Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο"

Transcript

1 Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ Σκοπός η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των νέων (ανδρών και γυναικών) ή των γυναικών Συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνολικό ποσό του Σχεδίου 6εκ κατά την περίοδο (Γυναικεία 5εκ) Το Σχέδιο εφαρµόζεται στο πλαίσιο του Κανονισµού 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας De Minimis Νεανική Επιχειρηµατικότητα - ικαιούχοι ικαιούχοι είναι νέοι ετών (στη γυναικεία 18-55) Άνεργοι ή µισθωτοί χωρίς επιχειρηµατική δραστηριότητα τους τελευταίους 12 µήνες (συµµετοχή >25% ή 10% και εργοδότηση στην επιχείριση

2 Νεανική Επιχειρηµατικότητα - ικαιούχοι Πρέπει να εγγραφούν νέες επιχειρήσεις στις οποίες οι δικαιούχοι θα εργοδοτούνται για 3 έτη µετά τη λήξη του έργου Οι δικαιούχοι συµµετέχουν µε τουλάχιστον 75% και έχουν τη διοίκηση της εταιρείας Νοµικά πρόσωπα µέχρι 25% Νεανική Επιχειρηµατικότητα - ικαιούχοι Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συµµετάσχουν σε ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας (ΑνΑ ) Κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει σε 1 πρόταση εν επιτρέπεται η δικαιόχρηση (franchise) Νεανική Επιχειρηµατικότητα Όρια / Ένταση Ενίσχυσης Ανώτατοόριοσυνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Μεταποίηση Ηλεκτρονικό Εµπόριο Υπηρεσίες, Τουρισµός Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού της πρότασης Ποσοστό ηµόσιας Χρηµατοδότησης 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης

3 Ηίδιασυµµετοχή µπορεί να προέρχεται και από τραπεζικό δανεισµό (µε υποβολή επιστολής ενδιαφέροντος από τράπεζα) Υφιστάµενα περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν να λογιστούν στην ίδια συµµετοχή / προϋπολογισµό Νεανική Επιχειρηµατικότητα - 1. Εξοπλισµός / Ειδικές εγκαταστάσεις / διαµόρφωση χώρων Παραγωγής & διάθεσης προϊόντων Μηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης ιακίνησης υλικών και αυτοκινούµενα µέσα (όχι ΙΧ) Έπιπλα και σκεύη Η/Υ, λογισµικό, ηλεκτρονικός εξοπλισµος γραφείου Εκθετήρια και εξοπλισµός αποθήκης Μεταφορά εγκτάσταση και λειτουργία των πιο πάνω Νεανική Επιχειρηµατικότητα - 3. Κατάρτιση Προβολή Προώθηση Συµµετοχή σε εξειδικευµένο πρόγραµµα ΑνΑ για επιχειρηµατικότητα Συµµετοχή σε εκθέσεις ηµιουργία λογοτύπου Σχεδιασµός & εκτύπωση διαφηµιστικών Κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρµογών πολυµέσων

4 Νεανική Επιχειρηµατικότητα - 4. Άλλες απάνες Κεφάλαιο κίνησης Ετοιµασία οικονοµοτεχνικής µελέτης Μεταφορά τεχνογνωσίας Τεχνική βοήθεια (παρακολούθηση υλοποίησης) απάνες ίδρυσης και οργάνωσης της εταιρείας Αγορά πρώτων υλών / γραφικής ύλης Μισθοί ( 1400) & κοινωνικές ασφαλίσεις για 2 µήνες Ενοίκια και λογαριασµοί για 2 µήνες Ασφάλιστρα για 1 έτος Νεανική Επιχειρηµατικότητα Καταβολή Χρηµατοδότησης Φάσεις Υλοποίησης Έργου ΑΦάση ΒΦάση ΓΦάση Πιστοποιηθέν Έργο Εγγραφή Εταιρείας και υπογραφή συµφωνίας Με την υλοποίηση και πιστοποίηση του 50% του προϋπολογισµού Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου και επίτευξη στόχων και πρώτων πωλήσεων Ποσοστό καταβολής δηµόσιας χρηµατοδότησης Προκαταβολή 20% (ως ) µε εγγυητική 50% του υπολοίπου (δηλ 40%) Το υπόλοιπο 50% (δηλ 40%) Νεανική Επιχειρηµατικότητα Μη επιλέξιµες δραστηριότητες Πρωτογενής παραγωγή ή µεταποίηση / εµπορία γεωργικών προϊόντων Αλιεία / υδατοκαλλιέργεια Χονδικό & λιανικό εµπόριο Αγορά οχηµάτων για εµπορευµατικές µεταφορές για τρίτους Ξενοδοχειακά καταλύµµατα & εστίαση εκτός διατηρητέων

5 Νεανική Επιχειρηµατικότητα / Βαθµολογία Α/Α Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 1 Γνώσεις υποψηφίων (σχετικές) 15% 2 Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία 15% 3 Πληρότητα / σκοπιµότητα επιχειρηµατικού 15% σχεδίου 4 Βιωσιµότητα επιχείρησης 30% 5 Αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται 15% 6 Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Μεταποίησης Υποστήριξη & ανάπτυξη του τοµέα της µεταποίησης και σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων ή δηµιουργία νέων ΜΜΕ (εκτός Βάσεων) Συγχρηµατοδότηση από ΕΤΠΑ. Συνολικό ποσό 22εκ κατά την περίοδο ΜΜΕ / Μεταποίηση Στόχοι Βελτίωση τεχνολογικής στάθµης υφιστάµενων µονάδων / αύξηση παραγωγικότητας ηµιουργία νέων µονάδων (υψηλή προστιθέµενη αξία ή κάλυψη αναγκών καταναλωτών) ηµιουργία θέσεων απασχόλησης Ισόρροπη γεωργραφική ανάπτυξη

6 ΜΜΕ / Μεταποίηση ικαιούχοι Νέες/υφιστάµενες ΜΜΕ του µεταποιητικού τοµέα (συν χειροτεχνία) που επενδύουν σε πάγια ή µεταφορά τεχνογνωσίας Νέες/υφιστάµενες ΜΜΕ που εξυπηρετούν επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα (σχεδισµός προϊόντων / πιστοποίηση CE / εργαστηριακές δοκιµές) ΜΜΕ / Μεταποίηση Προϋποθέσεις Σχέδια 24 µηνών µε διατήρηση των δραστηριοτήτων 5 έτη (για παύση, πώληση παγίων κλπ) Ελάχιστα όρια ΠΜΕ, ΜιΕ, ΜεΕ (εξαιρείται χειροτεχνία) Τεχνοοικονοµική µελέτη για σχέδια άνω των ή νέα επιχείρηση (εξαιρούνται χειροτεχνικές και κάτω των ) ΜΜΕ / Μεταποίηση Ύψος & Ένταση Ενίσχυσης Α/Α Μέγεθος Επιχείρησης Ένταση Ενίσχυσης Ανώτατο Ύψος Ενίσχυσης - 1 Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 35% Μικρές Επιχειρήσεις 30% Μεσαίες Επιχειρήσεις 25% Μονάδες Χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που απασχολούν έως τρία άτοµα 50%

7 ΜΜΕ / Μεταποίηση Επιλέξιµες απάνες Καινούργια µηχανήµατα και εξοπλισµός (όχι µεταχειρισµένα, οχήµατα, αντικατάσταση συνήθων µηχανηµάτων, αναλώσιµα κλπ) Μεταφορά τεχνογνωσίας (απόκτηση δικαιωµάτων, άδεια εκµετάλευσης κλπ) Κτίρια για χειροτεχνικές ΜΜΕ (όχι γη, έως 425/τµ µε µέγιστα τµ ) ΜΜΕ Μεταποίηση Καταβολή Χορηγίας 50% µε την υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης και πιστοποίηση του 50% του επενδυτικού έργου Αποπληρωµή (έως 50%) µε την ολοκλήρωση και πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ΠΕΝΕΚ Κινητικότητα ΙΠΕ Απόκτηση εµπειριών ερευνητικής εργασίας σε πραγµατικό επιχειρισιακό περιβάλλον από νέους υποψήφιους διδάκτορες Αύξηση της παραγωγικότητας & ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων όλων των κλάδων σε δραστηριότητες ΕΤΑ και καινοτοµίας Ενδυνάµωση σχέσεων επιχειρήσεων ερευνητικών φορέων

8 ΠΕΝΕΚ Κινητικότητα ιάρκεια µήνες αναλόγως έτους Υ Μικροµεσαία Επιχείρηση σε συνεργασία µε µέχρι 4 εταίρους (υποχρεωτικά 1 εκπαιδευτικός οργανισµός όπου εκπονεί τη διατριβή του ο Υ ) Υ κάτω των 35 αποκλειστικής απασχόλησης ΠΕΝΕΚ Κινητικότητα Χρηµατοδότηση Μέχρι ανά έτος Ένταση ενίσχυσης για βιοµηχανική έρευνα 60% για προανταγωνιστική ανάπτυξη 35% ερευνητικοί φορείς 100% συνεργασία ΜΜΕ / Ερευνητικού φορέα +10% ΠΕΝΕΚ Κινητικότητα απάνες Αµοιβές (µέχρι 100%) Αµοιβή Υ / µήνα Αγορά υπηρεσιών <10% ιάχυση >4% Υπερκεφαλικά <20% Καταβολή Χορηγίας Προκαταβολή 35% Μέχρι 45% µε αποδοχή ενδιάµεσης έκθεσης Υπόλοιπο (έως 20%) µε την αποδοχή τελικής έκθεσης

9 Ι ΑΚΤΩΡ σε Επιχείρηση ΙΠΕ εκπόνηση ερευνητικών έργων υψηλού επιπέδου, σε επιχειρήσεις από νέους ερευνητές, κατόχους διδακτορικού Αύξηση της παραγωγικότητας & ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων όλων των κλάδων σε δραστηριότητες ΕΤΑ και καινοτοµίας Ενδυνάµωση σχέσεων επιχειρήσεων ερευνητικών φορέων Ι ΑΚΤΩΡ σε Επιχειρήσεις ιάρκεια µήνες αναλόγως έτους Υ Μικροµεσαία Επιχείρηση σε συνεργασία µε µέχρι 4 εταίρους ιδάκτωρ κάτω των 40, απασχόλησης 70% µε απόκτηση διδακτορικού εντός 5 ετών Ι ΑΚΤΩΡ σε Επιχείρηση Χρηµατοδότηση Μέχρι ανά έτος Ένταση ενίσχυσης για βιοµηχανική έρευνα 60% για προανταγωνιστική ανάπτυξη 35% ερευνητικοί φορείς 100% συνεργασία ΜΜΕ / Ερευνητικού φορέα +10%

10 Ι ΑΚΤΩΡ σε Επιχείρηση απάνες Αµοιβές (µέχρι 100%) Αµοιβή Υ / µήνα Αγορά υπηρεσιών <10% ιάχυση >4% Υπερκεφαλικά <20% Καταβολή Χορηγίας Προκαταβολή 35% Μέχρι 45% µε αποδοχή ενδιάµεσης έκθεσης Υπόλοιπο (έως 20%) µε την αποδοχή τελικής έκθεσης Εφαρµοσµένη Έρευνα για Επιχειρήσεις ΙΠΕ Αύξηση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονοµίας Εισαγωγή και εντατικοποίηση δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας ιάρκεια µήνες 1 ΜΜΕ & 1-4 ΣΦ (τουλάχιστον 1ΕΦ) Εφαρµοσµένη Έρευνα για Επιχειρήσεις Χρηµατοδότηση Μέχρι Ένταση Ενίσχυσης ΜΜΕ 60% ΕΦ 100% ιασυνοριακή συνεργασία ή συνεργασία µε δηµόσιο ΕΦ +10%

11 Εφαρµοσµένη Έρευνα για Επιχειρήσεις απάνες Αµοιβές (µέχρι 100%) Αγορά υπηρεσιών <10% ιάχυση >4% Υπερκεφαλικά <20% Καταβολή Χορηγίας Προκαταβολή 35% Μέχρι 45% µε αποδοχή ενδιάµεσης έκθεσης Υπόλοιπο (έως 20%) µε την αποδοχή τελικής έκθεσης Πειραµατική Ανάπτυξη Προϊόντων - ΙΠΕ Αύξηση ανταγωνιστικότητας & παραγωγικότητας επιχειρήσεων µέσα από τη δηµιουργία νέων ή βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων, υπηρεσιών και µεθόδων παραγωγής µέσω έργων ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο µήνες Πειραµατική Ανάπτυξη Προϊόντων Χρηµατοδότηση 1 ΜΜΕ & 1-4 ΣΦ Μέχρι Ένταση Ενίσχυσης ΜΜΕ 35% ΕΦ 100% ιασυνοριακή συνεργασία ή συνεργασία µε δηµόσιο ΕΦ +10%

12 Πειραµατική Ανάπτυξη Προϊόντων απάνες Αµοιβές (µέχρι 100%) Αγορά υπηρεσιών <10% ιάχυση >4% Υπερκεφαλικά <20% Καταβολή Χορηγίας Προκαταβολή 35% Μέχρι 45% µε αποδοχή ενδιάµεσης έκθεσης Υπόλοιπο (έως 20%) µε την αποδοχή τελικής έκθεσης Ερωτήσεις Παντελής ηµητρίου ιευθύνων Σύµβουλος First Elements Euroconsultants Ltd. Τηλ Φαξ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym.

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 91, 114 74 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212 Fax 210 6460847 www.acronym.gr / info@acronym. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε. ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» ΓΕΝΙΚΑ Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ECONOMIA TARGET BUSINESS SOLUTIONS Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας το πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση κεφαλαίου: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Building success together Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Ενημερωτικό Έντυπο ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα 115 27 Τηλ.: 210 747 5830-35, Fax: 210 747 5839, info@stochasis.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟY ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών. Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών. 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιµων απανών Στους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 261 / ΤΕΥΧΟΣ Α / 23-12-2004 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα