ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων στην Ελλάδα 1. Περίληψη της αναφοράς Ο αναφέρων έχει πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Grenoble (Γαλλία). Στο εν λόγω πανεπιστήμιο ενεγράφη μέσω ενός κέντρου ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα. Όταν ζήτησε να εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, του ζητήθηκε, εκτός από την πρακτική άσκηση των 18 μηνών (την οποία και πραγματοποίησε), και αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Το ΔΙΚΑΤΣΑ για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών ζητά και διάφορα αποδεικτικά στοιχεία της παραμονής του αναφέροντος στο αντίστοιχο κράτος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του εκεί (λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου κ.λπ.). Ο αναφέρων δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία διότι φοιτούσε στην Ελλάδα στο κέντρο ελευθέρων σπουδών, που όμως είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το γαλλικό κράτος και το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και τα πτυχία που παρέχει είναι εθνικοί τίτλοι σπουδών, θεωρημένοι από την εισαγγελία του εφετείου της Grenoble, που είναι και η έδρα του εν λόγω πανεπιστημίου. Ο αναφέρων ζητά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε το ΔΙΚΑΤΣΑ να σταματήσει να παρεμποδίζει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό. 2. Παραδεκτό Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Σεπτεμβρίου Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού). 3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 14 Ιανουαρίου Ο κ. Ευαγγελάτος είναι κάτοχος τίτλου περάτωσης τριετούς φοίτησης («licence») και πτυχίου ολοκλήρωσης τετραετούς κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών («maîtrise») που CM\ doc PE v02-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 εκδόθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Grenoble, στη Γαλλία. Απέκτησε τους ανωτέρω τίτλους σπουδών μέσω ενός κέντρου ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση διάρκειας ενός έτους σε δικηγορικό γραφείο στην Ελλάδα Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι α) ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τού ζήτησε την ακαδημαϊκή αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλωμάτων του με τα αντίστοιχα ελληνικά διπλώματα προτού του επιτρέψει να συμμετάσχει στις εξετάσεις για πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου και β) η αρμόδια για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ελληνική αρχή (ΔΙΚΑΤΣΑ) αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα διπλώματά του λόγω του ότι δεν πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στη γαλλική επικράτεια. Ο αναφέρων δηλώνει ότι αμφότερες οι αποφάσεις αντίκεινται στην οδηγία 89/48/ΕΟΚ με την οποία θεσπίζεται ένα «γενικό σύστημα» αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση. Η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά: α) Απαίτηση για ακαδημαϊκή αναγνώριση του διπλώματος του αναφέροντος προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις για πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 89/48/ΕΟΚ καλύπτει αποκλειστικά τους επαγγελματίες με πλήρη επαγγελματικά προσόντα. Μόνον οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων δηλαδή διπλωμάτων από τα οποία προκύπτει ότι ο κάτοχός τους διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να ασκήσει επάγγελμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος καταγωγής (βλ. άρθρο 1, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση, της οδηγίας) καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας. Από τις πληροφορίες που διαβίβασε ο αναφέρων προκύπτει ότι έχει μεν τα ακαδημαϊκά διπλώματα αλλά όχι το πιστοποιητικό επάρκειας για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (CAPA), τίτλος που απαιτείται για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Γαλλία. Δεν δικαιούται επομένως την επαγγελματική αναγνώριση υπό την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, δεν παραβιάζεται η εν λόγω οδηγία. Εντούτοις, από τη στιγμή που ο αναφέρων εργάζεται στην Ελλάδα ως ασκούμενος δικηγόρος και αμείβεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να επιτύχει αναγνώριση του διπλώματός του σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ. Στην απόφαση που εξέδωσε για την υπόθεση Morgenbesser (C-313/01), που στρέφεται κατά της Ιταλίας, το Δικαστήριο έκρινε ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο την απαίτηση για προκαταρκτική αναγνώριση των πτυχίων Νομικής που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στη δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι, όταν η δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου περιλαμβάνει αμειβόμενες δραστηριότητες, εφαρμόζονται οι αρχές που απορρέουν από την ίδια του τη νομολογία, η οποία θεμελιώνεται στα άρθρα 39 και 43 της Συνθήκης ΕΚ. Βάσει αυτών των αρχών, οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να συγκρίνουν το επίπεδο γνώσεων του ενδιαφερομένου, που πιστοποιείται από τα επαγγελματικά του προσόντα ή αποκτήθηκε από την επαγγελματική του εμπειρία στο κράτος καταγωγής ή στο κράτος υποδοχής, με το επίπεδο γνώσεων που πιστοποιείται από το απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία δίπλωμα. Εάν προκύπτει από αυτήν τη συγκριτική εξέταση ότι το επίπεδο γνώσεων είναι ισοδύναμο, το δίπλωμα πρέπει να αναγνωρίζεται. Εάν, αντιθέτως, η εξέταση αποδεικνύει μόνο μερική αντιστοιχία, το κράτος υποδοχής δικαιούται να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι απέκτησε τις ελλείπουσες γνώσεις. PE v /9 CM\ doc

3 Προκειμένου να ολοκληρώσει την ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή θα ζητήσει από τον αναφέροντα πρόσθετες πληροφορίες ώστε να μάθει, συγκεκριμένα, εάν στην περίπτωσή του η προϋπόθεση αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων απορρέει από την ελληνική νομοθεσία και εάν η δραστηριότητα του ασκούμενου δικηγόρου είναι αμειβόμενη στην Ελλάδα. β) Άρνηση του ΔΙΚΑΤΣΑ να αναγνωρίσει τα διπλώματα Νομικής του αναφέροντος λόγω του ότι δεν πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στη Γαλλία Η Επιτροπή έλαβε γνώση της άρνησης των ελληνικών αρχών να αναγνωρίσουν τα διπλώματα που εκδίδονται στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης. Συμφωνία δικαιόχρησης είναι αυτή που συνάπτεται ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει στο κράτος μέλος Α και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος Β και ορίζει ότι ο φοιτητής, αφού παρακολουθήσει έναν κύκλο κατάρτισης στο ίδρυμα του κράτους μέλους Β και περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους Α, αποκτά δίπλωμα σπουδών του ιδρύματος του κράτους μέλους Α. Με την απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2003, στην υπόθεση Neri κατά της Ιταλίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση αναγνώρισης των διπλωμάτων άλλων κρατών μελών με την αιτιολογία ότι εκδόθηκαν υπό καθεστώς δικαιόχρησης αντίκειται στο άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή κίνησε δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, στο πλαίσιο των οποίων μία από τις αιτιάσεις συνίσταται στο γεγονός ότι τα διπλώματα δεν αναγνωρίζονται λόγω του ότι εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Η απόφαση να παραπεμφθεί το θέμα στο Δικαστήριο ελήφθη για μία από τις δύο διαδικασίες και η δίκη θα ξεκινήσει σύντομα. 4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου Όσον αφορά την απαίτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης του διπλώματος του αναφέροντος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις πρόσβασης στο επάγγελμα του δικηγόρου, η Επιτροπή έλαβε από τον καταγγέλλοντα στοιχεία που αναφέρονται επίσης στην αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται επί του παρόντος σε συσχετισμό με μια άλλη περίπτωση η οποία περιήλθε σεγνώση της Επιτροπής και για την οποία έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές πληροφορίες. 5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου I. Ιστορικό/ Περίληψη των πραγματικών περιστατικών Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρόλο που απέκτησε πτυχίο Νομικής από το γαλλικό Πανεπιστήμιο της Grenoble μέσω ενός κέντρου ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το πτυχίο του ως ισότιμο και, συνεπώς, δεν του επιτρέπουν να λάβει μέρος στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Ελλάδα. Ισχυρίζεται επίσης ότι οι ελληνικές αρχές δεν εφαρμόζουν τα συμπεράσματα της απόφασης Morgenbesser του ΔΕΚ (C-313/01) και καθιστούν την άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου εξαρτώμενη από την ακαδημαϊκή αναγνώριση του απαιτούμενου πανεπιστημιακού πτυχίου. CM\ doc 3/9 PE v02-00

4 Σε επιστολή της με ημερομηνία 26 Απριλίου 2006, η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη σε σχέση με τα διπλώματα που χορηγούνται υπό καθεστώς δικαιόχρησης και το νομοθετικό διάταγμα 3026/1954 (κώδικας περί δικηγόρων) και του ζήτησε να παράσχει συμπληρωματικά στοιχεία προς υποστήριξη του αιτήματός του. Η Επιτροπή διακοίνωσε στην Επιτροπή Αναφορών τις τελευταίες εξελίξεις του θέματος κατά την συνεδρίασή της της 20ής Ιουνίου II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρήματα που περιέχονται στην αναφορά Όσον αφορά τους δύο προαναφερθέντες ισχυρισμούς, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής: α) Εικαζόμενη μη εφαρμογή των συμπερασμάτων της απόφασης Morgenbesser: Η Επιτροπή διερεύνησε αυτό το θέμα ενδελεχώς και αφού τελικά έλαβε από τις ελληνικές αρχές μια ολοκληρωμένη απάντηση στη συμπληρωματική της προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2006, αποφαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές δεν παραβιάζουν πλέον τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ. Όσον αφορά τη δυνατότητα εργασίας τους ως ασκούμενων δικηγόρων, οι κάτοχοι ξένου πτυχίου Νομικής υποστηρίζεται ότι γίνονται αμέσως δεκτοί στον κατάλογο των ασκούμενων δικηγόρων χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις (δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα για την έλλειψη γνώσεων σε συγκεκριμένα νομικά θέματα σύμφωνα με το ελληνικό εθνικό δίκαιο). Όσον αφορά την άδεια συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, οι ελληνικές αρχές έχουν εξηγήσει ότι το ισχύον σύστημα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης συγκριτικής ανάλυσης των ικανοτήτων και των γνώσεων του ασκούμενου δικηγόρου: 1) προτού ο υποψήφιος λάβει μέρος στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, ο ΔΟΑΤΑΠ διεξάγει μια σύγκριση των μαθημάτων που σπούδασε ο κάτοχος του ξένου πτυχίου Νομικής και εκείνων που απαιτείται να έχει σπουδάσει ο έλληνας φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο Nομικής ο ΔΟΑΤΑΠ οργανώνει κατόπιν τις εξετάσεις σε νομικά γνωστικά αντικείμενα που διαφέρουν κατά βάση στα αντίστοιχα εθνικά νομικά συστήματα (αστικό δίκαιο, πολιτική δικονομία, συνταγματικό δίκαιο) 2) κατόπιν ακολουθεί η αξιολόγηση των λοιπών προσόντων (περίοδος πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτική εμπειρία στο εξωτερικό κ.λπ.) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. β) Μη αναγνώριση των πτυχίων Νομικής που χορηγούνται στο πλαίσιο σπουδών υπό καθεστώς δικαιόχρησης Πρόκειται στην παρούσα περίπτωση για δικαιόχρηση μεταξύ γαλλικού δημόσιου ιδρύματος, του Πανεπιστημίου της Grenoble, και ελληνικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (κέντρο ελευθέρων σπουδών). Οι ελληνικές αρχές, εφόσον δεν αναγνωρίζουν το πτυχίο Νομικής του αναφέροντος, παραβιάζουν τα άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ. Παρότι το ΔΕΚ έχει ήδη εκδώσει απόφαση σχετικά με τις συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ δύο δημόσιων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (C-153/02, υπόθεση Neri, 2003) και έχει δηλώσει ότι η μη αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται με βάση παρόμοιες συμφωνίες από τις ιταλικές αρχές παραβιάζει το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε να ασκήσει προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΔΕΚ στις 4 Ιουλίου 2005 PE v /9 CM\ doc

5 (C-274/05), καθώς οι εγειρόμενες ενστάσεις διαφέρουν από δύο απόψεις: η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι το ΔΕΚ θα έπρεπε να δηλώσει ότι με τη μη αναγνώριση των πτυχίων (πτυχία εκπαιδευτικών και μηχανικών) που χορηγούνται με βάση συμφωνίες δικαιόχρησης (συναφθείσες μεταξύ ενός δημόσια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και ενός ελληνικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος), οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. III. Συμπεράσματα Η Επιτροπή αναμένει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της υπόθεσης C- 274/05, που θα κρίνει εάν οι ελληνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν διπλώματα χορηγούμενα βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης συναφθείσας μεταξύ ενός δημόσια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΕΕ και ενός ελληνικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. 6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει αρκετές απαντήσεις σχετικά με την παρούσα αναφορά καθώς και έκθεση σχετικά με την πλέον πρόσφατη κατάσταση, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 16ης Ιουλίου Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή επικαλείται την παρέμβασή της κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στις 16 Ιουλίου 2007: η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ στις 4 Ιουλίου 2007 (C-274/05) ζητώντας από το Δικαστήριο να δηλώσει ότι με τη μη αναγνώριση πτυχίων (πτυχία εκπαιδευτικού και μηχανικού) που απονέμονται βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης (που έχουν συναφθεί μεταξύ ενός δημόσια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε κράτος μέλος της ΕΕ και ενός ιδιωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος), οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Ο γενικός εισαγγελέας ανακοίνωσε τα συμπεράσματά του σχετικά με την αίτηση της Επιτροπής στις 19 Απριλίου Όσον αφορά το θέμα των πτυχίων βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης υποστήριξε πλήρως την άποψη της Επιτροπής και ήταν της γνώμης ότι η Ελλάδα παραβίασε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ με τη μη αναγνώριση διπλωμάτων που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Η Επιτροπή αναμένει επί του παρόντος την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της υποθέσεως C-274/05 η οποία θα κρίνει εάν οι ελληνικές αρχές έχουν δικαίωμα να απορρίπτουν πτυχία που χορηγούνται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης συναφθείσας μεταξύ ενός δημόσια αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ΕΕ και ενός ιδιωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. 7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου Πρόσθετες παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά Η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΔΕΚ στις 4 Ιουλίου 2005 (C- CM\ doc 5/9 PE v02-00

6 274/05) για πολλαπλή παραβίαση της πρώην οδηγίας 89/48/ΕΟΚ 1 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ 2 αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις 20 Οκτωβρίου Μεταξύ των ενστάσεων που ήγειρε η Επιτροπή κατά της Ελλάδας, αυτή που έχει πρωτεύουσα σημασία για τον αναφέροντα ήταν η μη αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών στο πλαίσιο σπουδών και κατάρτισης βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης. Το ΔΕΚ εξέδωσε την απόφασή του επί της υπόθεσης στις 23 Οκτωβρίου Απεφάνθη ότι η Ελλάδα παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο, καθώς δεν αναγνώρισε τα διπλώματα που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας, βάσει της οποίας σπουδές που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα επικυρώνονται από τις εν λόγω αρχές. Οι εξηγήσεις που παρέσχε το ΔΕΚ ήταν οι εξής: «[ ] εγγενές στοιχείο του συστήματος αυτού, το οποίο δεν προβαίνει σε καμία εναρμόνιση των σπουδών που παρέχουν πρόσβαση στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, είναι ότι εναπόκειται αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα που παρέχουν πρόσβαση στα επαγγέλματα αυτά να ελέγχουν, βάσει των κανόνων που διέπουν το σύστημά τους επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των διπλωμάτων αυτών. Επισημαίνεται συναφώς ότι, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/48, το κράτος μέλος υποδοχής υποχρεούται ρητώς να δεχθεί, εν πάση περιπτώσει, ως απόδειξη του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση διπλώματος, τις βεβαιώσεις και τα συναφή έγγραφα που έχουν χορηγήσει οι αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών. Κατά συνέπεια, το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα έγγραφα αυτά, δύναται όμως να προβεί σε έλεγχο σχετικά με τις προϋποθέσεις εκείνες του άρθρου 1, στοιχείο α, της οδηγίας 89/48 ως προς τις οποίες, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των εγγράφων αυτών, υφίστανται αμφιβολίες για το αν πληρούνται. 3» «[Καθόσον] χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αποκλειστικά βάσει των κανόνων που διέπουν τα αντίστοιχα συστήματά τους επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, τα διπλώματα που πιστοποιούν σπουδές που πραγματοποιήθηκαν βάσει συμφωνίας δικαιοχρήσεως δεν εντάσσονται, από απόψεως της οδηγίας 89/48, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της διασφαλίσεως του υψηλού επιπέδου των ελληνικών 1 Οδηγία 89/48/ΕΟΚ σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19 της , σ. 16) και οδηγία 92/51/ΕΟΚ σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 209 της , σ. 25). 2 Οδηγία 2005/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255/22 της , σ Σημείο 31 της απόφασης. PE v /9 CM\ doc

7 πανεπιστημιακών σπουδών δεν τίθεται σε κίνδυνο από τις σπουδές αυτές, η διασφάλιση της ποιότητας των οποίων εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα που πιστοποιούν τις εν λόγω σπουδές. 1» Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, η Επιτροπή απέστειλε επίσημη επιστολή στις ελληνικές αρχές ήδη μία εβδομάδα μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, καλώντας τις να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να συμμορφωθούν προς την απόφαση. Συμπέρασμα Η Επιτροπή θα ενημερώσει τον αναφέροντα για την απόφαση και τον καλεί να ασκήσει διοικητική ένσταση κατά της απόφασης που εξέδωσαν οι αρμόδιες για την αναγνώριση διπλωμάτων ελληνικές αρχές, διά της οποίας απορρίφθηκε η αίτησή του για αναγνώριση ενώπιον των εθνικών διοικητικών οργάνων ή δικαστηρίων. 8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V), που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου Ο αναφέρων καταγγέλλει την άρνηση αναγνώρισης του γαλλικού του πτυχίου Νομικής, το οποίο απέκτησε βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής του στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Το γαλλικό πτυχίο του αναφέροντος δεν εξασφαλίζει πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου στη Γαλλία. Κατά συνέπεια, δεν θεωρείται πλήρως αναγνωρισμένος επαγγελματίας στη Γαλλία για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επωφεληθεί από τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε δύναται να επικαλείται την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-274/05, διότι η εν λόγω απόφαση αφορά αποκλειστικά την αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης στο πλαίσιο της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ (πλέον οδηγία 2005/36/ΕΚ). Η εφαρμοστέα διαδικασία στην Ελλάδα για την αναγνώριση του διπλώματος του αναφέροντος είναι εκείνη που προβλέπεται από τον υπ αριθ. 3328/2005 νόμο σχετικά με τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. Ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαδικασία αυτής της αναγνώρισης είναι, όπως επισημαίνει ο αναφέρων, ο ΔΟΑΤΑΠ. Πλην όμως, ο ανωτέρω νόμος απαγορεύει την αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επέστησαν την προσοχή των ελληνικών αρχών στην εν λόγω απαγόρευση, ζητώντας τους να προβούν στην κατάργησή της. Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν στην Επιτροπή ένα σχέδιο πράξης το οποίο ανταποκρίνεται, κατά την άποψή τους, σε αυτό το αίτημα. Μετά από μια πρώτη ανάλυση, το εν λόγω σχέδιο εγείρει ορισμένα 1 Σημείο 40 της απόφασης. CM\ doc 7/9 PE v02-00

8 ερωτήματα. Στις 20 Οκτωβρίου 2011, ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές να παράσχουν διευκρινίσεις. Εάν η απάντηση των ελληνικών αρχών δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή. 9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. VI), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012 Με επιστολή τους στις 20 Οκτωβρίου 2011, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές εξηγήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κειμένου που έχει ως στόχο τη συμμόρφωση της νομοθεσίας τους με τους κοινοτικούς κανόνες, καταργώντας ιδίως την απαγόρευση της αναγνώρισης των πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το σχέδιο αυτό δεν αποβλέπει στην τροποποίηση του νόμου 3328/2005, στον οποίο ορίζεται η απαγόρευση αναγνώρισης των πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης, αλλά στην τροποποίηση του διατάγματος το οποίο μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Στόχος είναι να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής αυτού του διατάγματος, ώστε να αντιμετωπίζονται καταστάσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ και έτσι οι καταστάσεις αυτές να μην υπόκεινται στη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3328/2005 και πιο συγκεκριμένα στην απαγόρευση της αναγνώρισης πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου μερικώς μόνον αίρει την απαγόρευση της αναγνώρισης πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Στις , οι ελληνικές αρχές απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην επιστολή της Επιτροπής της Καθώς η απάντηση που δόθηκε δεν ήταν αρκετά σαφής, ζητήθηκαν πρόσθετες εξηγήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στις , στο οποίο οι ελληνικές αρχές απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα στις Παράλληλα, στις 21 Νοεμβρίου 2011, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν στις ελληνικές αρχές αίτημα παροχής πληροφοριών, στο οποίο οι ελληνικές αρχές απάντησαν στις Δεδομένου ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στα διάφορα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν ήταν ικανοποιητικές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνάντησαν τις ελληνικές αρχές στις 27 Ιανουαρίου Ακολούθησε ανταλλαγή αλληλογραφίας. Ωστόσο, η κατάσταση δεν φαίνεται να εξελίσσεται με αίσιο τρόπο. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται η Επιτροπή να αποφασίσει να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα. 10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. VII), που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012 Την 26η Απριλίου 2012, η Επιτροπή απηύθυνε προς τις ελληνικές αρχές προειδοποιητική επιστολή για τη μη συμμόρφωση του νόμου 3328/2005 προς τους κανόνες της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Ο εν λόγω νόμος, ο οποίος καλύπτει την αναγνώριση των προσόντων για ακαδημαϊκούς σκοπούς, χρησιμεύει επίσης για την αναγνώριση των προσόντων για επαγγελματικούς σκοπούς. Πλην όμως, ο ανωτέρω νόμος απαγορεύει την αναγνώριση των διπλωμάτων που χορηγούνται βάσει συμφωνιών PE v /9 CM\ doc

9 δικαιόχρησης. Οι ελληνικές αρχές απήντησαν στην προειδοποιητική επιστολή δια της από 12ης Σεπτεμβρίου 2012 επιστολής. Η επιστολή αυτή εξετάζεται. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή νέο σχέδιο διατάγματος που αποσκοπεί στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του διατάγματος για τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Στόχος είναι να αντιμετωπίζονται καταστάσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/ΕΚ, ώστε οι καταστάσεις αυτές να μην υπόκεινται στη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3328/2005 και, πιο συγκεκριμένα, στην απαγόρευση της αναγνώρισης πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Η Επιτροπή είναι σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου να ελεγχθεί εάν καλύπτεται η κατάσταση του αναφέροντος. 11. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. VIIΙ), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013 Στο τέλος του έτους 2012, οι ελληνικές αρχές ενέκριναν νόμο που αποσκοπεί στη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τους κανόνες της ΣΛΕΕ και, ειδικότερα, επιτρέπει την αναγνώριση πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/EΚ ως προς την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτός ο νόμος διαβιβάσθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής περί τα τέλη του Ιανουαρίου Επί του παρόντος εξετάζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να εξακριβωθεί εάν δύναται να θέσει τέλος στην παράβαση. 12. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. IX), που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013 Στο τέλος του έτους 2012, οι ελληνικές αρχές ενέκριναν νόμο που αποσκοπεί στη συμμόρφωση της νομοθεσίας με τους κανόνες της συνθήκης και, ειδικότερα, επιτρέπει την αναγνώριση πτυχίων που εκδίδονται υπό καθεστώς δικαιόχρησης ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 2005/36/EΚ ως προς την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αυτός ο νόμος διαβιβάσθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής περί τα τέλη του Ιανουαρίου Κατόπιν ανάλυσης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκτιμούν ότι ο νόμος αυτός είναι ικανοποιητικός. Με βάση τον νόμο αυτό δεν πρέπει πλέον να αρνούνται στον αναφέροντα την αναγνώριση του διπλώματός του με την αιτιολογία ότι αυτό εκδόθηκε βάσει συμφωνιών δικαιόχρησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προτείνουν την αρχειοθέτηση της εν εξελίξει διαδικασίας επί παραβάσει. CM\ doc 9/9 PE v02-00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 3.07.2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1021/2003, της Αλεξάνδρας Πενταράκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 22 α Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα