ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕτΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕτΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΗΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΜΕΙΑ IA TPIKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPIEA ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΣΦΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α. Ε.''... Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤ Μ ΑΝΩ ΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΕΙΑΧΑ- ΛΥΒΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ»... 2 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEXNIKH ETAIPEIA- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΙΚΗ» με δ.τ. <<10- NIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α. Ε.»... 3 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝτιΠΡΟΣΩΠΙΑ ΚΑΙ ΣΥ ΤΩΝΑ.Ε.» μεδ.τ. <<AUTO PARKA.E.»... 4 Ανακοινώσεις την επωνυμία <<ΠΡΑϊΒΕτ ΝΤΗΛΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. <<PRIVATE DEALERSA.E.Λ.Δ.E.»... 5 την επωνυμία «ΜΟΝΕΥ - SOLUτιON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. <<ΜΟΝΕΥ- SOLUTION Α.Ε. Λ.Δ.Ε.»... 6 την επωνυμία <<MOMENTUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ με ΝΤΗΡΗΣΙΣ ΑvτΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑvτΟΚΙΝΗ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. <<MO- MENTUM Α. Ε. Λ.Δ.Ε.»... 7 την επωνυμία <<IΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕvτΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΙ- ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ»... 8 με την επωνυμία <<ΜΠΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΧΜΥΒΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ»... 9 την επωνυμία <<Χαράλαμπος Λούκος Μεταλλικές Κατασκευές και Αμαξώματα Ανώνυμος Εταιρεία» με την επωνυμία <<ΑΦΟΙ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΠΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟ- ΛΩΝ» την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ETAIPEIA» με την επωνυμία <<ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟτΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕτΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο <<ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία <<ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ETAIPEIA 10- ΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣτΙΚΗ» με διακριτικό τίτλο <<IONIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΙΚΗ Α.Ε." Μητρώό Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣΑΝΩΝΥΜΟΣ EτAIPEIA»... 15

2 2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑτιΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΜΕΙΑ IATPIKH ΚΛΙ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕτΑΙΡΙΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΣΦΜΕΙΑ IATPIKH Α. Ε.>>. Την καταχωρήθηκε στο Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 4603/2000 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 37 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΜΕΙΑ IATPIKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕτΑΙΡΙΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕIΑΣ>> με δ.τ. «ΑΣΦΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.>> και με Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/99/664 σύμφωνα με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε περίληψη) Άρθρο37 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυ φθεί και θα κ α ταβληθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: α) Ο Σωτήριος Παπασπυρόπουλος καλύmει και θα καταβάλει το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και αναλαμβάνει επτά χιλιάδες οκτακόσιες (7.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών β) Ο Αθανάσιος Παπαμίχος καλύπτει και θα καταβάλει το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών γ) Ο Οδυσσεύς-Νίκος Βουδούρης καλύπτει και θα καταβάλει (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών δ) Ο Γεώργιος Χατζηαντωνίου καλύπτει και θα καταβάλει (1.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών ε) Ο Ιωάννης Βυθούλκας καλύmει και θα καταβάλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων στ) Ο Γεώργιος Πατούλης καλύmει και θα καταβάλει το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και αναλαμβάνει εmά χιλιάδες οκτακόσιες (7.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων ( 1.000) δραχμών ζ) Ο Παναγιώτης Αλειφέρης καλύπτει και θα καταβάλει η) Ο Ιωάννης Αποστολόπουλος καλύmει και θα καταβάλει το ποσό των δυο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες εκατό (2.1 00) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών θ) Ο Ιωάννης Πατεράκης καλύmει και θα καταβάλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ι) Με την από 2/2/2000 έκτακτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών αντικαθίσταται ο Α. Περάκης και τη θέση του παίρνει ο ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΜΟΣ, ο οποίος καλύmει και θα καταβάλει το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών 2) Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση στο Μητρώο Α. Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 3) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης των πιστοποίηση καταβολής ή μη του ως άνω οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2000 I. ΠΕτΡΟΔΑΣΚΜΑΚΗΣ Εταιρειών της τροποποίησης του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ». (2) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΧΜΥΒΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩτΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η αριθ / 99/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΙΡΕΙΑ ΧΑ ΛΥΒΟΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό μητρώου 37783/11/Β/97/9 σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως εξής:

3 Ι:ΙΙΙ/Ι~ΙIIi~ll~llllil~lliiiiiiiiiiiiii:~ΙIIillllιli!lllllllllillllillιllllilllιilllllllliiιllι ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΥΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβριου 1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΗΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικό Εταφειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΜΕΙΑ IATPIKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ ΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕIΑΣ» και το δ.τ. «ΑΣΦΜΕΙΑ IATPIKH Α. Ε.".... Εταφειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΠΙΚΕΣ ΚΙΗΜΑτΙΚΕΣ 01- ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥfΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Θ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙ- ΡΕΙΑ» και δ. τ. «CONCOLAS»... Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ccnexτ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΛΗ- ΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MA ΧIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙ ΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «MAXJMUM ΑΕΛΔΕ» Ανακοινώσεις Ξενοδοχείων, Τουρισμού... 5 Ξενοδοχείων, Τουρισμού»... 6 Ξενοδοχείων, Τουρισμού... 7 Ξενοδοχείων, Τουρισμού»... 8 την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΝ θεραπευfηριον Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕτΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΝ θεραπευfηριον Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ErAIPEIA» την επωνυμία «ΓΕΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ετ AIPEIA ΦΡΟ ΝΙΙΠΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ» με δ.τ. «GEOS» την επωνυμία «MAXIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» την επωνυμία «ΔΕΝΠΕΡΠΟΓΛΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΤΕΚΕΟΓΛΟΥ ΒΙκτΩΡΙΑ- MAPIA ΙΔΙΩΙΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ. τ. «EXAD ΙΔΙΩτΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S.A.» την επωνυμία «EMPHASIS CONSULτiNG ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕτΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑτιΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «EMPHASIS CON- SULτiNG S.A.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ.ΠΑΠΚΑ (1) Εταιρειών επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΑ IATPIKH ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕIΑΣ» και το δ.τ. ΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α. Ε.». ΕτΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗ «ΑΣΦΑ Την 3 Δεκεμβρ(ου 1999 καταχωρήθηκε στο Μητρώο

4 2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕτΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε aριθμό 44572/01/Β/99/664 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ IATPIKH Α.Ε.», καθώς επίσης και η με aριθμό 32687/99 aπόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας όπως καταρτίστηκε με την υπ' αpιθ / πράξητουΣυμβολaιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρήστου Κωνστaντιίνου και τη διορθωτική αριθ / πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου με βάση τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει. Περ(ληψη καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ IATPI ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ErAIPEIA ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γγεiασ» και δ.τ. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α. Ε Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων. 3. Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η ίδρυση - λειτουργία ιδιωτικής κλινικής και η παροχή ολοκληρωμένης φροντι'δας υγείας σε aσφαλισμένους ιδιωτικών ή δημόσιων ασφαλιστικών φορέων καθώς και μη ασφαλισμένων. 2. Η οργάνωση αερομεταφορών είτε η παροχή υπηρεσιών υγείας κατά τις αερομεταφορές σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς πολίτες. 3) Η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής, προληmικής και θεραπευτικής ιατρικής για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων, εταιρειών ή_ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 4) Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ιατρικής της εργασίας για οποιονδήποτε εργασιακό χώρο. 5) Η δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, δημοτικούς ή δημόσιους aσφαλιστικούς οργανισμούς. 6) Η ανάmυξη ιατρικών προγραμμάτων αποκατάστασης ή θεραπείας χρονιών πασχόντων aπό διάφορες σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες και από νοσήματα όπως αναπνευστικά, καρδιοπάθειες, καρκίνος, κλπ. 7) Η συγκρότηση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα ιατρικών ομάδων άμεσης παρέμβασης σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών. 8) Η ανάληψη της ιατρικής φροντίδας απόρων και οικονομικά αδυνάτων ομάδων του πληθυσμού για λογαριασμό μη Κερδοσκοπικών Φορέων και Οργανώσεων. 9} Η ανάmυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων αξιολόγησης της Σωματικής Ικανότητας για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών ασφαλιστικών ή άλλων φορέων. 1 Ο) Η διενέργεια ιατρικής φύσεως πραγματογνωμοσύνης για δικαστικές υποθέσεις για λογαριασμό δικηγορικών γραφείων, ιδιωτών ή κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού Οργανισμού. 11) Γενικώς, η παροχή οποιωνδήποτε συμβουλευτικών, υπηρεσιών σχετικών με την υγεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα ανωτέρω υπόκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 247/91, όπως ισχύει. 4, Διάρκεια πενήντα (50) έτη aπό τη νόμιμη σύστασή της. 5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Τριάντα εκατομμύρια ( } δρχ. καταβεβλημένα ολοσχερώς σε μετρητά. 6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομ. αξία): Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 8. Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 31 Δεκεμβρίου Αριθμός μελώνδ.σ. και θητεία αυτού: Τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία. 10. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού. 1} Γεώργιος Πατούλης του Ευθυμίου και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Αθήνα το 1961, ιατρός κάτοικος Πεύκης Απικής, οδός Δαγκλή αρ. 25, κάτοχος του Ρ /95 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Πεύκης, 2) Σωτήριος Παπασπυρόπουλος του Γεωργίου και της Αγνής, ψυχίατρος γεννημένος στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βριλησσίων Απικής, οδός Κρήτης αρ. 6, κάτοχος του Σ /96 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Χαλανδρίου. 3) Αθανάσιος Παπαμίχος του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, εργοθεραπευτής γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Σφαέλου αρ. 37, κάτοχος του Σ /98 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Λαμίας, 4) Γεώργιο Χατζηαντωνίου του Παντελή και της Αγγελικής, καρδιολόγος γεννημένος στην Κονίστρα Καρυστίας Ευβοίας το 1963, κάτοικος Πειραιά Απικής, οδός Γ κούρα aρ. 112, κάτοχος του Λ /78 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Κύμης, 5) Αντώνιος Περάκης του Γεωργίου και της Αντωνίνaς, γεννημένος στην Αστυπάλαια Δωδεκανήσου το 1938, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουλγαροκτόνου αρ. 54, κάτοχος του Μ /82 δελτίου ταυτότητας του Ε' Π.Α. Αθηνών. Η θητεία του είναι μέχρι Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης. Τακτικοί: α) Κωνσταντίνος Κωνστιάντος του Δημητρίου, mυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Μελισσίων Απικής, οδός Κέας αρ. 22, κάτοχος του Ι Π4 δελτίου ταυτότητας του Ι'Π.Α. Αθηνών, με aριθμό αδείας και β) Ιωάννης Δάβος του Δημητρίου, mυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, Αεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 8, κάτοχος του Μ /74 δελτίου ταυτότητας του ΚΖ' Π.Α. Αθηνών, με αριθμό αδείας Αναπληρωματικοί: α) Απόστολος Ζάζας του Κωνσταντίνου, mυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατρών αρ. 27, κότοχος του Ρ /83 δελτίου ταυτότητας του IE' Π.Α. Αθηνών, με aριθμό αδείας και β) Ευάγγελος Παρδάλης του Κωνσταντίνου, mυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πολυδένδρι Απικής, κότοχος του Ξ /83 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καπaνδριτίού, με αριθμό αδείας Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1999 Ι. ΠΕτΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕτΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕτΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 (2) Εταιρειών επωνυμία eιτουριπικεσ ι<τηματικεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑvrΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ- θ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EτAIPEIA και δ.τ. «CONCOLAS». Την καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε.aριθμό μητρώου 44565/01/Β/99/663 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ccτουριπικεσ ι<τηματικεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑvrΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- θ. ΚΟΝΣΟ ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ» και δ. τ. «CONCOLAS», καθώς επίσης και η με αριθμό 31185/99 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας, όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αριθ. 7989/ πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών, Βαρβάρα ς Μπουρνάζου- Αγγελάκη, και την υπ' αριθ. 8008/ πράξη διόρθωσης της ιδίας συμβολαιογράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΠΙΚΕΣ ι<τηματικεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑvτΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- θ. ΚΟΝΣΟΛΑΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕIΑ»καιδ.τ. «CONCOLAS». Έδρα: οδήμοςαθηνα(ων (Αιόλου 100). Σκοπός: Ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών, ξενοδοχειακών, ναυτιλιακών και κτηματικών επιχειρήσεων ανά την επικράτεια και κυρίως την Κρήτη καθώς και αγορά, ανέγερση κτιριακών σuγκροτημότων και πώληση αυτών, όπως και αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση αεροπορικών εταιρειών. Διάρκεια: πενήντα (50) χρόνια. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές ( ) καταβεβλημένα σε μετρητό (σε τραπεζικό λογαριασμό αμέσως μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού στο μητρώο Α. Ε). Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομ. αξ(α): τρε(ς χιλιάδες, πεντακόσιες (3.500) μετοχές, ονομαστικές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων {10.000) δραχμών. Ημερομηνία έναρξης και λήξης εταιρικής χρήσης: 1.Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους με εξαίρεση την πρώτη, που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ΑΕ για την άδεια σύστασης και έγκρισης του καταστατικού καιλήγει31 Δεκεμβρίου Αριθμός μελών Δ.Σ και θητεία αυτού: τρία (3) έως πέντε μέλη με πενταετή (5) θητεία. Πρώτο Δ.Σ και θητεία αυτού: (ονοματεπώνυμο- πατρώνυμο- διεύθυνση- τόπος και έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, Ιθαγένεια, αξίωμα). α) Θεόδωρος Κόνσολος του Ιωάννη, κότοικος Αθηνών (Αιόλου 100), γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1941, Έλληνας υπήκοος με αρ.ταuτ. Γ /1961 του τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου, επιχειρηματίας. β) Άννα Μόνγκαν του Τζέιμς {ΑΝΝΑ MONGAN του james) σύζυγος Θεόδωρου Κονσόλα, κάτοικος Βούλας (Αθηναίδος 10), γεννημένη στο Εσσεξ Αγγλ(ας το έτος 1949, κάτοχος του με αρ / διαβατηρίουτηςαγγλικήςπρεσβείαςτης Αθήνας, Αγγλίδ'α. υπήκοος, ιδιωτική υπάλληλος. γ) Ιωάννης (JOHN - JAMES) Κόνσολος του Θεοδώρου, κάτοικος Βοuλας (Αθηναίδος 10), γεννημένος στο Λονδίνο Αγγλίας έτος 1980, κάτοχος του με ap διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις στο Λονδίνο, Άγγλος υπήκοος, φοιτητής. δ) Σταύρος (STEVEN-PAUL) Κόνσολος του Θεοδώρου, κότοικος Βούλας (Αθηναίδος 10), γεννημένος στο Λονδίνο Αγγλiας έτος 1979, κάτοχος τ9υ με αρ / διαβατηρίου της Αγγλικής πρεσβείας της Αθήνας, Άγγλος υπήκοος, φοιτητής. Η θητεία του είναι μέχρι: την πρώτη τακτική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: α) Σωτηρίου Κων/νοςτου Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΣΟ ΕΕ(αρ. αδείας Ο.Ε ) Παπαναστασίου 3- Ν. ΕρυθραίαΑπικής,Α:Δ.Τ. Ρ /99. β) Σιμηστήρας Νικόλαος του Γεωργίου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (αρ. αδείας Ο.Ε ) Σχηματάρι Βοιωτίας, Α.Δ.Τ. Κ Αναπληρωματικοί: α) Τουρλάκης Σπυρίδων του Ιωόννη, πτυχιούχος ΑΒΣθ αρ. αδείας ΟΕ ) Μιαούλη 3 Αγ. Παρασκευή Α.Δ.Τ. Κ β) Κονδύλης Παναγιώτης του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (αρ. αδείας ΟΕ ), Κόκαρη 5 Αθήνα, Α.Δ.Τ. Κ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1999 ΙΩΑΝ. ΠΕτΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (3) Εταιρειών επωνυμία «ΝΕχτ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ».. Η ΝΟΜΑΡΧΗΣΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Έταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 44558/01/Β/99/660 η Ανώνυμη Εταιρεία με την. επωνυμία ccnexτ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗ ΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» καθώς και η με αριθμό 31199/99 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρ(θηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αριθ. 2071/1999 πράξη της Συμβολαιογρόφου Δήμητρας Αναστασίου Αγγελή και την διορθωτική 2096/99 της ίδιας συμβολαιογράφου με βάση τον Κ. Ν. 2190/20. Περίληψη καταστατικού έχει ως εξής: 1. Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΝΕχτ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕτΑΙΡΕΙΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ». 2. Έδρα: Οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 14, Αθήνα. 3.Σκοπός:3.Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι, σύμφωνα με το νόμο 2396/1996 άρθρο 3 παρ. 1θ, η παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διriβίβciσης για λογαριασμό επενδυτών εντολών για κατάρτιση συναλλαγών επί κινητών αξιών και μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 4. Διάρκεια: Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητpώο Ανωνύμων Εταιρειών και λήγει την 31 η Δεκεμβρ(ου 2049.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα