Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»"

Transcript

1 Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θ Ε Μ Α : Π α ράγοντες Επίδρασης των Άμεσων Ξ έ νων Ε π ε ν δ ύσεων Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ν. Ε Ρ Ω Φ Ι Λ Η ( Α. Μ ) Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Κ ος Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ, Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς Κ α θ η γ η τ ή ς Π Α Τ Ρ Α, Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2012

2 2

3 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «Ν Ε Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν» Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θ Ε Μ Α : Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς Ε π ί δ ρ α σ η ς τ ω ν Ά μ ε σ ω ν Ξ έ ν ω ν Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ν. Ε Ρ Ω Φ Ι Λ Η ( Α. Μ ) Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : Κ ος Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ, Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς Κ α θ η γ η τ ή ς ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ η ΙΟΥΛΙΟΥ Γεωργόπουλος Αντώνιος Ανδρουλάκης Γεώργιος Οικονομάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Π Α Τ Ρ Α, Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

4 .. ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ Πτυχιούχος Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Πατρών Copyright ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. 4

5 5

6 Στους πολυαγαπημένους μου γονείς, Νίκο και Ντίνα και στον «μικρούλη», Οδυσσέα 6

7 Ευχαριστίες Η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσε μια μοναδική και ερευνητικά δημιουργική εμπειρία, η οποία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς χωρίς την καθοριστική συμβολή ορισμένων πολύτιμων ανθρώπων. Κατ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον επιβλέποντα Καθηγητή μου, Κ ο Αντώνιο Γεωργόπουλο, ο οποίος από την πρώτη κιόλας στιγμή με εμπιστεύθηκε σε αυτό το ερευνητικό μου βήμα. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ για την συστηματική καθοδήγηση, τις ανεκτίμητες συμβουλές του καθώς και την ανεξάντλητη προθυμία του να στηρίξει την όλη προσπάθειά μου. Επιπλέον, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Επίκουρο Καθηγητή, Κ ο Γεώργιο Ανδρουλάκη, συνεπιβλέποντα της παρούσας μελέτης, ο οποίος με μύησε στο συναρπαστικό «κόσμο» της στατιστικής ανάλυσης και ειδικότερα, στην εφαρμογή και υλοποίηση αυτής μέσω διαφόρων στατιστικών πακέτων. Σημαντική υπήρξε και η συμβολή του επίσης συνεπιβλέποντα Επίκουρου Καθηγητή, Κ ου Γεώργιου Οικονομάκη, του οποίου οι συμβουλές περί δομής εργασιών και οι ευρύτερες γνώσεις του ήταν αδιαμφισβήτητα εποικοδομητικές. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 29 συμφοιτητές μου, με τους οποίους πορευθήκαμε μαζί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πατρών, μοιρασθήκαμε ερευνητικούς προβληματισμούς, γνώσεις και απόψεις που εν τέλει συνέβαλαν στη εκπόνηση της τρέχουσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στην καλύτερη φίλη μου, Κωνσταντίνα Παπανικολοπούλου, η οποία με «ανέχτηκε» ατελείωτες ώρες συζητώντας για τα τεχνικά ζητήματα της παρούσας μελέτης. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άνθρωπό μου, Μιχάλη Φωτεινόπουλο, ο οποίος στάθηκε δίπλα μου καθ όλη τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας, στηρίζοντάς με ηθικά και συναισθηματικά. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη για τις διάφορες στιγμές που πιθανόν στερηθήκαμε. Τέλος, η όλη προσπάθεια δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί εάν δεν είχα την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα των γονιών μου, Νίκου και Κωνσταντίνας καθώς και του αδελφού μου, Οδυσσέα.. «Οδυσσάκο, συγγνώμη για τις όποιες φωνές μου, ελπίζω μια μέρα να καταλάβεις». 7

8 Περίληψη Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) θεωρούνται ως ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομιών πολλών χωρών, μέσω της βελτίωσης της υποδομής τους, των τεχνικών τους δεξιοτήτων, των ικανοτήτων των επιχειρηματιών και των οικονομικών πόρων, αναφορικά με τα έσοδα της κυβέρνησης και το ξένο συνάλλαγμα. Η παρούσα εργασία εκπονείται με απώτερο σκοπό να εξετάσει κατά πόσο α) ο πραγματικός κατά κεφαλήν ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π., β) ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, γ) το ποσοστό ανεργίας, δ) ο υφιστάμενος αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών ανά 100 κατοίκους, ε) το εργατικό δυναμικό που κατέχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στ) το ονομαστικό κόστος εργασίας, επηρεάζουν τις εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις χώρες που βρίσκονται α) στην Ε.Ε. 27, β) στην Ευρωζώνη καθώς και γ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εκτός Ευρώ, αναφορικά με τα έτη Αναλυτικότερα, η τρέχουσα μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια καθώς και από ένα παράρτημα. Κατ αρχάς, το πρώτο (1 ο ) κεφάλαιο εξετάζει ορισμένες βασικές έννοιες της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, αναλύονται α) η έννοια των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, β) οι λόγοι πραγματοποίησης αυτών, γ) οι βασικές μορφές και οι τύποι των Α.Ξ.Ε. καθώς και δ) η έννοια των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, στο δεύτερο (2 ο ) κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι έξι προαναφερθέντες προσδιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι ικανοί να εξηγήσουν την επένδυση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων σε μια δεδομένη τοποθεσία. Επιπροσθέτως, στο τρίτο (3 ο ) κεφάλαιο, αναλύονται τα υποδείγματα εκείνα που στηρίζονται σε πάνελ δεδομένα. Ειδικότερα, επεξηγούνται τα εξής ουσιώδη στοιχεία: α) η έννοια των πάνελ δεδομένων, β) τα πλεονεκτήματα αυτών, γ) η εκτίμηση των μοντέλων παλινδρόμησης πάνελ δεδομένων και τέλος, δ) ο έλεγχος hausman, ο οποίος συμβάλλει στην επιλογή μεταξύ του Μοντέλου Σταθερών και Τυχαίων Επιδράσεων. Επιπλέον, στο τέταρτο (4 ο ) κεφάλαιο, πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου, STATA και ταυτόχρονα, διαφαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα αυτής, αναφορικά με τη σχέση των 8

9 εισροών Α.Ξ.Ε. και των εξεταστέων παραγόντων, σε κάθε μια ομάδα χωρών (Ε.Ε. 27, χώρες Ευρωζώνης και χώρες εκτός Ευρώ) ξεχωριστά, κατά τα έτη Στη συνέχεια, στο πέμπτο (5 ο ) κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εκπίπτουν από τη συγκεκριμένη ανάλυση και παράλληλα, δίδονται ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις για μελλοντική έρευνα, αναφορικά τόσο με την επίμαχη σχέση των εισερχόμενων Α.Ξ.Ε. και των διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων αυτών, όσο και με τη στρατηγική τοποθεσίας των Α.Ξ.Ε. αυτών καθ αυτών. Εν κατακλείδι, η τρέχουσα μελέτη ολοκληρώνεται με την εισαγωγή ενός παραρτήματος, το οποίο αποτελεί ένα συνοπτικά χρήσιμο εγχειρίδιο εντολών του πακέτου STATA και ίσως συμβάλλει στην κατανόηση και εξυπηρέτηση του εκάστοτε χρήστη αυτού. 9

10 Summary Foreign Direct Investment (F.D.I.) is considered as an important tool in the process of globalization and plays a crucial role in the development of economies of many countries, by improving the quality of their infrastructure, their technical skills, entrepreneur capabilities and financial resources, in terms of government revenues and foreign exchange. This dissertation takes part in order to examine whether a) Real G.D.P. Growth Rate per Capita, b) Annual Inflation Rate (Inflation is measured by the Annual Growth Rate of the G.D.P. Deflator), c) Unemployment Rate (Total Unemployment as a percentage of Total Labor Force), d) Telephone Lines per 100 people, e) Labor Force with Secondary Education and f) Nominal Labor Cost (Labor Cost Index, Nominal Value Annual Data), affect F.D.I. inflows a) in the 27 European Union member countries, b) in the Eurozone countries and c) in the Non Eurozone countries, during the period Specifically, this study consists of five chapters and an appendix. First of all, the first (1 st ) chapter examines concepts relevant to the international business activity. Especially, it analyzes a) the definition of Foreign Direct Investment, b) the reasons why F.D.I. is undertaken, c) the basic forms and types of F.D.I. and d) the concept of Multinational Enterprises (MNEs). Moreover, the second (2 nd ) chapter presents the above six determinants of Foreign Direct Investment, which is able to explain the establishment of MNEs in a specific location. Furthermore, the third (3 rd ) chapter concerns those models based on panel data. In particular, it contains the following key elements: a) the nature and characteristics of panel data, b) its advantages, c) the estimation of panel data regression models and, finally d) the Hausman test, which contributes to the decision between Fixed and Random Effects Model. In addition, the fourth (4 th ) chapter incorporates the empirical analysis, using the statistical package, STATA, and simultaneously, its corresponding results, regarding the relationship between F.D.I. inflows and their possible six determinants, in each group of countries separately (E.U. 27 member countries, Eurozone and Non Eurozone countries), during the period Moreover, the fifth (5 th ) chapter shows the final results, which are extracted from the specific analysis and at the same time, it provides some interesting proposals 10

11 for further research, regarding both the relationship between F.D.I. inflows and their various determinants, and the strategic location of F.D.I. Finally, this study is completed with the introduction of an annex, which is a useful manual of STATA commands and perhaps, make users become more convenient and confident with this package. 11

12 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment) Εισαγωγή Ορισμός Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Λόγοι Πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Μορφές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) Κοινοπραξία (Joint Venture) Μερική Εξαγορά (Partial Acquisition) Στρατηγικές Συμμαχίες (Strategic Alliances) Συμβόλαια Μάνατζμεντ Διοίκησης (Management Contracts) Τύποι Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Τύποι Α.Ξ.Ε. Κατεύθυνση Α.Ξ.Ε Τύποι Α.Ξ.Ε. Στόχος Α.Ξ.Ε Τύποι Α.Ξ.Ε. Κίνητρο Α.Ξ.Ε Κεφάλαιο 2 ο Προσδιοριστικοί Παράγοντες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Εισαγωγή Ρυθμός Ανάπτυξης Οικονομική Σταθερότητα Ετήσιος Ρυθμός Πληθωρισμού Ποσοστό Ανεργίας Υποδομή Κόστος Εργασίας Ποιότητα Εργασίας Κεφάλαιο 3 ο Ανάλυση Πάνελ Δεδομένων Εισαγωγή Πλεονεκτήματα Πάνελ Δεδομένων Εκτίμηση Μοντέλων Παλινδρόμησης Πάνελ Δεδομένων Σταθεροί Συντελεστές στο Χρόνο και Χώρο Μοντέλο Σταθερών Επιδράσεων Σταθεροί Συντελεστές Μεταβολή Σταθεράς ως προς το Χρόνο και Χώρο Μεταβολή Σταθεράς και Συντελεστών Παλινδρόμησης ως προς το Χώρο57 12

13 3.3.5 Μειονεκτήματα Μοντέλου Σταθερών Επιδράσεων Εκτίμηση Μοντέλων Παλινδρόμησης Πάνελ Δεδομένων: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Μοντέλο Σταθερών Επιδράσεων Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Κεφάλαιο 4 ο Εμπειρική Ανάλυση Δεδομένα και Μεθοδολογία Εμπειρικά Αποτελέσματα Ανάλυση Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. 27) Ανάλυση Χώρες Ευρωζώνης (Eurozone Countries) Ανάλυση Χώρες E.E. αλλά Εκτός Ευρωζώνης (Non Eurozone Countries) Κεφάλαιο 5 ο Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα: Παρουσίαση Στατιστικού Πακέτου STATA Περιεκτικό Δείγμα Εντολών

14 Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακας 1: Ενδεικτικές Θεωρίες που εξηγούν τα Ειδικά Πλεονεκτήματα Τοποθεσίας των χωρών Πίνακας 2: Υπό Εξέταση Προσδιοριστικοί Παράγοντες Α.Ξ.Ε Πίνακας 3: Παρουσίαση Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Xώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 4: Περιγραφή Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Xώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 5: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης με Μέθοδο OLS, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 6: Έλεγχος Breusch Pagan, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 7: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS με Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 8: Έλεγχος Ramsey RESET, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 9: Έλεγχος VIF, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 10: Προσδιορισμός Πάνελ Δεδομένων, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 11: Έλεγχος Hausman, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 12: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 95%, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 13: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 90%, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 14: Έλεγχος Breusch - Pagan Lagrange Multiplier, Χώρες Ε.Ε. 27 (STATA) Πίνακας 15: Παρουσίαση Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Xώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 16: Περιγραφή Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 17: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης με Μέθοδο OLS, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 18: Έλεγχος Breusch Pagan, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 19: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS με Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας, Χώρες Ευρωζώνης (STATA)

15 Πίνακας 20: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS Διάστημα Εμπιστοσύνης 80%, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 21: Έλεγχος Ramsey RESET, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 22: Έλεγχος VIF, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 23: Προσδιορισμός Πάνελ Δεδομένων, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 24: Έλεγχος Hausman, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 25: Έλεγχος Sargan Hansen, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 26: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 95%, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 27: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 80%, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 28: Έλεγχος Breusch - Pagan Lagrange Multiplier, Χώρες Ευρωζώνης (STATA) Πίνακας 29: Παρουσίαση Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Xώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 30: Περιγραφή Δεδομένων Εμπειρικής Ανάλυσης, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 31: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης με Μέθοδο OLS, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 32: Έλεγχος Ramsey RESET, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 33: Εκτίμηση Διορθωμένης Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης με Μέθοδο OLS, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 34: «Διορθωμένος» Έλεγχος Ramsey RESET, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 35: Έλεγχος Breusch Pagan, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 36: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS με Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 37: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS Διάστημα Εμπιστοσύνης 90%, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 38: Εκτίμηση Ομαδοποιημένης Παλινδρόμησης OLS Διάστημα Εμπιστοσύνης 80%, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 39: Έλεγχος VIF, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 40: Προσδιορισμός Πάνελ Δεδομένων, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA)

16 Πίνακας 41: Έλεγχος Hausman, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 42: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 95%, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 43: Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων Διάστημα Εμπιστοσύνης 80%, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 44: Έλεγχος Breusch Pagan Lagrange Multiplier, Χώρες Ε.Ε. αλλά Εκτός Ευρώ (STATA) Πίνακας 45: Σύνοψη Αποτελεσμάτων Παλινδρόμησης με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) και τη Μέθοδο Τυχαίων Επιδράσεων (REM), Εξαρτημένη Μεταβλητή: Εισροές Α.Ξ.Ε

17 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 1: Εισροές Α.Ξ.Ε. Χωρών Ε.Ε. (έτη )

18 Συντομεύσεις Α.Ε.Π. Α.Ξ.Ε. A.R.D.L. E.C.M. E.E. E.U. F.D.I. F.E.M. G.D.P. G.L.S. I.M.F. L.M. L.S.D.V. M.E.N.A. M.N.E. M.S.E. O.D.I. O.E.C.D. O.L.S. Ο.Ο.Σ.Α. Π.Ε. Π.Ο.Ε. R.E.M. R.E.S.E.T. S.E. S.S.A. T.O.P.S.I.S. U.N.C.T.A.D. V.I.F. W.L.S W.T.O. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Autoregressive Distributed Lag Error Components Model Ευρωπαϊκή Ένωση European Union Foreign Direct Investment Fixed Effects Model Gross Domestic Product Generalized Least Squares International Monetary Fund Lagrange Multiplier Least Squares Dummy Variable Regression Model Middle East and North Africa Multinational Enterprise Mean Square Error Overseas Development Institute Organization for Economic Co Operation and Development Ordinary Least Squares Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Πολυεθνική Επιχείρηση Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Random Effects Model Regression Specification Error Test South East Europe Sub Saharan Africa Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution United Nations Conference on Trade and Development Variance Inflation Factor Weighted Least Squares World Trade Organization 18

19 Κεφάλαιο 1 ο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment) 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία περίπου εικοσιπέντε χρόνια, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η διεθνοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων οδήγησαν στη μεγέθυνση των ροών εμπορίου και κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να ειπωθεί ότι η διεθνοποίηση, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί συνώνυμο της παγκοσμιοποίησης. Έτσι λοιπόν, η διεθνοποίηση αναφέρεται στη γεωγραφική διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία ή ένα πλέγμα αλληλένδετων διαδικασιών και όχι ένα τελικό στάδιο ή μια τελική φάση εξέλιξης. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης συνυπάρχει με τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Μάλιστα, η διεθνοποίηση είναι προγενέστερη της παγκοσμιοποίησης, έννοια η οποία περιγράφει το σημερινό στάδιο εξέλιξης της διεθνούς οικονομίας. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω αποσαφήνιση, είναι εύλογο πλέον να αναφερθεί ότι η διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι οι εξής: 1. Εισαγωγές και Εξαγωγές (Imports and Exports) προϊόντων / υπηρεσιών: Ως Εξαγωγή νοείται η αποστολή εγχώριων, αλλοδαπών ή μεταποιημένων (οι πρώτες ύλες προέρχονται από ξένη/ ες χώρα/ ες) προϊόντων ή υπηρεσιών στο εξωτερικό, ύστερα από την τήρηση τελωνειακών, τραπεζικών ή άλλων συναφών διαδικασιών. Αντιθέτως, ως Εισαγωγή νοείται η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από μια ξένη χώρα σε μια άλλη, όπου θα επεξεργαστούν, θα αναλωθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξετασθούν. 2. Αδειοδότηση (Licensing): Ως Αδειοδότηση νοείται η πώληση ή αποκλειστική παραχώρηση πατεντών, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων εξειδικευμένων εισροών (λ.χ. εξειδικευμένες τεχνολογικές εισροές ή εισροές τεχνογνωσίας). Με άλλα λόγια, μια επιχείρηση (δικαιοπάροχος licensor) θα μπορούσε να υπογράψει συμβόλαιο με έναν δικαιούχο (licensee) προκειμένου ο τελευταίος να παράγει και να πουλά τα προϊόντα της (Artige L. & Nicolini R., 2006). 19

20 3. Δικαιόχρηση (Franchising): Η Δικαιόχρηση αποτελεί μια πρακτική η οποία αφορά την πώληση του δικαιώματος χρήσης ενός εμπορικού σήματος (trademark) και παράλληλα την προμήθεια ενδιάμεσων συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών (λ.χ. τεχνολογία, μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, ποιοτικός έλεγχος, κλπ.) στον αγοραστή (Beshel Barbara, 2001). 4. Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Investment): Οι Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου έχουν τη μορφή είτε της παροχής δανείων στο εξωτερικό, είτε της κατοχής μετοχών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια της αλλοδαπής, είτε της βραχυχρόνιας τραπεζικής τοποθέτησης σε ξένο νόμισμα. Απώτερος σκοπός πραγματοποίησης Ξένων Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αποτελεί το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης διαφορετικών αποδόσεων μεταξύ χωρών. 5. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Α.Ξ.Ε. (Foreign Direct Investment F.D.I.): Όπως θα αναλυθεί διεξοδικά και στις κάτωθι ενότητες του παρόντος κεφαλαίου, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αναφέρονται στην ίδρυση θυγατρικών μονάδων στο εξωτερικό, οι οποίες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. 1.2 Ορισμός Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Κατ αρχάς, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αποτελούν βασικό παράγοντα διεθνοποίησης της οικονομίας και συμβάλλουν στην οικονομική ενοποίηση των χωρών του πλανήτη. Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο του Ισοζυγίου Πληρωμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (I.M.F. Balance of Payments Manual, 2003), οι Α.Ξ.Ε. ορίζονται ως η επένδυση που δημιουργεί μια μακροχρόνια σχέση, αντικατοπτρίζοντας ένα διαρκές ενδιαφέρον μιας επιχείρησης που εδρεύει σε μια οικονομία (άμεσος επενδυτής) προς μια επιχείρηση σε μια άλλη οικονομία, διαφορετική από αυτή του επενδυτή. Μάλιστα, σκοπός του άμεσου επενδυτή είναι η άσκηση σημαντικού βαθμού επιρροής στο μάνατζμεντ της τοπικής εγχώριας επιχείρησης στην άλλη οικονομία. 20

21 Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2010), οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν την καθαρή εισροή επένδυσης προκειμένου να αποκτηθεί ένα διαρκές διοικητικό ενδιαφέρον (10% ή περισσότερο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) σε μια επιχείρηση που λειτουργεί σε μια οικονομία, διαφορετική από αυτή του επενδυτή. Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, γνωστός και ως Π.Ο.Ε. (World Trade Organization W.T.O., 1996), υποστηρίζει ότι οι Α.Ξ.Ε. προκύπτουν όταν ένας επενδυτής, ο οποίος βρίσκεται σε μια χώρα (χώρα προέλευσης) αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια άλλη χώρα (χώρα υποδοχής), με απώτερο σκοπό να το διαχειριστεί. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να δοθεί ένας περιεκτικός και περισσότερο σαφής, μεταξύ των παραπάνω, ορισμός για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, ως Α.Ξ.Ε νοούνται οι διεθνείς ροές κεφαλαίων με τις οποίες μια επιχείρηση σε μια χώρα δημιουργεί ή επεκτείνει μια θυγατρική 1 της σε μια άλλη χώρα (Krugman P. & Obstfeld M., 2005). Επομένως, οι Α.Ξ.Ε. περιλαμβάνουν τη μεταφορά, πέραν των εθνικών συνόρων, ενός πακέτου ή αλλιώς μιας «δέσμης» παραγωγικών πόρων εισροών (Dunning J., 1993b). Οι εισροές αυτές είναι είτε υλικές (λ.χ. μετοχικό κεφάλαιο, εξοπλισμός, μηχανήματα, πρώτες και ενδιάμεσες ύλες, κλπ.), είτε άυλες (λ.χ. τεχνογνωσία, ικανότητα οργάνωσης της παραγωγής, διοικητικές δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, ποιοτικός έλεγχος, μάρκετινγκ, κλπ.). Η μεταφορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων εισροών δεν πραγματοποιείται μέσω της παρέμβασης της αγοράς, δηλαδή δεν έχει την μορφή μιας εμπορικής συναλλαγής (trade transaction) ή συμφωνίας (agreement) μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρηματικών μονάδων, παρά συμβαίνει μεταξύ δύο επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ιδιοκτησίας. Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη μορφή διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας διαφοροποιείται από κάθε άλλου είδους επένδυση. Κι αυτό, επειδή η θυγατρική αποτελεί μέρος της οργανωτικής δομής της μητρικής επιχείρησης και καθίσταται υπό τον έλεγχο αυτής. Με άλλα λόγια, η μητρική επιχείρηση επηρεάζει τη 1 Η θυγατρική επιχείρηση αποτελεί μια επιχείρηση εξαρτημένη από κάποια άλλη, δηλαδή τη μητρική επιχείρηση. Το παραπάνω, κατά το πλείστον, συμβαίνει όταν το 51% και άνω των μετοχών με δικαίωμα ψήφου αυτής της επιχείρησης, ανήκουν στην κυριότητα της μητρικής. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι η θυγατρική επιχείρηση αποτελεί μια νομικά αυτοτελή οικονομική μονάδα και συνεπώς, διαφέρει από την έννοια του υποκαταστήματος. 21

22 διαδικασία και τα κριτήρια λήψης των αποφάσεων της θυγατρικής, δηλαδή καθορίζει τη συμπεριφορά αυτής σε μια σειρά από ζητήματα, όπως λ.χ. αποτελεί η επιλογή της τεχνολογίας και του εργατικού δυναμικού, οι πηγές των πρώτων υλών, κλπ. Τέλος, η πραγματοποίηση Α.Ξ.Ε., έναντι άλλων μορφών κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα κρίσεων, όπου οι Α.Ξ.Ε. δεν πλήχθηκαν και διατήρησαν την παραγωγική τους δραστηριότητα, αποτελούν η κρίση στην Ανατολική Ασία την περίοδο , η κρίση στο Μεξικό το καθώς και η κρίση χρέους στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του Αυτή η ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων προνομίων, καθιστά αρκετές χώρες και ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες να προτιμούν Α.Ξ.Ε. από οποιαδήποτε άλλη μορφή διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Prakash & Assaf, 2001, Hausmann & Fernandez Arias, 2000, Dadush et al., 2000, Lipsey, 2001). 1.3 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Η Άμεση Ξένη Επένδυση (Α.Ξ.Ε.) και η Πολυεθνική Επιχείρηση (Π.Ε. Multinational Enterprise, Μ.Ν.Ε.) μπορούν να νοηθούν ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (Buckley P. & Casson M., 1985). Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει Α.Ξ.Ε. δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως Πολυεθνική (Πιτέλης Χ. & Sugden R., 2002). Δηλαδή, δεν αρκεί κάποια από τις υπόλοιπες μορφές διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως Πολυεθνική. Για να καταστεί περισσότερο αντιληπτή αυτή η σχέση, οι Agiomirgianakis et al. (2003) αναφέρουν τις Α.Ξ.Ε. ως εκείνες τις ροές κεφαλαίου που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των Π.Ε. μπορεί να επηρεάζουν το μέγεθος και την κατεύθυνση των Α.Ξ.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον όρο Π.Ε. νοείται μια εταιρεία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία 2 (value added) σε περισσότερες από μια χώρες (Dunning J., 1993b). Με άλλα λόγια, Πολυεθνική είναι μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται 2 Ως προστιθέμενη αξία ορίζεται η αξία εκείνη που προστίθεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος, μέχρι τη διαμόρφωση της τιμής πώλησής του. 22

23 σε περισσότερες από μια χώρες (Organization for Economic Co Operation and Development, 2008). Επομένως, απαραίτητα στοιχεία για τη σύσταση ύπαρξη μιας Π.Ε. είναι: 1. Η ύπαρξη άνω των δύο παραγωγικών μονάδων. 2. Οι παραγωγικές αυτές μονάδες θα πρέπει να εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες. 3. Η κατοχή όλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας τουλάχιστον θυγατρικής επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 4. Ο έλεγχος μιας τουλάχιστον θυγατρικής που βρίσκεται στην αλλοδαπή. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, αυτό σημαίνει ότι η μητρική επιχείρηση θα πρέπει να επηρεάζει τη διαδικασία και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής. Γενικά, καθίσταται αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία ότι η κατοχή ενός ποσοστού της τάξης 25% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής είναι αναγκαίο (όχι απαραίτητα και ικανό) για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι μια Π.Ε. χαρακτηρίζεται από κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) εφόσον η ίδια διαχειρίζεται όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος μέχρι και τα τελικά δίκτυα διανομής του. Το παραπάνω συμβαίνει όταν η επιχείρηση τοποθετεί διαφορετικά στάδια παραγωγής σε διαφορετικές χώρες (W.T.O., 1996). Αντιθέτως, μια Π.Ε. χαρακτηρίζεται από οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) εφόσον οι θυγατρικές αυτής αναλαμβάνουν παρεμφερείς δραστηριότητες (παρόμοιοι τύποι παραγωγικών δραστηριοτήτων) σε διαφορετικές χώρες (W.T.O., 1996). Ολοκληρώνοντας, όπως προκύπτει συμπερασματικά από την παραπάνω ανάλυση, οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις είναι άρρητα συνδεδεμένες με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Με άλλα λόγια, για την λεπτομερή εξέταση των Π.Ε. είναι σημαντικά απαραίτητη η μελέτη των Α.Ξ.Ε. 1.4 Λόγοι Πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στην παρούσα Υποενότητα, θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν διεξοδικά οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις συχνά οδηγούνται στη θέση να πραγματοποιήσουν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Οι λόγοι αυτοί συνήθως διαφέρουν και εξαρτώνται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, το στρατηγικό σχεδιασμό αυτής, την οικονομική της κατάσταση καθώς και από τις 23

24 πιθανές κινήσεις στρατηγικές που διαπράττουν οι ανταγωνιστές της. Έτσι λοιπόν, οι σπουδαιότεροι λόγοι που προδιαθέτουν μια επιχείρηση στη δημιουργία ή ίδρυση θυγατρικών μονάδων στο εξωτερικό αποτελούν: 1. Η μείωση του κόστους λειτουργίας. Μια επιχείρηση είναι δυνατόν να επενδύσει σε μια χώρα με το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής, λ.χ. φθηνό εργατικό δυναμικό. Πέραν όμως αυτού, μια επιχείρηση μπορεί να επενδύσει σε κάποια χώρα εξαιτίας της ενδεχόμενης άμεσης πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους, τους οποίους άλλοτε εισήγαγε από ξένους προμηθευτές. Έτσι λοιπόν, κατά αυτό τον τρόπο θα είναι ικανή να μειώσει το κόστος λειτουργίας της. 2. Η επιβίωση και ανάκαμψη από τον ανταγωνισμό. Εξαιτίας της ύπαρξης έντονου εγχώριου ανταγωνισμού, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να επενδύσουν σε χώρες του εξωτερικού, όπου η απειλή των υπολοίπων είναι σχετικά ελάχιστη. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιήσουν περισσότερες πωλήσεις και συνεπώς, τα κέρδη τους θα εκτοξευθούν. Ιδιαίτερα, τα Βαλκάνια αποτελούν σημαντικό δείγμα χωρών, ελάχιστα υπαρκτού ανταγωνισμού, προς επένδυση. 3. Η στρατηγική ανάπτυξης (growth strategy) που ενδιαφέρει μια επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανόν, κάποια επιχείρηση η οποία είναι αρκετά χρόνια εδραιωμένη σε έναν κλάδο, να αρχίσει να ενδιαφέρεται για περαιτέρω ανάπτυξη. Εάν και εφόσον η εγχώρια αγορά στην οποία εκείνη δραστηριοποιείται είναι κορεσμένη ή δεν έχει άλλα περιθώρια ανάπτυξης, τότε η επιχείρηση αυτή θα στραφεί προς νέες αγορές, όπου η ζήτηση είναι ανικανοποίητη, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. 4. Μια επιχείρηση είναι δυνατόν να αναλάβει κάποια επένδυση σε μια ξένη αγορά, στην οποία καμία ξένη επιχείρηση του ιδίου κλάδου της έχει τολμήσει. 5. Η εκμετάλλευση διαφόρων προνομίων και κινήτρων στη χώρα υποδοχής. Αρκετές κυβερνήσεις χωρών, και συγκεκριμένα αυτές των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, παρέχουν σημαντικά κίνητρα για επένδυση, όπως λ.χ. ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και διάφορες επιχορηγήσεις, με απώτερο σκοπό να βελτιωθεί η δραστηριότητα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε αυτές (Demirhan E. & Masca M., 2008). 24

25 6. Η έλλειψη στοιχειώδους υποδομής σε μια ξένη χώρα. Είναι γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις επενδύουν σε χώρες όπου ο κλάδος στον οποίο εντάσσονται και δραστηριοποιούνται δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένος. 7. Η πρόσβαση σε προηγμένη και εξειδικευμένη τεχνολογία. Αδιαμφισβήτητα, η υψηλή τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. Οι λιγότερο τεχνολογικά ανεπτυγμένες επιχειρηματικές μονάδες μπορούν, μέσω της πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, να επωφεληθούν από την προηγμένη τεχνολογία, η οποία ενδεχομένως να υπάρχει σε άλλες χώρες. 8. Η αποφυγή εμποδίων και φραγμών στις εξαγωγές. Έχοντας ως στόχο την αποφυγή διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων και περιορισμών, οι οποίοι επιβάλλονται στο διεθνές εμπόριο, οι επιχειρήσεις συχνά οδηγούνται στην υποκατάσταση των εξαγωγών με την ολική ή μερική παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών τους σε άλλες χώρες. 1.5 Μορφές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Ο τρόπος πραγματοποίησης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων λαμβάνει διάφορες μορφές. Οι επικρατέστερες από αυτές παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς στις κάτωθι υποενότητες Θυγατρική Αποκλειστικής Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μορφή, η επιχείρηση ιδρύει μια νέα επιχειρηματική παραγωγική μονάδα σε κάποια ξένη χώρα και αποτελεί το μοναδικό μέτοχο σε αυτήν. Η θυγατρική επιχείρηση που δημιουργείται, είναι δυνατόν να αποτελεί μια εντελώς καινούργια επιχείρηση (Greenfield Strategy), ή μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση την οποία έχει εξαγοράσει (Acquisition Strategy) (Kokkinou A.& Psycharis I., 2004). Η μορφή αυτή διακατέχεται τόσο από ορισμένα πλεονεκτήματα όσο και από μειονεκτήματα. Έτσι λοιπόν, τα οφέλη αυτής, κατά κύριο λόγο, βασίζονται στα εξής στοιχεία: 25

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 7: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Το κεφάλαιο παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα στην παγκόσμια οικονομία, αναζητώντας τις υψηλότερες αποδόσεις. Διαφ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 2: Οργάνωση και εναλλακτικές στρατηγικές στην μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στο εξωτερικό Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΡΟΛΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ KAI OIKONOMIKH ANAPTYΞΗ Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος 1 Κύρια θέματα ενότητας κατανόηση του ρόλου των θυγατρικών επιχειρήσεων σύνδεση του ρόλου των θυγατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου»

ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» ΤΕΙ Πειραιά «Διασύνδεση 2013» «Δυνατότητες Δημιουργίας Εισοδήματος Δουλεύοντας στην Ελληνική και τη Διεθνή Αγορά Χρήματος και Κεφαλαίου» Αβέβαιο Οικονομικό Περιβάλλον Κρίσης! Υπάρχουν Ευκαιρίες και Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 2: Η Θεωρία της Διεθνούς Τραπεζικής Λόγοι Διεθνοποίησης Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 9: Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Περιεχόμενα (1/2) Εννοιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ (ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ KAI TA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος 1 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κύρια θέματα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, Ενδιάμεση Παραγωγή στο Εξωτερικό και Ενδιάμεσες Προμήθειες από το Εξωτερικό Offshoring vs Outsourcing 1 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 3: Μορφές Οργάνωσης Διεθνούς Τράπεζας Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 8: Στρατηγικές ανάπτυξης και...εξυγίανσης/διάσωσης Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις των ΑΞΕ στη χώρες στις οποίες πραγµατοποιούνται; Σε αυτό το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Μαρία Πεμπετζόγλου Επίκουρη Καθηγήτρια Κομοτηνή 2011-12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ορισμός: Η μελέτη της οικονομίας ως συνόλου. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 9: Κρατικές Πολιτικές και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 10: Συγχωνεύσεις εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 12: Κίνδυνος χώρας: μέτρηση και διαχείριση Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα