ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ""

Transcript

1 ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ" Γενικά Σν ΔΕΜ "ΔΡΜΖ" είλαη έλα ςεθηαθό ηαθηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πνπ παξέρεη επηθνηλσλίεο πςειήο αζθάιεηαο, πνηόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη κε κεγάιε επθακςία ηα ηαθηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ζηε Εώλε Mάρεο. Γεληθά γηα ηελ αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ ελόο ηαθηηθνύ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληώλ Σα ηαθηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσληώλ ζηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ελόο ππθλνύ πιέγκαηνο ππεξαζηηθώλ θόκβσλ θαη απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηνπ δηθηύνπ (backbone network) ζην γεσγξαθηθό ρώξν πνπ πξόθεηηαη λα εμππεξεηήζνπλ επηθνηλσληαθά. Πάλσ ζ' απηόλ ηνλ θνξκό ζπλδένληαη oη ηεξκαηηθνί θόκβνη ησλ ρεκαηηζκώλ, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, όζν πνην ππθλό είλαη ην πιέγκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε επηβησζηκόηεηά ηνπ, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο θάπνησλ από ηνπο ππεξαζηηθνύο ηνπ θόκβνπο. ε έλα ζύγρξνλν ηαθηηθό πεδίν, όπνπ ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε ηαρεία κεηαβνιή ησλ επηρεηξεζηαθώλ δεδνκέλσλ, νη θόκβνη ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηαρπθίλεηνη θαη επνκέλσο δελ πξνζθέξεηαη ε δεύμε ηνπο κε ελζύξκαηνπο θνξείο, αιιά αζπξκαηηθά κε ρξήζε θαηεπζπληηθώλ θεξαηώλ (Line Of Sight, LOS δεύμεηο). Σέινο, όπσο θάζε ζηξαηησηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη δηαζεζηκόηεηα, θαηά ηελ δηαρείξηζε ηεο επηθνηλσληαθήο θίλεζεο. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ν γεληθόο ηξόπνο αλάπηπμεο ελόο ηαθηηθνύ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληώλ.

2 Χαρακηηριζηικά - δσναηόηηηες ΕΖΜ «ΕΡΜΗ» Δπθακςία θαη Πξνζαξκνγή Τςειή Αμηνπηζηία θαη Γηαζεζηκόηεηα. Δπηβησζηκόηεηα Αζθάιεηα Προζθερόμενες εσκολίες (για σπηρεζίες θωνής) από ηο ζύζηημα ζηοσς ανηαποκριηές Οη επθνιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο "ΔΡΜΖ", πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί θάπνηνο ζπλδξνκεηήο, ελεξγνπνηνύληαη από εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνύην άηνκα (administrators), κε ηε εηζαγσγή θαηάιιεισλ εληνιώλ ζηελ θαξδηά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ν κεηαγσγέαο (Switch). Οη παξερόκελεο επθνιίεο είλαη αλάινγεο κε ηελ ζέζε ζηελ θιίκαθα δηνηθήζεσο πνπ αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο ή αλάινγα θαη κε ηελ ζνβαξόηεηα ηεο ηαθηηθήο απνζηνιήο ηελ νπνία έρεη επσκηζζεί λα θέξεη ζε πέξαο. Οη θπξηόηεξεο επθνιίεο είλαη νη παξαθάησ:

3 Μεηαγσγή Θεξκήο Γξακκήο (HOT LINE) Πξνηεξαηόηεηα θαη Καηάιεςε (PRECEDENCE PRE-EMPTION) Δπηκνλή Κιήζεο ζε Καηάιεςε (CAMP-ON-BUSY) Μεηαθνξά θιήζεο (CALL TRANSFER) Σειεθσληθή πλδηάιεμε (CONFERENCE) Γηαηήξεζε Κιήζεο-Πξνώζεζε θιήζεο (CALL HOLD-CALL TRANSFER) πληεηκεκέλε Δπηινγή (ABBREVIATED DIALLING). Διαπιζηώζεις Σν ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», είλαη έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πνπ ηθαλνπνηεί όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαθηηθώλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. Παξόια απηά, ε ηαρεία ηερλνινγηθή εμέιημε, ε θαζεκεξηλή αύμεζε ησλ επηθνηλσληαθώλ αλαγθώλ, ε πξόζθαηε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηνύ θαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζύγρξνλν πεδίν, επέβαιαλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζήκεξα δελ ηθαλνπνηνύληαη απόιπηα από ην πθηζηάκελν ζύζηεκα: Σελ πύθλσζε ηνπ ππεξαζηηθνύ δηθηύνπ κε εγθαηάζηαζε επηπιένλ ππεξαζηηθώλ θόκβσλ γηα λα απμεζεί ν βαζκόο επηβησζηκόηεηαο ηνπ δηθηύνπ, θαη λα αλαβαζκηζζεί ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ. Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ όισλ ησλ ρεκαηηζκώλ - πγθξνηεκάησλ - Μνλάδσλ θαη Αλεμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ, κε ηελ εγθαηάζηαζε επηπιένλ αξηζκνύ θόκβσλ.

4 Σελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, ζηελ δξνκνιόγεζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σελ ελζσκάησζε ζην ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», ππνζπζηήκαηνο θηλεηώλ αληαπνθξηηώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ απόιπηε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζην ζύγρξνλν πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα ράλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε πξντζηάκελα θαη πθηζηάκελα θιηκάθηα. ηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιπδηαπιηθνύ ζπζηήκαηνο «ΑΠΟΛΛΩΝ», ηνπ νπνίνπ ε ζπληήξεζε θαη ε ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά είλαη δπζρεξήο θαη έρεη κηθξό βαζκό επηβησζηκόηεηαο θαη θηλεηηθόηεηαο, κε ηαπηόρξνλε επέθηαζε ηνπ ΔΕΜ «ΔΡΜΖ». Πρόγραμμα ΕΖΜ «ΕΡΜΗ» Φάζη Β' Σν έξγν ηεο Β Φάζεο αλαηέζεθε ζηελ ΔΑΒ Α.Δ. Έρεη ήδε ππνβιεζεί από ηελ ΔΑΒ Α.Δ. ε ηειηθή ηερληθή κειέηε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηεο νπνίαο ην κεγαιύηεξν κέξνο, έρεη ειεγρζεί ζε δνθηκέο πεδίνπ πνπ έιαβαλ ρώξα εληόο ηνπ Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκώλ πεδίνπ, ζα μεθηλήζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο ηειηθέο ηνπ ζέζεηο, από όπνπ ζα ιάβεη ρώξα θαη ε πξνζσξηλή ηνπ παξαιαβή. Ωο ρξόλνο πξνζσξηλήο παξαιαβήο εθηηκάηαη ην έηνο Με ηελ πινπνίεζε ηεο Β Φάζεο ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», ζα πξνθύςεη έλα νινθιεξσκέλν νκνηνγελέο ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, ην νπνίν ζα θαιύπηεη αθ ελόο κελ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ (ΕΔ/ηξαηηάο θαη ΑΓΔΝ), αθ εηέξνπ δε ζα πξνζθέξεη απμεκέλε δπλακηθόηεηα ζηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ, θαιύπηνληαο κε ηνπο θηλεηνύο αληαπνθξηηέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο κέρξη ην θαηώηαην επίπεδν Γηνηθήζεσο. Δπηπιένλ νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ είλαη ε άκεζε εθκεηάιιεπζε ηνπ πζηήκαηνο ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζπληήξεζε θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ρεηξηζηώλ θαη ρξεζηώλ θαη ε απόζπξζε πεπαιαησκέλνπ πιηθνύ κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε θόζηνπο ζπληήξεζεο θαη εθπαίδεπζεο.

5 ύζηημα κινηηών ανηαποκριηών Σν ζύζηεκα θηλεηώλ αληαπνθξηηώλ, είλαη γλσζηό κε ηελ νλνκαζία SCRA (Single Channel Radio Access), όξνο πνπ απνδίδεηαη ζαλ ύζηεκα Αζπξκαηηθήο Δπαθήο Απινύ Γηαύινπ. Σν SCRA είλαη έλα θηλεηό, ςεθηαθό, ηαθηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πιήξσο ελζσκαησκέλν ζην δίθηπν ηνπ ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», απόιπηα ζύκθσλν κε ην πξσηόθνιιν EUROCOΜ D/1, κε δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθώλ αληηκέηξσλ (ηερληθή αλαπήδεζεο ζπρλόηεηαο) θαη θξππηνγξάθεζεο, ζηελ εθπεκπόκελε πιεξνθνξία από θαη πξνο ηνπο θηλεηνύο αληαπνθξηηέο. Σν SCRA εμαζθαιίδεη ζηνπο θηλεηνύο αληαπνθξηηέο επηθνηλσληαθή ππνζηήξημε ηζόηηκε (από πιεπξάο παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ), κε απηήο ησλ ζηαζεξώλ αληαπνθξηηώλ ηνπ ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», ρξεζηκνπνηεί ην ίδην κε απηνύο ζύζηεκα αξηζκνδόηεζεο. To ζύζηεκα SCRA απνηειείηαη από ηνλ εμνπιηζκό ηνπ θηλεηνύ αληαπνθξηηή (Mobile Subscriber Terminal, MST) o νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε όρεκα θαη ηα ζεκεία αζπξκαηηθήο πξόζβαζεο (Radio Access Points, RAPs), ή θαη αλαινγία κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία ηνπο ζηαζκνύο βάζεσο. Γηαζπλδέεηαη κε ηνλ θνξκό ηνπ ΔΕΜ «ΔΡΜΖ», θαζηζηώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ θηλεηώλ θαη ζηαζεξώλ αληαπνθξηηώλ.

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα