ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ"

Transcript

1 Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων κειµένων τα οποία ενοποιεί. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να συµβουλευτούν και αναγνώσουν: α) το Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης της ΑΤΗΚ όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 18/07/2003, β) το Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.5/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 25/07/2003, γ) το Β Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.6/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 10/10/2003. και δ) το Γ Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.10/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 05/12/2003. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Όροι Σελίδα Εισαγωγή 1 1. Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης Ορισµοί 2 2. Αντικείµενο της Συµφωνίας 8 3. ιάρκεια 9 4. Αντάλλαγµα 9 5. Χρεώσεις/Πληρωµές 9 6. ιασύνδεση ικτύων Ποιότητα Υπηρεσίας Προβλέψεις Τροποποίηση στο ίκτυo, ιασφάλιση Ακεραιότητας Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Εµπιστευτικότητα Περιορισµός Ευθύνης Προστασία Προσωπικών εδοµένων-καταδολίευση Ανωτέρα Βία Τερµατισµός Εκχώρηση Τροποποίηση Εγγυήσεις Σχέση Μερών Ειδοποίηση Ισχύον ίκαιο και Επίλυση ιαφορών Ολόκληρος Συµφωνία Αποποιήσεις ιαχωρισµός Πνευµατική Ιδιοκτησία έσµευση ιαδόχων Έναρξη Ισχύος Γενικά 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπηρεσίες ιασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Τέλη Παροχής Υπηρεσιών ιασύνδεσης 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Τεχνικά Πρότυπα ιασύνδεσης 56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - οκιµές και έλεγχοι 66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ιαδικασίες Τεχνικής ιαχείρισης της ιασύνδεσης 69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Τερµατικού Εξοπλισµού σε Παροχέα για Παροχή Ζεύξεων ιασύνδεσης 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Ειδικές Υπηρεσίες ιασύνδεσης 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - Προβλέψεις Αναγκών 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - Μέθοδοι ιασύνδεσης ικτύου 90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 - Χρεώσεις και Πληρωµές 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 - Υπόδειγµα Εντύπου Αίτησης και ιάγραµµα Ροής 98 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 - Βασικές Πρόνοιες και ιαδικασίες για Υπηρεσίες ιασύνδεσης σε Σταθµούς Προσαιγιάλωσης Υποβρυχίων καλωδίων (Backhaul Services) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Λειτουργίας Υπηρεσίας Επιλογής/ Προεπιλογής Φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 - Βασικές Πρόνοιες και ιαδικασίες Παροχής Συνεγκατάστασης για σκοπούς ιασύνδεσης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης (ΥΠ, 2003) το οποίο βασίζεται στο Νόµο περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Ν.19(Ι)/2002, ως κάθε φορά τροποποιείται, στους Κανονισµούς περί Τηλεπικοινωνιών, και στο ιάταγµα περί Καθορισµού της ΑΤΗΚ ως οργανισµού µε σηµαντική ισχύ στην αγορά (Α..Π. Ε1/2003), και απευθύνεται στους αδειούχους παροχείς σταθερών και κινητών δικτύων και υπηρεσιών οι οποίοι έχουν δικαίωµα διασύνδεσης σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 1/170

5 Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης Η Συµφωνία ιασύνδεσης γίνεται σήµερα στη Λευκωσία την του µηνός , µεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, οδό Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολο, Τ.Θ , CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος (η οποία για τους σκοπούς και όρους της Συµφωνίας ιασύνδεσης θα καλείται η «η ΑΤΗΚ») από το ένα µέρος και του/της Παροχέας µε αρ. εγγραφής , (ο οποίος/η οποία για τους σκοπούς και όρους της Συµφωνίας ιασύνδεσης θα καλείται «ο Παροχέας») από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα: ΕΠΕΙ Η ο Παροχέας είναι κάτοχος της Άδειας/των Αδειών µε Αρ. Μητρώου και επιθυµεί να διασυνδεθεί µε τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ και ΕΠΕΙ Η η ΑΤΗΚ είναι κάτοχος της Άδειας µε Αρ και έχει µε βάση την Κυπριακή Νοµοθεσία υποχρέωση διαπραγµάτευσης συµφωνιών διασύνδεσης, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Για σκοπούς της Συµφωνίας εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά: Οι ορισµοί από την ΑΤΗΚ λέξεων ή φράσεων που περιλαµβάνονται στο παρόν Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης δεν δύνανται να περιορίσουν µε κανένα τρόπο τα δικαιώµατα των Αδειούχων Παροχέων, προς τους οποίους το παρόν ΥΠ απευθύνεται, ως προς το περιεχόµενο και τους όρους παροχής διασύνδεσης, ως αυτά προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Άδεια: Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής: σηµαίνει εξουσιοδότηση, υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο [19(Ι)/2002]. σηµαίνει τα τεχνικά µέσα µέσω των οποίων µπορεί να παρουσιαστεί η ταυτότητα του σηµείου απόληξης του ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2/170

6 καλούντος Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. Ανατύπωση Τιµολογίου: σηµαίνει αντίγραφο πρωτότυπου Τιµολογίου πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ως ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, το οποίο αντικαθιστά το πρωτότυπο Τιµολόγιο και το καθιστά άκυρο. Ανεπιτυχής Κλήση: σηµαίνει την προσπάθεια για κλήση σε υφιστάµενη αρίθµηση, σωστά πληκτρολογηµένη ή την αποστολή του καλούµενου αριθµού, στην οποία δεν αναγνωρίστηκε µέσα σε 30 δευτερόλεπτα στη γραµµή τόνος κατειληµµένου, τόνος κωδωνισµού ή σήµα απαντηµένου. BACKHAUL Με Συνεγκατάσταση BACKHAUL Χωρίς Συνεγκατάσταση Βλάβη: Γεωγραφικός Αριθµός: εδοµένα Χρεώσεων: ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ: ηµόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: σηµαίνει η σύνδεση µεταξύ εξοπλισµού του Παροχέα που βρίσκεται συνεγκατεστηµένος σε έναν από τους καλωδιακούς σταθµούς της ΑΤΗΚ και οποιουδήποτε διεθνούς υποβρύχιου καλωδιακού συστήµατος που προσαιγιαλώνεται στους σταθµούς της ΑΤΗΚ, µε αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση του Παροχέα σε χωρητικότητα στο διεθνές υποβρύχιο καλωδιακό σύστηµα. σηµαίνει η σύνδεση µεταξύ του εξοπλισµού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Παροχέα και οποιουδήποτε διεθνούς υποβρύχιου καλωδιακού συστήµατος που προσαιγιαλώνεται στους καλωδιακούς σταθµούς της ΑΤΗΚ, µε αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση του Παροχέα σε χωρητικότητα στο διεθνές υποβρύχιο καλωδιακό σύστηµα. σηµαίνει τον τερµατισµό της ικανότητας ενός "στοιχείου" να εκτελέσει µιαν "απαιτούµενη λειτουργία". σηµαίνει αριθµό από το ΣΑΚ όπου µέρος της ψηφιακής του δοµής περιλαµβάνει γεωγραφική σηµασία που χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων στη φυσική περιοχή του σηµείου απόληξης του δικτύου του Συνδροµητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο αριθµός. σηµαίνει µη επεξεργασµένα δεδοµένα που δηµιουργούνται κατά την παροχή υπηρεσίας και καταγράφονται στο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο των Μερών. σηµαίνει το Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο και το ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM της ΑΤΗΚ. σηµαίνει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται προς το κοινό γενικά. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 3/170

7 ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: σηµαίνει Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο χρησιµοποιούµενο εν όλω ή εν µέρει, για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM: σηµαίνει το δηµόσιο δίκτυο ασύρµατων επικοινωνιών τεχνολογίας GSM που λειτουργεί η ΑΤΗΚ. ιαδικασία Τιµολόγησης: ιασύνδεση: σηµαίνει τις ενέργειες που διεκπεραιώνονται για την έκδοση Τιµολογίων. σηµαίνει την υλική και λογική σύνδεση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων που χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Οργανισµό προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες του τελευταίου, η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες του ιδίου ή άλλου Οργανισµού, ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Οργανισµό. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη ή άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο. Επεξεργασµένες Κλήσεις: σηµαίνει κλήσεις προς υφιστάµενο αριθµό, σωστά πληκτρολογηµένες από τον καλούντα. Επίτροπος: σηµαίνει τον Επίτροπο Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που διορίζεται µε βάση το Άρθρο 3 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, [19(Ι)/2002]. Ζεύξη: Ζεύξη ιασύνδεσης: Ηµέρες: Ηµεροµηνία Τιµολογίου: σηµαίνει το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που απαιτείται για την υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ δύο σηµείων ενός Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. σηµαίνει τη φυσική σύνδεση µεταξύ κόµβου των ηµόσιων ικτύων της ΑΤΗΚ µε κόµβο του Τηλεπικοινωνιακού ικτύου του Παροχέα, η οποία καθιστά δυνατή τη ιασύνδεση των δύο δικτύων. σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες. σηµαίνει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Τιµολόγιο, η οποία είναι η ίδια µε την ηµεροµηνία αποστολής µε τηλεοµοιότυπο στο συγκεκριµένο αριθµό που αναγράφεται στον όρο πιο κάτω και την ηµεροµηνία αποστολής µε ταχυδροµείο στην διεύθυνση επικοινωνίας όπως αναφέρεται στον όρο πιο κάτω. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 4/170

8 Μέρη: Μη Επαναλαµβανόµενες Χρεώσεις: σηµαίνει την ΑΤΗΚ και τον Παροχέα. σηµαίνει χρεώσεις που δηµιουργούνται από την παροχή νέας υπηρεσίας ή από αλλαγές σε υφιστάµενες υπηρεσίες. Αυτές συµπεριλαµβάνουν χρεώσεις για ξεχωριστά συµφωνηµένες µελέτες, όπως προσδιορίζεται στη Συµφωνία ιασύνδεσης. Μονάδα Χρόνου: σηµαίνει µονάδα χρόνου στην οποία χρεώνεται µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Οργανισµός: σηµαίνει δηµόσιο Παροχέα Τηλεπικοινωνιακού ικτύου ή/και δηµόσιο Παροχέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Παροχέας: σηµαίνει τον/την µε αρ. εγγραφής , από και που είναι πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να παρέχει ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ή/και ηµόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και έχει το δικαίωµα µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο, [19(Ι)/2002] και τους δυνάµει αυτού εκδοθέντες Κανονισµούς να διασυνδέεται µε τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ. Περιοδικές Χρεώσεις: Περίοδος Χρέωσης: Περιορισµός Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής: Πληροφορίες Επαλήθευσης: Πληροφορίες Τιµολογίου: σηµαίνει πάγιες χρεώσεις για κάθε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της παροχής της σε κάθε περίοδο χρέωσης, µε βάση τα τέλη που καθορίζονται στη Συµφωνία ιασύνδεσης. σηµαίνει την περίοδο ενός ηµερολογιακού µήνα που ξεκινά και συµπεριλαµβάνει την ώρα 07:00 της πρώτης µέρας του µήνα και τελειώνει, αλλά δεν περιλαµβάνει την ώρα 07:00 της πρώτης µέρας του επόµενου µήνα ή τέτοια άλλη περίοδο όπως θα συµφωνηθεί από τα Μέρη. σηµαίνει τα τεχνικά µέσα µέσω των οποίων προσφέρεται στον καλούντα η δυνατότητα περιορισµού της Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής. σηµαίνει πληροφορίες που συλλέγονται από το Μέρος που τιµολογήθηκε και αφορούν τη χρήση υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν από το άλλο Μέρος, µε σκοπό την επαλήθευση των Πληροφοριών Τιµολογίου που δόθηκαν από το άλλο Μέρος για αυτές τις υπηρεσίες και που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του συνηµµένου Παραρτήµατος 10. σηµαίνει πληροφορίες που προσδιορίζουν το ποσό χρέωσης για κάθε υπηρεσία που παραχωρήθηκε από την ΑΤΗΚ στον ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 5/170

9 Παροχέα και από τον Παροχέα στην ΑΤΗΚ µε βάση την Συµφωνία ιασύνδεσης ως καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του συνηµµένου Παραρτήµατος 10. Πληροφορίες Χρεώσεων: σηµαίνει εδοµένα Χρεώσεων και άλλες πληροφορίες που έχουν τύχει επεξεργασίας για να χρησιµοποιηθούν στην έκδοση Τιµολογίου. Προσωπικά εδοµένα: σηµαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά προσδιορισθέν ή µε δυνατότητα αναγνώρισης φυσικό πρόσωπο, νοουµένου ότι πρόσωπο µε δυνατότητα αναγνώρισης είναι εκείνο το οποίο δύναται να αναγνωριστεί άµεσα ή έµµεσα. Προώθηση Κλήσης: σηµαίνει τη διευκόλυνση µέσω της οποίας εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισµό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα. ΣΑΚ : σηµαίνει το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας. Σηµείο ιασύνδεσης: Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: Συµφωνία ιασύνδεσης: Συνδροµητής: Συνεγκατάσταση Σύστηµα Τιµολόγησης: σηµαίνει το φυσικό σηµείο όπου τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ συνδέονται µε το Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο του Παροχέα. σηµαίνει το σταθερό δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µεταγωγής της ΑΤΗΚ. σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το προοίµιο, τους όρους (1) µέχρι (27) και τα Παραρτήµατα (1) µέχρι (14), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. σηµαίνει πρόσωπο που είναι συµβαλλόµενο µέρος σε σύµβαση µε παροχέα ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου ή/και ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισµού ενός δικαιούχου Παροχέα. σηµαίνει το σύστηµα ή τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την ετοιµασία Τιµολογίων µε το συγκερασµό των Πληροφοριών Χρεώσεων και των Πληροφοριών Τιµολογίων. Σφάλµα: σηµαίνει µία διαφορά µεταξύ µίας υπολογισµένης, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 6/170

10 παρατηρούµενης ή µετρούµενης τιµής και της πραγµατικής, καθορισµένης ή θεωρητικά σωστής τιµής. Τερµατικό Σηµείο ικτύου: Τέλη ιασύνδεσης: Τιµολόγιο: Τηλεπικοινωνίες: Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων: Υπηρεσίες ιασύνδεσης: σηµαίνει το σηµείο φυσικής ή/και ασύρµατης διεπαφής από όπου παρέχεται πρόσβαση σε ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο. σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο Παροχέας στην ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών ιασύνδεσης και που περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 2. σηµαίνει την κατάσταση απαίτησης πληρωµής για υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρέωσης και η οποία αποτελείται από το σύνολο των Πληροφοριών Τιµολογίου. σηµαίνει εκποµπή, µεταφορά ή λήψη σηµείων, σηµάτων, κειµένου, εικόνων, ήχου, δεδοµένων, επικοινωνιών ή πληροφοριών είτε µε ενσύρµατο ή ασύρµατο ή οπτικό ή ηλεκτροµαγνητικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο µέσο. σηµαίνει συστήµατα εκποµπής, περιλαµβανοµένου στον όρο, όπου εφαρµόζεται αυτό, µεταγωγικού εξοπλισµού και άλλων εγκαταστάσεων ή πόρων, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων µεταξύ καθορισµένων Τερµατικών Σηµείων ικτύου, µε ενσύρµατα, ασύρµατα ή οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. σηµαίνει υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται, είτε ολικώς είτε µερικώς, στην εκποµπή και δροµολόγηση σηµάτων επί Τηλεπικοινωνιακών ικτύων. σηµαίνει την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων (transit), µε την οποία προσφέρεται η δυνατότητα µεταφοράς κλήσεων µέσω του Σταθερού ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου της ΑΤΗΚ από Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ενός παροχέα Α, σε Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ενός παροχέα Β σε εθνικό επίπεδο. σηµαίνει τις βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης, τις ζεύξεις διασύνδεσης και τις ειδικές υπηρεσίες διασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ στον Παροχέα οι οποίες περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1. Υπηρεσία Επιλογής Φορέα σηµαίνει την υπηρεσία µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή της ΑΤΗΚ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας, όπως ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 7/170

11 αυτό καθορίζεται στους περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµούς του 2003 (Κ.Π 329/2003), να επιλέξει άλλον Παροχέα για τη διεκπεραίωση κλήσεων (επιλογή ανά κλήση). Υπηρεσία Προ-επιλογής Φορέα ΦΠΑ: Χρόνος Χρέωσης: σηµαίνει τη δυνατότητα που παρέχεται σε συνδροµητές της ΑΤΗΚ να επιλέγουν µε προηγούµενη συµφωνία ότι µια ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων του θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγµένο φορέα χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού ανά κλήση. σηµαίνει το φόρο προστιθέµενης αξίας όπως αυτός ορίζεται στους εκάστοτε εν ισχύ περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµους. σηµαίνει το χρόνο οµιλίας που αρχίζει µε τη λήψη ενός απαντητικού σήµατος (answer signal) και περατούται µε τη λήψη ενός σήµατος απόλυσης (release signal) στο σηµείο καταγραφής, από το Μέρος που καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2.1 Αντικείµενο της παρούσας Συµφωνίας είναι η ρύθµιση των Υπηρεσιών ιασύνδεσης που παρέχονται από την ΑΤΗΚ στον Παροχέα. Νοείται ότι η ΑΤΗΚ δικαιούται να αποκτήσει από τον Παροχέα όµοιες υπηρεσίες µε τις Υπηρεσίες ιασύνδεσης που παρέχει στον Παροχέα και ιδιαίτερα τη µεταφορά της κίνησης από τους Συνδροµητές της στους Συνδροµητές του Παροχέα. 2.2 Η ΑΤΗΚ, σε αντάλλαγµα της καταβολής των Τελών ιασύνδεσης, συµφωνεί να παρέχει στον Παροχέα τις Υπηρεσίες ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας ιασύνδεσης. 2.3 Παροχέας που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης από την ΑΤΗΚ υποβάλλει σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης, η οποία επισυνάπτεται στη συµφωνία που θα υπογραφτεί. Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ , 1396 Λευκωσία, πρέπει να είναι κατάλληλα συµπληρωµένες, να ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 8/170

12 απευθύνονται στο Γενικό ιευθυντή της ΑΤΗΚ ή στον Προϊστάµενο Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επιλοινωνίας. Ολοκληρωµένο υπόδειγµα εντύπου αίτησης περιλαµβάνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 11. Στο ίδιο Παράρτηµα περιλαµβάνεται διάγραµµα ροής µε την ακολουθία των απαιτούµενων δραστηριοτήτων και τους απαιτούµενους χρόνους σε όλα τα στάδια της αίτησης. Η συµπλήρωση του σχετικού εντύπου όπως περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 11 είναι υποχρεωτική. 2.4 Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης για παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης από τον Παροχέα, ο Παροχέας θα υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα τέλη ακύρωσης αιτήµατος, τα οποία τέλη θα είναι ανάλογα µε τη ζηµιά που θα έχει προκληθεί στην ΑΤΗΚ µέχρι την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης ακύρωσης. Τα τέλη ακύρωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ζηµιά και τα πραγµατικά έξοδα της ΑΤΗΚ λόγω ακύρωσης. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ 3.1 Η διάρκεια της Συµφωνίας ιασύνδεσης είναι 4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 4.1 Ως αντάλλαγµα για την παροχή των Υπηρεσιών ιασύνδεσης, ο Παροχέας θα καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα Τέλη ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τον όρο 5 πιο κάτω. 4.2 Τα Τέλη ιασύνδεσης µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της Συµφωνίας ιασύνδεσης για σκοπούς συµµόρφωσης µε την Κυπριακή Νοµοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Επιτρόπου. 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 9/170

13 5.1 Τιµολόγια Μέσα σε πέντε (5) εβδοµάδες αλλά όχι ενωρίτερα από δύο (2) εβδοµάδες από τη λήξη της Περιόδου Χρέωσης, το ένα Μέρος θα αποστέλλει το Τιµολόγιο και τις Πληροφορίες Τιµολογίου προς το άλλο Μέρος, µε τηλεοµοιότυπο και µε συστηµένη επιστολή. Εκτός από το πρωτότυπο Τιµολόγιο και τις Πληροφορίες Τιµολογίου, η συστηµένη επιστολή θα περιέχει και ένα αντίγραφο Τιµολογίου Η διεύθυνση αποστολής Τιµολογίων για τα Μέρη είναι: (α) ΑΤΗΚ: Τ.Θ , 1396 Λευκωσία, Υπ όψην Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Αρ.τηλεοµοιότυπου , και (β) Παροχέας: αρ.τηλεοµοιότυπου Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής των Μερών που περιγράφεται στον όρο πιο πάνω θα γνωστοποιείται προς το άλλο Μέρος τουλάχιστον ένα (1) ηµερολογιακό µήνα πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή Στα Τιµολόγια που θα ανταλλάσσονται µεταξύ των Μερών, θα γίνεται ανάλυση του συνολικού ποσού του Τιµολογίου κατά Υπηρεσία ιασύνδεσης. Τα Τιµολόγια θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων πληροφορίες όπως αριθµός Τιµολογίου, Περίοδος Χρέωσης που αφορά το Τιµολόγιο, Ηµεροµηνία Τιµολογίου, αριθµός τραπεζικού λογαριασµού, αριθµός επιτυχηµένων κλήσεων, µονάδες χρέωσης, κόστος ανά µονάδα και σύνολο οφειλόµενου ποσού. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 10/170

14 5.1.5 Κάθε Μέρος θα δικαιούται παραχώρηση από το άλλο Μέρος ανατυπωµένου Τιµολογίου, νοουµένου ότι υποβάλει γραπτώς το αίτηµα του αυτό µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου και αφού καταβάλει προς το άλλο Μέρος κατά την κρίση του άλλου Μέρους ποσό ύψους 20 ανά ανατυπωµένο Τιµολόγιο. Οποιοδήποτε αίτηµα για ή η παραχώρηση οποιουδήποτε ανατυπωµένου Τιµολογίου, δεν επηρεάζει σε καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις των Μερών για πλήρη εξόφληση του πρωτότυπου Τιµολογίου µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης Για κάθε Περίοδο Χρέωσης θα εκδίδεται ένα Τιµολόγιο για όλες τις χρεώσεις που αφορούν τις υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το ένα Μέρος στο άλλο µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης. Για κάθε Περίοδο Χρέωσης θα εκδίδεται ένα ή περισσότερα ξεχωριστά Τιµολόγια όπως κρίνεται απαραίτητο, για άλλα είδη χρεώσεων που συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: (α) τόκο για καθυστερηµένες πληρωµές (β) χρεωστικά τέλη (γ) οικονοµικό διακανονισµό αµφισβητούµενων χρεώσεων και (δ) παρεµφερείς χρεώσεις για συγκεκριµένες συµφωνηµένες υπηρεσίες. 5.2 Πληρωµές Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης από το ένα Μέρος στο άλλο, θα πρέπει να εξοφλούνται σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την Ηµεροµηνία Τιµολογίου, εκτός αν συµφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά µεταξύ των Μερών Κατά την περίπτωση όπου οποιοδήποτε συµβαλλόµενο Μέρος δεν καταβάλει το οφειλόµενο ποσό εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο του παρόντος Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αµφισβήτηση διαφοράς για το καταβαλλόµενο ποσό, τότε το άλλο Μέρος έχει το δικαίωµα: (α) να εκδώσει και αποστείλει προειδοποίηση αναφορικά µε τις επιπτώσεις µη εξόφλησης. (β) µετά από πάροδο δεκατεσσάρων ηµερών, εάν δεν ληφθεί πληρωµή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 11/170

15 (γ) εάν το τιµολόγιο δεν εξοφληθεί εντός επτά ηµερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης. Σε περίπτωση που ο Παροχέας δεν εξοφλεί κατ εξακολούθηση και συστηµατικά το Τιµολόγιο στην προκαθορισµένη περίοδο, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωµα µέχρι την πλήρη εξόφληση του Τιµολογίου: (α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης και/ή (β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών ιασύνδεσης Οποιοδήποτε Μέρος δεν εξοφλά το Τιµολόγιο στην καθορισµένη µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης περίοδο, δίνει το δικαίωµα στο άλλο Μέρος να χρεώσει και να εισπράξει τόκο µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για την περίοδο για την οποία το Τιµολόγιο παραµένει σε εκκρεµότητα Αν οποιοδήποτε Μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος ότι αµφισβητεί ένα Τιµολόγιο µε βάση τον όρο 5.4 πιο κάτω, δεν επηρεάζεται η υποχρέωση του Μέρους που αµφισβητεί το Τιµολόγιο για πληρωµή του ποσού του Τιµολογίου το οποίο δεν αµφισβητείται στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Το Μέρος που αµφισβητεί ένα Τιµολόγιο υποχρεούται να προδιορίσει το µέρος του Τιµολογίου που αµφισβητείται από αυτό Σε περίπτωση αµφισβήτησης Τιµολογίου µε βάση τον όρο 5.4. πιο κάτω, η υπό αµφισβήτηση διαφορά θα καταβάλλεται από το τιµολογηµένο Μέρος στο ακέραιο, εφόσον είναι µικρότερη ή ίση µε το 2% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό αµφισβήτηση Τιµολογίου. Η εν λόγω πληρωµή θα γίνεται µε επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος των Μερών. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα διαφορά υπερβαίνει το 10% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) το Μέρος που τιµολογεί θα δύναται να ζητά εγγυήσεις οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστο το 50% αυτής της διαφοράς Ο συµψηφισµός πληρωµών δεν επιτρέπεται και τα Μέρη δεν θα πρέπει να συµψηφίζουν πληρωµές για τις υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση την παρούσα Συµφωνία. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 12/170

16 5.2.7 Η πληρωµή Τιµολογίων που υπερβαίνει τις 500 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα γίνεται µε ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων. 5.3 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Τα Μέρη είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και πληρωµή του ΦΠΑ στην Υπηρεσία ΦΠΑ, µε βάση τη σχετική Νοµοθεσία. 5.4 Αµφισβητήσεις σε σχέση µε τα Τιµολόγια Σε περίπτωση που το τιµολογηµένο Μέρος αµφισβητεί την ορθότητα του Τιµολογίου, θα πρέπει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο Μέρος την αµφισβήτηση του Τιµολογίου. Η γραπτή ενηµέρωση για την αµφισβήτηση του Τιµολογίου θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν την απαίτηση του τιµολογηµένου Μέρους, συµπεριλαµβανοµένων των Πληροφοριών Επαλήθευσης. Το τιµολογηµένο Μέρος µπορεί να γνωστοποιήσει αµφισβήτηση Τιµολογίου µόνο µέσα σε έξη (6) µήνες από την αρχική Ηµεροµηνία Τιµολογίου Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισµό των δικαιωµάτων τα οποία τα Μέρη έχουν από τις γενικές διατάξεις του δικαίου, αλλά υπό την αίρεση του τι αναφέρεται στη παράγραφο κατωτέρω, µε την πάροδο δύο (2) µηνών από τη γνωστοποίηση αµφισβήτησης Τιµολογίου σύµφωνα µε τον όρο πιο πάνω ή τέτοιας παράτασης στην περίοδο όπως θα συµφωνηθεί γραπτώς µεταξύ των Μερών, αν τα Μέρη δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφορά, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να παραπέµψει την υπό αµφισβήτηση υπόθεση, αφού ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για την πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριµένο λογιστή ή εµπορικό οίκο ή οίκο εγκεκριµένων λογιστών, που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς από τα δύο Μέρη αµέσως µετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αµφισβήτησης του Τιµολογίου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται µε τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό για τη διεξαγωγή της έρευνας και θα ενεργούν καλόπιστα, ώστε οι διαφωνίες να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Ο εν λόγω λογιστής ή οίκος θα ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος ειδικός µεσολαβητής. Τα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στον εξουσιοδοτηµένο ειδικό αναλυτικά στοιχεία ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 13/170

17 κίνησης για το χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της διαφοράς που έχει προκύψει. Για το λόγο αυτό τα Μέρη, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά στοιχεία κίνησης για όσο χρονικό διάστηµα εκκρεµεί διαφορά µεταξύ των Μερών. Νοείται ότι διαρκούσης της διαδικασίας διαµεσολάβησης και νοουµένου ότι ο Παροχέας έχει καταβάλει την εγγύηση του 50% του αµφισβητούµενου ποσού, το δικαίωµα της ΑΤΗΚ για διακοπή παροχής υπηρεσιών αναστέλλεται Μετά από απόφαση του εξουσιοδοτηµένου ειδικού, οποιοδήποτε ποσό που προκύπτει να είναι οφειλόµενο ή επιστρεπτέο σε σχέση µε το υπό αµφισβήτηση Τιµολόγιο θα πληρώνεται ή επιστρέφεται ανάλογα µε την περίπτωση (συµπεριλαµβανοµένου τόκου πληρωτέου ή που έχει ήδη πληρωθεί όπως αναφέρεται στον όρο 5.2 πιο πάνω), σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της εν λόγω απόφασης ή ενωρίτερα αν υπάρξει διευθέτηση µεταξύ των Μερών Το κόστος του εξουσιοδοτηµένου ειδικού θα το επωµίζεται το Μέρος εναντίον του οποίου θα αποφασιστεί η διαφορά. 5.5 Πληροφορίες Χρεώσεων Η ΑΤΗΚ και ο Παροχέας θα καταγράφουν τις Πληροφορίες Χρεώσεων όπως καθορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του συνηµµένου Παραρτήµατος Για σκοπούς διακανονισµού αµφισβητήσεων/διαφορών, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν στο άλλο Μέρος, µόνο µετά από γραπτό αίτηµα που λαµβάνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου Για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στον όρο πιο πάνω, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται στο άλλο Μέρος µε την καταβολή, κατά την κρίση του Μέρους που παραχωρεί τις ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 14/170

18 Πληροφορίες Χρεώσεων ποσού ύψους 50, µόνο µετά από γραπτό αίτηµα που λαµβάνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου Σε περίπτωση εντοπισµού λαθών στις Πληροφορίες Χρεώσεων που να οδήγησαν σε τιµολόγηση και πληρωµή για µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσό, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να απαιτήσει θεώρηση των Πληροφοριών Χρεώσεων για οποιαδήποτε Περίοδο Χρέωσης σε διάστηµα έξη (6) µηνών από το τέλος της υπό αναφορά Περιόδου Χρέωσης Το Μέρος που τιµολογεί υποχρεούται να αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων για περίοδο έξη (6) µηνών από τη λήξη της Περιόδου Χρέωσης, όσον αφορά στη µορφή και στα ποσά µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να υπολογίσει ξανά τα ποσά που οφείλονται από το ένα Μέρος στο άλλο σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές τιµές. 5.6 Απώλεια Πληροφοριών Χρεώσεων Σε περίπτωση απώλειας των Πληροφοριών Χρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) όπως περιγράφεται στον όρο (13) πιο κάτω, για περίοδο µικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) συνεχόµενων ωρών, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά θα το γνωστοποιεί στο άλλο Μέρος και οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Χρεώσεων της περιόδου των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας απώλειας των πληροφοριών. Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγείται, περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του µέσου όρου της βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης λόγω παραδείγµατος χάριν δηµόσιων αργιών ή άλλων γεγονότων, τα Μέρη θα χρησιµοποιήσουν τις Πληροφορίες Επαλήθευσης του άλλου Μέρους για την περίοδο απώλειας των πληροφοριών ή θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή κατάλληλων αναπροσαρµογών µε βάση τα στοιχεία της ιστορικής κίνησης της ΑΤΗΚ Σε περίπτωση απώλειας των Πληροφοριών Χρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) όπως περιγράφεται στον όρο (13) πιο κάτω, για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών ή περισσότερων, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αµέσως στο άλλο Μέρος. Το άλλο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 15/170

19 Μέρος θα καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να εφοδιάσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά µε τις Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν, σε διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση της απώλειας πληροφοριών και µπορεί να χρεώσει για το κόστος εντοπισµού των ζητούµενων Πληροφοριών Χρεώσεων. ε θα υπάρχουν νοµικές κυρώσεις για το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά για την ετοιµασία ενός λανθασµένου Τιµολογίου λόγω µη ορθών πληροφοριών στις Πληροφορίες Επαλήθευσης που του παραχώρησε το άλλο Μέρος. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Πληροφορίες Επαλήθευσης που παραχωρούνται από το άλλο Μέρος στα πλαίσια αυτής της παραγράφου δεν έχουν εξαχθεί από το Σύστηµα Τιµολόγησης και το άλλο µέρος δε µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν περιέχουν λάθη Σε περίπτωση που το άλλο Μέρος δε δύναται να εντοπίσει τις Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν, θα ειδοποιήσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά και οι Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν θα υπολογιστούν µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Τιµολογίων για τις προηγούµενες οκτώ (8) ηµερολογιακές ηηµέρες. Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγείται, περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του µέσου όρου της βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης, λόγω παραδείγµατος χάριν δηµόσιων αργιών ή ειδικών γεγονότων, τα Μέρη θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή κατάλληλων αναπροσαρµογών µε βάση τα στοιχεία της ιστορικής κίνησης της ΑΤΗΚ. 5.7 Συστήµατα Τιµολόγησης Η µονάδα µέτρησης θα είναι σύµφωνη µε τη Μονάδα Χρόνου όπως καθορίζεται στους ορισµούς των τελών Πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης, τα Μέρη θα ελέγξουν από κοινού τα συστήµατα τιµολόγησης και θα εφοδιάσουν µε Τιµολόγια για σκοπούς ελέγχου το ένα Μέρος το άλλο ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας Τιµολόγησης. Οι ηµεροµηνίες και διαδικασίες ελέγχου θα συµφωνηθούν από τα Μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστηµα τιµολόγησης πρέπει να γίνονται µετά από συνεννόηση των Μερών. Τα Μέρη πρέπει να ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 16/170

20 ειδοποιούνται γραπτώς για οποιεσδήποτε τελικές αλλαγές στις διαδικασίες µε τρεις µήνες προειδοποίηση. 5.8 Χρεώσεις Υπηρεσιών Όσον αφορά τα Τέλη ιασύνδεσης για τον τερµατισµό κλήσεων στα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ, δεν χρεώνονται οι Ανεπιτυχείς Κλήσεις. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει µε τη λήψη απαντητικού σήµατος και περατούται µε τη λήψη σήµατος απόλυσης στο σηµείο καταγραφής από το µέρος που καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης. Η χρέωση τερµατισµού κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ µε «απλή διαβίβαση κλήσης» εφαρµόζεται όταν η κλήση τερµατίζεται στην ίδια περιφέρεια µε τον κόµβο διασύνδεσης, ενώ η χρέωση τερµατισµού κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ µε «διπλή διαβίβαση κλήσης» εφαρµόζεται όταν η κλήση τερµατίζεται σε διαφορετική περιφέρεια από τον κόµβο διασύνδεσης. Η χρέωση για τερµατισµό στο ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM της ΑΤΗΚ είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το σηµείο τελικού τερµατισµού της κλήσης Όσον αφορά τα Τέλη ιασύνδεσης για την Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων, η χρέωση «διαβίβαση κλήσης στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο» εφαρµόζεται όταν ο παροχέας Α και ο παροχέας Β διασυνδέουν τα Τηλεπικοινωνιακά τους ίκτυα µε το Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ στο ίδιο Περιφερειακό Τηλεφωνικό Κέντρο. Η χρέωση «διαβίβαση κλήσης σε άλλη περιφέρεια» εφαρµόζεται όταν ο παροχέας Α και ο παροχέας Β διασυνδέουν το Τηλεπικοινωνιακά τους ίκτυα στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ σε περιφερειακά κέντρα που βρίσκονται σε διαφορετικές περιφέρειες. Η χρέωση της ΑΤΗΚ αφορά µόνο τη διαβίβαση κλήσεων από τον παροχέα Α προς τον παροχέα Β και δεν περιλαµβάνει τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του παροχέα Β. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 17/170

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta» Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Cyta Τ.Κ. 24929 Ηµεροµ. ηµοσίευσης: 06/11/2008 CY 1396 Λευκωσία Ηµεροµ. Λήξης Υποβολής: 12/12/2008 ΚΥΠΡΟΣ AT.27/2008 Πώληση Μεταχειρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... Error! Bookmar ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32.

27. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ... 43 28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 44 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... 44 30. ΑΠΑΝΕΣ... 44 31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ... 45 32. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ... 8 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ... 8 2.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ... 9 2.2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα