ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE"

Transcript

1 EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε τα εξής: ιαβάστε προσεχτικά το έντυπο γιατί περιέχει σηµαντικές οδηγίες που αφορο ν στην εγκατάσταση, χρήση και του φο ρνου αυτο. Φυλάξτε το έντυπο σε ασφαλές σηµείο για ε κολη µελλοντική αναφορά. ταν ο φο ρνος τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία µπορεί να αναδυθεί µυρωδιά καµένης µπογιάς, το οποίο είναι απολ τως φυσιολογικ. ταν συµβεί αυτ, απλώς θα περιµένετε να σταµατήσουν να αναδ ονται αυτές οι µυρωδιές και µετά θα βάλετε το φαγητ στο φο ρνο. Ένας φο ρνος, φυσιολογικά θερµαίνεται πάρα πολ ιδιαίτερα το τζάµι της π ρτας. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν το φο ρνο ταν είναι σε λειτουργία, ειδικά ταν είναι σε λειτουργία το γκριλ. Μια ειδικά σχεδιασµένη προστατευτική ασπίδα (σε µερικά µοντέλα µ νο), η οποία µειώνει σηµαντικά την θερµοκρασία στην επιφάνεια της π ρτας του φο ρνου, µπορεί να αποκτηθεί µέσω των εξουσιοδοτηµένων καταστηµάτων µας, τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η προστατευτική ασπίδα συνιστάται σε νοικοκυριά µε µικρά παιδιά. Τα µέρη της συσκευής που µπορεί να έρθουν σε επαφή µε φαγητ είναι κατασκευασµένα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 89/109. Οι συσκευές αυτές συγκλίνουν µε τις Οδηγίες 89/336/EEC, 73/23/EEC και τις αλλαγές αυτών. ταν βγάλετε το φο ρνο απ τη συσκευασία του βεβαιωθείτε τι δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. Αν έχετε την οποιαδήποτε αµφιβολία µην τον χρησιµοποιήσετε: επικοινωνήστε µε κάποιον αρµ διο. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας, πως πλαστικές σακο λες, πολυστερίνη ή καρφιά µακριά απ παιδιά γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Ο φο ρνος πρέπει να χρησιµοποιηθεί µ νο για το σκοπ για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: µ νο για το µαγείρεµα φαγητο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, πως σαν πηγή θέρµανσης, είναι ακατάλληλη και ενδεχοµένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπε θυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί απ ακατάλληλη, λανθασµένη ή αλ γιστη χρήση. ταν χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή πρέπει να ακολουθείτε µερικο ς βασικο ς καν νες: - Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φις απ την πρίζα. - Μην ακουµπάτε το φο ρνο µε βρεγµένα ή νωπά χέρια ή π δια. - Μην χρησιµοποιείται το φο ρνο αν δε φοράτε παπο τσια. - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανε θυνους ανθρώπους να χρησιµοποιο ν το φο ρνο αν δεν επιτηρο νται. - εν είναι καλή ιδέα να χρησιµοποιείτε µετασχηµατιστές, πολ πριζα και µπαλαντέζες. - Αν ο φο ρνος πάθει κάποια βλάβη σβήστε τον και µην τον ακουµπάτε. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραµµένο πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως. ταν αντικαθιστάτε το καλώδιο, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες: - Αφαιρέστε το καλώδιο και αντικαταστήστε το µε ένα ίδιου µήκους, τ που H05RRF. ΤΟ δίκτυο πρέπει να διαθέτει την απαιτο µενη ισχ. Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να γίνει απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο-πράσινο) πρέπει να είναι 10 µακρ τερο απ το καλώδιο τροφοδοσίας ρε µατος. Χρησιµοποιήστε µ νο ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τις επισκευές και βεβαιωθείτε τι µ νο γνήσια ανταλλακτικά χρησιµοποιο νται. Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν ακολουθηθο ν, ο κατασκευαστής δεν µπορεί να εγγυηθεί για την ασφαλή λειτουργία του φο ρνου σας. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση είναι ευθ νη του πελάτη και ο κατασκευαστής δεν έχει υποχρέωση να συµµετάσχει. Η δι ρθωση βλαβών που έχουν προκληθεί απ λανθασµένη εγκατάσταση, δεν καλ πτεται απ την εγγ ηση. Οι οδηγίες εγκατάστασης για το εξουσιοδοτηµένο προσωπικ πρέπει να ακολουθηθο ν. Λανθασµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυµατισµ σε ανθρώπους, ζώα ή περιουσίες. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπε θυνος για τέτοιου είδους κίνδυνο ή τραυµατισµ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Προσαρµ στε το φο ρνο στο χώρο που παρέχεται στην κουζίνα: µπορεί να είναι κάτω απ τον πάγκο εργασίας ή εντοιχιζ µενο σε µια κολώνα. Στερεώστε το φο ρνο στη θέση του βιδώνοντας τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται στο πλαίσιο. Για να εντοπίσετε τις υποδοχές, ανοίξτε την π ρτα του φο ρνου και κοιτάξτε µέσα. Για επαρκή εξαερισµ, οι αναφερ µενες µετρήσεις και αποστάσεις στο διάγραµµα στη σελίδα 17 πρέπει να ακολουθηθο ν. Σηµείωση: για τους φο ρνους που είναι εφοδιασµένοι µε εστία πρέπει να διαβαστο ν οι οδηγίες που υπάρχουν στο έντυπο σχετικά µε την εστία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για να λειτουργήσει ο φο ρνος κανονικά, ο χώρος που παρέχεται για την εγκατάσταση του φο ρνου πρέπει να είναι κατάλληλος. Τα σηµεία που βρίσκονται δίπλα στο φο ρνο πρέπει να είναι φτιαγµένα απ υλικ που αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. Βεβαιωθείτε τι οι κ λλες που περικλείουν τα τοιχώµατα που βρίσκονται γ ρω απ το φο ρνο είναι ανθεκτικές σε τουλάχιστον 120 C. Τα πλαστικά ή οι κ λλες που δεν είναι ανθεκτικές σε τέτοιες θερµοκρασίες, θα λιώσουν και θα καταστρέψουν την κουζίνα σας. Εφ σον ο φο ρνος έχει τοποθετηθεί, τα ηλεκτρικά µέρη πρέπει να µονωθο ν εντελώς. Αυτή είναι µια νοµική προδιαγραφή ασφάλειας. λες οι ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να είναι τ σο σφιχτές ώστε να χρειάζεται ειδικ εργαλείο για να αφαιρεθο ν. Αφαιρέστε το πίσω µέρος της κουζίνας ώστε να επιτρέψετε να κυκλοφορεί αρκετ ς αέρας γ ρω απ το φο ρνο. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ Βάλτε το φο ρνο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε πρώτα τι υπάρχει η απαραίτητη γείωση. Εάν το µοντέλο του φο ρνου δεν παρέχεται µε φις, τοποθετείστε εσείς ένα στο καλώδιο. Πρέπει, µως, το δίκτυο να παρέχει την ισχ που αναγράφεται στο πλαίσιο. Το καλώδιο γείωσης είναι κίτρινο-πράσινο. Το φις πρέπει να τοποθετηθεί απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Αν η πρίζα και το φις δεν είναι συµβατά µεταξ τους, η πρίζα πρέπει να αλλαχθεί απ εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Ο τεχνικ ς πρέπει να βεβαιώσει τι τα καλώδια ρε µατος µπορο ν να υποστηριχθο ν απ το δίκτυο. Ένας ON/O διακ πτης, µε τουλάχιστον 3 απ σταση µεταξ των σηµείων επαφής, µπορεί επίσης να συνδεθεί. Η σ νδεση αυτή πρέπει να είναι συµβατή µε την ισχ του δικτ ου και τα νοµικά πλαίσια που αφορο ν σε αυτ. Το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να έχει καµία σχέση µε το διακ πτη ON/O. Αφο εγκατασταθεί ο φο ρνος, θα πρέπει η πρ σβαση στην πρίζα και στο διακ πτη ON/O να είναι εφικτή. Σηµαντικ : κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καλώδιο ρε µατος πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία άνω των 50 C. Η κατασκευή του φο ρνου συγκλίνει µε λα τα πρ τυπα ασφαλείας που προβλέπει ο ν µος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: η τάση τροφοδοσίας φαίνεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών (εικ. 4, σελ. 17). 2

3 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Το χειριστήριο έχει δ ο διακ πτες για επιλογή λειτουργιών και δ ο πλήκτρα για προγραµµατισµ της ώρας, της θερµοκρασίας και της ώρας έναρξης / πα σης του µαγειρέµατος. ΣΗΜ. Μερικά µοντέλα είναι εφοδιασµένα µε πιεζ µενους διακ πτες. Για να γυρίσετε τον επιλογέα, πρώτα πιέστε προς τα µέσα για να ελευθερωθεί. Οθ νη ρολογιο Οθ νη ασφαλείας Οθ νη θερµοκρασίας ταν συµβεί αυτ θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και ένα ηχητικ σήµα θα ακουστεί. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρ πους µαγειρέµατος δείτε την σελίδα 7. Ο φο ρνος είναι δυνατ ν να απανεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, στρέφοντας απλά τον επιλογέα (2) στη θέση 0. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η θερµοκρασία είναι προεπιλεγµένη για κάθε τ πο λειτουργίας µαγειρέµατος. Παρ λα αυτά, µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε τις δικές σας απαιτήσεις, πως αναφέρεται στον πίνακα στην σελίδα 7. Η προεπιλεγµένη θερµοκρασία για το ψήσιµο της πίτσας, ξεπαγώµατος και διατήρησης θερµ τητας, δεν µπορεί να αλλαχθο ν. Η οθ νη δείχνει την προεπιλεγµένη θερµοκρασία, η οποία αυξοµειώνεται κατά 5 Α κάθε φορά που τα πλήκτρα ή πιέζονται. 22: C 1 2 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Παρουσίαση Ενδείξεις ασφαλείας Επιλογέας προγραµµάτων Πλήκτρα ρ θµισης Επιλογέας λειτουργιών (µαγειρέµατος) 1 22:38 Ενδείξεις προγραµµάτων Ενδείξεις λειτουργιών ΣΗΜ. Μην καλ πτετε τα τοιχώµατα του φο ρνου µε αλουµιν χαρτο, γιατί µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση ή να προκαλέσει ζηµιά στο εµαγιέ. Το µαγείρεµα µε γκρίλ πρέπει να γίνεται µε την π ρτα του φο ρνου κλειστή. Εάν το ρολ ι δεν έχει ρυθµιστεί, ο φο ρνος δεν θα λειτουργεί και η ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθ νη. Για να ακυρώσετε λες τις ρυθµίσεις γυρίστε τον επιλογέα (2) στο σ µβολο. Για να ξεκινήσετε το µαγείρεµα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε µία λειτουργία χρησιµοποιώντας τον επιλογέα (2). Το αντίστοιχο σ µβολο θα εµφανιστεί στην οθ νη και αυτ µατα η προεπιλεγµένη θερµοκρασία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αν επιθυµείτε να αλλάξετε ακ µη την θερµοκρασία, πατείστε τα πλήκτρα ή. Μετά απ µερικά δευτερ λεπτα, ο φο ρνος θα ξεκινήσει, αλλά ο επιλογέας προγραµµάτων, µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε η εκκίνηση της λειτουργίας να καθυστερήσει για σο χρ νο έχετε επιλέξει (δείτε το κεφάλαιο ο προγραµµατιστής ). Το σ µβολο της λειτουργίας που έχετε επιλέξει θα αναβοσβήνει έως του ο φο ρνος φθάσει την θερµοκρασία που φαίνεται στην οθ νη. 3 Οθ νη λειτουργίας προγραµµατιστή Φως φο ρνου Ρυθµιστής ρολογιο Ρ θµιση χρ νου µαγειρέµατος (απ 0 έως 3 59 ) Τέλος χρ νου µαγειρέµατος Χρονοδιακ πτης Ασφάλεια για παιδιά Πλήκτρο ρ θµισης Πλήκτρο ρ θµισης Μία ανεπαίσθητη καθυστέρηση θα συµβεί, αφο επιλέξετε το πρ γραµµα, καθώς ο φο ρνος διεξάγει ένα τέστ αυτοδιάγνωσης. 4 Πλήκτρα χειρισµο

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ Το φως ανάβει ταν ο επιλογέας (1) τίθεται στην θέση. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη στο να ελέγχετε τι ο φο ρνος δουλε ει. ΡΟΛΟΙ Γυρίστε τον επιλογέα (1) στο σ µβολο. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή, ρυθµίστε την ώρα της ηµέρας (καθώς κάνετε την ρ θµιση, οι αριθµοί στην οθ νη αναβοσβήνουν) Γυρίστε τον επιλογέα στην θέση. Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την ώρα που φαίνεται στο ρολ ι. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα και, θέστε την ώρα της ηµέρας (κατά την διάρκεια τα νο µερα αναβοσβήνουν) ΣΗΜ. Ρυθµίστε το ρολ ι αµέσως µετά την σ νδεση της συσκευής ή µετά απ διακοπή ρε µατος (το ρολ ι αναβοσβήνει στην ένδειξη 12:00 ) ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Για να επιλέξετε λειτουργία µαγειρέµατος, χρησιµοποιήστε τον επιλογέα 2. Γυρίστε τον επιλογέα 1 στο σ µβολο. Ρυθµίστε τον χρ νο µαγειρέµατος, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. (καθώς κάνετε την ρ θµιση, οι αριθµοί στην οθ νη αναβοσβήνουν) Αφο έχει τεθεί η ώρα µαγειρέµατος, ο φο ρνος θα κλείσει µ νος του. Εάν θέλετε να τον κλείσετε νωρίτερα, θα πρέπει να θέσετε την ώρα στην ένδειξη (Γυρίστε τον επιλογέα 1 στην θέση, και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα ή ). Σας επιτρέπει να βάλετε στην µνήµη την ώρα τερµατισµο. Αφο ρυθµίσετε την ώρα µαγειρέµατος, γυρίστε τον επιλογέα 1 στη θέση για να δείχνει την ώρα της ηµέρας. Για να δείτε την προγραµµατισµένη ώρα γυρίστε τον επιλογέα 1 στη θέση. ταν ο επιλεγµένος χρ νος µαγειρέµατος τελειώσει, ο φο ρνος αυτ µατα σβήνει και για µερικά δευτερ λεπτα ακο γεται ένα ηχητικ σήµα. ΤΕΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Για να επιλέξετε λειτουργία µαγειρέµατος, χρησιµοποιήστε τον επιλογέα 2. Γυρίστε τον επιλογέα 1 στο σ µβολο. Ρυθµίστε τον χρ νο µαγειρέµατος, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή (καθώς κάνετε την ρ θµιση, οι αριθµοί στην οθ νη αναβοσβήνουν) Στην προρυθµισµένη ώρα ο φο ρνος κλείνει αυτ µατα µ νος του. Εάν θέλετε να τον κλείσετε νωρίτερα, θα πρέπει να θέσετε τον επιλογέα 2 στην ένδειξη. Σας επιτρέπει να βάλετε στην µνήµη την ώρα τερµατισµο. Αφο ρυθµίσετε την ώρα µαγειρέµατος, γυρίστε τον επιλογέα 1 στη θέση για να δείχνει την ώρα της ηµέρας. Για να δείτε την προγραµµατισµένη ώρα γυρίστε τον επιλογέα 1 στη θέση. Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται ταυτ χρονα µε την λειτουργία χρ νος µαγειρέµατος.για παράδειγµα, εάν το φαγητ πρέπει να µαγειρευτεί για 45 λεπτά και χρειάζεται να είναι έτοιµο στις 12:30, απλά επιλέξτε την απαιτο µενη λειτουργία, θέτοντας τον χρ νο µαγειρέµατος στα 45 λεπτά και το τέλος χρ νου στις 12:30. Το µαγείρεµα θα ξεκινήσει αυτ µατα στις 11:45 (12:30 45) και θα συνεχίσει έως του φθάσει το προεπιλεγµένο τέλος χρ νου µαγειρέµατος, που και ο φο ρνος θα σβήσει αυτ µατα. ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ Γυρίστε τον επιλογέα 1 στο σ µβολο. Ρυθµίστε τον χρ νο µαγειρέµατος, χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. (καθώς κάνετε την ρ θµιση, οι αριθµοί στην οθ νη αναβοσβήνουν) Στην προρυθµισµένη ώρα ο φο ρνος κλείνει αυτ µατα µ νος του. Εάν θέλετε να τον κλείσετε νωρίτερα, θα πρέπει να θέσετε την ώρα στο 0 (επιλογέας 1 στην ένδειξη, και ρυθµίστε µε τα πλήκτρα και. Παράγει ένα ηχητικ σήµα (για λίγα δευτερ λεπτα) στο τέλος του χρ νου µαγειρέµατος. Χρησιµε ει σαν υπενθυµιστής. Αυτή η λειτουργία δουλε ει ανεξάρτητα απ τον φο ρνο (µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακ µη κι ταν ο φο ρνος είναι εκτ ς λειτουργίας). ΠΑΙ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Γυρίστε τον επιλογέα 1 στο σ µβολο.η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει Πιέστε τα πλήκτρα ή. ταυτ χρονα για 3 δευτερ λεπτα. Η ρ θµιση επιβεβαιώνεται ταν το φως σταµατήσει να αναβοσβήνει. Πιέστε ταυτ χρονα τα πλήκτρα για 3 δευτερ λεπτα. Το φως θα αναβοσβήσει. και Οι ρυθµίσεις του φο ρνου δεν µπορεί να αλλαχθο ν (ακ µη κι ταν τα πλήκτρα έχουν ρυθµιστεί ατυχώς). Λειτουργεί ακ µη κι ταν ο φο ρνος είναι εκτ ς λειτουργίας, αποφε γοντας να τεθεί σε λειτουργία. Λειτουργεί ταν ο φο ρνος δουλε ει, και προστατε ει απ τυχ ν αλλαγές στις ρυθµίσεις (απ τυχαίες περιστροφές των διακοπτών). ΣΗΜ. Ο φο ρνος µπορεί να κλείσει, γυρίζοντας τον επιλογέα 2 στη θέση

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Λειτουργία Παραδοσιακ µαγείρεµα Χρησιµοποιο νται και οι δ ο αντιστάσεις. Συνιστάται για µαγείρεµα κυνηγιο ή αρνιο. Ιδανικ για µπισκ τα, ψητά µήλα και τραγανά φαγητά. Καλ τερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται, τοποθετώντας τα φαγητά επάνω σε σχάρα και ρυθµίζοντας την θερµοκρασία απ 50 έως 240 C. Μαγείρεµα µε ανεµιστήρα Ένας εσωτερικ ς ανεµιστήρας σιγουρε ει την διανοµή του ζεστο αέρα σε λα τα επίπεδα του φο ρνου. Συνιστάται για µαγείρεµα διαφορετικών φαγητών ταυτ χρονα (ψάρι κ.α χωρίς την ανάµειξη γε σεων ή οσµών). Ιδανικ για κέικς,ζαχαροπλαστική κ.α. Μαγείρεµα µε ανεµιστήρα και κάτω αντίσταση Συνιστάται για µαγείρεµα ευαίσθητων φαγητών (σουφλέ). Σ µβολο Ρυθµισµένη θερµοκρασία Κλίµακα θερµοκρασίας 220 C C 180 C C 160 C C ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Σ στηµα αυτοπροστασίας Ο φο ρνος διαθέτει ένα νέο σ στηµα αυτοπροστασίας. Αυτ επιτρέπει να τραβήξετε τις σχάρες του φο ρνου ενώ ελέγχετε το φαγητ χωρίς να διατρέχετε τον κίνδυνο να πέσει φαγητ στο φο ρνο ή οι σχάρες να πέσουν έξω απ το φο ρνο. Για να βγάλετε τις σχάρες απ το φο ρνο τραβήξτε προς τα έξω και σηκώστε τις. Ζέσταµα φαγητο Το επάνω και το κάτω στοιχείο λειτουργο ν µε υποβοήθηση απ τον ανεµιστήρα. Η θερµοκρασία έχει προρυθµιστεί στους 60 ο C (αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την αλλαγή της θερµοκ-ρασίας). Ιδανικ για κράτηµα θερµοκρασίας φαγητο, το οποίο είναι µ λις µαγειρεµένο, χωρίς να το µαγειρέψει περαιτέρω. Επίσης συνιστάται για ζέσταµα πιάτου. Ξεπάγωµα µε θερµοκρασία δωµατίου Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον αέρα της κουζίνας να κυκλοφορεί γ ρω απ το σκε ος. Με αυτ ν τον τρ πο η τροφή ξεπαγώνει σε λίγα λεπτά χωρίς να επηρεάζεται το περιεχ µενο. Ξεπάγωµα Το επάνω και το κάτω στοιχείο λειτουργο ν µε υποβοήθηση απ τον ανεµιστήρα. Η θερµοκρασία έχει προρυθµιστεί στους 40 C(αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την αλλαγή της θερµοκρασίας). Ιδανικ για άµεσο ξεπάγωµα και άµεσο µαγείρεµα της τροφής. Λειτουργία ψησίµατος πίτσας Η άµεση θέρµανση που προκαλείται ταν χρησιµοποιείτε αυτήν την λειτουργία, είναι παρ µοια µε αυτήν εν ς παραδοσιακο φο ρνου µε ξ λα. Παραδοσιακ ψήσιµο µε γκρίλ και κλειστή π ρτα Σε αυτήν την θέση λειτουργεί το επάνω γκρίλ. Άριστο για µαγείρεµα λεπτών ή µεσαίων κοµµατιών κρέατος (λουκάνικα, παιδάκια, µπέικον). Μαγείρεµα µε ανεµιστήρα και χρήση γκρίλ Ο καυτ ς αέρας απ το γκρίλ κυκλοφορεί γ ρω απ το φαγητ µε την βοήθεια του ανεµιστήρα µε την απαιτο µενη θερµοκρασία µεταξ 50 και 200 C.Ο ανεµιστήρας είναι ιδανικ ς αντικαταστάτης της σο βλας και φέρνει τέλεια αποτελέσµατα στο µαγείρεµα πουλερικών, λουκάνικων σε µεγάλες ποσ τητες. Μαγείρεµα µε ανεµιστήρα & πάνω και κάτω αντίσταση Το επάνω και το κάτω στοιχείο λειτουργο ν µε υποβοήθηση απ τον ανεµιστήρα.συνιστάται για µαγείρεµα πουλερικών, ψαριών, ψωµιο, κ.λ.π. Αυτ το σ στηµα εγγυάται την µη αποφυγή θερµ τητας, που δίνει την δυνατ τητα µαγειρέµατος οποιυδήποτε φαγητο µέσα σε µεγάλο ταψί C 20 C 40 C 230 C 210 C C 190 C C 200 C C Γκριλ Το γκριλ επιτρέπει στο φαγητ να ροδοκοκκινίσει γρήγορα. Για να γίνει αυτ πιο αποτελεσµατικά, βάλτε το γκριλ στο τέταρτο επίπεδο. Βέβαια, αυτ εξαρτάται απ την ποσ τητα του φαγητο. Σχεδ ν λα τα φαγητά µπορο ν να µαγειρευτο ν στο γκριλ εκτ ς απ λεπτ κυνήγι και ρολ κρέατος. Το κρέας και το ψάρι που θα µπουν στο γκριλ, πρέπει πρώτα να ραντιστο ν µε λάδι. Πτυσσ µενο γκριλ A Χρ νος µαγειρέµατος ( ιατίθεται σε ορισµένα µ νο µοντέλα) Πρ σβαση για καθαρισµ ρουτίνας µπορεί να επιτευχθεί στο πάνω µέρος του φο ρνου, ξεβιδώνοντας τη βίδα και το παξιµάδι (A) απ τη µέση του γκριλ και γέρνοντας το στοιχείο µε κατε θυνση προς τα κάτω. Αφο καθαρίσετε το γκριλ, µπορείτε να το επαναφέρετε στη σωστή θέση ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Σηµείωση: για οδηγίες καθαρισµο ανατρέξτε στο κεφάλαιο µε τίτλο «Καθαρισµ ς και Συντήρηση». ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ο φο ρνος πρέπει να χρησιµοποιείται ταν το γκριλ βρίσκεται στη σωστή θέση. Για τους συνιστώµενους χρ νους και θερµοκρασίες µαγειρέµατος, για την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το φο ρνο, κοιτάξτε τους πίνακες στις σελίδες 11, 12, 13, 14, 15 και 16. Αν επιθυµείτε, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φο ρνο βάσει της εµπειρίας σας. 8

6 Καθάρισµα και συντήρηση Καθαρίστε το ανοξείδωτο ατσάλι και τις λοιπές επιφάνειες µε ζεστ νερ και σαπο νι ή µε κατάλληλα επώνυµα προϊ ντα. Σε καµιά περίπτωση µη χρησιµοποιήσετε καθαριστικά που µπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες και την εµφάνιση του φο ρνου γενικ τερα. Είναι πολ σηµαντικ να καθαρίζετε το φο ρνο µετά απ κάθε χρήση. Λιωµένο λίπος πέφτει στο φο ρνο κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος. Την επ µενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το φο ρνο, δυσάρεστες οσµές θα αναδυθο ν που µπορεί να µην επιτρέψουν την επιτυχία του µαγειρέµατος σας. Χρησιµοποιήστε ζεστ νερ και απορρυπαντικ για να καθαρίσετε: ξεπλ νετε καλά. Για να αποφ γετε λη αυτήν την διαδικασία, µπορείτε να προµηθευτείτε το φο ρνο σας εφοδιασµένο µε σ στηµα αυτοκαθαρισµο φο ρνου το οποίο είναι προαιρετικ. Χρησιµοποιήστε απορρυπαντικά για τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται ταν κρυώσουν. Ζηµιές που µπορεί να προκληθο ν αν το παραπάνω δεν εφαρµοστεί, δεν καλ πτονται απ την εγγ ηση. Για να αντικαταστήσετε το εσωτερικ φως: κλείστε το γενικ και ξεβιδώστε τη λάµπα. Αντικαταστήστε τη λάµπα µε µια ίδια ή παρ µοια που θα µπορεί να αντέξει σε υψηλές θερµοκρασίες. Φο ρνος µε σ στηµα αυτοκαθαρισµο Ειδικά αυτοκαθαριζ µενα πάνελ καλυµµένα µε ένα στρώµα µικροπ ρων είναι διαθέσιµα προαιρετικά για λα τα µοντέλα. Με την παρξη αυτο του συστήµατος δεν χρειάζεται πια να καθαρίζετε οι ίδιοι το φο ρνο. Το λίπος που πέφτει στο φο ρνο κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος µετατρέπεται, µε τη βοήθεια του καταλ τη και των µικροπ ρων, σε αέρια. Παρατεταµένο λίπος στο φο ρνο µπορεί να µπλοκάρει τους π ρους και, ενδεχοµένως, τη διαδικασία του αυτοκαθαρισµο. Η δυνατ τητα του αυτοκαθαρισµο µπορεί να επανέλθει αν το θέσετε σε λειτουργία στην ανώτατη κλίµακα για περίπου λεπτά. Μην χρησιµοποιείτε προϊ ντα, µεταλλικά καθαριστικά µέσα, αιχµηρά αντικείµενα, σκληρ φασµα, ή χηµικά προϊ ντα και απορρυπαντικά που µπορο ν να προκαλέσουν µ νιµη ζηµιά στον καταλ τη. Θα ήταν καλή ιδέα να χρησιµοποιείτε βαθιά ταψιά για να ψήνετε φαγητ µε λίπος και καλ θα ήταν να βάζετε ένα ταψί κάτω απ το γκριλ ώστε να συγκρατεί το επιπλέον λίπος. Αυτά τα απλά µέτρα πρ ληψης µπορο ν να βεβαιώσουν τι ο φο ρνος σας θα έχει τη σωστή θερµοκρασία και, γενικ τερα, τις ιδανικές συνθήκες ώστε το σ στηµα αυτοκαθαρισµο να λειτουργήσει σωστά. Αν τα τοιχώµατα του φο ρνου έχουν ένα παχ στρώµα απ λίπος, πράγµα που κάνει αδ νατη τη λειτουργία του αυτοκαθαρισµο, αφαιρέστε το µε ένα µαλακ πανί ή σφουγγάρι βουτηγµένο σε ζεστ νερ. Σηµείωση: λα τα συστήµατα αυτοκαθαρισµο που υπάρχουν σήµερα στην αγορά έχουν διάρκεια ζωής περίπου 300 ωρών. Αφο περάσουν αυτές οι ώρες, το σ στηµα πρέπει να αντικατασταθεί. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αν ο φο ρνος σας δε δουλε ει, πριν καλέσετε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης, θα σας συνιστο σαµε να: βεβαιωθείτε τι ο φο ρνος είναι στην πρίζα. Αν η αιτία του προβλήµατος δεν µπορεί να εντοπιστεί: αποσυνδέστε το φο ρνο, µην τον αγγίζετε και καλέστε το σέρβις. Πριν καλέσετε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης θυµηθείτε να σηµειώσετε τον αριθµ σειράς που υπάρχει στο πλαίσιο (εικ. 4, σελ. 17). Ο φο ρνος παρέχεται µε εγγ ηση που βεβαιώνει τι θα επιδιορθωθεί δωρεάν (εκτ ς απ τη χρέωση της επίσκεψης) στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για ένα χρ νο απ την ηµεροµηνία αγοράς. Θυµηθείτε να στείλετε το µέρος Α της εγγ ησης για επιβεβαίωση µέσα σε 10 µέρες απ την ηµεροµηνία αγοράς. Συµπληρώστε το µέρος Β και φυλάξτε το σε ασφαλές µέρος, γιατί πρέπει να το δείξετε µαζί µε την απ δειξη αγοράς στον εξουσιοδοτηµένο τεχνικ. Σ µπτωµα Το φως δεν ανάβει Οι λειτουργίες δεν µπορο ν να τεθο ν Πριν καλέσετε τον Εξουσιοδοτηµένο Τεχνικ Το ρολ ι αναβοσβήνει στην ένδειξη 12:00 Ο φο ρνος δεν ξεκινά GIAS Ο φο ρνος δεν θερµαίνεται GIAS Το κουδο νι χτυπά µετά το τέλος του µαγειρέµατος Πιθαν τητα πρ κλησης - εν έχει τεθεί κάποια λειτουργία (δείτε την σελίδα 3) - Η λάµπα έχει καεί. - Το µαγείρεµα έχει τελειώσει (δείτε την σελίδα 3) - Το ρολ ι δεν έχει ρυθµιστεί, η οθ νη αναβοσβήνει στο «12:00» (δείτε σελ. 3) - Η επιλογή δεν έχει γίνει σωστά (δείτε σελ. 3) - Έχει επιλεγεί η ασφάλεια για παιδιά. - Υπάρχει διακοπή ρε µατος, ξαναρυθµίστε το ρολ ι (σελ. 3) - εν έχει τεθεί κάποια λειτουργία (δείτε σελ. 3) - Υπάρχει διακοπή ρε µατος, η ένδειξη 12:00 αναβοσβήνει, ξαναρυθµίστε το ρολ ι και τις επιλογές µαγειρέµατος (δείτε σελ. 3) - Eλέξτε τι τα στοιχεία δουλε ουν και εάν χι, αντικαταστήστε τα. - Υπάρχει υπερθέρµανση, ελέγξτε εάν λειτουργεί ο ανεµιστήρας. Το ηλεκτρονικ χειριστήριο εµφανίζει επίσης ένδειξη για τυχ ν ανωµαλίες στην λειτουργία. Σε τέτοια περίπτωση θα εµφανιστεί η ένδειξη Er. Τ τε θα πρέπει να καλέσετε το Τµήµα Τεχνικής Εξυπηρέτησης. 9 10

7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ Οι παρακάτω προτειν µενοι χρ νοι µαγειρέµατος καλ θα ήταν να χρησιµοποιηθο ν απλά σαν οδηγοί. Υπάρχει περίπτωση οι χρ νοι µαγειρέµατος να είναι διαφορετικοί λ γω ποι τητας, φρεσκάδας, µεγέθους και πάχους του φαγητο που µαγειρε ετε. Φυσικά οι χρ νοι µπορεί να είναι διαφορετικοί αναλ γως µε το πώς εσείς προτιµάτε να είναι µαγειρεµένο το φαγητ σας. Μην σερβίρετε το φαγητ αµέσως µ λις το βγάλετε απ το φο ρνο γιατί τα συστατικά συνεχίζουν να µαγειρε ονται για λίγα λεπτά. Συµβουλή: Σβήστε το φο ρνο 10 λεπτά πριν απ τον προκαθορισµένο χρ νο και αφήστε το φαγητ στο φο ρνο. Με αυτ ν τον τρ πο, θα εξοικονοµήσετε ενέργεια και θα είστε σε θέση να µαγειρέψετε το φαγητ πως ακριβώς σας αρέσει. Χαµηλώστε τη θερµοκρασία ώστε να αποφ γετε να γίνει η επιφάνεια του φαγητο σκληρή και στεγνή. Στατικ φο ρνος Οι χρ νοι µαγειρέµατος δεν περιλαµβάνουν και την προθέρµανση του φο ρνου εκτ ς και αν αναφέρετε. είτε στην εικ να 2 τις σωστές θέσεις των ραφιών του φο ρνου. ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Λαζάνια kg 3, Κανελ νια kg 1, Μακαρονάδα φο ρνου kg 2, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μην προθερµάνετε το φο ρνο Μην προθερµάνετε το φο ρνο Μην προθερµάνετε το φο ρνο ΨΗΣΙΜΟ ( ΧΙ ΚΕΙΚ) ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Ψωµί kg προθέρµανση 10 προθέρµανση 10 Πίτσα kg Φ λλο n (κατεψυγµένο) 4 Αραβικές πίτες 200 γραµ η καθεµία ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Φτιάξτε ένα καρβέλι και σχηµατίστε ένα σταυρ µε ένα µαχαίρι στο πάνω µέρος. Αφήστε τη ζ µη να φουσκώσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Λαδώστε το ταψί και βάλτε το καρβέλι στη µέση. Προθερµάνετε το φο ρνο για 15 λεπτά και τοποθετήστε την πίτσα σε λαδωµένο ταψί. Γαρνίρετε την µε τοµάτα, µοτσαρέλα, ζαµπ ν, λάδι, αλάτι και ρίγανη. Βάλτε το φ λλο στο φο ρνο και ψήστε το. Προθερµάνετε το φο ρνο για 15 λεπτά, λαδώστε το ταψί, ραντίστε τις 4 πίτες µε λάδι και αλάτι και αφήστε τις να φουσκώσουν σε θερµοκρασία δωµατίου για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τις βάλετε στο φο ρνο

8 ΚΡΕΑΣ Εικ. 2 λα τα κρεατικά µπορο ν να ψηθο ν σε ρηχά ή βαθιά ταψιά. Θα σας συνιστο σαµε να καλ πτετε τα ρηχά ταψιά για να αποφ γετε το πιτσίλισµα του λίπους στα πλαϊνά του φο ρνου. Οι χρ νοι ψησίµατος, είτε καλ ψετε το ταψί είτε χι, είναι οι ίδιοι. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Μοσχαρίσιο κρέας kg Ρολ µοσχαρίσιο kg Μοσχαράκι ρολ kg 1, Φιλέτα µοσχαρίσια kg ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βάλτε το κρέας σε ένα βαθ πυρέξ και ρίξτε του αλάτι και πιπέρι. Στα µισά του χρ νου µαγειρέµατος, γυρίστε το κρέας. Μαγειρέψτε το σε ένα πυρέξ µε καπάκι, προσθέτοντας µπαχαρικά, λάδι και βο τυρο. Μαγειρέψτε πως παραπάνω. Μαγειρέψτε πως παραπάνω. ΨΑΡΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Πέστροφα 3 πεστρ. / kg Σολωµ ς 700 g σε φέτες cm πάχος Γλώσσα Filetti / kg Τσιπο ρα 2 ολ κληρες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γαρνίρετε την πέστροφα µε αλάτι, λάδι και κρεµµ δια και µαγειρέψτε την σε ένα πυρέξ. Μαγειρέψτε το σολοµ σε ανοιχτ πυρέξ µε αλάτι, πιπέρι και λάδι. Μαγειρέψτε τη γλώσσα µε αλάτι και µια κουταλιά λάδι. Μαγειρέψτε την πέστροφα µε λάδι και αλάτι, µε καλυµµένο σκε ος. ΚΟΥΝΕΛΙ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Κυνήγι kg 1-1, Κοτ πουλο kg 1,5-1, Κοµµάτια απ κουνέλι kg 1-1, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βάλτε το κυνήγι σε ένα βαθ πυρέξ ή κεραµικ σκε ος µε πολ λίγολάδι και µπαχαρικά. Μαγειρέψτε πως το κυνήγι. Βάλτε λα τα κοµµάτια ίδιου µεγέθους σε ένα γυάλινο σκε ος. Ρίξτε µαπαχαρικά και γυρίστε τα κοµµάτια ταν χρειαστεί

9 ΚΕΪΚΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Κέικ καρ δα σε φ ρµα Το ρτα µαργαρίτα σε φ ρµα Κέικ καρ του σε φ ρµα Πίτα βερίκοκου 700 gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. Χρησιµοποιήστε φ ρµα 22 εκ. βάθους. Προθέρµανση 10. ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Μάραθος 800 gr Κολοκυθάκια 800 gr Πατάτες 800 gr Καρ τα 800 gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ ψτε το µάραθο σε 4 κοµµάτια, προσθέστε βο τυρο, αλάτι και πατάτες, αν θέλετε, και τοποθετήστε τα σε ένα πυρέξ. Καλ ψτε το σκε ος. Κ ψτε σε κοµµάτια τα κολοκυθάκια, βάλτε τα σε ένα πυρέξ και προσθέστε βο τυρο και αλάτι. Κ ψτε τις πατάτες σε ίσα µεγέθη και βάλτε τις σε ένα πυρέξ. Ρίξτε αλάτι, ρίγανη και λάδι. Κ ψτε σε κοµµάτια τα καρ τα και βάλτε τα σε ένα πυρέξ. ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ FΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Μήλα kg Αχλάδια Ροδάκινα kg ΨΗΤΑ Τοποθετήστε το φαγητ κάτω απ το γκριλ. Προειδοποίηση: ταν το γκριλ έχει τεθεί σε λειτουργία παίρνει ένα έντονο κ κκινο χρώµα. Βάλτε το ταψί κάτω απ τη σχάρα του γκριλ για την συλλογή των υγρών και του λίπους του φαγητο που ψήνεται. GRILL GRILL ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙ ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΡΑΦΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ Ψωµί για τοστ 4 φέτες 4 5 (5 προθέρµανση) Grill 4 5 (10 προθέρµανση) Grill ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ψήστε τα φρο τα σε ένα ανοιχτ πυρέξ ή πήλινο σκε ος. Αφήστε τα να κρυώσουν µέσα στο φο ρνο. Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τοποθετήστε το ψωµί στο ταψί του γκριλ. ταν τοψωµί ψηθεί απ τη µία πλευρά, γυρίστε το απ την άλλη. Ψητά σάντουιτς n (5 προθέρµανση) Grill 3 5/8 (10 προθέρµανση) Grill Λουκάνικα n. 6 / kg 0,9 4 25/30 (5 προθέρµανση) Grill 4 15/20 (10 προθέρµανση) Grill Τοποθετήστε το ψωµί στο ταψί του γκριλ. ταν το σάντουιτς ψηθεί απ τη µία πλευρά, γυρίστε το απ την άλλη. Κ ψτε τα λουκάνικα στη µέση. Στα µισά του χρ νου µαγειρέµατος, γυρίστε τα. Παιδάκια n. 4 / kg 1, (5 προθέρµανση) Grill 4 15/20 (10 προθέρµανση) Grill Μπο τι κοτ πουλου n. 4 / kg 1,5 3 50/ 60 (5 προθέρµανση) Grill 3 50/60 (10 προθέρµανση) Grill Βεβαιώστε τι τα παιδάκια εκτίθενται στη µεγαλ τερη ισχ του γκριλ Γυρίστε τα δ ο φορές κατά τη διάρκεια του ψησίµατος

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DANE TECHNICZNE Piekarniki PLAN FP 827 Typ wielofunkcyjny z programatorem elektronicznym 3 Funkcje 10 Pieczenie naturalne statycze ( 2100W) tak Pieczenie z nawiewem goràcego powietrza (2400W) tak Pieczenie z nawiewem (2100W) tak Grza ka dolna + nawiew (1400W) tak Podtrzymywanie ciep a temp. 60 (1400W) Rozmra anie tak tak Rozmra anie 40 (1400W) tak Pizza (2000W) tak Grill (1800W) tak Grill z nawiewem (1800W) tak Maksymalna temperatura 245 C Zu ycie energii aby osiàgnàaç 200 C 0,4 kwh Zu ycie energii aby utrzymaê temp. 200 C Maksymalny pobór mocy 0,8kWh 2400W Πινακίδα χαρακτηριστικών Εικ

11 Wskazówki ogólne Dzi kujemy za wybór jednego z naszych produktów. Aby wykorzystaç go w maksymalnym stopniu zalecamy: uwa nie zapoznaç si ze wskazówkami zawartymi w niniejszej ksià eczce zachowaç jà na wypadek ewentualnej konsultacji. Po pierwszym w àczeniu piekarnika mo e wydobywaç si z urzàdzenia dym o ostrym zapachu, pochodzàcym z pierwszego podgrzania kleju, którym przymocowane sà p yty izolacyjne stanowiàce wyk adzin piekarnika. Jest to zjawisko ca kowicie normalne i w przypadku jego wystàpienia nale y poczekaç a dym przestanie si wydobywaç i dopiero wtedy mo na umieêciç w piekarniku ywnoêç. Sam piecyk, ze swojej natury, jest urzàdzeniem rozgrzewajàcym si, co szczególnie dotyczy przeszklonych drzwiczek. Dlatego te wyraênym zaleceniem jest niepozwalanie dzieciom na zbli anie si do piekarnika w czasie jego pracy, a w szczególnoêci gdy pracuje grill. Deklaracja zgodnoêci. Niniejsze urzàdzenie w cz Êciach przeznaczonych do stykania si z ywnoêcià, zgodne jest z zapisami dyrektywy CEE 89/109 i Dekretu z mocà ustawy numer 108 z r. Urzàdzenie zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/23 CEE wraz z dalszymi modyfikacjami. UWAGA Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do stosowania tylko i wy àcznie w celu, do którego zosta o zaprojektowane, tzn. do wypieku produktów ywnoêciowych. Wszelkie inne zastosowanie, (jak np. podgrzewanie otoczenia) jest uwa ane za niew aêciwe, a tym samym niebezpieczne. Konstruktor nie odpowiada za ewentualne szkody wynikajàce z niew aêciwego u ycia, b dnego i nieracjonalnego zastosowania. Wykorzystywanie dowolnego urzàdzenia elektrycznego wià e si z koniecznoêcià przestrzegania niektórych podstawowych regu, w szczególnoêci: - Nie nale y pociàgaç za kabel zasilajàcy w celu wyj cia wtyczki z gniazdka sieciowego, - Nie nale y dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi r kami lub stopami. - Nie nale y obs ugiwaç urzàdzenia stojàc boso. - Nie wolno pozwalaç aby urzàdzenie by o obs ugiwane przez dzieci lub osoby nie zaznajomione z nim bez w aêciwego nadzoru. - Ogólnie odradza si stosowanie adapterów, rozdzielaczy lub przed u aczy. W przypadku awarii lub niew aêciwego dzia ania urzàdzenia nale y je natychmiast wy àczyç i nie pos ugiwaç si nim. W przypadku uszkodzenia kabla zasilajàcego nale y natychmiast wymieniç go, post pujàc w sposób nast pujàcy: - otworzyç wieczko skrzynki zaciskowej od àczyç kabel zasilajàcy i zastàpiç go innym o odpowiedniej d ugoêci, izolowanym gumà (typu HO5 RRF) i przystosowanym do mocy urzàdzenia. CzynnoÊci takiej powinna dokonaç osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przewód uziemiajàcy ( ó to-zielony), powinien obowiàzkowo byç d u szy o ok. 10 mm od przewodów sieci zasilajàcej. O ewentualne naprawy nale y prosiç wy àcznie upowa nione punkty serwisowe i àdaç stosowania oryginalnych cz Êci zamiennych. Niestosowanie si do powy szych wskazówek mo e powa nie ograniczyç poziom bezpieczeƒstwa urzàdzenia. Instalacja Instalacja odbywa si na koszt nabywcy i producent zwolniony jest z tej us ugi. Instalacja powinna byç dokonana zgodnie z instrukcjà i tylko przez wykwalifikowany personel. B dna instalacja mo e spowodowaç obra enia osób, zwierzàt i szkody przedmiotów, za które producent nie jest odpowiedzialny. 19 Osadzenie urzàdzenia w obudowie Nale y umieêciç urzàdzenie we wn ce szafki (pod blatem kuchennym lub w pionowej szafce). Mocowanie odbywa si za pomocà czterech Êrub przykr canych w otworach widocznych po otwarciu drzwiczek. Aby zapewniç najlepszà wentylacj w szafce, nale y wyciàç w niej otwory, zgodnie z wymiarami i odleg oêciami wskazanymi na rysunku na stronie 35. Uwaga! W przypadku piekarników àczonych z p ytà kuchennà konieczne jest przestrzeganie zaleceƒ zamieszczonych w instrukcji do àczonej do kombinowanego urzàdzenia. Uwaga! W celu zagwarantowania w aêciwego funkcjonowania urzàdzenia zabudowanego, konieczne jest, aby szafka lub wn ka charakteryzowa y si odpowiednimi parametrami. Âcianki mebli sàsiadujàcych z piekarnikiem powinny byç wykonane z materia u odpornego na wysokà temperatur. Obowiàzuje to szczególnie w przypadku szafek wykonanych z p yty pilêniowej lub pa dzierzowej, wykorzystujàcej klej, który powinien byç odporny na temperatur 120 C. Szafki sklejane a nieodporne na t temperatur mogà staç si przyczynà odkszta ceƒ lub odklejania si warstwy laminatu. Wed ug norm bezpieczeƒstwa z chwilà osadzenia urzàdzenia w zabudowie nie powinno si wykonywaç adnych poàczeƒ z elementami elektrycznymi. Wszystkie elementy stanowiàce os on urzàdzenia powinny zostaç zamocowane w taki sposób, aby nie mo na ich by o zdjàç bez uciekania si do pomocy narz dzi. Aby zapewniç dobrà wentylacj, konieczne jest usuni cie tylnej Êcianki szafki, pomi dzy Êcianà i p ytà kuchennà powinna istnieç wolna przestrzeƒ o rozmiarach co najmniej 45 mm. Pod àczenie elektryczne Nale y wetknàç wtyczk w gniazdko sieciowe wyposa one w bolec po àczony z uziemieniem. Samo uziemienie powinno byç wykonane w sposób prawid owy. W przypadku modeli bez wtyczki nale y zamontowaç na kablu zasilajàcym wtyczk znormalizowanà, zdolnà wytrzymaç obcià enie wskazane na tabliczce znamionowej. Przewód uziemiajàcy jest oznaczony kolorem ó tym i zielonym. Monta u wtyczki powinna dokonaç osoba wykwalifikowana. W przypadku niedopasowania gniazdka i wtyczki urzàdzenia nale y zamieniæ gniazdko na inne - odpowiedniego typu, zaê samej wymiany powinna dokonaç osoba wykwalifikowana. Powinna ona równie upewniç si, czy powierzchnia przekroju kabli w gniazdku jest odpowiednia dla mocy pobieranej przez urzàdzenie. Mo na równie dokonaç pod àczenia do sieci, wstawiajàc pomi dzy urzàdzenie i samà sieç prze àcznik wielobiegunowy charakteryzujàcy si minimalnà odleg oêcià pomi dzy stykami w pozycji otwarcia równà 3 mm, dostosowanego do obcià enia i odpowiadajàcego obowiàzujàcym normom. ó to-zielony kabel uziemiajàcy nie mo e byç przerwany adnym prze àcznikiem. Stosowane gniazdko lub prze àcznik wielobiegunowy powinny zapewniaç atwy dost p do zainstalowanego urzàdzenia. Uwaga: Podczas instalacji kabel zasilajàcy nale y umieêciç tak, aby w adnym jego punkcie temperatura otoczenia nie by a wy sza ni 50 stopni C. Urzàdzenie zgodne jest z wymaganiami bezpieczeƒstwa przewidzianymi przez odpowiednie instytucje normatywne. Bezpieczeƒstwo elektryczne niniejszego urzàdzenia zapewnione jest jedynie wtedy, gdy jest ono prawid owo pod àczone do sprawnej instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi normami bezpieczeƒstwa elektrycznego. Jest absolutnie niezb dne sprawdzenie tego podstawowego zalecenia bezpieczeƒstwa, zaê w przypadku wàtpliwoêci nale y za àdaç dok adnego sprawdzenia instalacji przez wykwalifikowany personel. Nale y sprawdziç czy moc elektryczna instalacji i gniazdek sieciowych odpowiadajà maksymalnej mocy urzàdzenia wskazanej na tablicy znamionowej. W przypadku wàtpliwoêci nale y zwróciç si do osoby wykwalifikowanej. Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialnoêci za ewentualne szkody uczynione osobom lub rzeczom spowodowane brakiem po àczenia z instalacjà uziemiajàcà. UWAGA: Napi cie i cz stotliwoêç zasilania wskazane sà na tabliczce znamionowej - rys. 4, s

12 Piekarnik wielofunkcyjny elektroniczny OPIS PANELA STERUJÑCEGO Panel sterowniczy zawiera 2 pokr t a s u àce do wyboru funkcji i 2 przyciski s u àce do ustawiania godziny, temperatury i poczàtku gotowania. Uwaga: Niektóre modele sà wyposa one w chowane pokr t a. Nale y je najpierw wcisnàç eby móc je przekr ciç. WyÊwietlacz godziny Blokada funkcji WyÊwietlacz temperatury Symbol wybranej funkcji gotowania miga a do osiàgni cia przez piekarnik ustawione temperatury, potem wy àcza si i rozlega si sygna dêwi kowy. Ró ne sposoby pieczenia podane sà na str. 25. Uwaga: Mo na przerwaç pieczenie w ka dym momencie przekr cajàc pokr t o (2) na pozycj 0. Temperatura Temperatura jest wst pnie ustawiona dla ka dej funkcji, tym niemniej mo na jà zmodyfikowaç zgodnie ze specjalnymi yczeniami, jak to pokazuje tabela na str.25. Funkcje: pizza, rozmra anie, i podtrzymywanie ciep a nie wymagajà adnej zmiany ustawionej wst pnie temperatury. Programator 22: C 1 2 Opis Blokada funkcji Ustawianie funkcji. Programator Przyciski regulacji Ustawianie funkcji piekarnika (sposób gotowania) 1 22:38 WyÊwietlacz funkcji Programator WyÊwietlacz funkcji WyÊwietlacz funkcji Programator Przyciski regulacji Uwaga: Nie wolno przykrywaç Êcian piekarnika folià aluminiowà, gdy ta skupiajàc goràco, mo e spowodowaç uszkodzenie emalii piekarnika. Pieczenie z grillem nale y wykonywaç przy zamkni tych drzwiczkach. Je eli zegar nie jest nastawiony piekarnik nie dzia a, a na wyêwietlaczu miga godz. 12:00. Aby anulowaç ustawione funkcje i czas gotowania nale y przekr ciç pokr t o (2) na pozycj Aby w àczyç gotowanie nale y ustawiç àdanà funkcj pokr t em (2). Wtedy na wyêwietlaczu pojawi si symbol odpowiadajàcy danej funkcji i zacznie migaç temperatura ustawiona fabrycznie dla danej funkcji. JeÊli chcemy jà zmieniç nale y pos u yç si przyciskami Po kilku sekundach piekarnik uruchomi si. Jest te mo liwoêç ustawienia programatorem innej godziny rozpocz cia gotowania (patrz rozdzia PROGRAMATOR). 21 OÊwietlenie piekarnika Regulacja zegara Regulacja czasu trwania pieczenia (od 0 do 3 godz. 59 min.) Regulacja godziny zakoƒczenia pieczenia Minutnik Blokada piekarnika Przycisk regulacji Przycisk regulacji Programator kontroluje ka de ustawienie funkcji, zatem piekarnik w àcza si z pewnym opóênieniem. 22

13 FUNKCJA JAK SI URUCHAMIA JAK SI WY ÑCZA CO POWODUJE DO CZEGO S U Y OÂWIETLENIE PIEKARNIKA Ustawienie pokr t a (1) na symbolu powoduje zapalenie si oêwietlenia Ta funkcja s u y do sprawdzania wn trza piekarnika kiedy jest wy àczony ZEGAR Ustawiç pokr t o (1) na symbolu Ustawiç godzin u ywajàc przycisków (w czasie ustawiania cyfry na wyêwietlaczu migajà) Ustawiç pokr t o na pozycji Pozwala ustawiaç godzinà wskazanà na zegarze piekarnika Ustawiç godzin u ywajàc przycisków Podczas ustawiania cyfry na wyêwietlaczu migajà. Uwaga: jest to pierwsza operacja do wykonania po zamontowaniu piekarnika lub po wy àczeniu pràdu (wy àczenie pràdu rozpoznajemy po tym e na wyêwietlaczu miga godz. 12:00. CZAS TRWANIA PIECZENIA Ustawiç funkcj (pokr t em2) Ustawiç pokr t o 1 na symbolu Ustawiç czas pieczenia przyciskami (podczas regulacji cyfry na wyêwietlaczu migajà) Po up ywie zadanego czasu pieczenia funkcja si wy àcza. JeÊli chcemy zatrzymaç wczeêniej ustawionà funkcj, nale y wy àczyç piekarnik, albo ustawiç czas gotowania na 00:00 (pokr t o 1 ustawiç na symbolu i u yç przycisków Pozwala zaprogramowaç godzin zakonczenia pieczenia - Po ustawianiu czasu ustawiç pokr t o à na symbolu aby wyêwietliç bie àcà godzin - Aby wyêwietliæ czas ustawiony przestawiç pokr t o 1 na symbol Po up ywie zadanego czasu piekarnik zatrzymuje si automatycznie i przez kilka sekund rozlega si sygna dêwi kowy. ZAKO CZENI PIECZENIA Wybraç funkcj pieczenia (pokr t o 2) Ustawiç pokr t o 1 na symbolu Ustawiæ godzin zakoƒczenia pieczenia przyciskami (podczas ustawiania cyfry na wyêwietlaczu migajà) O ustawionej godzinie funkcja sama si wy àcza. JeÊli chcemy jà zatrzymaç wczeêniej nale y wy àczyç piekarnik ustawiajàc pokr t o 2 na symbolu Pozwala zaprogramowaç godzin koƒca pieczenia - Po ustawieniu czasu przestawiç pokr t o 1 na symbol aby wyêwietliç bie àcà godzin - Aby wyêwietliç zaprogramowany czas przestawiç pokr t o 1 na symbol Zwykle u ywa si tej funkcji razem z funkcjà Czas trwania pieczenia. Np. potrawa ma si gotowaç przez 45 min. i chcemy eby by a gotowa na godz. 12:30 W tym przypadku nale y: ustawiç czas trwania gotowania na 45 min ustawiç koniec gotowania na godz. 12:30 Pieczenie rozpocznie si automatycznie o godz. 11:45 (12:30 minus 45 min.) i o zaprogramowanej godzinie koƒca pieczenia piekarnik wy àczy si automatycznie. Uwaga: jeêli ustawimy tylko godzin koƒca pieczenia pieczenie rozpocznie si natychmiast i zakoƒczy si o zaprogramowanej godzinie koƒca pieczenia. SYGNA DêWI KOWY Ustawiç pokr t o 1 na symbolu. Ustawiç czas trwania przy ciskami (podczas ustawiania cyfry na wyêwietlaczu migajà) Po up ywie ustawionego czasu funkcja wy àcza si sama. JeÊli chcemy jà wy àczyç wczeêniej trzeba ustawiç zadany czas na 0 (pokr t o 1 ustawiç na symbolu i u yç przycisków ) Programuje sygna dêwi kowy (trwajàcy kilka sekund) po up ywie ustawionego czasu. Jest u ywana jako przypomnienie Dzia anie funkcji jest niezale ne od piekarnika (funkcja ta mo e byç u ywana równie przy wy àczonym piekarniku) ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEåMI Ustawiç pokr t o 1 na symbolu Lampka kontrolna b dzie migaç. Nacisnàç jednoczeênie przyciski przez 3 sekundy. Po potwierdzeniu lampka kontrolna przestaje migaç. Przycisnàç jednoczeênie przyciski przez 3 sekundy Lampka kontrolna zacznie migaç. Funkcja nie pozwala zmieniç ustawieƒ piekarnika (nawet wtedy, gdy przypadkowo przekr ci si pokr t a) Funkcja uaktywniona przy wy àczonym piekarniku nie pozwala na w àczenie piekarnika. Uaktywniona przy w àczonym piekarniku, nie pozwala na zmian ustawionych funkcji (przy przypadkowym przestawieniu pokr te sterujàcych) Uwaga: piekarnik mo e byç wy àczony przez przestawienie pokr t a 2 na pozycj

14 Funkcja Pieczenie z nawiewem i w àczonà grza kà dolnà. Doskona e do delikatnych wypieków (torty, suflety) FUNKCJE PIECZENIA Konwekcja naturalna. W àczone sà obie grza ki piekarnika: górna i dolna. Jest to pieczenie tradycyjne, doskona e do wypieku udêców, dziczyzny, idealne do biszkoptów i przygotowywania potraw bardzo kruchych. Dobre wyniki uzyskuje si w przypadku wypieków na blasze z regulacjà temperatury od 50 do 240 C Pieczenie z nawiewem. W àczone sà obie grza ki dolna i górna oraz wentylator wewn trzny z grza kà okràg à. Taki system pieczenia zapewnia równomierny rozk ad ciep a na ró nych poziomach co umo liwia równoczesne pieczenie ró nych potraw (np. ryb i mi sa przy czym zapachy i smaki nie mieszajà si ) Podtrzymywanie ciep a. Równoczesna praca grza ki górnej i dolnej oraz wentylatora. Temperatura jest zaprogramowana na 60 bez mo liwoêci regulowania jej. Funkcja s u y do utrzymywania w cieple potraw œwie o upieczonych, bez ryzyka spalenia ich oraz do podgrzewania naczyƒ przeznaczonych do podawania potraw goràcych. Rozmra anie w temperaturze otoczenia. W tym ustawieniu powietrze o temperaturze otoczenia krà y wokó zamro onych produktów powodujàc ich rozmro enie w kilka minut nie podgrzewajàc ich. Rozmra anie Równoczesna praca grza ki górnej i dolnej oraz wentylatora. Temperatura jest zaprogramowana na 40 C, bez mo liwoêci regulowania jej. Funkcja ta pozwala na szybkie rozmro enie produktów przed ich pieczeniem Funkcja PIZZA W funkcji tej krà àce goràco stwarza warunki jakie sà w profesjonalnych piecach w pizzeriach. Tradycyjne pieczenie na grillu przy drzwiczkach zamkniítych. W tej funkcji w àczona jest grza ka grilla na promienie podczerwone (górna). Idealne w przypadku pieczenia mi s o Êredniej i ma ej gruboêci (kie baski, eberka, bekon) Grill z nawiewem przy drzwiczkach zamkni tych Powietrze podgrzewane przez grza k grilla zostaje zasysane przez wentylator kierujàcy strumieƒ powietrza na potrawy, przy czym temperatura tego powietrza mo e si wahaç od 50 do 200 C. Funkcja grilla z wentylatorem zast puje z powodzeniem ro en obrotowy i gwarantuje doskona e wyniki w przypadku pieczenia drobiu, kie bas i czerwonych mi s, równie w du ych kawa kach. Pieczenie z nawiewem W àczone sà grza ki górna i dolna oraz wentylator wewn trzny. Ta funkcja jest wskazana do pieczenia drobiu, ryb, chleba, pizzy itp.taki sposób pieczenia zapewnia równomierny rozk ad ciep a, zatem umo liwia pieczenie dowolnej potrawy na du ej powierzchni. 25 Symbol Temperatura ustawiona Mo liwe regulacje 220 C C 180 C C 160 C C 60 C 20 C 40 C 230 C 210 C C 190 C C 200 C C U TECZNE WSKAZÓWKI Ruszty piekarnika - system blokady Pieczenie z grillem Piekarnik wyposa ony jest w nowy system blokady rusztów. System ten pozwala na niemal ca kowite wysuni cie rusztów, bez groèby wypadni cia ich z piekarnika, z jednoczesnym utrzymaniem ich pozycji poziomej, umo liwiajàc w ten sposób sprawdzenie i wymieszanie potrawy w sposób jak najbardziej pewny i cichy. Aby wyciàgnàç ruszty, wystarczy, jak wskazuje rysunek, unieêç je, chwytajàc za przednià cz Êç i pociàgnàç w swoim kierunku. Ten typ pieczenia pozwala na szybkie zarumienienie potraw. Do tego celu zaleca si umieszczenie rusztu na poziomie 3 lub 4, zale nie od wymiarów potraw (Rys. 2 str. 32). Na grillu mo na piec niemal wszystkie rodzaje mi s, z wyjàtkiem niektórych chudych mi s z dziczyzny oraz pulpetów. Mi so i ryby do pieczenia na grillu nale y lekko natrzeç oliwà. Ruchomy grill A Czasy wypieku (Dost pne tylko w niektórych modelach) Aby u atwiç mycie górnych cz Êci piekarnika nale y odkr ciç Êrub (A) umieszczonà w Êrodkowej cz Êci grza ki grilla i opuêciç grill. Po zakoƒczeniu mycia nale y podnieêç grza k grilla i przykr ciç jà Êrubà (A). NB: Informacje na temat mycia zawarte sà w rozdziale Czyszczenie i Konserwacja. UWAGA: piekarnik musi pracowaç z przykr conà grza kà grilla. Na stronach zamieszczona jest orientacyjna tabela, w której wskazane sà czasy i temperatury dla pierwszych wypieków. Wraz z nabywanym doêwiadczeniem mo na, zale nie od gustu, zmieniaç wartoêci w tabeli. 26

15 Czyszczenie i konserwacja Powierzchnie ze stali nierdzewnej i powierzchnie emaliowane nale y myç w letniej wodzie z dodatkiem myd a, ewentualnie z u yciem Êrodków dost pnych w handlu, absolutnie unikajàc stosowania proszków ciernych, które mog yby uszkodziç powierzchnie i cz Êci ozdobne. Bardzo wa nym zagadnieniem jest utrzymywanie w piekarniku czystoêci, czyszczenie piekarnika nale y przeprowadzaç po ka dorazowym wykorzystaniu go. Na Êciankach piekarnika w czasie wypieku osadzajà si t uszcze, które mogà, w trakcie kolejnego uruchomienia, wytwarzaç nieprzyjemne zapachy, pogarszajàce wynik pieczenia. Do czyszczenia wn trza piekarnika nale y stosowaç ciep à wod i Êrodek myjàcy, na zakoƒczenie nale y odpowiednio op ukaç Êcianki piekarnika. Mo liwe jest unikni cie tej niewygodnej czynnoêci dzi ki pokryciu Êcianek, we wszystkich modelach piekarnika, specjalnymi p ytami samooczyszczajàcymi si, oferowanymi jako akcesoria na yczenie: patrz odpowiedni paragraf KATALITYCZNY PIEKARNIK SAMOOCZYSZCZAJÑCY SI. Do rusztów ze stali nierdzewnej nale y u ywaç detergentów i stalowych druciaków. Czyszczenie powierzchni ze szk a hartowanego nale y wykonywaç gdy powierzchnie te sà ostudzone. P kni cia powierzchni szklanych wynik e z nieprzestrzegania tego zalecenia nie sà obj te gwarancjà. arówk oêwietleniowà piekarnika moèna wymieniç od àczywszy wczeêniej urzàdzenie od zasilania i odkr cajàc klosz. Nale y wymieniç arówk na nowà, o tej samej odpornoêci na wysokie temperatury. Katalityczny piekarnik samooczyszczajàcy si Specjalne samooczyszczajàce si p yty, pokryte lakierem o strukturze mikroporowatej, oferowane dla wszystkich modeli jako akcesoria opcjonalne eliminujà koniecznoêç r cznego czyszczenia piekarnika. Krople t uszczu osadzajàce si na Êciankach podczas pieczenia roz o one zostajà przez emali w procesie katalitycznym utleniania i przekszta cajà si na produkty gazowe. Zbyt du e plamy mogà zatkaç mikropory i tym samym przeszkodziç w automatycznym czyszczeniu. Odzyskanie w aêciwoêci samooczyszczania uzyskuje si za poêrednictwem podgrzania pustego piekarnika przez okres oko o minut, nastawiajàc pokr t o piekarnika na maksymalnà temperatur. Nie wolno stosowaç produktów ciernych, druciaków, ostrych przedmiotów, szorstkich Êciereczek, produktów chemicznych lub detergentów mogàcych nieodwracalnie zniszczyç powierzchni emalii. Zaleca si ponadto stosowanie garnków g bokich w przypadku pieczenia potraw szczególnie t ustych (pieczenie, itd.), zaê w przypadku pieczenia na grillu - stosowanie brytfanny. Ta prosta wskazówka pozwala na stworzenie idealnych warunków i temperatury dla czyszczenia katalitycznego JeÊli, z powodu znacznego zabrudzenia piekarnika, nie jest mo liwe samooczyszczanie, zaleca si usunàç t uszcz za pomocà wilgotnej szmatki lub gàbki zanurzonej w ciep ej wodzie. PorowatoÊç emalii jest jej podstawowà cechà gwarantujàcà dzia anie samooczyszczajàce. Uwaga: Wszystkie p yty samooczyszczajàce si, dost pne w handlu, charakteryzujà si skutecznoêcià dzia ania przez okres oko o 300 godzin pracy piekarnika. Po up ywie tego okresu eksploatacji naleèy p yty te wymieniç. Serwis techniczny Przed zwróceniem si do Centrum Serwisowego JeÊli piekarnik nie dzia a, radzimy sprawdziç, czy prawid owo zosta a wetkni ta wtyczka do gniazdka sieciowego. JeÊli nie mo na wykryç przyczyny usterki: Nale y od àczyç piekarnik od zasilania elektrycznego, nie dotykaç urzàdzenia i wezwaç technika serwisowego. Przed zawiadomieniem Centrum Serwisowego nale y zanotowaç numer seryjny, znajdujàcy si na tabliczce znamionowej. (patrz Rys. 4, strona 35). GWARANCJA Niniejsze urzàdzenie dostarczane jest wraz ze Êwiadectwem gwarancji uprawniajàcym do bezp atnego korzystania z serwisu technicznego, w okresie gwarancyjnym na warunkach okreêlonych w karcie gwarancyjnej. Cz Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys ana na wskazany w niej adres, celem rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia. Cz Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype niona i nale y jà przechowywaç w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy. Nale y tak e zachowaç rachunek potwierdzajàcy zakup urzàdzenia. Anomalia Âwiat o nie zapala si. Nie mo na ustawiç funkcji pieczenia ZANIM WEZWIESZ SERWIS Mo liwe przyczyny nie zosta a ustawiona adna funkcja (str.21). arówka przepali a si. ustawiony program pieczenia zakoƒczy si. nie jest ustawiony zegar. wyêwietlacz miga na godz. 12:00 (str.21). WyÊwietlacz miga na godz. nastàpi a przerwa w dop ywie pràdu. 12:00 Nale y jeszcze raz ustawiç zegar. Piekarnik nie rozpoczyna pieczenia Serwis Piekarnik nie nagrzewa si Serwis W kilka minut po wy àczeniu piekarnika dzwonek emituje dêwi ki nie zosta a ustawiona adna funkcja. (str.21). nastàpi a przerwa w dop ywie pràdu. Na wyêwietlaczu miga godz. 12:00 Ustawiç jeszcze raz zegar i funkcj pieczenia. sprawdziç dzia anie grza ek, a jeêi sà w porzàdku wymieniç modu sterujàcy. przegrzanie modu u sterujàcego, sprawdziç wentylator ch odzàcy. Program przewiduje sygnalizacj anomalii. JeÊli na wyêwietlaczu pojawi si i nie zniknie napis Er z kodem uszkodzenia nale y wezwaç serwis

16 TABELA CZASÓW WYPIEKU Sugerowane w poni szych tabelach czasy wypieku majà charakter informacyjny i mogà zmieniaç si w zale noêci od jakoêci, Êwie oêci, wymiaru i gruboêci potraw, a tak e w zale noêci od gustu u ytkownika. Przed podawaniem potraw nale y zawsze wszystkie potrawy pozostawiç w piekarniku na kilka minut, po to aby po wyj ciu ich z piekarnika pozostawa y nadal Êwie e. Po yteczna rada: Na co najmniej 10 minut przed up ywem wskazanego czasu nale y wy àczyç piekarnik, pozostawiajàc potrawy w jego wn trzu. Pozwoli to, oprócz oszcz dnoêci energii, upiec potrawy zgodnie z w asnym smakiem. Aby powierzchnie potraw nie by y zbyt suche, konieczne jest obni enie temperatury. Piekarnik statyczny Wszelkie podane czasy wypieku nie obejmujà podgrzania wst pnego piekarnika, jeêli nie jest to wyra nie wskazane w innym przypadku. W aêciwe po o enie rusztów wewnàtrz piekarnika ukazane jest na Rys. 2 na stronie 32. Produkty màczne Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Uwagi Lasagne kg 3, Cannelloni kg 1, Makaron zapiekany kg 2, Wstawiç lasagne do zimnego piekarnika. Wstawiç cannelloni do zimnego piekarnika. Wstawiç makaron zapiekany do zimnego piekarnika. Produkty pieczone (nie ciasta) Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Chleb kg 1 ciasta na chleb 10 (wst pne podgrzanie) 10 (wst pne podgrzanie) Pizza kg Paszteciki Vol 24 sztuki au vent (mro one) Placki 200 g ciasta na ka dà sztuk Uwagi Przygotowaç ciasto w formie bochenka i naciàç no em górnà powierzchni bochenka. Pozostawiç do roêni cia na co najmniej 2 godziny. Natrzeç t uszczem form i umieêciç bochenek dok adnie w Êrodku formy. Po wst pnym podgrzaniu piekarnika przez okres 15 minut przygotowaç pizz w nat uszczonej formie dodajàc pomidory, mozzarell i szynk, olej, sól, oregano. UmieÊciç w formie 24 paszteciki i upiec je. Podgrzaç wst pnie piekarnik przez 15 minut, nasmarowaç t uszczem form, 4 placki pokryte t uszczem, olejem i posolone pozostawiç do roêni cia w temperaturze otoczenia na okres co najmniej 2 godzin, po czym w o yç je do piekarnika.

17 Mi sa Rys 2 Wszystkie mi sa mo na piec w pojemniku o wysokiej lub niskiej kraw dzi. Zaleca si przykrycie pokrywkà pojemnika niskiego, w celu unikni cia zabrudzenia piekarnika plamami sosu. Mi sa pieczone pod przykryciem b dà bardzie mi kkie i soczyste, podczas gdy pieczone bez przykrycia stanà si bardziej kruche. Wskazane czasy wypieku obowiàzujà dla potraw w pojemnikach przykrytych lub odkrytych. Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Ca y rostbef 1 kg Pieczeƒ wieprzowa 1 kg zawijana Pieczeƒ ciel ca 1,3 kg zawijana Pieczeƒ wo owa, filet 1 kg Uwagi UmieÊciç mi so w g bokim talerzu ze szk a aroodpornego, doprawiç solà i pieprzem. Po up ywie po owy czasu odwróciç. Piec mi so w przykrytym pojemniku ze szk a aroodpornego z dodatkiem soli i pieprzu, przypraw naturalnych, oleju i mas a. Piec jak wy ej. Piec jak wy ej. Ryby Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Pstràg 3 cale / 1 kg osoê 700 g w plastrach ,5 cm gruboêci Sola Filety / 1 kg Z otnik 2 ca e Drób, królik Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Perliczka 1 kg - 1,3 kg Kurczak 1,5 kg - 1,7 kg Królik w kawa kach 1 kg - 1,2 kg Uwagi Piec pstràgi pod przykryciem z dodatkiem oleju soli i cebuli w pojemniku ze szk a aroodpornego Piec ososia bez przykrycia w naczyniu aroodpornym z dodatkiem soli, pieprzu i oleju. Piec sol z dodatkiem soli i jednà y eczkà oleju. Piec z otniki w przykrytym naczyniu z dodatkiem oleju i soli. Uwagi UmieÊciç perliczk w g bokim naczyniu aroodpornym lub ceramicznym, przyprawionà przyprawami naturalnymi i ma à iloêcià oleju. Piec jak wy ej W wysmarowanej t uszczem formie umieêciç równe kawa ki miàsa przyprawione naturalnymi przyprawami. W razie potrzeby obracaç kawa ki

18 Ciastka, torty Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Tort kakaowy pieczony w foremce Tort margherita Tort marchewkowy Ciasto morelowe 700 g Warzywa Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Koper w oski 800 g Cukinia 800 g Ziemniaki 800 g Marchew 800 g Owoce Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Jab ka 1 kg Gruszki 1 kg Brzoskwinie 1 kg Pieczenie - grill Pieczenie grillu wykonujemy uk adajàc potrawy tu pod grillem elektrycznym na promienie podczerwone. Uwaga: Podczas pracy grza ka grilla rozgrzewa si do czerwonoêci. Pod grill nale y wstawiç brytfann do zbierania sosów. Elektryczny piekarnik statyczny Elektryczny piekarnik z nawiewem Czas pieczenia Temperatura Czas pieczenia Temperatura Potrawa IloÊç Ruszt w minutach piekarnika Ruszt w minutach piekarnika Tosty 4 kromki 4 5 Grill 4 5 Grill (5 ogrzewanie wst pne) (10 ogrzewanie wst pne) Tosty faszerowane 4 sztuki 3 10 Grill 3 5/8 Grill (5 ogrzewanie wst pne) (10 ogrzewanie wst pne) Kie baski 6 sztuk / 0,9 kg 4 25/30 Grill 4 15/20 Grill (5 ogrzewanie wst pne) (10 ogrzewanie wst pne) eberka wo owe 4 sztuki / 1,5 kg 4 25 Grill 4 15/20 Grill (5 ogrzewanie wst pne) (10 ogrzewanie wst pne) Udka kurczaka 4 sztuki / 1,5 kg 3 50/ 60 Grill 3 50/ 60 Grill (5 ogrzewanie wst pne) (10 ogrzewanie wst pne) Uwagi W tortownicy o Êrednicy 22cm. Podgrzanie wst pne - 10 min. Podgrzanie wst pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm. Podgrzanie wst pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm. Podgrzanie wst pne - 10 min. W tortownicy o Êrednicy 22 cm. Uwagi W przykrytym naczyniu ze szk a aroodpornego roz o yç koper podzielony na 4 cz Êci, z dodatkiem mas a, soli, najlepiej ze zwróconà ku górze cz Êcià wewn trznà. Pokroiç cukini na plastry i piec jà w przykrytym naczyniu ze szk a aroodpornego z mas em i solà. W przykrytym naczyniu ze szk a aroodpornego umieêciç jednakowe kawa ki pokrojonych ziemniaków; piec je z olejem, solà, oregano i rozmarynem. Pokroiç marchewki na plasterki, przykryç je i piec w naczyniu ze szk a aroodpornego. Uwagi Piec owoce w odkrytym naczyniu ze szk a aroodpornego lub ceramiki. Pozostawiç w piekarniku do ostygni cia. Piec jak wy ej Piec jak wy ej Uwagi UmieÊciç kromki tostu na wsporniku grilla. Po pierwszym pieczeniu odwróciç. Uwaga: Przed podaniem do sto u trzymaç upieczone tosty w cieple na dnie piekarnika. UmieÊciç tosty na podstawie grilla. Kiedy si zarumienià, odwróciç tosty - a do ca kowitego zarumienienia. Naciàç kie baski i umieêciç na grillu cz Êcià wewn trznà zwróconà ku górze. W po owie pieczenia odwróciç kie baski. Uwaga: Co jakiê czas nale y kontrolowaç równomiernoêç pieczenia. W przypadku nierównomiernego pieczenia zamieniç miejscami kie baski mniej dopieczone z bardziej wypieczonymi. UmieÊciç eberka tu pod du ym grillem i obróciç je dwukrotnie. Doprawiç naturalnymi przyprawami i obracaç co pewien czas

19 INSTALACJA Tabliczka znamionowa Rys. 4 Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci za ewentualne b dy w druku niniejszej instrukcji. Ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do w asnych produktów, uznanych przez niego za u yteczne, bez pogarszania podstawowych parametrów

20 Generelt Tak fordi De valgte et af vore produkter. For at få det meste ud af ovnen, anbefaler vi at De: Læser denne manual omhyggeligt, da den indeholder vigtige informationer vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. Inden ovnen, første gang, anvendes til tilberedning af fødevarer, skal den varmes igennem. Tænd ovnen og lad den opvarme til max. Temperatur. Lad ovnen være i drift ved max. Temperatur i min 15 minutter før den slukkes. Når ovnen igen er afkølet tørres ovnrummet af med en fugtig klud. Vask grundigt alt ovnudstyret, bageplader, riste og bradepander, inden det anvendes første gang. Første gang ovnen opvarmes, kan det forekomme at der kommer lidt røg. Dette er imidlertid et helt normalt fænomen og skyldes at ovnens isoleringsmateriale opvarmes for første gang. Ovnen bliver naturligvis varm når den bruges, specielt bliver glasset på ovnlågen varmt. Det er derfor en god regel ikke at lade børn komme i nærheden af ovnen, når den er i brug. Dette apparat opfylder EEC regulativerne 89/109, 89/336 og 73/23 med medfølgende modifikationer. Efter udpakning af ovnen, kontrolleres det at ovnen er ubeskadiget. Evt. skader skal omgående meddeles til Candy Hoover A/S, eller der hvor De har købt ovnen. Indpakningsmaterialer (Plastik, folie, polystyren o.s.v.) kan være farligt legetøj for mindre børn, og bør omgående fjernes. Sikkerheds regler. Dette apparat er beregnet til indbygning i køkkenelement og må under ingen omstændigheder anvendes uden korrekt indbygning og installation. Ovnen må aldrig anvendes til andet end tilberedning af fødevarer. Al anden anvendelse f.eks opbevaring af ting i ovnrummet, brug af ovnen til tørring af maling eller andet, må under ingen omstændigheder finde sted, og kan være direkte livsfarligt. Anvendelse af elektriske apparater kræver omtanke og følgende sikkerhedsregler bør følges: Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør, forsøg aldrig selv at tilkoble apparatet. Dette apparat skal tilsluttes jordforbindelse jævnfør stærkstrøms reglementet. Træk aldrig i apparatets tilslutningskabel, for at trække stikket ud af kontakten. Lad aldrig børn bruge apparatet uden opsyn. Brug aldrig samledåser eller forlængerledninger. Under rengøring skal strømmen til ovnen afbrydes på hovedafbryderen. Hvis apparatet skulle svigte eller en teknisk fejl skulle opstå, må De aldrig forsøge selv at reparere apparatet, men tilkald aut. Candy Hoover A/S Service. Af sikkerhedsgrunde skal det være muligt at komme i kontakt med ovnens elektriske dele, når ovnen er korrekt installeret. Ovnen skal sikres således at enhver adgang til de elektriske dele kræver brug af værktøj. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader opstået som følge af forkert brug, installation eller anvendelse af ovnen. Installation Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres hvis apparatet er korrekt monteret og tilsluttet en effektiv jordforbindelse, jævnfør stærkstrømsreglementet. Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør. Indbygning i køkkenelement. Ovnen kan enten indbygges under bordpladen i dertil indrettet skabsmodel eller i dertil indrettet højskab. Ovnen fastgøres til elementet med fire skruer gennem de 4 huller i ovnrammen. Synlig når ovnlågen er åben. For at få den krævede ventilation, skal diagrammet vedrørende indbygning på side 53 følges nøje. Vigtigt For at ovnen skal fungere korrekt og for at undgå varme og fugt skader på køkkenelementerne er det meget vigtigt at ovnen indbygges korrekt. Elementet som ovnen er indbygget i skal kunne modstå temperaturer på op til 120 C. Plastik eller lim der ikke kan modstå 120 C vil få elementet til at smelte. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader på låger, skabe el. lign. Hvis indbygning af ovnen ikke er udført som beskrevet. Elektrisk tilslutning. Denne ovn skal tilsluttes 240 V -1 PH+N 16 Amp. (Se koblingsskema, fig. 4 side 53) Apparatet skal tilsluttes jord Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres hvis apparatet er korrekt monteret og tilsluttet en effektiv jordforbindelse, jævnfør stærkstrømsreglementet. Kontroller at strømforsyningen er korrekt, og at sikringer og kabeldimensioner er beregnet til den effekt apparatet kræver. Apparatet skal forbindes til strømkilden med et godkendt gummikabel, der har en ledningstykkelse der svarer til apparatets mærkede effekt. Apparatet skal tilsluttes af aut. Elinstallatør. Advarsel: Forsøg aldrig selv at tilkoble ovnen. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader på personer, dyr eller andre ting, hvis skaden skyldes forkert installation, manglende jordforbindelse eller forkert indbygning

21 MULTIFUNKTIONS OVN Beskrivelse af betjeningspanelet. Betjeningspanelet har 2 knapper for valg af funktion og 2 knapper for indstilling af timer, temperatur og start/slut tid. N.B: Visse modeller er udstyret med tryk ud knapper, for at dreje på knappen tryk da først ind på knappen. Ur Sikkerheds display 22: C 1 2 Temperatur display Ovn funktions symbolet vil blinke indtil ovnen når den temperatur der er vist i displayet. Når temperaturen nås, stopper denne med at blinke og et akustisk signal vil lyde. Temperatur Temperaturen er automatisk indstillet på alle funktioner. Disse kan naturligvis ændres, se side 43. De automatiske temperaturer for pizza, optøning og hold varm funktionerne kan ikke ændres. Displayet viser den automatiske temperatur, som ændres med 5 C hver gang eller knapperne bruges. Programmering Præsentation Sikkerheds Display Program funktions vælger knap Funktions Display (programmering) Regulerings knap Ovn funktions knap Funktions display 1 Programmerings Funktions Display 22:38 Regulerings knapper N.B: Placer ikke stanniol på ovnsiderne, da dette koncentrere varme og ødelægger emaljen. Grillning skal altid foregå med lukket dør. Hvis uret ikke er indstillet, virker ovnen ikke og 12:00 vil blinke i displayet. For at nulstille alle funktioner og timeren, drej knap (2) over mod symbolet. For at starte skal der være valgt en funktion, dette gøres ved at dreje knap (2). Symbolet vil vises i displayet og den automatisk indstillede temperatur vil blinke. Hvis De ønsker at ændre temperaturen, tryk på eller knapperne. Efter et par sekunder vil ovnen starte, men program funktions vælgeren kan indstilles så starten udskydes indtil De ønsker at starte ovnen (se afsnit: programmering) 39 Ovnlys Ur indstilling Regulering af timer (fra 0-3 timer 59 min) Sluttid Timer Børnesikring Regulering knap Regulering knap En lille forsinkelse i displayet må påregnes, mens ovnen udfører ændringen/indstillingen. 40

22 FUNKTION AKTIVERING SLUK HVAD GØR OVNEN BRUGES TIL OVNLYS Når knap (1) drejes til symbolet, tændes lyset Denne funktion er god hvis De vil se om ovnen er klar eller under rengøring. UR Drej knap (1) til ur symbolet Ved brug af og knapperne indstilles tiden (under ind stilling vil displayet blinke) Drej knappen til De kan nu regulere tiden Ved brug af og knapperne knapperne indstilles tiden (under indstilstilling vil displayet blinke) N.B: Indstil uret efter Installering af ovnen Eller efter strøm afbrydelse (12:00 vil blinke i displayet) STEGETID Vælg funktion med knap (2) Drej knap (1) til symbolet. Indstil tiden ved at bruge og knapperne Efter endt tilberedningstid Slukker ovnen automatisk. Hvis De ønsker at stoppe ovnen før tid, sluk ovnen eller sæt uret på 00:00 Knap (1) til symbol g brug eller knapperne. Sluttiden bliver gemt i hukommelsen. Når tiden er indstillet, Drej knap (1) til symbolet for at se tiden. For at se den programmerede tid, drej knap (1) til symbolet. Når ovnen er indstillet vil ovnen slukke automatisk og en akustisk lyd starter SLUTTID Vælg funktion med knap (2) Drej knap (1) til symbolet. Indstil tiden ved at bruge eller knapperne (under indstilling vil display blinke) Efter endt tilberedningstid Slukker ovnen automatisk. Hvis De ønsker at stoppe ovnen før tid, drej Knap (2) til symbol Sluttiden bliver gemt i hukommelsen. Når tiden er indstillet, Drej knap (1) til symbolet for at se tiden. For at se den programmerede tid, drej knap (1) til Symbolet. Denne funktion bliver ofte brugt sammen med stegetid. Eks. skal retten have 45 min. og skal være færdig kl. 12:30. Indstil stegetid til 45 min. og sluttid til 12:30. Ovnen vil automatisk starte kl. 11:45 og vil fortsætte indtil sluttiden nås. Ovnen slukker automatisk. MINUTUR Drej knap (1) til symbolet. Indstil tiden, ved brug af eller knapperne. (under indstilling vil display blinke) Efter endt tilberedningstid Slukker ovnen automatisk. Hvis De ønsker at stoppe ovnen før tid, drej knappen til 0. Knap (1) på og Derefter eller Knapperne Akustisk alarm vil lyde efter endt tid. Denne funktion virker separat fra ovnen, og kan bruges som æggeur. BØRNESIKRING Drej knap (1) til symbolet. Den røde lampe vil blinke. Tryk på eller knapperne på samme tid, i 3 sekunder. Indstillingen er gemt, når lyset stopper med at blinke. Tryk knap eller på samme tid, i 3 sekunder. Lyset blinker. Indstillingen kan ikke ændres. Kan aktiveres i slukket tilstand. Forhindre at børn ved en fejl tænder ovnen. Kan aktiveres under brug af ovnen, De undgå derved at børn ved en fejl ændre ved indstillingen. N.B: Ovnen kan slukkes ved at dreje knap (2) til pos

23 Funktion FUNKTIONER Traditionel Både over og under varme. Traditionel varme, bedst ved Stegning af lam (kølle). Ideel til kager, bagte æbler og retter der skal være sprøde. Varmluft En blæser og et varmelegme i bagvægen sørger for at fordele den varme luft til hele ovnen. Ideel for tilberedning af forskellige typer mad på samme tid (fisk og kød, uden at smag og lugt sammenblandes) Symbol Automatisk temperatur Temperatur 220 C C 180 C C NYTTIGE TIPS FOR BRUG AF OVN Pladerne Ovnen er udstyret med et nyt sikkerhedssystem, der gør det muligt at trække pladen ud af ovnen, uden at den vipper. For at tag pladen helt ud, træk og løft op. Undervarme + blæser Denne position er ideel til souffle. 160 C C Hold varm funktion Over, under og varmluft. Temperaturen er automatisk indstillet på 60 grader og kan ikke reguleres. Ideel til at holde maden varm efter tilberedning. Denne funktion kan også bruges til at opvarme Tallerkner. Optøning/rumtemperatur Denne funktion cirkulere rundt om maden, optøningen sker hurtigt uden at ødelægge denne. 60 C 20 C Rengøring af loft A Grillelementet kan frigøres ved at skrue skruen A ud. Hermed kan elementet skubbes ned og loftet i ovnen kan rengøres. Ovnen må kun bruges når elementet ersat på plads. Optøning Over, under og varmluft. Temperaturen er automatisk indstillet på 40 grader og kan ikke reguleres. Denne hurtig optøning er bedst hvis kødet skal tilberedes lige efter optøning. Pizza Den høje varme er ideel til bagning af pizza 40 C 230 C Grilning Ved grilning indstilles denne på indstilling 4, afhængig af størrelsen af den mad De ønsker grillet. (se figur 2, side 50) Inden De griller kød og fisk, påfør da lidt olie. Grill - lukket dør Denne funktion er ideel til tilberedning af tynde eller medium stykker af kød. (pølser, bacon o.s.v.) Grill med blæser - Lukket dør Perfetk til overflade behandling og til store mængder. Varmluft Over, under med blæser. Denne funktion er ideel Til tilberedning af kylling, fisk, brød o.s.v C C 190 C C 200 C C Tider for tilberedning Første gang De bruger indstilling af timer for tilberedning, er det vigtigt at De benytter Dem af tabellerne på side 47, 48, 49, 50, 51, og 52. Derefter kan De efter egen erfaring, variere tiden og indstillingen. Rengøring og vendligeholdelse Rengør det forkromede, emaljerede og malede med lunkent vand og sæbe. Brug ikke sæbe med slibende effekt, men derimod en mild sæbe, såsom opvaskemiddel. Det er meget vigtigt at rengøre ovnen efter hvert brug, eller sidder der rester af fedt på henholdsvis siderne og bunden af ovnen. Næste gang ovnen bliver brugt vil dette afgive en 44

24 ubehagelig lugt. Det er muligt at få katalytiske sider til ovnene, det vil lette den daglige rengøring. (se under afsnit katalytisk selvrens ) Rengør rustfri stål med sprit eller lignende rengøringsmidler. Rengør aluminium med en bomuldsklud og lidt planteolie, tør efter med sprit og en tør klud. Ved udskiftning af ovnpæren, sørg for at strømmen til apparatet er afbrudt. Beskyttelses glasset, over pæren skrues af. Pæren skrues ud, og erstattes med en af samme type som kan modstå høje temperaturer. Monter beskyttelsesglasset igen. Katalytisk selvrens Katalytiske selvrensende plader er ekstra udstyr. Pladerne vil forvandle fedtpletter og stænk til kulstøv. kulstøvet fjernes med en fugtig svamp når ovnen er kold. På denne måde bevares pladernes porøse overflade og sikre en effektiv rense effekt. Er der tale om udtalt meget fedt, kan porerne blive tilstoppede og dette hindre en effektiv selvrens. Dette kan afhjælpes ved at tænde den tomme ovn og indstille temperaturen på max. I min. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre de katalytiske plader, da dette vil beskadige pladerne. Ved grillning er en god ide at bruge en brandpande til at opfange det overskydende fedt. Disse forholdsregler vil gøre det muligt at den katalytiske selvrens kan foregå på de bedst mulige betingelser. N.B: Alle katalytiske selvrensende plader der i øjeblikket er på markedet har en levetid på ca. 300 timer. Efter 300 timers brug, skal disse udskiftes. Fejl Lyset tænder ikke Før De ringer efter service Mulige årsager: Der er ikke valgt funktion endnu (se side 39) Pæren skal udskiftes. Tilberednings tiden er udløbet. (se side 39) Indstilling af stege- og Uret er ikke indstillet, displayet blinker 12:00 bagetider er ikke mulig. (se side 39) Indstilling er ikke gjort korrekt. (se side 39) Ingen strøm/børnelås aktiveret. Ur display blinker Der har været strømafbrydelse, indstil uret igen «12:00» (se side 39) Ovnen vil ikke starte Der er ikke valgt funktion endnu (se side 39) Der har været strømafbrydelse, display blinker 12:00. Indstil uret. (se side 39) Ved tilfælde af fejl vil displayet vise ER, bliver den ved med at vise ER, kontakt service afdelingen. Service Hvis ovnen ikke virker kontrolleres følgende inden der tilkaldes service: er der strøm til apparatet. Kontroller sikringer. Er ovnen ur indstillet korrekt. Er termostaten indstillet rigtigt. Hvis ovnen stadig ikke virker, forsøg da ikke selv at reparere ovnen, men tilkald aut. Candy Hoover A/S Service. Husk at notere ovnens serie nummer, da dette skal oplyses til Candy Hoover A/S Service. ( se figur 4, side 53) 45 46

25 Vejledende tilberednings tider Bemærk at de oplyste stege- og bagetider er retningsgivende. Brug tabellerne som udgangspunkt, og juster derefter stege- og bagetiderne på basis af Deres egne erfaringer. Tip: Sluk ovnen ca. 10 min. før endt tilberedningstid, og lad maden blive i ovnen. På denne måde spare De på energien. Pasta Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Bemærk: Lasagne kg 3, Cannelloni kg 1, Ovn bagt pasta kg 2, Sæt lasagnen i en kold ovn. Sæt cannelloni i en kold ovn. Sæt pastaen i en kold ovn. Bagning (ikke kager) Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Bemærk: Brød kg (forvarme) 10 (forvarme) Form dejen og rids i toppen og lad dejen hæve. Pizza kg Sæt pizzaen i varm ovn. Fyld: tomater, olie, Tomater, skinke, salt og origano. Kuvertbrød 24 stk (frosset) Focaccia 4 stk a 200 g Sæt 24 stk kuvertbrød i ovnen og bag. Sæt focaccia en i en varm ovn

26 Kød Figur 2 Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Oksesteg 1 kg Lammekølle 1 kg (udbenet) Bemærk: Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter behov. Sæt stegen i ovnen og tilsæt krydderier. Kalvesteg 1,3 kg Oksefilet 1 kg Fysk Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Ørred 3 stk. el. 1 kg Laks 700 g pr ,5 cm stykke Fladfisk filety el. 1 kg Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter behov. Sæt stegen i ovnen og tilsæt salt. Stegen vendes efter Behov. Bemærk: Tilsæt salt, olie og evt. løg. Tilsæt salt, olie Tilsæt salt, olie Hare og kylling Traditionel ovn Varmluft ovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Kylling kg 1, Hare kg 1, Bemærk: Tilsæt krydderier og olie Tilsæt krydderier Vendes efter behov 49 50

27 Kager Traditionel ovn Varmluftovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Formkage 700 gr Småkager stk Grøntsager Traditionel ovn Varmluftovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Fennikel 800 g Courgetter 800 g Kartofler 800 g Gulerødder 800 g Frugt Traditionel ovn Varmluftovn Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Æbler 1 kg Pærer 1 kg Fersken 1 kg Grilnig Maden der skal grilles placeres under en infrarøde grill. Advarsel: Når grillen er tændt bliver den helt rød og dermed varm. Traditionel grill med åben dør Varmluft grill med lukket dør Ret Mængde Ribbe min Temperatur Ribbe min Temperatur Brød 4 stk. 4 5 Grill 4 5 Grill (5 opvarmning af grill) (10 opvarmning af grill) Sandwich 4 stk Grill 3 5/8 Grill (5 opvarmning af grill) (10 opvarmning af grill) Pølser 6 stk. / kg 0,9 4 25/30 Grill 4 15/20 Grill (5 opvarmning af grill) (10 opvarmning af grill) Bemærk: Sæt formkagen i opvarmet ovn. Sæt småkagerne i opvarmet ovn. Bemærk: Skær fenniklen i 4 stk. Tilsæt salt og smør. Skær i skiver og Tilsæt smør og salt. Skær i lige Store stykker og tilsæt salt, origano, olie og rosmarin Tilsæt salt Bemærk: Bages og lad dem afkøle i ovnen Bages og lad dem afkøle i ovnen Bages og lad Dem afkøle i Ovnen Bemærk: Rist først den ene side, vend derefter og rist den anden sidde Rist først den ene side, vend derefter og rist den anden side Vendes under tilberedning Kød 4 stk. / kg 1, Grill 4 15/20 Grill (5 opvarmning af grill) (10 opvarmning af grill) Kødet skal ligge under grillen Kylling 4 stk. / kg 1,5 3 50/ 60 Grill 3 50/ 60 Grill (5 opvarmning af grill) (10 opvarmning af grill) Vendes under tilberedning 51 52

28 INSTALLATION Udluftning Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader på låger, skabe eller lignende hvis indbygningen af ovnen ikke er udført som beskrevet. 53 Figur 4. Grafica RB 05/ Cod Imprimè en Italie

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες.

Ζυμαρικά. Βάρος Kg. Διάρκεια Σε λεπτά. Θέση Φούρνος αερίου. Θέση Ηλεκτρικός φούρνος. Λαζάνια 3,5. Κανελόνια. Ζυμαρικά. στο φούρνο. Αλμυρές ζύμες. Μαγειρέψτε εύκολα και αποτελεσματικά με την βοήθεια των συμβουλών που ακολουθούν. Μην σερβίρετε το φαγητό αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το για μερικά λεπτά να ξεκουραστεί πριν το σερβίρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά

Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Oδηγίες Χρήσεως στα Ελληνικά Ηλεκτρική Κουζίνα 60E60V Μικτή ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ! 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial

SF855X. Λειτουργίες. Επιλογές. Εκδόσεις. colonial Φούρνος 60 εκ, Ηλεκτρικός, αερόθερμος με 11 λειτουργίες Colonial, Inox, Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177638 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ: Αναλογικός χρονοδιακόπτης προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών

RO5FM13BL RO5FM13WH. Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών RO5FM13BL RO5FM13WH Εντοιχιζόμενος Ηλεκτρικός φούρνος Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του με τις πολλές δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750RWX. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, κόκκινο κρασί, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709166410 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες

DO81CSS-5. classic. EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Διπλός ηλεκτρικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών, 60εκ., σειρά "Classic new", inox Ενεργειακή Κλάση ΑΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709080853 Κυρίως φούρνος: 8 λειτουργίες Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου

Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου ES 9550 INOX Εγχειρίδιο χρήστη Εντοιχιζόμενου Ηλεκτρικού Φούρνου Εικόνα προϊόντος μόνο για αναφορά ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR93IX νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο TR93IX νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196660 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός Δεξιά: Ø

Διαβάστε περισσότερα

TR93IBL νέο. Victoria

TR93IBL νέο. Victoria TR93IBL νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Στιλπνό μαύρο, 3 φούρνοι Επαγωγική εστία, Ενεργειακή κλάση AΒ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709196790 ΕΣΤΙΑ: 5 full power επαγωγικές ζώνες Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα

CS150-5. Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Αντικολλητική επιφάνεια Αυτοκαθαριζόμενες πλάκες Σούβλα CS150-5 Ελεύθερη κουζίνα 150cm, µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση A (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709100957 Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας

SUK92MFX5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας Αυτόματος ψυκτικός μηχανισμός προστασίας SUK92MFX5 Ελεύθερη κουζίνα 90cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Concert, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Α (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709074272 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας

A42A-5. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας A42A-5 Ελεύθερη κουζίνα 70cm, µε 2 φούρνους και εστία αερίου, σειρά Opera, inox Ενεργειακή Κλάση Α (Κυρίως φούρνος) Ενεργειακή Κλάση Β (Δευτερεύων φούρνος) EAN13: 8017709073497 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS SC CER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS SC CER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ EURO - OVEN 1503T- 1503TS - 3503-4003 - 4503-4003SC - 4000CER Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria

SF6905N1. Λειτουργίες. Επιλογές. Victoria 60εκ. Φούρνος Ηλεκτρικός Αερόθερμος 10 λειτουργιών, σειρά, μαύρος Ενεργειακή Κλάση Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709241537 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο SF122B νέο Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709173234 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Σειρά Linea 1 Οθόνη LCD Φωτιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ...

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ... 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ... 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ... 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο

TR4110X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο TR4110X νέο Κουζίνα "" 110x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση AΑ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191009 Για να δείτε το video πατήστε εδώ ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 7 λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα ελέγχου ESP - IESP-M είναι και για εσωτερική και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13:

CE6GMLI. classic. Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: Ελεύθερη κουζίνα 60cm, µε 1 φούρνο και εστία αερίου, σειρά Professionale Ενεργειακή Κλάση Α EAN13: 8017709119881 Εστία: Νέος τετράγωνος σχεδιασμός Κρυστάλλινος πίνακας χειρισμού Νέα ηλεκτρονική οθόνη με

Διαβάστε περισσότερα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα

A3-6. classic. Χειριστήριο επιλογής προγράμματος Θερμοστάτης ασφαλείας. Ρυθμιζόμενο γκριλ Επισμαλτωμένο ταψί Σχάρα ψησίματος Χρωμιωμένο ράφι Σούβλα A3-6 Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Β Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709110611 Κυρίως φούρνος: Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 5 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 7 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 7 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 8 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας!

Σας ευχόµαστε θερµά για ότι καλύτερο µε τη νέα συσκευή σας! Εγκατάσταση - χρήση - συντήρηση ΦΟΥΡΝΟΣ NORDTON Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε στην επιλογή σας. Αυτό το νέο προσεκτικά σχεδιασµένο προϊόν, που κατασκευάζεται µε υλικά αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

SF140. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. SF140 linea Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Inox & Stopsol, Αισθητική Linea, Ενεργειακή Κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709177119 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες: 17 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος

Λειτουργίες. Επιλογές. Κυρίως φούρνος. Δευτερεύων φούρνος A3-7 νέο classic Kουζίνα 120cm, Opera,µε 2 φούρνους, εστία αερίου & ηλεκτρική ψηστιέρα,inox Ενεργειακή Κλάση Α + Α Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709162375 Προγράμματα / Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥ COMPACT HK-800 "Teka" Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HK-800......... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ COMPACT (ΓΕΝΙΚΑ)...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές προφυλάξεις Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model:EO 9719 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9731 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη φροντίδα. Φυλάξτε τις προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα