ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ"

Transcript

1 Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων κειµένων τα οποία ενοποιεί. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να συµβουλευτούν και αναγνώσουν: α) το Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης της ΑΤΗΚ όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 18/07/2003, β) το Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.5/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 25/07/2003, γ) το Β Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.6/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 10/10/2003. και δ) το Γ Τροποποιητικό ιάταγµα του ΓΕΡΤΤ.Ε.10/2003, όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στις 05/12/2003. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Όροι Σελίδα Εισαγωγή 1 1. Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης Ορισµοί 2 2. Αντικείµενο της Συµφωνίας 8 3. ιάρκεια 9 4. Αντάλλαγµα 9 5. Χρεώσεις/Πληρωµές 9 6. ιασύνδεση ικτύων Ποιότητα Υπηρεσίας Προβλέψεις Τροποποίηση στο ίκτυo, ιασφάλιση Ακεραιότητας Τηλεπικοινωνιακού ικτύου Εµπιστευτικότητα Περιορισµός Ευθύνης Προστασία Προσωπικών εδοµένων-καταδολίευση Ανωτέρα Βία Τερµατισµός Εκχώρηση Τροποποίηση Εγγυήσεις Σχέση Μερών Ειδοποίηση Ισχύον ίκαιο και Επίλυση ιαφορών Ολόκληρος Συµφωνία Αποποιήσεις ιαχωρισµός Πνευµατική Ιδιοκτησία έσµευση ιαδόχων Έναρξη Ισχύος Γενικά 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Υπηρεσίες ιασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Τέλη Παροχής Υπηρεσιών ιασύνδεσης 52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Τεχνικά Πρότυπα ιασύνδεσης 56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - οκιµές και έλεγχοι 66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ιαδικασίες Τεχνικής ιαχείρισης της ιασύνδεσης 69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Τερµατικού Εξοπλισµού σε Παροχέα για Παροχή Ζεύξεων ιασύνδεσης 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Ειδικές Υπηρεσίες ιασύνδεσης 84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - Προβλέψεις Αναγκών 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 - Μέθοδοι ιασύνδεσης ικτύου 90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 - Χρεώσεις και Πληρωµές 93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 - Υπόδειγµα Εντύπου Αίτησης και ιάγραµµα Ροής 98 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 - Βασικές Πρόνοιες και ιαδικασίες για Υπηρεσίες ιασύνδεσης σε Σταθµούς Προσαιγιάλωσης Υποβρυχίων καλωδίων (Backhaul Services) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 - Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Λειτουργίας Υπηρεσίας Επιλογής/ Προεπιλογής Φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 - Βασικές Πρόνοιες και ιαδικασίες Παροχής Συνεγκατάστασης για σκοπούς ιασύνδεσης ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης (ΥΠ, 2003) το οποίο βασίζεται στο Νόµο περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Ν.19(Ι)/2002, ως κάθε φορά τροποποιείται, στους Κανονισµούς περί Τηλεπικοινωνιών, και στο ιάταγµα περί Καθορισµού της ΑΤΗΚ ως οργανισµού µε σηµαντική ισχύ στην αγορά (Α..Π. Ε1/2003), και απευθύνεται στους αδειούχους παροχείς σταθερών και κινητών δικτύων και υπηρεσιών οι οποίοι έχουν δικαίωµα διασύνδεσης σύµφωνα µε την Κυπριακή Νοµοθεσία. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 1/170

5 Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης Η Συµφωνία ιασύνδεσης γίνεται σήµερα στη Λευκωσία την του µηνός , µεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, οδό Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολο, Τ.Θ , CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος (η οποία για τους σκοπούς και όρους της Συµφωνίας ιασύνδεσης θα καλείται η «η ΑΤΗΚ») από το ένα µέρος και του/της Παροχέας µε αρ. εγγραφής , (ο οποίος/η οποία για τους σκοπούς και όρους της Συµφωνίας ιασύνδεσης θα καλείται «ο Παροχέας») από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα: ΕΠΕΙ Η ο Παροχέας είναι κάτοχος της Άδειας/των Αδειών µε Αρ. Μητρώου και επιθυµεί να διασυνδεθεί µε τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ και ΕΠΕΙ Η η ΑΤΗΚ είναι κάτοχος της Άδειας µε Αρ και έχει µε βάση την Κυπριακή Νοµοθεσία υποχρέωση διαπραγµάτευσης συµφωνιών διασύνδεσης, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Για σκοπούς της Συµφωνίας εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά: Οι ορισµοί από την ΑΤΗΚ λέξεων ή φράσεων που περιλαµβάνονται στο παρόν Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης δεν δύνανται να περιορίσουν µε κανένα τρόπο τα δικαιώµατα των Αδειούχων Παροχέων, προς τους οποίους το παρόν ΥΠ απευθύνεται, ως προς το περιεχόµενο και τους όρους παροχής διασύνδεσης, ως αυτά προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Άδεια: Αναγνώριση Καλούσας Γραµµής: σηµαίνει εξουσιοδότηση, υπό µορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο [19(Ι)/2002]. σηµαίνει τα τεχνικά µέσα µέσω των οποίων µπορεί να παρουσιαστεί η ταυτότητα του σηµείου απόληξης του ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2/170

6 καλούντος Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. Ανατύπωση Τιµολογίου: σηµαίνει αντίγραφο πρωτότυπου Τιµολογίου πιστοποιηµένο από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ως ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, το οποίο αντικαθιστά το πρωτότυπο Τιµολόγιο και το καθιστά άκυρο. Ανεπιτυχής Κλήση: σηµαίνει την προσπάθεια για κλήση σε υφιστάµενη αρίθµηση, σωστά πληκτρολογηµένη ή την αποστολή του καλούµενου αριθµού, στην οποία δεν αναγνωρίστηκε µέσα σε 30 δευτερόλεπτα στη γραµµή τόνος κατειληµµένου, τόνος κωδωνισµού ή σήµα απαντηµένου. BACKHAUL Με Συνεγκατάσταση BACKHAUL Χωρίς Συνεγκατάσταση Βλάβη: Γεωγραφικός Αριθµός: εδοµένα Χρεώσεων: ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ: ηµόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: σηµαίνει η σύνδεση µεταξύ εξοπλισµού του Παροχέα που βρίσκεται συνεγκατεστηµένος σε έναν από τους καλωδιακούς σταθµούς της ΑΤΗΚ και οποιουδήποτε διεθνούς υποβρύχιου καλωδιακού συστήµατος που προσαιγιαλώνεται στους σταθµούς της ΑΤΗΚ, µε αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση του Παροχέα σε χωρητικότητα στο διεθνές υποβρύχιο καλωδιακό σύστηµα. σηµαίνει η σύνδεση µεταξύ του εξοπλισµού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Παροχέα και οποιουδήποτε διεθνούς υποβρύχιου καλωδιακού συστήµατος που προσαιγιαλώνεται στους καλωδιακούς σταθµούς της ΑΤΗΚ, µε αποκλειστικό σκοπό την πρόσβαση του Παροχέα σε χωρητικότητα στο διεθνές υποβρύχιο καλωδιακό σύστηµα. σηµαίνει τον τερµατισµό της ικανότητας ενός "στοιχείου" να εκτελέσει µιαν "απαιτούµενη λειτουργία". σηµαίνει αριθµό από το ΣΑΚ όπου µέρος της ψηφιακής του δοµής περιλαµβάνει γεωγραφική σηµασία που χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων στη φυσική περιοχή του σηµείου απόληξης του δικτύου του Συνδροµητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο αριθµός. σηµαίνει µη επεξεργασµένα δεδοµένα που δηµιουργούνται κατά την παροχή υπηρεσίας και καταγράφονται στο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο των Μερών. σηµαίνει το Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο και το ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM της ΑΤΗΚ. σηµαίνει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται προς το κοινό γενικά. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 3/170

7 ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: σηµαίνει Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο χρησιµοποιούµενο εν όλω ή εν µέρει, για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM: σηµαίνει το δηµόσιο δίκτυο ασύρµατων επικοινωνιών τεχνολογίας GSM που λειτουργεί η ΑΤΗΚ. ιαδικασία Τιµολόγησης: ιασύνδεση: σηµαίνει τις ενέργειες που διεκπεραιώνονται για την έκδοση Τιµολογίων. σηµαίνει την υλική και λογική σύνδεση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων που χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Οργανισµό προκειµένου να παρέχεται στους χρήστες του τελευταίου, η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες του ιδίου ή άλλου Οργανισµού, ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Οργανισµό. Οι υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη ή άλλα µέρη που έχουν πρόσβαση στο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο. Επεξεργασµένες Κλήσεις: σηµαίνει κλήσεις προς υφιστάµενο αριθµό, σωστά πληκτρολογηµένες από τον καλούντα. Επίτροπος: σηµαίνει τον Επίτροπο Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων που διορίζεται µε βάση το Άρθρο 3 του περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου, [19(Ι)/2002]. Ζεύξη: Ζεύξη ιασύνδεσης: Ηµέρες: Ηµεροµηνία Τιµολογίου: σηµαίνει το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που απαιτείται για την υλοποίηση της σύνδεσης µεταξύ δύο σηµείων ενός Τηλεπικοινωνιακού ικτύου. σηµαίνει τη φυσική σύνδεση µεταξύ κόµβου των ηµόσιων ικτύων της ΑΤΗΚ µε κόµβο του Τηλεπικοινωνιακού ικτύου του Παροχέα, η οποία καθιστά δυνατή τη ιασύνδεση των δύο δικτύων. σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες. σηµαίνει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο Τιµολόγιο, η οποία είναι η ίδια µε την ηµεροµηνία αποστολής µε τηλεοµοιότυπο στο συγκεκριµένο αριθµό που αναγράφεται στον όρο πιο κάτω και την ηµεροµηνία αποστολής µε ταχυδροµείο στην διεύθυνση επικοινωνίας όπως αναφέρεται στον όρο πιο κάτω. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 4/170

8 Μέρη: Μη Επαναλαµβανόµενες Χρεώσεις: σηµαίνει την ΑΤΗΚ και τον Παροχέα. σηµαίνει χρεώσεις που δηµιουργούνται από την παροχή νέας υπηρεσίας ή από αλλαγές σε υφιστάµενες υπηρεσίες. Αυτές συµπεριλαµβάνουν χρεώσεις για ξεχωριστά συµφωνηµένες µελέτες, όπως προσδιορίζεται στη Συµφωνία ιασύνδεσης. Μονάδα Χρόνου: σηµαίνει µονάδα χρόνου στην οποία χρεώνεται µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Οργανισµός: σηµαίνει δηµόσιο Παροχέα Τηλεπικοινωνιακού ικτύου ή/και δηµόσιο Παροχέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. Παροχέας: σηµαίνει τον/την µε αρ. εγγραφής , από και που είναι πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να παρέχει ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ή/και ηµόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και έχει το δικαίωµα µε βάση τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο, [19(Ι)/2002] και τους δυνάµει αυτού εκδοθέντες Κανονισµούς να διασυνδέεται µε τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ. Περιοδικές Χρεώσεις: Περίοδος Χρέωσης: Περιορισµός Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής: Πληροφορίες Επαλήθευσης: Πληροφορίες Τιµολογίου: σηµαίνει πάγιες χρεώσεις για κάθε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της παροχής της σε κάθε περίοδο χρέωσης, µε βάση τα τέλη που καθορίζονται στη Συµφωνία ιασύνδεσης. σηµαίνει την περίοδο ενός ηµερολογιακού µήνα που ξεκινά και συµπεριλαµβάνει την ώρα 07:00 της πρώτης µέρας του µήνα και τελειώνει, αλλά δεν περιλαµβάνει την ώρα 07:00 της πρώτης µέρας του επόµενου µήνα ή τέτοια άλλη περίοδο όπως θα συµφωνηθεί από τα Μέρη. σηµαίνει τα τεχνικά µέσα µέσω των οποίων προσφέρεται στον καλούντα η δυνατότητα περιορισµού της Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής. σηµαίνει πληροφορίες που συλλέγονται από το Μέρος που τιµολογήθηκε και αφορούν τη χρήση υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν από το άλλο Μέρος, µε σκοπό την επαλήθευση των Πληροφοριών Τιµολογίου που δόθηκαν από το άλλο Μέρος για αυτές τις υπηρεσίες και που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του συνηµµένου Παραρτήµατος 10. σηµαίνει πληροφορίες που προσδιορίζουν το ποσό χρέωσης για κάθε υπηρεσία που παραχωρήθηκε από την ΑΤΗΚ στον ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 5/170

9 Παροχέα και από τον Παροχέα στην ΑΤΗΚ µε βάση την Συµφωνία ιασύνδεσης ως καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του συνηµµένου Παραρτήµατος 10. Πληροφορίες Χρεώσεων: σηµαίνει εδοµένα Χρεώσεων και άλλες πληροφορίες που έχουν τύχει επεξεργασίας για να χρησιµοποιηθούν στην έκδοση Τιµολογίου. Προσωπικά εδοµένα: σηµαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά προσδιορισθέν ή µε δυνατότητα αναγνώρισης φυσικό πρόσωπο, νοουµένου ότι πρόσωπο µε δυνατότητα αναγνώρισης είναι εκείνο το οποίο δύναται να αναγνωριστεί άµεσα ή έµµεσα. Προώθηση Κλήσης: σηµαίνει τη διευκόλυνση µέσω της οποίας εισερχόµενες κλήσεις µπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισµό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα. ΣΑΚ : σηµαίνει το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας. Σηµείο ιασύνδεσης: Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: Συµφωνία ιασύνδεσης: Συνδροµητής: Συνεγκατάσταση Σύστηµα Τιµολόγησης: σηµαίνει το φυσικό σηµείο όπου τα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ συνδέονται µε το Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο του Παροχέα. σηµαίνει το σταθερό δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µεταγωγής της ΑΤΗΚ. σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το προοίµιο, τους όρους (1) µέχρι (27) και τα Παραρτήµατα (1) µέχρι (14), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. σηµαίνει πρόσωπο που είναι συµβαλλόµενο µέρος σε σύµβαση µε παροχέα ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου ή/και ηµόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. σηµαίνει την παροχή από την ΑΤΗΚ του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισµού ενός δικαιούχου Παροχέα. σηµαίνει το σύστηµα ή τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την ετοιµασία Τιµολογίων µε το συγκερασµό των Πληροφοριών Χρεώσεων και των Πληροφοριών Τιµολογίων. Σφάλµα: σηµαίνει µία διαφορά µεταξύ µίας υπολογισµένης, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 6/170

10 παρατηρούµενης ή µετρούµενης τιµής και της πραγµατικής, καθορισµένης ή θεωρητικά σωστής τιµής. Τερµατικό Σηµείο ικτύου: Τέλη ιασύνδεσης: Τιµολόγιο: Τηλεπικοινωνίες: Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο: Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων: Υπηρεσίες ιασύνδεσης: σηµαίνει το σηµείο φυσικής ή/και ασύρµατης διεπαφής από όπου παρέχεται πρόσβαση σε ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο. σηµαίνει τα τέλη που θα καταβάλλει ο Παροχέας στην ΑΤΗΚ για την παροχή των Υπηρεσιών ιασύνδεσης και που περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 2. σηµαίνει την κατάσταση απαίτησης πληρωµής για υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Χρέωσης και η οποία αποτελείται από το σύνολο των Πληροφοριών Τιµολογίου. σηµαίνει εκποµπή, µεταφορά ή λήψη σηµείων, σηµάτων, κειµένου, εικόνων, ήχου, δεδοµένων, επικοινωνιών ή πληροφοριών είτε µε ενσύρµατο ή ασύρµατο ή οπτικό ή ηλεκτροµαγνητικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο µέσο. σηµαίνει συστήµατα εκποµπής, περιλαµβανοµένου στον όρο, όπου εφαρµόζεται αυτό, µεταγωγικού εξοπλισµού και άλλων εγκαταστάσεων ή πόρων, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων µεταξύ καθορισµένων Τερµατικών Σηµείων ικτύου, µε ενσύρµατα, ασύρµατα ή οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. σηµαίνει υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται, είτε ολικώς είτε µερικώς, στην εκποµπή και δροµολόγηση σηµάτων επί Τηλεπικοινωνιακών ικτύων. σηµαίνει την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων (transit), µε την οποία προσφέρεται η δυνατότητα µεταφοράς κλήσεων µέσω του Σταθερού ηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ικτύου της ΑΤΗΚ από Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ενός παροχέα Α, σε Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο ενός παροχέα Β σε εθνικό επίπεδο. σηµαίνει τις βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης, τις ζεύξεις διασύνδεσης και τις ειδικές υπηρεσίες διασύνδεσης που θα παρέχει η ΑΤΗΚ στον Παροχέα οι οποίες περιγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 1. Υπηρεσία Επιλογής Φορέα σηµαίνει την υπηρεσία µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο συνδροµητή της ΑΤΗΚ, µέσω της πληκτρολόγησης ενός Κωδικού Επιλογής Φορέα από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας, όπως ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 7/170

11 αυτό καθορίζεται στους περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµούς του 2003 (Κ.Π 329/2003), να επιλέξει άλλον Παροχέα για τη διεκπεραίωση κλήσεων (επιλογή ανά κλήση). Υπηρεσία Προ-επιλογής Φορέα ΦΠΑ: Χρόνος Χρέωσης: σηµαίνει τη δυνατότητα που παρέχεται σε συνδροµητές της ΑΤΗΚ να επιλέγουν µε προηγούµενη συµφωνία ότι µια ή περισσότερες κατηγορίες κλήσεων του θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγµένο φορέα χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η πληκτρολόγηση ειδικού κωδικού ανά κλήση. σηµαίνει το φόρο προστιθέµενης αξίας όπως αυτός ορίζεται στους εκάστοτε εν ισχύ περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµους. σηµαίνει το χρόνο οµιλίας που αρχίζει µε τη λήψη ενός απαντητικού σήµατος (answer signal) και περατούται µε τη λήψη ενός σήµατος απόλυσης (release signal) στο σηµείο καταγραφής, από το Μέρος που καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2.1 Αντικείµενο της παρούσας Συµφωνίας είναι η ρύθµιση των Υπηρεσιών ιασύνδεσης που παρέχονται από την ΑΤΗΚ στον Παροχέα. Νοείται ότι η ΑΤΗΚ δικαιούται να αποκτήσει από τον Παροχέα όµοιες υπηρεσίες µε τις Υπηρεσίες ιασύνδεσης που παρέχει στον Παροχέα και ιδιαίτερα τη µεταφορά της κίνησης από τους Συνδροµητές της στους Συνδροµητές του Παροχέα. 2.2 Η ΑΤΗΚ, σε αντάλλαγµα της καταβολής των Τελών ιασύνδεσης, συµφωνεί να παρέχει στον Παροχέα τις Υπηρεσίες ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας ιασύνδεσης. 2.3 Παροχέας που επιθυµεί την παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης από την ΑΤΗΚ υποβάλλει σχετική αίτηση για παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης, η οποία επισυνάπτεται στη συµφωνία που θα υπογραφτεί. Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη διεύθυνση: Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ , 1396 Λευκωσία, πρέπει να είναι κατάλληλα συµπληρωµένες, να ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 8/170

12 απευθύνονται στο Γενικό ιευθυντή της ΑΤΗΚ ή στον Προϊστάµενο Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επιλοινωνίας. Ολοκληρωµένο υπόδειγµα εντύπου αίτησης περιλαµβάνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα 11. Στο ίδιο Παράρτηµα περιλαµβάνεται διάγραµµα ροής µε την ακολουθία των απαιτούµενων δραστηριοτήτων και τους απαιτούµενους χρόνους σε όλα τα στάδια της αίτησης. Η συµπλήρωση του σχετικού εντύπου όπως περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 11 είναι υποχρεωτική. 2.4 Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης για παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης από τον Παροχέα, ο Παροχέας θα υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα τέλη ακύρωσης αιτήµατος, τα οποία τέλη θα είναι ανάλογα µε τη ζηµιά που θα έχει προκληθεί στην ΑΤΗΚ µέχρι την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης ακύρωσης. Τα τέλη ακύρωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική ζηµιά και τα πραγµατικά έξοδα της ΑΤΗΚ λόγω ακύρωσης. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ 3.1 Η διάρκεια της Συµφωνίας ιασύνδεσης είναι 4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 4.1 Ως αντάλλαγµα για την παροχή των Υπηρεσιών ιασύνδεσης, ο Παροχέας θα καταβάλλει στην ΑΤΗΚ τα Τέλη ιασύνδεσης, σύµφωνα µε τον όρο 5 πιο κάτω. 4.2 Τα Τέλη ιασύνδεσης µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της Συµφωνίας ιασύνδεσης για σκοπούς συµµόρφωσης µε την Κυπριακή Νοµοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Επιτρόπου. 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 9/170

13 5.1 Τιµολόγια Μέσα σε πέντε (5) εβδοµάδες αλλά όχι ενωρίτερα από δύο (2) εβδοµάδες από τη λήξη της Περιόδου Χρέωσης, το ένα Μέρος θα αποστέλλει το Τιµολόγιο και τις Πληροφορίες Τιµολογίου προς το άλλο Μέρος, µε τηλεοµοιότυπο και µε συστηµένη επιστολή. Εκτός από το πρωτότυπο Τιµολόγιο και τις Πληροφορίες Τιµολογίου, η συστηµένη επιστολή θα περιέχει και ένα αντίγραφο Τιµολογίου Η διεύθυνση αποστολής Τιµολογίων για τα Μέρη είναι: (α) ΑΤΗΚ: Τ.Θ , 1396 Λευκωσία, Υπ όψην Υπηρεσιών Φορέων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας Αρ.τηλεοµοιότυπου , και (β) Παροχέας: αρ.τηλεοµοιότυπου Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής των Μερών που περιγράφεται στον όρο πιο πάνω θα γνωστοποιείται προς το άλλο Μέρος τουλάχιστον ένα (1) ηµερολογιακό µήνα πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή Στα Τιµολόγια που θα ανταλλάσσονται µεταξύ των Μερών, θα γίνεται ανάλυση του συνολικού ποσού του Τιµολογίου κατά Υπηρεσία ιασύνδεσης. Τα Τιµολόγια θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων πληροφορίες όπως αριθµός Τιµολογίου, Περίοδος Χρέωσης που αφορά το Τιµολόγιο, Ηµεροµηνία Τιµολογίου, αριθµός τραπεζικού λογαριασµού, αριθµός επιτυχηµένων κλήσεων, µονάδες χρέωσης, κόστος ανά µονάδα και σύνολο οφειλόµενου ποσού. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 10/170

14 5.1.5 Κάθε Μέρος θα δικαιούται παραχώρηση από το άλλο Μέρος ανατυπωµένου Τιµολογίου, νοουµένου ότι υποβάλει γραπτώς το αίτηµα του αυτό µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου και αφού καταβάλει προς το άλλο Μέρος κατά την κρίση του άλλου Μέρους ποσό ύψους 20 ανά ανατυπωµένο Τιµολόγιο. Οποιοδήποτε αίτηµα για ή η παραχώρηση οποιουδήποτε ανατυπωµένου Τιµολογίου, δεν επηρεάζει σε καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις των Μερών για πλήρη εξόφληση του πρωτότυπου Τιµολογίου µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης Για κάθε Περίοδο Χρέωσης θα εκδίδεται ένα Τιµολόγιο για όλες τις χρεώσεις που αφορούν τις υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από το ένα Μέρος στο άλλο µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης. Για κάθε Περίοδο Χρέωσης θα εκδίδεται ένα ή περισσότερα ξεχωριστά Τιµολόγια όπως κρίνεται απαραίτητο, για άλλα είδη χρεώσεων που συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: (α) τόκο για καθυστερηµένες πληρωµές (β) χρεωστικά τέλη (γ) οικονοµικό διακανονισµό αµφισβητούµενων χρεώσεων και (δ) παρεµφερείς χρεώσεις για συγκεκριµένες συµφωνηµένες υπηρεσίες. 5.2 Πληρωµές Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης από το ένα Μέρος στο άλλο, θα πρέπει να εξοφλούνται σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την Ηµεροµηνία Τιµολογίου, εκτός αν συµφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά µεταξύ των Μερών Κατά την περίπτωση όπου οποιοδήποτε συµβαλλόµενο Μέρος δεν καταβάλει το οφειλόµενο ποσό εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο του παρόντος Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αµφισβήτηση διαφοράς για το καταβαλλόµενο ποσό, τότε το άλλο Μέρος έχει το δικαίωµα: (α) να εκδώσει και αποστείλει προειδοποίηση αναφορικά µε τις επιπτώσεις µη εξόφλησης. (β) µετά από πάροδο δεκατεσσάρων ηµερών, εάν δεν ληφθεί πληρωµή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 11/170

15 (γ) εάν το τιµολόγιο δεν εξοφληθεί εντός επτά ηµερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης. Σε περίπτωση που ο Παροχέας δεν εξοφλεί κατ εξακολούθηση και συστηµατικά το Τιµολόγιο στην προκαθορισµένη περίοδο, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωµα µέχρι την πλήρη εξόφληση του Τιµολογίου: (α) να αναστείλει την παροχή Υπηρεσιών ιασύνδεσης και/ή (β) να αρνηθεί την παροχή οποιονδήποτε επιπρόσθετων Υπηρεσιών ιασύνδεσης Οποιοδήποτε Μέρος δεν εξοφλά το Τιµολόγιο στην καθορισµένη µε βάση τη Συµφωνία ιασύνδεσης περίοδο, δίνει το δικαίωµα στο άλλο Μέρος να χρεώσει και να εισπράξει τόκο µε επιτόκιο ίσο µε το βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, για την περίοδο για την οποία το Τιµολόγιο παραµένει σε εκκρεµότητα Αν οποιοδήποτε Μέρος γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος ότι αµφισβητεί ένα Τιµολόγιο µε βάση τον όρο 5.4 πιο κάτω, δεν επηρεάζεται η υποχρέωση του Μέρους που αµφισβητεί το Τιµολόγιο για πληρωµή του ποσού του Τιµολογίου το οποίο δεν αµφισβητείται στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες. Το Μέρος που αµφισβητεί ένα Τιµολόγιο υποχρεούται να προδιορίσει το µέρος του Τιµολογίου που αµφισβητείται από αυτό Σε περίπτωση αµφισβήτησης Τιµολογίου µε βάση τον όρο 5.4. πιο κάτω, η υπό αµφισβήτηση διαφορά θα καταβάλλεται από το τιµολογηµένο Μέρος στο ακέραιο, εφόσον είναι µικρότερη ή ίση µε το 2% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) του υπό αµφισβήτηση Τιµολογίου. Η εν λόγω πληρωµή θα γίνεται µε επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος των Μερών. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα διαφορά υπερβαίνει το 10% της συνολικής χρέωσης (χωρίς ΦΠΑ) το Μέρος που τιµολογεί θα δύναται να ζητά εγγυήσεις οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστο το 50% αυτής της διαφοράς Ο συµψηφισµός πληρωµών δεν επιτρέπεται και τα Μέρη δεν θα πρέπει να συµψηφίζουν πληρωµές για τις υπηρεσίες που παρέχονται µε βάση την παρούσα Συµφωνία. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 12/170

16 5.2.7 Η πληρωµή Τιµολογίων που υπερβαίνει τις 500 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα γίνεται µε ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων. 5.3 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) Τα Μέρη είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και πληρωµή του ΦΠΑ στην Υπηρεσία ΦΠΑ, µε βάση τη σχετική Νοµοθεσία. 5.4 Αµφισβητήσεις σε σχέση µε τα Τιµολόγια Σε περίπτωση που το τιµολογηµένο Μέρος αµφισβητεί την ορθότητα του Τιµολογίου, θα πρέπει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο Μέρος την αµφισβήτηση του Τιµολογίου. Η γραπτή ενηµέρωση για την αµφισβήτηση του Τιµολογίου θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν την απαίτηση του τιµολογηµένου Μέρους, συµπεριλαµβανοµένων των Πληροφοριών Επαλήθευσης. Το τιµολογηµένο Μέρος µπορεί να γνωστοποιήσει αµφισβήτηση Τιµολογίου µόνο µέσα σε έξη (6) µήνες από την αρχική Ηµεροµηνία Τιµολογίου Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισµό των δικαιωµάτων τα οποία τα Μέρη έχουν από τις γενικές διατάξεις του δικαίου, αλλά υπό την αίρεση του τι αναφέρεται στη παράγραφο κατωτέρω, µε την πάροδο δύο (2) µηνών από τη γνωστοποίηση αµφισβήτησης Τιµολογίου σύµφωνα µε τον όρο πιο πάνω ή τέτοιας παράτασης στην περίοδο όπως θα συµφωνηθεί γραπτώς µεταξύ των Μερών, αν τα Μέρη δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφορά, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να παραπέµψει την υπό αµφισβήτηση υπόθεση, αφού ενηµερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για την πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριµένο λογιστή ή εµπορικό οίκο ή οίκο εγκεκριµένων λογιστών, που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς από τα δύο Μέρη αµέσως µετά την υποβολή της γνωστοποίησης της αµφισβήτησης του Τιµολογίου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται µε τον εξουσιοδοτηµένο ειδικό για τη διεξαγωγή της έρευνας και θα ενεργούν καλόπιστα, ώστε οι διαφωνίες να αίρονται µε διάθεση εξεύρεσης λύσης. Ο εν λόγω λογιστής ή οίκος θα ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος ειδικός µεσολαβητής. Τα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στον εξουσιοδοτηµένο ειδικό αναλυτικά στοιχεία ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 13/170

17 κίνησης για το χρονικό διάστηµα για το οποίο προκύπτει η διαφωνία, τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό επίλυσης της διαφοράς που έχει προκύψει. Για το λόγο αυτό τα Μέρη, υποχρεούνται να διατηρούν τα σχετικά στοιχεία κίνησης για όσο χρονικό διάστηµα εκκρεµεί διαφορά µεταξύ των Μερών. Νοείται ότι διαρκούσης της διαδικασίας διαµεσολάβησης και νοουµένου ότι ο Παροχέας έχει καταβάλει την εγγύηση του 50% του αµφισβητούµενου ποσού, το δικαίωµα της ΑΤΗΚ για διακοπή παροχής υπηρεσιών αναστέλλεται Μετά από απόφαση του εξουσιοδοτηµένου ειδικού, οποιοδήποτε ποσό που προκύπτει να είναι οφειλόµενο ή επιστρεπτέο σε σχέση µε το υπό αµφισβήτηση Τιµολόγιο θα πληρώνεται ή επιστρέφεται ανάλογα µε την περίπτωση (συµπεριλαµβανοµένου τόκου πληρωτέου ή που έχει ήδη πληρωθεί όπως αναφέρεται στον όρο 5.2 πιο πάνω), σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της εν λόγω απόφασης ή ενωρίτερα αν υπάρξει διευθέτηση µεταξύ των Μερών Το κόστος του εξουσιοδοτηµένου ειδικού θα το επωµίζεται το Μέρος εναντίον του οποίου θα αποφασιστεί η διαφορά. 5.5 Πληροφορίες Χρεώσεων Η ΑΤΗΚ και ο Παροχέας θα καταγράφουν τις Πληροφορίες Χρεώσεων όπως καθορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του συνηµµένου Παραρτήµατος Για σκοπούς διακανονισµού αµφισβητήσεων/διαφορών, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται δωρεάν στο άλλο Μέρος, µόνο µετά από γραπτό αίτηµα που λαµβάνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου Για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στον όρο πιο πάνω, οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα παραχωρούνται στο άλλο Μέρος µε την καταβολή, κατά την κρίση του Μέρους που παραχωρεί τις ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 14/170

18 Πληροφορίες Χρεώσεων ποσού ύψους 50, µόνο µετά από γραπτό αίτηµα που λαµβάνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτότυπου Τιµολογίου Σε περίπτωση εντοπισµού λαθών στις Πληροφορίες Χρεώσεων που να οδήγησαν σε τιµολόγηση και πληρωµή για µικρότερο ή µεγαλύτερο ποσό, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να απαιτήσει θεώρηση των Πληροφοριών Χρεώσεων για οποιαδήποτε Περίοδο Χρέωσης σε διάστηµα έξη (6) µηνών από το τέλος της υπό αναφορά Περιόδου Χρέωσης Το Μέρος που τιµολογεί υποχρεούται να αποθηκεύει τις Πληροφορίες Χρεώσεων για περίοδο έξη (6) µηνών από τη λήξη της Περιόδου Χρέωσης, όσον αφορά στη µορφή και στα ποσά µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να υπολογίσει ξανά τα ποσά που οφείλονται από το ένα Μέρος στο άλλο σε περίπτωση αλλαγών στις σχετικές τιµές. 5.6 Απώλεια Πληροφοριών Χρεώσεων Σε περίπτωση απώλειας των Πληροφοριών Χρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) όπως περιγράφεται στον όρο (13) πιο κάτω, για περίοδο µικρότερη των εικοσιτεσσάρων (24) συνεχόµενων ωρών, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά θα το γνωστοποιεί στο άλλο Μέρος και οι Πληροφορίες Χρεώσεων θα υπολογίζονται µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Χρεώσεων της περιόδου των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγούνται της ηµεροµηνίας απώλειας των πληροφοριών. Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγείται, περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του µέσου όρου της βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης λόγω παραδείγµατος χάριν δηµόσιων αργιών ή άλλων γεγονότων, τα Μέρη θα χρησιµοποιήσουν τις Πληροφορίες Επαλήθευσης του άλλου Μέρους για την περίοδο απώλειας των πληροφοριών ή θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή κατάλληλων αναπροσαρµογών µε βάση τα στοιχεία της ιστορικής κίνησης της ΑΤΗΚ Σε περίπτωση απώλειας των Πληροφοριών Χρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας (force majeure) όπως περιγράφεται στον όρο (13) πιο κάτω, για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών ή περισσότερων, το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αµέσως στο άλλο Μέρος. Το άλλο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 15/170

19 Μέρος θα καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες για να εφοδιάσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά µε τις Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν, σε διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση της απώλειας πληροφοριών και µπορεί να χρεώσει για το κόστος εντοπισµού των ζητούµενων Πληροφοριών Χρεώσεων. ε θα υπάρχουν νοµικές κυρώσεις για το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά για την ετοιµασία ενός λανθασµένου Τιµολογίου λόγω µη ορθών πληροφοριών στις Πληροφορίες Επαλήθευσης που του παραχώρησε το άλλο Μέρος. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι Πληροφορίες Επαλήθευσης που παραχωρούνται από το άλλο Μέρος στα πλαίσια αυτής της παραγράφου δεν έχουν εξαχθεί από το Σύστηµα Τιµολόγησης και το άλλο µέρος δε µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν περιέχουν λάθη Σε περίπτωση που το άλλο Μέρος δε δύναται να εντοπίσει τις Πληροφορίες Επαλήθευσης που αντιστοιχούν στις Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν, θα ειδοποιήσει το Μέρος που υπέστη τη ζηµιά και οι Πληροφορίες Χρεώσεων που ελλείπουν θα υπολογιστούν µε βάση το µέσο όρο των Πληροφοριών Τιµολογίων για τις προηγούµενες οκτώ (8) ηµερολογιακές ηηµέρες. Αν η περίοδος απώλειας των πληροφοριών ή η περίοδος των οκτώ (8) ηµερολογιακών ηµερών που προηγείται, περιλαµβάνει κίνηση που είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του µέσου όρου της βραχυπρόθεσµης κανονικής κίνησης, λόγω παραδείγµατος χάριν δηµόσιων αργιών ή ειδικών γεγονότων, τα Μέρη θα συµφωνήσουν στην εφαρµογή κατάλληλων αναπροσαρµογών µε βάση τα στοιχεία της ιστορικής κίνησης της ΑΤΗΚ. 5.7 Συστήµατα Τιµολόγησης Η µονάδα µέτρησης θα είναι σύµφωνη µε τη Μονάδα Χρόνου όπως καθορίζεται στους ορισµούς των τελών Πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Υποδείγµατος Προσφοράς ιασύνδεσης, τα Μέρη θα ελέγξουν από κοινού τα συστήµατα τιµολόγησης και θα εφοδιάσουν µε Τιµολόγια για σκοπούς ελέγχου το ένα Μέρος το άλλο ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας Τιµολόγησης. Οι ηµεροµηνίες και διαδικασίες ελέγχου θα συµφωνηθούν από τα Μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστηµα τιµολόγησης πρέπει να γίνονται µετά από συνεννόηση των Μερών. Τα Μέρη πρέπει να ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 16/170

20 ειδοποιούνται γραπτώς για οποιεσδήποτε τελικές αλλαγές στις διαδικασίες µε τρεις µήνες προειδοποίηση. 5.8 Χρεώσεις Υπηρεσιών Όσον αφορά τα Τέλη ιασύνδεσης για τον τερµατισµό κλήσεων στα ηµόσια ίκτυα της ΑΤΗΚ, δεν χρεώνονται οι Ανεπιτυχείς Κλήσεις. Ο Χρόνος Χρέωσης αρχίζει µε τη λήψη απαντητικού σήµατος και περατούται µε τη λήψη σήµατος απόλυσης στο σηµείο καταγραφής από το µέρος που καταγράφει τη σχετική πληροφορία χρέωσης. Η χρέωση τερµατισµού κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ µε «απλή διαβίβαση κλήσης» εφαρµόζεται όταν η κλήση τερµατίζεται στην ίδια περιφέρεια µε τον κόµβο διασύνδεσης, ενώ η χρέωση τερµατισµού κλήσεων στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ µε «διπλή διαβίβαση κλήσης» εφαρµόζεται όταν η κλήση τερµατίζεται σε διαφορετική περιφέρεια από τον κόµβο διασύνδεσης. Η χρέωση για τερµατισµό στο ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο GSM της ΑΤΗΚ είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το σηµείο τελικού τερµατισµού της κλήσης Όσον αφορά τα Τέλη ιασύνδεσης για την Υπηρεσία ιαβίβασης Κλήσεων, η χρέωση «διαβίβαση κλήσης στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο» εφαρµόζεται όταν ο παροχέας Α και ο παροχέας Β διασυνδέουν τα Τηλεπικοινωνιακά τους ίκτυα µε το Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ στο ίδιο Περιφερειακό Τηλεφωνικό Κέντρο. Η χρέωση «διαβίβαση κλήσης σε άλλη περιφέρεια» εφαρµόζεται όταν ο παροχέας Α και ο παροχέας Β διασυνδέουν το Τηλεπικοινωνιακά τους ίκτυα στο Σταθερό ηµόσιο Τηλεπικοινωνιακό ίκτυο της ΑΤΗΚ σε περιφερειακά κέντρα που βρίσκονται σε διαφορετικές περιφέρειες. Η χρέωση της ΑΤΗΚ αφορά µόνο τη διαβίβαση κλήσεων από τον παροχέα Α προς τον παροχέα Β και δεν περιλαµβάνει τα τέλη τερµατισµού στο δίκτυο του παροχέα Β. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 17/170

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Πίνακας Περιεχομένων Μέρος 1

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα