ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ"

Transcript

1 - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία "ύλδεζκνο Γνλέσλ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ" πνπ από ηώξα θαη κεηά ζα αλαθέξεηαη απιώο κε ηε ιέμε "ΤΝΓΔΜΟ" ΑΡΘΡΟ 2 ΔΓΡΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Η έδξα ηνπ πλδέζκνπ είλαη ην ΙΑ Σζίξεην Γεκνηηθό ζην νπνίν ζα ζπγθαινύληαη νη ζπλεδξίεο θαη ζπγθεληξώζεηο. Δπηζηνιέο θαη Έγγξαθα πξνο ην ύλδεζκν ζ απεπζύλνληαη ζηελ πην πάλσ έδξα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ζπλεδξίεο θαη ζπγθεληξώζεηο θαη ζ νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. Ο ύλδεζκνο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξόληνο Καηαζηαηηθνύ θαη κε ηνπο Ο πεξί πλδέζκνπ Γνλέσλ Νόκνο 105 (1) ηνπ 1992 θαη ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ 1995 όπσο απηνί εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην θαη εγθξίζεθαλ από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ. Ο ύλδεζκνο είλαη ην αλώηαην ζπληνληζηηθό θαη θαζνδεγεηηθό ώκα ησλ Μειώλ ηνπ. Ο ύλδεζκνο ζα είλαη Μέινο ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκσλ Γνλέσλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Λεπθσζίαο θαη ζα αληηπξνζσπεύεηαη ζ απηήλ από ηξία Μέιε πνπ ζα νξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα κέινο πνπ ζα είλαη θαη ν εθπξόζσπνο ηνπ πλδέζκνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη έλαο εθ ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.

2 Ο ύλδεζκνο Γνλέσλ: ΑΡΘΡΟ 3 ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ (α) Δηζεγείηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή / θαη ζηε ρνιηθή Δθνξεία έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα βειηίσζε ηεο εκθάληζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ παηδηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο. (β) Δπηδηώθεη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ ηαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ γη αληαιιαγή απόςεσλ θαη ηδεώλ γηα πξναγσγή δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν θαη γηα ηα νπνία ελεκεξώλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. (γ) Αλαιακβάλεη από κόλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπ. (δ) Αθνινπζεί ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή, γηα αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν. (ε) Γηαζέηεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ππνβνήζεζε θαη πξναγσγή ηνπ ζρνιηθνύ έξγνπ θαη ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεη όπσο πξνλνείηαη από ην Καηαζηαηηθό ηνπ. (ζη) Οξγαλώλεη εθδειώζεηο γηα ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειώλ κεηαμύ ηνπο θαη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό, θαζώο θαη εθδειώζεηο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ γηα ελίζρπζε ησλ πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ, εζληθώλ θαη εζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ. δ) Πξνζιακβάλεη θαη εξγνδνηεί πξνζσπηθό γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. ε) Μεηαθέξεη πξνο ηελ Οκνζπνλδία πλδέζκνπ Γνλέσλ ζηελ νπνία αλήθεη ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ αθνξνύλ θαη ηα νπνία πηζαλά λα ρξήδνπλ γεληθόηεξεο αληηκεηώπηζεο.

3 - 3 - ΑΡΘΡΟ 4 ΜΔΑ ΓΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ Οη ζθνπνί θαη αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 επηδηώθνληαη: α) Με ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπγθεληξώζεηο θαη ζπζθέςεηο ησλ γνληώλ. β) Με θαηάιιειεο δηαιέμεηο πξνο ηα Μέιε ηνπ πλδέζκνπ. γ) Με ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ ή θπζηνιαηξηθώλ εθδξνκώλ θαζώο θαη θηιαλζξσπηθώλ, αζιεηηθώλ, ζεαηξηθώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ ή άιισλ θαηαιιήισλ ζρνιηθώλ γηνξηώλ ή ζπγθεληξώζεσλ. δ) Με ηελ έθδνζε, εθηύπσζε θαη θπθινθνξία νπνηνπδήπνηε δειηίνπ, θπιιαδίνπ, πεξηνδηθνύ ή βηβιίνπ. ε) Με ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκώλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ κε ηα θαηάιιεια έπαζια, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. ζη) Με ηελ ίδξπζε ηακείνπ γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ. δ) Με ηελ ίδξπζε ηακείνπ γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα απόξσλ καζεηώλ. ε) Με ηε ζύλαςε δαλείνπ ή δαλείσλ. ζ) Με ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ πλδέζκνπ θαη πεξαηηέξσ ηελ επίβιεςε καζεηώλ. η) Με ηε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο Αξρέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ πλδέζκνπ. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΔΛΗ α) Μέιε ηνπ πλδέζκνπ είλαη όινη αλεμαίξεηα νη γνλείο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ θνηηνύλ θάζε ρξόλν ζην Γεκνηηθό ( Κύθινο Α θαη Β ), λννπκέλνπ όηη έρνπλ πιεξώζεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο. β) Η ηδηόηεηα ηνπ κέινπο παύεη λα ηζρύεη θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπ παηδηνύ ηνπ από ην ζρνιείν.

4 - 4 - γ) Η είζνδνο λέσλ κειώλ επηηξέπεηαη πάληνηε. Σα κέιε δηθαηνύληαη θάζε ζηηγκή λα απνρσξήζνπλ από ην ύλδεζκν ύζηεξα από έγγξαθε επηζηνιή ηνπο πξνο ην Γξακκαηέα ηνπ πλδέζκνπ. δ) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ελεξγεί θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Νόκνπ γεληθόηεξα, ή θαηά ηξόπν αληίζεην κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλδέζκνπ, ηόηε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ύζηεξα από επηζηακέλε εμέηαζε ηεο ππόζεζεο ηνπ θαη αθνύ ηνπ παξάζρεη ηελ επθαηξία ππεξάζπηζεο ηνπ, δύλαηαη λα ηνπ επηβάιεη ηηο πην θάησ πνηλέο: 1. Παξαηήξεζε 2. Δπίπιεμε 3. Απνβνιή, ε νπνία πξέπεη λα εγθξηζεί από Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΠΙΣΙΜΑ ΜΔΛΗ Δπίηηκα Μέιε ηνπ πλδέζκνπ αλαθεξύζζνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Γ.. πξόζσπα πνπ πξόζθεξαλ πνιύηηκεο ππεξεζίεο ζηελ Παηξίδα, ηελ Παηδεία, ή ην ύλδεζκν. Σα κέιε απηά κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε από ηε Γξακκαηεία, ρσξίο όκσο δηθαίσκα ςήθνπ. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΛΩΝ α) Όια ηα κέιε έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο. β) Όια ηα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη αθνύ ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ύλδεζκν. γ) Κάζε κέινο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγήζεηο ή θαη λα πξνβαίλεη ζε παξαζηάζεηο γηα ηε κειέηε, πξνώζεζε θη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ. δ) Σα κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο ηνπ πλδέζκνπ. ε) Σα κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξόνδν ηνπ πλδέζκνπ. ζη) Σα κέιε είλαη αιιειέγγπα ππεύζπλα γηα ηα ρξέε θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πλδέζκνπ.

5 - 5 - δ) Μέινο πνπ δηαγξάθεηαη, απνρσξεί ή απνβάιιεηαη από ην ύλδεζκν, δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα πάλσ ζηελ πεξηνπζία ηνπ πλδέζκνπ θαη δελ απαιιάζζεηαη ησλ νθειώλ ηνπ πξνο ην ύλδεζκν. ε) Μέινο πνπ απνρσξεί ζηεξείηαη όισλ ησλ σθειεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ, αιιά κπνξεί λα επαλαγξαθεί θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαηαβνιήο όισλ ησλ νθεηιώλ ηνπ. ζ) Σα κέιε νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ έγθαηξα ηηο ζπλδξνκέο ηνπο ζε ρξόλν πνπ θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζα εηδνπνηνύληαη από ηνλ ηακία κε επηζηνιή γηα λα ηηο απνζηείινπλ όρη πην αξγά από ηελ 31 ε Οθησβξίνπ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή κε αληαπόθξηζεο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα πάξεη ζρεηηθά κέηξα.. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΡΟΙ α) Δηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειώλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ε νπνία δελ είλαη θαηώηεξε από πέληε ιίξεο ( 5). Μεηά από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηα πνζά ησλ ζπλδξνκώλ κπνξνύλ λα αλαζεσξνύληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η εηήζηα ζπλδξνκή πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη όρη αξγόηεξα από ηηο 10 Οθησβξίνπ θάζε ρξόλνπ. β) Έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειώλ. γ) Σν πξντόλ νπνηνλδήπνηε πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ, κνπζηθώλ ή άιισλ εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. δ) Δηζθνξέο, δσξεέο, πξντόλ εξάλνπ ή άιιν εηζόδεκα πνπ πεξηέξρεηαη λόκηκα ζην ύλδεζκν. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ α) Σα θεθάιαηα ηνπ πλδέζκνπ κπνξνύλ λα μνδεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνύο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ύλδεζκνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, όπσο απηνί πεξηέρνληαη ζην παξόλ Καηαζηαηηθό.

6 - 6 - β) Σα θεθάιαηα ηνπ πλδέζκνπ, πνπ δελ ρξεηάδνληαη γηα ηα ηξέρνληα έμνδα, κπνξνύλ κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα θαηαηίζεηαη ζε εγθεθξηκέλα ηξαπεδηθά ζπλεξγαηηθά ηδξύκαηα κε όξνπο πνπ ζα θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ α) Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην ώκα ηνπ πλδέζκνπ θη απνηειείηαη από όια ηα Μέιε. Απηή ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξόλν ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξηλ από ηε 15 ε ηνπ Οθηώβξε ζε εκεξνκελία, ώξα θαη ηόπν πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ. β) Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε εμεηάδεη, κειεηά θη απνθαζίδεη πάλσ ζε νπνηνδήπνηε δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ ύλδεζκν θη' επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο θνηλνύ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζην Νόκν ζηνπο Καλνληζκνύο θαη ζην Καηαζηαηηθό. γ) Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε παίξλεη απνθάζεηο πάλσ ζε όια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 1) Λνγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πάλσ ζηα πεπξαγκέλα ηνπ ιήμαληνο έηνπο από ηνλ Πξόεδξό ηνπ. 2) Καηάζεζε ειεγκέλεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο από ηνλ ηακία ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3) πδήηεζε πάλσ ζηε Λνγνδνζία θαη ζηελ ειεγκέλε ηακεηαθή θαηάζηαζε. 4) Έγθξηζε ηεο Λνγνδνζίαο θαη ηεο ηακεηαθήο θαηάζηαζεο. 5) πδήηεζε ζεκάησλ πνπ εγγξάθνληαη από κέιε ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6) Τπνβνιή ζεκάησλ θαη εηζεγήζεσλ γηα ρεηξηζκό από ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 7) Δθινγή δύν ειεγθηώλ πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Γ.. 8) Δθινγή Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. δ) Η ζύγθιεζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο γλσζηνπνηείηαη ζηα Μέιε 10 ηνπιάρηζηνλ κέξεο λσξίηεξα, κε αηνκηθή πξόζθιεζε ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην κέξνο, ε κέξα, ε ώξα θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. ε) Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξεπξίζθνληαη ηα κηζά ηνπιάρηζην κέιε ζπλ έλα, λννπκέλνπ όηη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη παίξλεη απνθάζεηο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνλνείηαη εηδηθά από ην Καηαζηαηηθό, κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ.

7 - 7 - Αλ δελ ππάξρεη απαξηία ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα κηζή ώξα, νπόηε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ ηεο. δ) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θεξύζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο. Με εηζήγεζε ηνπ Γξακκαηέα εθιέγεηαη ηξηκειέο Πξνεδξείν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα εθηειεί θαη ρξέε εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, γηα λα θαηεπζύλεη ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα επνπηεύεη ηελ ςεθνθνξία γηα αλάδεημε ησλ λέσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ δελ ζα πξνηείλνληαη ζαλ κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αιιά νύηε θαη ζα είλαη κέιε ηνπ απεξρόκελνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε) Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο έρεη ηε ληθώζα ςήθν. ζ) Η ςεθνθνξία πάλσ ζε θάζε ζέκα δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ εθηόο αλ ε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ δεηήζνπλ όπσο απηή δηεμαρζεί κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Η εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. η) Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε λννπκέλνπ όηη έρνπλ ηαθηνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. θ) Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη από ην απεξρόκελν Γ.. θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο από ησλ πέληε θαη κεγαιύηεξνο ησλ ηξηάληα αιιά ζα αθνινπζείηαη ε θόξκνπια 5+Μ>10<30 όπνπ Μ ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ εγγξαθέλησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν. ι) Σα κέιε πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνύλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε πξνο ην Γξακκαηέα ηνπιάρηζηνλ πέληε κέξεο (5) κέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νύησο ώζηε λα γίλεηαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ηνπ θαηαιόγνπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα εθινγή ζην Γ.. Σα πξόζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνύλ πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαη λα δειώζνπλ όηη απνδέρνληαη ηελ εθινγή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ελδηαθεξόκελα κέιε δελ ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν, ηόηε ε αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ή θαη δήισζε ζπκκεηνρήο είλαη άθπξε θαη ζηεξνύληαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ε πεξίπησζε πνπ αξηζκόο ησλ ππνςεθηνηήησλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηόηε νη δειώζαληεο σο ππνςήθηνη γηα κέιε εθιέγνληαη απηόκαηα θαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ζπκπιεξώλεηαη από ελδηαθεξόκελα κέιε πνπ είλαη παξόληα ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαη ππνζηεξίδνληαη από δύν κέιε ηνπ πλδέζκνπ θαηά ην ρξόλν ηεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο.

8 - 8 - κ) Θέζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα έρνπλ ηα κέιε πνπ πιεηνςήθεζαλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα δηεμάγεηαη θιήξσζε ζηα κέιε πνπ ηζνςήθεζαλ γη αλάδεημε ησλ ππνινίπσλ κειώλ. ηε ζπλέρεηα ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθεξύζζεη ηα κέιε ηνπ Γ.. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΚΣΑΚΣΔ ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤEI Οη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη: α) Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ. β) Ύζηεξα από έγγξαθε αίηεζε ηνπ 1/3 ησλ κειώλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιόγνη θαη ηα ζέκαηα ηεο ζύγθιεζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπγθαιέζεη ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε 15 κέξεο από ηελ ιήςε ηεο αίηεζεο. γ) Η Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όπσο πξνλνείηαη από ην άξζξν 10 (ε) πην πάλσ. δ) Σεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπδεηνύληαη κόλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (α) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από ηα κέιε όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 (θ) (β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ θαη θαηαξηίδεηαη ζε ώκα, εθιέγνληαο ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, Γξακκαηέα, Βνεζό Γξακκαηέα, Σακία θαη Βνεζό Σακία, νη νπνίνη απνηεινύλ ηε Γξακκαηεία ηνπ πλδέζκνπ. γ) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα ή όζεο θνξέο ήζειε ζπγθιεζεί από ηε Γξακκαηεία. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο ην νπνίν ήζειε αλαθεξζεί ζην ύλδεζκν ή ήζειε ππνβιεζεί από νπνηνδήπνηε κέινο. Απνθαζίδεη γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ην ύλδεζκν θη εμεηάδεη θαη ππνβάιιεη νπνηνδήπνηε δήηεκα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ζηε Γξακκαηεία ηεο Οκνζπνλδίαο κε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ γηα ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. δ) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/2 ησλ κειώλ ηνπ ζπλ έλα θη απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απαξηία ηόηε ε ζπλεδξίαζε αλαβάιιεηαη γηα 15 ιεπηά νπόηαλ όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε απνηεινύλ απαξηία. ε πεξίπησζε

9 - 9 - ηζνςεθίαο ηελ ληθώζα ςήθν έρεη ν Πξόεδξνο ή ν Πξνεδξεύσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ε) Κεξύηηεη θελή ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην νπνίν παξαηηείηαη, παύεηαη ή απνπζηάδεη γηα δύν ζπλερείο ζπλεδξίεο ή ζπκπιεξώλεη 4 ζπλνιηθά αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο. Σελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ην πξώην επηιαρώλ κέινο ζηελ ςεθνθνξία πνπ έγηλε γηα αλάδεημε ηνπ Γ.. ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηόηε ε ζέζε ζπκπιεξώλεηαη από ην δεύηεξν επηιαρώλ κέινο θ.ν.θ. ε πεξίπησζε πνπ ηα επηιαρόληα κέιε δελ απνδεθηνύλ ηε ζέζε ζην Γ.. ηόηε ηνύηε παξακέλεη θελή θαη κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. δ) Γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα νξίδεη Δπηηξνπέο Δξγαζίαο κε νξηζκέλε αξκνδηόηεηα θη "εληνιή" θάησ από ηελ επνπηεία ηεο Γξακκαηείαο. Κάζε επηηξνπή ζα είλαη ππόινγε γηα ηηο πξάμεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Κάζε κέινο λα δηεθδηθεί κόλν κηα ζέζε. ε) Μέινο ηνπ Γ... δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε απόθαζε αθνξά νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε κεηαμύ απηνύ ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ζπγγεληθνύ ηνπ πξνζώπνπ κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο θαη ηνπ πλδέζκνπ. ζ) Γηθαηνπξαμίεο πνπ έγηλαλ από Μέινο ηνπ Γ.. ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηώλ ηνπ δεζκεύνπλ ην ύλδεζκν, ηα Μέιε ηνπ νπνίνπ επζύλνληαη αλάινγα γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ κέινπο απηνύ, εθ' όζνλ ε πξάμε ή παξάιεηςε έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, εάλ επηδηθαζηεί ηέηνηα απόθαζε. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Η Γξακκαηεία ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζην κηα θνξά ην κήλα ή όζεο θνξέο ήζειε θξηζεί αλαγθαίν. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Δπηιακβάλεηαη ζέκαηα επεηγνύζεο θύζεσο θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. Καηαξηίδεη ηηο εκεξήζηεο δηαηάμεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξίεο ηνπ.

10 ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΟΔΓΡΟ Ο Πξόεδξνο πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γξακκαηείαο θαη ησλ Δθηάθησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. Δπνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπλππνγξάθεη κε ην Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα ηνπ πλδέζκνπ θαη ζπγθαιεί καδί κε ην γξακκαηέα ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο Αληηπξόεδξνο βνεζά ηνλ Πξόεδξν ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, κε ηηο ίδηεο εμνπζίεο θαη δηθαηώκαηα. ΑΡΘΡΟ 16 ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α) Ο Γξακκαηέαο ηεξεί ην Μεηξών Μειώλ ηνπ πλδέζκνπ. β) Σεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο θαη θνηλνπνηεί απηά πξνο ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. γ) Μαδί κε ηνλ Πξόεδξν ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο. δ) Γηεμάγεη όιε ηελ αιιεινγξαθία, ηεξεί αξρεία, θξαηεί ηε ζθξαγίδα θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα ηνπ πλδέζκνπ. ε) Δπνπηεύεη ηηο εξγαζίεο ησλ "Δπηηξνπώλ Δξγαζίαο" θαη θαηαρσξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Δπηηξνπώλ.

11 ΑΡΘΡΟ 17 ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Ο Βνεζόο Γξακκαηέαο βνεζεί ην Γξακκαηέα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη. ΑΡΘΡΟ 18 ΣΑΜΙΑ α) Ο Σακίαο ηεξεί βηβιίν Σακείνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηαθηηθά θαη κε αθξίβεηα όιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ πλδέζκνπ. Δηζπξάηηεη ρξήκαηα κε δηπιόηππεο απνδείμεηο θαη θάλεη πιεξσκέο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γξακκαηείαο. β) Ο Σακίαο ηεξεί βηβιίν πεξηνπζίαο θαη αξρεία γηα όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο θαηαρσξήζεηο νη νπνίεο πξνζππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη Γξακκαηέα. γ) Ο Σακίαο θαηαζέηεη ζε ηξάπεδα θαη ζε πλεξγαηηθά Ιδξύκαηα ηεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θάζε πνζό πνπ ππεξβαίλεη ηηο 20 θαη απνζύξεη ρξήκαηα κε ηε ζπλππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γξακκαηέα. δ) Γίλεη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλδέζκνπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηε Γξακκαηεία όηαλ ηνπ δεηεζεί. ε) πλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηελ Δηήζηα Σακεηαθή Καηάζηαζε. ΑΡΘΡΟ 19 ΒΟΗΘΟ ΣΑΜΙΑ Ο Β. Σακίαο βνεζά ηνλ Σακία ζηελ είζπξαμε ησλ ζπλδξνκώλ θαη γεληθά ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξώλεη όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη.

12 ΑΡΘΡΟ 20 ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΥΔΙΩΝ Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.. ή άιιν πξόζσπν πνπ έρεη ζπκθέξνλ ζηα θεθάιαηα ηνπ πλδέζκνπ, κπνξεί κεηά από αίηεζε ζηε Γξακκαηεία, λα εμεηάζεη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη αξρεία ηνπ πλδέζκνπ, ζε εκεξνκελία βνιηθή γηα ηνλ Σακία θαη αηηεηή. ΑΡΘΡΟ 21 ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε εθιέγνληαη δύν ειεγθηέο γηα έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πλδέζκνπ. Οη ειεγθηέο ζα έρνπλ εμνπζία λα εμεηάδνπλ ειεύζεξα όια ηα βηβιία θαη έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ζα εηνηκάδνπλ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηνπ πλδέζκνπ θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ θξαηήζεθαλ νη ινγαξηαζκνί. Η Έθζεζε απηή ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε. Οη ειεγθηέο είλαη κέιε ηνπ πλδέζκνπ, πξέπεη λα είλαη παξόληεο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ ζα είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 22 ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΔΡΓΑΙΑ Γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ ην Γ.. κπνξεί λα νξίδεη Δπηηξνπέο Δξγαζίαο κε νξηζκέλε αξκνδηόηεηα θη εληνιή θάησ από ηελ επνπηεία ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. Κάζε Δπηηξνπή ζα είλαη ππόινγε γηα ηηο πξάμεηο ηεο ζην Γ.. Μέιε ησλ Δπηηξνπώλ εξγαζίαο κπνξνύλ λα νξηζζνύλ θαη κε κέιε ηνπ Γ.. αιιά ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Κάζε επηηξνπή εξγαζίαο ζα θαηαξηίδεηαη ζε ώκα θαη ζα εθιέγεη ηνλ πληνληζηή ηεο θαη ην Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο. Θα ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο θαη ζα ππνβάιιεη κειέηεο θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Γ.. γηα ιήςε απνθάζεσλ.

13 Ο πληνληζηήο ζα θαιεί ηηο θαηά θαηξνύο ζπλεδξίεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ζα ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη πξνο ην Γξακκαηέα ηνπ Γ.. ΑΡΘΡΟ 23 ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΗΝ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ α) Οη ηξεηο αληηπξόζσπνη ηνπ πλδέζκνπ ζηελ Οκνζπνλδία ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε κέιε ηεο Γξακκαηείαο ή νπνηαδήπνηε κέιε νξίζεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην αιιά σο εθπξόζσπνο ζηελ Οκνζπνλδία πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη έλαο εθ ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ ή Γξακκαηέα. β) Ο Δθπξόζσπνο νθείιεη λα κεηαθέξεη ζηελ Οκνζπνλδία νπνηαδήπνηε εηζήγεζε ή πξνβιήκαηα ηνπ πλδέζκνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη, κεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ. γ) Να αλαθνηλώλεη αλειιηπώο ζην ύλδεζκν ηηο απόςεηο, ζέζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο πάλσ ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ύλδεζκν, θαζώο θαη πάλσ ζε ζέκαηα γεληθήο θύζεσο πνπ απαζρνινύλ ηελ Οκνζπνλδία. δ) Να παίξλεη ελεξγό κέξνο ζηηο δηάθνξεο ζπλεδξηάζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη γεληθά ζηηο εξγαζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο. ε) Αλαιακβάλεη όπσο δηεπζεηεί έγθαηξα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πλδέζκνπ πξνο ηελ Οκνζπνλδία. ΑΡΘΡΟ 24 ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΓΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ Ο ύλδεζκνο αληηπξνζσπεύεηαη από ηνλ Πξόεδξν ή ηνλ Γξακκαηέα ή ηνλ Σακία ή θαη από όινπο, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεύνπλ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαζνξίδνληαη εηδηθά από ην παξόλ θαηαζηαηηθό.

14 ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΤΔΙ ΑΞΙΩΜΑΣΟΤΥΩΝ Οπνηνζδήπνηε αμησκαηνύρνο κπνξεί λα παπζεί από ην ώκα ην νπνίν ηνλ εμέιεμε γηα αληθαλόηεηα ή ακέιεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Ο Αμησκαηνύρνο αληηθαζίζηαηαη από ην ίδην ην ώκα εθηόο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ θαηαζηαηηθό. ΑΡΘΡΟ 26 ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΓΩΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΤΔΡΓΔΣΩΝ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αλαθεξύζζεη δσξεηέο όζνπο πξνζθέξνπλ εηο είδνο ή εηο ρξήκα 250,00 θαη άλσ θαη σο επεξγέηεο όζνπο πξνζθέξνπλ 1000,00 θαη άλσ. Θα ηεξείηαη πξνο ηνύην εηδηθό βηβιίν '' Γσξεηώλ θαη Δπεξγεηώλ '' ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩΝ ΣΟΤ Γ.. α) Η Γηεύζπλζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γ.. ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. β) ηηο πλεδξίεο κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη, εθ' όζνλ θιεζνύλ από ηε Γξακκαηεία θαη νπνηαδήπνηε κέιε ησλ Δπηηξνπώλ εξγαζίαο ή νη δπν ειεγθηέο κε κέιε ηνπ Γ.. ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ΑΡΘΡΟ 28 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ, ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ α) Σν παξόλ Καηαζηαηηθό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί από Δηδηθή Καηαζηαηηθή πλέιεπζε πνπ γίλεηαη γηα ην ζθνπό απηό.

15 β) Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηζρύεη από ηελ θαηαρώξεζε ηεο ζην Μεηξών ε νπνία γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Γ. πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε δύν κήλεο από ηελ ςήθηζή ηεο. γ) Γηα θάζε δήηεκα ακθίβνιεο εξκελείαο ή γηα ηπρόλ ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό απνθαζίδεη θαηά πξώην ιόγν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Σέηνηα απόθαζε είλαη δεζκεπηηθή εθηόο εάλ πξνζβιεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο νπνίαο ε απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε. δ) Η Καηαζηαηηθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ παξεπξίζθεηαη ην 1/2 ησλ κειώλ ηνπ πλδέζκνπ ζπλ έλα. ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζηελ θαζνξηζκέλε ώξα ε πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα 15 ιεπηά, νπόηε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ ηεο. Απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ηνπ νιηθνύ αξηζκνύ ησλ ςήθσλ ησλ παξόλησλ κειώλ. Γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζθνπώλ ηνπ πλδέζκνπ απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξόλησλ ζηε πλέιεπζε κειώλ ηνπ πλδέζκνπ. ΑΡΘΡΟ 29 ΦΡΑΓΙΓΑ-ΛΑΒΑΡΟ-ΔΜΒΛΗΜΑ Ο ύλδεζκνο ζα έρεη ηελ επίζεκε ζθξαγίδα ηνπ πνπ ζα θέξεη ηελ επσλπκία ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα έρεη ιάβαξν θαη έκβιεκα. ΑΡΘΡΟ 30 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ-ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ α) Ο ύλδεζκνο ηδξύζεθε θαη εγγξάθεθε ζηνλ Έθνξν πλδέζκνπ Γνλέσλ δπλάκεη ηνπ πεξί πλδέζκσλ Γνλέσλ Νόκνπ ηνπ 1992 (105(1)ηνπ 1992) ηελ... β) Σν παξόλ θαηαζηαηηθό ςεθίζζεθε από ηελ Καηαζηαηηθή πλέιεπζε ζηηο 5/5/1999

16 ΑΡΘΡΟ 31 ΓΙΑΛΤΗ ΤΝΓΔΜΟΤ α) Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνύλ ζε ιηγόηεξα από είθνζη (20) β) Ο ύλδεζκνο δηαιύεηαη κε απόθαζε ησλ 4/5 ησλ κειώλ ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη ζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. γ) Με απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ύζηεξα από αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ ελόο δεπηέξνπ ησλ κειώλ ή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. δ) Αλ ιόγσ άιισλ αηηηώλ είλαη αδύλαηε ε αλάδεημε Γ.. ή γεληθά είλαη αδύλαηε ε εμαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδέζκνπ ζύκθσλα κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό. ε) Αλ εθπιεξώζεθε ν ζθνπόο ηνπ πλδέζκνπ ή αλ ιόγσ καθξάο αδξάλεηαο εγθαηαιείθζεθε ν ζθνπόο απηόο. δ) Αλ ν ύλδεζκνο επηδηώθεη ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθό. ε) Ο ύλδεζκνο όηαλ δηαιπζεί, απηνδηθαίσο βξίζθεηαη ππό εθθαζάξηζε. Μέρξη ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ν ύλδεζκνο ζεσξείηαη όηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. ζ) Η εθθαζάξηζε γίλεηαη από ηα πξόζσπα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Αλ απηά ειιείπνπλ, έλαο ή πεξηζζόηεξνη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη από ην δηθαζηήξην. η) Ο Δθθαζαξηζηήο έρεη ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ εμνπζία απηή ηελ αζθεί κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο. θ) Ο Δθθαζαξηζηήο ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ιόγσ ζθάικαηνο ηνπ, πεξηζζόηεξνη όκσο εθθαζαξηζηέο επζύλνληαη εηο νιόθιεξν. ι) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ ε πεξηνπζία κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ λόκηκσλ ππνρξεώζεσλ πεξηέξρεηαη ζην ζρνιείν ηνπ.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΓΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΓΡΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΦΡΑΓΙΓΑ ΔΓΡΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ηνπ άξ. ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΠΟΑΤ ηδξύεηαη θαη ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία Γπλαηθώλ κε ηελ επσλπκία «ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 2 ΤΝΓΗΚΑΣΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΘΖΝΩΝ (ΟΑΑ) ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ "

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία "ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ " ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ Άξζξν 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Τ.ΚΑ.Π.. ΙΓΡΤΗ-ΔΠΩΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδξύεηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία ύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο Ν. εξξώλ. Η ζθξαγίδα ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ζρήκα ζηξνγγπιό, κε ηελ θπθιηθή επηγξαθή ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΔΥΝΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑ.Τ.Γ.Τ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΛΔΤΚΧΙΑ 2007 Σν Καηαζηαηηθό απηό εγθξίζεθε από ην Καηαζηαηηθό πλέδξην πνπ έγηλε ζηηο 21.3.2007 θαη επηθπξώζεθε από ηνλ Έθνξν πληερληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα