ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ"

Transcript

1 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες απλές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» την και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα.π.χ.π. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευµένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. ιαµαντής Μασούτης Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος 14 ο χλµ Θεσσαλονίκης Βασιλικών, Τ.Κ , Τ.Θ , Τηλ.Κέντρο , Fax: http:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 4 2. Οικονοµικές Καταστάσεις Ισολογισµός Αποτελέσµατα Ταµειακές ροές Μεταβολή της Καθαρής Θέσης 11 3 Γενικές Πληροφορίες για την εταιρία 12 4 Πλαίσιο κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 13 5 Βασικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων Έσοδα Μικτά κέρδη Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Εξοδα ιαθέσεως - ιοικήσεως Αλλα έξοδα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικό κόστος Μέρισµα Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανα µετοχή Ενσώµατα πάγια Πάγια µε χρηµατοδοτική µίσθωση Υπεραξία επιχείρησης Ασώµατα πάγια Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία Αποθέµατα Απαιτήσεις από εµπορική δραστηριότητα Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Υπόλοιπο κερδών είς νέο Μακροπρόθεσµος δανεισµός Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 57 2

3 6.25 Υποχρεώσεις από εµπορική δραστηριότητα Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Επιχειρηµατικοί τοµείς Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Γεγονότα µετα την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Επεξηγήσεις για την µετάβαση από τα Ελληνικά πρότυπα στα.π.χ.π. 62 3

4 1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» Εκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης, την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό τη εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 4

5 Ευθύνη Ελεγκτή - συνεχίζεται Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2006, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της Εκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου, είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 3 ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος Α.Μ. ΣΟΕΛ

6 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1 Ισολογισµός Ο ενοποιηµένος και ατοµικός ισολογισµός για την χρήση και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη των προηγούµενων χρήσεων, έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Πάγιο ενεργητικό Ενσώµατα περιουσικά στοιχεία Υπεραξία επιχείρησης Ασώµατα πάγια Θυγατρικές εταιρείες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Απαιτήσεις από αναβαλλόµενο φόρο Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις από εµπορική δραστηριότητα Εξοδα επόµενης χρήσης Λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συσσωρευµενα κέρδη/ (ζηµίες) - 0 Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµος δανεισµός Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενο φόρο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Υποχρεωσεις από εµπορική δραστηριότητα Εξοδα χρήσεως πληρωτέα Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α..Τ. Χ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗ Α..Τ. ΑΒ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΙ ΗΣ Α..Τ. ΑΒ ΑΡ.Α. Α ΤΑΞΗΣ 5939 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ Α..Τ. Ρ ΑΡ.Α. Α ΤΑΞΗΣ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Πάγιο ενεργητικό Ενσώµατα περιουσικά στοιχεία Υπεραξία επιχείρησης Ασώµατα πάγια Θυγατρικές εταιρείες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Απαιτήσεις από αναβαλλόµενο φόρο Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις από εµπορική δραστηριότητα Εξοδα επόµενης χρήσης Λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συσσωρευµενα κέρδη/ (ζηµίες) Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµος δανεισµός Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενο φόρο Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Υποχρεωσεις από εµπορική δραστηριότητα Εξοδα χρήσεως πληρωτέα Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 7

8 2.2 Αποτελέσµατα Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων για την χρήση , και τα αντίστοιχα συγκρίσιµα µεγέθη των προηγούµενων χρήσεων, έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Σηµ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Εξοδα διάθεσης Εξοδα διοίκησης Αλλα έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος Αποτελέσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη µετά φόρων Κατανέµονται σε : Μετόχους εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ) 57,33 65,54 60,40 Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 8

9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Εξοδα διάθεσης Εξοδα διοίκησης Αλλα έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικό κόστος Αποτελέσµατα από θυγατρικές επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη µετά φόρων Κατανέµονται σε : Μετόχους εταιρίας ικαιώµατα µειοψηφίας Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης Kέρδη ανά Μετοχή ( Σε Ευρώ) 56,17 64,32 29,98 Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

10 2.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λειτουργικές ραστηριότητες 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2004 Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για : Αποσβέσεις Προβλέψεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / αύξηση αποθεµάτων Μείωση / αύξηση απαιτήσεων Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα Καταβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / ληφθέντα δάνεια Εξoφλήσεις δανείων Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεoλύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) από ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 10

11 2.4 Μεταβολή της Καθαρής Θέσης Οι Πίνακες µεταβολών της καθαρής θέσης για τον όµιλο και την εταιρεία έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01) ιανεµηθέντα µερίσµατα Αναστροφή αναβαλλόµενης φορολογίας Υπεραξίας ακινήτων που κεφαλαιοποιήθηκε 875 Προσαρµογή καθαρής θέσης οµίλου βάσει των ΛΠ και όχι βάσει του Ν. 2166/93-74 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους Καθαρή Θέση λήξης περιόδου (31.12) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01) ιανεµηθέντα µερίσµατα Αναστροφή αναβαλλόµενης φορολογίας Υπεραξίας ακινήτων που κεφαλαιοποιήθηκε 834 Κέρδη χρήσης µετά από φόρους Καθαρή Θέση λήξης περιόδου (31.12) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 εώς 81 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 11

12 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις για την χρήση , σε εταιρικό και ενοποιηµένο επίπεδο, µαζί µε τις «σηµειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους. Η ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε να δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών. Συνέπεια των παραπάνω η ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη να: - επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (.Π.Χ.Π.) και να τις εφαρµόζει πάγια (µαζί.π.χ.π.). - επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια. - διενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1977 στην Ελλάδα, η διάρκεια της οποίας αρχικά ορίστηκε σε 20 χρόνια, µέχρι το 1997 και στη συνέχεια µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της η διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε για πενήντα (50) χρόνια ακόµη (λήγει το 2047), µε ηµεροµηνία ενάρξεως τη δηµοσίευση της τροποποίησης του άρθρου 3 του υπ αριθµ. 5063/ φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Εχει έδρα στη Θέρµη Θεσσαλονίκης (14 ο χλµ Θεσσαλονίκης Βασιλικών) και έχει αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών 8600/62/Β/86/435. Ο κος ιαµαντής Μασούτης έχει την πλειοψηφία των µετοχών της εταιρείας. Το προσωπικό που απασχολήθηκε από τον Οµιλο και την εταιρεία, κατά µέσο όρο ήταν: OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΟΜΑ

13 Σκοπός της Εταιρείας είναι: - Η εµπορία παντός είδους τροφίµων, καλλυντικών, ψιλικών, ειδών ενδύσεως, σκευών οικιακής χρήσης και λοιπών συναφών ειδών, εγχώριας ή και ξένης προέλευσης. - Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση µε ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς εµπορικούς και βιοµηχανικούς οίκους οµοειδούς αντικειµένου. - Η συµµετοχή σε υφιστάµενες ή ιδρυόµενες εταιρίες εµπορικές ή βιοµηχανικές. - Η εξαγωγή διάθεση των παραπάνω προϊόντων στην αλλοδαπή. - Η παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. - Η ίδρυση και εκµετάλλευση εργαστηρίων τεµαχισµού κρεάτων όπως και κάθε µεταποίηση που αφορά είδη κρεοπωλείου. - Η ίδρυση εργαστηρίων και εργοστασίων για µεταποίηση, βιοµηχανοποίηση και συσκευασία των προϊόντων που εµπορεύεται η εταιρία. - Η συνεργασία µε µεταποιητικές και βιοµηχανικές µονάδες του εσωτερικού και εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και η εµπορία αυτών στα καταστήµατα της εταιρίας. - Η ίδρυση εργαστηρίων και εργοστασίων για µεταποίηση συσκευασία τυποποίηση και εµπορία ειδών οπωροπωλείου (φρούτα λαχανικά και οµοειδή προϊόντα). - α) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων και η µε οποιαδήποτε µορφή εκµετάλλευσή τους. - β) Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση κτιριακών και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεων. - γ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίµων και πετρελαιοειδών προϊόντων. Η Εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών δύναται: - να ιδρύει υποκαταστήµατα, αποθήκες, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης, εργοστάσια ή εργαστήρια µε ή χωρίς συνεργάτες ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 13

14 από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C) της IASB. Η Εταιρεία εφαρµόζει τα ΠΧΠ για πρώτη φορά από την Ολες οι τακτοποιήσεις που αφορούν στο διάστηµα πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στά ΛΠ, 01/01/2004, µεταφέρθηκαν στην Καθαρή Θέση, στα αποτελέσµατα εις νέο και εµφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολων της Καθαρής Θέσης, για την µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στα ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν δύο προηγούµενες χρήσεις σαν συγκρίσιµη πληροφόρηση. Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή τη βάση. Η σύνταξη των οικονοµικων καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Η ιοίκηση της Εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις αναγκαίες προσαρµογές στις µεθόδους λογιστικής και αποτίµησης, ώστε να είναι σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2005 και 2004, έχουν επίσης αναµορφωθεί ώστε να καταστούν συγκρίσιµα. Οι κυριότερες προσαρµογές αφορούσαν : Αντιλογισµό των ασώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν καταλογισθεί σύµφωνα µε το Ε.Λ.Π. Αναγνώριση χρηµατοδοτικών µισθώσεων Αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία τους. Αλλαγή του ωφέλιµου χρόνου ζωής κτιρίων και λοιπού εξοπλισµού για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, επαναφοράς της αναπροσαρµοσµένης αξίας κτήσης βάσει του νόµου 2065/92 στο ιστορικό κόστος. Προσαρµογή προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λογω εξόδου από την εταιρεία Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Καταλογισµός αναλογίας εσόδων και εκπτώσεων από προµηθευτές σε απόθεµα 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Οι οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων 14

15 ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονοµικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι κύριες λογιστικές µέθοδοι που εφαρµόστηκαν αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν: 5.1 Λογιστικοποίηση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών, λογίζονται όταν παραδοθούν τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνουν αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσής της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται ανάλογα µε το χρόνο, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το συµβατικό επιτόκιο το οποίο δεν διαφέρει σηµαντικά από το πραγµατικό επιτόκιο. Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 5.2 Βάση ενοποίησης Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31/12/2006 και 31/12/2005 συµπεριλαµβάνονται οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και της θυγατρικής της εταιρίας «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31/12/2004 συµπεριλαµβάνεται και η θυγατρική εταιρία «ΑΛΦΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» η οποία απορροφήθηκε από τη µητρική εταιρία στη χρήση 2005, µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 31/12/2004. Θυγατρικές εταιρίες είναι οι εταιρίες στις οποίες η Εταιρία ασκεί έλεγχο άµεσα ή έµµεσα µέσω άλλων θυγατρικών εταιριών. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 15

16 Κατά την ενοποίηση, όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα έσοδα και τα έξοδα µεταξύ των επιχειρήσεων του Οµίλου απαλείφονται. εν υπάρχουν δικαιώµατα µειοψηφίας, επειδή η µητρική εταιρία έχει το 100% των µετοχών των θυγατρικών της εταιριών. Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill) Η Υπεραξία της επιχείρησης που προέκυψε µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΑΛΦΑ ΕΛΤΑ Α.Ε.» από την «ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» αντιπροσωπεύει την πλεονασµατική διαφορά του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της απορροφηθείσας εταιρίας κατά την ηµεροµηνία της απορρόφησης. Η Υπεραξία Επιχειρήσεως (Goodwill) καταχωρείται στην αξία κόστους. Έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις έως και Από η υπεραξία δεν αποσβένεται αλλά µειώνεται, εφόσον συντρέχει λόγος, µε τις όποιες ζηµίες προκύπτουν από αποµείωση (βάσει του.π.χ.π. 3 όπως ισχύει). Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ΠΧΠ (1 η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρία δε επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ΠΧΠ. ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Οµιλο. Αποµείωση της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (Goodwill) γίνεται εφόσον, έπειτα από αξιολόγηση της κάθε µίας επιµέρους µονάδας / καταστήµατος (cash generating unit) που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης, προκύψει ότι η καθαρή παρούσα αξία είναι µικρότερη από την αναλογούσα υπεραξία. Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση. 16

17 Οι µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί η υπεραξία ελέγχονται ετησίως για αποµείωση. 5.3 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους. Ορισµένες κατηγορίες παγίων, όπως οικόπεδα και κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ (1/1/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος. Τεκµαιρόµενο κόστος είναι η εύλογη αξία το παγίου στοιχείου, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου αναγνωρισµένου οίκου εκτιµητών. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες προσθήκες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι προσθήκες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων στοιχείων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής : - Κτίρια 50 έτη - Μηχανολογικός εξοπλισµός 7-9 έτη - Μεταφορικά µέσα 5-7 έτη - Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3-15 έτη Οι εγκαταστάσεις βελτιώσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εµφανίζονται στο κόστος µειωµένες κατά το ποσό των συσσωρευµένων αποσβέσεων και τις οποιεσδήποτε συσσωρευµένες ζηµίες απαξίωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο βάσει του χρόνου µίσθωσης. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 17

18 Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 5.4 Ασώµατα πάγια Στα ασώµατα πάγια περιλαµβάνονται οι άδειες λογισµικών. Οι άδειες λογισµικών απατιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3-4 χρόνια. 5.5 Αποµείωση Αξίας Παγίων Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσής τους.λόγος απαξίωσης συντρέχει όταν η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων ή ασώµατων παγίων στοιχείων είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία του παγίου. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ο Όµιλος εξετάζει αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσης παγίων στοιχείων των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών (καταστηµάτων). Ένδειξη απαξίωσης παγίων υπάρχει για τον Όµιλο όταν οι µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών (καταστήµατα) παρουσιάζουν αρνητικές λειτουργικές ροές κατά τα τελευταία συνεχόµενα τρία έτη λειτουργίας και δεν πρόκειται για νέο κατάστηµα της τελευταίας τριετίας ή ανακαινισµένο της τελευταίας διετίας. Για τα καταστήµατα αυτά κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδος παραγωγής ταµειακών ροών (κατάστηµα) µε τη µέθοδο της προεξόφλησης µελλοντικών ταµειακών ροών (discounted cash flow),µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Παράλληλα ο Όµιλος εκτιµά και την εύλογη αξία των υπό έλεγχο αποµείωσης αξίας καταστηµάτων λαµβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον έξοδο/έσοδο ανακύπτει από τη πιθανότητα κλεισίµατος του καταστήµατος. Ο Όµιλος προβαίνει σε αποµείωση όταν πληρούνται οι δύο κάτωθι όροι: Εάν η αναπόσβεστη αξία της µονάδος παραγωγής ταµειακών ροών (κατάστηµα) είναι µεγαλύτερη της ανακτήσιµης, και 18

19 Εάν η αναπόσβεστη αξία της µονάδος παραγωγής ταµειακών ροών (κατάστηµα) είναι µεγαλύτερη από την εύλογη αξία. Όταν δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η αξία ανάκτησης ενός παγίου, ο Όµιλος εκτιµά την αξία ανάκτησής της παραγωγικής µονάδας στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο πάγιο. 5.6 Αποθέµατα Τα εµπορεύσιµα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος αγοράς όλων των εµπορευσίµων αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµολογιακή αξία αγοράς προσαυξηµένη µε τα ειδικά έξοδα αγοράς (µεταφορικά, ασφάλιστρα κ.λ.π.) και µειωµένη µε τις σχετικές εκπτώσεις και τις λοιπές παροχές από προµηθευτές. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου του µέσου σταθµικού κόστους. 5.7 Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις όψεως. 5.8 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες εγγράφονται στην ονοµαστική τους αξία µειωµένες µε τις όποιες προβλέψεις επισφαλούς είσπραξης των απαιτήσεων. Προβλέψεις για εκτιµώµενα µη ανακτήσιµα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απαξιωθεί. Η αναγνωριζόµενη πρόβλεψη υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εγγράφονται στην ονοµαστική τους αξία µειωµένες κατά τις τυχόν απαιτήσεις από εκπτώσεις και λοιπές παροχές. 5.9 Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 19

20 5.10 Κεφαλαιοποίηση δαπανών Όλα τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, καθώς και τα έξοδα µετεγκατάστασης, βαραίνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιήθηκαν Χρηµατοοικονοµικά µέσα και επενδύσεις Τα χρηµατοοικονοµικά ενεργητικά στοιχεία και υποχρεώσεις εµφανίζονται στον ισολογισµό της Εταιρίας όταν η Εταιρία έχει συµβατικές δεσµεύσεις ή δικαιώµατα που σχετίζονται µε αυτό το χρηµατοοικονοµικό µέσο Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν πραγµατοποιούνται οι δαπάνες Τραπεζικά δάνεια Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λογαριασµοί καταχωρούνται στα συνολικά καθαρά ποσά που έχουν ληφθεί µετά την αφαίρεση των άµεσων εξόδων σύναψης της δανειακής σύµβασης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που σχετίζονται µε αυτά τα δάνεια, περιλαµβανοµένων των πληρωτέων ποινών για πρόωρη εξόφληση ή των εξόδων για διακανονισµό, καθώς και τα άµεσα κόστη έκδοσης του δανείου, καταχωρούνται εφόσον είναι «δουλευµένα» στη χρέωση των αποτελεσµάτων µε πίστωση των δανειακών λογαριασµών και εµφανίζονται στο υπόλοιπο του δανείου της περιόδου εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί. Για το λογισµό των τόκων χρησιµοποιείται η κατάλληλη µέθοδος υπολογισµού, ανάλογα και µε το ισχύον επιτόκιο και τους άλλους συµβατικούς όρους Μισθώσεις Οι µισθώσεις χαρακτηρίζονται σαν χρηµατοδοτικές, όταν οι όροι των σχετικών συµβάσεων µεταφέρουν από άποψη ουσίας όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του αντικειµένου που ενοικιάζεται στο µισθωτή στο τέλος της περιόδου µίσθωσης, µε την καταβολή από το µισθωτή στον εκµισθωτή ενός συµβολικού τιµήµατος. 20

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα