ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέ ντρα Ανοικτής Προστασίας ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρ νών»... 1 Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομι κό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δή μου Αχαρνών»... 2 Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νο μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω νυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (Α.Ο.Δ.Α.)»... 3 «Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών» Δήμου Αμα ρουσίου... 4 «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου».. 5 «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου»... 6 «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμα ρουσίου»... 7 Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πάργας. 8 Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πάργας Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης με την επω νυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνι κών Έργων Δήμου Καστελλίου» Ν. Ηρακλείου Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Δήμου Κυ πρίνου» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 08/ΔΤΑ/20778 (1) Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρό σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Ανοικτής Προστασίας ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρνών». 1) Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης. 4) Την υπ αριθμ. οικ.16976/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 5) Την υπ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6) Τις υπ αριθμ. 400/2007 και 688/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. 7) Το υπ αριθμ ,178291,178292/ έγγρα φο του Εθνικού Τυπογραφείου. 8) Το υπ αριθμ. 167/ έγγραφο του Δημάρχου Αχαρνών με το οποίο δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων καθώς και με την αυτοδίκαια μεταφορά του υπυρετούντος προ σωπικού, αποφασίζουμε: 1. Επωνυμία: Τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου

2 31754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 239 και 241 παρ. 1 του ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ, με την επω νυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», των παρακάτω Νομικών Προσώπων και ειδικότερα: α) συγχωνεύονται το 1, 2, 3 και 4 Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Αχαρνών τα οποία είχαν συσταθεί το 1 με την υπ αριθμ υπουρ γική απόφαση ΦΕΚ 936/Β/ , το 2 με την υπ αριθμ. Δ.Σ υπουργική απόφαση ΦΕΚ 689/Β/ , το 3 με την υπ αριθμ υπουργική απόφαση ΦΕΚ 689/Β/ και το 4 με την υπ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./1723 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 253/Β/ β) Περιλαμβάνεται κάθε νέο κέντρο το οποίο θα δη μιουργηθεί στο μέλλον. 2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιω μένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη στο κοινωνικό σύνολο. β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοι νού και των ειδικών φορέων, σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. γ) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους (εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων που συνίσταται στην παροχή ιατροκοινω νικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου). 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου β) Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αχαρνών για το Νομικό Πρόσωπο. γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρο νομιές και κληροδοσίες. δ) Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών που έχουν ανάγκη προστασίας. ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπη ρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο. στ) Πρόσοδοι από την περιουσία του. ζ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος ή περιουσία. 4. Όργανα Διοίκησης: Το νέο Νομικό Πρόσωπο ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα: Α) Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψη φία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίζεται ρητά ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υποχρεωτικά δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Γ) Ένας (1) χρήστης των υπηρεσιών του Νομικού Προ σώπου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί την Δημοτική θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 5. Ακροτελεύτια διάταξη κάλυψη δαπάνης. α) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα μου Αχαρνών ύψους ,00 το τρέχον έτος και ,00 περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ύψους με στοιχεία Κ.Α , , , Γέρακας, 16 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ (2) Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δη μοτικοί Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών». 1) Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης. 4) Την υπ αριθμ. οικ.16976/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 5) Την υπ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6) Τις υπ αριθμ. 399/2007 και 690/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. 7) Το υπ αριθμ , , / έγ γραφο του Εθνικού Τυπογραφείου. 8) Το υπ αριθμ. 167/ έγγραφο του Δημάρχου Αχαρνών με το οποίο δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων καθώς και με την αυτοδίκαια μεταφορά του υπηρετούντος προ σωπικού, αποφασίζουμε: 1. Επωνυμία: Τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 239 και 241 παρ. 1 του ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ, με την επωνυ μία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», των παρακάτω Νομικών Προσώπων και ειδικότερα:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) Συγχωνεύονται ο 1 ος, 2 ος, 3 ος, 4 ος, 5 ος, 6 ος, 7 ος Αγίας Άν νας και 8 ος ΚΑΠΟΤΑ, Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών τα οποία είχαν συσταθεί ο μεν 1 ος, 2 ος, 3 ος, 4 ος και 5 ος με το π.δ. 323/1989 υπουργικές αποφάσεις 30743, 30744, 30745, και αντίστοιχα ΦΕΚ του 1078/Β/ και ο 6ος Παιδικός Σταθμός που έχει συσταθεί με το άρθρο 187 του π.δ. 323/1989 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2130/1993 υπουρ γική απόφαση ΦΕΚ 977/Β/ , 7 ος Παιδικός Σταθμός περιοχής Αγ. Άννας ΦΕΚ 977/ και 8ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός περιοχής ΚΑΠΟΤΑ Δήμου Αχαρνών ΦΕΚ 862/ Β) Περιλαμβάνεται κάθε νέος Σταθμός ο οποίος θα δημιουργηθεί στο μέλλον. 2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: Α) Σκοποί του Νομικού αυτού Προσώπου είναι η ημε ρήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων τα οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενει ακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα λόγω απασχόλησης των εργαζομένων γονέων τους ή λόγω άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Β) Να παρέχει ΑΓΩΓΗ στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν ολόπλευρα σω ματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Γ) Να εξαλείψει κατά το δυνατόν τις διαφορές που προκύπτουν από το πολιτιστικό οικονομικό μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους (παιδιά εργαζομένων, κύρια των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων) δηλαδή να παρέχει Αντισταθμιστική Αγωγή. Δ) Να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς και να αποτελέσει κέντρο κοινωνικής πολιτικής και βοήθειας (να ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και προβληματίζει τους γονείς των παιδιών σε θέματα παιδαγωγικής και παιδι κής ψυχαγωγίας). 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αχαρνών. γ) Έκτακτες επιχορηγήσεις άλλων φορέων του Δη μοσίου. δ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες. ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο. στ) Πρόσοδοι από την περιουσία του και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 4. Όργανα Διοίκησης: Το νέο Νομικό Πρόσωπο ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕ ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα: Α) Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψη φία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίζεται ρητά ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υποχρεωτικά δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Γ) Ένας (1) δημότης του Δήμου Αχαρνών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί τη δημοτική θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 5. Ακροτελεύτια διάταξη κάλυψη δαπάνης. α) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα μου Αχαρνών ύψους ,50 το τρέχον έτος και ,00 περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστω ση ύψους ,50 με στοιχεία Κ.Α , Γέρακας, 16 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ. 08/ΔΤΑ/ (3) Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Αθλη τικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (Α.Ο.Δ.Α.)». 1) Τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 2) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής διάταξης. 4) Την υπ αριθμ. οικ.16976/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής. 5) Την υπ αριθμ. 8/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 6) Τις υπ αριθμ. 401/2007 και 689/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. 7) Το υπ αριθμ ,178291,178292/ έγγρα φο του Εθνικού Τυπογραφείου. 8) Το υπ αριθμ. 167/ έγγραφο του Δημάρχου Αχαρνών με το οποίο δίδονται διευκρινήσεις σχετικά με την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων καθώς και με την αυτοδίκαια μεταφορά του υπηρετούντος προ σωπικού, αποφασίζουμε:

4 31756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Επωνυμία: Τη συγχώνευση σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του άρ θρου 239 και 241 παρ. 1 του ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Α.Ο.Δ.Α.)», των παρακάτω Νομικών Προσώπων και ει δικότερα: Α) Συγχωνεύονται ο Οργανισμός Αθλητικής Ανάπτυ ξης (Ο.Α.Α.Δ.Α.) και το Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αχαρνών τα οποία είχαν συσταθεί το μεν 1 με την υπ αριθμ υπουργική απόφαση ΦΕΚ 116/Β / , το 2 με την υπ αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./οικ.7607 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 417/Β/ , σύμφωνα με την οποία έγινε προσαρμογή της συστατικής πράξης των Νομικών Προσώπων ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΧΟΛΙΔΗΣ» (π.δ. 397/1990 ΦΕΚ 159/Α/1990 και ν.δ. 650/1970 ΦΕΚ 175/Α/1970 στις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.). Β) Θα εντάσσεται κάθε αθλητικό έργο ή Δραστηριό τητα που θα δημιουργηθεί στο μέλλον. 2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: Α) Η ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και νέων του Δήμου Αχαρνών. Β) Η δημιουργία και λειτουργία των αθλητικών κέ ντρων και γυμναστηρίων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι ώστε που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση και ψυχαγωγία των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. Γ) Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία, ενδιαφέροντα κ.λπ., η καλλιέρ γεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλ λιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, η κοινωνικοποίηση των δημοτών. 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: Α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αχαρνών. Β) Επιχορήγηση από κάθε άλλη παροχή του κράτους είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αχαρνών για το Νομικό Πρόσωπο. Γ) Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές κληρο νομιές και κληροδοσίες. Δ) Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. Ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 4. Όργανα Διοίκησης: Το νέο Νομικό Πρόσωπο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Αχαρνών (Α.Ο.Δ.Α.) διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα: Α) Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψη φία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορίζεται ρητά ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υποχρεωτικά δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Γ) Ένας (1) δημότης του Δήμου Αχαρνών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο λουθεί την Δημοτική θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντι κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 5. Ακροτελεύτια διάταξη κάλυψη δαπάνης. α) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα μου Αχαρνών ύψους ,72 το τρέχον έτος και ,00 περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. β) Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ύψους ,72 με στοιχεία Κ.Α , Γέρακας, 16 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ (4) «Σπα θάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών» Δήμου Αμαρουσίου. 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την υπ αριθμ /1992 (ΦΕΚ 40/τ.Β /1992) απόφα ση του Νομάρχη Αν. Αττικής που αφορά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών» Δήμου Αμαρουσίου, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ (ΦΕΚ 565/τ.Β /1993) απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής. 4. Την υπ αριθμ. 8/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών» Δήμου Αμαρουσίου. 5. Την υπ αριθμ. οικ.16978/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/ τ.β / «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου σίας υπογραφής ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ απο φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Δι ευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυ τοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /1992 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής, ως εξής: 4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15 μελές διοι κητικό συμβούλιο αποτελούμενο ως εξής: Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορί ζονται από την μειοψηφία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εννέα (9) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων οι δύο (2) εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων με αντικείμενο σχετικό με το σκοπό του νομικού προσώπου, τρεις (3) με ειδικές γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και τέσσερις (4) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται αιρετά ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορί ζεται για ένα έτος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ /1992 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ (5) «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου». 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α /1997) «Διοί κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την υπ αριθμ /1985 (ΦΕΚ 454/τ.Β /1985) απόφα ση του Νομάρχη Διαμ/τος Δυτ. Αττικής που αφορά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1760/τ.Β /2005) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 4. Την υπ αριθμ. 7/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην τρο ποποίηση της συστατικής πράξης ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου». 5. Την υπ αριθμ. οικ.16978/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1693/ Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ απο φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευ θύν σεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /1985 απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος Δυτ. Αττικής, ως εξής: 4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές διοικη τικό συμβούλιο αποτελούμενο ως εξής: Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορί ζονται από την μειοψηφία. Εννέα (9) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων οι δύο (2) εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων με αντικείμενο σχετικό με το σκοπό του νομικού προσώπου, τρεις (3) με ειδικές γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και τέσσερις (4) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται αιρετά ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζεται για ένα έτος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα μου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ /1985 απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος Δυτ. Αττικής. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ (6) «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου». 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την υπ αριθμ. Δ.Ε. 2062/1984 (ΦΕΚ 138/τ.Β /1984) απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος Αν. Αττικής που αφορά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3696/1993 απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής (ΦΕΚ 137/τ.Β /1993) και την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1760/Β /2005) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πε ριφέρειας Αττικής. 4. Την υπ αριθμ. 4/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην τρο ποποίηση της συστατικής πράξης ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμαρουσίου». 5. Την υπ αριθμ. οικ.16978/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/Β / «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ απο φάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Δι ευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ.Ε. 2062/1984 (ΦΕΚ 138/ τ.β /1984) απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος Αν. Αττικής, ως εξής: 5. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές διοικη τικό συμβούλιο αποτελούμενο ως εξής: Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορί ζονται από την μειοψηφία. Εννέα (9) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων οι δύο (2) εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων με αντικείμενο σχετικό με το σκοπό του νομικού προσώπου, τρεις (3) με ένδικες γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και τέσσερις (4) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

6 31758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ως Πρόεδρος καν Αντιπρόεδρος εκλέγονταν αιρετά ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ σώπου ως ο νόμος ορίζει. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορί ζεται για ένα έτος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα μου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ. Δ.Ε. 2062/1984 απόφαση του Νομάρχη Διαμ/τος Αν. Αττικής. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ (7) «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου». 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοί κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την υπ αριθμ /1992 (ΦΕΚ 335/τ.Β /1992) από φαση του Νομάρχη Αν. Αττικής που αφορά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου». 4. Την υπ αριθμ. 6/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην τροποποίη ση της συστατικής πράξης ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου». 5. Την υπ αριθμ. οικ.16978/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/ τ.β / «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσί ας υπογραφής ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενι κό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /1992 απόφαση του Αν. Αττικής, ως εξής: Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο ως εξής: Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορί ζονται από την μειοψηφία. Εννέα (9) δημότες ή κάτοικοι εκ των οποίων οι δύο (2) εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων με αντικείμενο σχετικό με το σκοπό του νομικού προσώπου, τρεις (3) με ειδικές γνώσεις ανάλογες με το σκοπό του νομικού προσώπου και τέσσερις (4) χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται αιρετά ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορί ζεται για ένα έτος. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα μου. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ /1992 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007 Αριθμ. οικ.2216/18219 (8) Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πάργας.. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 7 του ν. 2503/1997 «Δι οίκηση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί σύστασης και διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ. 5236/ΕΓΚ 8/ και οικ.27871/εγκ 33/ Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 88/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας. 6. Την υπ αριθμ. 2977/ απόφασή μας περί κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επι τροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας και 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πάργας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732/Β / Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα φής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.», «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή και στους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης των Νομών εκτός της έδρας της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Συστήνουμε στο Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας Νομι κό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟ ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» 1. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.λπ.). Η αμοιβή καθαριστριών. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και κάθε είδους εξοπλισμού τους. Η εισήγηση προς τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη. Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολι κής μονάδας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη μαζί με τους αναπλη ρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από: Α) τον εκάστοτε Δήμαρχο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο ή δημότη ή κάτοικο με ανάλογη επαγγελματική ή κοι νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Νομικού προσώπου. Β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κη δεμόνων του Σχολείου, ο οποίος εκλέγεται από τον αντίστοιχο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων μαζί με τον αναπληρωτή του και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, έναν δημότη ο οποίος να έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Γ) Τον εκάστοτε Δ/ντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Δ) Τον εκάστοτε Δ/ντή του 2ου Νηπιαγωγείου. Ε) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο που θα ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει μέλος ή εκείνος που έχει ορίσει παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, τότε προ τείνεται μέλος από την πλειοψηφία. Ο ορισμός του μέλους της μειοψηφίας γίνεται από την ίδια τη μειοψηφία και ακολουθεί ο ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβου λίου του Νομικού Προσώπου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη Δημοτική Περίοδο και λήγει πάντοτε με τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γραμματέα. 3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των πά σης φύσεως και δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Δημοσίων και Διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συ ναλλαγές του με φυσικά και νομικά πρόσωπα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τον οποίο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 4. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι: Η ετήσια επιχορήγηση από διάφορες κρατικές πηγές. Τυχόν επιχορηγήσεις από το Δήμο. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, την οποία θα χρη σιμοποιεί το Νομικό Πρόσωπο. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη ειδικά πιο πάνω. Πρέβεζα, 20 Νοεμβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μ. ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ Αριθμ. οικ.2214/18205 (9) Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Πάργας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 7 του ν. 2503/1997 «Δι οίκηση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 243 του ν. 3463/ 2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) περί σύστασης και διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις». 4. Τις υπ αριθμ. 5236/ΕΓΚ 8/ και οικ /ΕΓΚ 33/ Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Την υπ αριθμ. 88/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας. 6. Την υπ αριθμ. 2977/ απόφασή μας περί κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επι τροπή 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας και 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πάργας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732 τ. Β / Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα φής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.», «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας», στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή και στους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης των Νομών εκτός της έδρας της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Συστήνουμε στο Δήμο Πάργας Νομού Πρέβεζας Νομι κό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟ ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ». 1. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέ τευσης, αγορά αναλώσιμων υλικών κ.λπ.). Η αμοιβή καθαριστριών. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και κάθε είδους εξοπλισμού τους. Η εισήγηση προς τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη. Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολι κής μονάδας. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη μαζί με τους αναπλη ρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από: Α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο ή έναν Δημοτικό Σύμβουλο ή δημότη ή κάτοικο με ανάλογη επαγγελματική ή κοι νωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Νομικού προσώπου. Β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κη δεμόνων του Σχολείου, ο οποίος εκλέγεται από τον αντίστοιχο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων μαζί με τον αναπληρωτή του και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, έναν δημότη ο οποίος να έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Γ) Τον εκάστοτε Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Δ) Τον εκάστοτε Δ/ντή του 1ου Νηπιαγωγείου. Ε) Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο που θα ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

8 31760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν η μειοψηφία δεν ορίσει μέλος ή εκείνος που έχει ορίσει παραιτηθεί χωρίς να αντικατασταθεί, τότε προ τείνεται μέλος από την πλειοψηφία. Ο ορισμός του μέλους της μειοψηφίας γίνεται από την ίδια τη μειοψηφία και ακολουθεί ο ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβου λίου του Νομικού Προσώπου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη Δημοτική Περίοδο και λήγει πάντοτε με τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γραμματέα. 3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των πά σης φύσεως και δικαιοδοσίας Δικαστηρίων, Δημοσίων και Διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συ ναλλαγές του με φυσικά και νομικά πρόσωπα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τον οποίο όταν απουσιάζει, ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 4. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι: Η ετήσια επιχορήγηση από διάφορες κρατικές πη γές. Τυχόν επιχορηγήσεις από το Δήμο. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλη ροδοσίες. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, την οποία θα χρη σιμοποιεί το Νομικό Πρόσωπο. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος μη κατονομαζόμενη ειδικά πιο πάνω. Πρέβεζα, 20 Νοεμβρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μ. ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ Αριθμ (10) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυ μία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων Δήμου Καστελλίου» Ν. Ηρακλείου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 277, 315 του π.δ. 410/ Την υπ αριθμ /1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244/Β/1984). 3. Την υπ αριθμ / απόφασή μας για τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών Έρ γων Δήμου Καστελλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / , 20089/ και 27990/ μεταγενέστερες όμοιες. 4. Την υπ αριθμ. 180/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστελλίου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ αριθμ. 6094/ έγγραφο του Δήμου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφασή μας, για τη σύσταση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τεχνικών * * Έργων Δήμου Καστελλίου», στο μέρος (3), που αφορά, στους σκοπούς της Επιχείρησης, στους οποίους επέρ χεται η ακόλουθη τροποποίηση: «Εκτέλεση τεχνικών έργων και κατασκευών και του Δημόσιου τομέα και οικονομική εκμετάλλευση αυτών». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης για το παρόν και τα επόμενα έτη. Ηράκλειο, 12 Νοεμβρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (11) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Δήμου Κυπρίνου». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε λέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 7114/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. 5457/ προγενέστερη απόφα σή μας, σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου με το όνομα «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ατόμων» Δήμου Κυπρίνου. 5. Τις υπ αριθμ. 19/2007 και 39/2007 αποφάσεις του Δ.Σ. Κυπρίνου, σχετικά με την τροποποίηση της συ στατικής πράξης του «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ατόμων Δήμου Κυπρίνου». 6. Τις υπ αριθμ. 4308/ και 2550/ απο φάσεις του Γεν. Γραμματέα Περ/ρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 5457/ προγενέ στερη απόφασή μας, ως εξής: Παρ. 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο με το ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 ). Παρ. 4. Διοίκηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτε λείται από πέντε (5) μέλη ως εξής: 1. Τον Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο. 2. Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου. 4. Ένας (1) εκπρόσωπος των μελών του Κ.Α.Π.Η. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 5457/ προ γενέστερη απόφασή μας. Αλεξανδρούπολη, 8 Νοεμβρίου 2007 Ο Διευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 12-5 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ: 11904 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 43/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1318 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Α / βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 59 Β/2011 Περί λήψης απόφασης, για την συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 109 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο γραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1922 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ ΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.04 09:22:21 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 23565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 1 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 13 ο.- Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 17 ο.- Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 25 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας... 1 Δημοτική Μουσική Σχολή Παλαμά... 2 Φιλαρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 877 17 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προ στασίας....1 Συγχώνευση των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1237 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου: 1) Δημοτική Κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2013. ΗΜΕΡΑ:..Τετάρτη... ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:..27.. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1062/04-04-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1674 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί ου των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ

12. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ 13. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια 24 Φεβρουαρίου 2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2546 ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ Το ήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του ημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 709 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗ ΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ».... 1 Λύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 6 / Αρ. Πρωτοκόλλου: 1138 / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αρ. Απόφασης: 6 / Αρ. Πρωτοκόλλου: 1138 / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 6 / 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1138 / 04.02.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα