Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης"

Transcript

1 Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και στην Πάτρα χωρίς ΦΠΑ Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοµατεπώνυµο Ελισάβετ Κολωνιάρη Ταχ. ιεύθυνση Αιόλου 00 Αθήνα, Τ.Κ 0 88 Fax Τηλέφωνο E mail Ιστοσελίδα Ηµεροµηνία Έναρξης Ηµεροµηνία Λήξης Χρηµατοδότηση ΕΛΤΑ Α.Ε.

2 Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΟΥ Ε ΑΡΙΘΟ Σ 3 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη τιµή ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

3 . Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΕΙΑ (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν την διενέργεια ανοικτού ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Συντήρηση -λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και στην Πάτρα».. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος για την συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και την Πάτρα, περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της παρεχόµενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των , µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 4. Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 00, 3ος όροφος, γραφείο 309) στις., ηµέρα.. και ώρα :00 π.µ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει την παραπάνω ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. ετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται από την ιεύθυνση Περιουσίας των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 00, 3 ος όροφος, γραφείο 304, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από καταβολή ποσού πενήντα (50,00). Το ποσό αυτό κατατίθεται στο Κεντρικό Ταχυδροµείο Αθηνών, οδός Αιόλου 00, ισόγειο, θυρίδα 5. Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζοµένων στο ότι, προκειµένου να διαµορφώσουν πληρέστερη άποψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους, δύνανται να επισκέπτονται τα κτίρια των Κέντρων ιαλογής Αττικής και Πάτρας για να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του µεγέθους και του είδους όλων των επιµέρους στοιχείων των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείµενο του ιαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό, µέχρι και έξι () εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ο κάθε ενδιαφερόµενος που έχει παραλάβει τα συµβατικά τεύχη θα δύναται να επισκέπτεται τα κτίρια και να ενηµερώνεται από τα διατηρούµενα επιτόπου στοιχεία της παρεχόµενης υπηρεσίας (δύο άτοµα κατά µέγιστο ανά ενδιαφερόµενο), ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση των ΕΛΤΑ το αργότερο τέσσερις ηµέρες πριν από την ηµέρα της επίσκεψης. Υπεύθυνος Κ.. Αττικής: κος Λευτέρης Παπάζογλου, τηλ Υπεύθυνη Κ.. Πάτρας: κα Αγγελική Κατσαΐτη τηλ. 0 7 εδοµένου ότι ο ανάδοχος µε την εγκατάστασή του, θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του κτιρίου, καµία απαίτηση για πρόσθετη αποζηµίωση, λόγω µη επαρκούς γνώσης των εγκαταστάσεων και των εν γένει συνθηκών για την παροχή των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται µε την παρούσα δεν θα αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Σύµβασης. 5. Ο ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: Τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 00/Β/-8-0) Τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Τις Τεχνικές Απαιτήσεις του έργου για την συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων των Κέντρων ιαλογής Αττικής και Πάτρας. Τις διατάξεις του Π. /003 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/003) <<Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 000/35/ της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές>>. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

4 . ΙΚΑΙΟΥΕΝΟΙ ΣΥΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΟ Στον παρόντα διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή / και νοµικά πρόσωπα, είτε µεµονωµένα, είτε σε σύµπραξη, είτε σε κοινοπραξία, τα οποία: Παρέχουν συναφείς υπηρεσίες µε τις ζητούµενες της παρούσας ιακήρυξης. Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιακήρυξη και την Τεχνική Περιγραφή και διαθέτουν την απαιτούµενη συνολική Επαγγελµατική Επάρκεια για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών, δηλαδή την επαγγελµατική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα, που περιγράφεται στις παραγράφους 7., 7., 7.3 και σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 9. Υπογραµµίζεται ότι όποια πρόσωπα συµµετέχουν σε ένα σχήµα ιαγωνιζόµενου, δεν µπορούν να συµµετέχουν και σε άλλο σχήµα ιαγωνιζόµενου, όταν τα σχήµατα αυτά είναι υποψήφια για την ίδια Σύµβαση. Σε τέτοια περίπτωση τα διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχουν τα πρόσωπα αυτά θα αποκλείονται από την διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος συµµετέχει µε τη µορφή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, τότε κάθε πρόσωπο που συµµετέχει σε αυτόν πρέπει να έχει ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% επί του συνόλου. Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος συµµετέχει µε τη µορφή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, δεν είναι υποχρεωτικό να περιβληθεί µε κάποια νοµική µορφή, προκειµένου να λάβει µέρος στον ιαγωνισµό. Πάντως η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύµπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, καταθέτοντας πριν την υπογραφή της σύµβασης Συµβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων ιαγωνιζόµενων ή µελών Συµπράξεων ή Κοινοπραξιών από τον ίδιο Εκπρόσωπο. Η Κοινοπραξία ή η Σύµπραξη υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. ε την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν τη συνολική ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 7. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά και Υπεύθυνες ηλώσεις: α. Οι Έλληνες πολίτες: () Εγγύηση συµµετοχής στον ιαγωνισµό (Γενικοί και Ειδικοί Όροι παρ. 3). () Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 3 από

5 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αΐου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήµατα. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Οι Αλλοδαποί: () Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. () Απόσπασµα Ποινικού ητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αϊου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήµατα. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 4 από

6 γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται µόνο για τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και επιπλέον επίσηµο αντίγραφο του καταστατικού της πρόσφατης έκδοσης µε τυχόν τροποποίησή του. δ. Οι κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται: ) η αδυναµία έκδοσης από τις αρµόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και ) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση που θα πιστοποιούσε το εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν µε την προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση. ηλώσεις, Εγγυήσεις, Λοιπά Στοιχεία Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο ιαγωνισµό οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει: α. Υπεύθυνη ήλωση. Όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 3. Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από ηµόσιο Φορέα, λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 4. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λπ.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. β. Πρακτικό αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου της επιχείρησης µε το οποίο: Εγκρίνεται η συµµετοχή της στον ιαγωνισµό. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, εγκρίνονται η συµµετοχή της επιχείρησης στο ιαγωνισµό, η Σύµπραξη µε τις λοιπές επιχειρήσεις µέλη της Κοινοπραξίας και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολογισµό του έργου. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της. γ. Καταστατικό των εταιρειών που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Κοινοπραξιών ή Συµπράξεων οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Κοινοπραξία ή στην Σύµπραξη. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 5 από

7 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Προσωπική κατάσταση του προσφέροντος Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται για Σύµπραξη ή Κοινοπραξία) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς (α) έως και (θ). α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αΐου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/EOK του Συµβουλίου, της 0ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση. στ) Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ζ) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής η) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής θ) Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές Στις περιπτώσεις (α) έως και (δ), (στ) και (θ) αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και της Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια προσφέροντος Κάθε ιαγωνιζόµενος (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει κατάλληλη χρηµατοοικονοµική ευρωστία που να του διασφαλίζει την δυνατότητα να υλοποιήσει χωρίς προβλήµατα το αντικείµενο των υπηρεσιών της παρούσας. Η ευρωστία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παρακάτω στην παραγρ. 0. Τεχνικές ικανότητες προσφέροντος Κάθε ιαγωνιζόµενος (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει ικανοποιητική τεχνική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εµπειρία, σχετική µε το ζητούµενο αντικείµενο. Η τεχνική ικανότητα θα προκύπτει από παρόµοιες συναφείς ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

8 υπηρεσίες µε τις ζητούµενες, που έχουν παρασχεθεί την τελευταία τριετία (009-0), καθώς και από την οργάνωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό των συµµετεχόντων στο σχήµα του ιαγωνιζόµενου. Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τα προσωπικό, ο ιαγωνιζόµενος πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει τεχνικό προσωπικό, κατά ειδικότητα, εµπειρία και αριθµό, ικανό να παρέχει το αντικείµενο των υπηρεσιών του καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασής του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΕΝΩΝ Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι α) δικαιούται να συµµετέχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 και β) πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας, οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και τις ελάχιστες τεχνικές ικανότητες της παραγρ. 8 σε συνδυασµό µε τα κριτήρια αποδοχής, προσκοµίζοντας για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενη Σύµπραξη ή Κοινοπραξία), τα παρακάτω αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο. Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό Οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους ή/και άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής του, και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο ή/και στους επίσηµους καταλόγους. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραγρ. 7 περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού της παραγρ. 8 της παρούσας. Οι διαγωνιζόµενες Συµπράξεις και Κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερα δικαιολογητικά για καθένα από τα µέλη τους. Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. ικαιολογητικά οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας διαγωνιζοµένων Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν:. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών (009-0), ή των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, για τις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται, σύµφωνα µε την περί εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που αφορά στην παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια καθενός των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών (009-0) ή των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων. 3. Επιστολή (-ες) εκδιδόµενη (-ες) από Τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη προέλευσης των Συµµετεχόντων και έχουν το δικαίωµα αυτό, από τις οποίες να προκύπτει δανειοληπτική ικανότητα του ιαγωνιζοµένου (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (00.000) Ευρώ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 7 από

9 Παρατήρηση Για την απόδειξη της απαιτούµενης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, ο προσφέρων µπορεί, ενδεχοµένως, να επικαλεσθεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η σχετική δέσµευση διασφαλίζεται µε την προσκόµιση έγγραφης κοινής δήλωσης (προσφέροντα επικαλούµενου φορέα) περί διάθεσης οικονοµικών πόρων. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια Κοινοπραξία ή Σύµπραξη προσφερόντων µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην Κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επίκληση της οικονοµικής επιφάνειας άλλου φορέα χωρίς τις ανωτέρω δεσµεύσεις θα οδηγεί στον αποκλεισµό του προσφέροντος. ικαιολογητικά τεχνικών ικανοτήτων διαγωνιζοµένων Για την απόδειξη της ζητούµενης από την παραγρ. 8 Τεχνικής Ικανότητας του ιαγωνιζόµενου, θα υποβληθούν δήλωση και στοιχεία παρουσίασης της εµπειρίας του από παρόµοιες υπηρεσίες όπως οι ανωτέρω ζητούµενες, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι της παρούσας, ως ακολούθως. Παρόµοιες υπηρεσίες ήλωση σχετικά µε τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών συντήρησης, παροµοίων µε αυτές της παρούσας προκήρυξης, κατά την τελευταία τριετία (009-0), συνοδευόµενη από κατάλογο των παρασχεθεισών παροµοίων υπηρεσιών, τόσο για τις εν ενεργεία όσο και για τις περαιωµένες συµβάσεις, όπου θα φαίνεται το τεχνικό αντικείµενο, η αξία, το ποσοστό (%) συµµετοχής, το χρονικό διάστηµα παροχής παρόµοιων υπηρεσιών, καθώς και οι φορείς ανάθεσης, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Ως παρόµοιες υπηρεσίες συντήρησης, µε την επιφύλαξη των παρατηρήσεων στο τέλος της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται υπηρεσίες µε κύριο αντικείµενο την τακτική συντήρηση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένων κτιριακών εγκαταστάσεων αναλόγου µεγέθους µε αυτά των κτιρίων των Κ.. Αττικής και Πάτρας. Για τα στοιχεία αυτά θα συµπληρωθεί ο Πίνακας (Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος Ι της παρούσας) για τις συµβάσεις συντήρησης και λειτουργίας παρόµοιων Κτιριακών Εγκαταστάσεων, ως εξής: Στη στήλη θα αναγράφονται οι τίτλοι παρόµοιων υπηρεσιών, που έχουν αναληφθεί από τον ιαγωνιζόµενο και τους εταίρους του στα πλαίσια οποιουδήποτε σχήµατος. Στη στήλη θα δηλώνονται τα στοιχεία των εργοδοτών. Στις στήλες 3 και 4 θα αναγράφονται αντίστοιχα οι ηµεροµηνίες υπογραφής της σύµβασης και η διάρκεια αυτής (πραγµατική ή εκτιµώµενη σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα - ηµεροµηνίας τελικής έγκρισης). Στη στήλη 5 θα αναγραφεί ο συνολικός βασικός προϋπολογισµός που αναφέρεται στη σχετική σύµβαση (χωρίς το ΦΠΑ). Στη στήλη θα δηλώνεται η συνολικά εισπραχθείσα ή πιστοποιηθείσα αµοιβή κατά το διάστηµα από //009 µέχρι και 3//0. Στις στήλες 7 και 8 θα αναγράφονται αντίστοιχα το ποσοστό συµµετοχής και το αναλογούν ποσό αµοιβής του ιαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης, ο Πίνακας του Υποδείγµατος του Προσαρτήµατος Ι θα συµπληρώνεται χωριστά για το κάθε µέλος της, ενώ στην τελευταία γραµµή όλων των πινάκων µε την ένδειξη Γενικό Σύνολο ιαγωνιζόµενου, θα αναγράφονται τα συνολικά ποσά για το σύνολο των µελών που µετέχουν στην Κοινοπραξία / Σύµπραξη. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 8 από

10 αζί µε τον εν λόγω Πίνακα θα επισυνάπτονται και οι αναλυτικές καταστάσεις του Υποδείγµατος του ιδίου Προσαρτήµατος καθώς και οι βεβαιώσεις της παρακάτω παραγράφου. Παρατηρήσεις Ο «χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης έργων» του άρθρου 54 του Π.. 09/85 και των άρθρων 7 παρ. και παρ. του Ν.48/84 περί κατασκευής ηµοσίων Έργων, αφορά τον χρόνο εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος κατασκευής φέρει τον κίνδυνο αυτού και υποχρεούται στην αποκατάσταση βλαβών και την διόρθωση ελαττωµάτων. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω «συντήρηση» είναι διαφορετικής φύσεως από τη συντήρηση και λειτουργία που ζητείται µε την παρούσα προκήρυξη και η τυχόν επίκληση της από ιαγωνιζόµενους δεν θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή ιαγωνισµού στην εκτίµηση της εµπειρίας παροµοίων υπηρεσιών συντήρησης. Οµοίως δεν θα ληφθεί υπόψη η αυτοπαράδοση παροµοίων υπηρεσιών στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της διαγωνιζόµενης εταιρείας ή Κοινοπραξίας. Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες των παραπάνω πινάκων και καταστάσεων από τους φορείς ανάθεσης, ως παρακάτω: Εάν πρόκειται για ηµόσιες Αναθέτουσες Αρχές ( ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π.), ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αυτές τις Αρχές. Εάν πρόκειται για Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς, ή δήλωση του παρέχοντος υπηρεσία, συνοδευόµενη από επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων. Τα παραπάνω έγγραφα θα αναφέρουν απαραιτήτως το µέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στο οποίο παρεσχέθη η υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται, ώστε να βεβαιώνεται η απαιτούµενη, κατά το παρόν άρθρο, εµπειρία. Θα αναφέρουν επίσης τον τόπο και το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας, τον χρόνο περαίωσης, την τελική δαπάνη χωρίς τον Φ.Π.Α., την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπηρεσιών, τυχόν αλλαγές του συµβατικού αντικειµένου, καθώς και ότι έχει παρασχεθεί από τον Συµµετέχοντα η συγκεκριµένη υπηρεσία επί της οποίας ζητείται εµπειρία (και όχι ποσοστό αυτής σε κάποια συνεργασία µε άλλους). Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει να απεικονίζεται και σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιµία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται. εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση και την επιλογή των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσον το δυνατό πιο αναλυτικές, εµπεριστατωµένες, αναγνωρίσιµες και αποδείξιµες. Προσωπικό ήλωση σχετικά µε τη δύναµη του προσωπικού του ιαγωνιζόµενου (πλήρους απασχόλησης) κατά το χρόνο του διαγωνισµού, που θα αποδεικνύεται από: (α) Θεωρηµένο αντίγραφο Κατάστασης προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας (φωτοαντίγραφο της επίσηµα επικυρωµένης και θεωρηµένης σε κάθε σελίδα της), για το προσωπικό που απασχολεί κατά τον χρόνο του διαγωνισµού, στην οποία απαραιτήτως πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο. Από την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση ή / και την κατάσταση της επιθεώρησης Εργασίας θα πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον η δύναµη του προσωπικού για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων / εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που οι πίνακες είναι συνολικοί για το απασχολούµενο προσωπικό θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη επισήµανση σε αυτούς για την ικανοποίηση των πιο πάνω. Τα ζητούµενα παραστατικά θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 9 της παρούσης. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 9 από

11 Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν στοιχεία, όπως τα ανωτέρω από τους αντίστοιχους φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. Οργάνωση και εξοπλισµός (α) Περιγραφή της υφιστάµενης οργάνωσης και της διαθέσιµης υποδοµής γραφείου (γραφεία, εξοπλισµός, λογισµικό, κλπ) του ιαγωνιζόµενου (ή κάθε συµµετέχοντα, σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη / Κοινοπραξία). (β) ήλωση σχετικά µε τον πάσης φύσεως τεχνικό εξοπλισµό, που θα διαθέσει ο ιαγωνιζόµενος για την υλοποίηση της σύµβασης. Η δήλωση θα συνοδεύεται από κατάσταση µε αναφορά στα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό, περιλαµβανοµένης της υποδοµής σε υπολογιστές, λογισµικό και κάθε άλλο στοιχείο, που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση εικόνας για τη δυνατότητα άρτιας και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης. Παρατήρηση Ένας ιαγωνιζόµενος, για την απόδειξη των απαιτούµενων τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων µπορεί, ενδεχοµένως, να επικαλεσθεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι για την εκτέλεση της σύµβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η σχετική δέσµευση διασφαλίζεται µε την προσκόµιση κοινής δήλωσης (προσφέροντα επικαλούµενου φορέα) περί διάθεσης τεχνικών πόρων, εφόσον η σύµβαση ανατεθεί στον εν λόγω προσφέροντα. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια Κοινοπραξία ή Σύµπραξη προσφερόντων µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην Κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επίκληση της οικονοµικής επιφάνειας άλλου φορέα χωρίς τις ανωτέρω δεσµεύσεις θα οδηγεί στον αποκλεισµό του προσφέροντος. 0. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΠΟ ΟΧΗΣ) ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΕΝΩΝ Η αποδοχή των ιαγωνιζοµένων στον παρόντα ιαγωνισµό και η περαιτέρω αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών τους θα γίνει εφόσον και µόνον ικανοποιούνται αθροιστικά όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής, ήτοι: Α) εν εµπίπτουν σε καµία περίπτωση αποκλεισµού τους, λόγω ύπαρξης κωλύµατος, από αιτία που βεβαιώνεται µε τα στοιχεία που περιγράφονται στα πιστοποιητικά της παραγράφου 8 ανωτέρω. Β) Έχουν υποβάλλει µε το φάκελο προσφοράς τους το σύνολο των πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ιαγωνισµό, που ζητούνται µε την παρούσα Προκήρυξη. Γ) Έχουν οικονοµική ευρωστία, που τους επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Ισολογισµών τους και τη δανειοληπτική τους ικανότητα (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (00.000) ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις Τραπεζικές βεβαιώσεις που θα υποβάλλουν. ) ιαθέτουν πιστοποιητικό ISΟ 900:000 στον τοµέα της τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο οργανισµό πιστοποίησης και επιπλέον πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον υποψήφιο ανάδοχο. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 0 από

12 Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη / Κοινοπραξία, το ανωτέρω πιστοποιητικό ΙSO πρέπει να το διαθέτουν τουλάχιστον οι µισοί από τους συµµετέχοντες σε αυτήν. Ε) Έχουν προηγούµενη εµπειρία στην παροχή παροµοίων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας µεγάλων και πλήρως εξοπλισµένων κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία θα αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα και τις βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Από αυτά πρέπει να προκύπτει (σωρευτικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ότι: έχουν κατά τα τελευταία τρία χρόνια (009-0) συνολικό κύκλο εργασιών, από την παροχή τεχνικών υπηρεσιών εγκατάστασης & συντήρησης Η/ εξοπλισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ, αθροιστικά η αξία µίας τουλάχιστον αυτοτελούς σύµβασης, που έχει συναφθεί ή περαιωθεί µέσα στην τελευταία τριετία (009-0) και αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόµοιες µε τις ζητούµενες, ενός τουλάχιστον µέλους της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης, δεν υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (00.000) ΕΥΡΩ. ΣΤ) Έχουν ικανοποιητική οργάνωση και υποδοµή, καθώς και συνολική δύναµη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, κατά τον χρόνο του ιαγωνισµού, τουλάχιστον δέκα (0) ατόµων πλήρους απασχόλησης. Η αξιολόγηση των διαγωνιζοµένων σχετικά µε τα ανωτέρω θα γίνει από την Επιτροπή ιαγωνισµού, βάσει των ικαιολογητικών Συµµετοχής και των στοιχείων Επαγγελµατικής Επάρκειας.. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στο Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΕΛΤΑ.. Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ιεύθυνση Περιουσίας ΕΛΤΑ τηλ κ. πέκας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο () αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα υπογεγραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης... Οι υποβαλλόµενες στο ιαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (0) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη..3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εµφανή: Η λέξη "προσφορά" Ο αριθµός της ιακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού Το αντικείµενο του ιαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα.4. έσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα