Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ"

Transcript

1 Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηηο ζέζεηο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Η.Δ.Κ. ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, γηα ην έηνο θαηάξηηζεο Ο ΟΑΔΓ θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθψο (ζπζηεκέλα) ή κε courier ηηο αηηήζεηο, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε ζέζε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηα παξαθάησ ΗΔΚ ηνπ Οξγαληζκνχ: 1. ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΧ (Πιαπνχηα 11 - Σ.Κ , Αηγάιεσ, ηει , ) 2. ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ (Λεσθφξνο Γαιαηζίνπ 19, Σ.Κ Αζήλα, ηει , ) 3. ΗΔΚ ΔΛΔΤΗΝΑ (Παιαηά Δζληθή νδφο Αζελψλ-Θεβψλ Σ.Κ Μάλδξα Αηηηθήο, ηει , ) 4. ΗΔΚ Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (Πεχθσλ Ζξάθιεην, ηει: , ) 5. ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ (Γσδεθαλήζνπ 6-12 Σ.Κ Άιηκνο, ηει , ) 6. ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ (Λεσθ. Σαηνΐνπ 125 & Γ. Λχξα 140- Σ.Κ Κεθηζηά, ηει , ) 7. ΗΔΚ ΜΟΥΑΣΟΤ (Θεζζαινλίθεο 47 Σ.Κ Μνζράην, ηει ) 8. ΗΔΚ ΡΔΝΣΖ (Πέηξνπ Ράιιε 83 θαη Κεθηζνχ Σ.Κ Αγ. Η. Ρέληεο, ηει , ) 9. ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ (Θ.νθνχιε 93/ Σ.Κ , Ρφδνο. ηει.: ). 10. ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Λαγθαδά , Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει ) 11. ΗΔΚ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ (Θεζζαινλίθεο 73, Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει ) 12. ΗΔΚ ΒΔΡΟΗΑ (Πεξ. Αζσκάησλ πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο- Σ.Κ Βέξνηα, ηει , ) 13. ΗΔΚ ΚΟΕΑΝΖ (11ν ΥΗΛ. Κνδάλεο Λάξηζαο - Σ.Κ Κνδάλε, ηει , ) 14. ΗΔΚ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ (Πεξηνρή Κνπξή -Σ.Κ Πηνιεκαΐδα, ηει , ) 15. ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ ( Πεξηγηάιη 2 Καβάιαο - Σ.Κ Καβάια. ηει ) 16. ΗΔΚ ΔΡΡΧΝ ( 6ν ρηι. Δζληθήο νδνχ εξξψλ Θεζ/λίθεο, Λεπθψλαο, Σ.Κ , ηει , ) 17. ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ ( 7ν ρηι. νδνχ Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ - Σ.Κ Γξάκα, ηει ) 18. ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Υίιηα Γέλδξα -Σ.Κ Κνκνηελή, ηει )

2 19. ΗΔΚ ΟΡΔΣΗΑΓΑ (Κσλ/πφιεσο 62, Σ.Κ Οξεζηηάδα, ηει ) 20. ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ (Λαραλφθεπσλ 2 - Σ.Κ Ξάλζε, ηει , ) 21. ΗΔΚ ΒΟΛΟΤ (Αζελψλ 64 - Σ.Κ Βφινο, ηει ) 22. ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ ( Σξηθάισλ Σ.Κ Καξδίηζα, ηει ) 23. ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ (Δξκνγέλνπο 10 - Σ.Κ Λάξηζα, ηει ) 24. ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ (Μεγάιε Βξχζε - Σ.Κ Λακία, ηει ) 25. ΗΔΚ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ( 3ν ρηι. εζλ. Οδνχ Ησαλλίλσλ Αζελψλ -Σ.Κ Ησάλληλα, ηει ) 26. ΗΔΚ ΑΓΡΗΝΗΟΤ (Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο, Αγξίλην, ηει.: , ) 27. ΗΔΚ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ( 4ν ρηι. Λεσθ. Άξγνπο-Ναππιίνπ - Σ.Κ , Σχξηλζα Αξγνιίδαο, ηει ) 28. ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Δζλ. νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο Αζπξφρσκα Καιακάηαο, ηει.: , ) 29. ΗΔΚ ΠΑΣΡΑ ( Παλεπηζηεκίνπ 21 - Σ.Κ Ρίν, ηει , ) 30. ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ (4ν ρηι. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, Σ.Κ Πχξγνο, ηει ) 31. ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (Υξπζηνκηράιε Ξπινχξε 64 - Σ.Κ Ζξάθιεην, ηει ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ Πίλαθεο Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ην έηνο θαηάξηηζεο Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππ αξηζκ. 6619/381(ΦΔΚ 696/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε, πνπ είλαη έληππε θαη ρνξεγείηαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ ή κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηε δηεχζπλζε νη ππνςήθηνη ππνβάινπλ επίζεο: -Φσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, επηθπξσκέλε απφ αξκφδηα αξρή - Αληίγξαθν ή λφκηκα επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Βαζηθνχ Σίηινπ πνπδψλ. ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ε εηδηθφηεηα, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ έρεη εθδνζεί απφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη : α) Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη β) Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ αξκφδην θνξέα (ΓΟΑΣΑΠ, ΗΣΔ, ΟΔΔΚ θιπ). - Σίηινη Αλαγλσξηζκέλσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. - Βεβαηψζεηο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο - Βεβαηψζεηο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο - Φσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο ή δειηίνπ αλεξγίαο (επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) φζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ είλαη άλεξγνη ρσξίο δηδαθηηθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δηδάζθνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.

3 - Βεβαίσζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΟY) φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθά γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 1. Φσηνηππίεο εθθαζαξηζηηθψλ θνξνινγηθήο δήισζεο ή ησλ εληχπσλ Δ1 θαη Δ3 ησλ αληίζηνηρσλ Οηθνλνκηθψλ Δηψλ, ηα νπνία ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη σο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία. 2. Έλαξμε επαγγέικαηνο ή επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Τ. Δάλ ν ππνςήθηνο είλαη πηπρηνχρνο αιινδαπήο νθείιεη επίζεο λα ππνβάιεη απνιπηήξην Διιεληθνχ ζρνιείνπ ή ζρεηηθή βεβαίσζε γλψζεο Διιεληθήο γιψζζαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1566/85. Οη ππνςήθηνπ ηνπ θιάδνπ ΣΔ-Μνπζηθήο, πξέπεη λα θαηαζέηνπλ εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη Απνιπηήξην Λπθείνπ. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ θιάδσλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη βηβιηάξην πγείαο απφ Ννκαξρία (ζε ηζρχ) φπσο : (ΠΔ18-Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο, ΠΔ18-Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ΠΔ-Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, ΠΔ18-Βξεθνλεπηνθφκνη, ΣΔ-Βνεζνί Παηδνθφκνη- Βξεθνθφκνη, ΠΔ-ΣΔ-ΓΔ- Αηζζεηηθνί, ΣΔ-ΓΔ-Κνκκσηέο, ΣΔ-ΓΔ-Μάγεηξνη, ΣΔ-ΓΔ-Αξηνπνηνί θαη ΣΔ-ΓΔ-Εαραξνπιάζηεο), είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε λφκηκα επηθπξσκέλνπ θσηναληίγξαθνπ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, εθφζνλ επηιεγνχλ. Οη ππνςήθηνη σξνκίζζηνη πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαηά ην έηνο θαηάξηηζεο θαη κνξηνδνηήζεθαλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά πξνυπεξεζίαο (δηδαθηηθή θαη επαγγεικαηηθή) πνπ βεβαηψλνπλ ηελ πξνυπεξεζία θαη ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ απφ 01/09/2011 έσο 01/09/2012 θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, εθφζνλ θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζην ίδην ΗΔΚ κε ην πξνεγνχκελν έηνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηαζέηνπλ εμ αξρήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο.πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ θαη ζπγθεθξηκέλα: Δγθύθιηνο ΟΑΔΓ γηα ην νηθνγελεηαθό επίδνκα έηνπο 2012 Με ηελ ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ: Β125823/ εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιηζεο (Α6) γλσζηνπνηείηαη ε ππ αξηζκ. 2010/31/ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ νξίδεηαη φηη: εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ είλαη: 1) ε 25 ε Ηνπιίνπ 2012 γηα δηθαηνχρνπο κε ηξία παηδηά θαη άλσ 2) ε 3 ε επηεκβξίνπ 2012 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κε δύν παηδηά 3) ε 1 ε Οθησβξίνπ 2012 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κε έλα παηδί

4 Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά δηθαηνχρσλ νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο πνπ θαηαηίζεληαη κέζσ εξγνδφηε, ΚΔΠ ή ηαρπδξνκείνπ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο, αλεμάξηεηα απφ ησλ αξηζκφ παηδηψλ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηνί θξίλνπλ, δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ δηθαηνινγεηηθά απφ δηθαηνχρνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ παηδηψλ, ζε ρξνληθή πεξίνδν εθηφο ηεο νξηζζείζαο. Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο αίηεζεο νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο έηνπο 2012 νξίδεηαη ε (ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ην κε αξηζκ. πξση. Β126860/ γελ. έγγξαθν ηεογ/λζεο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Απφξξηςε αηηήζεσλ Οηθνγελεηαθνχ Δπηδφκαηνο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε ηνπ νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50 εκεξώλ εξγαζίαο θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο επηδφηεζεο εκεξνινγηαθφ έηνο, ή ηνπιάρηζηνλ δίκελε ηαθηηθή επηδόηεζε ιόγσ αλεξγίαο ή ηνπιάρηζηνλ δίκελε ζπλερήο αληθαλόηεηα γηα εξγαζία ε, ηέινο, ηνπιάρηζηνλ δίκελε απνρή από ηελ εξγαζία ιόγσ άδεηαο θπνθνξίαο ινρείαο. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη σο πιαζκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρξφλνο ρνξεγεζείζαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ Δηδηθήο Παξνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο, δηφηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. Σα παηδηά γηα ηα νπνία θαηαβάιιεηαη επίδνκα, πξέπεη: α) λα έρνπλ ειηθία κέρξη 18 εηψλ ή κέρξη 22 εηψλ αλ ζπνπδάδνπλ β) αλ είλαη αλίθαλα γηα εξγαζία, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αληθαλφηεηα γ) λα είλαη άγακα δ) λα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ γηα πιεξνθνξίεο ζην θείκελν ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζην Πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε ΑΓΑ: ΑΓΑ: Β41Γ4691Χ2-0Β5. Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε επί ζρεδίνπ λόκνπ κε ζέκα «Δλεξγεηαθή απόδνζε θηηξίσλ» ε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ», κε ηνλ νπνίν ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ αλαδηαηππσκέλε Οδεγία «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ» (2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ). Ζ θαηάζεζε ησλ δηθψλ απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο απφ

5 ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζα ιεθζνχλ ππφςε, κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζην ηειηθφ ρέδην Νφκνπ πνπ ζα θαηαηεζεί γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή. Γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε νη ελδηαθεξφκελνη αλαηξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: Ζ δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ζα νινθιεξσζεί ζηηο 14 επηεκβξίνπ Σίζεηαη ζε εθαξκνγή από ηηο 3 επηεκβξίνπ ν πξάζηλνο δαθηύιηνο : Απφ ηελ Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή o πξάζηλνο δαθηχιηνο (ΚΤΑ 16229, ΦΔΚ 1467 ηεο ) ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ ηξνπνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ δαθηπιίνπ κε θχξηα παξέκβαζε ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ησλ παιαηψλ θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ ζηελ Αζήλα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ πξνεγήζεθε ζπλελλφεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηα νπνία εμέθξαζαλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο. Αλαιπηηθά, ηα βαζηθά κέηξα πνπ πινπνηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα : Ηζρχεη θαλνληθά ρσξίο θακία αιιαγή ε εθ πεξηηξνπήο είζνδνο ησλ ΗΥ νρεκάησλ ζην κηθξφ δαθηχιην (κε ην ζχζηεκα «κνλψλ δπγψλ»). Δπί πιένλ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ζην κηθξό δαθηύιην ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ΗΥ απηνθηλήησλ θαη ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θάησ ησλ 2,2 ηφλσλ, εθφζνλ είλαη ηερλνινγίαο Euro 5 ή κεηαγελέζηεξεο είηε είλαη απιά είηε πβξηδηθά- θαη εθφζνλ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ιηγφηεξν απφ 140g/km. Δηδηθά γηα ηα πβξηδηθά θαη γηα ηα νρήκαηα αεξίνπ θαπζίκνπ εθ θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία θαη απηψλ πνπ είλαη ηερλνινγίαο Euro 4, εθφζνλ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ιηγφηεξν απφ 140g/km. Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζην κεγάιν δαθηύιην ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ θνξηεγώλ άλσ ησλ 2,2 ηόλσλ, πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα πξηλ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ελόο έηνπο (απφ ) ε πξναλαθεξζείζα απαγφξεπζε εθαξκφδεηαη γηα ηα αλσηέξσ νρήκαηα πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ 1/1/1984. ηελ απαγφξεπζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ε Νέα Δζληθή Οδφο Αζελψλ Λακίαο, ε Λεσθφξνο Κεθηζνχ θαη ε Λεσθφξνο Αζελψλ, απφ ηελ Λεσθφξν Κεθηζνχ θαη δπηηθφηεξα. Ζ εκεξνκελία ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 1990 πξνζαπμάλεηαη απηφκαηα θαηά έλα έηνο, θάζε λέν εκεξνινγηαθφ έηνο, έηζη ψζηε θάζε θνξά λα απαγνξεχνληαη ηα νρήκαηα πνπ είλαη παιαηφηεξα ησλ 22 εηψλ.

6 Σα νρήκαηα πνπ, επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηνλ «Πξάζηλν Γαθηχιην» ζα ειέγρνληαη απφ ηα φξγαλα ηεο ηξνραίαο απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ, ε παξαβίαζε ησλ νπνίσλ ζα επηθέξεη ηηο πνηλέο παξάβαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ιακβάλεηαη κε πλεχκα ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ηνπο νπνίνπο θαιεί λα εθαξκφζνπλ θαη πεξηθξνπξήζνπλ ηνλ «Πξάζηλν Γαθηχιην». Σν ΤΠΔΚΑ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε έθδνζε ηνπ «πξάζηλνπ ζήκαηνο» ειεθηξνληθά. Ζ έθδνζε ηνπ βνεζεηηθνχ απηνχ ζήκαηνο ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη νη πνιίηεο φιεο ηεο ρψξαο λα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη άκεζα θαη εχθνια. Οη δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάλ έθδνζεο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ζα νινθιεξσζνχλ ζε έλα κήλα θαη ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο παξαβίαζεο ηνπ «πξάζηλνπ δαθηπιίνπ» ζα γίλεηαη βάζεη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ «πξάζηλνπ νρήκαηνο», ην νπνίν παξακέλεη ην λφκηκν θξηηήξην ειέγρνπ ησλ νξγάλσλ ηεο Σξνραίαο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη απφ 3 επηεκβξίνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη ν «πξάζηλνο δαθηχιηνο» νη θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ ζα είλαη νη ίδηεο κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξαβίαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαθηπιίνπ. Ζ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ.ΠΔΚΑ: Με βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο ε απόδεημε εληνπηόηεηαο ζε δηαγσληζκνύο ΑΔΠ χκθσλα κε ην ππ' αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνζιήςεσλ κε ζεηξά Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ κε ζέκα: Βεβαηψζεηο κνλίκνπ θαηνηθίαο» ην θξηηήξην εληνπηφηεηαο, φπσο απηφ ηζρχεη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 4057/2012 (άξζξν έλαην), ζρεηίδεηαη πιένλ κφλν κε ηελ ιδιότητα του «μόνιμου κάτοικου» θαη απνζπλδέεηαη απφ ηελ ιδιότητα του «δημότη». Πξνθεηκέλνπ ην ελ ιφγσ θξηηήξην λα απνδεηθλχεηαη, ζα πξέπεη ζην εμήο λα ρνξεγείηαη απφ ηνπο δήκνπο βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2006, ΦΔΚ Α ) θαη φρη πηζηνπνηεηηθφ εληνπηφηεηαο, πξφηππν ηνπ νπνίνπ είρε ζηαιεί ζηνπο δήκνπο κε ηελ ππ αξηζκ. 44/ εγθχθιην «Καζηέξσζε εληαίσλ πξνηχπσλ πηζηνπνηεηηθψλ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ».

7 Απνγξαθή Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ πληαμηνύρσλ ΝΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΑΠΟ ΔΧ Βάζεη ηνπ Ν.3863/2010 φινη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΑΣ ππνρξενχληαη λα έρνπλ αξηζκφ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) γηα λα κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ ηηο ζπληάμεηο ηνπο (θχξηα θαη επηθνπξηθή ). Απηνί πνπ πιεξψλνληαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ θακία ελέξγεηα, ν ινγαξηαζκφο ηνπο ζα κεηαηξαπεί ζε IBAN ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη πάλσ ζην απνγξαθηθφ δειηίν πνπ ζα παξαιάβνπλ ηαρπδξνκηθά. Απαξαίηεην φκσο είλαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη είλαη ν ίδηνο ινγαξηαζκφο ΗΒΑΝ κε απηφλ ηνπ βηβιηαξίνπ ζην νπνίν θαηαηίζεηαη ε ζχληαμή ηνπο έσο ηψξα. Απηνί πνπ πιεξψλνληαη ηψξα ζηα ΔΛ.ΣΑ. θαη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ, πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νπσζδήπνηε ζε έλα ππνθαηάζηεκα ησλ ΔΛ.ΣΑ θαη λα θάλνπλ απνγξαθή ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ). Απηνί πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο κέζσ ΔΛ.ΣΑ. ή λα αιιάμνπλ Σξάπεδα πιεξσκήο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε Σξάπεδα απφ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ θαη λα θάλνπλ εθεί απνγξαθή ινγαξηαζκνχ IBAN. Γελ πξέπεη θαλέλαο λα θιείζεη ή λα αιιάμεη ηνλ παιαηό ηνπ ινγαξηαζκό κέρξη λα βεβαησζεί όηη ε ζύληαμή ηνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ θαηλνύξην ινγαξηαζκό ( IBAN ). Γηα λα γίλεη ε απνγξαθή ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο αξεζθείαο ζαο ή ζηα ΔΛ.ΣΑ. πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ην ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΤΝΣΑΞΖ πνπ ζα ζαο έρεη απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά θαη ζα πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαζελφο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΔΝΣΤΠΟ ΟΓΖΓΗΧΝ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή. Αλ δελ έρεηε ην αηνκηθφ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΤΝΣΑΞΖ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Ν.Α.Σ - είηε απηνπξνζψπσο γηα λα ην παξαιάβεηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ - είηε λα απνζηείιεηε κία αίηεζε κέζσ FAX απφ έλα Κ Δ Π κε ηελ δηεχζπλζή ζαο, γηα λα ζαο ην ζηείινπκε ζην ηφπν θαηνηθίαο ζαο. ηνλ θαηάινγν Σξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ, φπσο αλαγξάθνληαη πάλσ ζην απνγξαθηθφ δειηίν ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζχληαμεο, πξνζηίζεηαη θαη ε ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ. ΠΡΟΟΥΖ!!! ΑΝ ΓΔΝ ΚΑΝΔΣΔ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΟΣΑΝ ΘΑ ΞΔΚΗΝΖΔΗ Ζ ΠΛΖΡΧΜΖ ΜΔΧ ΣΟΤ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ Α. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην λέν ηξφπν πιεξσκήο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε:

8 ε φια ηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Παξνρψλ ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιίηε. ηα ηειέθσλα Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: smon.csp φπνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη ην έληππν δειηίν απνγξαθήο κε ππφδεηγκα ζπκπιήξσζήο ηνπ. Γηαλνκή δσξεάλ δειηίσλ ζεάκαηνο από ηνλ ΟΓΑ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 27 Απγνχζηνπ 2012 ε δηαλνκή ησλ δσξεάλ δειηίσλ ζεάκαηνο γηα ηελ θεηηλή ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηα έκκεζα αζθαιηζκέλα κέιε. Ζ δηαλνκή ησλ δειηίσλ ζεάκαηνο ζα γίλεηαη από ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη ζα ζπλερηζηεί έσο όηνπ εμαληιεζνύλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Τπνβνιή ειεθηξνληθνύ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ ππνςεθίσλ πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο παζήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έηνπο 2012 ζε πνζνζηό 5% επηπιένλ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ αλαθνηλψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο παζήζεηο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηύνπ, κεραλνγξαθηθό δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έηνπο 2012, ζε πνζνζηφ 5% επηπιένλ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, από 13 κέρξη θαη 20 επηεκβξίνπ Ζ πιαηθφξκα ζα είλαη πξνζβάζηκε φιν ην 24σξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ

9 Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ απφ νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα ππνβάινπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ θαη λα δειψζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο απνθιεηφκελεο παζήζεηο πνπ έρνπλ νξίζεη νη ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη: Α. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ηελ εθηχπσζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο απνζηέιινπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηα εμήο έγγξαθα (απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηαρπκεηαθνξά courier ζην: 1) Τπνγεγξακκέλν αληίγξαθν κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ 2) Σελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε 3) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζεο 4) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζησζεο ηεο πάζεζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα επηακειή Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ, 5) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζπλππνβάιιεηαη θαη ε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε. Ζ απνζηνιή ζα πξέπεη λα γίλεη Α Π Ο Κ Λ Δ Η Σ Η Κ Α ΚΑΗ Μ Ο Ν Ο κε ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ (COURIER ) ζην: «ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

10 (ΣΜΖΜΑ Α γξ. 0090, κε ηελ έλδεημε: γηα ηελ Δπηηξνπή πγθέληξσζεο θαη Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ κε ζνβαξέο παζήζεηο γηα ην έηνο 2012) Α. Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ , Μαξνχζη Αζήλα, Διιάδα» Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο ε 21 ε επηεκβξίνπ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ κεραλνγξαθηθνχ (21 επηεκβξίνπ) δελ ζα γίλνληαη δεθηά εθπξφζεζκα κεραλνγξαθηθά δειηία, θαζψο θιεηδψλεη ην ζχζηεκα. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε κε ην ειεθηξνληθφ αξρείν, νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη ζηελ - ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη- γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα αλαδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα εηζαγσγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, κφιηο αλαθνηλσζνχλ. Β. Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ νη ίδηνη ή ν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή Σκήκαηνο επηηπρίαο ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, ε νπνία θαη ζα πξνβεί ζηνλ ηειηθφ έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, είηε θαηά ηνλ έιεγρν, είηε κεηά ηελ εγγξαθή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή θαηεγνξία, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο ζρνιήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα δχν (2) επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε φια ηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο. ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο εγγξαθήο ιφγσ απνθιεηφκελεο πάζεζεο ν ππνςήθηνο εηζάγεηαη ζε επφκελε ζρνιή πξνηίκεζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη βαζκφ απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ θαηά πεξίπησζε ίζν ή κεγαιχηεξν κε απηφ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη φηη ε πάζεζή ηνπ, ηνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζ απηφ». Τπελζπκίδεηαη ηέινο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν.3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 η.α /2011), νη κεηεγγξαθέο δελ ηζρχνπλ.

11 Σν ζρεηηθφ δειηίν ηχπν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηνηφπν: 5.html Ζκεξνκελίεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία (Αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ππελζπκίδεηαη φηη ε πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία (Αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α, ζα δηεμαρζνχλ απφ ηε Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2012 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ Ο ηφπνο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα ηκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α) ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο απφ ηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, φπνπ θαη ε έδξα ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ πνπ εμεηάδνληαη. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο επηηξνπέο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε: 1. Σν δειηίν εμεηαδνκέλνπ 2. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην 3. 2 κηθξέο θσηνγξαθίεο 4. Αθηηλνγξαθία ζψξαθα, θαξδηνγξάθεκα θαη βεβαίσζε νπηηθήο νμχηεηαο απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηαηξφ ηνπ δεκνζίνπ, ή ηδηψηε ηαηξφ εθφζνλ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ηαηξφο ηνπ δεκνζίνπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Ζ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα:

12 Πξόγξακκα Δηδηθώλ Μαζεκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ 2012 Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ αλαθνηλψλεηαη ην πξφγξακκα ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ησλ ηέθλσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ ηέθλσλ Διιήλσλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ν ρξφλνο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ). Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζηελ ΑΘΖΝΑ θαη ζηε ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εμεηάζεσλ πνπ έρεη σο εμήο: Α ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Αγγιηθά ΣΡΗΣΖ Γεξκαληθά - Διεχζεξν ρέδην ΣΔΣΑΡΣΖ Γξακκηθφ ρέδην- Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ ΠΔΜΠΣΖ Ηζπαληθά-Αξκνλία ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γαιιηθά Χο ψξα έλαξμεο εμέηαζεο νξίδεηαη γηα φια ηα καζήκαηα ε κ.κ εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπ Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Γξακκηθνχ ρεδίνπ γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ψξα έλαξμεο ε κ.κ. Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) ώξεο, εθηφο ησλ καζεκάησλ: ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ θαη ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ γηα ηα νπνία νξίδεηαη ζε έμη (6) ώξεο θαη ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ είθνζη (20) ιεπηά πεξίπνπ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο ζα γίλεηαη 30 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Β ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΦΑΑ

13 Ο ρξφλνο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) νξίδεηαη απφ 10/9 κέρξη 14/9/2012 θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ. Οη ππνςήθηνη ζα δειψζνπλ ηηο εκέξεο ζπκκεηνρήο ζηηο Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο ζηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, φπνπ θαη ε έδξα ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ πνπ εμεηάδνληαη ζηα ινηπά καζήκαηα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθά καζήκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη. Γ ΔΞΔΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Οη ππνςήθηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εμεηάδνληαη, εθφζνλ έρνπλ απνζηείιεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφγξακκα, ηηο ίδηεο ψξεο θαη ζηα ίδηα καζήκαηα απφ επηηξνπή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην Βαζκνινγηθφ Κέληξν, 6 ν ΔΠΑΛ Αζελώλ (Νέζηνπ 4, Ακπειφθεπνη, ηει , ). Γ ΣΟΠΟ ΔΞΔΣΑΖ Οη εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ζα δηελεξγεζνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζχκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Δηδηθά γηα ην κάζεκα ηεο Αξκνλίαο νη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην εμεηαζηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο. Δηδηθά επίζεο, γηα ην κάζεκα ηνπ Διέγρνπ Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ νη εμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνχλ ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, νδφο Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζηα άιια εηδηθά καζήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα παξαθάησ εμεηαζηηθά θέληξα: 1) ηελ Αζήλα, ζην Πξφηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην θαη Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο (Μνπζψλ θαη Παπαδηακάληε, Π. Φπρηθφ, ηει θαη ), θαη 2) ηε Θεζζαινλίθε, ζην 6 ν Δζπεξηλό ΔΠΑΛ, Θεζζαινλίθεο (Παπαλαζηαζίνπ 13, Θεζζαινλίθε, ηει.: ).

14 Δ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 1)Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ. 2)Γηα ηελ εμέηαζε ζην Γξακκηθό ρέδην νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πηλαθίδα ζρεδίαζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,50 Υ 0,70κ. θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζρεδίαζε κνιχβηα, φξγαλα θαη πιηθά, δειαδή ραξηί πξφρεηξν ζρεδίαζεο, φξγαλα γηα ζρεδίαζε κε ζηληθή κειάλε γηα δηαθνξεηηθά πάρε γξακκψλ, ηαπ ή παξαιιεινγξάθν, ηξίγσλα ζρεδίαζεο, θνηλφ ππνδεθάκεηξν θαη ηα ινηπά αλαγθαία κέζα ζρεδίαζεο (δηαβήηε, θακππιφγξακκν, κνιχβη, γνκνιάζηηρα, μχζηξα θ.ιπ.). Απαγνξεχεηαη, φκσο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο, δειαδή εηδηθά εθηππσηηθά κεραλήκαηα γξαθήο θαη ζρεδίαζεο γξακκάησλ, δειαηίλεο ή κεηαιιηθά ζηνηρεία ηππνπνηεκέλσλ γξακκάησλ, απηνθφιιεηα (ξάζηεξ, ιεηξαζέη θ.ιπ.) γξακκάησλ ή γξακκνζθηάζεσλ, κεραληθνχο ζρεδηαζηηθνχο βξαρίνλεο γηα ηε ζρεδίαζε γξακκψλ ζε δηάθνξεο θιίζεηο, αξζξσηά ηξίγσλα κεηαβαιιφκελσλ γσληψλ, αξζξσηνχο παξάιιεινπο θαλφλεο, θιηκαθφκεηξα (ππνδεθάκεηξα ζε δηάθνξεο θιίκαθεο, έλα: είθνζη, έλα: πελήληα θ.ιπ.), ππνινγηζηηθέο κεραλέο (θνκπηνχηεξο). Γηα ηελ εμέηαζε ζην Διεύζεξν xέδην νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πηλαθίδα ζρεδίαζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,50 Υ 0,70κ θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζρεδίαζε πιηθά. Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε κνιχβηα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο, εθηφο απφ ηελ πηλαθίδα, κνιχβηα καιαθά θαη ζθιεξά, γνκνιάζηηρα, μχζηξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε βειφλαο κεηξήκαηνο θαη λήκαηνο ζηάζκεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπξέη. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηνηφπν: Δλεκεξσηηθή παξνπζίαζε γηα ηα Μεηαπηπρηαθά ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο

15 Σελ Πέκπηε 6 επηεκβξίνπ 2012, ζηηο 5 ην απφγεπκα, ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε (info session). Όζνη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ 2012 ή, λσξίηεξα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζα ιάβνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξψην βήκα πξνο ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απφ ην πξψην δεκφζην αγγιφθσλν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο. Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, παξέρεη 10 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θχξνπο θαη πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο λνκηθήο θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο ελεκέξσζεο, ζα μελαγεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ζα έξζνπλ ζε επαθή κε θνηηεηέο, αθαδεκατθνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θηίξην Α ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ θαη ζα αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αίηεζεο θαη ζην πξφγξακκα ππνηξνθηψλ. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην ή ζηα ηειέθσλα , - 520, -528 ή κε ζην Σαπηφηεηα Tν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (www.ihu.edu.gr) ηδξχζεθε ην 2005 (Νφκνο 3391) θαη απνηειεί ην πξψην δεκφζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην, πνπ πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απνθιεηζηηθά ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ρνιέο: ε ρνιή Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα εμήο κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, ε ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ πξνζθέξεη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy θαη ε ρνιή Δπηζηεκψλ Σερλνινγίαο πνπ πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα :

16 Οδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηα δεκόζηα ΗΔΚ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε αλαθνίλσζε ηνπ ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ επηινγήο γηα ηηο λέεο εηδηθφηεηεο ησλ Γεκνζίσλ ΗΔΚ γηα ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2012, μεθηλά από Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ 2012 θαη ιήγεη ηελ Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο: - Σελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην. - Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Γπκλαζίνπ. εκεηώλεηαη όηη: - Οη ηξίηεθλνη ή πνιχηεθλνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. - Οη αιινδαπνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα παξακνλήο θαη αλ δελ έρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν απφ ζρνιείν ηεο ρψξαο καο, πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο. - Γηα εηδηθφηεηεο Γπκλαζίνπ απαηηείηαη θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ - Γηα εηδηθφηεηεο Δληαίνπ Λπθείνπ (ΔΛ) απαηηείηαη θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή Απνιπηεξίνπ-Πηπρίνπ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΣΔΔ (Β θχθινπ), ΣΔΛ ή ΔΠΛ. - Γηα εηδηθφηεηεο Γ εμακήλνπ (ΣΔΔ) απαηηείηαη ππνβνιή Πηπρίνπ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΣΔΔ (Β θχθινπ), ΣΔΛ ή ΔΠΛ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη αληηζηνηρία ηεο δεηνχκελεο εηδηθφηεηαο κε ηελ εηδηθφηεηα απνθνίηεζήο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη ζην πιεζηέζηεξν Γεκφζην ΗΔΚ. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε: Νέεο εηδηθόηεηεο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ζηα ΗΔΚ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε εγθχθιην ηνπ αλαθνίλσζε ηηο λέεο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ θαηά ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν έηνπο θαηάξηηζεο

17 Οη Αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηηδνκέλσλ ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηε Γεπηέξα Ζ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ λέσλ επηηπρφλησλ απφ ηνπο επηιαρφληεο θαηαξηηδνκέλνπο ζα γίλεη ηελ Πέκπηε θαη νη εγγξαθέο ηνπο ζα γίλνπλ ηελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΦΘΗΝΟΠΧΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2012 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΗΔΚ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ, ΓΖΜΖΣΡΑ & ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟΤ 16, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 68100, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ, ΒΗΠΔ ΓΡΑΜΑ, ΓΡΑΜΑ 66100, ΣΖΛ: ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΜΟΤ 2, ΚΑΒΑΛΑ 65201, ΣΖΛ: ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 6. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ, ΣΔΡΜΑ ΗΜΑΝΟΓΛΟΤ, ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ, ΝΔΑΠΟΛΖ ΞΑΝΘΖ, ΞΑΝΘΖ 67100, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (G.I.S.) 2. ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΗΔΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ, ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 35 & ΔΡΔΥΘΔΗΧΝ 2, ΑΘΖΝΑ 13561, ΣΖΛ: ΔΛ ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ

18 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ INTRANET INTERNET ΗΔΚ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ & ΠΑΠΑΓΟΤ 23, ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 17343, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (VIDEO GAMES) 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ IΣΟΣΟΥΧΡΧΝ (WEB ΗΔΚ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ, ΑΓΗΑ ΧΣΖΡΑ, ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ 14565, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 3. ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 4. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 5. ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΧ, ΜΗΝΧΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 1 ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΗΓΑΛΔΧ 12241, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΧΝ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΗΔΚ ΑΗΓΗΝΑ, ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ (ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΑΛ), ΑΗΓΗΝΑ 18010, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΗΔΚ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ, ΠΔΛΗΚΑ 7 & ΚΤΡΗΛΛΟΤ, ΑΘΖΝΑ 15122, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΑΥΑΡΝΧΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ & ΜΔΣΟΒΟΤ, ΑΘΖΝΑ 13671, ΣΖΛ: ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 4. ΣΔΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΗΔΚ ΒΑΡΖ, ΜΟΤΣΟΤΖ 2, ΒΑΡΖ 16672, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 2. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ

19 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ - ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ, ΠΑΧΒ 8, ΑΘΖΝΑ 11146, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ ΚΟΜΖΜΑΣΟ ΗΔΚ ΓΛΤΦΑΓΑ, ΑΓΑΜΔΜΝΧΝΟ ΚΑΗ ΗΛΗΟΤ 17, ΓΛΤΦΑΓΑ 16674, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 2. ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 3. ΔΛ ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET ΗΔΚ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 521 & ΔΘΝ. ΜΑΚΑΡΗΟΤ, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 16341, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ (MULTIMEDIA) ΗΔΚ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ, ΜΤΣΡΑ 23 & ΈΛΛΖ, ΚΔΡΑΣΗΝΗ 18757, ΣΖΛ: ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ 4. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 5. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ, ΠΑΣΡΧΝ 11-13, ΚΖΦΗΗΑ 14564, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 2. ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 3. ΔΛ ΖΥΟΛΖΠΣΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΗΔΚ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ, ΟΛΧΜΟΤ 2-4, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 18122, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 36, ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 19003, ΣΖΛ: ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

20 2. ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 3. ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΗΔΚ ΜΔΓΑΡΧΝ, ΜΟΤΔΗΟΤ 1, ΜΔΓΑΡΑ 19100, ΣΖΛ: ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 2. ΔΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 4. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ ΗΔΚ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ, ΚΟΡΗΝΘΟΤ & ΥΔΗΡΧΝΟ, ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 14452, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 5. ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΗΔΚ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ, ΓΔΜΗΡΓΔΗΟΤ 126, ΑΘΖΝΑ 14233, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET ΗΔΚ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, ΜΖΓΔΗΑ & ΚΤΠΡΟΤ 21, ΑΘΖΝΑ 17122, ΣΖΛ: ΔΛ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ 2. ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 3. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 4. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 5. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 6. ΔΛ ΣΔΗΡΔΗΑ-ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ ΥΔΗΡΗΣΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΔΚ ΝΗΚΑΗΑ, ΚΗΝΗΚΗΟΤ 16 & ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ, ΝΗΚΑΗΑ 18450, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ, ΠΔΗΡΑΗΧ 95, ΠΔΗΡΑΗΑ 18541, ΣΖΛ: ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 2. ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (MARKETING)

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα