Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης"

Transcript

1 Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και στην Πάτρα χωρίς ΦΠΑ Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοµατεπώνυµο Ελισάβετ Κολωνιάρη Ταχ. ιεύθυνση Αιόλου 00 Αθήνα, Τ.Κ 0 88 Fax Τηλέφωνο E mail Ιστοσελίδα Ηµεροµηνία Έναρξης Ηµεροµηνία Λήξης Χρηµατοδότηση ΕΛΤΑ Α.Ε.

2 Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΟΥ Ε ΑΡΙΘΟ Σ 3 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη τιµή ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

3 . Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΕΙΑ (ΕΛΤΑ) προκηρύσσουν την διενέργεια ανοικτού ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Συντήρηση -λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και στην Πάτρα».. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος για την συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων των Κέντρων ιαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική και την Πάτρα, περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της παρεχόµενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των , µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 4. Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ιεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ στην Αθήνα (οδός Αιόλου 00, 3ος όροφος, γραφείο 309) στις., ηµέρα.. και ώρα :00 π.µ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει την παραπάνω ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. ετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια επιτροπή των ΕΛΤΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται από την ιεύθυνση Περιουσίας των ΕΛΤΑ, οδός Αιόλου 00, 3 ος όροφος, γραφείο 304, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µετά από καταβολή ποσού πενήντα (50,00). Το ποσό αυτό κατατίθεται στο Κεντρικό Ταχυδροµείο Αθηνών, οδός Αιόλου 00, ισόγειο, θυρίδα 5. Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζοµένων στο ότι, προκειµένου να διαµορφώσουν πληρέστερη άποψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους, δύνανται να επισκέπτονται τα κτίρια των Κέντρων ιαλογής Αττικής και Πάτρας για να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του µεγέθους και του είδους όλων των επιµέρους στοιχείων των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείµενο του ιαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό, µέχρι και έξι () εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ο κάθε ενδιαφερόµενος που έχει παραλάβει τα συµβατικά τεύχη θα δύναται να επισκέπτεται τα κτίρια και να ενηµερώνεται από τα διατηρούµενα επιτόπου στοιχεία της παρεχόµενης υπηρεσίας (δύο άτοµα κατά µέγιστο ανά ενδιαφερόµενο), ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση των ΕΛΤΑ το αργότερο τέσσερις ηµέρες πριν από την ηµέρα της επίσκεψης. Υπεύθυνος Κ.. Αττικής: κος Λευτέρης Παπάζογλου, τηλ Υπεύθυνη Κ.. Πάτρας: κα Αγγελική Κατσαΐτη τηλ. 0 7 εδοµένου ότι ο ανάδοχος µε την εγκατάστασή του, θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του κτιρίου, καµία απαίτηση για πρόσθετη αποζηµίωση, λόγω µη επαρκούς γνώσης των εγκαταστάσεων και των εν γένει συνθηκών για την παροχή των Υπηρεσιών που προκηρύσσονται µε την παρούσα δεν θα αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Σύµβασης. 5. Ο ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: Τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 00/Β/-8-0) Τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Τις Τεχνικές Απαιτήσεις του έργου για την συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων των Κέντρων ιαλογής Αττικής και Πάτρας. Τις διατάξεις του Π. /003 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/003) <<Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 000/35/ της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές>>. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

4 . ΙΚΑΙΟΥΕΝΟΙ ΣΥΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΟ Στον παρόντα διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά ή / και νοµικά πρόσωπα, είτε µεµονωµένα, είτε σε σύµπραξη, είτε σε κοινοπραξία, τα οποία: Παρέχουν συναφείς υπηρεσίες µε τις ζητούµενες της παρούσας ιακήρυξης. Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιακήρυξη και την Τεχνική Περιγραφή και διαθέτουν την απαιτούµενη συνολική Επαγγελµατική Επάρκεια για την παροχή των ζητουµένων υπηρεσιών, δηλαδή την επαγγελµατική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα, που περιγράφεται στις παραγράφους 7., 7., 7.3 και σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 9. Υπογραµµίζεται ότι όποια πρόσωπα συµµετέχουν σε ένα σχήµα ιαγωνιζόµενου, δεν µπορούν να συµµετέχουν και σε άλλο σχήµα ιαγωνιζόµενου, όταν τα σχήµατα αυτά είναι υποψήφια για την ίδια Σύµβαση. Σε τέτοια περίπτωση τα διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχουν τα πρόσωπα αυτά θα αποκλείονται από την διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος συµµετέχει µε τη µορφή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, τότε κάθε πρόσωπο που συµµετέχει σε αυτόν πρέπει να έχει ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 5% επί του συνόλου. Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος συµµετέχει µε τη µορφή Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, δεν είναι υποχρεωτικό να περιβληθεί µε κάποια νοµική µορφή, προκειµένου να λάβει µέρος στον ιαγωνισµό. Πάντως η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύµπραξη δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, καταθέτοντας πριν την υπογραφή της σύµβασης Συµβολαιογραφικό έγγραφο συστάσεως Κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων ιαγωνιζόµενων ή µελών Συµπράξεων ή Κοινοπραξιών από τον ίδιο Εκπρόσωπο. Η Κοινοπραξία ή η Σύµπραξη υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος της υπηρεσίας, που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. ε την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Κοινοπραξίας ή της Σύµπραξης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν τη συνολική ευθύνη της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 7. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά και Υπεύθυνες ηλώσεις: α. Οι Έλληνες πολίτες: () Εγγύηση συµµετοχής στον ιαγωνισµό (Γενικοί και Ειδικοί Όροι παρ. 3). () Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 3 από

5 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αΐου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήµατα. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Οι Αλλοδαποί: () Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. () Απόσπασµα Ποινικού ητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω αδικήµατα: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αϊου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισµού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παραπάνω αδικήµατα. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 4 από

6 γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται µόνο για τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και επιπλέον επίσηµο αντίγραφο του καταστατικού της πρόσφατης έκδοσης µε τυχόν τροποποίησή του. δ. Οι κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται: ) η αδυναµία έκδοσης από τις αρµόδιες αρχές των ανωτέρω δικαιολογητικών και ) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στην κατάσταση που θα πιστοποιούσε το εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν µε την προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση. ηλώσεις, Εγγυήσεις, Λοιπά Στοιχεία Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στο ιαγωνισµό οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει: α. Υπεύθυνη ήλωση. Όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 3. Ότι δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από ηµόσιο Φορέα, λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 4. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κ.λπ.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. β. Πρακτικό αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου της επιχείρησης µε το οποίο: Εγκρίνεται η συµµετοχή της στον ιαγωνισµό. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύµπραξης, εγκρίνονται η συµµετοχή της επιχείρησης στο ιαγωνισµό, η Σύµπραξη µε τις λοιπές επιχειρήσεις µέλη της Κοινοπραξίας και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολογισµό του έργου. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδια της. γ. Καταστατικό των εταιρειών που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Κοινοπραξιών ή Συµπράξεων οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συµµετέχοντες στην Κοινοπραξία ή στην Σύµπραξη. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 5 από

7 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Προσωπική κατάσταση του προσφέροντος Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται για Σύµπραξη ή Κοινοπραξία) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς (α) έως και (θ). α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου β) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της ης αΐου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/74/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/EOK του Συµβουλίου, της 0ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ε) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση. στ) Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ζ) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής η) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής θ) Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές Στις περιπτώσεις (α) έως και (δ), (στ) και (θ) αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και της Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει ο νόµιµος εκπρόσωπός του. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια προσφέροντος Κάθε ιαγωνιζόµενος (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει κατάλληλη χρηµατοοικονοµική ευρωστία που να του διασφαλίζει την δυνατότητα να υλοποιήσει χωρίς προβλήµατα το αντικείµενο των υπηρεσιών της παρούσας. Η ευρωστία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα παρακάτω στην παραγρ. 0. Τεχνικές ικανότητες προσφέροντος Κάθε ιαγωνιζόµενος (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει ικανοποιητική τεχνική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εµπειρία, σχετική µε το ζητούµενο αντικείµενο. Η τεχνική ικανότητα θα προκύπτει από παρόµοιες συναφείς ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

8 υπηρεσίες µε τις ζητούµενες, που έχουν παρασχεθεί την τελευταία τριετία (009-0), καθώς και από την οργάνωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό των συµµετεχόντων στο σχήµα του ιαγωνιζόµενου. Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τα προσωπικό, ο ιαγωνιζόµενος πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει τεχνικό προσωπικό, κατά ειδικότητα, εµπειρία και αριθµό, ικανό να παρέχει το αντικείµενο των υπηρεσιών του καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασής του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΕΝΩΝ Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι α) δικαιούται να συµµετέχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 και β) πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας, οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και τις ελάχιστες τεχνικές ικανότητες της παραγρ. 8 σε συνδυασµό µε τα κριτήρια αποδοχής, προσκοµίζοντας για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενη Σύµπραξη ή Κοινοπραξία), τα παρακάτω αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο. Αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στο διαγωνισµό Οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους ή/και άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελµατικό / εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής του, και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο µητρώο ή/και στους επίσηµους καταλόγους. Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό. ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραγρ. 7 περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού της παραγρ. 8 της παρούσας. Οι διαγωνιζόµενες Συµπράξεις και Κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερα δικαιολογητικά για καθένα από τα µέλη τους. Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου, αλλιώς αποκλείεται. ικαιολογητικά οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας διαγωνιζοµένων Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν:. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών (009-0), ή των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων, για τις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται, σύµφωνα µε την περί εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος.. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που αφορά στην παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια καθενός των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών (009-0) ή των τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων. 3. Επιστολή (-ες) εκδιδόµενη (-ες) από Τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη προέλευσης των Συµµετεχόντων και έχουν το δικαίωµα αυτό, από τις οποίες να προκύπτει δανειοληπτική ικανότητα του ιαγωνιζοµένου (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (00.000) Ευρώ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 7 από

9 Παρατήρηση Για την απόδειξη της απαιτούµενης οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, ο προσφέρων µπορεί, ενδεχοµένως, να επικαλεσθεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η σχετική δέσµευση διασφαλίζεται µε την προσκόµιση έγγραφης κοινής δήλωσης (προσφέροντα επικαλούµενου φορέα) περί διάθεσης οικονοµικών πόρων. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια Κοινοπραξία ή Σύµπραξη προσφερόντων µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην Κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επίκληση της οικονοµικής επιφάνειας άλλου φορέα χωρίς τις ανωτέρω δεσµεύσεις θα οδηγεί στον αποκλεισµό του προσφέροντος. ικαιολογητικά τεχνικών ικανοτήτων διαγωνιζοµένων Για την απόδειξη της ζητούµενης από την παραγρ. 8 Τεχνικής Ικανότητας του ιαγωνιζόµενου, θα υποβληθούν δήλωση και στοιχεία παρουσίασης της εµπειρίας του από παρόµοιες υπηρεσίες όπως οι ανωτέρω ζητούµενες, σύµφωνα µε το Προσάρτηµα Ι της παρούσας, ως ακολούθως. Παρόµοιες υπηρεσίες ήλωση σχετικά µε τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών συντήρησης, παροµοίων µε αυτές της παρούσας προκήρυξης, κατά την τελευταία τριετία (009-0), συνοδευόµενη από κατάλογο των παρασχεθεισών παροµοίων υπηρεσιών, τόσο για τις εν ενεργεία όσο και για τις περαιωµένες συµβάσεις, όπου θα φαίνεται το τεχνικό αντικείµενο, η αξία, το ποσοστό (%) συµµετοχής, το χρονικό διάστηµα παροχής παρόµοιων υπηρεσιών, καθώς και οι φορείς ανάθεσης, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Ως παρόµοιες υπηρεσίες συντήρησης, µε την επιφύλαξη των παρατηρήσεων στο τέλος της παρούσας παραγράφου, θεωρούνται υπηρεσίες µε κύριο αντικείµενο την τακτική συντήρηση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένων κτιριακών εγκαταστάσεων αναλόγου µεγέθους µε αυτά των κτιρίων των Κ.. Αττικής και Πάτρας. Για τα στοιχεία αυτά θα συµπληρωθεί ο Πίνακας (Υπόδειγµα του Προσαρτήµατος Ι της παρούσας) για τις συµβάσεις συντήρησης και λειτουργίας παρόµοιων Κτιριακών Εγκαταστάσεων, ως εξής: Στη στήλη θα αναγράφονται οι τίτλοι παρόµοιων υπηρεσιών, που έχουν αναληφθεί από τον ιαγωνιζόµενο και τους εταίρους του στα πλαίσια οποιουδήποτε σχήµατος. Στη στήλη θα δηλώνονται τα στοιχεία των εργοδοτών. Στις στήλες 3 και 4 θα αναγράφονται αντίστοιχα οι ηµεροµηνίες υπογραφής της σύµβασης και η διάρκεια αυτής (πραγµατική ή εκτιµώµενη σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα - ηµεροµηνίας τελικής έγκρισης). Στη στήλη 5 θα αναγραφεί ο συνολικός βασικός προϋπολογισµός που αναφέρεται στη σχετική σύµβαση (χωρίς το ΦΠΑ). Στη στήλη θα δηλώνεται η συνολικά εισπραχθείσα ή πιστοποιηθείσα αµοιβή κατά το διάστηµα από //009 µέχρι και 3//0. Στις στήλες 7 και 8 θα αναγράφονται αντίστοιχα το ποσοστό συµµετοχής και το αναλογούν ποσό αµοιβής του ιαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Σύµπραξης, ο Πίνακας του Υποδείγµατος του Προσαρτήµατος Ι θα συµπληρώνεται χωριστά για το κάθε µέλος της, ενώ στην τελευταία γραµµή όλων των πινάκων µε την ένδειξη Γενικό Σύνολο ιαγωνιζόµενου, θα αναγράφονται τα συνολικά ποσά για το σύνολο των µελών που µετέχουν στην Κοινοπραξία / Σύµπραξη. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 8 από

10 αζί µε τον εν λόγω Πίνακα θα επισυνάπτονται και οι αναλυτικές καταστάσεις του Υποδείγµατος του ιδίου Προσαρτήµατος καθώς και οι βεβαιώσεις της παρακάτω παραγράφου. Παρατηρήσεις Ο «χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης έργων» του άρθρου 54 του Π.. 09/85 και των άρθρων 7 παρ. και παρ. του Ν.48/84 περί κατασκευής ηµοσίων Έργων, αφορά τον χρόνο εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος κατασκευής φέρει τον κίνδυνο αυτού και υποχρεούται στην αποκατάσταση βλαβών και την διόρθωση ελαττωµάτων. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω «συντήρηση» είναι διαφορετικής φύσεως από τη συντήρηση και λειτουργία που ζητείται µε την παρούσα προκήρυξη και η τυχόν επίκληση της από ιαγωνιζόµενους δεν θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή ιαγωνισµού στην εκτίµηση της εµπειρίας παροµοίων υπηρεσιών συντήρησης. Οµοίως δεν θα ληφθεί υπόψη η αυτοπαράδοση παροµοίων υπηρεσιών στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της διαγωνιζόµενης εταιρείας ή Κοινοπραξίας. Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες των παραπάνω πινάκων και καταστάσεων από τους φορείς ανάθεσης, ως παρακάτω: Εάν πρόκειται για ηµόσιες Αναθέτουσες Αρχές ( ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π.), ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αυτές τις Αρχές. Εάν πρόκειται για Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς, ή δήλωση του παρέχοντος υπηρεσία, συνοδευόµενη από επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων. Τα παραπάνω έγγραφα θα αναφέρουν απαραιτήτως το µέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στο οποίο παρεσχέθη η υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται, ώστε να βεβαιώνεται η απαιτούµενη, κατά το παρόν άρθρο, εµπειρία. Θα αναφέρουν επίσης τον τόπο και το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας, τον χρόνο περαίωσης, την τελική δαπάνη χωρίς τον Φ.Π.Α., την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπηρεσιών, τυχόν αλλαγές του συµβατικού αντικειµένου, καθώς και ότι έχει παρασχεθεί από τον Συµµετέχοντα η συγκεκριµένη υπηρεσία επί της οποίας ζητείται εµπειρία (και όχι ποσοστό αυτής σε κάποια συνεργασία µε άλλους). Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει να απεικονίζεται και σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιµία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται. εδοµένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση και την επιλογή των ενδιαφεροµένων, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσον το δυνατό πιο αναλυτικές, εµπεριστατωµένες, αναγνωρίσιµες και αποδείξιµες. Προσωπικό ήλωση σχετικά µε τη δύναµη του προσωπικού του ιαγωνιζόµενου (πλήρους απασχόλησης) κατά το χρόνο του διαγωνισµού, που θα αποδεικνύεται από: (α) Θεωρηµένο αντίγραφο Κατάστασης προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας (φωτοαντίγραφο της επίσηµα επικυρωµένης και θεωρηµένης σε κάθε σελίδα της), για το προσωπικό που απασχολεί κατά τον χρόνο του διαγωνισµού, στην οποία απαραιτήτως πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο. Από την πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση ή / και την κατάσταση της επιθεώρησης Εργασίας θα πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον η δύναµη του προσωπικού για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης κτιρίων / εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που οι πίνακες είναι συνολικοί για το απασχολούµενο προσωπικό θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη επισήµανση σε αυτούς για την ικανοποίηση των πιο πάνω. Τα ζητούµενα παραστατικά θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 9 της παρούσης. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 9 από

11 Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν στοιχεία, όπως τα ανωτέρω από τους αντίστοιχους φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. Οργάνωση και εξοπλισµός (α) Περιγραφή της υφιστάµενης οργάνωσης και της διαθέσιµης υποδοµής γραφείου (γραφεία, εξοπλισµός, λογισµικό, κλπ) του ιαγωνιζόµενου (ή κάθε συµµετέχοντα, σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη / Κοινοπραξία). (β) ήλωση σχετικά µε τον πάσης φύσεως τεχνικό εξοπλισµό, που θα διαθέσει ο ιαγωνιζόµενος για την υλοποίηση της σύµβασης. Η δήλωση θα συνοδεύεται από κατάσταση µε αναφορά στα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό, περιλαµβανοµένης της υποδοµής σε υπολογιστές, λογισµικό και κάθε άλλο στοιχείο, που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση εικόνας για τη δυνατότητα άρτιας και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης. Παρατήρηση Ένας ιαγωνιζόµενος, για την απόδειξη των απαιτούµενων τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων µπορεί, ενδεχοµένως, να επικαλεσθεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι για την εκτέλεση της σύµβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η σχετική δέσµευση διασφαλίζεται µε την προσκόµιση κοινής δήλωσης (προσφέροντα επικαλούµενου φορέα) περί διάθεσης τεχνικών πόρων, εφόσον η σύµβαση ανατεθεί στον εν λόγω προσφέροντα. Υπό τις ίδιες συνθήκες, µια Κοινοπραξία ή Σύµπραξη προσφερόντων µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων στην Κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επίκληση της οικονοµικής επιφάνειας άλλου φορέα χωρίς τις ανωτέρω δεσµεύσεις θα οδηγεί στον αποκλεισµό του προσφέροντος. 0. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΑΠΟ ΟΧΗΣ) ΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΖΟΕΝΩΝ Η αποδοχή των ιαγωνιζοµένων στον παρόντα ιαγωνισµό και η περαιτέρω αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών τους θα γίνει εφόσον και µόνον ικανοποιούνται αθροιστικά όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής, ήτοι: Α) εν εµπίπτουν σε καµία περίπτωση αποκλεισµού τους, λόγω ύπαρξης κωλύµατος, από αιτία που βεβαιώνεται µε τα στοιχεία που περιγράφονται στα πιστοποιητικά της παραγράφου 8 ανωτέρω. Β) Έχουν υποβάλλει µε το φάκελο προσφοράς τους το σύνολο των πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον ιαγωνισµό, που ζητούνται µε την παρούσα Προκήρυξη. Γ) Έχουν οικονοµική ευρωστία, που τους επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Ισολογισµών τους και τη δανειοληπτική τους ικανότητα (αθροιστικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (00.000) ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις Τραπεζικές βεβαιώσεις που θα υποβάλλουν. ) ιαθέτουν πιστοποιητικό ISΟ 900:000 στον τοµέα της τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο οργανισµό πιστοποίησης και επιπλέον πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον υποψήφιο ανάδοχο. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 0 από

12 Σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη / Κοινοπραξία, το ανωτέρω πιστοποιητικό ΙSO πρέπει να το διαθέτουν τουλάχιστον οι µισοί από τους συµµετέχοντες σε αυτήν. Ε) Έχουν προηγούµενη εµπειρία στην παροχή παροµοίων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας µεγάλων και πλήρως εξοπλισµένων κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία θα αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα και τις βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Από αυτά πρέπει να προκύπτει (σωρευτικά σε περίπτωση Σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ότι: έχουν κατά τα τελευταία τρία χρόνια (009-0) συνολικό κύκλο εργασιών, από την παροχή τεχνικών υπηρεσιών εγκατάστασης & συντήρησης Η/ εξοπλισµού και κτιριακών εγκαταστάσεων, άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ, αθροιστικά η αξία µίας τουλάχιστον αυτοτελούς σύµβασης, που έχει συναφθεί ή περαιωθεί µέσα στην τελευταία τριετία (009-0) και αφορά παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόµοιες µε τις ζητούµενες, ενός τουλάχιστον µέλους της Κοινοπραξίας / Σύµπραξης, δεν υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (00.000) ΕΥΡΩ. ΣΤ) Έχουν ικανοποιητική οργάνωση και υποδοµή, καθώς και συνολική δύναµη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, κατά τον χρόνο του ιαγωνισµού, τουλάχιστον δέκα (0) ατόµων πλήρους απασχόλησης. Η αξιολόγηση των διαγωνιζοµένων σχετικά µε τα ανωτέρω θα γίνει από την Επιτροπή ιαγωνισµού, βάσει των ικαιολογητικών Συµµετοχής και των στοιχείων Επαγγελµατικής Επάρκειας.. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στο Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΕΛΤΑ.. Πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ιεύθυνση Περιουσίας ΕΛΤΑ τηλ κ. πέκας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο () αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα υπογεγραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης... Οι υποβαλλόµενες στο ιαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (0) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη..3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εµφανή: Η λέξη "προσφορά" Ο αριθµός της ιακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού Το αντικείµενο του ιαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα.4. έσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

13 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς, συµπεριλαµβανόµενων των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο φύλλο. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ Ώστε ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ να περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση διακήρυξη, τις τεχνικές προδιαγραφές και το ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Τα οικονοµικά στοιχεία θα περιέχονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς..5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών... Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής των ΕΛΤΑ την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ιακήρυξη µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή προµηθειών η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά αριθµείται και µονογράφεται από την παραπάνω Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα, που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση. Στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν την τεχνική προσφορά, των δικαιολογητικών και του σφραγισµένου φακέλου της οικονοµικής προσφοράς. Κατά την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, η αρµόδια Επιτροπή µονογράφει την πρώτη και τελευταία σελίδα αυτής και στη συνέχεια γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων της. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη - διακοπή ρεύµατος) δεν λειτουργεί η διατρητική µηχανή θα εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

14 .7. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης..8. Επισηµαίνεται ότι: Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών ή εναλλακτικών λύσεων οι προσφορές (κύριες και εναλλακτικές) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε εγγράφως. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους των ΕΛΤΑ. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να αποσαφηνίσουν ή να συµπληρώσουν τα υποβληθέντα ικαιολογητικά Συµµετοχής µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως αποσαφήνιση εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συµπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα ικαιολογητικά Συµµετοχής τη συνδροµή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας του. Συµπληρώσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δεν λαµβάνονται υπόψη. Όσοι υποβάλουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη του προϋπολογισµού του έργου η προσφορά αυτή κρίνεται απαράδεκτη. Κατά τη διαδικασία προετοιµασίας και υποβολής προσφοράς στο ιαγωνισµό από τον ιαγωνιζόµενο, προϋποτίθεται και αποτελεί τεκµήριο ότι ο ίδιος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας), έχει µελετήσει λεπτοµερειακά ολόκληρη την παρούσα Προκήρυξη και όλα τα υπόλοιπα Τεύχη του ιαγωνισµού, καθώς και τις επιτόπιες συνθήκες και την κείµενη νοµοθεσία, και ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους, σύµφωνα και µε την σχετική δήλωση που θα υποβάλλει.. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών των ΕΛΤΑ. 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ποσού 8.97,50. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα () µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η ιακήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών του ΕΛΤΑ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 3 από

15 Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα είναι αορίστου χρόνου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την παραλαβή ή εκτέλεση της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του Κανονισµού Παροχής Υπηρεσιών ΕΛΤΑ. 5. ΤΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ µε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Συνολική ετήσια τιµή για την παροχή των προς παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή, χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό (%). Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την ιακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κλπ). Τα ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνονται ούτε αναλαµβάνουν καµία υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο υλοποιηθεί από αυτούς. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να µεταβάλλουν την τιµή της προσφοράς.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αξιολόγηση των προσφορών να ληφθεί υπόψη: Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις Τεχνικές απαιτήσεις της ιακήρυξης. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. Η κατακύρωση τελικά θα γίνει στον παρέχοντα υπηρεσίες µε την χαµηλότερη συνολική τιµή για την συντήρηση και διαχείριση των εγκαταστάσεων του Κέντρου ιαλογής Αττικής, εκ των συµµετασχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της ιακήρυξης. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 4 από

16 7. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός () έτους µε δικαίωµα των ΕΛΤΑ για παράταση αυτής για ένα () επί πλέον έτος, µε τους ίδιους όρους και τιµές. 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις και λόγω αυτού δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα σε κρίσιµα στοιχεία των Κτιρίων, θα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των Κέντρων ιαλογής ή παραγωγικών συστηµάτων τους, από υπευθυνότητα του Αναδόχου, θα επιβάλλεται ρήτρα 350 για κάθε ώρα που τα συστήµατα παραµένουν ανενεργά, µέχρι του ποσού των.000. Για κάθε προγραµµατισµένη εργασία που δεν γίνεται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα συντήρησης, θα επιβάλλεται ρήτρα.000 /ηµέρα, µέχρι του ποσού των ΑΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΗΣ 9.. Το συµβατικό ποσό της αµοιβής του Αναδόχου για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται από τα ΕΛΤΑ κάθε µήνα. Η καταβολή της µηνιαίας αυτής αµοιβής θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την υποβολή πιστοποίησης εγκεκριµένης από τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης των ΕΛΤΑ. 9.. Το κόστος αγοράς των αναλωσίµων υλικών και των απαιτούµενων ανταλλακτικών - αναλωσίµων υλικών που αφορούν τις προληπτικές και διορθωτικές-επισκευαστικές συντηρήσεις θα καταβάλλεται από τα ΕΛΤΑ εντός 5 ηµερών από την υποβολή των σχετικών τιµολογίων εγκεκριµένων από τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης των ΕΛΤΑ. 0. ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη αυτής εγγυάται να τηρεί εµπιστευτικά και απόρρητα όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τα ΕΛΤΑ, που αφορούν οποιοδήποτε τµήµα ή διαδικασία της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσµατα και επιµέρους στοιχεία του έργου που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση των ΕΛΤΑ να προβεί στα εξής: Να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Το όλο έργο της παρούσης σύµβασης και τα οποιαδήποτε πορίσµατα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τοιαύτα διαχειρίζονται από τα εµπλεκόµενα µέρη.. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του προσωπικού του και των εξωτερικών συνεργατών του, είτε περιλαµβάνουν πράξεις απειθαρχίας, κλοπής ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κτιρίου, των εγκαταστάσεων του και των αρχείων προσωπικών δεδοµένων που φυλάσσονται σε αυτό. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις όπου παρέχονται υπηρεσίες από τον Ανάδοχο, ή σε περιπτώσεις που αποδεικνύονται λογικά ασυµβίβαστες µε την λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων, που προκαλούνται από προσωπικό του Αναδόχου, ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα 5 από

17 αποκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει λάβει ή θα λάβει τα µέτρα που µπορεί να απαιτούν οι συνθήκες. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να αντικαταστήσει άµεσα οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους του που τα ΕΛΤΑ κρίνουν ακατάλληλους.. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση της Σύµβασης ολική ή µερική σε τρίτους χωρίς την έγκριση των ΕΛΤΑ. Η συνεργασία µε εγκεκριµένους από τα ΕΛΤΑ εξωτερικούς συνεργάτες ή συνεργεία δεν απαλλάσσει σε καµία περίπτωση τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την οργάνωση και διοίκηση των Παρεχόµενων Υπηρεσιών, τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των Παρεχόµενων Υπηρεσιών. 3. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Επίβλεψης ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακοτεχνίες ή δεν τηρεί το πρόγραµµα συντήρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Κύριος των Παρεχόµενων Υπηρεσιών θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο για τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί και θα ορίζει µία προθεσµία διόρθωσης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις µέσα στην ζητούµενη προθεσµία, τα ΕΛΤΑ θα διακόπτουν την Σύµβαση µε έγγραφη ειδοποίηση τους προς τον Ανάδοχο, στην οποία ο θα αναφέρουν τους λόγους διακοπής. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση. Η διακοπή της Σύµβασης δεν θα επηρεάζει το δικαίωµα των ΕΛΤΑ να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση µε βάση τη Σύµβαση και τον νόµο. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ 3 Σελίδα από

18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) KAI ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΡΥΟΝΕΡΙ) KAI ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ε Ν Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα