ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014"

Transcript

1

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα, τότε καλύτερα είναι να αρχίζει ο εμβολιασμός με πενταδύναμο εμβόλιο (πρώτη δόση) και να συνεχίζεται με εξαδύναμο (επόμενες δόσεις). Πιο ορθό σχήμα για την ηπατίτιδα Β και αποφυγή πλεονάζουσας δόσης του HBV. 4. Το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου C (MCV1) χορηγείται σε 1 δόση σε ηλικία 2-6 μηνών και μία στον 12 ο μήνα ή μετά από αυτόν (MCV1 ή καλύτερα MCV4). Η επανάληψη στην εφηβεία ισχύει. 5. Το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου Β (4CMenB) χορηγείται σε 3+1 δόσεις σε βρέφη έως 6 μην ή σε 2+1 σε > 6 μην. βρέφη. Σε ανεμβολίαστα άτομα από 12 μηνών και πάνω καθώς και στους ενήλικες χορηγείται σε 2 δόσεις (μεσοδιάστημα 2 μήνες). 6. Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου χορηγείται ακόμη σε 3+1 δόσεις. Θα μπορούσε να παραλειφθεί η μία από τις τρεις δόσεις προ του έτους, με την προϋπόθεση να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. 7. Το εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς καλύτερο είναι να γίνεται στον 15ο μήνα της ζωής. Έχει μεγαλύτερη μελλοντική προστασία όταν χορηγείται στην ηλικία αυτή. Η δεύτερη δόση χορηγείται από 24 μην. έως 4-6 χρ. Οι ενωρίς ηλικίες εξυπηρετούν την κάλυψη αποτυχόντων εμβολιασμών ή διαφυγόντων τον εμβολιασμό παιδιών. Αν ακολουθήσει κάποια στιγμή στην εφηβεία 3η δόση, αυτό είναι σωστό. Αν δεν ακολουθήσει η 3η δόση, τότε είναι καλύτερες οι τελευταίες ηλικίες. 8. Η δεύτερη δόση του εμβολίου ανεμευλογιάς χορηγείται στον 24ο μήνα της ζωής (να απέχει τουλάχιστον 3 μήνες από την πρώτη δόση). 9. Τα εμβόλια dtap έχουν έλλειψη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα επανακυκλοφορήσουν μάλλον χωρίς το στέλεχος της πολιομυελίτιδας. Απαραίτητη η χορήγηση στην εφηβική ηλικία καθώς και σε κάθε εγκυμοσύνη. 10. Το MCV4 χορηγείται στην εφηβεία ως αναμνηστική δόση. 11. Το εμβόλιο HPV να χορηγείται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Το διδύναμο έχει έγκριση για σχήμα 2 δόσεων (0, 6 μήνες) σε κορίτσια 9-14 χρ. Το τετραδύναμο έλαβε γνωμοδότηση για 2 δόσεις σε κορίτσια και αγόρια 9-13 χρ. Έως ότου επισημοποιηθεί η έγκριση, χορηγείται σε 3 δόσεις. 12. Καλό είναι να χορηγείται και τρίτη δόση MMR στην εφηβεία για καλύτερη κάλυψη της παρωτίτιδας (δόση εκτός προγράμματος).

3 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

4 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΦΗΒΩΝ 1. Eμβό λιο η πα τί τι δας Β (HepB) (ε λά χι στη η λι κί α: γέν νη ση) Κα τά τη γέν νη ση: Ό λα τα νε ο γνά λαμ βά νουν μί α δό ση μο νο δυνά μου εμβολίου πριν την έ ξο δο α πό την κλι νι κή. Αν η μη τέ ρα εί ναι HBsAg (+) τό τε το νε ο γνό λαμ βά νει και 0.5 ml HBIG ε ντός 12 ω ρών α πό τη γέν νη ση. Σε ά γνω στο προ φίλ μη τέ ρας (για HBsAg), χο ρη γεί ται στο νε ο γνό HepB, γί νε ται ά με σος έ λεγ χος της μη τέ ρας και σε θε τι κό α πο τέ λε σμα χο ρη γεί ται και HBIG (ε ντός της πρώ της ε βδο μά δας ζω ής). Αν η μη τέ ρα εί ναι HBsAg (-), και πάλι χορηγείται το εμ βό λιο στο νε ο γνό. Α να βάλ λε ται μό νον ό ταν υ πάρ χει λό γος ια τρικός. Σε παιδιά <2000 g ΒΓ χορηγείται αμέσως με το HepB και HBIG. Ε πό με νες δό σεις: Η σει ρά ο λο κλη ρώ νε ται με μο νο δύ να μο (ή και πο λυ δύ να μο) εμ βό λιο. Η δεύ τε ρη δό ση γί νε ται στην η λι κί α 1-2 μη νών. Η τρί τη και τε λι κή με τά τον 6ο μή να. Έ λεγ χος α ντι σω μα τι κός γί νε ται σε παι διά μη τέ ρων ΗBsAg (+) σε η λι κί α 9-18 μη νών ή 1-2 μήνες μετά τη συμπλήρωση των δόσεων. Δό ση 4ου μή να: Εί ναι α πο δε κτό να χο ρη γού νται 4 δό σεις HepB ό ταν χρη σιμο ποιού νται πο λυ δύ να μα εμ βό λια. Σε χρή ση μο νο δύ να μου, δεν α παι τεί ται δό ση HepB στον 4ο μή να. Η τελική δόση καλό είναι να μην χορηγείται πριν την 24η εβδομάδα ζωής. 2. Εμ βό λιο ιού Rota (ε λά χι στη η λι κί α: 6η ε βδο μά δα) Δύο εμβόλια - το ένα (1Δ) χορηγείται σε 2 δόσεις και το άλλο (5Δ) σε 3. Μέγιστη ηλικία: πρώ της δό σης 14η ε βδ. + 6 ημ. (ό χι με τά τη 15η ε βδ.) / τε λευ ταί ας δό σης 6 μην (1Δ) ή 8 μηνών (5Δ). Αν κάποια δόση είναι 5Δ ή άγνωστου εμβολίου τότε χορηγούνται συνολικά 3 δόσεις εμβολίου.

5 3. Εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη (DTaP) DTaP (ελάχιστη ηλικία: 6 η εβδομάδα ζωής) Η τέταρτη δόση μπορεί να χορηγηθεί ενωρίς και από την ηλικία των 12 και πλέον μηνών (εφόσον όμως έχει παρέλθει τουλάχιστον 6μηνο από την προηγούμενη). Η τελική δόση στην ηλικία 4-6 χρ. Η πέμπτη δόση δεν χρειάζεται αν η τέταρτη έγινε σε ηλικία > 4 χρ. dtap (-IPV) (ελάχιστη ηλικία : 7 χρ.) Χορηγείται ως αναμνηστική δόση μετά τον 11 ο χρόνο. Παιδιά 7-10 χρ μη πλήρως εμβολιασμένα έναντι του κοκκύτη, λαμβάνουν μία δόση (ανεξάρτητα από το διάστημα που παρήλθε από την προηγούμενη δόση dt). Ακολουθεί dt ανά 10ετία. dτ (ε λά χι στη η λι κί α 7 χρ.) Ανά 10ετία. 4. Εμβόλιο πολιομυελίτιδας Δεν υπάρχει μεμονωμένο. 5. Εμ βό λιο αιμοφίλου ινφλουέντζας type b (Hib) (ε λά χι στη η λι κί α: 6η ε βδο μά δα) Χορηγείται 1 αναμνηστική δόση σε άτομα άνω των 5 χρόνων που έχουν δρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, HIV, σπληνεκτομή. 6. Εμ βό λιο μη νιγ γι τι δοκόκκου MCV1 (ε λά χι στη η λι κί α: 2ος μή νας) Μία δόση μετά την η λι κί α των 2 μη νών. Ε πα να λη πτι κή με τά τον 12 ο μή να με MCV4 (MCV4-TΤ από 12 μην. και MCV4-CRM197 από 24 μην.). Σε η λι κί ες που δεν εμβολιάστηκαν κάτω του έτους, μία δόση MCV4. MCV4 Άτομα εμβολιασμένα ή μη, λαμβάνουν 1 δόση από ηλικία 11 χρόνων και άνω.

6 4CMenB Βρέφη έως 6 μην. 3+1 δόσεις. Βρέφη > 6 μην. 2+1 δόσεις. Σε ανεμβολίαστα παιδιά > 12 μην. και εφήβους σε 2 δόσεις (2 μήνες μεσοδιάστημα). 7. Εμ βό λιο πνευ μο νιo κόκ κου (ε λά χι στη η λι κί α: 6η ε βδ. για το συ ζευγ μέ νο [PCV10, PCV13] και ο 2ος χρό νος για το α πλό [PPSV23]) Το PCV10/13 για παι διά 2-59 μη νών. Mία εφάπαξ συμπληρωματική δόση PCV13 συνιστάται για όλα τα άτομα πέραν των 60 μηνών έως 18 χρ, που έχουν ασπληνία (λειτουργική ή ανατομική), HIV λοίμωξη, ανοσοκαταστολή γενικότερα, κοχλιακό εμφύτευμα, ρινική διαρροή ΕΝΥ και άλλα υποκείμενα νοσήματα και είναι σε κίνδυνο για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Η δόση αυτή χορηγείται μετά 8 τουλάχιστον εβδομάδες από προηγούμενη δόση άλλου PCV. Υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού για όλα τα ανεμβολίαστα άτομα από 5 χρ. και πάνω (χωρίς ανώτερο όριο) ανεξαρτήτως παραγόντων κινδύνου. Το PPSV23 χορηγείται σε παιδιά 2 χρ. και πάνω με υποκείμενα νοσήματα που είναι υψηλού κινδύνου για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις. Απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων από την τελευταία δόση του PCV. Μόνο μια επαναληπτική δόση μετά 5 χρόνια σε παιδιά με ασπληνία ή ανοσοκαταστολή. 8. Εμ βό λιο η πα τί τι δας Α (HepA) (ε λά χι στη η λι κί α: 12 μή νες) Σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 6-18 μηνών. 9. Εμ βό λιο ι λα ράς-πα ρω τί τι δας- ε ρυ θράς (MMR) (ε λά χι σ τη η λι κί α: 12ος μή νας) Πρώτη δόση σε ηλικία μην. Προτιμητέα η ηλικία των 15 μην. Δεύτερη δόση από την ηλικία των 24 μηνών έως 4-6 χρ. (να απέχει τουλάχιστον 1-2 μήνες από την προηγούμενη). Παιδιά 6-11 μηνών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό μπορούν να λάβουν 1 δόση εμβολίου. Επανεμβολιάζονται με 2 δόσεις σε κανονική ηλικία.

7 10. Εμ βό λιο α νε μευ λο γιάς (Var) (ε λά χι στη η λι κί α: 12ος μή νας) Δύ ο δό σεις. Η πρώτη σε ηλικία μην. Καλύτερα να απέχει από τη δόση του ΜΜR. Η δεύ τε ρη στην η λι κί α των 24 μηνών (προ ϋ πό θε ση να έ χουν πα ρέλ θει 3 και πλέον μή νες α πό την προ η γού με νη δό ση. Ελάχιστο μεσοδιάστημα 1 μήνας). 11. Εμ βό λιο ιού αν θρω πί νων θη λω μά των (HPV2, HPV4) (ε λάχι στη η λι κί α: 9 χρό νων, μέγιστη ηλικία: 26 χρόνων) Το διδύναμο έχει ένδειξη χορήγησης σε 2 δόσεις (0, 6 μήνες) σε κορίτσια 9-14 χρ. Το τετραδύναμο έχει θετική γνωμοδότηση για 2 δόσεις σε κορίτσια και αγόρια 9-13 χρ. Έως ότου οριστικοποιηθεί η έγκριση, χορηγείται σε 3 δόσεις. Μετά την ηλικία των 13 ή 14 χρ. και τα δύο εμβόλια χορηγούνται σε 3 δόσεις. Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα πρώτη δόση από ηλικία 11 χρόνων. 12. Εμ βό λιο γρί πης (ε λά χι στη η λι κί α: 6ος μή νας για το κυ κλοφο ρούν αδρανοποιημένο εμ βό λιο) Σε παι διά υ ψη λού κιν δύ νου. Γενικά σε παι διά 6 μη νών έως 18 χρονών. Σε ο ποιο δή πο τε άτο μο θέ λει να προ φυ λα χθεί α πό τη γρί πη Παι διά μι κρό τε ρα των 8 χρό νων για πρώ τη φο ρά εμ βο λια ζόμε να, λαμ βά νουν 2 δό σεις.

8 ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΜΗNΩΝ - 6 ΧΡΟΝΩΝ Εμβόλιο Ελάχιστη ηλικία για πρώτη δόση HepB Γέννηση 4 εβδομάδες Ελάχιστο διάστημα μεταξύ δόσεων Δόση 1 η προς 2 η Δόση 2 η προς 3 η Δόση 3 η προς 4 η 8 εβδ. & 16 εβδ. μετά την 1η δόση Rota 6 η εβδομάδα zωής 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες DTaP 6 η εβδομάδα zωής 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 6 μήνες IPV 6 η εβδομάδα zωής 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 6 μήνες MMR 12 ος μήνας ζωής 4 εβδομάδες Var 12 ος μήνας ζωής 4 εβδομάδες Hib 6 η εβδομάδα ζωής 4 εβδομάδες αν η 1η δόση σε ηλικία <12μην (ως τελική δόση) αν η πρώτη δόση σε ηλικία μην Καμμία άλλη δόση αν η πρώτη δόση σε ηλικία >15 μην 4 εβδομάδες αν η τρέχουσα ηλικία <12 μην (ως τελική δόση) αν η τρέχουσα ηλικία είναι >12 μην. και η 2η δόση γίνει σε ηλικία >15 μην. Όχι άλλη δόση αν η προηγούμενη σε ηλικία >15 μην. (ως τελική δόση) Αναγκαία μόνο σε παιδιά 12 μην-5 χρ που έλαβαν 3 δόσεις σε ηλικία <12 μην. PCV 6η εβδομάδα ζωής 4 εβδομάδες αν η 1η δόση σε ηλικία <12 μην. και η τρέχουσα ηλικία είναι <24 μην. (ως τελική δόση) αν η πρώτη δόση σε ηλικία >12 μην. ή η τρέχουσα ηλικία είναι μην. Καμμία άλλη δόση αν η πρώτη δόση σε ηλικία >24 μην. 4 εβδομάδες αν η τρέχουσα ηλικία <12 μην (ως τελική δόση) αν η τρέχουσα ηλικία είναι >12 μην. Όχι άλλη δόση αν η προηγούμενη σε ηλικία > 24 μην (ως τελική δόση) Αναγκαία μόνο σε παιδιά 12 μην-5 χρ που έλαβαν 3 δόσεις σε ηλικία <12 μην. ή σε υψηλού κινδύνου παιδιά που έλαβαν 3 δόσεις σε οποιαδήποτε ηλικία MCV1 2 μηνών 4 εβδομάδες Μετά τον 12 μήνα ζωής ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ (ΠΑΙΔΙΑ 7-18 ΧΡΟΝΩΝ) Εμβόλιο Td 7 χρόνων 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 6 μήνες Tdap-IPV HepB MMR Var MCV4 HPV Ελάχιστη ηλικία για πρώτη δόση 7 χρόνων 12 μηνών 12 μηνών 9 χρονών 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες 12 μην. / 24 μην. ανάλογα με σκεύασμα Ελάχιστο διάστημα μεταξύ δόσεων Δόση 1 η προς 2 η Δόση 2 η προς 3 η Δόση 3 η προς αναμνηστική Έχει άδεια μόνο για μία αναμνηστική δόση και 16 εβδ. μετά την 1η δόση 3 μήνες αν η πρώτη <13 χρονών / 4 εβδομάδες αν η πρώτη >13 χρονών 1 δόση συνήθη μεσοδιαστήματα

9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΧΗΜΑ Ι Γέννηση HBV 1 μην HBV 2 μην 5x + Pneumo 3 μην MenB + Rota 4 μην 5x + Pneumo 5 μην MenB + Rota 6 μην 6x + Rota (αν 5Δ)+ Pneumo 7 μην ΜenB 8 μην MenC ΣΧΗΜΑ ΙΙ 2 μην 5x + Pneumo 3 μην MenB + Rota 4 μην 6x + Pneumo 5 μην MenB + Rota 6 μην 6x + Rota (αν 5Δ) + Pneumo 7 μην MenB 8 μην MenC ΣΧΗΜΑ Ι+ΙΙ 15 μην MMR + MenB 16 μην 6x + Pneumo 17 μην Var + MCV4 24 μην Var ή MMR-V 30 μην HepA (2η δόση 6-18 μην. αργότερα) 4-6 χρ DTaP-IPV + MMR (αν δεν έγινε νωρίτερα) 10 χρ HPV 11 χρ dtap 12 χρ MCV4 18 χρ MMR (δεν είναι σήμερα στο πρόγραμμα)

10 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2014 ΕΜ ΒΟ ΛΙΑ ΣΜΟΙ Ε ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ 1. Εμ βό λιο κα τά δι φθε ρί τι δας-τετάνου (dτ) και ακυτταρικό κοκκύτη τύπου ενήλικα (dτap). Ε νή λι κες με α βέ βαιο ι στο ρικό εμ βο λια σμού, λαμ βά νουν πλή ρη σει ρά: 3 δό σεις dτ. Τις 2 πρώ τες με με σο διά στη μα 4 ε βδο μά δων και την τρί τη με τά 6-12 μή νες α πό τη δεύ τε ρη. Συνεχίζεται ανά 10ετία. Σε ε νή λι κες με προ η γη θεί σα πλή ρη σει ρά, χο ρη γεί ται μί α α να μνη στι κή δό ση. Χρη σι μο ποιεί ται εί τε το dτap εί τε το dτ. Το dτap χορηγείται σε ενήλικες έως 65 χρόνων που δεν έχουν λάβει το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αντικαθιστά μία δόση του dτ. Επιπλέον συνιστάται ειδικότερα σε έγκυες εβδομάδων (σε κάθε εγκυμοσύνη), σε ενήλικες ακόμη και >65 χρ. αν φροντίζουν βρέφη <12 μηνών, και σε εργαζόμενους σε τομείς υγείας. Έ γκυες που δεν εμβολιάστηκαν στη διάρκεια κύησης, λαμβάνουν μετά τον τοκετό μία δόση dτap. Το Tdap χορηγείται γενικά ανεξαρτήτως

11 διαστήματος από την τελευταία δόση dτ. Το dτap κυκλοφορεί στη χώρα μας προς το παρόν ως dτap-ipv. Πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει χωρίς το στέλεχος της πολιομυελίτιδας. 2. Εμ βό λιο κα τά του ιού των αν θρώ πι νων θη λω μά των (HPV). Σε ό λες τις γυ ναί κες μι κρό τε ρες των 26 χρό νων (HPV2/ HPV4). Κα λύ τε ρα να χο ρη γεί ται πριν την πι θα νή έ ναρ ξη σε ξουα λι κών ε πα φών. Όσο οι γυ ναί κες είναι σε ξουα λι κά δρα στή ριες καλό είναι να εμ βο λιά ζο νται. Τρεις δόσεις για ηλικίες άνω των 14 ετών. Δεν συ νι στά ται κα τά τη διάρκεια της κύ η σης. Αν έ χει χο ρη γη θεί κά ποια δό ση και στη συ νέ χεια γί νει α ντι λη πτή η ε γκυ μο σύ νη, τό τε οι υ πό λοι πες δό σεις χο ρη γού νται με τά τον το κε τό. Το HPV4 συνιστάται και σε άρρενες 9-26 χρ σε 3 δόσεις. Ιστορικό κονδυλωμάτων, θετικού Pap test, θετικού HPV DNA test, δεν αποτελούν αντένδειξη για τον εμβολιασμό. 3. Εμ βό λιο ι λα ράς, πα ρω τί τι δας, ε ρυ θράς (MMR). Ό λοι οι ε πί νο σοι ε νή λι κες λαμ βά νουν 2 δό σεις. Δεν χο ρη γεί ται σε πά σχο ντες α πό HIV με σο βα ρή α νο σο κα τα στο λή. Δεν χο ρηγεί ται ε πί σης στην κύ η ση, ε νώ η κύ η ση ε πι τρέ πε ται με τά έ να μή να και πλέ ον α πό τον εμ βο λια σμό. Τυ χαί α χο ρή γη ση σε έ γκυο δεν συ νι στά λό γο δια κο πής κύ η σης. 4. Εμ βό λιο κα τά της α νε μευ λο γιάς. Ό λοι οι ε πί νο σοι ε νή λι κες πρέ πει να λά βουν 2 δό σεις εμ βο λί ου. Ει δι κή μέ ρι μνα λαμ βάνε ται για εμ βο λια σμό των ε ξής ο μά δων: ερ γα ζό με νοι το μέ α υ γεί ας, μέ λη οι κο γέ νειας α νο σο κα τα σταλ μέ νων, ε παγ γέλμα τα με με γά λη ε πα φή με παι διά, ερ γα ζό με νοι σε ι δρύ ματα, φοι τη τές, στρα τιω τι κοί. Δεν χο ρη γεί ται στις ε γκυ μο νούσες. Η κύ η ση ε πι τρέ πε ται με τά έ να μή να και πλέ ον α πό τον εμ βο λια σμό. Τυ χαί α χο ρή γη ση σε έ γκυο δεν συ νι στά λό γο δια κο πής κύ η σης. 5. Εμ βό λιο κα τά της γρί πης. Σε ά το μα με: χρό νιες πα θή σεις α να πνευ στι κού και καρ διαγ γεια κού συ στή μα τος (και ά σθμα), χρό νια με τα βο λι κά νο σή μα τα (και δια βή της), νε φρι κή ή ηπατική δυ σλει τουρ γί α, αι μο σφαι ρι νο πά θειες, α νο σο κα τα στο λή,

12 πα θή σεις που μπο ρεί να ε πη ρε ά σουν το α να πνευ στι κό (πχ τραύ μα τα σπον δυ λι κής στή λης, σπα σμοί, νευ ρο μυ ι κές πα θήσεις κλπ), α σπλη νί α. Ε πί σης σε: ερ γα ζό με νους στον το μέ α υ γεί ας, σε ερ γα ζό με νους σε ι δρύ μα τα χρο νί ως πα σχό ντων, στους τρο φί μους των ι δρυ μά των αυ τών, σε ά το μα > 65 χρόνων, σε ά το μα έ ως 50 χρό νων χω ρίς προ δια θε τι κούς πα ράγο ντες αλ λά που ε πι θυ μούν να προ φυ λα χθούν α πό τη γρί πη. Απαραίτητο στις εγκυμονούσες. Η απλή αλλεργία στο αυγό δεν είναι αντένδειξη για το εμβόλιο. 6. Εμ βό λιο συζευγμένο κα τά του πνευ μο νιο κόκ κου (PCV13). Έγκριση για μία δόση σε άτομα ανεμβολίαστα οποιασδήποτε ηλικίας με ή χωρίς προδιαθετικούς παράγοντες. 7. Εμ βό λιο απλό κα τά του πνευ μο νιο κόκ κου (PPSV23). Σε ά το μα με: χρό νιες πα θή σεις α να πνευ στι κού και καρ διαγγεια κού συ στή μα τος (και ά σθμα), χρό νια με τα βο λι κά νο σήμα τα (και δια βή τη), αλκοολισμό, χρό νια νε φρι κή α νε πάρ κεια ή νε φρω σι κό σύν δρο μο, χρό νια η πα το πά θεια, λει τουρ γι κή ή α να το μι κή α σπλη νί α, αι μο σφαι ρι νο πά θειες, α νο σο κα τα στολή, HIV (εμ βο λια σμός ό σο το δυ να τόν εγ γύ τε ρα σε υ ψη λούς τί τλους CD4 κυτ τά ρων), λευ χαι μί α, λέμ φω μα, ν. Hodgkin, πολ λα πλούν μυέ λω μα, με τα μο σχεύ σεις, χη μειο θε ρα πεί α, κο χλια κά εμ φυ τεύ μα τα. Σε ερ γα ζό με νους και τρό φι μους ι δρυ μά των. Σε καπνιστές. Σε ό λα τα ά το μα με ανοσοκαταστολή ή χρόνιες παθήσεις χορηγείται πρώτα το PCV13 και στη συνέχεια το PPSV23, τουλάχιστον αργότερα. Απαιτείται μόνο μία επαναληπτική δόση του PPSV23 μετά 5 χρόνια. Σε όλα τα άτομα ά νω των 65 χρό νων. Για τα άτομα αυτά, ε πα νά λη ψη μό νον ό ταν η προ η γού με νη δό ση έ γι νε σε η λι κί α μι κρό τε ρη των 65 χρό νων. 8. Εμ βό λιο κα τά του μη νιγ γι τι δο κόκ κου συζευγμένο τετραδύναμο. MCV4: Κυκλοφορούν στη χώρα μας δυο σκευάσματα MCV4. Χορηγούνται σε όλους τους ενήλικες (έως 55 ετών το MCV4-TT, ανεξαρτήτως ηλικίας το MCV4-CRM197) σε μία δόση. Ιδιαίτερα συνιστάται σε άτομα με α να το μι κή ή λει τουρ γι κή α σπλη νί α, και με α νε πάρ κεια τε λι κών συ στα τι-

13 κών συ μπλη ρώ μα τος. Ε πί σης σε φοι τη τές, μι κρο βιο λό γους, στρα τεύ μα τα, τα ξι διώ τες σε εν δη μι κές πε ριο χές. Α παι τεί ται ε πα νεμ βο λια σμός με τά 5 χρό νια σε ε νή λι κες που εμ βο λιάσθη καν με το α πλό πο λυ σακ χα ρι δι κό και συ νε χί ζουν να εί ναι σε υ ψη λό κίν δυ νο για μη νιγ γι τι δο κοκ κι κή λοί μω ξη. 4CMenB: Σε όλα τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί (2 δόσεις μεσοδιάστημα 2 μηνών) 9. Εμβόλιο κα τά της η πα τί τι δας Α. Σε ά το μα με χρό νια η πα τοπά θεια και σε λή πτες πα ρα γό ντων πή ξε ως. Σε ο μο φυ λό φι λους και χρή στες ναρ κω τι κών. Σε ερ γα ζό με νους σε ε πι κίν δυ νους για η πα τί τι δα Α το μείς υ γεί ας. Σε τα ξι διώ τες σε εν δη μι κές πε ριο χές. Χορηγείται σε δύ ο δό σεις: 0, 6-12 ή 0, 6-18 (α να λόγως του σκευά σμα τος). 10. Εμ βό λιο κα τά της η πα τί τι δας Β. Άτομα με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα ή πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους, ομοφυλόφιλοι, χρήστες ναρκωτικών, διαβητικοί, εργαζόμενοι στον τομέα υγείας, άτομα με HIV, με χρόνια λήψη παραγόντων πήξεως, με ηπατοπάθεια, με ανοσοκαταστολή. Συμπλήρωση 3 συνολικά δόσεων. Άτομα με περιτοναϊκή διύλιση ή κάποια σοβαρή ανοσοκαταστολή λαμβάνουν 1 δόση των 40 μg/ml σε σχήμα 0, 1, 6 μην. ή 2 δόσεις των 20 μg/ml μαζί, σε σχήμα 0, 1, 2, 6 μην. 11. Eμβόλιο ζωστήρα. Μία δόση σε όλους τους ενήλικες άνω των 60 χρόνων. 12. Συ ζευγ μέ νο εμ βό λιο κα τά του αιμοφίλου ινφλουέντζας type b (Hib). Μία δόση σε άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, σπληνεκτομή, που δεν έχουν λάβει προηγουμένως εμβολιασμό. RedBook 2012 MMWR 2014 Pediatrics 2014 Αnn Intern Med

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα