DuPont Opteon YF AFTERMARKET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DuPont Opteon YF AFTERMARKET"

Transcript

1 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προΐόντος Τύποι : : Automotive industry. Refrigerant (HFO-1234yf) Αριθµός καταχώρησης : Συνώνυµα : 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Αριθµός ταυτοποίησης : CAS-Αριθ EK-Αριθ Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Μείγµατος Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται µόνο για επαγγελµατική και βιοµηχανική εγκατάσταση και χρήση. Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Τυποποίηση παρασκευασµάτων : Ανοικτές εφαρµογές εξάτµισης., Άµεση χρήση της ουσίας από καταναλωτές., Πλήρωση κινητών µονάδων κλιµατισµού από καταναλωτές Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Εταιρεία : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Baanhoekweg 22 NL-3313 LA Dordrecht Κάτω χώρες Τηλέφωνο : +31-(0) Ηλεκτρονική διεύθυνση : 1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Εύφλεκτα αέρια, Κατηγορία 1 Αέρια υπό πίεση, Υγροποιηµένα αέρια Εξαιρετικά εύφλεκτο H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H280: Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο Στοιχεία επισήµανσης 1/29

2 Φλόγα Φιάλη αερίου Κίνδυνος H220 H280 Ειδική επισήµανση ορισµένων ουσιών και των µειγµάτων P210 P377 P381 P410 + P403 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. Αυτοκινητοβιοµηχανία.,Ψυκτικό µέσο, Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. ιαρροή φλεγόµενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν µπορείτε να σταµατήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο Άλλοι κίνδυνοι Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ). Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ούτε άκρως βιοσυσσωρευτική (vpvb). Λανθασµένη χρήση ή εσκεµµένη κατάχρηση µέσω εισπνοής µπορεί να επιφέρει το θάνατο χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα, λόγω καρδιακών επιδράσεων. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να προκαλέσουνε ασφυξία δι' εκτοπισµού του οξυγόνου. Γρήγορη εξάτµιση του υγρού µπορεί να προκαλέσει ψύξεις. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Αριθµός καταχώρησης Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/ΕΕΚ Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) Συγκέντρωση 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο (CAS-Αριθ ) (EK-Αριθ ) F+;R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquef. Gas; H280 >= 99,5 % 3.2. Μείγµατα µη χρησιµοποιήσιµο 2/29

3 Τα παραπάνω προϊόντα συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό REACH' Μπορεί να µην παρέχονται αριθµοί καταχώρησης επειδή οι ουσίες εξαιρούνται, δεν έχουν ακόµα καταχωρηθεί βάσει το Κανονισµού REACH ή είναι καταχωρηµένες στο πλαίσιο άλλης κανονιστικής ρύθµισης (χρήσεις ως βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα), κλπ. Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις : Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συµβουλευθείτε τον γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόµα. Σε περίπτωση µη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. : Αυτός που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψει και τον εαυτό του. : Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Εισπνοή : Μεταφέρετε τους παθόντες από την περιοχή και ξαπλώστε τους. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Επαφή µε το δέρµα : Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύνετε καλά την περιοχή µε χλιαρό νερό. Μην χρησιµοποιείτε ζεστό νερό. Αν έχει δηµιουργηθεί κρυοπάγηµα, καλέστε γιατρό. Επαφή µε τα µάτια : Κρατείστε τα βλέφαρα ανοιχτά και πλύνετε τα µάτια τουλάχιστον για 15 λεπτά µε πολύ νερό. Κάντε ιατρική εξέταση. Κατάποση : εν θεωρείται δυνητική οδός έκθεσης Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Συµπτώµατα : Λανθασµένη χρήση ή εσκεµµένη κατάχρηση µέσω εισπνοής µπορεί να επιφέρει το θάνατο χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα, λόγω καρδιακών επιδράσεων., Αλλα συµπτώµατα πιθανώς σε σχέση µε µία κατάχρηση ή υπερβολική εισπνοή είναι:, Αναισθητικές επιδράσεις, Ζάλη µε αίσθηµα αστάθειας, ζάλη, σύγχυση, απώλεια συντονισµού, υπνηλία, ή αναισθησία : Επαφή µε το υγρό ή το παγωµένο αέριο µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα λόγω κρύου ή κρυοπάγηµα Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Μεταχείριση : Μεταφέρετε τους παθόντες από την περιοχή και ξαπλώστε τους. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. 3/29

4 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά µέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον. : Χρησιµοποιήστε ψέκασµα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό µέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέµηση της πυρκαγιάς : Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα. ηµιουργείται ανάπτυξη πίεσης. Φωτιά ή ισχυρή θέρµανση µπορεί να προκαλέσει βίαια διάρηξη της συσκευασίας. : Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: : Υδροφθόριο : Φθοριοµένα συστατικά. : Οξείδια του άνθρακος : Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Περαιτέρω πληροφορίες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. Κατά την διάρκεια των εργασιών καθαρισµού µετά από µία καύση φοράτε γάντια από νεοπρένιο. : Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα µε δέσµη πεπιεσµένου νερού. Αφήστε τη καύση να συνεχιστεί µέχρι η ροή να µπορέσει να σταµατήσει. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις : Εάν είναι απαραίτητο µεταφέρετε το προσωπικό σε σίγουρο χώρο. Αερίστε τον χώρο, ειδικά χαµηλά ή εσώκλειστα µέρη στα οποία είναι δυνατόν να συσσωρυθούν βαρείς ατµοί. Βλέπε µέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Μέθοδοι καθαρισµού : Εξατµίζεται Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για οδηγίες για τη διάθεση βλέπε σηµείο 13. 4/29

5 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό : Αποφύγετε να αναπνέετε ατµούς ή οµίχλη. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Λάβετε µέτρα για επαρκές ρεύµα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να εξαπλωθούν στο πάτωµα. Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα. Το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους στους οποίους έχουν αποµακρυνθεί όλα τα γυµνά φώτα και οι δυνητικές πηγές ανάφλεξης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε τα κατάλληλα πρότυπα. Πάρτε µέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση. Μακριά από θερµότητα ή δυνητικές πηγές ανάφλεξης. Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση : Φιάλη αερίου : Μην σέρνετε, ολισθαίνετε ή κυλάτε τους κυλίνδρους. Ποτέ µην επιχειρείτε να σηκώστε τον κύλινδρο από το κάλυµµα της βαλβίδας ανοίγµατος του. Χρησιµοποιείτε βαλβίδα ελέγχου ή παγίδα στο σωλήνα ροής για να αποφύγετε επικίνδυνη επιστροφή ροής στον κύλινδρο. Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 52 C. Τα δοχεία διατηρούνται ερµητικά κλειστά, σε δροσερό και µε καλό εξαερισµό τόπο. ιατηρείται στην αρχική συσκευασία. Οι κύλινδροι να προστατεύονται από φθορές. Φυλάξτε το µακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Προστατεύεται από ακαθαρσίες. : εν υπάρχουν υλικά που χρειάζονται ειδική µνεία Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1. Παράµετροι ελέγχου Εaν η υpο-eνόtηta eίνaι κeνή tόte οι tιµές deν ιsχύουν. Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) 2,3,3,3,- Τετραφθοροπροπένιο : Τύπος Εφαρµογής (Χρήση): Εργαζόµενοι Οδοί έκθεσης: Εισπνοή Επίδραση στην Υγεία: Μακροπρόθεσµα - συστηµατικές επιπτώσεις Τιµή: 273 mg/m3 προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) 2,3,3,3,- : Τιµή: 0,1 mg/l 5/29

6 Τετραφθοροπροπένιο : Γλυκό νερό : Τιµή: 1 mg/l : Νερό : ιακεκοµµένη χρήση / απελευθέρωση 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά µέτρα Προστασία των µατιών : Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. : Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή µατογυάλια προστασίας από πιτσίλισµα χηµικών Προστατευτικά µατιών που συµµορφώνονται µε το ΕΝ 166. ή ANSI Z87.1 Επιπλέον, φορέστε ασπίδα προσώπου όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα επαφής αυτού του υλικού µε το πρόσωπο λόγω πιτσιλίσµατος, ψεκασµού ή µεταφοράς µέσω του αέρα. Προστασία των χεριών : Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό. Παρακαλούµε προσέχετε τις οδηγίες του προµηθευτή γαντιών σχετικά µε τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίµατος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. : Υλικό: ερµάτινα γάντια Η καταλληλότητα του ειδικού χώρου εργασίας πρέπει να διαπιστωθεί µε τους παραγωγούς των προστετευτικών γαντιών. : Υλικό: Γάντια ανθεκτικά σε χαµηλή θερµοκρασία : Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε ΕΝ 374. ή Οδηγίες της ΗΠΑ OSHA Προστασία του δέρµατος και του σώµατος Προστατευτικά µέτρα Μέτρα υγιεινής Προστασία των αναπνευστικών οδών : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Φοράτε όταν είναι αναγκαίο: Προστατευτική αντιστατική ενδυµασία µε επιβραδυντή φλόγας. Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της ουσίας στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας. : Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. Απαιτείται αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή (SCBA) αν συµβεί µεγάλη απελευθέρωση. Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της ουσίας στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας. : Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. : Κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης αποθηκευτικών δεξαµενών ή σε περίπτωση εργασιών διάσωσης, χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να προκαλέσουνε ασφυξία δι' εκτοπισµού του οξυγόνου. Προστασία της αναπνοής σύµφωνα µε ΕΝ /29

7 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Μορφή Χρώµα Οσµή Σηµείο βρασµού Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Εκρηκτικές ιδιότητες Κατώτερο όριο έκρηξης/ κατώτερο όριο ανάφλεξης Ανώτερο όριο έκρηξης/ ανώτερο όριο ανάφλεξης : Υγροποιηµένα αέρια : άχρωµο : ελαφρό, όπως αιθέρας : -29 C σε hpa : 405 C σε hpa, : Οδηγία 67/548/EOK, παράρτηµα V, A.15., στατικό τεστ : Μη εκρηκτικό : Τύπος: κατώτερο όριο ανάφλεξης, 6,2 vol%, : ASTM E681 : Τύπος: ανώτερο όριο ανάφλεξης, 12,3 vol%, : ASTM E681 Πίεση ατµών : hpa σε 20 C Πυκνότητα : 0,0048 g/cm3 σε 20 C (1 013 hpa), Πυκνότητα ατµών Υδατοδιαλυτότητα : 0,1982 γρ/λίτ σε 24 C Συντελεστής κατανοµής: n- οκτανόλη/νερό : POW: 2 σε: 25 C, : Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης : 5-10 J σε hpa και σε 20 C : ASTM E582 τροποποιηµένη έκδοση 9.2. Άλλες πληροφορίες Φυσικοχηµικές/άλλες πληροφορίες : Θεµελιώδης ταχύτητα καύσης: 1.5 cm/s (: AIST Ιαπωνία). ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα : εν γίνεται επικίνδυνος πολυµερισµός Χηµική σταθερότητα : Το προϊόν είναι χηµικά σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα Συνθήκες προς : Μακριά από: Θερµότητα, φλόγες και σπίθες. Μην ψεκάζετε σε γυµνή φλόγα ή 7/29

8 αποφυγήν πυρακτωµένο σώµα. Φιάλη αερίου : Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 52 C. Περιέκτης υπό πίεση. Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση Μη συµβατά υλικά : Ισχυρές βάσεις Μέταλλα αλκαλικών γαιών ψιλές µεταλλικές σκόνες όπως Αργίλιο Μαγνήσιο Ψευδάργυρος ή ισχυροί οξειδωτές Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Επικίνδυνα προϊόντα θερµικής διάσπασης µπορεί να συµπεριλαµβάνουν: Υδροφθόριο Φθοριοµένα συστατικά. Οξείδια του άνθρακος ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα από του στόµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο µη χρησιµοποιήσιµο Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο LC50 / 4 h αρουραίος :> ppm Χαµηλότερη Συγκέντρωση Παρατήρησης Επιβλαβών Επιπτώσεων (LOAEC) / σκύλος :> ppm Οξεία τοξικότητα διά του δέρµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο µη χρησιµοποιήσιµο Ερεθισµός του δέρµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος εν αναµένεται να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. Ερεθισµός των οφθαλµών 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό 8/29

9 Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών εν αναµένεται να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. Ευαισθητοποίηση 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρµατος. εν αναµένεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. εν υπάρχουν αναφορές αναπνευστικής ευαισθητοποίησης στον άνθρωπο. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Εισπνοή αρουραίος NOAEL: 233 mg/l Εισπνοή κουνέλι NOAEL: 2,33 mg/l Αξιολόγηση της µεταλλαξιογένεσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Πειράµατα σε ζώα δεν έδειξαν καµία µεταλλαξιογόνο δράση. Πειράµατα έδειξαν µεταλλαξιογόνες δράσεις σε καλλιέργειες βακτηρίων. Αξιολόγηση της καρκινογένεσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν ταξινοµείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Αξιολόγηση της τοξικότητας αναπαραγωγής 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Καµία τοξικότητα αναπαραγωγής Περαιτέρω πληροφορίες Οριο ευαισθητοποίησης της καρδιάς : > mg/m3 Υγροποιηµένα αέρια Αποφεύγετε την επαφή του δέρµατος µε το διαρρέον υγρό (κίνδυνος ψύξεως!). ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Τοξικότητα στα ψάρια 9/29

10 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο LC50 / 96 h / Cyprinus carpio (Κυπρίνος): > 197 mg/l Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο NOEC / 72 h / Algae: > 100 mg/l Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο EC50 / 48 h / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας): > 100 mg/l Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Βιοαποδοµησιµότητα αερόβια / 28 d Βιοαποικοδόµηση: < 5 % : ΟΟΣΑ Κατευθυντήρια Οδηγία οκιµής 301F Σύµφωνα µε αποτελέσµατα πειραµάτων βιολογικής αποικοδόµησης χαρακτηρίζεται το προΐόν αυτό σαν δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµο υνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση εν αναµένεται βιοσυσσώρευση (log Pow <= 4) Κινητικότητα στο έδαφος δεν υπάρχουν στοιχεία Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αααβ Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ). Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ούτε άκρως βιοσυσσωρευτική (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις υναµικό αποικοδόµησης όζοντος 0 Φαινόµενο θερµοκηπίου, δυναµικό 4 ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν : Μπορεί να χρησιµοποιηθεί πάλι κατόπιν επεξεργασίας. Αν η ανασύσταση δεν είναι πρακτικά πραγµατοποιήσιµη, η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε τους 10/29

11 τοπικούς κανονισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. Μη καθαρισµένες συσκευασίες (πακέτα) : Άδεια δοχεία πίεσης επιστρέφονται στον προµηθευτή. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ADR Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Κώδικας περιορισµού για τα τούνελ: (B/D) IATA_C Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2.1 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: ICAO / IATA µόνο εµπορικό αεροπλάνο IMDG Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2.1 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: δεν υπάρχουν στοιχεία Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC µη χρησιµοποιήσιµο ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα Άλλες οδηγίες : Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Ανaκοίνωsη tης Εpιtροpής sχetικά µe οdηγό ορθής pρaκtικής µη desµeυtικού 11/29

12 15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας χaρaκtήρa γιa tην efaρµογή tης οdηγίaς 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - COM/2003/0515 teλικό. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 96/82/ΕΚ σχετικά µε τον έλεγχο των κινδύνων σε βαριά ατυχήµατα µε επικίνδυνες ουσίες. Οdηγίa 2000/53/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 18ης Septeµßρίου 2000, γιa ta οχήµata stο tέλος tου κύκλου ζωής tους. Για την ουσία αυτή έχει πραγµατοποιηθεί µία Εκτίµηση Χηµικής Ασφάλειας υλικού. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείµενο των φράσεων R που αναφέρονται στο τµήµα 3 R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο. Το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 3. H220 H280 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. Περαιτέρω πληροφορίες Πριν τη χρήση πρόσεχε τις πληροφορίες ασφάλειας της DuPont., Για περισσότερα στοιχεία απευθυνθείτε παρακαλούµε προς την τοπική υπηρεσία της DuPont ή προς έναν αντιπρόσωπό της., Σήµα κατατεθέν της DuPont Σηµαντικές τροποποιήσεις σχετικά µε την προηγούµενη έκδοση υπογραµµίζονται µε διπλή γραµµή. Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εµπειριών πο είχαµε τον χρσνο της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισµό του προΐόντος που καταγράφεται σ' αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, µεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται µόνο στο ορισµένο(α) προϊόν(τα) που ονοµάζεται (ονοµάζονται) και δεν µεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηµατίζεται (σχηµατίζονται) µε ανάµειξη ή επεξεργασία µε άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί µεταβολή ή οποιαδήποτε επεξεργασία, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείµενο. 12/29

13 Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης Το σενάριο έκθεσης παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος επικίνδυνων ουσιών (µόνες τους ή σε µείγµα). Λαµβάνει υπόψη ειδικές συνθήκες για χρήση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση θα είναι ασφαλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα προσδιορισµένα µέτρα διαχείρισης του πρέπει να εφαρµόζονται εκτός αν ο µεταγενέστερος χρήστης έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ασφαλή χρήση µε κάποιον άλλο τρόπο. ES1 - Βιοµηχανική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα ES2 - Επαγγελµατική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα ES3 - Βιοµηχανική χρήση, Τυποποίηση παρασκευασµάτων Σχέδιο έκθεσης 1: 1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Βιοµηχανική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Κύριες οµάδες χρηστών Τοµέας χρήσης Κατηγορία προϊόντος Περαιτέρω πληροφορίες CS1 CS2 CS3 : SU 3: Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις : SU 10: Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ ή επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) : SU17: Γενική παραγωγή, π.χ. µηχανήµατα, εξοπλισµός, οχήµατα, κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών : PC16: Υγρά µεταφοράς θερµότητας : AC1: Οχήµατα : AC2: Μηχανήµατα, µηχανικές συσκευές, ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά είδη : Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) : Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) (PROC9) : Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις (PROC8b) 2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση 2.1 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης για: CS1 - Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) ECETOC TRA v3.0 Περιβάλλον. Χαρακτηριστικά προϊόντος Χαµηλό δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη. Υγροποιηµένα αέρια Μη βιοαποδοµήσιµο. 13/29

14 Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). Ποσότητα που χρησιµοποιείται Ετήσιο ποσοστό χρήσης (τόνοι/έτος) Ηµερήσια ποσότητα : 9000 τόνος(οι)/ έτος - EU : κιλά/ηµέρα - EU Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Συνεχής χρήση / απελευθέρωση Συνεχής χρήση / απελευθέρωση : 8 ώρες / ηµέρα, Συνεχής χρήση : 200 ηµέρες/χρόνο, ιαλείπουσα απελευθέρωση. Άλλες συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν τη περιβαλλοντική έκθεση : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Κλάσµα απελευθέρωσης στον αέρα από την εργασία (αρχική απελευθέρωση πριν τα Μ Κ) : 0,01 : Χειρότερη υπόθεση Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά λύµµατα από την εργασία (αρχική απελευθέρωση πριν τα Μ Κ) : 0,0001 : Χειρότερη υπόθεση Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Αέρας Νερό Εδαφος : Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. : Η εργασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απελευθερώσεις στα απόνερα. : Η εργασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απελευθερώσεις στο έδαφος. : Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. 14/29

15 : Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. : Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανών. Προϋποθέσεις και µέτρα σχετικά µε τη δηµοτική µονάδα επεξεργασίας λυµάτων Τύπος Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων Υποθετική ροή της επί τόπου εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων : Επιτόπου εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων : m3/d : Η ροή των επιφανειακών υδάτων-αποδεκτών είναι m3/ηµέρα. Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία των αποβλήτων : εν δηµιουργούνται απόβλητα επειδή η ουσία είναι αέριο. Μέθοδοι Ανάκτησης : (Αποτελεσµατικότητα: 99 %) 2.2 Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης για: CS2 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) (PROC9) Μετρήσεις στο χώρο εργασίας Για το σκοπό σύγκρισης µόνο, η έκδοση 3.0 του ECETOC TRA χρησιµοποιήθηκε επίσης για την εκτίµηση της έκθεσης µέσω εισπνοής για τους εργαζοµένους. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση της Ουσίας στο Μείγµα/Αντικείµενο : Υγροποιηµένα αέρια : Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υποθέτει ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σε θερµοκρασία δωµατίου. Ποσότητα που χρησιµοποιείται - Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ποσότητα ανά Βάρδια : Συχνότητα χρήσης ιάρκεια έκθεσης : 200 ηµέρες/χρόνο : 20 min 15/29

16 Συχνότητα χρήσης Συχνότητα χρήσης : ιαλείπουσα απελευθέρωση. : Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η έκθεση συµβαίνει µόνο στο τέλος της διαδικασίας πλήρωσης (αποσύνδεση), υπολογιζόµενη ως 0,083 λεπτά (5 δευτερόλεπτα) ανά διαδικασία αποσύνδεσης*1 διαδικασίες/πλήρωση*30 πληρώσεις/ώρα*8ωρη/βάρδια. Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων Όγκος αναπνοής Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό χώρο Ελάχιστο µέγεθος χώρου Ρυθµός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα : 10 m3 : Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις έως και 8 ώρες (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Χρήση σε εσωτερικό χώρο : 50 m3 : 3 : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. ISO 13043: Road vehicles - Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) - Safety requirements SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανών. Να εξασφαλίζεται ότι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκθέσεις. Προϋποθέσεις και µέτρα σχετικά µε την ατοµική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας Να χρησιµοποιείτε προστατευτικά µατιών σύµφωνα µε το ΕΝ 166, που είναι σχεδιασµένα για προστασία ενάντια σε πιτσιλίσµατα από υγρά. ή ANSI Z87.1 Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε ΕΝ 374. ή Οδηγίες της ΗΠΑ OSHA 2.3 Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης για: CS3 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις (PROC8b) 16/29

17 Μετρήσεις στο χώρο εργασίας Για το σκοπό σύγκρισης µόνο, η έκδοση 3.0 του ECETOC TRA χρησιµοποιήθηκε επίσης για την εκτίµηση της έκθεσης µέσω εισπνοής για τους εργαζοµένους. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση της Ουσίας στο Μείγµα/Αντικείµενο : Υγροποιηµένα αέρια : Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υποθέτει ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σε θερµοκρασία δωµατίου. Ποσότητα που χρησιµοποιείται - Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ποσότητα ανά Χρήση Συχνότητα χρήσης ιάρκεια έκθεσης Συχνότητα χρήσης : ίχως σηµασία : 200 ηµέρες/χρόνο : < 15 min : ιαλείπουσα απελευθέρωση. Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων Όγκος αναπνοής Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό χώρο : 10 m3 : Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις έως και 8 ώρες (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υπαίθρια χρήση : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. ISO 13043: Road vehicles - Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) - Safety requirements SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems 17/29

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NovaTec solub Complete 18-18-18

NovaTec solub Complete 18-18-18 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 5. 2.1 : Εύφλεκτα αέρια M M« : SOL HELLAS S.A. Σελίδα : 1 / 11 óm 2.1 : Εύφλεκτα αέρια Κίνδυνος M M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία : Ακετυλένιο (διαλελυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια Προσοχή M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Αριθμός Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CLEAR PROTECTIVE LACQUER Aerosol Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 6 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα