Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012 Αριθ. Πρωτ. : 3540 / Ταχ. /νση: εκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : Fax : Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 45/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση εργασιώνπαροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προµηθειών και την πληρωµή λοιπών δαπανών του ήµου». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 28 του µήνα Μαρτίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ. 3240/7/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό.

2 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος 2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κόντος Σταύρος 2) Βαλασσάς Βεργής οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά την έναρξη της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 6 ου θέµατος της Η... Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 3336/ , 3337/ και 3339/ εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου του ήµου επί του θέµατος : Α) ΘΕΜΑ: ιάθεση - Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2012 Κύριε Πρόεδρε Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το οικ. έτος 2012 είναι εγγεγραµµένοι οι κάτωθι Κ. Α. : «Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» συνολικής πίστωσης , «απάνες προµήθειας αναλωσίµων» συνολικής πίστωσης , «Λοιπά έξοδα» συνολικής πίστωση , «Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων» συνολικής πίστωσης ,83. Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει τις κατωτέρω πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε τα άρθρα 158 παρ. 1 & 160 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 4038/12, ως ακολούθως: «Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» πίστωση , «απάνες προµήθειας αναλωσίµων» πίστωση , «Λοιπά έξοδα» πίστωση , «Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων» πίστωση ,82. Σας επισυνάπτοµε καταστάσεις τιµολογίων ανά κωδικό αριθµό.

3 ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 Β) ΘΕΜΑ: ιάθεση - Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2012 Κύριε Πρόεδρε Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το οικ. έτος 2012 είναι εγγεγραµµένος ο κάτωθι Κ. Α. : «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 1.200,00. Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει την κατωτέρω πιστώση του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε τα άρθρα 158 παρ. 1 & 160 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 4038/12, ως ακολούθως: Προµηθευτής Αιτιολογία Ποσό.Ο.Υ Ν.Φιλαδέλφειας Λοιπές απάνες Γενικής Φύσεως 722,80 ΣΥΝΟΛΟ 722,80 Γ) ΘΕΜΑ: ιάθεση - Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2012 Κύριε Πρόεδρε Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ήµου Φιλ/φειας - Χαλκηδόνος είναι εγγεγραµµένες πιστώσεις, ως εξής: Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 600, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 500, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 3.000, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου , Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 100, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας οχηµάτων 1.800, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 400, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 100,00 Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει τις κατωτέρω πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε τα άρθρα 158 παρ. 1 & 160 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 4038/12. Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις των άρθρων 158 παρ. 1 & 160 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 4038/12 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

4 ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και ψηφίζει αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των κατά περίπτωση αναφεροµένων Κ.Α. του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2012, ως εξής : Β) Α) «Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» πίστωση , «απάνες προµήθειας αναλωσίµων» πίστωση , «Λοιπά έξοδα» πίστωση , «Οφειλές από υποχρεώσεις διαφόρων έργων» πίστωση , «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 1.200,00. Προµηθευτής Αιτιολογία Ποσό.Ο.Υ Ν.Φιλαδέλφειας Λοιπές απάνες Γενικής Φύσεως 722,80 ΣΥΝΟΛΟ 722,80 Γ) Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 600, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 500, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 3.000, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου , Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 100, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας οχηµάτων 1.800, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 400, Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ήµου 100,00 Κατά του α σκέλους της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κυρίες Π.Μαυράκη- Φίλου και Ε.Παπαλουκά, οι οποίες απείχαν από την ψηφοφορία, θεωρώντας ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις οφειλές Π.Ο.Ε. όσες επιµέρους ψηφίσεις πιστώσεων έχουν γίνει κατά τους µήνες 1-3/2012 και ο κ. Χ.Τοµπούλογλου- Λεωνιδόπουλος, ο οποίος καταψήφισε, δεδοµένου ότι σε ό,τι αφορά τις οφειλές 2011 δεν είχε ψηφίσει στο.σ. τον αντίστοιχο προϋπολογισµό, και σχετικά µε προηγούµενες του έτους 2011 οφειλές, αυτές αφορούν χρονικό διάστηµα στο οποίο δεν είχε το αξίωµα του ηµ. Συµβούλου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 45/2012 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

5 ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραµίκου Αναστασία Συνηµµένα : Καταστάσεις τιµολογίων οφειλών ανά κωδικό αριθµό (Α σκέλος απόφασης). Εσωτερική ιανοµή : 1. Τµήµα Λογιστηρίου 2. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα

6 ΚΩΔΙΚΟΣ: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» ΑΠΥ /12/2009 AUTOMOBILE Α.Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 961,05 ΑΠΥ /11/2009 AUTOMOBILE Α.Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 248,42 ΤΠΥ /11/2009 " ΘΕΣΚΡΗ " ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Φθινοπωρινές εκδηλώσεις ,00 ΤΠΥ /09/2011 " ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ " ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημοσίευση της υπ' αρ. πρ. 8688/2011 για την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ορ. Χρόνου 738,00 ΤΠΥ /12/2011 " ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ " ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δημοσίευση της υπ' αρ. πρ. 8688/2011 για την πρόσληψη οδηγών βυτιοφόρων 564,57 ΤΠΥ /06/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 53,20 ΤΠΥ /08/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 65,93 ΤΠΥ /07/2010 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσιευση προκυρηξης στις εφημεριδες Αδεσμευτος και Αυγη για την προσληψη προσωπικού 937,26 ΤΠΥ 2042 ΤΙΜ ΔΑΠ 579 ΤΠΥ 259 Π.Ο.Ε 3420 ΤΙΜ ΔΑΠ 843 ΑΠΥ 3101 ΤΠΥ ΤΠΥ /07/ /05/ /05/ /12/ /05/ /08/ /09/ /09/2010 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου 64,26 Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον Δημοσίευση για την πλήρωση οργανικών θέσεων (26) Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον Δημοσίευση επιτροπης οριων και ρυθμίσεις οφειλών Δημοσίευση της ΑΠ ανακοίνωσης Δημάρχου για την σύναψη σύμβασης έργου με Δραματοθεραπευτή 81, ,48 258,65 92,53 93,50 739,85 117,71 ΤΠΥ /12/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 244,06 ΤΠΥ /11/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 253,30 ΤΠΥ /09/2010 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση της ΑΠ 11097/2010 ανακοίνωσης Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ψυχολόγου 699,26 ΤΠΥ /08/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 120,16 ΤΠΥ /03/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 181,00 ΤΠΥ /04/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον 63,90 ΤΠΥ /05/2009 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 2.485,43 ΤΙΜ ΔΑΠ /05/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 60,44 ΤΠΥ /06/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον 78,66

7 ΤΠΥ /05/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 594,40 Π.Ο.Ε /12/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 255,97 ΤΙΜ ΔΑΠ 25 23/01/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 68,82 ΤΠΥ /12/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον 472,31 ΤΙΜ ΔΑΠ /05/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 83,86 ΤΠΥ /02/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 315,41 Π.Ο.Ε /12/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 253,83 ΤΠΥ /05/2010 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση της ΑΠ 3368/10 ανακοίνωσης Δημάρχου 1.082,83 ΤΠΥ /02/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 423,04 ΤΔΠΠ /05/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 54,36 ΤΠΥ /07/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 314,88 ΤΠΥ /08/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 307,67 Π.Ο.Ε /02/2009 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 682,76 ΤΙΜ ΔΑΠ 19 23/01/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 74,32 ΤΠΥ 1 27/02/2009 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον (ορισμός Αντιδημάρχων) 123,17 ΤΠΥ /03/2009 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 2.001,38 ΤΠΥ 31 01/02/2010 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό αντιδημάρχων 128,52 ΤΠΥ /08/2007 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις στον 793,48 ΤΠΥ /03/2009 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Δημοσίευση για την πλήρωση οργανικών θέσεων (31) 2.470,48 ΤΠΥ /12/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 56,97 ΤΙΜ ΔΑΠ /10/2006 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 71,99 ΤΠΥ /09/2008 BCC A.E.-ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον 1.911,41 ΤΔΑΠ /07/2010 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 6.765,00 ΤΠΥ /12/2011 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 2010 στον πρώην Δήμο Ν. Χαλκηδόνας 6.765,00 Π.Ο.Ε /12/2009 BINJAKU PET. JULIAN Ημ/νία Παραστ. [30/12/2009] ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2.502,57

8 ΤΠΥ /12/2011 EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κού εξοπλισμού (απορριματοφόρα, σάρωθρα κ.λ.π.) 13,57 ΤΠΥ /08/2007 ΤΠΥ /08/2007 ΤΠΥ 6266 ΤΠΥ 6268 ΤΠΥ 6438 ΤΠΥ 2259 ΤΠΥ 6267 ΤΠΥ /11/ /11/ /12/ /12/ /11/ /09/2011 E-SERVICE HELLAS A. E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛ/ΝΩ E-SERVICE HELLAS A. E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛ/ΝΩ EXPRESS Ε.Π.Ε EXPRESS Ε.Π.Ε EXPRESS Ε.Π.Ε EXPRESS Ε.Π.Ε EXPRESS Ε.Π.Ε EXPRESS Ε.Π.Ε Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 2.493, ,69 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ 485,85 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ 73,80 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ 1.946,48 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ 695,57 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ 922,50 Συντήρηση Υ/Σ ΤΕΛ-ΤΕΣ (συν) Α.Μ. 151/ ,80 ΤΠΥ 8 27/09/2011 FDN ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Μ. 18/ ,00 ΤΠΥ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 69,02 ΤΠΥ /03/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 1.750,00 ΤΔΑΠ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 141,61 ΤΠΥ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 64,26 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ /04/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) ,00 ΤΠΥ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 21,42 ΤΠΥ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 361,52 ΤΠΥ /04/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 999,60 Π.Ο.Ε Γ 34 22/04/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 248,71 ΤΔΑΠ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 42,84 ΤΔΑΠ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 550,97 ΤΠΥ /06/2008 FIRE WALL Ε.Π.Ε Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης Δημαρχείου (Συν. 2007) 47,60 ΤΠΥ /12/2011 FORTHNET Α.Ε Ανανέωση DOMAIN NAME (neafiladelfeia.gr) 29,77 ΤΠΥ /12/2010 GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό λογιστή (τακτικός έλεγχος χρήσης 2009) ,60 ΤΠΥ 64 30/09/2009 GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό λογιστή 9.996,00

9 ΤΠΥ 27 01/09/2011 GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό Λογιστή για την απογραφή του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 6.150,00 ΤΠΥ 79 01/11/2011 GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάθεση εργασίας σε ορκωτό ελεγκτή για την χρήση 2010 στον πρώην Δήμο Ν. Χαλκηδόνας ,85 ΤΠΥ 7 05/12/2011 GYM PARK Ε.Π.Ε Συντήρηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Α.Μ. 45/ ,80 ΤΙΜ ΔΑΠ /12/2011 GYM PARK Ε.Π.Ε Συντήρηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Α.Μ. 45/ ,40 ΤΔΑΠ /12/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 151,91 ΤΙΜ ΔΑΠ /12/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 50,49 ΤΙΜ ΔΑΠ /12/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 175,09 ΤΔΑΠ /09/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 687,57 ΤΙΜ ΔΑΠ /09/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 789,41 ΤΙΜ ΔΑΠ /05/2010 HATKAR SERVICE AE ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ LEASING 114,83 ΤΠΥ /12/2009 ΤΠΥ /12/2009 ΑΠΥ /11/2006 ΑΠΥ /11/2006 ΑΠΥ /07/2006 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ /07/2006 ΑΠΥ /11/2006 ΑΠΥ /07/2006 ΣΥΜ ΕΝΤ1566Α 30/11/2006 ΑΠΥ /01/2006 ΑΠΥ /11/2006 ΑΠΥ /11/2006 ΑΠΥ /07/2006 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 1 31/12/2010 INTELL BUSINESS CONSULTING Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KOSMON ΕΠΕ LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης ΕΣΠΑ Δημοσιεύσεις στον Οδηγό Αγοράς " ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,10 123,04 235,15 58,84-134,88 123,04 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ 58,84 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ,04 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ 682,61 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 235,15 123,04 682,61 Τακτοποίηση παλαιών οφειλών -926,44

10 ΑΠΥ /11/2006 LE MONDE-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε ,04 ΤΠΥ 38 20/03/2006 MEDIA -ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε. Π. Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ,75 ΤΙΜ ΔΑΠ /06/2008 QUALITY Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ( ) 1.523,20 ΤΙΜ ΔΑΠ /09/2008 QUALITY Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 3.257,63 ΤΔΑΠ /07/2008 Π.Ο.Ε /12/2009 QUALITY Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ( ) Ημ/νία Παραστ. [13/10/2009] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 595, ,06 Π.Ο.Ε /12/2009 Re.De-Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ημ/νία Παραστ. [13/10/2009] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ & ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,06 ΤΙΜ ΔΑΠ 49 ΤΠΥ 55 ΤΠΥ 168 ΤΠΥ /06/ /12/ /09/ /09/2010 SPECICOM ΕΠΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPECICOM ΕΠΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPECICOM ΕΠΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPECICOM ΕΠΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου 4.999,96 Συντήρηση Τ.Κ. κτιρίου Τριγώνου 1.743,83 Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου 3.487,99 Συντήρηση ΤΚ κτιρίου Τριγώνου 1.743,82 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/103 26/06/ ,15 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ12/109 26/06/ ,83 ΤΙΜ ΔΑΠ T /09/ ,18 ΤΠΥ T14/170 26/06/ ,20 ΤΙΜ ΔΑΠ T /10/ ,38 ΤΙΜ ΔΑΠ P11/115 25/06/ ,31 ΤΙΜ ΔΑΠ Ρ /12/ ,51

11 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /09/ ,16 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /11/ ,41 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/105 26/06/ ,86 ΤΙΜ ΔΑΠ T11/153 24/06/2009 9,52 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/101 26/06/ ,50 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /12/ ,38 ΤΠΥ P14/66 25/06/ ,00 ΤΙΜ ΔΑΠ T11/151 24/06/ ,23 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /09/ ,02 ΤΙΜ ΔΑΠ Ρ /12/ ,85 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ12/100 26/06/ ,58 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /09/ ,29 ΤΠΥ Τ /09/ ,50 ΤΠΥ T14/172 26/06/ ,00 ΤΙΜ ΔΑΠ T11/152 24/06/ ,17 ΤΙΜ ΔΑΠ P11/116 25/06/ ,20 ΤΠΥ T14/163 24/06/ ,20

12 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/111 26/06/ ,75 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /07/ ,60 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/112 26/06/ ,93 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/114 26/06/ ,49 ΤΙΜ ΔΑΠ T /09/ ,42 ΤΙΜ ΔΑΠ T /09/ ,93 ΤΠΥ Ρ /12/ ,00 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ /12/ ,40 ΤΠΥ T14/173 26/06/ ,10 ΤΠΥ Ρ /12/ ,00 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/102 26/06/ ,90 ΤΙΜ ΔΑΠ T /07/ ,11 ΤΙΜ ΔΑΠ T /09/ ,11 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/107 26/06/ ,47 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ11/160 26/06/ ,51 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/110 26/06/ ,59 ΤΙΜ ΔΑΠ T /10/ ,18

13 ΤΠΥ T14/171 26/06/ ,65 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/108 26/06/ ,50 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ Τ /12/ ,38 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/104 26/06/ ,28 ΤΙΜ ΔΑΠ T12/106 26/06/ ,59 ΤΙΜ ΔΑΠ Τ12/113 26/06/ ,46 Π.Ο.Ε /01/2009 TEXET TECHNOLOGIES Α.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 9.862,72 Π.Ο.Ε 626 TEXT &COLOR -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ -ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ,50 Π.Ο.Ε 406 TEXT &COLOR -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ,50 Π.Ο.Ε 671 TEXT &COLOR -ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.022,50 Π.Ο.Ε ,53 Π.Ο.Ε ,86 Π.Ο.Ε ,53 Π.Ο.Ε ,59 Π.Ο.Ε ,89 Π.Ο.Ε ,63 Π.Ο.Ε ,68 Π.Ο.Ε ,51 Π.Ο.Ε ,16 Π.Ο.Ε ,84 Π.Ο.Ε ,64 Π.Ο.Ε ,35 Π.Ο.Ε ,67 Π.Ο.Ε ,32 Π.Ο.Ε ,59 Π.Ο.Ε ,98 Π.Ο.Ε ,32

14 Π.Ο.Ε 0421 Π.Ο.Ε 0442 Π.Ο.Ε 0453 Π.Ο.Ε 8702 Π.Ο.Ε 0444 Π.Ο.Ε 0443 Π.Ο.Ε 0440 Π.Ο.Ε 0427 Π.Ο.Ε 0447 Π.Ο.Ε 3313 Π.Ο.Ε 0438 Π.Ο.Ε 8698 Π.Ο.Ε 5433 Π.Ο.Ε 0424 Π.Ο.Ε 0433 Π.Ο.Ε 0417 Π.Ο.Ε 0414 Π.Ο.Ε 0452 Π.Ο.Ε 8700 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 1 Π.Ο.Ε 0415 Π.Ο.Ε 0456 Π.Ο.Ε 3299 Π.Ο.Ε 0454 Π.Ο.Ε 0450 Π.Ο.Ε 2038 Π.Ο.Ε 0429 Π.Ο.Ε 0455 Π.Ο.Ε 8704 Π.Ο.Ε 5432 Π.Ο.Ε 0416 Π.Ο.Ε 8701 Π.Ο.Ε 0441 Π.Ο.Ε 0428 Π.Ο.Ε /12/ ,48 257,37 385,27 30,29 360,64 457, , ,48 552,67 238,01 744,92 23,30 42,59 215,30 278,14 444,17 540,74 394,98 63,43 Τακτοποίηση παλαιών οφειλών ,54 405,56 435,52 326,29 854, ,02 238,01 501,36 235,80 211,45 42,59 386,24 390,54 284,17 965,60 39,59

15 Π.Ο.Ε 0432 Π.Ο.Ε 0431 Π.Ο.Ε 0439 Π.Ο.Ε 0449 Π.Ο.Ε 2660 Π.Ο.Ε 0446 Π.Ο.Ε 0435 Π.Ο.Ε 0420 ΤΠΥ 484 ΤΠΥ /07/ /11/2010 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ,30 290,23 540,74 281,86 815,18 93,99 343,46 576,71 Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 553,50 Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 528,90 ΤΠΥ /07/2009 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 849,13 ΤΠΥ 3388 ΤΠΥ 3342 ΤΠΥ 3301 ΤΠΥ /09/ /08/ /07/ /07/2010 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 172,20 Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου Αύγουστος 2010 Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου Ιουλίου ,20 172,20 Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 528,90 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) Νεκ/φειου 6/ ,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/2010 8/ ,20 ΤΠΥ /11/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/ ,20 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/ ,20

16 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/2010 7/ ,20 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/2010 6/ ,20 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/ ,20 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) Α' παραρτ. ΚΑΠΗ 73,80 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/ ,20 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) Α' παραρτ. ΚΑΠΗ 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) Νεκρ/φειου 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 46,74 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/ ,20 ΤΠΥ /12/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρων λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (συν.) 73,80 ΤΠΥ /10/2011 ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Β.) Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου (συνεχιζόμενο) Α.Μ. 127/2010 5/ ,20 ΤΠΥ /08/2010 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών του 1ου Δημ. Σχ. στο 4ο & 6ο από 3/ ,40 ΤΠΥ /08/2010 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών του 1ου Δημ. Σχ. στο 4ο & 6ο από 1/ ,87 ΤΠΥ 3568 ΤΠΥ 3570 ΤΠΥ /08/ /08/ /08/2010 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1/ ,00 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2/ ,00 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 3/ ,00 ΤΠΥ /08/2010 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών του 1ου Δημ. Σχ. στο 4ο & 6ο από 12/4-16/4/ ,36 ΤΠΥ /08/2010 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών του 1ου Δημ. Σχ. στο 4ο & 6ο από 2/ ,40 ΤΠΥ 3430 ΤΠΥ /11/ /12/2009 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μεταφορά μαθητών στα σχολεία ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,09 ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 11/ ,50

17 ΤΠΥ /09/2009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ,00 ΤΔΑΠ /07/2010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,80 ΑΠΥ 94 01/12/2010 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παροχη υπηρεσιών για την αποτίμηση της αντοχής του Φ.Ο. 1ου Δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας 4.182,00 ΤΔΑΠ /12/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 337,50 ΤΔΑΠ /12/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 337,50 ΤΔΑΠ /12/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ 3.307,33 ΤΔΑΠ /12/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 337,50 ΤΔΑΠ /09/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΡΕΜΑΤΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΩΝ 4.797,00 ΤΔΑΠ /07/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ 6.614,66 ΤΔΑΠ /06/2010 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 337,51 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Μυοκτονία - εντομοκτονία σε διάφορους χώρους του Δήμου ,25 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων Α.Μ. 13/ ,75 ΤΠΥ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων Α.Μ. 13/ ,00 ΤΠΥ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων Α.Μ. 13/ ,75 ΤΠΥ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Μυοκτονία - εντομοκτονία σε διάφορους χώρους του Δήμου 1.076,25 ΤΠΥ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων Α.Μ. 13/ ,75 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ /12/2011 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Τ.Ε Καταπολέμηση κουνουπιών Κηφισού ποταμού, ρεμάτων κ.λ.π. χώρων Α.Μ. 13/ ,75 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00

18 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /11/2011 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. (ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου 290,00 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ (Α.Μ. 64/10) 1.298,88 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε Συντήρηση στηθαίων κιγκλιδωμάτων, περοφράξεων, μπαρών οδικού δικτύου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 9.700,00 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε Εργασίες ανακατασκευής - αποκατάστασης διαφόρων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ,00 ΤΠΥ 1098 ΤΠΥ /12/ /05/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΕΣΣΟΥ 2 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού πάρκων, πλατειών, κοιμητηρίου 1.036, ,19 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης Άλσους Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ,00 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων ,00 ΤΠΥ /12/2010 ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε Αποκατασταση φθορών σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους ,00 Π.Ο.Ε /03/2009 ΤΠΥ /07/2008 ΤΠΥ /07/2008 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΕΛΕΝΗ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΑ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΦΗΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΕΛΕΝΗ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΑ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΦΗΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον 523,83 154,22 144,58

19 ΤΠΥ /07/2008 ΤΔΑΠ 94 20/12/2010 ΤΠΥ /02/2010 ΤΠΥ 1517 ΤΠΥ 1487 ΤΠΥ 1486 ΤΠΥ 1510 ΤΠΥ 1522 ΤΠΥ 1519 ΤΠΥ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2008 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΕΛΕΝΗ - ΑΧΑΡΝΑΪΚΑ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΦΗΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ " ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ " ΒΕΛΛΑΣ ΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ " ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ " ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Διαφημήσεις - Δημοσιεύσεις στον ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κου ΚΑΛΟΣΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ Ετήσια συνδρομή της εφημερίδας " Νέα Γνώμη " για το έτος 2009 Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 89,96 99,63 313,50 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /12/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /12/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /12/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /12/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /01/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /10/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00

20 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΠΥ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (Συν.) 60,00 ΤΙΜ ΔΑΠ /04/2008 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Προμήθεια ανταλλακτικών γαι την επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου (ΣΥΝ) 1.220,20 ΤΙΜ ΔΑΠ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.179,68 ΤΙΜ ΔΑΠ /10/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικών) 769,93 Π.Ο.Ε /07/2009 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών 835,38 ΤΙΜ ΔΑΠ /11/2007 ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικών) 841,49 Π.Ο.Ε /12/2009 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΕ Ημ/νία Παραστ. [10/11/2009] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80,00 ΤΠΥ /09/2010 Π.Ο.Ε /12/2009 ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ Δημοσίευση ανακοινωσης Δημαρχου περί "Εκθεση Καθορισμού Ορίων Δήμων Αχαρνών και Νέας Φιλαδέλφειας Ημ/νία Παραστ. [22/12/2009] ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 361,62 833,00 Π.Ο.Ε /03/2009 ΤΔΑΠ 82 19/02/2010 ΤΠΥ /11/2009 ΠΙΣΤ-ΤΙΜ 116 ΤΠΥ 516 ΤΠΥ 526 ΤΠΥ 527 ΤΠΥ /12/ /06/ /12/ /12/ /06/2010 ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ ΠΑΥΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΗΧΗΤ.&ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε.Ε. "PROSPERO" ΓΙΑΝΝΟΣ Γ ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών Προσκλήσεις και αφίσσες για την ημέρα της Γυναίκας 952,00 464,10 Φθινοπωρινές εκδηλώσεις ,00 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γεωτρήσεων. Συντήρηση συστήματος SCADA Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Εργασίες αυτοματοποίησης ρίψης χημικών Συντήρηση υδρ. εγκαταστάσεων γεωτρήσεων -9, , , , ,00 ΤΠΥ /09/2011 ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Εργασίες κατασκευής BY-PASS στο σύστημα ανακυκλοφορίας της λίμνης 9.471,00 ΤΠΥ 38 ΤΔΑΠ /12/ /10/2010 ΑΠΥ /05/2010 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α Καταπολέμηση πυτιοκάμπης τών πευκών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , ,29 900,00

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΗΓ-3ΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 3/3/2011 Αριθ. Πρωτ. : 2596 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 19410 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 254/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 494/ 16.1.2012

Αρ. Απόφασης: 254/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 494/ 16.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Τηλ.: 213-2049034,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού του Δήμου»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 17/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1577 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 8/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 656/16-1-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 8/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 656/16-1-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 6/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6757 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 183/ 2011

Αρ. Απόφασης: 183/ 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Δημαρχιακής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 216/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18143/

Αρ. Απόφασης: 216/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18143/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011

Αρ. Απόφασης: 185/ 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 11/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1885/2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 152/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / 04.07.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αρ. Απόφασης: 152/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / 04.07.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 21/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2183/6-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 22/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3440/19-3-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ. Αρ. Απόφασης: 22/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3440/19-3-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 96 / 2011

Αρ. Απόφασης: 96 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου

Διαβάστε περισσότερα