Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας"

Transcript

1 Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας /dchae.603 Copyright 2008 To cite this article: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (2008). Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β). Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 47,

2 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) Ηλίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ ΑΘΗΝΑ 2008

3 Ηλίας 'Αντωνόπουλος ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ. Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η Π Ά Ρ Ε Δ Ρ Ο Σ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 (φ. 1β) ή τον παντός ταντην κράσις... εν τω παντι την μονσονργεΐ (Γρηγορίου Ν ύ σ σ η ς, Εις τάς παναρμόνιον μελωδίαν έπιγραφάς των ψαλμών Ι, 3) ^Laov πασίγνωστο, για την εξαιρετική του ποιότητα -πού θεμελίωσε, στό παρελθόν, τίς εκτιμήσεις των ιστο ρικών της τέχνης γιά τή λεγόμενη «μακεδόνικη αναγέν νηση» 1, μέ τά παλινδρομικά της καλαισθητικά ανοίγμα τα 2 -, ελληνικό κώδικα 139 (10ος αι.) της 'Εθνικής Βι βλιοθήκης τής Γαλλίας (Parisinus graecus x26,5 έκ.) 3, εγγράφεται ό πίνακας τοΰ φ. 1β (Εικ. 1), επικε φαλής μιας ακολουθίας βιογραφικών σκηνών πού ανα φέρονται στον Δαυίδ (φ. 1β-7β, 136β), τόν συγγραφέα τών ψαλμών πού ακολουθούν (φ. 8 κ.έ.): ποιμένα καί ψαλμωδό (φ. 1β) χριστό καί πρόγονο τοΰ Χριστού (φ. 3β) νικητή τοΰ θηρίου πού απειλούσε τό ποίμνιο του (φ. 2β), αλλά καί τοΰ δαιμονόπνευστου Γολιάθ (όπως δηλώνεται μέσω τοΰ μελανού χρώματος τής μορφής φ. 4β) ύπαντώμενο θριαμβικά στην Ιερουσαλήμ, μετά τή νίκη του, άπό τίς γυναίκες τού Ισραήλ (φ. 5β) υψούμε νο επί άσπίδος καί στεφόμενο μέ λιθοκόλλητο διάδημα, άπό δαφνοστεφή γυναικεία μορφή μέ γυμνούς τους ώμους (φ. 6β) ηλικιωμένο, τέλος, βασιλέα καί προφήτη (φ. 7β). Πρόκειται γιά τήν προμετωπίδα τού κειμένου τών ψαλμών πού ακολουθεί. Έξαλλου, ώς προμετωπί δα τοΰ ψαλμού 50 εικονίζεται ξεχωριστά καί έξω άπό τήν εισαγωγική ακολουθία, στό φ. 136β, ή σκηνή τής με τάνοιας τοΰ Δαυίδ 4, καί έπονται άλλες, έξωδαυιδικές 5 σκηνές. Ή εναρκτήρια σύνθεση τού φ. 1β, τής όποιας ή αναγνώριση αποτελεί τό κίνητρο τοΰ αναγνωστικού Συνοπτικώς, πρβλ. ODB 3,1991, , λ. «Renaissance» (Α. Kazhdan). 2 Προς αύτη την κατεύθυνση, ανακεφαλαιώνοντας, σε χρονολογι κή σειρά, ανάλογες κινήσεις ά π ό τους χρόνους τοΰ Αυγούστου ως καί την εποχή τοΰ νεοκλασικισμού (18ος-19ος αι.), ακόμη καί ώς τή θεατρική, τή φαντασιακή -μέ βαναυσότητα τελούμενη- ανα βίωση τής Ρώμης (καί άλλων συναφών συλλήψεων) τόν εικοστό αιώνα, είχα κινηθεί σε σειρές ερευνητικών μαθημάτων ύ π ό τόν τίτλο: Κλασικιστικές αναβιώσεις, στό Τμήμα Ι σ τ ο ρ ί α ς τοΰ 'Ιονίου Πανεπιστημίου (1990 κ.έ.). Ανάλογη αντίληψη διαγράφεται στην τετραπέρατη (μνήμη Τάκη Παπατσώνη...), αν καί συνοπτική σύν θεση του Salvatore Settis, Futuro del «classico», Τουρίνο 2004, μέ τήν επιχειρούμενη σέ ευρύτατο πεδίο εγρήγορση καί τήν αναπόφευ κτα ταλαντευόμενη, ενίοτε, βεβαιότητα σέ συμπεράσματα μιας ά π α ξ τελούμενης σέ αυτό τό άνοιγμα καί σέ συγκεκριμένο χρόνο έρευνας. Βλ. στό έξης τήν ελληνική έκδοση της μελέτης τοΰ Settis: Το μέλλον του «κλασικού», Αθήνα πίν Η. Buchthal, The Miniatures of the Paris Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting, Λονδίνο Κ. Weitzmann, Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance, Κολωνία - Opladem 1963, 7-15 (= «The Character and Intellectual Origins of the Macedonian Re naissance», Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Σικάγο - Λονδίνο 1971, ). A Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Παρίσι 1984, 63-71, , αριθ. 39, εικ J. Lowden, «Observations on Illustrated Byzantine Psalters»,^4rtß 70 (1988), A. Cutler - J.-M. Spieser, Byzance médiévale, , Παρίσι 1996, , εικ , Νέα Υόρκη (The Metropolitan Mus. of Art) 1997, The Glory of Byzantium. Art and Culture in the Middle Byzantine Era, A.D , , αριθ. 163 (I. Kalavrezou). Πρβλ. ODB 3,1991, , λ. «Paris Psalter» (A. Cutler). 4 Έπιβεβαιούμενη ά π ό τήν παρουσία, αυτοπροσώπως, της Μετά νοιας βλ. Ε. Antonopoulos, «Métanoia: la personne, le sentiment et le geste» (= «Μετάνοια: τό πρόσωπο, τό αίσθημα, τό σχήμα»),δχαε ΚΓ' (2002), Γιά τόν κώδικα 139 βλ. Η. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, du VIe au XIVe siècle, Παρίσι 1929,4-10, Πρβλ. Κ. Weitzmann, «The Ode Pictures in the Aristocratic Psalter Recension», DOP 30 (1976),

4 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ μας ενδιαφέροντος, εγγράφεται λοιπόν σε μιαν ευρύ τερη δαυιδική ακολουθία «εν προόδω» όχι μόνο ώς προς τά βιογραφικά στοιχεία που την αποτελούν στίς διαδοχικές πτυχές της, αλλά καί ώς προς την δλη ερμη νευτική της περιουσία καί δυναμική. Μέ άκρα συνο πτικότητα εξετάζουμε τό εύρος, τόν χαρακτήρα της εν λόγω σύνθεσης καί τήν εικαστική της καταγωγή, τό νόημα της παρουσίας μιας πλασματικής γυναικείας μορφής στό πλευρό του βιβλικού προσώπου (Είκ. 1), τήν άνακαθαρτική κατά καιρούς διαχείριση τού θέ ματος ή τήν πιστή αντιγραφή του σέ μεταγενέστερα έργα, καί κυρίως -μολονότι, πάντοτε, μερικώς- αναδει κνύουμε έ'νια στοιχεία της θεωρητικής ενδοχώρας, όπου τούτο έπήγασε. Τά συμπληρωματικά πρόσωπα στή μικρογραφία τού φ. 1β εμφανίζονται ρητορική αδεία. Ή άνεπίγραφη Νύμφη πού προβάλλει πίσω από τόν ακέφαλο κίονα (άνω δεξ.), μέ τό κομβούμενο στον κορμό ύφασμα (τήν ταινία) καί τό καδόσχημο, ορειχάλκινο σκεύος στην κορυφή του, είναι ή μυθολογική 'Ηχώ; Σημειωτέον οτι ανάλογη (σέ δευτερεύοντα ρόλο, στό πνεύμα τών εκεί δρωμένων), άνεπίγραφη παρουσία άπαντα καί στή μικρογραφία τού φ. 2β. Ή καθήμενη στό έδαφος βαρύκορμη, ημίγυμνη ανδρική μορφή (κάτω δεξ.) προσωποποιεί τό ορός της Βηθλεέμ (OPOC ΒΗΘΛΕΕΜ) ενώ ή πόλη της Βηθλεέμ (ΒΗΘΛΕ[έ]Μ) άχνοφαίνεται στό υπερυψωμένο βάθος (άριστ.). Ή πολυπροσωπία της σύνθεσης ζωογονεί τήν εικόνα προικίζοντας την σέ «μουσικές» απηχήσεις, χω ρίς νά ταράζεται ή ευρυθμία τών εντυπώσεων (τών ακου σμάτων). Σέ εποχή ευρύτερα καλλιεργούμενης λογιοσύνης καί σέ περιβάλλον πού επέτρεπε ελευθερία κινήσεων αναβιώνουν, μέσω άγνωστων σέ εμάς προτύπων, άρχαιότροποι παραστατικοί τύποι, πρόσωπα καί μοτίβα. Σέ τί πρότυπο, εν χρήσει ή μαρτυρούμενο μέσω άρχαιό- 6 Ειδικότερα γιά τη μικρογραφία τοϋ φ. 1β (Είκ. 1) βλ. Omont, ο.π. (ύποσημ. 3), 6, πίν. 1. Buchthal, ο.π. (ύποσημ. 3), 13-17, είκ. 1. Weitzmann, Studies, ο.π. (ύποσημ. 3), , είκ Cutler, ο.π. (ύποσημ. 3), 63, είκ Γιά τήν κ ά π ω ς ακριβέστερη αναγνώριση τοΰ μουσικού οργάνου (ή λύρα, ή κιθάρα, άλλα έγχορδα) πού χει ρίζεται ό Δαυίδ πρβλ. G. Galavaris, «Musical Images in Byzantine Art. An Outline», Λιθόστρωτον. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte, Festschrìft für Marceli Restie, έπιμ. Β. Borkopp - Th. Steppan, Στουτγάρδη 2000, 79-91, ειδ Ό Γαλάβαρης παρα πέμπει (σημ. 5, ο.π.) καί στό έργο τοΰ Τ. Seebass, Musikdarstellung und Psalterillustration im früheren Mittelalter. Studien ausgehend von einer Ikonologie der Handschrift Paris Bibl. Nat. Fonds latin 118, Βέρνη Γιά τά χορδόφωνα όργανα πρβλ. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, τ. 10 ( ), 881 κ.έ., λ. «Harp» (S. C. De Vale τερων μνημείων, αναφέρονται κάθε φορά συγκεκριμέ να είκονογραφούμενα -όπως τά μουσικά όργανα- της μέσης καί της ύστερης περιόδου, τά όποια παραπέμπουν σέ κόσμους συνολικά παρωχημένους; Ή συνάφεια θά ήταν πειστικότερα δυνατή στή μακρόσυρτη διάρκεια της ύστερης αρχαιότητας. 'Αργότερα, ή κατά προσέγγι ση απόδοση αντλεί μακρόθεν τά σχήματα άπό προγενέ στερα, διαθέσιμα καί αναγνωρίσιμα τεκμηριώδη στρώ ματα. Μιά πάγια σέ γενικές γραμμές τακτική τηρείται ώς προς τήν απόδοση τού ενδύματος. Σέ μεταγενέστε ρες, πάντως, εικονογραφικές φάσεις μαρτυρεΐται ή πιό δυναμική παρουσία, στην ποικιλία τους, σύγχρονων στοιχείων - άπό τό «τρέχον» ιστορικό περιβάλλον. Επισημαίνουμε καί πάλι οτι μετά τήν εικόνα τοΰ ψαλ μωδού στην εξοχή, τόν όποιο συνοδεύει στην ποιητική του σχόλη ή αθέατη γιά εκείνον Μελωδία 6, ή αρχικώς δηλούμενη γαλήνη τού χρόνου τής ζωγραφικής ακο λουθίας ανακόπτεται άπό τή σύγκρουση, τήν πάλη τού συνοδευόμενου -τώρα- άπό τήν εύρωστη (κάπως αν δρόγυνη) Ισχύ (ICXYC) Δαυίδ μέ τόν λέοντα πού απει λούσε τό ποίμνιο του (φ. 2β): εικονίζεται εδώ ό προορι σμένος φύλακας τής ειρήνης νά συνοδεύεται άπό μιά ρωμαλέα, ούρανόθεν έλαυνόμενη παρουσία, μέ κοντό χιτώνα, καί πάλι αόρατη γιά τόν ϊδιο, ή οποία εγγυάται τή νικηφόρο έκβαση τής αναμέτρησης 7. Τούτο -μετά τήν παρεμβολή, στό μεταξύ, τού πίνακα οπού εικονίζε ται ό ιερέας Σαμουήλ νά χρίει τόν νεαρό ποιμένα μέ μάρτυρες, έδώ, τήν Πραότητα (ripaothc), τόν πατέρα καί τους αδελφούς του (φ. 3β) 8 - επαναλαμβάνεται στην ευρύτερη σύνθεση, μέ αντάρα, τής πάλης τού Δαυίδ μέ τόν Γολιάθ, σέ δύο χρόνους, τής οποίας ή έκβαση προε ξοφλείται άπό τήν παρουσία στό πλευρό τών δύο αντι πάλων, αντιστοίχως, τής περίσκεπτης καί σταθερά προελαύνουσας Δύναμης (AYNAMIC) καί τής πανικόβλη- κ.ά.) τ. 13, , λ. «Kithara» (Μ. Maas) τ. 15, , λ. «Lyra» (Μ. Maas) στό ϊδιο, 421 κ.έ., λ. «Lyre» (Κ. Wachsmann κ.ά.) τ. 20, 520, λ. «Psaltèrion» (μέ παραπομπές), καί 520 κ.έ., λ. «Psaltery» (J. McKinnon κ.ά.). Πρβλ. τ. 7,44-46, λ. «David» (J. McKinnon). Σημει ωτέον, τέλος, ότι γιά τό ϊδιο ζήτημα (Είκ. 1), μέ κ ά π ω ς ευρύτερη θέα, θά ακολουθήσει δημοσίευση εκτενέστερης μελέτης, συντε ταγμένης σέ γαλλική γλώσσα. 7 Βλ. Buchthal, ο.π., 17-18, είκ. 2. Πρβλ. Βασιλ. Α17, Γιά κάθε μικρογραφία της δαυιδικης ακολουθίας, έκτος ά π ό τή μονογρα φία τοΰ Buchthal γιά τόν κώδικα, βλ. αντιστοίχως καί έκείνην τοϋ Cutler, ο.π., γιά τή συγκεκριμένη αύτη τάξη εικονογραφημένων χειρογράφων. 8 Buchthal, ο.π., 18-21, είκ. 3. Πρβλ. Βασιλ. Α 16,13. 24

5 Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 Είκ. 1. Κώδιξ Parisinusgraecus 139 (10ος al), φ. Iß. της και μελανόχρωμης (όπως καί τό ενεργούμενο της άτομο, ό Γολιάθ) 'Αλαζονείας (ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ) ή αναμέ τρηση καταλήγει στον αποκεφαλισμό του «αλλοφύ λου», με αυτόπτες μάρτυρες νά εντάσσονται εκατέρω θεν των δύο φάσεων, τους συντασσόμενους σέ δύο ομί λους οπλίτες (ICPAHAITAI / ΑΛΛΟΦΥΛΟΙ) πού πλαι σιώνουν την παράσταση (φ. 4β) 9. 'Ακολουθούν (φ. 5β, 6β) ή θριαμβική ύπάντηση 1 0 καί, στή συνέχεια, ή στέψη τοΰ Δαυίδ από ανώνυμη γυναι κεία μορφή -ή οποία, ωστόσο, επιγράφεται: BACIAEIA, σέ κατά τι μεταγενέστερη (αρχ. 11ος αι.), ανάλογη εμφάνιση της 1 1. Τέλος, τήν εισαγωγική τού παρισινού κωδικός βιογρα φική ακολουθία κλείνει ό ζωγραφικός «άνδριάς» τού 9 Buchthal, ο.π., 21-23, είκ. 4. Πρβλ. Βασιλ. Α 17,49 καί Buchthal, ο.π., είκ. 5. Weitzmann, Studies, ο.π. (ύποσημ. 3), , είκ Πρβλ. Βασιλ. Α 18, Buchthal, ο.π., 24-25, είκ. 6. Πρβλ. Βασιλ. Β' 5,3 κ.έ., 12. Γιά τήν επώ νυμη παρουσία της γυναικείας μορφής στον κώδικα Add , φ. 33, της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (τό «ψαλτήριο τοΰ Bristol»: μέ παρασελίδια μικρογραφία εικονογραφείται εδώ ό ψαλμός 20,4), βλ. S. Dufrenne, L'illustration des psautiers grecs du Moyen Age, I. Pantocrator 61, Paris grec 20, British Museum Add , Παρίσι 1966,55-56, πίν

6 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ γέροντα Δαυίδ (φ. 7β), μετωπικώς εικονιζόμενου ώς βυζαντινού αυτοκράτορα καί πλαισίου μενού, συμμετρικώς, από την Σοφία (ΣΟΦΙΑ: εκ δεξιών) καί την Προφητεία (ΠΡΟΦΗΤΙΑ: έξ ευωνύμων). Τό Πνεύμα, μετεωριζόμενο, εμφανίζεται νά ισορροπεί υπεράνω της 12 εστεμμένης καί φέγγουσας κεφαλής του. Οι δυο συνοδοί του, «αγάλματα» γυναικείων μορφών μέ αρχαίο καί σεμνό ένδυμα, φέρουν καί εκείνες φωτο στέφανους καί, αντιστοίχως, στό αριστερό χέρι ή μία, ενα είλητό (ή «αρχαιότερη» Προφητεία), καί έ'ναν κώ δικα ή άλλη, ανάμεσα στό αριστερό της πλευρό καί τόν βραχίονα - κάτω από τη μασχάλη (ή διηνεκής Σοφία). Τή στάση τους χαρακτηρίζουν οι ρητορικές (καί δεικτικές) κινήσεις τών δακτύλων. 'Αμφότερες φθέγγονται, «διαχρονικώς», μέσω του κεντρικού προσώπου καί αναπτύσσουν περαιτέρω τό θέμα -σε καταληκτική, τώ ρα, φάση-, τού οποίου τήν παρουσία εγκαινιάζει μέ τήν εμφάνιση της ή αινιγματική, εισέτι, Μελωδία τού φ. 1β (Ε'ικ. 1). Τό αναπτύσσουν μέ τήν αρχαιοπρεπή τους εμ φάνιση άλλα καί, συνάμα, μέ πλησιέστερη -σέ σχέση μέ τήν πάρεδρο τού νεαρού ποιμένα- προς τήν ορθόδοξη ευαισθησία σοβαρότητα απευθυνόμενες, πάντως, σέ επαρκή αναγνώστη μέ πιό ευκίνητη (άπό τή γενικώς παραδεκτή) αντίληψη τής εικόνας. Ή τάξη υπερισχύει τής αταξίας καί εμπεδώνεται, μέ τό κλείσιμο τού κύκλου: τούτο προβάλλει ή σκηνογραφία τής παράστασης τού φ. 7β, μέσω τής συμμετρικής σύν ταξης τών μετεχόντων σέ αυτήν προσώπων. Προβάλλε- 12 Ή συμβολική σύνθεση τοΰ φ. 7β αποτελεί συνάμα καί τήν προ μετωπίδα του κειμένου τών ψαλμών. Βλ. Omont, ο.π. (ύποσημ. 3), 7-8, πίν. 7. Buchthal, ο.π., 25-27, ε'ικ. 7. Cutler, ο.π. (ύποσημ. 3), 66, ε'ικ Ανάμεσα στά προβαλλόμενα πρόσωπα καί τό χρυσό βά θος παρεμβάλλεται κατά πλάτος ενα χλωρό φράγμα ά π ό φυτά χαμηλοΰ ύψους, τό όποιο αποτελεί καί τό όριο προς τά έσω τοΰ διαθέσιμου παραστατικού χώρου. Γιά τόν Δαυίδ βασιλέα καί προ φήτη πρβλ. Η. Steger, David Rex et Propheta, Νυρεμβέργη Στις σελίδες τοΰ ανοικτού προς τόν αναγνώστη κωδικός (τό ψαλτήριο) πού κρατεί ό Δαυίδ γράφεται ή αρχή τού ψαλμοΰ 71 καί όχι εκείνη τοΰ πρώτου ψαλμοΰ. Βλ. τή μεταγενέστερη (σέ σχέ ση μέ τή μονογραφία τοΰ 1938, ο.π.) αναγνωριστική δοκιμή τοΰ Hugo Buchthal, «The Exaltation of David», JWarb 37 (1974), Έ π ί τη βάσει τών αναγραφόμενων δύο πρώτων στίχων τοΰ ψαλ μού ό Buchthal θεωρεί ότι ό κώδιξ είχε αποτελέσει δώρο τοΰ Κων σταντίνου Ζ' τοΰ Πορφυρογέννητου ( ) στον γιό του, τόν μέλλοντα Ρωμανό Β' (γενν. 939). Πρβλ. Cutler - Spieser, ο.π. (ύπο σημ. 3), 147, ε'ικ Γιά τό σύνολο τών αργυρών αυτών σκευών καί τή χρονολόγηση τους βλ. Νέα Υ ό ρ κ η (The Metropolitan Mus. of Art, ) 1979, Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh ται ταυτοχρόνως ή πληρότητα τής θεωρητικής πρότα σης πού συνιστά ή κοινή εμφάνιση τών πλευρικών δυ νάμεων εκατέρωθεν τού εικονιζόμενου στό κέντρο τής σύνθεσης προσώπου μιας πρότασης πού θεμελιώνει, ενδεχομένως, καί έναν ισχυρό υπαινιγμό -άν οχι τήν αδιάσειστη απόδειξη (εύλογη, κυρίως, γιά τόν σύγχρο νο της, ενήμερο θεατή)-, μέσω τής εικόνας, πού αναφέ ρεται στό έξ ύψους έπιβεβαιούμενο κύρος τής βασι λικής εξουσίας. Ή κρατούσα αντίληψη τής προεικόνισης τού βυζαντινού αυτοκράτορα άπό τόν βιβλικό βα σιλέα «επαληθεύεται» σέ τρέχοντα (τότε) χρόνο, μέ τήν αναχρονιστική εμφάνιση τοΰ Δαυίδ ώς τού βυζαντινού αυτοκράτορα 1 3. Είναι οικεία στον ειδικό αναγνώστη ή παρουσία μιας ανάλογης, σπονδυλωτής θεματικής στά εννέα αργυρά πινάκια τών άρχων τού 7ου αιώνα ( ) πού είχαν βρεθεί τό 1902 στή Λάμπουσα τής Κύπρου εκ τών οποί ων τά εξι άπόκεινται στό Μητροπολιτικό Μουσείο τής Νέας Υόρκης καί τά τρία στό Κυπριακό Μουσείο τής Λευκωσίας 14. Έ δ ώ πιστοποιείται ή εξαιρετική συνάφεια στή σύλληψη καί ενίοτε στό εικονογραφικό σχήμα, πού εντυπωσιάζει 15, ανάμεσα σέ αυτά τά παλαιότυπα συνε χόμενης αφήγησης επεισοδίων άπό τόν βίο τού Δαυίδ καί τή μεταγενέστερη, άναβιωτική ζωγραφική ακολου θία τού παρισινού κωδικός 139. Στό πρόσωπο τού βιβλι κού βασιλέα προηγούμενοι ερευνητές, ακολουθώντας τή γραμμή τής χριστιανικής ερμηνευτικής, πού συνδέει τά εμμέσως -υποτίθεται- δηλούμενα τής Παλαιάς μέ τήν Century, , αριθ (Η. L. Kessler). Πρβλ. E. C. Dodo, Byzantine Silver Stamps, Washington, D.C. 1961, , αριθ Ά. καί Ί. Στυλιανού, Οι θησαυροί τής Λαμπούσης, Λευκωσία 1969, Κ. Weitzmann, «Prolegomena to a Study of the Cyprus Plates», Metropolitan Mus. Journal 3 (1970), S. S. Alexander, «Heraclius, Byzantine Imperial Ideology and the David Plates», Speculum 52 (1977), J. Trilling, «Myth and Metaphor at the Byzantine Court (A Literary Approach to the David Plates)», Byz. 48 (1978), Λ.χ. στην απόδοση τής αναμέτρησης ανάμεσα στον Δαυίδ καί τόν Γολιάθ, στον κεντρικό δίσκο (διάμ. 49,4 εκ.), γύρω ά π ό τόν όποιο συντάσσονται τά πινάκια της σειράς. Γιά τή μικρογραφία τοΰ Parisinus βλ. π α ρ α π ά ν ω καί ύποσημ. 9. Γιά τήν παλινδρομική ευαισθησία πού ανοίγεται -συμμορφώνεται συνειδητά- προς αρχαιότερα π ρ ό τ υ π α (της θεοδοσιανής περιόδου) καί τήν ποιό τητα στην εκτέλεση πρβλ. τήν έμπειρη εκτίμηση τοΰ Ernst Kitzin ger, Byzantine Art in the Making. Main Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art, 3rd-7th Century, Λονδίνο 1977, , είκ. 195, (= Η βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι. Τα κύρια τεχνοτροπικά ρεύματα στην περιοχή της Μεσογείου, 3ος-7ος αιώνας, μτφρ.-επιστημ. επιμ. Στ. Παπαδάκη-Ökland, Ηράκλειο 2004). 26

7 ι Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 έπαληθευτική μαρτυρία της Καινής Διαθήκης καί των έκτοτε δρωμένων, αλλά καί της αυτοκρατορικής ιδεολο γίας, είχαν αναγνωρίσει τήν προεικόνιση του Ηρακλεί 16 ου, τότε αυτοκράτορα, παραπέμποντας καί σε συγκε κριμένα ιστορικά περιστατικά, σε τυπολογική ανταπό κριση προς έ'νια βιβλικά συμβάντα* ή, στό πρόσωπο τοΰ τότε αυτοκράτορα είχαν διακρίνει τήν επιβεβαίωση της προαγγελτικής δαυιδικής παρουσίας. Σημειωτέον οτι σέ ένα από τά πινάκια της σειράς (Λευ κωσία, Κυπριακό Μουσείο) άπαντα ή πλησιέστερη προς τή μικρογραφία τοΰ παρισινού κωδικός (Είκ. 1) παράσταση. Τριγυρισμένος από τό ποίμνιο του ό ψαλ μωδός, μέ τή λύρα πού κρατεί στό αριστερό του χέρι, εικονίζεται σέ εξοχικό τοπίο νά δέχεται απεσταλμένο του πατέρα του (Είκ. 2), πού θά τόν οδηγήσει στον ιε ρέα Σαμουήλ, ό όποιος πρόκειται νά τόν χρίσει: αν, βέ βαια, θεωρήσουμε οτι ή εικόνα -αφαιρούμενη κάπως από τις συνεχόμενες αφηγηματικές στιγμές- παραπέμ πει, πλαγίως, καί σέ αυτό τό επεισόδιο (Βασιλ. Α 16,1112) ή, μάλλον, ό εικονιζόμενος αγγελιοφόρος μεταφέ ρει τό κάλεσμα (μέσω αγγέλων) τοΰ βασιλέα Σαούλ, στό όποιο καί πρόκειται ό Δαυίδ νά ανταποκριθεί (πρβλ. στ , στό ίδιο). Επισημαίνεται στό ϊδιο βιβλι κό κείμενο (στ. 13) πώς, όταν ό Σαμουήλ έχρισε τόν νεα ρό ποιμένα, έφήλατο πνεύμα κυρίου επί Δαυίδ από της ημέρας εκείνης καί επάνω (πρβλ. Είκ. 7) 1 7. Μολονότι νοούμενη επικεφαλής μιας ακολουθίας πα ραστάσεων μέ συνεχόμενες πτυχές, ή μικρογραφία τοΰ κωδικός 139, μέ τήν επάρκεια των δηλώσεων πού δια θέτει καί μέ ταυτόχρονη τήν παρουσία της Μελωδίας νά ορίζουν τήν αυτονομία της, αποτελεί αυθύπαρκτη εικόνα εμπνεόμενου συγγραφέα. Έ ν ώ στό αρχαιότερο κατά τρεις αιώνες πινάκιο της Λευκωσίας, ή παριστώμενη σκηνή, μολονότι θά μποροΰσε καί εκείνη νά τεθεί επικεφαλής μιας αφηγηματικής σειράς, παραπέμπει απευθείας σέ συγκεκριμένο βιβλικό περιστατικό (εμμέ σως είκονογραφούμενο: Βασιλ. Α' 16,19). Ωστόσο, τό εν λόγω συμβάν, οπωσδήποτε γνώριμο σέ ζωγράφο καί Είκ. 2. Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο, άργυρο πινάκιο (613629). εντολοδότη, άπηχεΐται εμμέσως καί στή μικρογραφία τοΰ φ. 1β: δεδομένου οτι ό Σαούλ είχε αναζητήσει άν δρα ορθώς ψάλλοντα (Βασιλ. Α 16,17) καί ό Δαυίδ, μέ τή λύρα (τήν κινύρα) του, απομάκρυνε από τόν πά σχοντα βασιλέα το πνεϋμα το πονηρόν: καί ελάμβανεν Δαυίδ τήν κινύραν καί εψαλλεν εν τη χειρί αύτοϋ, και άνέψυχεν Σαούλ, καί αγαθόν αύτω, και άφίστατο άπ' αύτοϋ το πνεϋμα το πονηρόν (Βασιλ. Α 16,23). Καί πάλι όμως, ή ερμηνευτική ενέργεια τοΰ ζεύγους πού συνιστοΰν ό μελωδός καί ή Μελωδία της μικρογρα φίας τοΰ φ. 1β -παρά τήν αυθυπαρξία της- δέν παύει νά ιθύνει τήν εξέλιξη πού σημειώνεται στην εισαγωγική ακολουθία τοΰ παρισινού κωδικός, αναδυόμενη εκ νέ ου, καί διαφοροτρόπως, στή συμβολική σύνθεση τοΰ φ. 7β, όπου, τή μνημειώδη παρουσία τοΰ προφήτη καί βα- 16 Πρβλ. S.H. Wander, «The Cyprus Plates: The Story of David and εικονιζόμενα πρόσωπα στό πινάκιο της Λευκωσίας (διάμ. 14 εκ.) Goliath», Metropolitan Mus. Journal 8 (1973), Ό ϊδιος, «The φέρουν φεγγία. Πρβλ. Στυλιανού, ο.π., 21, 23, είκ. 18 στή σ. 20. Cyprus Plates and the Chronicle of Fredegar», DOP 29 (1975), 'Αθήνα (Ζάππειον Μέγαρον) 1964, Ή βυζαντινή τέχνη, τέχνη Alexander, ο.π. Kitzinger, ο.π., I l l, 150 σημ. 39. Γιά τήν εμπεδωμένη ευρωπαϊκή (Ένατη έκθεσις υπό τήν αιγίδα τοΰ Συμβουλίου της στίς νοοτροπίες τυπολογία των αντιστοιχιών μεταξύ προσώπων Ευρώπης), ,519, αριθ Γιά τους τρόπους διάταξης των πρβλ. F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy, 2,πινακίων της σειράς βλ. ενδεικτικώς Wander, «The Story», ο.π., 95 Washington, D.C. 1966, ,736, ,784,789,797,823. είκ. 10. Trilling, ο.π., 250, σημ , σημ Νέα Υόρκη 1979, ο.π., 477, αριθ Σημειωτέον οτι καί τά δύο 27

8 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ σιλέα πλαισιώνουν οι φορτισμένες μέ νοήματα (αν καί πλασματικές, στην ατομική τους εμφάνιση) Προφητεία καί Σοφία, κάτω άπό τίς φτερούγες τοϋ Πνεύματος. Ή μικρογραφία του φ. 1β εικονίζει σέ εξοχικό τοπίο μέ έλληνίζουσα ζωγραφική φρεσκάδα τόν προσωπογραφούμενο νεαρό Δαυίδ, συνθέτη των ψαλμών, συνοδευό μενο άπό μιαν αρχικώς αθέατη γιά τόν ϊδιο πάρεδρο, τήν Μελωδία (ΜΕΛΟΔΙΑ) εμφανιζόμενη, πάντως, μέ ολοφάνερη πλάι του οικειότητα, αλλά καί κάπως αμέτο χη - παρ' όλη τήν εύγλωττη κινησιολογία τών δακτύλων της (Ε'ικ. 1). Προβάλλονται ωστόσο ή προς τόν Δαυίδ κλίση της κεφαλής της, τό προς τόν θεατή στραμμένο υπαινικτικό της βλέμμα, ή συνδυαστική ποικιλία της πε ριβολής (τό ποιμενικό καί κτισιολογικό 18 : ή βύρσινη έξωμίς, πού δένει στον ώμο μέ πολύτιμη πόρπη, καί τό «βασιλικό» στοιχείο: τό αρχαιοπρεπές, δυσανάγνωστο στους συνδυασμούς καί σέ λεπτομέρειες του, πορφυρό ένδυμα 1 9 πού καλύπτει τό κάτω μέρος του σώματος της), μέ τά σανδάλια, καίτό βαρύτιμο διάδημα πού στέ φει τήν κεφαλή καί τονίζει, γιά τόν αναγνώστη, τό επι φανές (αλλά καί πλασματικό) της παρουσίας της. Αρ γότερα (εκτός άπό τίς πιστές, αν καί τεχνοτροπικά δια φοροποιημένες αντιγραφές της παλαιολόγειας περιό- 18 Παρασύρει, αναδρομικώς καί εμμέσως, ή γνώριμη ά π ό ψηφι δωτά δάπεδα της ύστερης αρχαιότητας Κτίσις. 19 Ενδεικτικώς, πρβλ. Η. Ladendorf, «Das zweite Gesicht der Melodia (Paris, BN Ms. gr. 139)», Kunst als Bedeutungsträger. GedenkschriftßrG. Bandmann, Βερολίνο 1978, Γιά τά φύλλα κωδικός της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ρωσίας (έλλην. χφ. 269, β' ήμ. 13ου αι.) καί τό ψαλτήριο της 'Αποστολικής Βατικανης Βιβλιοθήκης (Palat. gr. 381b, π. 1300) βλ. αντιστοίχως: Κ. Weitzmann, «Eine Pariser-Psalter-Kopie des 13. Jahrhunderts auf dem Sinai»,/Ö G 6 (1957), H. Belting, «Zum Palatina-Psalter des 13. Jahrhunderts. Aus der Werkstattpraxis eines byzantinischen Malers», JOB 21 (1972), Πρβλ. Cutler, ο.π. (ύποσημ. 3), 44, αριθ. 27, ε'ικ , αριθ. 45, ε'ικ Νέα Υόρκη (The Metro politan Mus. of Art) 2004, Byzantium: Faith and Power ( ), Νέα Υόρκη - New Haven - Λονδίνο 2004, , αριθ. 159 (G. Parpulov) στό ϊδιο, , είκ (J. Lowden). 21 Γιά τη μικρογραφία του φ. 51β (9x6,8 εκ.) βλ. Ι. Furlan, Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana, Ι, Μιλάνο 1978, 49, ε'ικ. 38. Cutler, ο.π. (ύποσημ. 3), 88, αριθ. 49, ε'ικ Καί διορθωτικώς; Μέ αφετηρία τήν ύποθετικώς γνώριμη στον ζωγράφο γυναικεία μορφή ή/καί τήν προηγούμενη ταυτότη τα της; 23 Δ.χ., πρβλ. ψαλμούς 31,51 κ.έ., κλπ. 24 Σέ μία μετακίνηση προς τήν Καινή Διαθήκη, πρβλ. Λουκ. 2,47. Ωστόσο, καίρια είναι ή μαρτυρία του βιβλικού κειμένου ώς γενε- 20 δου), σέ άλλα έργα, ή εν λόγω πάρεδρος, πότε μέ τήν ϊδια - πότε μέ διαφορετική (αναθεωρημένη) ταυτότητα (Ε'ικ. 3) - καί άλλοτε άνεπίγραφη (τείνοντας όμως, στό έξης, καί διακριτικώς, προς τήν υποδήλωση της εξ ΰψους σοφίας), εμφανίζεται δραστικότερη, σέ απευθείας ή σέ έμμεση μέ τό κεντρικό πρόσωπο επικοινωνία. EivaL χαρακτηριστική επί του προκειμένου ή αλλαγή ονόματος της παρέδρου στην παραλλαγή του ελληνι κού κωδικός 565, φ. 51β, της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 21. Διαφοροποιείται έδώ καί ή στάση τοϋ Δαυίδ απέναντι της. Σέ αυτό τό ψαλτήριο τοΰ λήγοντος 11ου (ή τών άρχων τοΰ 12ου;) αιώνα, ή Σύνεσις (ή σννεσισ), αντί της αινιγματικής Μελωδίας -της οποίας, ασφαλώς, ή πα ρουσία δέν περιορίζεται στην υπόμνηση μιας ακουστι κής διάστασης της εικόνας-, μας συνδέει απευθείας 2 2 μέ τίς επιγραφές τών ψαλμών 2 3 καί, παράλληλα, υπαι νίσσεται τήν πρώιμη σοφία τοϋ ψαλμωδού 2 4, σχετιζόμε νη εμμέσως μέ τη θεματική τοΰ πόλων το φρόνημα (Έλλην. Ανθολογία 8,152) παιδογέροντος (Ε'ικ. 3) 2 5. Στό πρόσωπο τοΰ Δαυίδ αναγνωρίζεται ό ηράκλειος ά θλος, συνδυαζόμενος μέ τή θεοπνευστία (πρβλ. Ε'ικ. 7) 2 6. 'Εξάλλου, τό σχήμα της αποκαλυπτικής σύγκλισης τών μελών τοΰ ζεύγους -εκ τών οποίων, ή άνεπίγραφη τώ ρα πλασματική μορφή αναφέρεται σέ συναφή, πάντως, σιουργοϋ της εικονογραφίας πού εξετάζουμε, στό όποιο έχουμε επανειλημμένως παραπέμψει. Βλ. Βασιλ. Α 16,17-18: (Λέγει ό Σα ούλ) "Ιοετε δη μοι ανόρα ορθώς ψάλλοντα καί εισαγάγετε αυτόν προς έμέ. καί άπεκρίθη εις τών παιόαρίων αυτού... Ίόον έώρακα νίον τω Ίεσσαί Βηθλεεμίτην καί αυτόν είοότα ψαλμόν, καί ό άνήρ συνετός, καί ό άνήρ πολεμιστής καί σοφός λόγω... καί κύριοςμετ' αύτοϋ. 25 É. Antonopoulos, «Christianisme byzantin», École prat, des Hautes Études, Section des Sciences religieuses, Annuaire. Résumés des conférences et travaux 99 ( ), Γιά τόν παιδογέροντα εν γένει πρβλ. Ή. 'Αντωνόπουλος, «Παιδαριογέρων: ή απεικόνιση της πρώιμης σοφίας», Οι χρόνοι τήςίστορίας. Γιάμιά Ιστορία της παιδικής ηλικίας καί τής νεότητας, Πρακτικά τοΰ Διεθνούς Συμ ποσίου, 17-19'Απρ. 1997, Α θ ή ν α 1998, Πρβλ. τή μικρογραφία τοΰ φ. 2β στον Parisinus (ή έκβαση τής αναμέτρησης ανάμεσα στον Δαυίδ καί τό λιοντάρι): π α ρ α π ά ν ω καί ύποσημ. 7- καί τόν συνδυασμό, στον ϊδιο πίνακα, αταξίας (στό κάτω μέρος) καί αποκατάστασης της τάξης (της υπερισχύουσας μελωδίας), όπως δηλώνεται μέ τή μετωπική στάση τοΰ φωτοστεφούς ψαλμωδού, καθήμενου στό υπερυψωμένο κέντρο (τό προ βαλλόμενο βάθος) της παράστασης, στη μικρογραφία τοΰ φ. 147β (ψαλμός 151) στό ψαλτήριο Χλουντόφ (Ε'ικ. 7). Γιά τά επεισόδια πού εικονίζονται στην κάτω ζώνη τοΰ εικαστικού πεδίου, μέ τόν Δαυίδ νά πατάσσει τόν λέοντα καί τήν άρκτο, πρβλ. Βασιλ. Α 17, (κυρίως 34-35). 28

9 Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 οντότητα- εντυπώνεται και σε έργο της ευρύτερης πε ριφέρειας τοΰ βυζαντινοί] κόσμου, προερχόμενο από σταυροφορικό βιβλιογραφικό εργαστήρι ('Άκρα, λατι νικό βασίλειο της Ιερουσαλήμ). Σε παλαιογαλλική Βί βλο (αποσπάσματα της Παλαιάς Διαθήκης), τόν κώδι κα 5211 (αρχ. γ' τέταρτο 13ου αι.), φ. 307, της Biblio thèque de l'arsenal, εικονίζονται στην προμετωπίδα των Παροιμιών ό Σολομών, μέ αυτοκρατορική περιβολή, και ή εδώ άνεπίγραφη φτερωτή Σοφία, σέ ανακτορικό περιβάλλον, συνοδευόμενοι από ένα τρίτο, νεανικό πρό σωπο - (αναγνώστη) ακροατή καί μάρτυρα τών τεκται νομένων (Είκ. 4) 2 7. Στό σκηνογραφικό υπερώο (ή 'Άνω Ιερουσαλήμ) έπιφαίνονται άνωθεν, μέ δηλωτικές κινή σεις καί γνωρίσματα, ό Χριστός (άριστ.) -προς τόν όποιον ό Σολομών υψώνει τό βλέμμα τ ο υ - καί ή Θεοτό κος (δεξ.). Εντυπωσιάζει ή συγγένεια της κεντρικής σύνθεσης -μέ διαφορετικά τά συμμετέχοντα πρόσωπα, τους όρους, τά περιβάλλοντα- μέ έκείνην του παρισι νού κωδικός (Εικ. 1). Φαίνεται οτι οι δύο παραστάσεις εγγράφονται σέ κοινή, εξελικτική παράδοση. Διευρύνοντας περαιτέρω τό αναγνωστικό πεδίο θά εντάσσαμε στην αναγνώριση μας (μέ ακολουθίες ενδιά μεσων μεταξύ τους έργων) οχι μόνο προγενέστερες συνθέσεις, μέ αισθητά απώτερη -όπως, δ.χ., τό ζεύγος μουσικού καί παρέδρου σέ «βομβύλιο» (18x5,5 εκ.) της Κάτω Ιταλίας (Γναθία < Gnathia), άποκείμενο σέ μου σείο τού Lecce (Εικ. 5 ) ή πλησιέστερη προς τόν Pari sinus εικονογραφική καί εννοιολογική καταγωγή, αλλά καί μεταγενέστερες, μέ διαφορετικά τά μετέχοντα πρό σωπα, κινούμενα ωστόσο στό «πνεύμα» ενός κοινού μηχανισμού: όπως, δ.χ., στό κάτω δεξιό τέταρτο όλοσέ- 27 Πρβλ. τους εναρκτήριους στίχους τών Παροιμιών....γνώναι σοφίαν καί παώείαν νοήσαί τε λόγους φρονήσεως (2) / τώνόε γαρ άκουσας σοφός σοφότερος εσται... (5) / άκουε, υιέ, παώείαν πα τρός σου... (8). Γιά τό χειρόγραφο (28,5x20,2 εκ.) καί την εικονο γραφία του βλ. Η. Buch thai, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, 'Οξφόρδη 1957, 54-68, αριθ Γιά τη μικρο γραφία τοΰ φ. 307 βλ. στό ϊδιο, 63-64,67,147, πίν. 77. Γιά τίς άλλες δύο προσωπογραφίες τοΰ Σολομώντος, ώς συγγραφέως, στά φ φ. 332β καί 337 βλ. πίν , στό ϊδιο. Βλ. επίσης Νέα Υ ό ρ κ η 2004, ο.π. (ύποσημ. 20), , αριθ. 272 (Η. C. Evans). Πρβλ. D. Weiss, Art and Crusade in the Age of Saint Louis, Cambridge 1998, J. Folda, Crusader Art in the Holy Land, from the Third Crusade to the Fall of Acre, , Cambridge 2005, ειδ. γιά τη σύνθεση τοΰ φ. 307 (Ε'ικ. 4) βλ. 290,293, εγχρ. πίν Εικονίζονται ό Α π ό λ λ ω ν καί ή 'Αφροδίτη; Πρβλ. Μ. Bernardini, Il Museo provinciale di Lecce, Ρώμη 1958, 23, εικ. στη σ. 42. Ό ϊδιος, Museo provinciale «Sigismondo Castromediano», Lecce: Vasi dello stile di 1 ÄA* «Γ V Είκ. 3. ΚώδιξMarcianus Jy i\*-*.»li V.. - graecus 565 (λήγ. 11ος al), φ. 51β. λιδης μικρογραφίας σέ υστεροβυζαντινό κώδικα (14ος αι.) της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης {Marcianus graecus 516, 29 φ. 140β), πού είχε αποτελέσει κτήμα τοΰ Βησσαρίω νος. Έ δ ώ (Εικ. 6), σέ έναν ευρύτερο πίνακα μουσικής κοσμολογίας, πυθαγόρειας καταγωγής, ή Σοφία {ή σο φία), μέ κεφαλόδεσμο πού χαρακτηρίζει δευτερεύοντα πρόσωπα της σύγχρονης της εικονογραφίας 3 0, γέρνει Gnathia. Vasi a vernice nera, Μπάρι, χ.χρ., 21, πίν. 45, αριθ Furlan, ο.π. (ύποσημ. 21), IV, 1981, 41-43, ε'ικ. 39. E. Mioni, «Le tavole aggiunte alla Geografia di Tolomeo nel cod. Marc. gr. 516», στό P. L. Leone (έπιμ.), Studi bizantini e neogreci (Atti del IV Congresso nazionale di studi bizantini, Lecce - Galatina 1980), Galatina 1983, 63, πίν. Ι (είκ. 1). 30 Ώ ς άτομο πλασματικό. Νοείται έδώ ή Σοφία ώς πρόσωπο ούρανόθεν έλαυνόμενο; Μήπως προσωποποιείται ή τεχνική ικανότητα τοΰ εικονιζόμενου βιβλικοΰ προσώπου; Πάντως, ή εν λόγω γυναι κεία μορφή δέν διαθέτει τό κύρος της φωτοστεφοΰς Συνέσεως (Είκ. 3), της αινιγματικής Μελωδίας (Είκ. 1) ή της άνεπίγραφης, φτε ρωτής Σοφίας (Είκ. 4). Καί πάλι όμως, θά αντέτεινε ό αναγνώστης, στό συγκεκριμένο αναφορικό πλαίσιο όλα λογίζονται ώς έξ ύψους πηγάζοντα. Άλλωστε, συνηγορεί καί ή στάση της Σοφίας ενώπιον τοΰ Ίουβάλ. Γιά τήν εικονογραφία της σοφίας πρβλ. Δ. Πάλλας, «Ο Χριστός ως η Θεία Σοφία. Η εικονογραφική περιπέτεια μιας θεολο γικής έννοιας»,δχαε Ι Ε ' (1991), , ειδ. 127 κ.έ

10 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Είκ. 4. Παρίσι, Bibl. de l'arsenal, κώδιξ 5211 (π. 1250), φ προς τόν καθήμενο Ίουβάλ (ό ίονβάλ) για νά τόν κα τευθύνει έκ του σύνεγγυς στό έργο του, με δηλωτικές κι νήσεις: ούτος ην ό καταοείξας ψαλτήριον και κιθάραν (Γεν.4,21) Πρβλ. μιά διαφορετική εικονογραφική σύλληψη, ώς ανταπό κριση προς τό έν λόγω βιβλικό χωρίο, παρατιθέμενο στά 'Ιερά τον Ιωάννου Δαμάσκηνου στον κώδικα Parisinus graecus 923 (9ος αι.), φ βλ. Κ. Weitzmann, The Miniatures of the Sacra Parallela: Pari sinus Gr. 923, Princeton 1979, είκ

11 Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 Πέρα από τίς άρχαιολογικές/γενεαλογικές υποθέσεις πού έχουν στό παρελθόν διατυπωθεί γιά την -κατά τό δυνατόν- πιό εύστοχη ιχνηλασία της εικαστικής κατα γωγής της Μελωδίας (Κ. Weitzmann, Η. Buchthal, κ.ά.), ή γυναικεία αύτη μορφή παραμένει αινιγματική.'οπωσ δήποτε, ή παρουσία της στό πλευρό του Δαυίδ συσχετί ζεται μέ τό έ'ργο του ψαλμωδού- οχι όμως στην ακου στική, αποκλειστικώς, διάσταση του. Επιβάλλεται, καί πάλι, ή επιστροφή στά προηγούμενα, οχι γιά τήν (εν δεχομένως) διαρκέστερη κατοχύρωση τους, άλλα γιά τή συζήτηση καί τήν πιθανή ανάταξη της οπτικής - μέ τή συνεκτίμηση των νέων στοιχείων πού μπορεί νά προ κύψουν. 'Απομένει ή αναμνηστική απόλαυση του ερευνητή, ή εν τω μεταξύ διεύρυνση της αναγνωστικής του εμπειρίας μέ τήν προσέγγιση καί τήν μακρόθεν αναγνώριση τών αλλεπάλληλων χρονολογικά εμφανίσεων τής εν λόγω σύνθεσης, κάθε φορά εντασσόμενης σέ διαφορετικές συνθήκες παραγωγής καί σέ διαφορετικό υλικό περι βάλλον, στή μακρόσυρτη επιβίωση ή τίς άφυπνιστικές αναβιώσεις του θέματος τής επαναλαμβανόμενης δη λαδή ζωγραφικής εμφάνισης του ζεύγους Δαυίδ καί παρέδρου, καί τού άμεσου παραστατικού τους περι 32 βάλλοντος, μέ προηγούμενο τό εκάστοτε διαθέσιμο πρότυπο. Επιχειρεί ό ερευνητής νά εξιχνιάσει καί τήν ενεργό αντίληψη του εντολοδότη ή/καί τού εκτελεστή μιας συγκεκριμένης αποτύπωσης, του εκάστοτε δηλα δή -απευθείας ή έμμεσου- χειριστή/άνανεωτή τής πα ράδοσης καί τών δηλωτικών τρόπων πού εκείνος χρη σιμοποιεί: άντιγραφικά/αύτοματικά (μέ τήν έξ αποστά σεως επανάληψη γνώριμου κοινού τόπου), δημιουργι κά ως προς τήν απόδοση ή καί μέ συγκεκριμένο ερμη νευτικό στόχο; Χρειάζεται λοιπόν μία εγγύτερη, απευθείας εξέταση τού κωδικός -ενός εξαιρετικά δυσπρόσιτου φορητού μνημείου, λόγω τής ευπάθειας, άλλα καί τής σπουδαιό τητας τ ο υ - στην υλική καί τή ζωγραφική του εμφάνιση, καί στά επιμέρους ερμηνευτικά σχόλια τού κειμένου τών ψαλμών πού περιέχει* κάτι πού στάθηκε ευχερέ στερο γιά τους παλαιότερους, ενώπιον τού χειρογρά φου αναγνώστες καί ερευνητές (Omont 1929, Weitzmann 32 Βλ. ύποσημ. 6, παραπάνω. Χωρίς νά λησμονούμε τόν Cutler (1984), τόν Lowden (1988), καί άλλους «νεότερους» ερευνητές. Είχα τήν ευκαιρία νά κοιτάξω, μέ δέος, τίς μικρογραφίες του Parisinus, από κοινού μέ τήν Suzy Dufrenne, πριν άπό τρεις δεκαετίες! Είδα καί πάλι τή μικρογραφία 33 Είκ. 5. Lecce, Museo Provinciale, αγγείο (4ος-3ος al π.χ.) από τήν αρχαία Γναθία. 1929, Buchthal 1938)33. Μιά ακριβέστερη χρονολογικά (καί γεωγραφικά!) διαστρωμάτωση τών μαρτυριών, καί ή παραλλήλως επιτεύξιμη μέτρηση τής -έν τόπω καί χρόν ω - δραστικότητας τους, θά επέτρεπε τήν πιθανή, κατά προσέγγιση αποκατάσταση τών μεγεθών, τών εικονο γραφικών ή ερμηνευτικών συσχετισμών, τών μιμητικών ή τροποποιητικών συνεχειών..., καί ούτω καθ' εξής. Ή εικόνα τού Δαυίδ ως ποιμένος/ψαλμωδοΰ (καί δύο επεισόδια τού βιογραφικού του κύκλου: νά πατάσσει τόν λέοντα καί τήν άρκτο), αποτυπώνεται χωρίς περι στροφές στό φ. 147β τού -εντασσόμενου σέ άλλη κατη γορία χειρογράφων: μέ παρασελίδια είκονογράφησηψαλτηρίου Χλουντόφ (9ος αι.), μεταφράζοντας εικα στικά τόν «έξωθεν τού αριθμού» ψαλμό 151 (Ε'ικ. 7):... εποίμαινον τα πρόβατα τον πατρός μου. ai χείρες μου εποίησαν όργανον, οι δάκτυλοι μου ήρμοσαν ψαλτήριον (στ. 1-2). Ε π ά ν ω στό μουσικό όργανο, στραμμένη προς τόν ψαλμωδό, καί μέ τό βλέμμα τού Δαυίδ στραμ μένο προς έκείνην, στέκει περιστερά: ή προεικόνιση τού Πνεύματος. Στην προμετωπίδα τού Ιδιου άλλωστε κω δικός (φ. 1β), καθήμενος σέ λιθοκόλλητο σκίμποδα, ό βασιλέας Δαυίδ, χλαμυδηφόρος, εστεμμένος, μέ τό με- τοΰ φ. 1β στην αρχή της τρέχουσας χιλιετίας, χάρη στή φιλόξενη προθυμία του Christian Förstel. Γιά τους Omont καί Buchthal βλ. ύποσημ. 3, παραπάνω. Κ. Weitzmann, «Der Pariser Psalter Ms. gr. 139 und die mittelbyzantinische Renaissance», JbKw 6 (1929),

12 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ λωδικό ψαλτήριο ανά χείρας, περιστοιχιζόμενος από τέσσερις άλλους μουσικούς, εμφανίζεται σέ μνημειώδη σκηνογραφία, ανάμεσα στους βαρύκορμους κίονες πού στηρίζουν ενα τόξο, με την προφητική (καί αποδει κτική έκ των ύστερων) εικόνα τοΰ Λόγου νά εγγράφε 34 ται σέ υπερκείμενο δίσκο. Έξαλλου, τό σχήμα του ζεύγους πού συνδυάζει ανδρι κή καί γυναικεία μορφή τήν ώρα μιας εμβληματικής (όπως εδώ: Είκ. 1) μουσουργίας, είναι γνώριμο από πο λύ αρχαιότερες παραστάσεις (Είκ. 5). Διαφέρει στίς στάσεις τών προσώπων πού τήν αποτελούν, στην αρχι κή της σύνταξη, ή σύνθεση τοΰ ποιητή με τήν εμπνέου σα Μούσα πού τόν συνοδεύει σύνθεση ά π ' όπου έμμε σα κατάγεται ή άνεπίγραφη παρουσία τής Σοφίας, άντικαθιστάμενη καί εκείνη, σέ μιά διορθωτική κίνηση, άπό άλλους εξ ύψους μεσάζοντες. 'Εξίσου γνώριμη, άπό μνημεία τής όψιμης αρχαιότητας, είναι ή απευθείας ή μέ αλληγορικό νόημα (γιά τό ιουδαϊκό ή τό χριστιανικό κοινό - τό κοινό τών πιστών, εκείνο τών ερμηνευτών, ή τό κοινό τών μυθολόγων) παράσταση τοΰ μή συνο δευόμενου άπό άλλο πρόσωπο Όρφέως χωρίς αυτή νά λείπει καί άπό μεταγενέστερα έργα, μέ μυθολογικό κυ ρίως -άν όχι αποκλειστικώς- περιεχόμενο 3 5. Είκ. 6. ΚώδιξMarcianusgraecus 516 (14ος αι.), φ. 140β. Μ. Scepkina - I. Dujcev, Miniatjuri Chludovskoj Psaltyri: Greceskij illjustrirovannyj kodel IX veka, Μόσχα Γιά μιαν αλληγορική ερμηνεία της σύνθεσης τοΰ φ. 147β (οι είκονοκλάστες ωσάν άγρια θηρία) πρβλ. Μ. Ευαγγελάτου, «Η εικονογράφηση του ψαλμού 151 στο ψαλτήρι Chludov και ο πιθανός εικονόφιλος συμβολισμός της», 21ο Συμπόσιο ΧΑΕ, Αθήνα 2001, Πρβλ. ύποσημ. 26, π α ρ α π ά ν ω. Στην εισέτι αδημοσίευτη διδακτορική της διατριβή, της οποίας τό κείμενο γνωρίζω χάρη στή φιλική φροντίδα της συγ γραφέως, ή Κα Ευαγγελάτου επανέρχεται εκτενώς στό ζήτημα της αντιθετικής προβολής τάξεως καί αταξίας, καθώς καί στην παρουσία του Πνεύματος, στή μικρογραφία τοΰ φ. 147β: M. Evangelatou, The Illustration of the Ninth-Century Byzantine Marginal Psalters: Layers of Meaning and their Sources, Courtauld Institute of Art, Univer sity of London 2002, (στό ϊδιο, 64, αναφέρεται στή Μελωδία του Parisinus). Γιά τή θέση τοΰ ψαλτηρίου Χλουντόφ στό συγκε κριμένο ιστορικό περιβάλλον, πρβλ. Κ. Corrigan, Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters, Cambridge Ποια είναι, εν τέλει, ή θεωρητική σύλληψη πού προβάλ λει ή Μελωδία τοΰ παρισινού κωδικός (Είκ. 1), διαστέλ λοντας μέ τήν υπαινικτική της παρουσία τό νοηματικό εύρος τής παράστασης σέ διαστάσεις θεο-κοσμολογικού καί ανθρωπολογικού βάθους; Σέ συνδυασμό καί μέ άλλες, κατά καιρούς καί σέ συνέχεια, ερμηνευτικές 35 'Ενδεικτικώς, βλ. Π. Τρεμπέλας, «Ό Ό ρ φ ε ύ ς εν τη παλαιοχρι στιανική τέχνη», BNJb 11 (1935), Η. Stern, «Orphée dans l'art paléochrétien», CahArch 23 (1974), 1-16 (ειδ. 14, γιά τήν εικονο γραφική σχέση Δαυίδ καί Ό ρ φ έ ω ς ). Πρβλ. τόν σχολιασμό τής Sister Charles Murray, «The Christian Orpheus», CahArch 26 (1977), 19-27, καί τήν απάντηση τοΰ Stern, «De l'orphée juif et chrétien», στό ϊδιο, 28. Γιά τήν εικονογραφία τοΰ Ό ρ φ έ ω ς στην τέχνη της ύστερης αρχαιότητας πρβλ. Νέα Υόρκη 1979, ο.π. (ύποσημ. 14), σποράδην. Βλ. επίσης L. Vieillefon, La figure d'orphée dans l'antiquité tardive. Les mutations d'un mythe: du héros païen au chantre chrétien, Πα ρίσι Γιά τήν κατά προσέγγιση αναγνώριση τοΰ έγχορδου οργάνου (ή λύρα, ή κιθάρα) στίς παραστάσεις τοΰ Ό ρ φ έ ω ς βλ. 5758, στό ϊδιο. Πρβλ. Galavaris, ύποσημ. 6, π α ρ α π ά ν ω. Γιά τά μουσι κά όργανα στην ελληνική αρχαιότητα πρβλ. Σ. Μιχαηλίδης, Εγκυ 2 κλοπαίδεια τής αρχαίας ελληνικής μουσικής, Α θ ή ν α 1989, λ. «άρ πα», «κιθάρα», «κινύρα», «λύρα», «μάγαδις», «νάβλας» (ό) / «νάβλα» (ή), «ψαλτήριον». 32

13 Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ PARISINUS GRAECUS 139 μαρτυρίες, έ'να ασφαλές δρομολόγιο γιά την αναγνώρι ση τοΰ προσώπου καί τη σημασία της θέσης του στό πλευρό τοΰ ψαλμωδού, ανοίγεται μέ τίς εκτιμήσεις του Γρηγορίου Νύσσης (4ος αι.) στό έργο του Εις τάς επιγραφάς τών ψαλμών. Ή διάταξη τοΰ σύμπαντος απο 36 τελεί μιαν αρμονία μουσική (Ι, 3: McDonough). 'Αντίκρυ στον μεγάλο κόσμο, πλασμένος μέ τά υλικά του καί συμμέτοχος σέ ο,τι τόν αποτελεί στέκει ό άνθρωπος, ό μικρός κόσμος (Ι, 3: ). Καί στή φύση τοΰ αν θρώπου αναγνωρίζεται ή μουσική τοΰ σύμπαντος (1,3: ). Τοΰτο καταδεικνύει καί ή οργανική τοΰ σώ ματος μας διασκευή προς έργασίαν μουσικής φιλοτεχνηθεΐσα (Ι, 3: 33.1 κ.έ.). 'Άλλωστε, καί ή ευρυθμία της ζωής, πού φαίνεται νά συμβουλεύει δι' αινιγμάτων ή μελωδία, δέν αποτελεί παρά θεραπεία φύσεως (Ι, 3: ). 'Επειδή λοιπόν τό κατά φύσιν είναι καί φίλον προς τή φύση, ό μέγας Δαυίδ τή περί των αρετών φιλο σοφία τήν μελωδίαν κατέμιξεν (1,3: ). Καί ό Θεός, τον σον βίον ψαλμον είναι διακελεύεται (Π, 3: 75.17). Κοντολογίς, επισημαίνεται στό γρηγοριανό κείμενο: οίον γαρ επί του πλήκτρου γίνεται του τεχνικώς άπτομένου τών τόνων καί το μέλος εν τή ποικιλία τών φθόγ γων προάγοντος, ως εϊγεμονοειδής τις εν πάσιν ό φθόγ γος ήν, ούδ' αν συνέστη πάντως το μέλος ούτως καί ή του παντός κράσις εν ποικίλοις τών καθ' εκαστον εν τω κόσμω θεωρουμένων διά τίνος τεταγμένου τε καί απα ράβατου ρυθμού αυτή εαυτής άπτομένη καί τήν τών μερών προς το δλον εύαρμοστίαν εργαζομένη τήν παν- Είκ. 7. Μόσχα, Κρατ. Ίστορ. Μουσείο, έλλην. κώδιξ 129 (9ος αι.), φ. 147β. αρμόνιον ταύτην εν τώ παντί μουσουργέίμελωδίαν, ής ακροατής ό νους γίνεται κατ' ούδεν τή ακοή ταύτη συγχρώμενος, αλλ' ύπερκύπτων τά τής σαρκός αισθητήρια καί άνω γενόμενος, ούτως επαίει τής τών ουρανών ύμνωδίας. ως μοι δοκεϊ καί ό μέγας άκηκοέναι Δαυίδ, δτε δια τής θεωρούμενης αύτοϊς τεχνικής τ ε καί πανσόφου κινήσεως, τήν δόξαν τοΰ εν αύτοΐς ταύτα ενεργούν τος θεού διηγουμένων έπηκροάσατο (1,3: ). Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παραπέμπουμε στην έκδοση Jaeger / McDonouph. Βλ. Gregorìi Προέλευση φωτογραφικού ύλικοΰ Nysseni In inscrìptiones psalmorum, έ'κδ. J. McDonough, στό: Gregorìi Είκ. 1: Παρίσι, Bibliothèque nationale de France. Είκ. 2: Λευκωσία, Nysseni Opera, έκδ. W. Jaeger κ.ά., V, Leiden 1962,24 κ.έ. Ό αναγνώ Κυπριακό Μουσείο. Είκ. 3 καί 6: Βενετία, Biblioteca nazionale Mar ciana. Είκ. 4: Παρίσι, Bibliothèque de l'arsenal. Είκ. 5: Lecce, Museo στης έχει στή διάθεση του καί τήν ειδική έκδοση τοΰ γρηγοριανοΰ provine. «Sigismondo Castromediano». Είκ. 7: Παρίσι, EPHE / Section κειμένου Είς τάς έπιγραφάς τών ψαλμών, μέ γαλλική μετάφραση, του J. Reynard: Grégoire de Nysse, Sur les titres des psaumes, Παρίσι des Sciences religieuses, Collection Gabriel Millet (cl. B1530) (SC, αριθ. 466). 33

14 Elias Antonopoulos L'ENIGME DE MELODIE. L'AUTEUR DES PSAUMES ET SA PARÈDRE DANS LE CODEX PARISINUS GRAECUS 139, FOL. l v (...) le mélange universel des réalités singulières observées dans tion épouse en même temps le mouvement deictique que le cosmos, uni à lui-même selon un certain rythme ordonné et l'on reconnaît dans un type d'image certes différent, mais immuable et produisant la belle harmonie des parties avec le toujours familier et apparenté à celle-ci : le poète ou l'auteur tout, fait résonner dans l'univers cette mélodie pleinement har- d'un texte, devant lequel se dresse la Muse ou la puissance monieuse (Greg. Nyss. In inscript, psalmorum I, 3 ; trd. Rey- personnifiée qui l'inspire. À ce propos et dans un contexte nard, 177 : η. 36, supra). chrétien -du moins en ce qui concerne la chronologie- le lecteur se souviendra de la figure nimbée, mais anépigraphe Une composition picturale figurant en tête de la suite des (la Sagesse), apparaissant debout, devant Marc, dans les miniatures qui précèdent le texte des psaumes, accompaévangiles de la cathédrale de Rossano (VIe s. ; codexpurpugnés de commentaires patristiques, dans le célèbre codex reus, fol. 121) ; ou, même, il se souviendra des figures fémigrec 139 (Xe s.) de la Bibliothèque nationale de France, renines devant l'auteur assis, ou le peintre (en la présence de tiendra notre attention de lecteur. Privilégiant une dél'auteur, dans le même atelier), dans le Dioscoride de Vienmarche dictée par certains développements de Grégoire de ne (v. 512, cod. med. gr. 1) : EYPECIC (fol. 4V) et ΕΠΙΝΟΙΑ Nysse sur «l'énigme de la mélodie», il suffira de procéder à (fol. 5V). une approche brève et condensée -limitée aux principaux personnages de la composition- du mécanisme démonstraen dehors de la survivance de l'image, avec des modifica tif dans sa fixation «instantanée» de l'image, sans s'étendre, tions et des accommodements dans des œuvres postérieures par conséquent, à une présentation détaillée des éléments (Fig. 3), ainsi que de sa réactivation tardive (XIVe s.), idendivers du bagage iconographique de celle-ci, tels qu'ils appatique à la composition du Parisinus mais d'un style mis à raissent dans la composition du Parisinus, fol. l v (Fig. 1). jour, on constate le rayonnement persistant de la formule L'auteur des psaumes y figure accompagné de Mélodie à (Fig. 1), dont la Bible en vieux français de la Bibliothèque de son insu ; or la présence de la parèdre vis-à-vis du spectal'arsenal (Acre, XIIIe s.) nous fournit un éloquent exemple teur, outre les tonalités pastorales et idylliques tissées dans (Fig. 4). Notre itinéraire s'achève avec le témoignage de l'image, constitue pour celui-ci une garantie d'autorité Grégoire de Nysse dans son ouvrage sur les titres des psaupourtant rhétorique par excès. mes, qui nous procure un moyen pour la détection de l'identité d'une parèdre «énigmatique», siégeant auprès du medépendant de loin d'un type de composition remontant à lode biblique. l'antiquité gréco-romaine (cf. Fig. 5), la miniature en ques- 34 Powered by TCPDF (

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΗ (1989). Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8, 143-317.

ΚΟΝΤΗ (1989). Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.). Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8, 143-317. Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 8, 1989 Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.) ΚΟΝΤΗ Βούλα 10.12681/byzsym.728 Copyright 1989 To cite this article: ΚΟΝΤΗ (1989). Τὰ ἐθνικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ n Q o r l o y o s - I f ic i ά φ ρ α ό η : Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΑΟΥΚΑΤΣ /VIT ΣΕ ΠΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΞΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος»

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» κάθε δεύτερη Πανσέληνο...Κι άν κάνεις δχι ά νο ίγεις τό στόμα σου νιώ θεις δτι θά βγούνε κάτι παλιά Α ιολικά, δλα ά λφ α κ α ί νύ, κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ j1p@g% ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 33 - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το καλοκαίρι είναι

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θαβώρης (1994). Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης ως βόρεια και οι κυριότερες ιδιορρυθμίες τους. Μακεδονικά, 29, 295-307.

Θαβώρης (1994). Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης ως βόρεια και οι κυριότερες ιδιορρυθμίες τους. Μακεδονικά, 29, 295-307. Μακεδονικά Τομ. 29, 1994 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης ως βόρεια και οι κυριότερες ιδιορρυθμίες τους Θαβώρης Α. 10.12681/makedonika.200 Copyright 1994 Α.Ι. Θαβώρης To cite this article: Θαβώρης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Γενικησ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» καὶ ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πλάθει τὸν κόσμο «κατ εἰκόνα κι ὁμοίωσή του». Ἐδῶ, σ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ μοναδικότητα κάθε πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀξία του, ἡ ὁποία κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας

Θέμα πτυχιακής εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΣΗΜΕΑΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; ΣΚΟΡΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι, αντικρύζοντας τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, 1962-2012, 50 χρόνια στην Ευρώπη, αναλογίστηκα αμέσως ότι το 62 ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

CONSTANTIN KALLIANOS,

CONSTANTIN KALLIANOS, Μακεδονικά Τομ. 35, 2006 Συμβολή στην ιστορία των Μητροπόλεων Εφέσσου και Νύσσης κατά τον 19ο αι. [Pére CONSTANTIN KALLIANOS, Contribution à l histoire des Métropoles de Nysse et Éphèse (XIXème s.)] Καλλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη 3 Μαϊου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 170716(3747) ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών. της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΤϋΥΛΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ I Ε Μ A ; Επιπτώσεις στην ΕΧΧηνική Βιομηχανία από την ένταξή μας στην Ε.Ο,Κ, " Πτυχιακή εργασία Υποβληθείσα στο τμήμα Λογιστών της Σ.Δ.0. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας Καβάλα, Νοέμβρης 198? Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0»

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α «Κ Υ Π Ρ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 2 0» 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ «Μετά τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ο ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

Ε λ λ η ν ι κ ο ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ Ε λ λ η ν ι κ ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ Στις αρχές του 1991, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αποδέχθηκε πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Γενικής Διεύθυνσης XI της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης και προχώρησε

Διαβάστε περισσότερα

Φ ά λ ο υ ν Ν τ ά φ α Δ ι α λ έ ξ ε ι ς π ά ν ω σ τ ο ν Ν ό μ ο τ ο υ Φ ο. Λι Χονγκτζί.

Φ ά λ ο υ ν Ν τ ά φ α Δ ι α λ έ ξ ε ι ς π ά ν ω σ τ ο ν Ν ό μ ο τ ο υ Φ ο. Λι Χονγκτζί. Φ ά λ ο υ ν Ν τ ά φ α Δ ι α λ έ ξ ε ι ς π ά ν ω σ τ ο ν Ν ό μ ο τ ο υ Φ ο Διδάσκοντας τον Φα στο Διεθνές Συνέδριο Ανταλλαγής Εμπειριών στο Πεκίνο (11 Νοεμβρίου 1996, Πεκίνο, Κίνα). Λι Χονγκτζί. Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Ερώτηση 1: Μία ανοικτή οικονομία χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = C 0

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Ερώτηση 1: Μία ανοικτή οικονομία χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = C 0 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ () ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση : Μία ανοικτή οικονομία χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2014-15 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Ό λ α τ α θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία - Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 19 ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α' ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 1. Κτιτορικό. 2. Χρονικό τής Άλβανοκρατίας (1770-1779). 3. 'Ακολουθία τοδ άγιου 'Αλεξίου. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ 2-01- ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ -----01- ΕΙΣΑΓΩΓΗ.mid ΣΚΗΝΗ 1η Πάνω στη σκηνή υπάρχει µεγάλο τραπέζι µεγάλο βιβλίο απογραφής. Ανοίγει η σκηνή και φαίνονται οι αφηγητές κρατώντας περγαµηνές.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH. ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. .

ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH. ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. . ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ^ΒΙΣΗΓΗΤΡΙΑ_ ΣΟΤΗΡΙΑΔΟΥ Δ ^ Η Α.TQM ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΟΗ ΗΙΤΣΟηΟΥΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο

Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο Α υτό το βιβλίο περιέχει ιστορίες για παιδιά, διαφορετικές ωστόσο από τις συνηθισµένες. Πρόκειται για µια συλλογή από είκοσι διαδραστικές ιστορίες µε στοχαστικές προεκτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ηεχεμύθεια είναι μια από τις σπουδαιότερες υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου.

Ηεχεμύθεια είναι μια από τις σπουδαιότερες υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου. T_48_t 23-03-09 14:25 ÂÏ 5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 Η YΠOXPEΩΣH EXEMYΘEIAΣ TΩN ΔHMOΣIΩN YΠAΛΛHΛΩN Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη Η έννοια της υποχρέωσης εχεμύθειας Ηεχεμύθεια είναι μια από τις σπουδαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2011 ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 65/ 21-02-2011 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια) Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Έλα να την ξαναπούμε. Όποιος ξέρει έχει Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια ένωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 356 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 'Γ 1 * Εφτάνησα ήταν ανέκαθεν μια ιδιαίτερα εύαίσβητη και ιδιάζουσα πνευματική ηεριο/ή τού Ελλαδικού χώρου, τόσο /»τα τα χρόν.α τής 'ξενικής του«κατοχή«όσο καί μετά τήν ενωσή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4757 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΕΙριν λίγον καιρό, ενας άγνωστος σε μας Κερκυραίος, μας ζήτησε νά τοΰ στείλομε ο λ-λ τά μέχρι σήμερα τεύχη του περιοδικού μας γιά τό όποιο άκουσε κάπου ν* μιλάνε. ΊΓόν εύχαριστήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 2.925.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: / / Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & TA ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ Α ΕNNIΑΜΗΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς ~ http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 1 Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα:

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ιλιάδα Έπος Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ραψωδία Α... 2 Ραψωδία Β... 17 Ραψωδία Γ... 29 Ραψωδία Δ... 40 Ραψωδία Ε... 53 Ραψωδία Ζ... 74 Ραψωδία Η... 87 Ραψωδία Θ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο και το κλείσαμε περίπου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αφού άρχισε να ξεθωριάζει το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

: ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ

: ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ ΩΝ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ : κ. ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : Σ ΡΓΙΑ ΟΣ ΣΤ ΜΑΤΗ ΓΚΟ Γ Ο Η Π ΝΑΓΙΩ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κρήνη-βρύση : η ιστορία τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α σελ. 3 ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Δ ι η μ ε ρ ί δ α γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α χ ω ρ ί ς α ν έ ρ γ ο υ ς Γιάννης Αντωνιάδης Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης: Ό χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ τ ν γ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΟύαίΣ Οά μπορούσε κανείς νά άναφωνήση, άντιδρώντας αύθόρμητα στην τινών, δυστυχώς συμπατριωτών ΊΑ.*?, αυτοαποκαλουμένων «πνευματικών ανθρώπων» οί όποιοι ερωτηθέντες διά

Διαβάστε περισσότερα