AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)"

Transcript

1 F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(Π1Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ(Π2) 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ(Π3Γ) 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(Π5Β) 8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(Π15Α) 9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(Π63) 10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ(Π16Α) 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ(Π17Α)

2 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣ ΦΑΛ Ι ΣΗ ΖΩΗΣ (091) Χάριν συντοµίας, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Aσφαλιστής): «Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, Eλληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.». «Συµβαλλόµενος» (Λήπτης της ασφάλισης): Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση. «Ασφαλιζόµενος»: Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή/και για την υγεία του οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση. «Ασφάλισµα»: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου. «ικαιούχος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται το ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζοµένου. «Ηλικία»: Η ηλικία του Ασφαλιζοµένου που, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης για την ακριβή χρονολογία της γέννησής του (ηµέρα, µήνας, έτος) είναι η ακέραιη πλησιέστερη στην ηµεροµηνία σύναψης της ασφάλισης. «Ασφαλιστική περίοδος»: Το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους (δώδεκα (12) µηνών) µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου και της ηµεροµηνίας λήξης ισχύος του. «Επέτειος του ασφαλιστηρίου»: Η ηµεροµηνία (ηµέρα και µήνας) κάθε έτους που ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. «ιάρκεια ασφαλιστηρίου»: Ως διάρκεια του παρόντος ορίζεται το (1) έτος. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 ικαιώµατα συµβαλλόµενου Ο Συµβαλλόµενος διατηρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από αυτά που από τη φύση τους αφορούν στον Ασφαλιζόµενο, για όσο χρόνο αυτό παραµένει σε ισχύ και εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει σχετικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.9 του άρθρου 5. Tα δικαιώµατα του Συµβαλλοµένου ασκούνται µόνο µε τη συναίνεση του εκδοχέα. Εάν το ασφαλιστήριο συναφθεί από τον Ασφαλιζόµενο, τότε, αυτός είναι και ο Συµβαλλόµενος. Σε περίπτωση ορισµού αµετάκλητου ικαιούχου, τα δικαιώµατα του Συµβαλλοµένου ασκούνται µόνο µε τη συναίνεση του αµετάκλητου ικαιούχου. 2.2 Αλλαγή Συµβαλλόµενου Ο Συµβαλλόµενος µπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου να ορίσει άλλο Συµβαλλόµενο. Για την αλλαγή Συµβαλλοµένου απαιτείται να αποσταλεί στην Εταιρία: Γραπτή αίτηση του Συµβαλλοµένου µε τα στοιχεία του προτεινόµενου προσώπου και Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόµενο νέο Συµβαλλόµενο. Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συµβαλλοµένου ισχύει από την ηµεροµηνία που παραδόθηκε στην Εταιρία η τελευταία από τις παραπάνω δύο δηλώσεις. 2.2 Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ορίσει γραπτά και υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, που θα τον υποκαταστήσει σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισµό του υποκατάστατου Συµβαλλοµένου εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει και για την αλλαγή Συµβαλλοµένου. Σε περίπτωση θανάτου του Συµβαλλοµένου, εάν αυτός δεν έχει ορίσει υποκατάστατο Συµβαλλόµενο, όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις µεταβιβάζονται στον Ασφαλιζόµενο. Εάν ο κατά υποκατάσταση νέος Συµβαλλόµενος είναι, κατά το χρόνο της υποκατάστασης, ανήλικος ή και από άλλη αιτία ανίκανος για δικαιοπραξία, κάθε γνωστοποίηση της Εταιρίας σχετική µε τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου απευθύνεται στους νοµίµους αντιπροσώπους του. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 3.1 Κύριος ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος ορίζει, κατά την κατάρτιση του ασφαλιστηρίου, τον/τους ικαιούχους, στους οποίους θα καταβάλει η Εταιρία το Ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζοµένου. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι κύριοι ικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανοµής του ασφαλίσµατος, η διανοµή γίνεται σε ίσα µερίδια. Ο κύριος ικαιούχος χάνει τα δικαιώµατά του εάν πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον Ασφαλιζόµενο οπότε αυτά µεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κυρίους δικαιούχους. Αν έχουν ορισθεί ως κύριοι ικαιούχοι οι νόµιµοι κληρονόµοι του Ασφαλιζοµένου το ασφάλισµα καταβάλλεται σε αυτούς που θα καλούνταν στην κληρονοµία του, σύµφωνα µε τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα από το εάν πράγµατι καταστούν ή όχι κληρονόµοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). Εάν δεν έχει ορισθεί ικαιούχος ή εάν αυτός αποποιήθηκε το ασφάλισµα, στην περίπτωση αυτή, ικαιούχος θεωρείται ο Συµβαλλόµενος και το ασφάλισµα, µετά τον θάνατό του, περιλαµβάνεται στην κληρονοµία του. 3.2 Υποκατάστατος ικαιούχος Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να ορίσει και Υποκατάστατο ικαιούχο. Εάν ο ικαιούχος που είχε ορίσει ο Συµβαλλόµενος δεν βρίσκεται στη ζωή κατά το χρόνο θανάτου του Ασφαλιζοµένου, το Ασφάλισµα καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ικαιούχο. 3.3 Αλλαγή ικαιούχου Ο Συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει ελεύθερα τον ικαιούχο. Εάν ο Ασφαλιζόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο, απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του, σε κάθε περίπτωση. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει, όταν ο Συµβαλλόµενος έχει παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωµα αυτό ή µετά τον θάνατο του Ασφαλιζοµένου. Οποιαδήποτε αίτηση µεταβολής του ικαιούχου υποβάλλεται γραπτά στην Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη. Ο ορισµός ή η αντικατάσταση του ικαιούχου σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύει εφόσον έχει περιέλθει στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πριν από το θάνατο του Ασφαλιζοµένου. Ο ορισµός ή η αντικατάσταση του ικαιούχου ισχύει από την ηµεροµηνία που η γραπτή δήλωση παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Η αλλαγή ικαιούχου συνεπάγεται αυτόµατη ανάκληση κάθε προηγούµενης επιλογής τρόπου διακανονισµού του ασφαλίσµατος. 3.4 Έκπτωση ικαιούχου Ο ικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωµά του αν µε πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλιζοµένου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου Οι δηλώσεις του Συµβαλλοµένου ή/και του Ασφαλιζοµένου που περιλαµβάνονται στην έντυπη αίτηση ασφάλισης και σε κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Ειδικότερα, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλιζόµενος, κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου και για όλη τη διάρκεια ισχύος του, έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν: Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας του Ασφαλιζοµένου, το επάγγελµά του και γενικά όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου από την Εταιρία. Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλιζόµενος από δόλο αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς δηλώσεις, που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων. Εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Συµβαλλόµενος ή και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. 4.2 Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεώνεται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δέκα τέσσερις (14) ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση, κάθε περιστατικό ή στοιχείο που µπορεί να επιφέρει µεταβολή του κινδύνου, σε βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε αποδεχθεί τη σύναψη του ασφαλιστηρίου ή θα το είχε αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία δικαιούται: 1. Να καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο. ή 2. Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει σχετική πρόσθετη πράξη. Εάν ο Συµβαλλόµενος ή /και ο Ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρµόζονται για την ασφάλιση ατυχήµατος οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 Ν. 2496/1997. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 5.1 Έγγραφα που συνιστούν το ασφαλιστήριο Το ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο που φέρει την υπογραφή των νοµίµων οργάνων της Εταιρίας, µαζί µε την αίτηση (κατά το µέρος που δεν τροποποιείται από το ασφαλιστήριο), καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους που συνιστά και αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση. Σηµειώνεται ότι οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. 5.2 Έναρξη ισχύος ασφαλιστηρίου Η κάλυψη του κινδύνου από την Εταιρία αρχίζει από την αναγραφόµενη στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ηµεροµηνία έναρξης ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή, εάν έχει συµφωνηθεί τµηµατική καταβολή, ολόκληρη η πρώτη δόση του και ότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή (εξόφλησης) δεν έχει επέλθει µεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών του ασφαλιζοµένου, όπως δηλώθηκαν στην αίτηση για ασφάλιση και τη δήλωση ιατρικού ιστορικού, η οποία επηρεάζει την ασφαλισιµότητά του. 5.3 ιάρκεια - Λήξη ισχύος ασφαλιστηρίου Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου είναι ένα (1) έτος. Η ισχύς του λήγει την ηµεροµηνία λήξης ισχύος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου.

3 5.4 υνατότητα Ανανέωσης Πριν από τη εκάστοτε λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει το συγκεκριµένο πρόγραµµα ασφάλισης, θα αποστέλλει στον Συµβαλλόµενο τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόµενη ασφαλιστική περίοδο, καθώς και την ηµεροµηνία πληρωµής αυτών. Η καταβολή των ασφαλίστρων και µόνον µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, συνεπάγεται την ανανέωση κάλυψης του Ασφαλιζοµένου, µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα ασφάλισης, για µια ακόµα ασφαλιστική περίοδο, χωρίς να απαιτούνται αποδεικτικά της ασφαλισιµότητάς του. Η πληρωµή των ασφαλίστρων κατόπιν παρέλευσης της ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής, συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιµότητας του ασφαλιζοµένου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής διάθεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλιζοµένων µε αυτό και όχι ατοµικά. Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία είναι υποχρεωµένη, εφόσον διαθέτει παρεµφερές είδος ασφάλισης, να γνωστοποιήσει στον Συµβαλλόµενο τους νέους όρους ασφάλισης, τις παροχές καθώς και τα οφειλόµενα ασφάλιστρα, προκειµένου αυτός να αποφασίσει εάν επιθυµεί την συνέχιση της ασφαλιστικής του κάλυψης µε το νέο αυτό πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση, το ασφαλιστήριο λήγει στην επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέµπτη (65η) επέτειο της γέννησης του Ασφαλιζοµένου. 5.5 Τροποποίηση ασφαλιστηρίου Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να ζητήσει τροποποίηση του Ασφαλιστηρίου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: Υποβολή αίτησης τροποποίησης στην Εταιρία Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που η Εταιρία θα ζητήσει Καταβολή των ασφαλίστρων εφόσον αυτή απαιτείται σύµφωνα µε την τροποποίηση Η Εταιρία, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκτιµά την αίτηση τροποποίησης και διατηρεί το δικαίωµα να την κάνει αποδεκτή ή όχι. Η Εταιρία, εάν αποδεχθεί την τροποποίηση, εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης και διέπεται από όλες τις προϋποθέσεις και όρους του Ασφαλιστηρίου. 5.6 ιεύθυνση Αλληλογραφίας ιεύθυνση Αλληλογραφίας του Συµβαλλοµένου είναι αυτή που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή της πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης, η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε απαίτηση του Συµβαλλοµένου σχετική µε τη µη επίδοση εγγράφων σε αυτόν από την Εταιρία. 5.7 ιεύθυνση Κατοικίας ιεύθυνση Κατοικίας του Ασφαλιζοµένου είναι αυτή που δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης ή σε µεταγενέστερη αίτηση τροποποίησης. Η Εταιρία όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ασκήσει οποιδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.2. δικαιώµατα. 5.8 Επάγγελµα Επάγγελµα του Συµβαλλοµένου ή/και του Ασφαλιζοµένου είναι αυτό που δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης και κάθε αλλαγή του πρέπει να γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία όταν ενηµερωθεί για την αλλαγή και εκτιµήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να ασκήσει οποιαδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.2. δικαιώµατα. 5.9 Εκχώρηση - Ενεχυρίαση Εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων που πηγάζουν από το ασφαλιστήριο γίνεται είτε µε γραπτή αναγγελία από τον Συµβαλλόµενο και µε έγγραφη σύνεση του τυχόν Ασφαλιζοµένου τρίτου προσώπου και του τυχόν αµετακλήτου ικαιούχου, είτε από τον ικαιούχο και µε έγγραφη σύνεση του Συµβαλλοµένου και του τυχόν Ασφαλιζοµένου τρίτου προσώπου, είτε από τον Ασφαλιζόµενο εφόσον ο Συµβαλλόµενος του έχει χορηγήσει εγγράφως δικαίωµα ορισµού ικαιούχου, και ισχύει για την Εταιρία από την κατάθεση της ανωτέρω γραπτής δήλωσης στα κεντρικά γραφεία της. Τα δικαιώµατα του εκδοχέα είναι επικρατέστερα των δικαιωµάτων κάθε ικαιούχου, των δικαιωµάτων του υποκαταστάτου που ορίσθηκε από το Συµβαλλόµενο, καθώς και των δικαιωµάτων που απορρέουν από την επιλογή τρόπου διακανονισµού. Τα δικαιώµατα του Συµβαλλοµένου, σε περίπτωση εκχώρησης, ασκούνται µόνο µε τη συναίνεση του εκδοχέα. Ο εκδοχέας δεν µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ικαιούχου, ούτε να επιλέξει τρόπο διακανονισµού του ασφαλίσµατος ιαφορά Ηλικίας Η Εταιρία έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, πριν πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε πληρωµή, να ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλιζοµένου. Εάν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλιζοµένου είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας, είτε να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν η µη δήλωση της πραγµατικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο ή εάν η πραγµατική ηλικία βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του Ασφαλιστηρίου, είτε να αναπροσαρµόσει το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο και να εισπράξει τυχόν αναδροµικά ασφάλιστρα µε βάση την πραγµατική ηλικία του Ασφαλιζοµένου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. Στην προαναφερόµενη περίπτωση δόλου, εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας επέλθει ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος. Εάν όµως η ανακριβής δήλωση της ηλικίας δεν οφείλεται σε δόλο, τότε, ως συµφωνηθέν ασφάλιστρο θεωρείται εκείνο που αντιστοιχούσε (µεγαλύτερο ή µικρότερο) κατά τη σύναψη της ασφάλισης σύµφωνα µε το τιµολόγιο (Πίνακας ασφαλίστρων) της Εταιρίας στην πραγµατική ηλικία του και η προς τα άνω ή προς τα κάτω αναδροµική διαφορά εξοφλείται αµέσως Τέλη, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Όλοι οι νόµιµοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θεσπισθούν µε νόµο στο µέλλον και αφορούν οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή που απορρέει από το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το Συµβαλλόµενο ή όποιο πρόσωπο έλκει δικαιώµατα από το Ασφαλιστήριο. Πληρωµή ασφαλίστρου Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί όµως να συµφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή αργότερα µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης η καταβολή του σε δόσεις, µε σχετική επιβάρυνση εξαµηνιαίες, προσαυξηµένες µε δύο τοις εκατό (2%) ή τριµηνιαίες προσαυξηµένες µε τρία τοις εκατό (3%) ή µηνιαίες προσαυξηµένες µε τέσσερα τοις εκατό (4%). Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ειδοποίηση του Συµβαλλοµένου για την πληρωµή του Ασφαλίστρου. Η αποστολή ειδοποίησης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της Εταιρίας από τον όρο αυτό. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Προϋποθέσεις για την καταβολή του ασφαλίσµατος θανάτου Ο Συµβαλλόµενος, ή/και ο ικαιούχος οφείλουν µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου, να καταθέσουν γραπτή αναγγελία στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που αποδεικνύουν την συνδροµή των προϋποθέσεων των δικαιωµάτων τους. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωµή ασφαλίσµατος. Πέραν τούτου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ο Συµβαλλόµενος ή ο ικαιούχος έχουν στη κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατός τους για αποζηµίωση. Η Εταιρία, µετά την υποβολή των απαιτουµένων δικαιολογητικών και την πάροδο ευλόγου χρόνου για τον έλεγχό τους, καταβάλλει την ασφαλιστική αποζηµίωση µε την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται µε το ασφάλισµα, γίνεται στα κεντρικά γραφεία της (άρσιµη οφειλή). Παράλειψη οποιουδήποτε των ανωτέρω προσώπων να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόµο. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Το ασφάλισµα ή µέρος αυτού είναι δυνατό να διακανονισθεί σύµφωνα µε ένα από τους παρακάτω τρόπους: Α. Το ασφάλισµα παραµένει έντοκο στην εταιρία και καταβάλλεται: α) Μετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στη δήλωση επιλογής ή β) Σε δόσεις ορισµένου ποσού που ορίζονται στη δήλωση επιλογής, µέχρι να εξαντληθεί το ασφάλισµα, ή γ) Σε δόσεις για ορισµένο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στη δήλωση επιλογής. Β. Το ασφάλισµα καταβάλλεται σαν σύνταξη: α) Ισοβίως, ή β) Ισοβίως µε ελάχιστη εγγυηµένη περίοδο καταβολής τη δεκαετία, ή γ) Ισοβίως, µεταβιβαζόµενη κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) ισόβια επίσης σε προκαθορισµένο πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό επιζεί του δικαιούχου της σύνταξης, ή δ) Ισοβίως και επιπλέον εφ άπαξ καταβολή ποσού ίσου µε πέντε (5) δόσεις ετήσιας σύνταξης, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου της σύνταξης. Ο υπολογισµός των ποσών που αντιστοιχούν σε καθένα από τους παραπάνω τρόπους διακανονισµού του ασφαλίσµατος θα γίνεται από την εταιρία κατά την ηµέρα καταβολής του, µε βάση τους πίνακες θνησιµότητας και τα επιτόκια που θα εφαρµόζει στα τιµολόγιά της η εταιρία κατά το χρόνο εκείνο. Η επιλογή του τρόπου διακανονισµού γίνεται από τον Συµβαλλόµενο, τον Ασφαλιζόµενο, ή τον ικαιούχο, κατά περίπτωση, µε την κατάθεση στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας γραπτής δήλωσης, την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης από την εταιρία και τη σηµείωση του αριθµού και της χρονολογίας της πρόσθετης πράξης από την εταιρία στο σώµα του ασφαλιστηρίου. Μόνο µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ισχύει η επιλογή του τρόπου διακανονισµού του ασφαλίσµατος. Για την έναρξη καταβολής των δόσεων σύνταξης απαιτούνται πλήρη δικαιολογητικά για την ηλικία του ή των προσώπων στη ζωή των οποίων βασίζεται η σύνταξη. εν επιτρέπεται ανάκληση ή µεταβολή της επιλογής του τρόπου διακανονισµού µετά την καταβολή της πρώτης δόσης σύνταξης. Τα ποσά που καταβάλλονται σύµφωνα µε οποιοδήποτε τρόπο διακανονισµού δεν µπορούν ούτε να εκχωρηθούν ούτε να ενεχυρασθούν. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 9.1 Κύρος της Ασφάλισης Αµφισβήτηση του κύρους του ασφαλιστηρίου από την Εταιρία για λόγο που οφείλεται στον Συµβαλλόµενο ή/και Ασφαλιζόµενο δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρία λόγω παράβασης των υποχρεώσεών τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1 του άρθρου 4.

4 9.2 Καταγγελία Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το ασφαλιστήριο σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Σε περίπτωση εκ δόλου παράβασης της υποχρέωσης του Συµβαλλοµένου ή/και Ασφαλιζοµένου να δηλώσει, κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του προς ανάληψη κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας, κατ άρθρο 4 παρ Παραπλάνησης ή απόπειρας παραπλάνησης της Εταιρίας εκ µέρους του Ασφαλιζοµένου όσον αφορά την ύπαρξη αξίωσης του προς λήψη ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Το δικαίωµα καταγγελίας ασκείται εντός ενός (1) µηνός από τότε που ο λόγος της καταγγελίας περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας και τα αποτελέσµατα της επέρχονται αµέσως. Αν το ασφαλιστικό συµβάν επέλθει εντός της προθεσµίας άσκησης της καταγγελίας η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. 3. Παραµονής του Ασφαλιζοµένου σε φυλακή επί έξι (6) µήνες τουλάχιστον λόγω καταδίκης του από ποινικό δικαστήριο, έστω και µη τελεσίδικης, για το οποίο γεγονός αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία εντός οκτώ (8) ηµερών από τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου. Το δικαίωµα καταγγελίας δεν µπορεί να ασκηθεί µετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από τότε που περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας ο λόγος της καταγγελίας και σε κάθε περίπτωση µετά την αποφυλάκιση του ασφαλιζοµένου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται, για την περίπτωση υπό στοιχείο (1) αµέσως, ενώ, σε όλες τις άλλες, µετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ηµερών από τότε που η καταγγελία θα περιέλθει στον Ασφαλιζόµενο. Αν το ασφαλιστικό συµβάν επέλθει εντός της προθεσµίας άσκησης της καταγγελίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή ασφαλίσµατος. 0 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν το ασφαλιστήριο που φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ότι πρόσωπα που διαµεσολαβούν στην ασφάλιση και συνεργάζονται παραγωγικά µε την Εταιρία στερούνται του δικαιώµατος εκπροσώπησης αυτής. Έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαµεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δεν δεσµεύουν την Εταιρία. 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο παραγράφονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας που ορίζεται από το Νόµο. 2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους: 2. Ε ΓΓΥΗΣΗ ΑΣ ΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο Συµβαλλόµενος, µε την καταβολή του ασφαλίστρου που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων και υπό την προϋπόθεση ότι στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα το ασφαλιστήριο βρίσκεται συνεχώς σε ισχύ, δικαιούται να ζητήσει, για την βασική ασφάλιση Ζωής, το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο που κατ ανώτατο όριο ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων για την περίπτωση που επισυµβεί στον Ασφαλιζόµενο οποιοδήποτε από τα εξής γεγονότα: είτε γάµος, είτε γέννηση τέκνου του που κατά την ηµεροµηνία της αίτησης βρίσκεται εν ζωή, είτε υιοθεσία τέκνου, είτε θάνατος του/της συζύγου, είτε διαζύγιο. Η Εταιρία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να αποδεχθεί τη νέα αίτηση προς ασφάλιση της βασικής ασφάλισης Ζωής, χωρίς εκ νέου απόδειξη ασφαλισιµότητας εκ µέρους του Ασφαλιζοµένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η άσκηση του εν λόγω ικαιώµατος γίνεται από τον Συµβαλλόµενο µε Α) έχει άµεση αιτία διάπραξης εκ µέρους του Ασφαλιζόµενου ποινικά τιµωρούµενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. Β) οφείλεται σε συµµετοχή του Ασφαλιζοµένου σε επαγγελµατικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγµαχίας ή πάλης, ή οφείλεται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό και πτήση µε αερόστατο Γ) οφείλεται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα, σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: - Πολεµικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση, επανάσταση, συµµετοχή σε διαδηλώσεις και ταραχές γενικά, καθώς και κάθε µορφής τροµοκρατική ενέργεια. - Συµµετοχή του ασφαλιζόµενου στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. ) Ειδικά, - ως προς τον κίνδυνο θανάτου από αυτοκτονία: δεν καλύπτεται, εκτός εάν λάβει χώρα µετά από δύο (2) ασφαλιστικές περιόδους από την ηµεροµηνία έκδοσης του ασφαλιστηρίου. - ως προς τον αεροπορικό κίνδυνο: δεν καλύπτεται παρά µόνο στην περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος είναι επιβάτης ή πλήρωµα αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν νόµιµα και εκτελούν τακτικές γραµµές εναερίων συγκοινωνιών ή γραµµές charters. 3 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά µε το παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. Ε Ι ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ι. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Εφόσον, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, επέλθει ο θάνατος του Ασφαλιζοµένου, η Εταιρία θα καταβάλλει στους ορισθέντες ικαιούχους, εφάπαξ, το αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. ΙΙ. ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙ ΟΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Εφόσον, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, επέλθει ο θάνατος του Ασφαλιζοµένου, η Εταιρία θα καταβάλλει στους ορισθέντες δικαιούχους το αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων εφάπαξ επίδοµα. III. ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ- ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥ Εφόσον, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος ασφαλιστηρίου, επέλθει ο θάνατος του Ασφαλιζοµένου, η Εταιρία θα καταβάλλει στους ορισθέντες δικαιούχους το αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ετήσιο επίδοµα. Η πληρωµή του ετησίου επιδόµατος αρχίζει από την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία θανάτου του ασφαλισµένου και συνεχίζεται για χρονικό διάστηµα έως και 5 έτη από το θάνατο του ασφαλιζοµένου. γραπτή αίτησή του, απευθυντέα στην Εταιρία, εντός 6 µηνών από τη στιγµή που επισυµβεί ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα γεγονότα. Το ασφάλιστρο του νέου ασφαλιστηρίου υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τιµολόγια που η Εταιρία εφαρµόζει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης αυτού, καθώς και µε βάση την ηλικία του Ασφαλιζοµένου κατά την ηµεροµηνία εκείνη. ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Το εν λόγω δικαίωµα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1, παύει να ισχύει αυτόµατα µε την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς το 65ο έτος της ηλικίας του Ασφαλιζοµένου. Με την παύση του δικαιώµατος, παύει και η υποχρέωση για καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου. 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜ ΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παροχή δικαιώµατος ετήσιας Αναπροσαρµογής Παροχών σύµφωνα µε τον είκτη Τιµών Καταναλωτή του µηνός Σεπτεµβρίου του περασµένου έτους για τις αναφερόµενες στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων καλύψεις που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος. Η εν λόγω Αναπροσαρµογή γίνεται χωρίς επιπλέον απόδειξη ασφαλισιµότητας εκ µέρους του Ασφαλιζοµένου, µόνο µε την καταβολή δικαιώµατος έκδοσης συµβολαίου ποσού Ευρώ 25. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Η Εταιρία, εφεξής, σε κάθε επέτειο θα αναπροσαρµόζει το Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο των καλύψεις που αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή του µηνός Σεπτεµβρίου του προηγούµενου έτους. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 δεν έχουν εφαρµογή εφόσον ο Συµβαλλόµενος το ζητήσει µε γραπτή σχετική αίτησή του που κατατεθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, τουλάχιστον µία ηµέρα πριν από την επέτειο του ασφαλιστηρίου. Εφόσον ο Συµβαλλόµενος επιθυµήσει την εκ νέου εφαρµογή του δικαιώµατος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ασφαλιζόµενο να αποδείξει την ασφαλισιµότητά του µε δικά του έξοδα.

5 4. ΑΣ ΦΑΛ Ι ΣΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜ Α (Π1Β) Οι όροι που περιέχονται στο τµήµα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης (δηλαδή στο τµήµα του που τελειώνει στο σηµείο που αρχίζουν οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής) και οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής, εφαρµόζονται ανάλογα και στο Προσάρτηµα αυτό, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, ή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν λόγω του χαρακτήρα τους. Ειδικά ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλόγως και στο Προσάρτηµα αυτό τα άρθρα 4 (Υποχρεώσεις του Συµβαλλοµένου και του Ασφαλιζοµένου), 5 (Το Ασφαλιστήριο), 6 (Ασφάλιστρο), 9 (Κύρος της Ασφάλισης-Καταγγελία), 13 (Εφαρµοστέο ίκαιο και κατά τόπο αρµοδιότητα των ικαστηρίων). Η Εταιρία, όπως αναγράφεται και στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, καλύπτει σύµφωνα µε τους όρους του προσαρτήµατος αυτού, τον κίνδυνο θανάτου του ασφαλιζοµένου που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε ατύχηµα που επήλθε κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήµατος. Καταβάλλει δε το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. Για την εφαρµογή των όρων του προσαρτήµατος θεωρείται: «Ατύχηµα», κάθε περιστατικό (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια, και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλιζοµένου που προκαλεί στον ασφαλιζόµενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, θάνατο. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Για να αναγνωριστεί από την Εταιρία ο θάνατος και να καταβληθεί η προβλεπόµενη από το παρόν παροχή, είναι απαραίτητο η επέλευση του κινδύνου να αναγγελθεί στην Εταιρία εµπρόθεσµα, µε τον ακόλουθο τρόπο: Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο ικαιούχος, οφείλουν να προβούν σε γραπτή αναγγελία επέλευσης του κινδύνου µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτός επήλθε και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του ατυχήµατος. Στο έντυπο της αναγγελίας πρέπει να µνηµονεύεται συγκεκριµένα ο κίνδυνος που επήλθε και ταυτόχρονα να περιγράφονται τα εξωτερικά στοιχεία και περιστατικά που τον συνιστούν. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό Πιστοποιητικό, άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ο Συµβαλλόµενος ή ο ικαιούχος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση. Η κρίση και τελική αποδοχή των πιστοποιητικών που προσκοµίζονται προς το σκοπό αυτό γίνεται από την Εταιρία, η οποία αποφασίζει προς τούτο µε βάση τα αναφερόµενα στους όρους, Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Α. Το Προσάρτηµα δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα, σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: τροµοκρατική ενέργεια. Σε συµµετοχή του Ασφαλιζοµένου σε πτήσεις µε αεροσκάφος ή άλλα εναέρια µέσα που δεν εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charter αναγνωρισµένων εναέριων συγκοινωνιών Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας µε µηχανικά µέσα. Επιδράσεις ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας, ή χηµικής µόλυνσης. Συνέπειες αναθυµιάσεων φαρµάκου, δηλητηρίου ή αερίου. Κάθε φύσης ασθένειες ή παθήσεις καθώς και οι επιπλοκές και τα επακόλουθά τους, ακόµα και αν όλα αυτά είναι συνέπειες έκθεσης σε σκληρές ή ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νοµοθεσία σαν εργατικά ατυχήµατα, για τις οποίες όµως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος. Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών. Αυτοκτονία του ασφαλιζοµένου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. Ψυχιατρικές παθήσεις, Νευροφυτικές διαταραχές και τις επιπλοκές τους. Εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα Οµοίως, το Προσάρτηµα δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευση τους: Έχει άµεση αιτία διάπραξη εκ µέρους του ασφαλιζοµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγµαχίας ή πάλης, ή οφείλεται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, και πτήση µε αερόστατο. B. Επίσης, το Προσάρτηµα δεν καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου που επέρχεται µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµέρα που συνέβη το ατύχηµα. ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 5.1 Έναρξη Ισχύος κινδύνου. Το Προσάρτηµα ισχύει για ατύχηµα που υπέστη ο Ασφαλιζόµενος µετά την έναρξη ισχύος του Προσαρτήµατος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του. 5.2 Λήξη Ισχύος β) Με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέµπτη (65η) επέτειο της γέννησης του Ασφαλιζοµένου. γ) Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου ως «ηµεροµηνία λήξης», εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί ανανέωσή του, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.4 των γενικών όρων («υνατότητα Ανανέωσης»). Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το Προσάρτηµα µετά τον για οποιοδήποτε λόγο τερµατισµό της ισχύος του, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση για την Εταιρία, παρά µόνο για την άτοκη επιστροφή τους. Πριν από τη λήξη ισχύος, τόσο του παρόντος Προσαρτήµατος, όσο και της Βασικής ασφάλειας Ζωής, η Εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την συγκεκριµένη παροχή, θα αποστέλλει στον Συµβαλλόµενο τα νέα εν λόγω παροχή για µια ακόµα ασφαλιστική περίοδο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής διάθεσης της συγκεκριµένης παροχής, για το σύνολο των Ασφαλιζοµένων µε αυτό και όχι ατοµικά. Στη περίπτωση αυτή, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη, εφόσον διαθέτει παρεµφερές είδος ασφάλισης, να γνωστοποιήσει στον Συµβαλλόµενο τους νέους όρους ασφάλισης, τις παροχές καθώς και τα οφειλόµενα ασφάλιστρα, προκειµένου αυτός να αποφασίσει εάν επιθυµεί την συνέχιση της ασφαλιστικής του κάλυψης µε το νέο αυτό πρόγραµµα. 5. ΑΠ ΑΛ Λ ΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣ ΦΑΛ Ι Σ ΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ(Π2) Οι όροι που περιέχονται στο τµήµα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης (δηλαδή στο τµήµα του που τελειώνει στο σηµείο που αρχίζουν οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής) και οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής, εφαρµόζονται ανάλογα και στο Προσάρτηµα αυτό, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, ή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν λόγω του χαρακτήρα τους. Ειδικά ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλόγως και στο Προσάρτηµα αυτό τα άρθρα 4 (Υποχρεώσεις του Συµβαλλοµένου και του Ασφαλιζοµένου), 5 (Το Ασφαλιστήριο), 6 (Ασφάλιστρο), 9 (Κύρος της Ασφάλισης-Καταγγελία), 13 (Εφαρµοστέο ίκαιο και κατά τόπο αρµοδιότητα των ικαστηρίων). Η Εταιρία, όπως αναγράφεται και στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, πρόσθετα προς κάθε άλλη καλυπτόµενη παροχή, απαλλάσσει τον Συµβαλλόµενο από την υποχρέωση περαιτέρω καταβολής των ασφαλίστρων τόσο της βασικής ασφάλειας Ζωής όσο και των προσαρτηµάτων του ασφαλιστηρίου. Η εν λόγω απαλλαγή δίνεται µόνον εφόσον συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις: 1. επήλθε ανικανότητα του ασφαλιζοµένου οφειλόµενη αποκλειστικά και µόνο και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε ατύχηµα ή ασθένεια που επήλθαν κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήµατος και 2. η ανικανότητα άρχισε πριν από την επέτειο της

6 ασφάλειας Ζωής την πλησιέστερη προς την ηµεροµηνία που ο ασφαλιζόµενος συµπληρώνει το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. Για την εφαρµογή των όρων του προσαρτήµατος θεωρούνται: «Ατύχηµα», κάθε περιστατικό (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια, και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλιζοµένου που προκαλεί στον ασφαλιζόµενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωµατική βλάβη. «Ασθένεια», κάθε µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. «Ολική Ανικανότητα»,, η πλήρης ανικανότητα του ασφαλιζοµένου να ασκεί το επάγγελµα που ασκούσε ή άλλο ανάλογο προς τα προσόντα και τη µόρφωσή του, κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά του. «Έναρξη ισχύος», η έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρτήµατος αρχίζει από την έκδοσή του και την εξόφληση ολοκλήρου του ασφαλίστρου ή ολόκληρης της πρώτης δόσης του αν έχει συµφωνηθεί καταβολή σε δόσεις και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι την έκδοσή του και την εξόφλησή ολοκλήρου του πληρωτέου ποσού δεν έχει επέλθει εν τω µεταξύ µεταβολή της υγείας και των υπολοίπων συνθηκών που επηρεάζουν την ασφαλισιµότητα του ασφαλιζοµένου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 3.1 Απαλλαγή Πληρωµής Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας του ασφαλιζοµένου, η Εταιρία απαλλάσσει τον Συµβαλλόµενο από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε δόσης ασφαλίστρων που γίνεται απαιτητή κατά τη διάρκεια της ολικής ανικανότητάς του ασφαλιζοµένου. Η απαλλαγή εννοείται σε ακέραιες δόσεις ασφαλίστρων σύµφωνα µε τον τρόπο καταβολής που ισχύει και δεν υπολογίζεται αναλογικά. Εφόσον διαρκεί η ολική ανικανότητα του ασφαλιζοµένου, δεν µπορεί να αλλάξει ο τρόπος της καταβολής ασφαλίστρων. 3.2 Επιστροφή Ασφαλίστρων Κάθε ασφάλιστρο που καταβλήθηκε, τόσο για τη βασική ασφάλεια Ζωής όσο και για τα Προσαρτήµατα, για χρονικό διάστηµα για το οποίο µεταγενέστερα αναγνωρίστηκε από την Εταιρία ανικανότητα και δόθηκε απαλλαγή, επιστρέφεται. Το ασφάλισµα που πρέπει να καταβληθεί, για οποιαδήποτε κάλυψη του ασφαλιστηρίου, σύµφωνα µε τους όρους του, καθώς και οι αξίες του θα είναι στο ίδιο ύψος όπως θα ήταν αν τα ασφάλιστρα, για τα οποία απαλλάχθηκε ο ασφαλιζόµενος, είχαν πληρωθεί. 3.3 ιαδικασία καταβολής παροχής Για να αναγνωριστεί από την Εταιρία η ανικανότητα και να απαλλαγεί ο Συµβαλλόµενος από την καταβολή των ασφαλίστρων, είναι απαραίτητο η επέλευση του κινδύνου να αναγγελθεί στην Εταιρία εµπρόθεσµα, µε τον ακόλουθο τρόπο: Ο Συµβαλλόµενος ο Ασφαλιζόµενος ή/και ο ικαιούχος, οφείλουν να προβούν σε γραπτή αναγγελία επέλευσης του κινδύνου µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία που αυτός επήλθε και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες και τις συνέπειες επέλευσης του ατυχήµατος ή ασθένειας. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος νοσηλεύεται, η αναγγελία πρέπει να γίνει µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την έξοδό του από το νοσοκοµείο, µε περιγραφή και των εξωτερικών στοιχείων του ατυχήµατος ή των πρώτων συµπτωµάτων της ασθένειας. Στο έντυπο της αναγγελίας πρέπει να µνηµονεύεται συγκεκριµένα ο κίνδυνος που επήλθε και ταυτόχρονα να περιγράφονται τα εξωτερικά στοιχεία και περιστατικά που τον συνιστούν. Σε περίπτωση που οι συνέπειες επέλευσης του κινδύνου εκδηλώθηκαν σε χρόνο µεταγενέστερο και διαπιστώνεται ότι η εκδήλωσή τους ήταν αποτέλεσµα βαθµιαίας εξέλιξης, η προθεσµία για την αναγγελία του ατυχήµατος αρχίζει από το χρόνο που πραγµατικά εκδηλώθηκε η αναπηρία. Για να γίνει όµως δεκτή η αναγγελία, πρέπει ο Ασφαλιζόµενος να προβάλλει µε σαφήνεια τους σχετικούς ισχυρισµούς του για να µπορεί, µε τον τρόπο αυτό, να ελεγχθεί η ακρίβειά τους Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό Πιστοποιητικό, άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ο συµβαλλόµενος, ο ασφαλιζόµενος ή ο δικαιούχος, κατά περίπτωση έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση. Η κρίση και τελική αποδοχή των πιστοποιητικών που προσκοµίζονται προς το σκοπό αυτό γίνεται από την Εταιρία, η οποία αποφασίζει προς τούτο µε βάση τόσο τα αναφερόµενα στους όρους, όσο και την πραγµατική κατάσταση του Ασφαλιζοµένου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται και από ιατρό της Εταιρείας. Ο βαθµός ανικανότητας θα υπολογίζεται βάσει του επισήµου οδηγού εκτίµησης βαθµού αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε καµία περίπτωση ανικανότητα δεν αναγνωρίζεται µόνο από πιστοποιητικά ανικανότητας Νοµαρχιακών ή Υγειονοµικών Επιτροπών. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση υποχρέωσης της για καταβολή ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Α) Το Προσάρτηµα δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: τροµοκρατική ενέργεια. Επιδράσεις ατοµικής, πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χηµικής µόλυνσης. Αλκοολική ηπατοπάθεια και µέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών, καθώς και τις επιπλοκές τους. Απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλιζοµένου και τις επιπλοκές της, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην κατωτέρω παράγραφο. Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του. Συγγενείς παθήσεις, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην κατωτέρω παράγραφο. Ψυχιατρικές παθήσεις Νευροφυτικές διαταραχές και τις επιπλοκές τους. Εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα B) Το προσάρτηµα δεν καλύπτει, επίσης, κινδύνους που η επέλευσή τους: Έχει άµεση αιτία διάπραξη εκ µέρους του ασφαλιζοµένου ποινικά τιµωρουµένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας µε µηχανοκίνητα µέσα. ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγµαχίας ή πάλης, ή οφείλεται σε κατάδυση, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό και πτήση µε αερόστατο. Γ) Το Προσάρτηµα δεν καλύπτει τον κίνδυνο εάν αυτός δεν έχει διαρκέσει τουλάχιστον επί έξι (6) συνεχείς µήνες. Η ολική και αθεράπευτη απώλεια της οράσεως και των δύο µατιών ή της χρήσης και των δύο χεριών, ή των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού συνεπάγεται την άµεση απαλλαγή πληρωµής ασφαλίστρων. ) Το Προσάρτηµα καλύπτει υπό προϋποθέσεις: κινδύνους που η επέλευσή τους οφείλεται, ολικά ή µερικά, άµεσα ή έµµεσα σε ασθένεια ή ατύχηµα καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές τους που είναι προγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ του προσαρτήµατος, εφόσον αυτό παρέµεινε σε ισχύ επί είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον συνεχείς µήνες και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν ήταν γνωστά στον ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση, Αν όµως έχει συµφωνηθεί, για συγκεκριµένη ασθένεια ή ατύχηµα, ειδική εξαίρεση µε διάρκεια µεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος προσαρτήµατος, τότε, η συγκεκριµένη περίπτωση στην οποία αφορά η εξαίρεση, δεν καλύπτεται ακόµη και µετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών. Υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, καλύπτονται και οι περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας του ασφαλιζοµένου, ανεξάρτητα από την διανοητική του κατάσταση. Καλύπτονται επίσης, µετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον συνεχών µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς του προσαρτήµατος σε ισχύ, οι συγγενείς παθήσεις αποκλειστικά και µόνον του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήµατος, εκτός της κυστικής ίνωσης, των πολυκυστικών νεφρών και της οικογενούς πολυποδίασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόµενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση. Ε)Το προσάρτηµα δεν καλύπτει τον ασφαλιζόµενο αν κατά τη διάρκεια της ολικής ανικανότητάς του απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή ασκεί οιοδήποτε άλλο επάγγελµα µε αµοιβή ή για κέρδος. ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 5.1 Έναρξη Ισχύος κινδύνου. Το Προσάρτηµα ισχύει για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλιζόµενος µετά την έναρξη ισχύος του Προσαρτήµατος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του. 5.2 Λήξη Ισχύος β) Με την επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέµπτη (65η) επέτειο της γέννησης του Ασφαλιζοµένου.

7 γ) Την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου ως «ηµεροµηνία λήξης», εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί ανανέωσή του, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.4 των γενικών όρων («υνατότητα Ανανέωσης»). Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το Προσάρτηµα µετά τον για οποιοδήποτε λόγο τερµατισµό της ισχύος του, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση για την Εταιρία, παρά µόνο για την άτοκη επιστροφή τους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διακοπής διάθεσης της συγκεκριµένης παροχής, για το σύνολο των Ασφαλιζοµένων µε αυτό και όχι ατοµικά. Στη περίπτωση αυτή, η Εταιρία είναι υποχρεωµένη, εφόσον διαθέτει παρεµφερές είδος ασφάλισης, να γνωστοποιήσει στον Συµβαλλόµενο τους νέους όρους ασφάλισης, τις παροχές καθώς και τα οφειλόµενα ασφάλιστρα, προκειµένου αυτός να αποφασίσει εάν επιθυµεί την συνέχιση της ασφαλιστικής του κάλυψης µε το νέο αυτό πρόγραµµα. Ι. Πριν από τη λήξη ισχύος, τόσο του παρόντος Προσαρτήµατος, όσο και της Βασικής ασφάλειας Ζωής, η Εταιρία, εφόσον εξακολουθεί να διαθέτει την συγκεκριµένη παροχή, θα αποστέλλει στον Συµβαλλόµενο τα νέα εν λόγω παροχή για µια ακόµα ασφαλιστική περίοδο. 6. ΑΣ ΦΑΛ Ι ΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ε ΙΣΟ ΗΜ ΑΤΟΣ (Π3Γ) Οι όροι που περιέχονται στο τµήµα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης (δηλαδή στο τµήµα του που τελειώνει στο σηµείο που αρχίζουν οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής) και οι Γενικοί Όροι της ασφάλειας Ζωής, εφαρµόζονται ανάλογα και στο Προσάρτηµα αυτό, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, ή δεν µπορούν να εφαρµοσθούν λόγω του χαρακτήρα τους. Ειδικά ορίζεται ότι εφαρµόζονται αναλόγως και στο Προσάρτηµα αυτό τα άρθρα 4 (Υποχρεώσεις του Συµβαλλοµένου και του Ασφαλιζοµένου), 5 (Το Ασφαλιστήριο), 6 (Ασφάλιστρο), 9 (Κύρος της Ασφάλισης-Καταγγελία), 13 (Εφαρµοστέο ίκαιο και κατά τόπο αρµοδιότητα των ικαστηρίων). Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήµατος, καλύπτει τη Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλιζοµένου να ασκεί το επάγγελµα που ασκούσε και το οποίο αυτός δήλωσε στην Εταιρία, είτε στην αρχική αίτηση προς ασφάλιση, είτε, κατόπιν αλλαγής, ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5.8 των Γενικών Όρων και εφόσον η εν λόγω ανικανότητα οφείλεται σε Ατύχηµα ή Ασθένεια ή επιπλοκές τους. Στην περίπτωση αυτή και µόνον η Εταιρία καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο το αναγραφόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο, µε τον τρόπο που αναφέρεται, στο παρακάτω άρθρο 3.1 καθώς και ως επιπλέον παροχές, τις ειδικά αναφερόµενες στο άρθρο 3.2 Για την εφαρµογή των όρων του Προσαρτήµατος θεωρούνται: ΑΤΥΧΗΜΑ: κάθε περιστατικό (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια, και ξένη προς την πρόθεση του Ασφαλιζοµένου που προκαλεί στον Ασφαλιζόµενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωµατική βλάβη. ΑΣΘΕΝΕΙΑ: κάθε µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού του Ασφαλιζόµενου που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ α. «Μόνιµη Ολική Ανικανότητα Ασφαλιζοµένου που ασκεί επάγγελµα µε αµοιβή ή κέρδος»: Η πλήρης ανικανότητα του Ασφαλιζοµένου λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, να ασκεί το επάγγελµα που ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά του ή άλλο ανάλογο προς τα προσόντα και τη µόρφωσή του και το οποίο αυτός δήλωσε στην Εταιρία, είτε στην αρχική αίτηση προς ασφάλιση, είτε, κατόπιν αλλαγής, ακολουθώντας την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5.8 των Γενικών Όρων. Ως απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται η πάροδος χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχών µηνών τέτοιας ανικανότητας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια της ανικανότητας ο Ασφαλιζόµενος δεν πρέπει να απασχολείται σε οποιοδήποτε επάγγελµα µε αµοιβή ή κέρδος. β. «Μόνιµη Ολική Ανικανότητα Ασφαλιζόµενου που δεν ασκεί επάγγελµα µε αµοιβή ή κέρδος»: η πλήρης και αντικειµενική αδυναµία του Ασφαλιζοµένου, λόγω ατυχήµατος ή ασθενείας, να εκτελεί, χωρίς την βοήθεια ετέρου προσώπου, τις ακόλουθες ηµερήσιες δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία που γνωστοποίησε την αδυναµία του αυτή στην Εταιρία: α. Μετακίνηση εντός της οικίας του, β. Ένδυση, γ. Σίτιση. Γίνεται ειδική µνεία της αναφερόµενης στο άρθρο 5.8 των Γενικών Όρων υποχρέωσης του Ασφαλιζοµένου για γνωστοποίηση στην Εταιρία κάθε αλλαγής επαγγέλµατος που αυτή τυχόν λάβει χώρα κατά την διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, καθώς, σε περίπτωση µη σχετικής γνωστοποίησης, η Εταιρία διατηρεί ακέραια τα δικαιώµατα του άρθρου 4.2 των Γενικών Όρων. Επιπλέον, εάν ο Ασφαλιζόµενος, κατά τον χρόνο που κατέστη ανίκανος για εργασία, είχε προηγουµένως καταστεί, για οποιονδήποτε λόγο, άνεργος ή ανεπάγγελτος, αυτόµατα, η ανικανότητά του θα κριθεί µε βάση τα αναφερόµενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο (β) περίπτωση, ακόµα και εάν κατά την κατάρτιση του ασφαλιστηρίου ο Ασφαλιζόµενος εργαζόταν. ΙΙ. Το Προσάρτηµα ακυρώνεται σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα οφειλόµενα γι αυτό ασφάλιστρα. Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να συνεχίσει να καταβάλλει τα οφειλόµενα ασφάλιστρα µέχρι την αναγνώριση της Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζοµένου εκ µέρους της Εταιρίας. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του ασφαλίστρου αυτού, δεν µπορεί να αναγνωριστεί απαλλαγή πληρωµής ασφαλίστρων. Εφόσον αυτό συµβεί, παύει οποιαδήποτε υποχρέωση για περαιτέρω καταβολή ασφαλίστρων εκ µέρους του Συµβαλλοµένου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 3.1 Κύρια Παροχή Εφόσον η ανικανότητα του Ασφαλιζοµένου έχει πραγµατικά διαρκέσει για δώδεκα (12) συνεχείς µήνες και υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιζόµενος παραµένει ανίκανος, κατά τα προαναφερόµενα, η Εταιρία θα του καταβάλλει κάθε µήνα το αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. Εάν κατά την καταβολή των µηνιαίων δόσεων, ο Ασφαλιζόµενος, είτε δεν εξακολουθεί να παραµένει ανίκανος, είτε δεν προσκοµίζει τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά έγγραφα, η Εταιρία θα διακόψει την καταβολή της κύριας παροχής και θα αναιρεθεί η κάλυψη, εν γένει. Σε κάθε περίπτωση, το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο, θα καταβάλλεται από την Εταιρία µέχρι την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέµπτη (65 η ) επέτειο της γέννησης του Ασφαλιζοµένου. 3.2 Επιπλέον Παροχές Η Εταιρία, εφόσον επέλθει, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, Μόνιµη Ολική Ανικανότητα του Ασφαλιζοµένου, θα καταβάλλει σε αυτόν, αµέσως µετά την καταβολή της πρώτης µηνιαίας δόσης της παροχής, και το εφάπαξ ποσό που ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων για έξοδα ψυχολογικής υποστήριξής του. Επιπλέον, θα καταβάλλει στον Ασφαλιζόµενο, αµέσως µετά την καταβολή της πρώτης µηνιαίας δόσης της παροχής, το αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων εφάπαξ ποσό για έξοδα νοµικής στήριξης προς διεκδίκηση συντάξεως από τον ασφαλιστικό του φορέα. Η εφάπαξ καταβολή των εν λόγω επιπλέον παροχών επιφέρει και τη λήξη κάθε άλλης υποχρέωσης της Εταιρίας για επανενεργοποίησή τους στο µέλλον. 3.3 ιαδικασία Καταβολής Παροχής Για να αναγνωριστεί από την Εταιρία η ανικανότητα και να καταβληθεί η παροχή, είναι απαραίτητο η επέλευση του κινδύνου να αναγγελθεί στην Εταιρία εµπρόθεσµα, µε τον ακόλουθο τρόπο: Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλιζόµενος οφείλουν µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης ασφαλισµένου κινδύνου να κάνουν γραπτή αναγγελία ατυχήµατος ή ασθενείας στην Εταιρία και να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες του ατυχήµατος ή της ασθένειας. Για τις συνέπειες των ανωτέρω που ενδέχεται να καταλήξουν σε Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Εταιρία όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά το αργότερο σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό Πιστοποιητικό, άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλιζόµενος έχουν στην κατοχή τους ή µπορούν να αποκτήσουν για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του δικαιώµατος για αποζηµίωση. Η κρίση και τελική αποδοχή των πιστοποιητικών που προσκοµίζονται προς το σκοπό αυτό γίνεται από την Εταιρία, η οποία αποφασίζει προς τούτο µε βάση τόσο τα αναφερόµενα στους όρους, όσο και την πραγµατική κατάσταση του Ασφαλιζοµένου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχεται και από ιατρό της Εταιρείας. Ο βαθµός ανικανότητας θα υπολογίζεται βάσει του επισήµου οδηγού εκτίµησης βαθµού αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε καµία περίπτωση ανικανότητα δεν αναγνωρίζεται µόνο από πιστοποιητικά ανικανότητας Νοµαρχιακών ή Υγειονοµικών Επιτροπών. Οποιαδήποτε ενέργεια της Εταιρίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της υποχρέωσής της για καταβολή. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Α)Το Προσάρτηµα δεν καλύπτει καταστάσεις ανικανότητας που προέρχονται, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, από µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες: Ασθένειες, καθώς και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους, προγενέστερα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του Προσαρτήµατος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του. Σωµατικές βλάβες και αναπηρίες που προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του Προσαρτήµατος, της επαναφοράς του σε ισχύ ή της τροποποίησής του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) FH Smart & Extra Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Βασική Παροχή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι,

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα