Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί. Χωλίδης Ιωάννης"

Transcript

1 Ποντιακά ίστιχα Σκέψεις - προβληµατισµοί Χωλίδης Ιωάννης

2 UΠοντιακά ίστιχα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Εγέρασα κε κ έλλαξα, τα παλαλάµ κι αφήνω να λάσκουµε και να γλεντώ, και να τρώγω και πίνω Αψέα καλατσέβωσε και για τατό τσαϊσµε φέρκουµεσε πολλά έµορφα κι εσύ Ναµκιόρ κουίζµε Κι βάλω σο κρασίµ νερόν, κι θέλω εγώ ν αλλάζω άνθρωπον κ εφτάω κακόν, άνθρωπον κι χολιάζω Εκάθους απάν σο µηντέρ, τα γόνατας ετέρνα κι ασο πολλά το τέρεµα επάγωσα και επέβνα Σον κόσµον κουσκανέφκεσε, εµέν πως αγαπάσµε σα ύψη εβγάλτσµε χαϊρζούζ, χαϊρζούζ κατεβάσµε Παλάτια εγώ έχτιζα, και οράµατα εποίνα ντ έβρανεµε τα τέρτοπα, εγώ ατά κ ενεµείνα Ανοίγω τα σιερόπα µου, νουνίζω που να φταίω Θα ρούζω απάν σα γόναταµ κι εγώ εµέν θα κλαίω Αργώ να ταβρανεύκουµε, ύστερα αµάν τσαρχέβω ατόσον ντο εγλυγορώ, κάποτε σασιρεύω Θ ανοίγω το ταφόποµο και ζωντανός θα µπαίνω εµέν κανένας κι αναµέν, κανέναν κι αναµένω Σηµάδια µαύρα κι άχαρα, σο µάτοπαµ εφάνθαν εταράεν η πσιµ κι ο νούµ, κι όλα µαζί εχάθαν Κατ έπαθα ετσάρχεψα, τον κόσµον για ν αλλάζω θα γούρνουµε άµον κουτάβ, κι άµον µουσκάρ θα κράζω Παλικάρ απαδά κι απάν, δα δάκρυα απές τα οµµάτιατ κ επόρεσεν να σέρετε, και να περ τα µουράτιατ Εγροίξα επήκα σφάλµατα, κι ατά κι διορθούνταν µικρά τρανά τα σφάλµατα, σο κάρδοποµ καρφούνταν Ασά νερόπα τη βροσής, τα στούδιαµ θα κυλίουν τσαµούρια θα σκεπάζνατα, σιγά σιγά θα λύουν Εγένους άλλος άνθρωπος, αλλον επέρες δρόµον αλάι µαλάι έλλαξες, νε πίστ εις και νε νόµον Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 1

3 Τ οµάτιαµ εσκοτίνεψαν, κι ξέρω ντο να φτάω τοπλιαέβω όλον τον νουµ, µε το ταχµίλιµ πάω Μη ερωτάς που λάσκουµε, µι ερωτάς ντε φτάω επέρεµε ο κατήφορος, και συν χαµωνήν πάω Λεν και γελούν ολόεραµ, εγώ τιδέν κι ακούω σπίγκω τα δύο µούστασιµ, και το κιφάλιµ κρούω Εγώ κανάν κ επείραξα, η τύχην όλο κρούιµε αρχίνω να παρακαλώ ατέ εµέν κι ακούειµε Τ οµάτιαµ έχω ανοιχτά, άνθρωπον αραεύω να κάθουµε και λέγατον που ζω και πως πορεύω Με το ρακίν και το κρασίν, το τράπεζ τονιατέψτεν κι ύστερα εµπάτεν σον χορόν, σιγά σιγά χορέψτεν Ολόρθα καµίαν κι στεκς, πάντα είσαι ξαπλωµένος ασον κόσµον απάν σην πλας, θα είσαι ανασπαλµένος Τερώ όλο το τελέφωνοµ, να κρούει αναµένω άχαρον µε το τέρεµα, εγώ πάντα αποµένω Ερώτεσεν το κάρδοποµ, οµάτια γιατί κλαίτεν ντο εν εσάς ντο βασανίζ, κι εµέν τιδέν κι λέτεν Κατηγορίας άσκεµα, κατάρας ντο κ αντέχω επέµνα ολοµόναχος, αρκάν αποθεν κι έχω Απόπισιµ ερούξανε, κι ξέρω ντ αραεύνε ακούνε τεµόν τον τουσµαντς, εµέναν κι νιανέβνε Αλλ εκλωγογυρίσκουσαν, κι άλλ έρχουσαν σο γιάννις η εντροπή και το ναµούς, εχάθαν από πάνις Χωρίς να εγροικούµατο, τα χρόνιαµουν διαβαίνε κι ατίν µάναµ πε πόθαναν, εµάς θα αναµένε Αούτα τα κουτούζοπα, κι οµοιζνε τ έναν τ άλλο ας έναν εφτάν καρβόνια, κι εικόνισµαν το άλλο Εσέβα κι εγώ σο χαµόν, σιγά σιγά εσύγα τα χρόνιαµ ετελέθανε, επέµνανέµε ολίγα Εχπάστα σον αγύριστον, και σον θάνατον πάω πολλά αργά εταβράνιεψα, για τέµεν κατ να φτάω Κι ξέρω ακόµαν θέλωσε, κι ξέρω αν πονώσε εγώ εµέναν κ εγροικώ, µισώσε ή αγαπώσε Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 2

4 Τ οµάτιαµ εσκοτείνεψαν, ο νουσιµ παλ εχάθεν τα δύο ατά ντο έξιζαν, ατώρα πως εφάνθεν Του κύριµ όλα τα καλά, σ έναν τόπον εθέκα το ούζον πάντα έπινεν, τέσσερα παρά δέκα Τα τέρτιαµ και τα βάσαναµ, σο σπιτ εγώ αφήνω αχπάσκουµε και λάσκουµε και να τρώω και πίνω Ντ εποίκα εγώ για τ έσεναν, απάν πλακίν εθέκες εφτάς πάντα του κεφαλίς, κι εµέν τσιαρέν κ εφέκες Άλλ τρώνε, πίνε, σιέρουνταν, εγώ µονάχα κλαίω ντ εποίκα ατσά αδά σην πλας εγώ εµέναν λέω Τα χρόνια έρθαν κι επέρασαν, σιγά σιγά εφάνθεν ο εις τον άλλον κι εγνωρίζ το ιχτηπάρ εχάθεν Πάντα λέω αχπάσκουµε, πάντα λέω θα φέβω κλώσκουµε γυροκλώσκουµε, και σα παλιάµ κονέβω κοιµούµε ελέπω οράµατα, χπαράουµε αγνεφίζω νουνίζω ντο εποίκες µε το κάρδοποµ κλενίζω Χωρίς να θέλω αχπάσκουµε, που να πάω κι ξέρω Ο νούσιµ πα περδεύκετε κεσέν εµπροστάµ φέρω Εγώ αγαπώ τα έµορφα για τάτα παλαλούµε για τάτα γίνουµε κουρπάν και ρούζω και σκοτούµε Ασου πεθάντς κουρφήσνεσε, κεσέν καλόν εφτάνε οι ανθρώπ κεκτιµούνατο, κι θέλνε να πεθάνε Το κακόν ντέρθεν έβρεµε, εγώ κι ξέρω απόθεν λέγνε τηδέν πα κέπαθεν, µόνον επαλαλόθεν Είπα την κάρδιαµ µη πονείς, τ οµάτιαµ να µη κλαίγνε το στόµαµ και τα σίλοπαµ κανάν τηδέν µη λέγνε Τ οµάτιαµ κατακέφαλα, µονάχος καλατσεύω απές σον νουν ντεπέβνεµε, εσέναν αραεύω Όνειρα που εχάθανε, πόθοι π εδιαλίγαν εγώ εµένα ερωτώ, ατσά που να επήγαν Τον κόσµον όλον βοηθώ, εφτάω ότι τάζω άδικα όµως πολεµώ, εγώ εµέν ν αλλάζω Εσύ εµέναν κι εγνωρείς και εγώ εσέν κι ξέρω ποία να έρχουνταν σον νουµ ντο εµπροστάµ να φέρω Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 3

5 Έµορφα έσαν τα παλιά, άσκεµα τα καινούργια ντ ενούνιζαµε επέθαναν, εχάθαν και τα γούρια Ασό πρόσωποµ εχάθεν το γέλος και η χαρά τρανόν έτονε απάνιµ ντέσυραν η ιφτηρά Ντ έβρανεµε τα βάσανα, το ψόποµ εµαρέθεν πατούρεψανε τ όνειραµ, το µούτιµ ετελέθεν Έπλωσα τα σερόπαµο κάπου για να πιάνω µε το µουτ εγώ έζησα µε το µουτ θα πεθάνω Ντο κι εποίκα τα πράµατα, εµέν γιατί φορτώνε άδικα εµέναν κρούνεµε κι άσκεµα εµέν µατώνε Φτερά κανάτια ένοιξα, πολλά ψηλά επήα ο ήλιον έτονε ζεστός, τα λύβια έσαν κρύα Παντρεύς αποκτάς παίδια, και γίνεσαι γονέως µίαν κι άλλο όµως κ επορείς να γίνεσαι εσύ νέος Το κακόν ντέρθεν έβρεµε, αϊκον άλλο κείδα ατώρα απάν συν γεράµ εξέβεν φουσκιαλίδα Θυµούµε πάντα τα παλιά, και τα χρόνια εκείνα ντο έτρωγα και έπινα κι οπίς αγλάρ κ εφείνα Ας εφέκεσµε και έφυγες, πολλά δέβαν ηµέρας κοµµάτια ασό κάρδιοποµ και ασυν ψυµ επέρες Εποίκα ηµέρα την νύχταν, εσέναν ν αραεύω εγροίξατο εχάσασε, τσάπαν τσαπαλαεύω Ποίος εγέντον αίτιος, τσακώνω το κιφάλιµ αν είχα τύχην και εχπάλ, αλλιώς θα τον το χάλιµ Τεµά όλα ετελέθανε, τ απίδια και τα µήλα σο κουµ εντόκεν το παπόρ, τσαρτσαρίζ η καντήλα Κάποτε κάπως γίνουµε, πάω να παλαλούµε εγώ εµέναν κ εγροικώ, κι ασην ισκιάµ φοβούµε Τα τέρτια και τα βάσανα ερούξαν απ οπίσιµ Εσέβαν αφκά σο πετσίµ κι αποπάν το καµίσιµ Τα λώµαταµ κανείς κι πλυν, κανείς κι µαερεύµε Εµέν κανένας κι αναµέν κανένας κι αραεύµε Έλα Βάνιαµ και Βάνιτσκαµ, για γύρτσον σ οσπιτόπος ενέσπαλες τον γυρισµόν και το µονοπατόπος Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 4

6 Να µη παθάνια χριστιανός, ούτε και µουσουλµάνος το κακόν ντ έρθεν έβρεµε να µην παθάν τουσµάνος Σταυρώνω τα σιερόπαµο, κλείνω κα το κιφάλιµ λέω σιγά σο κάρδιοποµ, άσκεµον έν το χάλιµ Τρανά εσκόθαν κύµατα και το παπόρ εσίεν αϊλί σ ατόν πεγέσασεν, κρίµαν σ ατόν π επείεν Ακούατς πως κρυφογελούν, εφτάν πως ξεροβέχνε κι φόβουνταν την κάταραµ γιατί καντήλαν κέχνε Ακούγατς πως κρυφογελούν, εφτάν πως ξεροβέχνε την κάταραµ κι φοβούνταν γιατί καντήλαν κ έχνε Ο νούσιµ γυροκλώσκετε όπως η καρµενέτσα µίαν έρθα σ εσέτερα ετότες παλ εµέτσα Ο νούσιµ γυροκλώσκεται, τα σέριαµ σταυρωµένα τ οµάτιαµ ασό κλάψιµον, κόκκινα και πρεσµένα Καλά κακά και αµάρτιας, αδά σην πλας εποίκα Ποινή έλεγαν την µάνιτσαµ και τον κύρηµ Γιωρίκα Αγρήµε εγώ τον ουρανόν, µαύρον και λειβωµένον ο παλαλόν εφόβεθεν, λένε τον µεθυσµένον Κατηγορούνατον ντο πιν και λέει κι άσπρον πάτον γιατί πιν και ζαλίετε, κανένας κ ερωτάτον Ζελεύω τα ψηλά ρασιά ατά πως κι γερούνε φορούνε ολοπράσινα κι από ψηλά τερούνε Άλλο κι λέγω κι γελώ, άλλο κι µασκαρεύω θα πάω σα Μοναστήρια και θα καλοερεύω Ο ήλιος εβασίλεψεν, ετέλεθεν η µέρα εµέναν επαλάλωσαν, µάνα και θυγατέρα Μη ερωτάς που λάσκουµε, µη ερωτάς που κείµαι τον κόσµον εγώ κ έπλασα, ο κόσµον εγώ είµαι Εσίνεψεν, ετούλωσεν, κανάν τιδέν κι λέει ποίον να εν το βάσανον, και για ποίον κλαίει Τ οµάτιαµ ειν ορθάνοιχτα, άνθρωπον αραεύω να κάθουµε να λέγατον, πως ζω και πως πορεύω Εγώ εµέναν κ εγροικώ, ντο θέλω ντο αραεύω πιάνω αδά, γριβώνω ακεί, να ζω τσαπαλαεύω Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 5

7 Σίλια τρακόσια ψέµατα, κι άλλα ατόσα εντάµαν µίαν κιάλο να επόρναµε, να γίντον ένα θάµαν Ο κύριµ έτον χοβαρτάς, εγώ είµαι το παιδίνατ εφτάω το χοβαρταλούκ και πέρω την ευχίνατ Κράτµε ελπίδα σην ζωήν, κι θέλω εγώ να χάµε για τέµεν κάνεις κι ερωτά, κανένας κι εγροικάµε Όλον τον κόσµον να χρωστάς, κανένας να µη δίσε πάντα να είσαι άρρωστον, σον θάνατον να κείσαι Βαρέα όλα ολόεραµ, δύσκολα ανασάνω λέγω εβαρέθασε ζωή, καλίον να πεθάνω Ο νούσιµ ντο κενούνιζεν, η κάρδιαµ ντο κ εµέβνεν όλα µαζί εχάσατα κι εµέν τιδέν κ επέβνεν Ο νούσιµ ντο κενούνιζεν, η κάρδιαµ ντο κ εµέβνεν µε τ έσεναν ντο έχαρα εκείνο εµέν επέβνεν Νουνίζωσε, παλάλουµε, θαρώ θα βρήκµε σάρα κ επόρω ν ανασπάλατα µε τ έσεναν ντ εχάρα Εσύ ες τεµόν η ζωή, εσέν πάντα νουνίζω τ οµάτιαµ δάκρυα γόµουνταν και εγώ εµέν κλενίζω Κάθουµε και αναστορώ, κι όλα πέρω απ άκρια µαραγκουλιά το κάρδοποµ σ οµάτιαµ τρέχνε δάκρυα Βαρκίεις και ταπουρίεσε, πως κ είδα εγώ εσέναν ο νούσιµ καπ εκλώσκουντον, κ έτονε µετ εµέναν Θεός αέτς εποίκενατς, κι ξέρνε ντο να φτάνε όλα αδά αφήνατα και συν χαµονήν πάνε Τ οµάτιαµ και το κάρδοποµ, άδικα ενεµέναν ντο κ είπα και ντο κ έποικα εφόρτωσαν εµέναν Κατηγορίας ψεύτικα, κ έναν σωρό αϊκα εγώ κανάν κ επείραξα, κανάν κακόν κ εποίκα Λάσκουµε ολοµόναχος, το κίφαλιµ κλεισµένον κι θέλω να λυπούντανε και λένε ο καϋµένον Τ οµάτιαµ κατακέφαλα, κι τέρω γύρω γύρω φέβω κι άλλο κι κλώσκουµε λιθάρ οπίς θα σύρω Μακάρ πουλίµ να έξερα, να έξερα κ εποίνα τα τέρτιαµ και τα βάσαναµ τον διάβολον ν αφήνα Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 6

8 Τα χαταλόπα του Αδάµ, τα παίδια τη Εύας εχάσανε την εντροπήν και ντο θα λέει σέβας Ο άνθρωπον τειδέν πα κεν, την ίσκιανατ φοβάτε σαν περ ο ήλιον φαίνεται, κρύφκετε ο ήλιον, χάτε Τερώ όλον το τηλέφωνοµ, να κρούει αναµένω µονάχα µε το τέρεµαν, σο τέλος αποµένω Κι κλαίω κι µοιρολογώ, κι κρούω το κιφάλιµ αέτς έτον το ριζικόµ, η τύχηµ και τ εχπάλιµ Φαρδύς, πλατύς σο µεσοστράτ, απάν εγώ επλώθα και είπα δόξα τον Θεόν απάτεν εσώθα Όλα έρθαν τ απάν αφκά, ο κόσµον παλ ελάεν µε το σταυρόν που έπηεν ο άχαρον εκάεν Όταν θα κρούνεσε οι τουσµάν, τουσµάν να είναι µόνον Οι φίλοι όταν κρούνεσε, βαρύς θα εν ο πόνον Ποίος είπεν επέθανα, ποίος είπε εχάθα κάµποσα χρόνια επέρασαν, εγώ πάλι εφάνθα Τσίτσιλι πούλιµ πίτσιλι και ντο πολλά πα είδη τα τραγωδίας τα έµορφα του Γιάννε του Χωλίδη Εµέν κανένας µη πονεί, εµέν κανείς µη κλαίϊµε µονάχος έψια τ άψιµον, αφήστιατο ας καίϊµε Κι είµαι λεφτοκαρί τσιπούκ, να σκις τσώνα να φτάσµε εµέν µάνα εγένεσεν και κ επορείς ν αλάϊσµε Εγώ εµέναν κι εγροικώ, ντο θέλω ντ αραεύω κι εχόρτασεν το ψιόποµο, να ζω τσαπαλαεύω Ντο είδα ναι ντ επέρασα, θέλω να ανασπάλω για τάτο θα τερώ µπροστά, οπίς κι τέρω άλλο Κατ έρτε εβρίκµε κάποτε, κι ξέρω ντο παθάνω νουνίζω ντο επέρασα, πάω τον νουµ να χάνω Τα τραγωδίας ντο έγραψα, ασην ζωήν παρµένα τα λόγια τουν αληθινά και πολλά πονεµένα Κοπανίζνε το σίδερον, πελεκούνε το ξύλον αδά συν πλας φοβάσε τη γάρην και το φίλον Όλον την νύχταν έπινεν και έκλαιεν το χάλνατ το πρωί έτον άρρωστος, επόνεν το κιφάλνατ Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 7

9 Κοπανίζνε το σίδερον, το ξύλον πελεκούνε µάνα εµέν εγένεσεν, θέλω να εγροικούνε Θέλω πάντα να λάσκουµε, τον κόσµον να γυρίζω και τα κορτσόπα τ εµορφα µάναµ να ποδεδίζω Έβρανεµε τα βάσαν αϊλί εµέν παιδία Απλώνω κάπου να κρατώ νε ρίζας νε κλαδία Σατάναδες εγέντανε τον κόσµον κοροιϊδεύνε Χριστόν ατοίν κι λάτρεβνε και Θέον κι πιστεύνε Ατός π εφτάει τον µάστορα και λέει δείω αβάντσον εγώ λέγατον όβασον και ύστερα κακάντσον Αϊλί εµέν πολλά άσκεµον εγέντονε το χάλιµ εσκώθαν τα ποδάροπαµ να κρούνε το κιφάλιµ Αούτα τα νεότητα, αϊλί που κι φοάτε ατώρα εγώ εγρίξατο, ο κόσµον ντο θα χάτε Έµαθα νέον καλατσίν, συν φέσιν και σην χάζι τα µάκρεα τα φίστανια λέγνατα ατώρα µάξι ώσµε Θεέµ υποµονήν σο κάρδοποµ γαλήνη τα κοντά τα φιστανόπα λέγνατα ατώρα µίνι Όντας λαγκέφς σα κάτσιαµ, ξάϊ πως κι φοάσε θα χάνω την υποµονήµ, θα λέω να πας χάσε Ο κόσµον να λυπάτεσε να λέει ο καϊµένον καµίαν να µη εβρήκς και τρως φαϊν µαερεµένον Ιδρώνω όντες ζεστιάουµε, παγώνω όντες κρυώνω γραµµένον ντο εν σο κατσίµ, απάτο κι γλυτώνω Κι κράτουνε τα γόναταµ, τα σιέραµ κι πιάνε ντο έπαθεν ο άχαρον, για τεσέν λέγνε Γιάννε Βαρίν σελέκ τα βάσανα, ετσώκεψαν απάνιµ κανείς κ εβρέθεν εµπροστάµ, κανείς κ έτον σο γιάνιµ Αγαπώσε, τυρανίσµε, θέλω να γελώ κλενίσµε αφορισµένον ες ψυν, σο κάρδοποµ φαρµάκ ξυν Καλά κακά πα είδαµε και τ άδικον πα εφάνθεν µε το σταυρόν σο σέρ που πάει ο άχαρον εχάθεν Εσείνεψα και τραγωδώ, λέγατα τούλια τούλια εγώ αγαπώ τ ασήµετρα, ντο µοιάζνε περπεντούλια Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 8

10 Φαίνεται πριν να ράβνατα, το πανίν πως κι βρέχνε εγώ αγαπώ τα ξώπλατα, πανίν ολίγον ντ έχνε Να ελέπατα να σιέρουµε, τα πάλια να θυµούµε πως έτρωγα και έπινα, µε τίναν εκοιµούµε Ράσια απαδά κι απάν, κατάµαυρα ορµάνια εγάπανεµε η µάναµ, εκούιζεµε Βάνια Τρώνε ολοπράσινον χορτάρ και έβραν έναν τρόπον διπλά να µαρουκάντανε και ν αφτάνατο κόπρον Πεϊχούτ ερούξα σο κρεβάτ και κ επορώ να κοιµούµαι κοροϊδεύω εγώ εµέν, εξέρω κι λαρούµε Καλά ντ εγέντονε αέτς τ αρνίµ κι γιανασιέβµε τα ρέζιλιατς αν τρώγνατα οι σκυλ θα κουτουρέβνε Απές σο µάτιαµ τέρεµε, ίσως να εγροικάσµε κείµαι ο κόσµον ο άδικον, κι αξίζ για να φοβάσµε Όσοι κ έζησαν την ζωήν, κιατέν που κ εγροικούνε Όντας πεθάνε εφτάν καλόν που κ έξερνε να ζούνε Όσοι εµένα κ είδανε κ εµέναν κ εγροικούνε ίσως θα έν πολλά αργά, την πόρταµ όντες κρούνε Ενέσπαλέ µεν ο Θεόν και έσυρεν το σιέρνατ όθεν γραµµένον τ όνοµαµ έχασεν το τεφτέρνατ Όντες ο νούσιµ σταµατά τ οµάτοπαµ τσαµώνω αραεύω τον εαυτόµ, ατόν για ν ανταµώνω ΕΡΩΤΙΚΑ Το κερόπον όντες πιαν σουκ αρνόποµ κι οφύγον εγώ τιδέν κι θα εγροικώ νε πολλά και νε ολίγον Σην στράτα έχω τα όµµατιά µ, εσένα αναµένω να λέπωσε και ύστερα, σο τάφοποµ να µπαίνω Εµέναν κι θ ανασπάλτς, θα κλαις και θα λυπάσε το φίλεµαν ντ εδώκα σε, στο στόµα θα θυµάσαι Εσέναν θ ανασπάλωσε, για τάτο όρκον παίρω ατώρα εξέρω να πονώ, εξέρω να υποφέρω Άλλο σιµάς κι έρχουµε, εσέν κι γιανασέβω άλλο κι ακούω ντο λέσµε, και εσέναν κι νιανέβω Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 9

11 Το φως νατς ετσαράνιζεν, εποίνεν πως κοιµάται εγώ εγυροκλώσκουµνε, το κρίµαµ κι φοβάται Ο ήλιον εκαµπάνιζεν, βουρκάνιζεν ο αέρας εσύ εµέν περιγελάς, µήνας πολλά κι ηµέρας Ασχώρετον Σαρίκαµις, ερζερούµ η κατάρα εκεί έµνε εξόριστος, και µε τα αρνίµ κ εχάρα Τα χρόνια έρθαν επέρασαν, εσέν πάντα θυµούµαι ελέγασε έλα µετ εµέν, και εσύ έλεες φοβούµαι Γιατί να τσιαρκινεύκεσε, ατσιά ντο να φοβάσαι σ εγκάλιοποµ θα πέρωσε, και θα γλυκοκοιµάσε Εθέλνα να εµ σύννεφον, αέρας να φυσάµε σο ζέστον ν εγκαλιόποσο, να φύσα και να βάλµε Αλαν ντ αλλων θα φτάµατα, κανείς κι θα γνωρίζµε Ατό τι τσούνας το κουτάβ, εµέν γιατί κλενίζµε Που εµ και που εγύριζα, γιατί πάντα ερωτάσµε εξέρτσατο και εξέρατο, εσύ ντο κι αγαπάσµε Το φαϊν έτον έτοιµον, και κάλα αρτυσµένον έφαένατο τ αρνόποµ επέβνα πεινασµένον Κι θέλατον, κι πέρατον, κυλίστατον ας έρτε ή τσακανίστεν µε το ζορ, εµέν σατόναν φέρτε Τριγών τα χτήνια ντο οριάς, έναν φωνείς βροχάλα έµπα σο καλυβόποµο, κι ατέναν ας µε τ άλλα Εσέν απάν σο µεσοστράτ, εγώ ενεµείνα ηµέρες εσύ εµέν ενέσπαλες, κι άλλο δρανίν επέρες Συρίζοσε, κουίζοσε, εσύ και απαντάσµε αραεύω κ εβρίσκωσε, φοβούµε κι αγαπάσµε Παρακαλώ το κάρδοποµ, λέγω να απιδιαβέντσε ατό εµέναν κι εγροικά και πάντα αναµέντσε Τα ρίζας και τα κλάδοπα, ντο είχα απλωµένα Αϊλί εµέν µανίτσαµου, έσανε σαπεµένα Το κικιµ κρατεί σο σιέρνατς, σο πλεύρον το τεστίνατς η κορ που κοβαλήατα, να τρώω εγώ την ψύνατς Σκουπίεις µε τσατσοφόρκαλον, το τοζ κρυβ το φυστάνις εθέλνα να εµ και εγώ τοζ και κάθουµνε απάνις Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 10

12 Άµον ζυµάρ σο ζύµωτρον, εφούσκωσα κ επλώθα για τ έσεν εχάσα τον νουµ, αρνίµ επαλαλώθα Έµπρουµ κ εβγέν ο διάβολον, Θεός κι σταµατάµε τερώ τ αρνόποµ το µικρόν λέγατο χάϊτε ας πάµε Να µη έτον ο θάνατον, ο φόβον πα να χάτε τ ορµίν βοά και τ άρνοποµ για να έρτε φοβάτε Λέγατεν, διαρµενέβατεν, η κόρη κ αφουκρούτε που κει τερείς όταν κάθετε, θαµάετε όντες σκούτε Αδά ρασίν, ακεί ρασίν, καλύβ απές σην µέσεν η λάµπατς ετσαράνιζεν ατσά τα αρνίµ απές εν Ντο έσυρα τα βάσανα, τ αρνίµ όλα θυµάτε παρακαλεί το ψόπονατς να βγεν σίτια κοιµάτε Έκαψα το σερόποµο, εβάρκιζα και επόνα µετέµεναν να έκλαιε και τέµον η τρυγώνα Τερώ την φωτογραφίας και σιέρετε η καρδίαµ θα έρχουµε να εβρίκωσε, µόνο να έχω την υίαµ Στέκω, τερώ και καλατσεύω µε την φωτογραφίας εσύ εµέν τηδέν κι λες, έχασες την λαλίας Τον νούνατ ές τ ωτίατ ες, όµως κι αφοκρούτε που κει τερεί όταν κάθετε, θαµάετε όντες σκούτε Όντας φορεί πολλά άσκεµα, το κάρδοποµ ταράζει πάω κατ για να λέγατο, σα κάτσιαµ αράζει Εφώταξεν τ εµόν τ αρνίν, τ οµάτοπαµ ενοίγαν τα τέρτιαµ και τα βάσαναµ, σον διάβολον επήγαν Σα µακρά έφυεν τ αρνίµ κι άλλο ατό κι εφάνθεν έκλεισα κα το κίφαλιµ κι υποµονήµ εχάθεν Τ αελαδόπον ντο εριάς, κουϊσα γαλαφόρα άσατο κι έλα µε τ εµέν, να ζέλευµε η χώρα Το Μεπλεκέτ και το µιλέτ, απ όθεν εκατέβες καίεσε και βρουλίεσε, σ εγκάλιοποµ ντο εσέβες Ατώρα ηµέρα δει και περ, ο φέγγον παλ εφάνθεν ντ εγέντον το µικρόν τ αρνίµ κι ασον κόσµον εχάθεν Τ αρνίµ εποίκεµε πολλά, κέναν σωρό αϊκα το κάρδοπονεθε φαρµάκ, το ψιόπονατς τσοπλίκα Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 11

13 ΜΟΝΑΧΙΚΑ Θέλω να είµαι µαναχός, και µαναχός να κλαίω τα τέρτιαµ και τα βάσαναµ, εγώ εµέν να λέω Αέτς θα χάµε ασύ πλας, κ εµέναν θ ανασπάλνε κερία κι θα άφνεµε, ποπάδες κι θα ψάλνε Ενέσπαλες το µονοπάτ, λάθος πόρταν εντόκες ενέσπαλες το φίλεµαν, εµέναν ντο εδώκες Γυρίζνε ολοµόναχοι, τον σταυρόν ατουν φέρνε ντο σύρνε σα πετσία τουν οι µανασοί εξέρνε Αιλί εσέν νε µοναχέ, πάντα µονάχος είσαι το µαξιλάρις αγκαλιάς και µαναχός πα κείσαι Κανείς κι κείται σο γιάνις, κανείς κι περ ανάσαν παρακαλείς τα βάσανας, απόπανεις να χάσαν Μαύρα σκέπασαν σύννεφα, κι άλλα τηδέν κι εφάνθαν άµον ατίντς π ενέσπαλαν και µαναχοί εχάθαν ύσκολον γίνεται η ζωή, όντας είσαι µανάχος αµόν τσατσίν κουράεσε, κι ας φαίνεσαι άµον βράχος Μονάσιαν που κ έζησαν, ντο κάθουνταν και λέγνε άµον ντο πέρνε έναν δαυλίν και το καρδόποµ καίγνε Αέτς εγώ κι ενούνιζα, αέτς για να παθάνω σιγά σιγά εγέρασα, µονάχος θ αποθάνω Μονάχος όντες κοίµασε, µονάχος όντες σκούσε σιγά σιγά θα πουγουτόντς κι ύστερα παλαλούσε Θέλω να είµαι µοναχός, µονάχος να γυρίζω µονάχος το καλύβοποµ, σ έναν βουνό να χτίζω ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ Ντο θα λέγω σε άξον µε, εµένα να θυµάσαι η νύχτα εν να λάσκεσε, η µέρα να κοιµάσε Σπίγκνε απαδά, σπίγκνε απακεί, κι ξέρνε ντο να εφτάνε τσαγκάνας π εχνε σα τσέπας, ατοίν ας αποθάνε Ανάσπαλον το κάποτε, το σήµερον για ζείσον τα δύσκολα απές συν ζωής, εύκολα εσύ πείσον Το πάντα ατελείωτον, εµείς ολίγον ζούµε το πάντα όντες λέοµε, το πάντα κι εγροικούµε Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 12

14 Η ζωή ατελείωτον, εµείς ζούµε ολίγον για τάτο έλα να σιέρουµες, ση ζέσταν και σο κρύον Ολ ατουπές θα µπαίνουµε, σο χώµαν ντο πατούµε για τάτο ας αγκαλιάσκουµες και ολ µαζί ας ζούµε Ντο τρως ντο πιντς κε σέρεσε, ατό εν κερδισµένον απάτα τίποτα κι εφτάει, να ξέρτς ο πεθαµένον Πε πέθαναν επέθαναν, που ζουν πα θ αποθάνε καλά κακά ντ εποίκανε, µε τατουνούς θα πάνε Πε πέθανεν επέθανεν, που ζη πα θα πεθάνει το φάρµακον ντο δίνατον απάνατ κι πιάνει Άσκεµον θα εν τω χάλις, τρανόν θα εν τω γιασίρις τέρεν µη καταράσκεσε η µάνας και ο κύρης Τέρεν πάντα να σέρεσε, πάντα να τρως και πίνεις τσαµώντς τα δύο τ οµάτιας και όλα αδά αφήνεις Ο κόσµον ολοστρόγγυλος, κλώσκετε χωρίς τέλος τέρεν µη πέρτσε αποφκά και θα γίνεσαι γέλως Ότι κεξέρτς κόρη να φτας, την µάνας άµε ερώτα θα λέεισε πως θα µαειρέφς λάχανα µε κορκότα Μ εφτάς µετάνοιας άδικα, µη πας σην εκκλησίαν ντο λες πουλόποµ και κ εφτάς, ατό εν η αµαρτίας ΓΕΡΑΜΑΤΑ Έζησα και εγέρασα, ατόρα όλιαµ πονούνε άχαροι που κ επρόφτασαν, να ζουν και να γερούνε Κι θέλω τα γεράµατα, κι ξέρω ντο να φτάω σον δρόµον που κι κλώσκεσε, εσέβα εγώ και πάω Κι φόβουµε τον θάνατον, κι φόβουµε τον χάρον θα κοβαλούν θα βάλνεµε, σο τάφιµ άρων άρων Εγέρασαν τα σέριοπαµ, τα κότσιαµ κι κρατούνε τ οµµάτιαµ και το κάρδοποµ, ατά πως κι γερούνε Τα γόναταµ εκόπανε, τα κότσιαµ κι κρατούνε τ οµάτοπαµ κι εγέρασαν, κι αχόρταγα τερούνε Εγροίξατο εγέρασα, εγύλεψεν το µάτιµ σιγά σιγά ετσόκεψα, εκόπεν το τακάτιµ Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 13

15 Έχασα το µνηµονικόµ, εσταµάτσεν ο νούσιµ έσυρα το τσουλ σο ποτάµ, εντάµαν ναµούσιµ Όταν γεράς κι θέλνεσε, κι ολ για τ εσέναν λέγνε ντ αναµένιατς κι νουνίζνε, να κάθουνταν να κλαίγνε Τ οµάτιαµ και το κάρδιοποµ, ειν ακόµαν γιοσµάδες τα µέσαµ και τα γόναταµ, εγένταν κουρατάδες Το κάρδιοποµ τσαπαλαέβ, τα σιέραµ πα πιάνε τ ασχώρετα τα γόναταµ, οπίς µονάχον πάνε Τα γόναταµ παρακαλούν, λέγνεµε κι επορούνε τα χρόνιαµ ετελέθανε, αρχινώ και φοβούµε Μίαν κι άλλο επόρναµε, να γίντον έναν θάµαν τα γόναταµ εγέρασαν, µε τεµέναν εντάµαν Μη λυγίζετεν γόνατα, κρατέστε µε µη χάµε έρθεν λέγνεµε η σειρά, και σο ταφίν θα πάµε Αναµένω εγώ σην ζωήµ, πάντα πότε και έως να επωρώ να γίνουµε µίαν κ άλλο εγώ νέος Τα µίκρα όλα ετράνιναν, εφάνθανε τα κάλλια εγώ ο µαύρον εγέρασα και µαύρα έχω χάλια Μη ερωτάς τα χρόνοπαµ, µη ερωτάς µε πόσον αν επορείς Αρχάγγελεµ, τα χρόνιαµ οπίς κλώσον Ολόεραµ νεότητα, κι εµέν πολλά θυµίζνε κατ να επόρνα κι έποινα οπίς για να γυρίζνε Ζωή γίνεσαι άδικος, γιατί είσαι αϊκσα κι εθέλνατο εγέρασα κι εγώ τηδέν κ εγροίξα Ο γέρων γίνεται µωρόν, µίαν κι άλλο µωρούτε όντας λέει παράλογα ποισέστεν πως κι ακούτε Εγώ τερόσε απές σην πλας, κλώσκεσε σ άλλον µέρος εγώ πα έµνε παλικάρ ατώρα εγένουµ γέρος Απορώ τα µαλόπαµο κάτασπρα πως εβρέθαν µαζί µε τα γεράµατα φαίνεται ατά πα έρθαν Εγέρασες και κ επορείς και ντε έποινες θυµάσαι λες έµορφα επέρασα, άδικα κι θα χάσε Το κάκον ντ έρθεν έβρεµε, µάνιτσαµ βάϊ βάϊ κάποτε ράκιν έπινα, ατώρα φυσώ το τσάϊ Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 14

16 Ελέπατα και σέρουµε, κρυφογελούν τα σίλιαµ αϊλί εµέν εγέρασα, κι είναι για τα γριτσίλιαµ Συρίζω πάντα τραγωδώ, τρώω πουλίµ και πίνω έσπρινα και εγέρασα, τα παλαλά κι αφήνω Αούτα τα νεότηταµ, πάνε κι άλλο κι κλώσκουν οµιάζνε άµον το χορτάρ, τα πρόατα ντο βόσκουν Ο ΓΕΡΩΝ Φαίνεται πως κι ξέρτς που πας, οµοιάζ άµον χαµένος τ οµάτιας κατακέφαλα κι ο νους σης θολωµένος Άµα γεράς κι θέλνεσε, κι εσέν στραβοτερούνε για τατουνούς ντο έκαµες σον νούνατουν κι κρούνε Τον γέρον κι αγαπούνατον, συν ζέστιαν και σον κρύον τερούν πως θα τσουπόνατον και σο γεροκοµείον Τον γιόν ατ και την νύφεν ατ, τ εγγόνιατ περ απάκρια νονίζ το καλυβόπονατ σο µάτιατ έρτουν δάκρυα Το τέλος ιµ εν άσκεµον, θα πόθανω µονάχος κάποτε εµ αλλιώτικος, δυνατός άµον βράχος Έβρανε µε τα βάσανα κεκώνεψαν επάνιµ εγέντον η κάρδια τουν, σιέρουνταν οι τουσµάνοι µ Να τρώτεν και να πίνετεν, έµορφα να γλεντάτεν επέθανα ησύχασα κι ατό τέρτ µη εφτάτεν Πάει να βγαιν το ψόποµο, βαρέα πέρω ανάσαν τα τέρτιαµ και τα βάσανα από πάνιµ να χάσαν Τα βάσανα ας κρούνεµε, εγώ αντέχω κι άλλο αγαπώ πολλά την ζωήν, για τάτο κα κι βάλω ΤΟ ΓΕΣΥΡ ΚΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ Ερούξα απάν σα γόναταµ, παρακαλώ τ αρνόποµ ατό τερείµε και γελά, ντ εγένουµ γεσυρόπον Ατέ εποίκεµε γιασύρ, ατέ να ες το κρίµαν συν ζωή νατς να µη χορτάζ, νε χάβιτς και νε τρίµαν Πεινασµέντσα να λάσκεσε, κι εµέναν να θυµάσε να λες ντε εποίκα νε Θεέµ, και ν αραεύς να ελιάσε Κι θα λυπάτεσε ο Θεόν, εξέρ την αµαρτίας και αέτς εσύ θα σύρτσατο, συν ψις και σα πετσίας Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 15

17 Θα εβρίκνεσε τα κρίµαταµ, θα χάντς τεσά τα νεύρα µονάχον θα νουνίσατο, θα λές εποίκα κέβρα Σα µνήµατα θα φέρνεµε, εκεί εµέν θα θάφνε θέλω να ανασπάλνεµε, κερία να µη άφνε Κατ έπαθα ερρώστεσα, τον γιάτρον τρέξτεν φέρτε το κίφαλιµ ζαλίετε, ο νους ιµ πάει κ έρτε Πολλά βαρέα ερρώστεσα, πολλά άσκεµα πα βέχω επέµνα ολοµόναχος, κανάν σον κόσµον κ έχω Τα έµορφας και τα καλάς, όλα τους ξέντς εδίνες εµέναν ερουστούρεβες, και τα κέφιας εποίνες Εκάθουµες και εκρύφκουµες, αρνίµ οπίς σα κάσια εγώ εγλυγώρνα να φιλώ και εσύ έλεες γιαβάσια Ο ΘΑΝΑΤΟΝ Όλα τελείνταν ση ζωήν, επάπειρον κι ζούνε έρτε εβριξε ο θάνατον, τα κάµπανας θα κρούνε Θα κρουν ατά λυπητερά, τανέλια και αραία θα κουβαλούνε σο ταφίς, θα βάλνεσε βαθέα Θα σύρνε απάνεις χώµατα, εσέν θα παραχώνε τα στούδιας και τα κρέατας, τα σκόλεκια θα τρώνε Μαύρον χώµα θα γίνεσαι, τηδέν να µη φοβάσε σιγά θα ανασπάλνεσε, και ασόν κόσµο θα χάσε Μη λίγουσε παράδεισον, κόλασιν φη φοβάσε µαύρον χώµα θα γίνεσε, για πάντα θα κοιµάσε Επέθενεν εφέκε µας, η ψυν που να εδέβεν Κόλαση και Παράδεισος, ατσά που να εσέβεν Οπίς άλλο κι κλώσκεσε, κ εκεί που πας χαµένα ντ εποίκες θα θυµούντανε, θα λέγνε για τ εσένα Ατό έτονε η ζωής, ασήν ζωήν ντο εδέβες ποίος εξέρ εγροίκσεσα ή απες ξάι κ εσέβες Ντο θα πεθάντς εξέρτσατο, χαζίρ ποίσων το µνήµας εδίκασέ µας ο Θεόν, Χάρος να κοβαλή µας Που αποθάν κι κλώσκετε, µαύρον γίνετε χώµαν φα, πία, γλέντα σην ζωής, ντο αναµέντς ακόµα Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 16

18 Ασόν θάνατον κι γλυτώντς ατός θα έν το τέλος Φα, πία, γλέντα σην ζωής και µη νουνίς το µέλλως Άµον εκείνο το χορτάρ, το πρόατον ντ εβόστεν απατουνούς π επέθαναν, κανείς οπίς κ εκλώστεν Ο κόσµον όλον θ έλλαζεν θα γίντον άλλον ντάλον ένας µόνον να γύριζεν ασόν κόσµον τον άλλον Κόλαση ή παράδεισος, οπόθεν θελ ας έρτον ντε κλώστεν κ έρθεν έβρεµε, τρανόν χαπέρ θα έτον Εκατοµµύρια και λίρας, σην τράπεζαν ντο κείνταν έρτε και εβρίξε ο θάνατον, κι όλα µαζί τελείνταν Το τέλος όταν θα έρτε, κανένας κ ερωτάσε τινιάς δεύτερον τ αντσίας, και ύστερα πας και χάσε Ατό κ οµοιάζ µε χαµονή, για τάτο µη φοάσε βαθέα απές σο ταφίν, αιώνια κοιµάσε Κοιµάσε απές σο ταφίν, δροσερά και βαθέα σέρια ποδάρια θα απλώντς, φαρδέα και πλατέα Ο κόσµος θα µοιρολογά, οι πόπαδες θα ψάλνε βαθέα σο ταφόποµο, το λείψανον θα βάλνε Επήγα εγώ σου πεθαµέντς, να τέρω πως πορεύνε ενέσπαλαν το γυρισµόν, ατόναν κι νιανέβνε Επήγα εγώ σου πεθαµέντς, ετέρεσα πως ζούνε κλώσκουν απές σην κάσελαν, το κιφάλνατουν κρούνε Τα τελευταία µ έρθανε, σιγά εβγέν το ψόποµ θα κοβαλούν θα βάλνε µε, σο σκοτεινόν τον τόπον Κοβαλούνε το λείµψανοµ, σον τάφον για να βάλνε τ οµάτιαµ και το κάροποµ, εσέν κι θ ανασπάλνε Οι πεθαµέν θα σκούντανε, οι σκοτωµέν θα τρέχνε κι ένας τον άλλον θα ρωτά, ντο έπαθαν ντο έχνε Νόµος εν και ο θάνατος, και ασην πλας βαλµένος οσήµερον να τρως να πιντς, και αύριον πεθαµένος Σο φλίτσαν απές µ αραεύς, σα χάρτια το µέλλος Φα, πία, γλέντα τη ζωής, ώσπου να έρτε το τέλος Σύνοψεις κι ευαγγέλια, και όλα τν άλλα φέρτε που αποθάν θα λένεµας, οπίς άλλο πα κέρτε Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 17

19 Ο θάνατον πα ύπνος εν, θαρρώ κι άλλο καλίον εκεί τιδέν πα κ εγροικάς, νε ζέσταν και νε κρύον Τον θάνατον µη λογαριάς, τον χάρον µη φοάσε τ οµάτιας θα τσαµώντσατα, για πάντα θα κοιµάσε Πε πόθαναν επόθαναν, πάνε κι οπίς διαβένε τ οµάτια τουν ειν οξοπίς, και εµάς όλτς αναµένε κανέναν µη κατηγορείς, κάναν µη πέρτς σο στόµαν θα έρτε εβρήξε ο θάνατον, και θα γίνεσε χώµαν Ερούξα εγώ σον θάνατον, τα πόνιαµ που να βάλω σ έναν το πλεύροµ ο χάρον κι ο άγγελον α σ άλλο Ποίος θα περ το ψιόποµο, µαλώνε ατίν και κρούνε εµέν καθόλου κι τερούν, εµέν ξάει κι ρωτούνε Θέλνε να κουβαλούνεµε, σον Άδην για να φέρνε κι θέλω για να απόθανω, ατίν ατό κι εξέρνε Άρρωστος κείµαι σο κρεβάτ, τα πόνιαµ που να βάλω ο Χάρον σ έναν το πλευρόν, και ο Άγγελον σο άλλο Ο ένας µε βασιλικόν, ο άλλος µε τον γιόσµον παρακαλώ αφήστεµε, εµέν αδά σον κόσµον Οι δύος πα το ίδιον, µαύρον είναι µαφία εντάµαν παλ εχπάσταµε, πάµε για τα ταφία Εγέρασα εχπάστα εγώ, και σον θάνατον πάω τα παλαλά ντ επίνα, θέλω πάλι να φτάω Τα έµορφα τα παλαλά, σον νουµ ατώρα κρούνε θέλω πάλι να φτάγατα, τα κότσιαµ κι κρατούνε Τα τάµατας µίαν κ εφτάς, το κρίµαν κι φοάσε άδικα έρθες σην ζωήν, και ντο καλά ντο χάσε Έχασα όλον την ησιάµ, θα φούρκισµε το χρέος κι βοηθάµε ο Θεόν, για τεν ατός Εβραίος Τα νύχτας ετελέθανε και τέµα τα ηµέρας όπως ταϊτέβ σον ουρανόν, τα σύννεφα ο αέρας Που τρων και πίνε σην ζωήν, χοβαρταλούκ π εφτάνε θα ειν καλοδεχούµενοι, σον Άδην όντες πάνε Για τ ατουνούς ας σέρουµες, ατίντς κι αξίζ το κλάµαν θα τρώνε και θα σιέρουνταν µε τον χάρον εντάµαν Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 18

20 Τρώνε πίνε και σέρουνταν, τον χάρον πα µαθήσνε καλούν ατοναν φιλικά και σο τραπέζ καθίζνε Το ράκοπον και το κρασίν, µε τ όµατια γουέβνε µεθησµέν µε τον χάρονταν ποντιακά χορεύνε Αµον τα δέντρα τ άχαρα τα τσουµάνια ντο ζώσκουν ατοίν που φέβνε ασην ζωήν, πάνε κι άλλο κι κλώσκουν Που αποθάν επέθανε, ας ζει που αποµένει ας τρώει και πειν και σέρετε, ο κόσµος να εµορφαίνει Πολέµουν σ όλον την ζωής, τ οµάτιας για να βγάλνε ασόν πεθάντς κουρφίζνεσε και για τ εσέναν ψάλνε Σαν αποθάνω λέγω σας, απαγκές εµέν θάψτεν ύστερα µε την κεµετσέν, τραγώδεστεν και κλάψτεν Ο ΘΑΝΑΤΟΜ Οπίς αφήνω την ζωήν, όθεν κι κλώσκουν πάω όσον θα είµαι ζωντανός, τα παλαλάµ θα φτάω Κανείς απ ατό κι γλυτών όλ απ ατό θα πάµε κέρδος θ έχοµε σην ζωήν τα παλαλά ντ εφτάµε Κι ξέρω που ευρίουµε, κι ξέρω εγώ που κοίµε έναν εξέρω µαναχόν, σιγά σιγά τελείµαι Τ έµορφα ντο επέρασα, όλα σ οµάτιαµ φέρω κι φόβουµε τον θάνατον, ντο θα πέρµε εξέρω Όθεν κεκά θα θάφνεµε, έλα πουλόποµ κλάψον τα δάκρυα οπίς κι φέρνε µε, έναν κερόπον άψον Το κέροπος όνταν πιαν, σουκ αρνοποµ κ οφύον εγώ τηδέν κι θ αγροικώ, νε πόλλα και νε ολίγον Τεµόν ανθρώπ επέθαναν, τον νουµ πάω να χάνω Με τατουνούς π επέβνανε εγύρτσα να πεθάνω ΞΕΝΗΤΙΑ Έρχουµε εγώ από µακρά, ασά ξένα γυρίζω τα µικρά όλια ετράνιναν, κανένα κι γνωρίζω Τη ξενητίας τα βάσανα, όλια εγώ εζώστα σην ξενητιάν εγέρασα, κι ατώρα οπίς εκλώστα Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 19

21 Έσπρισαν τα µαλόπαµο, το µάτιαµ δακρυσµένα είπα σιγά σο κάρδοποµ, εγέρασες σα ξένα Εγέρασα συν ξενητιάν, τ οµάτιαµ πολλά είδαν πουθέν εγώ κι ησύχασα κι εκλώστα σην πατρίδαν Ο ΧΩΡΙΣΜΟΝ Καταστροφή ο χωρισµόν, ήλιαµ κι αν έις µωρά λες έστι δίκης οφθαλµός κι ος τα πανθ ορά Εµέν κ εσέν π εχώρτσανε, ψωµίν να µην χορτάσνε κάθαν βραδύν σο σπίνατουν, λείψανον να µονάζνε Εµέν κ εσέν π εχώρτσανε, π εγένταν η αιτία να κρούγιατς το αστροπελέκ να καίγιατς η φωτία Ατοίν π εγένταν αίτιοι το σπίτιµ να χαλάνε ασή καντήλας το φυτίλ άψιµον να πιάνε Ο ΘΕΟΝ Θα λάσκουµε µε τον Θεόν, κορίτσια να γελούµε ο Θεόν πολλά χοβαρτάς, αρχίνω να φοβούµε Μαζέβ όλια τα κόρτσοπα, φιλίατα σα σείλια εµέν αφήνµε εξωκά να κλώθω σιροµύλια Είπατον ατό ντ εφτάς, τρανόν εν αδικία να φίλεις και να τσιρµουλείς και να εβγάλτς βρακία Είπεµε άµε σον διάβολον, εγώ είµαι αϊκος είµαι µεγαλοδύναµος κι άνθρωπον εν µικρίκος Έστειλα τον Θεόν χαπάρ, ατός κι θελ ν ακούιµε ατόν εβραίος εποίκεν κι άµον εβραίος κρούιµε Αν ευρήκετεν τον Θεόν αφήστατον ας πάει εν ασε µας χειρότερος και πολλά λάθη εφτάει Φοβούντανε ασόν θεόν άµον την καταιγίδαν εγώ ατόν κεντάµωσα τ οµάτιαµ ατόν κείδαν Μ αραεύετεν τον Θεόν, πολλά µακρά µη πάτε ατός πα άµον τον πλούσιον τον φτωχόν κι λυπάται Έµαθες να καταράσε, τον Θεόν πως κι φοάσε τ αµαρτίας ντο εφτάς σον παράδεισον κι πας Έναν φίλεµαν κι δεις, εµέν θελτς να τυρανείς ο Θεόν πα κεγροικάσε για τάτο κι τιµωράσε Ποντιακά δίστιχα Σκέψεις Προβληµατισµοί, Χωλίδης Ιωάννης Σελίδα 20

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

(Βασίλεια χαθήκανε και βασιλιάδες πάνε, μονάχα όμως αθάνατα μένουν τα δικά σου τραγούδια)

(Βασίλεια χαθήκανε και βασιλιάδες πάνε, μονάχα όμως αθάνατα μένουν τα δικά σου τραγούδια) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΧΑΘΑΝΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑΝΤ ΕΠΗΓΑΝ, ΚΑΙ ΜΑΝΑΧΟΝ ΑΘΑΝΑΤΑ Τ ΕΣΑ ΤΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (Βασίλεια χαθήκανε και βασιλιάδες πάνε, μονάχα όμως αθάνατα μένουν τα δικά σου τραγούδια) Και νιά τά λόγια τ εύκαιρα πού παίρει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΘΕΑΤΡΙΚΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤ3, 2012-2013) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές ιστορίες: άλλες για δράκους και νεράιδες, άλλες για πριγκίπισσες και πρίγκιπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: Αριθμός δίσκου: B

Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: Αριθμός δίσκου: B Αφ' ότου εγεννήθηκα :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: B-74045 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6162 Αφ' ότου εγεννήθηκα, φωτιά με τριγυρίζει αν μ' έκαιγε θα γλίτωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί

ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ Σκόπια και τεβενούμ' πασί Έ λοιπόν, επουγαλεύτα. Ά θα αρχινώ και λέγω ξάν...κι επεκεί λέτεν, εσύ όλο κάτ' ευρίκς και λές. Τη π...ας τα παιδία, ατώρα εγνέφσανε, και εθυμέθαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: AO-2611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5771 Απ' το Μαρόκο η Εσμέ, το είχε αποφασίσει μες στον Περαία για να 'ρθει,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», τα δικά μας ποιήματα Τμήμα: Στ 3 Σχολική χρονιά: 2014-2015 Μάνα που εσταυρώθηκες τζιαι έχασες τον γιο σου, ποσιερέτα τη Γιαλούσα σου τους τάφους των γονιών

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο

Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο ...... O άλλος μου εαυτός Στον Γιάννη και στον Θεόφιλο Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος Σελιδοποίηση: Κωνσταντίνα Ελαιοτριβάρη Μακέτα εξωφύλλου: Ευθύµης Δηµουλάς 2009 ΕΥΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων

Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδευτικός Κύκλος Συστηµικών Λύσεων Εκπαιδεύτρια: Χαριτίνη Παπακυρίλλου Εργασία Τίτλος: «Έτοιµος για Αίτηµα» Ηµεροµηνία: 29 06 2013 Είχα ακούσει για µια µαγική ψυχοθεραπευτική µέθοδο όπου στήνονται

Διαβάστε περισσότερα