Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ"

Transcript

1 Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηηο ζέζεηο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Η.Δ.Κ. ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, γηα ην έηνο θαηάξηηζεο Ο ΟΑΔΓ θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθψο (ζπζηεκέλα) ή κε courier ηηο αηηήζεηο, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε ζέζε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηα παξαθάησ ΗΔΚ ηνπ Οξγαληζκνχ: 1. ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΧ (Πιαπνχηα 11 - Σ.Κ , Αηγάιεσ, ηει , ) 2. ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ (Λεσθφξνο Γαιαηζίνπ 19, Σ.Κ Αζήλα, ηει , ) 3. ΗΔΚ ΔΛΔΤΗΝΑ (Παιαηά Δζληθή νδφο Αζελψλ-Θεβψλ Σ.Κ Μάλδξα Αηηηθήο, ηει , ) 4. ΗΔΚ Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (Πεχθσλ Ζξάθιεην, ηει: , ) 5. ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ (Γσδεθαλήζνπ 6-12 Σ.Κ Άιηκνο, ηει , ) 6. ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ (Λεσθ. Σαηνΐνπ 125 & Γ. Λχξα 140- Σ.Κ Κεθηζηά, ηει , ) 7. ΗΔΚ ΜΟΥΑΣΟΤ (Θεζζαινλίθεο 47 Σ.Κ Μνζράην, ηει ) 8. ΗΔΚ ΡΔΝΣΖ (Πέηξνπ Ράιιε 83 θαη Κεθηζνχ Σ.Κ Αγ. Η. Ρέληεο, ηει , ) 9. ΗΔΚ ΡΟΓΟΤ (Θ.νθνχιε 93/ Σ.Κ , Ρφδνο. ηει.: ). 10. ΗΔΚ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Λαγθαδά , Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει ) 11. ΗΔΚ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ (Θεζζαινλίθεο 73, Σ.Κ Θεζζαινλίθε, ηει ) 12. ΗΔΚ ΒΔΡΟΗΑ (Πεξ. Αζσκάησλ πξνο Ννζνθνκείν Βέξνηαο- Σ.Κ Βέξνηα, ηει , ) 13. ΗΔΚ ΚΟΕΑΝΖ (11ν ΥΗΛ. Κνδάλεο Λάξηζαο - Σ.Κ Κνδάλε, ηει , ) 14. ΗΔΚ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ (Πεξηνρή Κνπξή -Σ.Κ Πηνιεκαΐδα, ηει , ) 15. ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ ( Πεξηγηάιη 2 Καβάιαο - Σ.Κ Καβάια. ηει ) 16. ΗΔΚ ΔΡΡΧΝ ( 6ν ρηι. Δζληθήο νδνχ εξξψλ Θεζ/λίθεο, Λεπθψλαο, Σ.Κ , ηει , ) 17. ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ ( 7ν ρηι. νδνχ Γξάκαο-Νεπξνθνπίνπ - Σ.Κ Γξάκα, ηει ) 18. ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ (Υίιηα Γέλδξα -Σ.Κ Κνκνηελή, ηει )

2 19. ΗΔΚ ΟΡΔΣΗΑΓΑ (Κσλ/πφιεσο 62, Σ.Κ Οξεζηηάδα, ηει ) 20. ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ (Λαραλφθεπσλ 2 - Σ.Κ Ξάλζε, ηει , ) 21. ΗΔΚ ΒΟΛΟΤ (Αζελψλ 64 - Σ.Κ Βφινο, ηει ) 22. ΗΔΚ ΚΑΡΓΗΣΑ ( Σξηθάισλ Σ.Κ Καξδίηζα, ηει ) 23. ΗΔΚ ΛΑΡΗΑ (Δξκνγέλνπο 10 - Σ.Κ Λάξηζα, ηει ) 24. ΗΔΚ ΛΑΜΗΑ (Μεγάιε Βξχζε - Σ.Κ Λακία, ηει ) 25. ΗΔΚ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ( 3ν ρηι. εζλ. Οδνχ Ησαλλίλσλ Αζελψλ -Σ.Κ Ησάλληλα, ηει ) 26. ΗΔΚ ΑΓΡΗΝΗΟΤ (Δζληθή νδφο Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο, Αγξίλην, ηει.: , ) 27. ΗΔΚ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ( 4ν ρηι. Λεσθ. Άξγνπο-Ναππιίνπ - Σ.Κ , Σχξηλζα Αξγνιίδαο, ηει ) 28. ΗΔΚ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (Δζλ. νδφο Καιακάηαο-Αζήλαο Αζπξφρσκα Καιακάηαο, ηει.: , ) 29. ΗΔΚ ΠΑΣΡΑ ( Παλεπηζηεκίνπ 21 - Σ.Κ Ρίν, ηει , ) 30. ΗΔΚ ΠΤΡΓΟΤ (4ν ρηι. Λεσθ. Πχξγνπ-Παηξψλ, Σ.Κ Πχξγνο, ηει ) 31. ΗΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ (Υξπζηνκηράιε Ξπινχξε 64 - Σ.Κ Ζξάθιεην, ηει ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ Πίλαθεο Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ην έηνο θαηάξηηζεο Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππ αξηζκ. 6619/381(ΦΔΚ 696/Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε, πνπ είλαη έληππε θαη ρνξεγείηαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ ή κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηε δηεχζπλζε νη ππνςήθηνη ππνβάινπλ επίζεο: -Φσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο, επηθπξσκέλε απφ αξκφδηα αξρή - Αληίγξαθν ή λφκηκα επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Βαζηθνχ Σίηινπ πνπδψλ. ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη επαθξηβψο ε εηδηθφηεηα, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ έρεη εθδνζεί απφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη : α) Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη β) Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ αξκφδην θνξέα (ΓΟΑΣΑΠ, ΗΣΔ, ΟΔΔΚ θιπ). - Σίηινη Αλαγλσξηζκέλσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. - Βεβαηψζεηο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο - Βεβαηψζεηο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο - Φσηνηππία θάξηαο αλεξγίαο ή δειηίνπ αλεξγίαο (επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) φζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ είλαη άλεξγνη ρσξίο δηδαθηηθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δηδάζθνπλ εξγαζηεξηαθά καζήκαηα.

3 - Βεβαίσζε ή άιιν επίζεκν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΟY) φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθά γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 1. Φσηνηππίεο εθθαζαξηζηηθψλ θνξνινγηθήο δήισζεο ή ησλ εληχπσλ Δ1 θαη Δ3 ησλ αληίζηνηρσλ Οηθνλνκηθψλ Δηψλ, ηα νπνία ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη σο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία. 2. Έλαξμε επαγγέικαηνο ή επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γ.Ο.Τ. Δάλ ν ππνςήθηνο είλαη πηπρηνχρνο αιινδαπήο νθείιεη επίζεο λα ππνβάιεη απνιπηήξην Διιεληθνχ ζρνιείνπ ή ζρεηηθή βεβαίσζε γλψζεο Διιεληθήο γιψζζαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1566/85. Οη ππνςήθηνπ ηνπ θιάδνπ ΣΔ-Μνπζηθήο, πξέπεη λα θαηαζέηνπλ εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη Απνιπηήξην Λπθείνπ. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ θιάδσλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ ζηηο νπνίεο απαηηείηαη βηβιηάξην πγείαο απφ Ννκαξρία (ζε ηζρχ) φπσο : (ΠΔ18-Σερλνιφγνη Σξνθίκσλ-Γηαηξνθήο, ΠΔ18-Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ΠΔ-Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ, ΠΔ18-Βξεθνλεπηνθφκνη, ΣΔ-Βνεζνί Παηδνθφκνη- Βξεθνθφκνη, ΠΔ-ΣΔ-ΓΔ- Αηζζεηηθνί, ΣΔ-ΓΔ-Κνκκσηέο, ΣΔ-ΓΔ-Μάγεηξνη, ΣΔ-ΓΔ-Αξηνπνηνί θαη ΣΔ-ΓΔ-Εαραξνπιάζηεο), είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε λφκηκα επηθπξσκέλνπ θσηναληίγξαθνπ ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, εθφζνλ επηιεγνχλ. Οη ππνςήθηνη σξνκίζζηνη πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαηά ην έηνο θαηάξηηζεο θαη κνξηνδνηήζεθαλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά πξνυπεξεζίαο (δηδαθηηθή θαη επαγγεικαηηθή) πνπ βεβαηψλνπλ ηελ πξνυπεξεζία θαη ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ απφ 01/09/2011 έσο 01/09/2012 θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, εθφζνλ θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζην ίδην ΗΔΚ κε ην πξνεγνχκελν έηνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε θαηαζέηνπλ εμ αξρήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο.πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ θαη ζπγθεθξηκέλα: Δγθύθιηνο ΟΑΔΓ γηα ην νηθνγελεηαθό επίδνκα έηνπο 2012 Με ηελ ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ: Β125823/ εγθύθιην ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιηζεο (Α6) γλσζηνπνηείηαη ε ππ αξηζκ. 2010/31/ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ νξίδεηαη φηη: εκεξνκελία έλαξμεο θαηαβνιήο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ είλαη: 1) ε 25 ε Ηνπιίνπ 2012 γηα δηθαηνχρνπο κε ηξία παηδηά θαη άλσ 2) ε 3 ε επηεκβξίνπ 2012 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κε δύν παηδηά 3) ε 1 ε Οθησβξίνπ 2012 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κε έλα παηδί

4 Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά δηθαηνχρσλ νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο πνπ θαηαηίζεληαη κέζσ εξγνδφηε, ΚΔΠ ή ηαρπδξνκείνπ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο, αλεμάξηεηα απφ ησλ αξηζκφ παηδηψλ. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηνί θξίλνπλ, δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ δηθαηνινγεηηθά απφ δηθαηνχρνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ παηδηψλ, ζε ρξνληθή πεξίνδν εθηφο ηεο νξηζζείζαο. Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο αίηεζεο νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο έηνπο 2012 νξίδεηαη ε (ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδεηαη ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ ην κε αξηζκ. πξση. Β126860/ γελ. έγγξαθν ηεογ/λζεο Αζθάιηζεο κε ζέκα: «Απφξξηςε αηηήζεσλ Οηθνγελεηαθνχ Δπηδφκαηνο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε ηνπ νηθνγελεηαθνχ επηδφκαηνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50 εκεξώλ εξγαζίαο θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο επηδφηεζεο εκεξνινγηαθφ έηνο, ή ηνπιάρηζηνλ δίκελε ηαθηηθή επηδόηεζε ιόγσ αλεξγίαο ή ηνπιάρηζηνλ δίκελε ζπλερήο αληθαλόηεηα γηα εξγαζία ε, ηέινο, ηνπιάρηζηνλ δίκελε απνρή από ηελ εξγαζία ιόγσ άδεηαο θπνθνξίαο ινρείαο. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη σο πιαζκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρξφλνο ρνξεγεζείζαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ Δηδηθήο Παξνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο, δηφηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. Σα παηδηά γηα ηα νπνία θαηαβάιιεηαη επίδνκα, πξέπεη: α) λα έρνπλ ειηθία κέρξη 18 εηψλ ή κέρξη 22 εηψλ αλ ζπνπδάδνπλ β) αλ είλαη αλίθαλα γηα εξγαζία, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αληθαλφηεηα γ) λα είλαη άγακα δ) λα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ γηα πιεξνθνξίεο ζην θείκελν ηεο ελ ιφγσ εγθπθιίνπ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζην Πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε ΑΓΑ: ΑΓΑ: Β41Γ4691Χ2-0Β5. Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε επί ζρεδίνπ λόκνπ κε ζέκα «Δλεξγεηαθή απόδνζε θηηξίσλ» ε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ην ρέδην Νφκνπ γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ», κε ηνλ νπνίν ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ αλαδηαηππσκέλε Οδεγία «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ» (2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ). Ζ θαηάζεζε ησλ δηθψλ απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο απφ

5 ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζα ιεθζνχλ ππφςε, κεηά απφ ζρεηηθή επεμεξγαζία απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζην ηειηθφ ρέδην Νφκνπ πνπ ζα θαηαηεζεί γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή. Γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε νη ελδηαθεξφκελνη αλαηξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα: Ζ δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ζα νινθιεξσζεί ζηηο 14 επηεκβξίνπ Σίζεηαη ζε εθαξκνγή από ηηο 3 επηεκβξίνπ ν πξάζηλνο δαθηύιηνο : Απφ ηελ Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή o πξάζηλνο δαθηχιηνο (ΚΤΑ 16229, ΦΔΚ 1467 ηεο ) ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, πνπ ηξνπνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ δαθηπιίνπ κε θχξηα παξέκβαζε ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ησλ παιαηψλ θνξηεγψλ θαη ιεσθνξείσλ ζηελ Αζήλα, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ πξνεγήζεθε ζπλελλφεζε ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηα νπνία εμέθξαζαλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπο. Αλαιπηηθά, ηα βαζηθά κέηξα πνπ πινπνηνχληαη είλαη ηα αθφινπζα : Ηζρχεη θαλνληθά ρσξίο θακία αιιαγή ε εθ πεξηηξνπήο είζνδνο ησλ ΗΥ νρεκάησλ ζην κηθξφ δαθηχιην (κε ην ζχζηεκα «κνλψλ δπγψλ»). Δπί πιένλ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ζην κηθξό δαθηύιην ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ΗΥ απηνθηλήησλ θαη ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ θάησ ησλ 2,2 ηφλσλ, εθφζνλ είλαη ηερλνινγίαο Euro 5 ή κεηαγελέζηεξεο είηε είλαη απιά είηε πβξηδηθά- θαη εθφζνλ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ιηγφηεξν απφ 140g/km. Δηδηθά γηα ηα πβξηδηθά θαη γηα ηα νρήκαηα αεξίνπ θαπζίκνπ εθ θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία θαη απηψλ πνπ είλαη ηερλνινγίαο Euro 4, εθφζνλ εθπέκπνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ιηγφηεξν απφ 140g/km. Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζην κεγάιν δαθηύιην ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ θνξηεγώλ άλσ ησλ 2,2 ηόλσλ, πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα πξηλ από ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ελόο έηνπο (απφ ) ε πξναλαθεξζείζα απαγφξεπζε εθαξκφδεηαη γηα ηα αλσηέξσ νρήκαηα πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ 1/1/1984. ηελ απαγφξεπζε απηή δελ πεξηιακβάλνληαη ε Νέα Δζληθή Οδφο Αζελψλ Λακίαο, ε Λεσθφξνο Κεθηζνχ θαη ε Λεσθφξνο Αζελψλ, απφ ηελ Λεσθφξν Κεθηζνχ θαη δπηηθφηεξα. Ζ εκεξνκελία ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 1990 πξνζαπμάλεηαη απηφκαηα θαηά έλα έηνο, θάζε λέν εκεξνινγηαθφ έηνο, έηζη ψζηε θάζε θνξά λα απαγνξεχνληαη ηα νρήκαηα πνπ είλαη παιαηφηεξα ησλ 22 εηψλ.

6 Σα νρήκαηα πνπ, επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζηνλ «Πξάζηλν Γαθηχιην» ζα ειέγρνληαη απφ ηα φξγαλα ηεο ηξνραίαο απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα φξηα εθπνκπψλ ξχπσλ, ε παξαβίαζε ησλ νπνίσλ ζα επηθέξεη ηηο πνηλέο παξάβαζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ ιακβάλεηαη κε πλεχκα ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ηνπο νπνίνπο θαιεί λα εθαξκφζνπλ θαη πεξηθξνπξήζνπλ ηνλ «Πξάζηλν Γαθηχιην». Σν ΤΠΔΚΑ βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε έθδνζε ηνπ «πξάζηλνπ ζήκαηνο» ειεθηξνληθά. Ζ έθδνζε ηνπ βνεζεηηθνχ απηνχ ζήκαηνο ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη νη πνιίηεο φιεο ηεο ρψξαο λα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη άκεζα θαη εχθνια. Οη δηαδηθαζίεο ηεο δσξεάλ έθδνζεο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ζα νινθιεξσζνχλ ζε έλα κήλα θαη ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο παξαβίαζεο ηνπ «πξάζηλνπ δαθηπιίνπ» ζα γίλεηαη βάζεη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ «πξάζηλνπ νρήκαηνο», ην νπνίν παξακέλεη ην λφκηκν θξηηήξην ειέγρνπ ησλ νξγάλσλ ηεο Σξνραίαο. εκεηψλεηαη πάλησο φηη απφ 3 επηεκβξίνπ πνπ ζα εθαξκφδεηαη ν «πξάζηλνο δαθηχιηνο» νη θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ ζα είλαη νη ίδηεο κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξαβίαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δαθηπιίνπ. Ζ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ.ΠΔΚΑ: Με βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο ε απόδεημε εληνπηόηεηαο ζε δηαγσληζκνύο ΑΔΠ χκθσλα κε ην ππ' αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνζιήςεσλ κε ζεηξά Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ κε ζέκα: Βεβαηψζεηο κνλίκνπ θαηνηθίαο» ην θξηηήξην εληνπηφηεηαο, φπσο απηφ ηζρχεη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 4057/2012 (άξζξν έλαην), ζρεηίδεηαη πιένλ κφλν κε ηελ ιδιότητα του «μόνιμου κάτοικου» θαη απνζπλδέεηαη απφ ηελ ιδιότητα του «δημότη». Πξνθεηκέλνπ ην ελ ιφγσ θξηηήξην λα απνδεηθλχεηαη, ζα πξέπεη ζην εμήο λα ρνξεγείηαη απφ ηνπο δήκνπο βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2006, ΦΔΚ Α ) θαη φρη πηζηνπνηεηηθφ εληνπηφηεηαο, πξφηππν ηνπ νπνίνπ είρε ζηαιεί ζηνπο δήκνπο κε ηελ ππ αξηζκ. 44/ εγθχθιην «Καζηέξσζε εληαίσλ πξνηχπσλ πηζηνπνηεηηθψλ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ».

7 Απνγξαθή Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ πληαμηνύρσλ ΝΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ΑΠΟ ΔΧ Βάζεη ηνπ Ν.3863/2010 φινη νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΝΑΣ ππνρξενχληαη λα έρνπλ αξηζκφ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ) γηα λα κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ ηηο ζπληάμεηο ηνπο (θχξηα θαη επηθνπξηθή ). Απηνί πνπ πιεξψλνληαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη δελ ζέινπλ λα αιιάμνπλ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ θακία ελέξγεηα, ν ινγαξηαζκφο ηνπο ζα κεηαηξαπεί ζε IBAN ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη πάλσ ζην απνγξαθηθφ δειηίν πνπ ζα παξαιάβνπλ ηαρπδξνκηθά. Απαξαίηεην φκσο είλαη λα επηβεβαηψζνπλ φηη είλαη ν ίδηνο ινγαξηαζκφο ΗΒΑΝ κε απηφλ ηνπ βηβιηαξίνπ ζην νπνίν θαηαηίζεηαη ε ζχληαμή ηνπο έσο ηψξα. Απηνί πνπ πιεξψλνληαη ηψξα ζηα ΔΛ.ΣΑ. θαη ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ, πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νπσζδήπνηε ζε έλα ππνθαηάζηεκα ησλ ΔΛ.ΣΑ θαη λα θάλνπλ απνγξαθή ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ). Απηνί πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο κέζσ ΔΛ.ΣΑ. ή λα αιιάμνπλ Σξάπεδα πιεξσκήο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε Σξάπεδα απφ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ θαη λα θάλνπλ εθεί απνγξαθή ινγαξηαζκνχ IBAN. Γελ πξέπεη θαλέλαο λα θιείζεη ή λα αιιάμεη ηνλ παιαηό ηνπ ινγαξηαζκό κέρξη λα βεβαησζεί όηη ε ζύληαμή ηνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ θαηλνύξην ινγαξηαζκό ( IBAN ). Γηα λα γίλεη ε απνγξαθή ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο αξεζθείαο ζαο ή ζηα ΔΛ.ΣΑ. πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ην ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΤΝΣΑΞΖ πνπ ζα ζαο έρεη απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά θαη ζα πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαζελφο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΔΝΣΤΠΟ ΟΓΖΓΗΧΝ πνπ ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή. Αλ δελ έρεηε ην αηνκηθφ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΤΝΣΑΞΖ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Ν.Α.Σ - είηε απηνπξνζψπσο γηα λα ην παξαιάβεηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ - είηε λα απνζηείιεηε κία αίηεζε κέζσ FAX απφ έλα Κ Δ Π κε ηελ δηεχζπλζή ζαο, γηα λα ζαο ην ζηείινπκε ζην ηφπν θαηνηθίαο ζαο. ηνλ θαηάινγν Σξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ, φπσο αλαγξάθνληαη πάλσ ζην απνγξαθηθφ δειηίν ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζχληαμεο, πξνζηίζεηαη θαη ε ΤΝ/ΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ. ΠΡΟΟΥΖ!!! ΑΝ ΓΔΝ ΚΑΝΔΣΔ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΟΣΑΝ ΘΑ ΞΔΚΗΝΖΔΗ Ζ ΠΛΖΡΧΜΖ ΜΔΧ ΣΟΤ ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ Α. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην λέν ηξφπν πιεξσκήο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απνγξαθήο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε:

8 ε φια ηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Παξνρψλ ηνπ Ν.Α.Σ. θαη ζην Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιίηε. ηα ηειέθσλα Ζ αλσηέξσ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα: smon.csp φπνπ θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη ην έληππν δειηίν απνγξαθήο κε ππφδεηγκα ζπκπιήξσζήο ηνπ. Γηαλνκή δσξεάλ δειηίσλ ζεάκαηνο από ηνλ ΟΓΑ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 27 Απγνχζηνπ 2012 ε δηαλνκή ησλ δσξεάλ δειηίσλ ζεάκαηνο γηα ηελ θεηηλή ζεξηλή θαη ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη ζηα έκκεζα αζθαιηζκέλα κέιε. Ζ δηαλνκή ησλ δειηίσλ ζεάκαηνο ζα γίλεηαη από ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη ζα ζπλερηζηεί έσο όηνπ εμαληιεζνύλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Τπνβνιή ειεθηξνληθνύ κεραλνγξαθηθνύ δειηίνπ ππνςεθίσλ πνπ πάζρνπλ από ζνβαξέο παζήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έηνπο 2012 ζε πνζνζηό 5% επηπιένλ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ αλαθνηλψλεηαη φηη, νη ππνςήθηνη πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο παζήζεηο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηύνπ, κεραλνγξαθηθό δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έηνπο 2012, ζε πνζνζηφ 5% επηπιένλ ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, από 13 κέρξη θαη 20 επηεκβξίνπ Ζ πιαηθφξκα ζα είλαη πξνζβάζηκε φιν ην 24σξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ

9 Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ απφ νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, λα ππνβάινπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ζρνιψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ θαη λα δειψζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ εθαξκνγή ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά θαη λα αθνινπζήζνπλ πηζηά ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηηο απνθιεηφκελεο παζήζεηο πνπ έρνπλ νξίζεη νη ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη: Α. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ηελ εθηχπσζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο απνζηέιινπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηα εμήο έγγξαθα (απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηαρπκεηαθνξά courier ζην: 1) Τπνγεγξακκέλν αληίγξαθν κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ 2) Σελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε 3) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ απφιπζεο 4) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζησζεο ηεο πάζεζεο, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα επηακειή Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ, 5) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζπλππνβάιιεηαη θαη ε πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε. Ζ απνζηνιή ζα πξέπεη λα γίλεη Α Π Ο Κ Λ Δ Η Σ Η Κ Α ΚΑΗ Μ Ο Ν Ο κε ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ (COURIER ) ζην: «ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

10 (ΣΜΖΜΑ Α γξ. 0090, κε ηελ έλδεημε: γηα ηελ Δπηηξνπή πγθέληξσζεο θαη Διέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ κε ζνβαξέο παζήζεηο γηα ην έηνο 2012) Α. Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ , Μαξνχζη Αζήλα, Διιάδα» Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο ε 21 ε επηεκβξίνπ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ κεραλνγξαθηθνχ (21 επηεκβξίνπ) δελ ζα γίλνληαη δεθηά εθπξφζεζκα κεραλνγξαθηθά δειηία, θαζψο θιεηδψλεη ην ζχζηεκα. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε κε ην ειεθηξνληθφ αξρείν, νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη ζηελ - ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη- γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ κε ηνλ νπνίν ζα αλαδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα εηζαγσγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, κφιηο αλαθνηλσζνχλ. Β. Οη ππνςήθηνη θαηαζέηνπλ νη ίδηνη ή ν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή Σκήκαηνο επηηπρίαο ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, ε νπνία θαη ζα πξνβεί ζηνλ ηειηθφ έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο, είηε θαηά ηνλ έιεγρν, είηε κεηά ηελ εγγξαθή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή θαηεγνξία, ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη εηζαρζέληεο δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηεο ζρνιήο θαη απνθιείνληαη θαηά ηα δχν (2) επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε φια ηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο. ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο εγγξαθήο ιφγσ απνθιεηφκελεο πάζεζεο ν ππνςήθηνο εηζάγεηαη ζε επφκελε ζρνιή πξνηίκεζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη βαζκφ απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ θαηά πεξίπησζε ίζν ή κεγαιχηεξν κε απηφ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη φηη ε πάζεζή ηνπ, ηνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζ απηφ». Τπελζπκίδεηαη ηέινο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν.3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 η.α /2011), νη κεηεγγξαθέο δελ ηζρχνπλ.

11 Σν ζρεηηθφ δειηίν ηχπν είλαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηνηφπν: 5.html Ζκεξνκελίεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία (Αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ππελζπκίδεηαη φηη ε πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία (Αγσλίζκαηα) ησλ ππνςεθίσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α, ζα δηεμαρζνχλ απφ ηε Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2012 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ Ο ηφπνο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα ηκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α) ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο απφ ηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, φπνπ θαη ε έδξα ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ πνπ εμεηάδνληαη. Οη ππνςήθηνη γηα ηα Σ.Δ.Φ.Α.Α θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο επηηξνπέο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε: 1. Σν δειηίν εμεηαδνκέλνπ 2. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην 3. 2 κηθξέο θσηνγξαθίεο 4. Αθηηλνγξαθία ζψξαθα, θαξδηνγξάθεκα θαη βεβαίσζε νπηηθήο νμχηεηαο απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηαηξφ ηνπ δεκνζίνπ, ή ηδηψηε ηαηξφ εθφζνλ βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην κε ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ηαηξφο ηνπ δεκνζίνπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. Ζ αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα:

12 Πξόγξακκα Δηδηθώλ Μαζεκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνύ 2012 Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ αλαθνηλψλεηαη ην πξφγξακκα ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ησλ ηέθλσλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ ηέθλσλ Διιήλσλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ν ρξφλνο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα Σκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ). Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνχλ ζηελ ΑΘΖΝΑ θαη ζηε ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εμεηάζεσλ πνπ έρεη σο εμήο: Α ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΖΜΔΡΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΑ Αγγιηθά ΣΡΗΣΖ Γεξκαληθά - Διεχζεξν ρέδην ΣΔΣΑΡΣΖ Γξακκηθφ ρέδην- Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ ΠΔΜΠΣΖ Ηζπαληθά-Αξκνλία ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γαιιηθά Χο ψξα έλαξμεο εμέηαζεο νξίδεηαη γηα φια ηα καζήκαηα ε κ.κ εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπ Διεχζεξνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Γξακκηθνχ ρεδίνπ γηα ηα νπνία νξίδεηαη σο ψξα έλαξμεο ε κ.κ. Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) ώξεο, εθηφο ησλ καζεκάησλ: ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ θαη ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ γηα ηα νπνία νξίδεηαη ζε έμη (6) ώξεο θαη ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ είθνζη (20) ιεπηά πεξίπνπ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο ζα γίλεηαη 30 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Β ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΦΑΑ

13 Ο ρξφλνο Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ γηα επηινγή ζηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ) νξίδεηαη απφ 10/9 κέρξη 14/9/2012 θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ. Οη ππνςήθηνη ζα δειψζνπλ ηηο εκέξεο ζπκκεηνρήο ζηηο Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο ζηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθπ/ζεο, φπνπ θαη ε έδξα ηνπ εμεηαζηηθνχ θέληξνπ πνπ εμεηάδνληαη ζηα ινηπά καζήκαηα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθά καζήκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη. Γ ΔΞΔΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Οη ππνςήθηνη κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εμεηάδνληαη, εθφζνλ έρνπλ απνζηείιεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφγξακκα, ηηο ίδηεο ψξεο θαη ζηα ίδηα καζήκαηα απφ επηηξνπή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζην Βαζκνινγηθφ Κέληξν, 6 ν ΔΠΑΛ Αζελώλ (Νέζηνπ 4, Ακπειφθεπνη, ηει , ). Γ ΣΟΠΟ ΔΞΔΣΑΖ Οη εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ζα δηελεξγεζνχλ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζχκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Δηδηθά γηα ην κάζεκα ηεο Αξκνλίαο νη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην εμεηαζηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο. Δηδηθά επίζεο, γηα ην κάζεκα ηνπ Διέγρνπ Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ Ηθαλνηήησλ νη εμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνχλ ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, νδφο Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ζηα άιια εηδηθά καζήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα παξαθάησ εμεηαζηηθά θέληξα: 1) ηελ Αζήλα, ζην Πξφηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην θαη Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο (Μνπζψλ θαη Παπαδηακάληε, Π. Φπρηθφ, ηει θαη ), θαη 2) ηε Θεζζαινλίθε, ζην 6 ν Δζπεξηλό ΔΠΑΛ, Θεζζαινλίθεο (Παπαλαζηαζίνπ 13, Θεζζαινλίθε, ηει.: ).

14 Δ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ 1)Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ην δειηίν εμεηαδνκέλνπ. 2)Γηα ηελ εμέηαζε ζην Γξακκηθό ρέδην νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πηλαθίδα ζρεδίαζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,50 Υ 0,70κ. θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζρεδίαζε κνιχβηα, φξγαλα θαη πιηθά, δειαδή ραξηί πξφρεηξν ζρεδίαζεο, φξγαλα γηα ζρεδίαζε κε ζηληθή κειάλε γηα δηαθνξεηηθά πάρε γξακκψλ, ηαπ ή παξαιιεινγξάθν, ηξίγσλα ζρεδίαζεο, θνηλφ ππνδεθάκεηξν θαη ηα ινηπά αλαγθαία κέζα ζρεδίαζεο (δηαβήηε, θακππιφγξακκν, κνιχβη, γνκνιάζηηρα, μχζηξα θ.ιπ.). Απαγνξεχεηαη, φκσο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο, δειαδή εηδηθά εθηππσηηθά κεραλήκαηα γξαθήο θαη ζρεδίαζεο γξακκάησλ, δειαηίλεο ή κεηαιιηθά ζηνηρεία ηππνπνηεκέλσλ γξακκάησλ, απηνθφιιεηα (ξάζηεξ, ιεηξαζέη θ.ιπ.) γξακκάησλ ή γξακκνζθηάζεσλ, κεραληθνχο ζρεδηαζηηθνχο βξαρίνλεο γηα ηε ζρεδίαζε γξακκψλ ζε δηάθνξεο θιίζεηο, αξζξσηά ηξίγσλα κεηαβαιιφκελσλ γσληψλ, αξζξσηνχο παξάιιεινπο θαλφλεο, θιηκαθφκεηξα (ππνδεθάκεηξα ζε δηάθνξεο θιίκαθεο, έλα: είθνζη, έλα: πελήληα θ.ιπ.), ππνινγηζηηθέο κεραλέο (θνκπηνχηεξο). Γηα ηελ εμέηαζε ζην Διεύζεξν xέδην νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο πηλαθίδα ζρεδίαζεο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,50 Υ 0,70κ θαη ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζρεδίαζε πιηθά. Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε κνιχβηα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο, εθηφο απφ ηελ πηλαθίδα, κνιχβηα καιαθά θαη ζθιεξά, γνκνιάζηηρα, μχζηξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε βειφλαο κεηξήκαηνο θαη λήκαηνο ζηάζκεο, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπξέη. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηνηφπν: Δλεκεξσηηθή παξνπζίαζε γηα ηα Μεηαπηπρηαθά ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο

15 Σελ Πέκπηε 6 επηεκβξίνπ 2012, ζηηο 5 ην απφγεπκα, ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε (info session). Όζνη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ 2012 ή, λσξίηεξα, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζα ιάβνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξψην βήκα πξνο ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απφ ην πξψην δεκφζην αγγιφθσλν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο. Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, παξέρεη 10 κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θχξνπο θαη πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο λνκηθήο θαη ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο ελεκέξσζεο, ζα μελαγεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ζα έξζνπλ ζε επαθή κε θνηηεηέο, αθαδεκατθνχο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θηίξην Α ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ θαη ζα αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αίηεζεο θαη ζην πξφγξακκα ππνηξνθηψλ. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζην ή ζηα ηειέθσλα , - 520, -528 ή κε ζην Σαπηφηεηα Tν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (www.ihu.edu.gr) ηδξχζεθε ην 2005 (Νφκνο 3391) θαη απνηειεί ην πξψην δεκφζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην, πνπ πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απνθιεηζηηθά ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ρνιέο: ε ρνιή Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα εμήο κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, ε ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ πξνζθέξεη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy θαη ε ρνιή Δπηζηεκψλ Σερλνινγίαο πνπ πξνζθέξεη δχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα :

16 Οδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηα δεκόζηα ΗΔΚ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε αλαθνίλσζε ηνπ ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φηη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ επηινγήο γηα ηηο λέεο εηδηθφηεηεο ησλ Γεκνζίσλ ΗΔΚ γηα ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν 2012, μεθηλά από Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ 2012 θαη ιήγεη ηελ Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο: - Σελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην. - Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Γπκλαζίνπ. εκεηώλεηαη όηη: - Οη ηξίηεθλνη ή πνιχηεθλνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. - Οη αιινδαπνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα παξακνλήο θαη αλ δελ έρνπλ αληίζηνηρν ηίηιν απφ ζρνιείν ηεο ρψξαο καο, πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο. - Γηα εηδηθφηεηεο Γπκλαζίνπ απαηηείηαη θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ - Γηα εηδηθφηεηεο Δληαίνπ Λπθείνπ (ΔΛ) απαηηείηαη θαηάζεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ή Απνιπηεξίνπ-Πηπρίνπ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΣΔΔ (Β θχθινπ), ΣΔΛ ή ΔΠΛ. - Γηα εηδηθφηεηεο Γ εμακήλνπ (ΣΔΔ) απαηηείηαη ππνβνιή Πηπρίνπ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΣΔΔ (Β θχθινπ), ΣΔΛ ή ΔΠΛ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη αληηζηνηρία ηεο δεηνχκελεο εηδηθφηεηαο κε ηελ εηδηθφηεηα απνθνίηεζήο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη ζην πιεζηέζηεξν Γεκφζην ΗΔΚ. Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη αλαξηεκέλε: Νέεο εηδηθόηεηεο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ζηα ΗΔΚ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε εγθχθιην ηνπ αλαθνίλσζε ηηο λέεο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα Γεκφζηα ΗΔΚ θαηά ην θζηλνπσξηλφ εμάκελν έηνπο θαηάξηηζεο

17 Οη Αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαηαξηηδνκέλσλ ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηε Γεπηέξα Ζ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ λέσλ επηηπρφλησλ απφ ηνπο επηιαρφληεο θαηαξηηδνκέλνπο ζα γίλεη ηελ Πέκπηε θαη νη εγγξαθέο ηνπο ζα γίλνπλ ηελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΦΘΗΝΟΠΧΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2012 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΗΔΚ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ, ΓΖΜΖΣΡΑ & ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟΤ 16, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 68100, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΓΡΑΜΑ, ΒΗΠΔ ΓΡΑΜΑ, ΓΡΑΜΑ 66100, ΣΖΛ: ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΗΔΚ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΜΟΤ 2, ΚΑΒΑΛΑ 65201, ΣΖΛ: ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 6. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΚΟΜΟΣΖΝΖ, ΣΔΡΜΑ ΗΜΑΝΟΓΛΟΤ, ΚΟΜΟΣΖΝΖ 69100, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΗΔΚ ΞΑΝΘΖ, ΝΔΑΠΟΛΖ ΞΑΝΘΖ, ΞΑΝΘΖ 67100, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (G.I.S.) 2. ΔΛ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΗΔΚ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ, ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 35 & ΔΡΔΥΘΔΗΧΝ 2, ΑΘΖΝΑ 13561, ΣΖΛ: ΔΛ ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ

18 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ INTRANET INTERNET ΗΔΚ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΚΑΛΛΗΘΔΑ & ΠΑΠΑΓΟΤ 23, ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 17343, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (VIDEO GAMES) 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ IΣΟΣΟΥΧΡΧΝ (WEB ΗΔΚ ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟΤ, ΑΓΗΑ ΧΣΖΡΑ, ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ 14565, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 3. ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 4. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 5. ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΗΔΚ ΑΗΓΑΛΔΧ, ΜΗΝΧΟ ΚΑΗ ΠΡΟΟΓΟΤ 1 ΑΗΓΑΛΔΧ, ΑΗΓΑΛΔΧ 12241, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΧΝ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΗΔΚ ΑΗΓΗΝΑ, ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ (ΚΣΖΡΗΟ ΔΠΑΛ), ΑΗΓΗΝΑ 18010, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΗΔΚ ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ, ΠΔΛΗΚΑ 7 & ΚΤΡΗΛΛΟΤ, ΑΘΖΝΑ 15122, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΔΚ ΑΥΑΡΝΧΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ & ΜΔΣΟΒΟΤ, ΑΘΖΝΑ 13671, ΣΖΛ: ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 2. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 4. ΣΔΔ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΗΔΚ ΒΑΡΖ, ΜΟΤΣΟΤΖ 2, ΒΑΡΖ 16672, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 2. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ

19 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ - ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ, ΠΑΧΒ 8, ΑΘΖΝΑ 11146, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 2. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ ΚΟΜΖΜΑΣΟ ΗΔΚ ΓΛΤΦΑΓΑ, ΑΓΑΜΔΜΝΧΝΟ ΚΑΗ ΗΛΗΟΤ 17, ΓΛΤΦΑΓΑ 16674, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 2. ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 3. ΔΛ ΣΔΛΔΥΟ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET ΗΔΚ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, ΒΟΤΛΗΑΓΜΔΝΖ 521 & ΔΘΝ. ΜΑΚΑΡΗΟΤ, ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 16341, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ (MULTIMEDIA) ΗΔΚ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ, ΜΤΣΡΑ 23 & ΈΛΛΖ, ΚΔΡΑΣΗΝΗ 18757, ΣΖΛ: ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ 4. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 5. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΗΔΚ ΚΖΦΗΗΑ, ΠΑΣΡΧΝ 11-13, ΚΖΦΗΗΑ 14564, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 2. ΔΛ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 3. ΔΛ ΖΥΟΛΖΠΣΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΗΔΚ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ, ΟΛΧΜΟΤ 2-4, ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 18122, ΣΖΛ: ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 2. ΔΛ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ (WEB ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 36, ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 19003, ΣΖΛ: ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

20 2. ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 3. ΗΔΚ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΗΔΚ ΜΔΓΑΡΧΝ, ΜΟΤΔΗΟΤ 1, ΜΔΓΑΡΑ 19100, ΣΖΛ: ΔΛ ΒΟΖΘΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ-ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 2. ΔΛ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 3. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 4. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ ΗΔΚ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ, ΚΟΡΗΝΘΟΤ & ΥΔΗΡΧΝΟ, ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 14452, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 5. ΔΛ ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΗΔΚ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ, ΓΔΜΗΡΓΔΗΟΤ 126, ΑΘΖΝΑ 14233, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 3. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET ΗΔΚ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ, ΜΖΓΔΗΑ & ΚΤΠΡΟΤ 21, ΑΘΖΝΑ 17122, ΣΖΛ: ΔΛ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ 2. ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 3. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 4. ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 5. ΔΛ ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 6. ΔΛ ΣΔΗΡΔΗΑ-ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ ΥΔΗΡΗΣΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΗΔΚ ΝΗΚΑΗΑ, ΚΗΝΗΚΗΟΤ 16 & ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ, ΝΗΚΑΗΑ 18450, ΣΖΛ: ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 2. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΛ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 4. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 5. ΔΛ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ, ΠΔΗΡΑΗΧ 95, ΠΔΗΡΑΗΑ 18541, ΣΖΛ: ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 2. ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛ ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (MARKETING)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ

A ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ 1 A ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ 1) ΔΠΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ (Πφνβμξ Βαζζθίζζδξ Σ.Κ.13122 Αβ. Ακάνβονμζ Αηηζηήξ, ηδθ. 210-2315881, 210-2311083) ΠΔ06-Αββθζηήξ Φζθμθμβίαξ, ΠΔ09-Οζημκμιμθυβμζ, ΠΔ09-Οζημκμιμθυβμζ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΟγπαθικά. Πίνακας περιεχομένων

ΓΗΜΟΙΟγπαθικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Σν 2013 Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 Πξφηαζε γηα εμαίξεζε απφ ην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο... 3 Έλαξμε πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο Ηιεθηξνληθνχ Παξαβφινπ (e- Παξάβνιν)...

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα