τιμή κτήσης ή του κόστους ιδιο- κατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάσει ειδικό νόμο αξίας των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένης με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2 (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτίσεως και τις τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε: -Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως. -Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμο τελευταίο συνταγμένο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή. (4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή. (5) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις. (6) Όταν η αποτίμηση των χρηματιστηριακών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: Α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β. Β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας. Γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών. Δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (7) Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ πρέπει να γνωστοποιούνται: Αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων: - η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποιες από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ.

3 - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και Αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γη λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξίας τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στη πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» Δεν συνέτρεξε η περίπτωση (8) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης και της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς τους. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται πάγια με τη μέθοδο της μέσης τιμής κτήσης. (9) Αποθέματα προερχόμενα από ιδιοπαραγωγή. (10) Υπολείμματα και υποπροϊόντα (β) Άρθρο 43 α $ 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. (γ) Άρθρο 43 $ 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως, Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Δεν έγινε (δ) Άρθρο 43$ 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή (ε) Άρθρο 43$ 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχει διαφορά (στ) Άρθρο 43$ 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γινομένης μέσα στη χρήση, με βάσει ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν έγινε

4 $ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 43 ε $ 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη

5 ICC ATE Σελίδα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 20/12/ ,24 7, , , ,78 ΝAVI MARINE AEBE 1179 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 08/09/08 900,00 100,00 899,99 0 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1 11/09/ ,50 10, ,42 406, ,83 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1191 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1 19/09/ ,75 10, ,68 238, , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1 19/09/ ,00 10, ,33 700, , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1 19/09/ ,65 10, ,64 679, , ΣΩΛΗΝΕΣ-ΥΔΡΟΡΟΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1 02/10/08 521,39 100,00 521,38 0 0, ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ 1 24/09/08 545,88 100,00 545,87 0 0,01 DECOPLAN ΑΕ 1201 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 1 10/11/ ,50 5, , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 31/12/ ,57 7, , , , ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 19% 1 08/08/07 806,40 100,00 806,39 0 0, ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1000 LIT 19% 1 08/08/07 171,72 100,00 171,71 0 0, ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ 1 26/11/07 260,00 100,00 259,99 0 0, PANEL ΟΙΚΙΣΚΟΥ 1 20/01/ ,50 10, ,20 258, ,25 ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ ΥΙΟΙ ΟΕ 1283 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 10/09/08 357,01 100,00 357,00 0 0,01 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1284 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 10/09/ ,00 10, ,70 452, ,60 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1285 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 10/09/ ,00 10,00 607,53 140,20 654,27 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1286 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 10/09/ ,00 10, ,73 249, ,87 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1287 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 10/09/ ,50 10, ,18 332, ,97 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1340 Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΓΗΣ 1 01/04/ ,60 4, , ,36 Σύν.Ομάδας KΤΙΡΙΑ - EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KΤΙΡΙΩΝ , , , , ΤΡΑΚΤΕΡ GEHL 4240 ΜΕ /10/ ,00 15, , , ,00 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΒΕ 1183 ΤΡΑΚΤΕΡ GEHL 6640 ME /10/ ,00 15, , , ,00 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΒΕ 1184 ΣΚΑΠΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Τ /10/ ,00 15, , , ,00 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΒΕ 1185 ΠΟΡΤΑ ΜΠΡΟΣ.GEHL 1 01/10/ ,00 100,00 999,99 0 0, ΔΟΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ AVP /10/ ,00 15, ,25 285,00 403, ΣΚΟΥΠΑ ΨΕΚ. GF SHS /10/ ,00 15, ,75 675,00 956, ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΖΥΧ /09/ ,00 100, ,99 0 0,

6 ICC ATE Σελίδα : ΕΚΤΥΛΗΤΡΙΑ 1 11/10/ ,00 15, ,50 330,00 467, ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ALFACUT 1 11/12/ ,00 15, ,75 765, ,25 ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ 1203 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ IMPERIA MIG /12/ ,00 15, ,15 316,20 500,65 ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ 1242 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ MITSUBISHI 50CC 1 13/04/09 310,93 100,00 310,92 0 0,01 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 1325 ΕΞΑΡΤΗΣΗ GF P280 ΑΡ.ΠΛ /09/ ,00 20,00 420, , ,00 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΒΕ 1326 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙ GF TR /09/12 600,00 100,00 599,99 0 0,01 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 1327 ΤΡΥΠΑΝΙ GF TR /09/ ,00 20,00 186,67 560, ,33 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 1328 ΤΡΥΠΑΝΙ GF D250 L /09/12 900,00 100,00 899,99 0 0,01 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 1329 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥGFD250L /09/12 900,00 100,00 899,99 0 0,01 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ 1331 ΑΞΟΝΑΣ GORDINI TR /10/12 350,00 100,00 349,99 0 0,01 ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Α.Ε.Β.Ε. Σύν.Ομάδας MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , , ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 26/05/ ,00 15, ,00 405,00 405, ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 26/05/ ,00 100, ,99 0 0, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧ.ΤΥΠΟΥ 1 26/05/08 600,00 100,00 599,99 0 0, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧ.ΤΥΠΟΥ 1 26/05/08 600,00 100,00 599,99 0 0, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 26/05/08 70,00 100,00 69,99 0 0, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 26/05/08 70,00 100,00 69,99 0 0, ALERIA BOARD 600X /08/08 707,62 100,00 707,61 0 0,01 DECOPLAN ΑΕ Σύν.Ομάδας TΕΧΝΙΚΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.947, ,56 405,00 405, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤ/ΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ 1 30/09/ ,00 15, , , , ΠΡΕΣΑ PV-CZM /07/09 257,00 100,00 256,99 0 0,01 ΣΤΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1296 ΦΡΕΖΑ UΤ600 MITSUBISHI 1 18/09/09 579,83 100,00 579,82 0 0,01 ΑΦΟΙ ΠΡΟΒΙΔΗ ΟΕ 1322 ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤ/ΡΑΣ ΗΛΕΚ.SOLO /04/12 110,00 100,00 109,99 0 0, ΧΛΟΟΚ/ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 1600W 1 25/04/12 140,00 100,00 139,99 0 0, Σύν.Ομάδας ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 8.586, , , , ΒΑΡΙΕΣ-ΣΤΥΛΑΡΙΑ /12/07 405,00 100,00 404,99 0 0, ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ /12/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ /12/07 525,00 100,00 524,99 0 0, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /12/07 325,00 100,00 324,99 0 0, ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ /12/07 220,00 100,00 219,99 0 0, ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ /12/07 105,00 100,00 104,99 0 0,01

7 ICC ATE Σελίδα : ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ /12/07 60,00 100,00 59,99 0 0, ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ /12/07 120,00 100,00 119,99 0 0, ΣΦΥΡΙΑ /12/07 81,60 100,00 81,59 0 0, ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ /12/07 200,00 100,00 199,99 0 0, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /12/07 166,00 100,00 165,99 0 0, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /12/07 600,00 100,00 599,99 0 0, ΣΚΑΠΤΙΚΟ /12/07 470,00 100,00 469,99 0 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ /12/07 510,00 100,00 509,99 0 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ /12/07 380,00 100,00 379,99 0 0, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 100 LT 1 29/12/07 420,00 100,00 419,99 0 0, ΓΑΛΟΤΣΕΣ /12/07 432,00 100,00 431,99 0 0, ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /12/07 250,00 100,00 249,99 0 0, ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΥ /12/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΦΤΥΑΡΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ /12/07 25,00 100,00 24,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 45 ΕΡΓΑΛ. 1 30/06/08 34,10 100,00 34,09 0 0, ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΒΟΡΝΕΟ 1 30/06/08 37,68 100,00 37,67 0 0, ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΣΗ 1000V 1 30/06/08 18,20 100,00 18,19 0 0, ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1 04/07/08 24,12 100,00 24,11 0 0, ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΜΟΝΩΣΗ 52 ΜΜ 1 30/06/08 23,70 100,00 23,69 0 0, ΚΑΤΣΑΒΙΣΙ POZIDRINAD1X100VE 1 30/06/08 11,92 100,00 11,91 0 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ 1 30/06/08 3,70 100,00 3,69 0 0, ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΙΣΙΟ 1 30/06/08 12,85 100,00 12,84 0 0, ΓΕΡΜΑΝ/ΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 67 SMALL 1 30/06/08 65,14 100,00 65,13 0 0, ALEN ΘΗΛΥΚΟ ΤΑΦ 10ΜΜ 1 11/06/08 20,78 100,00 20,77 0 0, ALEN ΘΗΛΥΚΟ ΤΑΦ 13ΜΜ 1 11/06/08 22,54 100,00 22,53 0 0, ALEN ΘΗΛΥΚΟ ΤΑΦ14ΜΜ 1 11/06/08 23,03 100,00 23,02 0 0, ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 10C 1 11/06/08 31,97 100,00 31,96 0 0, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΒΙ-METAL 1 01/09/08 34,22 100,00 34,21 0 0, ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 12/09/08 483,04 100,00 483,03 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1 10/09/08 29,15 100,00 29,14 0 0, ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤ.ΙΝΩΝ 1 22/01/ ,00 15, , , ,50 ΝΕΤSCOPE SOLUTIONS ΑΕ 1207 ΤΡΟΧΟΣ ΔΙΔ.ΠΑΓΚΟΥ 1 11/02/09 38,42 100,00 38,41 0 0, ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤ/ΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 2 25/02/09 800,00 100,00 799,98 0 0,02 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1223 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑ 1 25/02/09 300,00 100,00 299,99 0 0,01 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1224 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 1 25/02/09 250,00 100,00 249,99 0 0,01 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1225 ΠΑΛΑΙΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 2 25/02/09 900,00 100,00 899,98 0 0,02 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 01/06/07 300,00 100,00 299,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 400,00 100,00 399,99 0 0, ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 01/06/07 700,00 100,00 699,99 0 0, ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 24ΜΜ 78 ΟW 1 12/07/07 265,00 100,00 264,99 0 0,01

8 ICC ATE Σελίδα : ΔΡΑΠΑ/ΒΙΔΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤ 1 12/07/07 385,00 100,00 384,99 0 0, ΓΩΝ.ΤΡΟΧΟΣ 2000W 230MM 1 06/05/08 96,64 100,00 96,63 0 0, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖ.HOMELITE /05/08 189,08 100,00 189,07 0 0,01 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 1288 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 25/09/08 291,73 100,00 291,72 0 0,01 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 1308 ΗΛ/ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.5 ΚVA 1 08/03/10 251,26 100,00 251,25 0 0,01 LEROY MERLIN/SGB-ΕΛ.ΕΤ.ΙΔΙΟΚΑΤ 1320 ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ELEM MACROTEST 1 20/01/12 780,00 100,00 779,99 0 0,01 ΣΚΡΕΚΗΣ ΑΕ Σύν.Ομάδας EΡΓΑΛΕΙΑ , , , , ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΥΔΡ/ΚΟ 2,5Τ 1 31/05/08 234,45 100,00 234,44 0 0, ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 06/02/ ,00 100, ,99 0 0,01 Ε&N ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΟΕ 1309 AF8 CRIMP TOOL FRAME 1 08/07/10 415,94 100,00 415,93 0 0, MH8 60 CRIMP TOOL FRAME 1 13/07/10 492,83 100,00 492,82 0 0, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖ.BC44-5MT /05/11 158,87 100,00 158,86 0 0,01 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 1341 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MS231 C-BE 45CM 1 09/09/13 341,50 100, ,49 0,01 ΑΦΟΙ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΕ Σύν.Ομάδας ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2.743, ,04 341,49 0, FIAT DOBLO ΖΧΒ /02/ ,89 15, , ,07 0,01 Σύν.Ομάδας ΛΟΙΠΑ EΠΙΒΑΤΙΚΑ AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , , ,07 0, ΦΟΡΤΗΓΟ FORD ΖΥΧ /03/ ,00 100, ,99 0 0, ΦΟΡΤΗΓΟ OPEL ΖΥΧ /03/07 26/08/ ,00 20, ,99 0 0, ΦΟΡΤΗΓΟ PRIMASTAR ΖΧΗ /07/ ,22 20, , ,33 0,01 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 1175 ΦΟΡΤΗΓΟ NAVARA ΖΧΗ /07/ ,16 20, , ,31 0,01 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 1197 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤ.MERCEDES ΖΧΑ /10/ ,00 20, , ,99 0,01 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1168 ΦΟΡΤΗΓΟ ΖΧΗ 3655 NAVARA 1 10/07/ ,16 20, , ,31 0,01 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 1269 ΦΟΡΤΗΓΟ ΖΜΗ /06/ ,00 20, , ,00 666,67 ΔΕΡΜΑΤΑΣ Γ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1273 CITROEN ZXI /06/09 23/08/ ,85 20, ,18 639,85 719,82 Σύν.Ομάδας AΥΤΟΚΙ.ΦΟΡΤΗΓΑ-PΥΜ.XΡΗ , , , , ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA CRYPTON ΙΕΒ /07/08 535,50 100,00 535,49 0 0,01 Σύν.Ομάδας ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 535,50 535,49 0 0, DR753 ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 1 12/12/07 61,34 100,00 61,33 0 0, SF 02 ΣΤΡΩΜΑ FUTTON 1 12/12/07 163,86 100,00 163,85 0 0, ICOM+UTP CATSE ΚΑΛΩΔΙΟ /12/ ,25 100, ,24 0 0,01

9 ICC ATE Σελίδα : ΛΕΚΑΝΗ ΧΠ/ΠΣ 1 23/04/08 41,32 100,00 41,31 0 0, ΛΕΚΑΝΗ ΧΠ/ΚΣ 1 23/04/08 41,32 100,00 41,31 0 0, ΝΙΠΤΗΡΑΣ AVEIRO 55Χ /04/08 25,00 100,00 24,99 0 0, ΝΙΠΤΗΡΑΣ AVEIRO 55Χ /04/08 25,00 100,00 24,99 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 23/04/08 24,00 100,00 23,99 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 1 23/04/08 24,00 100,00 23,99 0 0, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΒΑΛ ASTRO 1 23/04/08 16,00 100,00 15,99 0 0, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΒΑΛ ASTRO 1 23/04/08 16,00 100,00 15,99 0 0, ΚΑΖΑΝΑΚΙ AVEIRO 1 23/04/08 30,10 100,00 30,09 0 0, ΚΑΖΑΝΑΚΙ AVEIRO 1 23/04/08 30,10 100,00 30,09 0 0, ΛΕΚΑΝΗ ΧΠ/ΠΣ AVEIRO 1 07/05/08 41,32 100,00 41,31 0 0, ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 01/10/08 180,00 100,00 179,99 0 0,01 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1189 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ PYRAMIS 1 01/10/08 75,00 100,00 74,99 0 0,01 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 1218 ΓΡΑΦΕΙΟ 1 19/03/09 358,60 100,00 358,59 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 1 19/03/09 596,40 100,00 596,39 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘ.CAPITAL/ΑΣ.WENGE 1 19/03/09 415,20 100,00 415,19 0 0, ΤΡ.ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 19/03/09 398,40 100,00 398,39 0 0, SPECTRA ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 19/03/09 300,60 100,00 300,59 0 0, ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1 21/03/09 120,00 100,00 119,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1235 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 6 ΤΕΜ 1 21/03/09 60,00 100,00 59,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1236 ΠΑΛΑΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 1 21/03/09 30,00 100,00 29,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1237 ΨΥΓΕΙΟ 1 21/03/09 50,00 100,00 49,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1238 ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 46'' 1 21/03/09 120,00 100,00 119,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1239 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟ 1 21/03/09 48,00 100,00 47,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240 ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΜΕΤ/ΝΟ 1 21/03/09 30,00 100,00 29,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1241 P/C ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΜ /03/09 60,00 100,00 59,99 0 0,01 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ /06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΜΧ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΡΜΑΡΙΑ 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΕΔΡΑΝΟ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0,01

10 ICC ATE Σελίδα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΡΑΦΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 1 01/06/07 25,00 100,00 24,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PL ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, ΓΡΑΦ.ΓΩΝ.FUNCTION 140*160 ΚΕΡ. 1 01/06/07 15,00 100,00 14,99 0 0, ΣΥΡΤ/ΚΗ ΤΡΟΧ/ΤΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ 1 01/06/07 15,00 100,00 14,99 0 0, ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΝΤΟΥΛΑΠΑ 6,15 Χ 8,5 MDF 1 01/09/07 140,00 100,00 139,99 0 0, ΝΤΟΥΛΑΠΑ 0,90 Χ 8,5 MDF 1 01/09/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 17/11/07 382,93 100,00 382,92 0 0, ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΑΥΡΟ161.8Χ46.8Χ180cm 4 22/10/08 366,40 100,00 366,36 0 0, ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 6ΤΕΜ 1 23/05/09 252,90 100,00 252,89 0 0,01 Χ ΓΑΒΑΛΑΣ-Κ.ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 1246 ΜΑΞΙΛΑΡΙ 6ΤΕΜ 1 23/05/09 68,58 100,00 68,57 0 0,01 Χ ΓΑΒΑΛΑΣ-Κ.ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 1247 ΤΡΑΠΕΖΙ 1 23/05/09 202,14 100,00 202,13 0 0,01 Χ ΓΑΒΑΛΑΣ-Κ.ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 1248 ΠΟΛΥΘΡΩΝΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 313,50 100,00 313,49 0 0,01 SATO 1249 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΚΡΟΥ ΔΕΡΜΑ 1 09/06/09 240,00 100,00 239,99 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΟ 218 Χ /06/ ,36 20, ,80 370,27 154, ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 124* /06/09 628,50 100,00 628,49 0 0, ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ 90* /06/09 275,25 100,00 275,24 0 0, ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ 90* /06/09 275,25 100,00 275,24 0 0, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΟΡΤΗ 90* /06/09 363,75 100,00 363,74 0 0, ΠΟΡΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1 09/06/09 541,50 100,00 541,49 0 0,01

11 ICC ATE Σελίδα : ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 45* /06/09 320,25 100,00 320,24 0 0, ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΠΘΗΚΗ 45* /06/09 320,25 100,00 320,24 0 0, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΙΝΗ Μ46,4Υ /06/09 156,75 100,00 156,74 0 0, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΙΝΗ Μ46,4Υ /06/09 221,25 100,00 221,24 0 0, ΓΡΑΦΕΙΟ 240Χ110 SPEED ΑΣΗΜΙ 1 31/08/09 433,61 100,00 433,60 0 0, ΚΑΝΑΠΕΣ MAKE UP-3ΘΕΣΙΟΣ ΕΚΡΟΥ 1 02/09/09 654,54 100,00 654,53 0 0, MAKE UP-2ΘΕΣΙΟΣ ΕΚΡΟΥ TECHNOFI 1 09/10/09 589,02 100,00 589,01 0 0, ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΚΙ HARMONY ΕΚΡΟΥ 6ΤΕΜ 1 09/10/09 475,08 100,00 475,07 0 0, ΤΡΑΠΕΖΙ+ΜΕΤ.ΒΑΣΗΦ120 WEN 1 09/10/09 586,60 100,00 586,59 0 0, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ160 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 1 09/10/09 160,01 100,00 160,00 0 0, ΕΡΜΑΡΙΟ 80Χ80 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ 1 09/10/09 95,49 100,00 95,48 0 0, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ160 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ NC 1 09/10/09 160,01 100,00 160,00 0 0, ΕΡΜΑΡΙΟ 80Χ80 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΕΡΑΣΙ 1 09/10/09 111,41 100,00 111,40 0 0, ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ 1 14/09/12 52,76 100,00 52,75 0 0,01 ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Σύν.Ομάδας EΠΙΠΛΑ , ,48 370,27 155, ΝΒ SONY VAIO VGN FZ 21M 1 04/03/ ,48 100, ,47 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ QUADA ΧΡΩΜΕ 19% 1 13/11/07 268,91 100,00 268,90 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ QUADA ΧΡΩΜΕ 19% 1 13/11/07 151,26 100,00 151,25 0 0, CAMERA OLYMPUS SP-620UZ 1 25/05/13 113,01 100, ,00 0,01 Σύν.Ομάδας ΣΚΕΥΗ 1.751, ,62 113,00 0, ΑΡΙΘ.CX-3211CE CITIZEN 19% 1 17/09/07 31,85 100,00 31,84 0 0, ΑΡΙΘ.540 DPII CITIZEN 19% 1 14/09/07 79,00 100,00 78,99 0 0,01 Σύν.Ομάδας MΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 110,85 110,83 0 0, ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ.Α3 ΛΜ /04/08 34,71 100,00 34,70 0 0, HDD EXT 500GB SEAGATE USB 1 15/04/08 79,03 100,00 79,02 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 30,00 100,00 29,99 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 30,00 100,00 29,99 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX /06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, MNHMH H/Y 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0,01

12 ICC ATE Σελίδα : N/B DND DUAL S/W TURBO X NB 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, CPU INTEL P4 PRES 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, NB SONY V6N FE /06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP OFFICEJET /06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, HDD USB GB TRANSCEND 1 01/06/07 30,00 100,00 29,99 0 0, ΟΘΟΝΗ PHILIPS 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, H/YCOSMOΚΑΡΤΑ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, COMPUTERS UNION 1 16/07/07 600,00 100,00 599,99 0 0, WINDOWS XP SN /08/07 66,22 100,00 66,21 0 0, WINDOWS XP SN /08/07 66,22 100,00 66,21 0 0, ΟΘΟΝΗ 17'SN MMA7WVA /08/07 128,36 100,00 128,35 0 0, ΟΘΟΝΗ 17'SNMMA7WVA /08/07 128,36 100,00 128,35 0 0, ΔΙΣΚΟΣ SN 6PS2MTLD 1 02/08/07 33,45 100,00 33,44 0 0, ΔΙΣΚΟΣ SN6PS2NJ7Z 1 02/08/07 33,45 100,00 33,44 0 0, NEC DVD SN D3740S /08/07 22,69 100,00 22,68 0 0, NEC DVD SN D3743S /08/07 22,69 100,00 22,68 0 0, ΚΑΡΤΑ SN75MOX /08/07 57,95 100,00 57,94 0 0, ΚΑΡΤΑ SN75MOX /08/07 57,95 100,00 57,94 0 0, EΠΕΞΕΡΓAΣTHΣ SN /08/07 147,06 100,00 147,05 0 0, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ SN /08/07 147,06 100,00 147,05 0 0, TOWER SN /08/07 24,37 100,00 24,36 0 0, TOWER SN /08/07 24,37 100,00 24,36 0 0, UPS SN53703C /08/07 69,50 100,00 69,49 0 0, UPS SN53703C /08/07 69,50 100,00 69,49 0 0, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SN /08/07 25,13 100,00 25,12 0 0, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SN /08/07 25,13 100,00 25,12 0 0, ΜΝΗΜΗ RAM SN /08/07 33,61 100,00 33,60 0 0, ΜΝΗΜΗ RAM SNVIIIB /08/07 33,61 100,00 33,60 0 0, NB SONY VAIO VGNCR21S/L 1 03/11/ ,18 100, ,17 0 0, HEWLETT PACKARD PHOTOSMA 1 10/11/07 251,26 100,00 251,25 0 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ 1 05/03/08 400,00 100,00 399,99 0 0, NB ASUS EEEPC 100He WHITE 1 14/07/09 348,74 100,00 348,73 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1275 TOSHIBA PORTEGE M800-10Z 1 07/08/09 747,91 100,00 747,90 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1276 NB ACER ASPIRE ONE D150X BLACK 1 07/08/09 248,75 100,00 248,74 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1290 SET ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LOGITEC 1 19/04/08 57,98 100,00 57,97 0 0, NOTEBOOK HP COMP.S/N CNU947BRG 2 25/01/ ,58 15,00 661,77 220,59 588,22 ΧΩΤΕΜΗΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1311 LAPTOP NB HP G62-a80sv 1 18/11/10 527,64 100,00 527,63 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1313 NB Samsung SF510-S05GR 1 22/07/11 543,90 100,00 543,89 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ 1314 NB Samsung SF510-SO5GR 1 25/07/11 543,90 100,00 543,89 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ 1315 NB Toshiba Sattelite C660D /06/11 312,00 100,00 311,99 0 0, NB SAMSUNG RB711-S02GR 1 16/09/ ,45 15, ,44 0 0,

13 ICC ATE Σελίδα : ΠΟΝΤΙΚΙ LOGITECH 1 16/09/11 48,70 100,00 48,69 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1318 H/Y TURBO-X SPHERE E /09/11 395,17 100,00 395,16 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1321 ΗΛ/KOΣ ΥΠ/ΣΤΗΣ TURBO-XSIREN /01/12 454,47 100,00 454,46 0 0,01 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 1336 ΚΑΜΕΡΑ LED TEC-S65QS4/CV /02/13 275,00 100, ,99 0,01 PARADOX AE Σύν.Ομάδας HΛΕΚΤΡΟ.YΠΟΛΟΓ.&.HΛΕΚ.ΣΥΓ , ,71 495,58 588, NYM+3G2 (AO5VV)ΚΑΛΩΔΙΑ /12/ ,00 100, ,99 0 0, ΚΟΥΡ ΣΠΙΡΑΛ Φ /12/07 806,40 100,00 806,39 0 0, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β16Α 1 29/12/07 5,48 100,00 5,47 0 0, SONY ERICSON W910 BLACK 1 23/06/08 242,86 100,00 242,85 0 0, PDA-GSM X 650 KIN.ΤΗΛΕΦ. 1 23/06/08 410,94 100,00 410,93 0 0, KIN THΛ. ERICSSON W9101/TB/3GM 1 04/10/08 50,03 100,00 50,02 0 0,01 VODAFONE 1205 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DS 2 13/01/09 160,00 100,00 159,99 0 0, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 01/06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΚΙΝ.ΤΗΛ.ΝΟΚΙΑ 5111/ΤΒ/ΜΜS/ΡΟΖ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΚΙΝ.ΤΗΛ.ΜΟΤΟROLLA KRZR 1 01/06/07 15,00 100,00 14,99 0 0, KIN.THΛ.ΝΟΚΙΑ 51401/ΤΒ/ΜΜS 1 01/06/07 15,00 100,00 14,99 0 0, ΑΣΥΡΜ.SIMENS GIGASET C /06/07 57,98 100,00 57,97 0 0, SIEMENS GIGASET C /06/07 57,98 100,00 57,97 0 0, ΛΟΙΠΟΣ ΤΗΛΕΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 15/06/07 19,32 100,00 19,31 0 0, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ BLACKBERRYBOLD 1 19/08/09 426,89 100,00 426,88 0 0,01 DOTELECOMS ΤΗΛΕΠ.ΗΛΕΚΤ.ΕΦ.ΕΠΕ 1337 SAMSUNG S6500 GLX.MN II/3G+ 1 27/03/13 31,28 100, ,27 0, SAMSUNG i9300 GLXS3/16GB/3G+ 1 27/03/13 0,04 100,00 0 0,03 0,01 Σύν.Ομάδας EΞΟΛΠΙΣΜΟΣ TΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,72 31,30 0, ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΩΝ 1 29/02/08 105,59 100,00 105,58 0 0, CLICK IN BEECH 3PLANK /12/ ,00 100, ,99 0 0, JUMBOLON P2 105 CM /12/07 255,00 100,00 254,99 0 0, ΣΟΒΑΤΕΠΙ SL4 BEECH DECOR /12/07 873,00 100,00 872,99 0 0, CLIP FOR SKIRTING RED PACK /12/07 180,00 100,00 179,99 0 0, KAMERA FLEXI-DOME VDC-455VO /04/08 325,00 100,00 324,99 0 0, KAMERA FLEXI-DOME VDC-455V /04/08 325,00 100,00 324,99 0 0, KAMERA FLEXI-DOME VDC-455V04-S 1 02/04/08 325,00 100,00 324,99 0 0, ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡ LTC0045/57B 540TVL 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡ. LTC0045/57B 540TV 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡ.LTC0045/57B 540TVL 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, KAMERA ΕΓΧΡ.LTC0045/57B 540TV 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, KAMERA ΕΓΧΡ.LTC0045/57B 540TVL 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡ.LTC0045/57B 540TVL 1 02/04/08 533,00 100,00 532,99 0 0, KAMERA VEZ-011-HCCS 1 02/04/08 912,00 100,00 911,99 0 0, ΚΑΜΕΡΑ ΚΙΝΗΤΗ D/N VG4-314-ECS 1 02/04/ ,00 15, ,01 418,95 384, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ DB18C3050R2 1 02/04/ ,00 15, ,89 825,45 756, MONITOR ΕΓΧΡ. UML LSD 1 02/04/08 782,00 100,00 781,99 0 0,01

14 ICC ATE Σελίδα : ΚΕΝΤΡ.ΜΟΝ.ΠΥΡΟΣΒ 6 ΖΩΝΩΝ FP /04/08 187,00 100,00 186,99 0 0, ΚΕΝΤΡ.ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝ. BOSCH DS7 1 02/04/08 188,00 100,00 187,99 0 0, ΠΛΗΚΤΡΟΛ.DS7447V2-EXP 1 02/04/08 71,00 100,00 70,99 0 0, ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔ.DS /04/08 37,00 100,00 36,99 0 0, ANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ISC-PDL1 1 02/04/08 400,00 100,00 399,99 0 0, ΜΑΓΝ.ΕΠΑΦΗ ISN-CMET /04/08 44,00 100,00 43,99 0 0, ΜΑΓΝ.ΕΠΑΦΗ ISN-CFM-10W BOSCH 1 02/04/08 12,00 100,00 11,99 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/7AH 1 02/04/08 11,00 100,00 10,99 0 0, ΦΑΡΟΣ EASY AV-R 1 02/04/08 170,00 100,00 169,99 0 0, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/7AH 1 02/04/08 18,00 100,00 17,99 0 0, ΠΥΡΑΝΙΧΝ.ΦΩΤΟΗΛ.& ΘΕΡΜ/ΙΑΣ 50 02/04/ ,00 100, ,99 0 0, ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.BOSCH F220-B6 1 02/04/08 400,00 100,00 399,99 0 0, ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝ.BOSCH SM 120R 1 02/04/08 304,00 100,00 303,99 0 0, ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΥΡΑΝ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΥ 1 02/04/08 230,00 100,00 229,99 0 0, Α/C LG KO9AH 1 29/05/08 349,00 100,00 348,99 0 0, A/C LG K12AH 1 29/05/08 460,00 100,00 459,99 0 0, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧ.ΩΘ.ΜΤD 46ΡΒ 3, 1 26/07/08 217,65 100,00 217,64 0 0, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 13/02/ ,00 12, , , ,42 ΚΡΙΜΙΤΖΑΣ ΑΕ 1217 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 1 20/02/ ,00 15, ,88 373,50 653,62 ΤΑΠΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ LTD 1244 ΚΑΜΕΡΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΒΑΣΗ ΤΡΟΦ/ΚΟ 7 06/05/09 643,29 100,00 643,22 0 0,07 ΠΑΤΑΡΑΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ DYMO 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΟΘΟΝΗ TFT 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, LYNKSYS WIFI ADSL 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 01/06/07 5,00 100,00 4,99 0 0, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 1 01/06/07 800,00 100,00 799,99 0 0, NIB SIEMENS C /06/07 700,00 100,00 699,99 0 0, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧ.CANON 1 01/06/07 50,00 100,00 49,99 0 0, ΦΛΑΣ COMPACT CANON 1 01/06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡ.CONICA 1 01/06/07 400,00 100,00 399,99 0 0, HDD NB 6068 HITACHI 1 01/06/07 10,00 100,00 9,99 0 0, N.B TURBOX15VP 155XGA 1 01/06/07 300,00 100,00 299,99 0 0, A/C KFR 326 OUT R /06/07 300,00 100,00 299,99 0 0, A/C VG KFR326 IN R /06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 1 01/06/07 100,00 100,00 99,99 0 0, ΔΠΥ /06/07 20,00 100,00 19,99 0 0, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙNTERTHERM Νο /06/07 400,00 100,00 399,99 0 0, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INTERTHERM Νο /06/07 275,00 100,00 274,99 0 0, TAX MANAGER EAN /07/07 520,00 100,00 519,99 0 0, ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜ 4 18/06/09 600,04 100,00 600,03 0 0,01 VODAFONE 1274 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜ. 7 30/07/ ,00 15,00 551,25 157,50 341,25 VODAFONE 1291 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 21/07/ ,19 15, , ,33 148,58 Ι.ΒΕΝΕΚΑΣ-Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1292 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ TC220PS 15VDC 3 02/04/08 96,00 100,00 95,99 0 0, ΒΑΣΗ VEZ-A-PC ΚΑΜΕΡΑ BOSCH 1 02/04/08 50,00 100,00 49,99 0 0, SOFTWARE CCTV DBEK012EN 1 02/04/08 69,00 100,00 68,99 0 0,01

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 AΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38399/62/Β/97/124 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ΕΜΠΛΕΟΣ ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ΕΜΠΛΕΟΣ ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) Της Εταιρείας ΕΜΠΛΕΟΣ ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38771305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της: > της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΛΜΑ Α.Ε.Ε.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΛΜΑ Α.Ε.Ε.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΛΜΑ Α.Ε.Ε.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014. ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε. 64940/11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2014 ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝYΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEW MARK HOMES AE» Διάταξη και περίληψή της Απάντηση Παρ.1 Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 123132506000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ 24 ο ΧΛΜ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΑΕ 25460/62/Β/91/272 ΓΕΜΗ 038309305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.07.2014-30.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΔΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ALDIPACK ABEE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 43478/62/Β/99/0198 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΚΟΒΙΤ ΑΒΕΕ Α.Μ.Α.Ε. 48460/01ΑΤ/Β/01/95 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/20, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121324652000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ ΑΦΜ094060125 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠ.Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάρη της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 25 η εταιρική χρήση (1 η Ιαν. 31 η Δεκ. 2012) (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27 η εταιρική χρήση (1 η Ιαν. 31 η Δεκ. 2014) (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα