DuPont Opteon YF AFTERMARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DuPont Opteon YF AFTERMARKET"

Transcript

1 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προΐόντος Τύποι : : Automotive industry. Refrigerant (HFO-1234yf) Αριθµός καταχώρησης : Συνώνυµα : 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Αριθµός ταυτοποίησης : CAS-Αριθ EK-Αριθ Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Μείγµατος Χρήσεις που δεν ενδείκνυνται µόνο για επαγγελµατική και βιοµηχανική εγκατάσταση και χρήση. Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Τυποποίηση παρασκευασµάτων : Ανοικτές εφαρµογές εξάτµισης., Άµεση χρήση της ουσίας από καταναλωτές., Πλήρωση κινητών µονάδων κλιµατισµού από καταναλωτές Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Εταιρεία : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Baanhoekweg 22 NL-3313 LA Dordrecht Κάτω χώρες Τηλέφωνο : +31-(0) Ηλεκτρονική διεύθυνση : 1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Εύφλεκτα αέρια, Κατηγορία 1 Αέρια υπό πίεση, Υγροποιηµένα αέρια Εξαιρετικά εύφλεκτο H220: Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. H280: Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο Στοιχεία επισήµανσης 1/29

2 Φλόγα Φιάλη αερίου Κίνδυνος H220 H280 Ειδική επισήµανση ορισµένων ουσιών και των µειγµάτων P210 P377 P381 P410 + P403 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. Αυτοκινητοβιοµηχανία.,Ψυκτικό µέσο, Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. ιαρροή φλεγόµενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν µπορείτε να σταµατήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο Άλλοι κίνδυνοι Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ). Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ούτε άκρως βιοσυσσωρευτική (vpvb). Λανθασµένη χρήση ή εσκεµµένη κατάχρηση µέσω εισπνοής µπορεί να επιφέρει το θάνατο χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα, λόγω καρδιακών επιδράσεων. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να προκαλέσουνε ασφυξία δι' εκτοπισµού του οξυγόνου. Γρήγορη εξάτµιση του υγρού µπορεί να προκαλέσει ψύξεις. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Αριθµός καταχώρησης Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/ΕΕΚ Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) Συγκέντρωση 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο (CAS-Αριθ ) (EK-Αριθ ) F+;R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Liquef. Gas; H280 >= 99,5 % 3.2. Μείγµατα µη χρησιµοποιήσιµο 2/29

3 Τα παραπάνω προϊόντα συµµορφώνονται µε τον Κανονισµό REACH' Μπορεί να µην παρέχονται αριθµοί καταχώρησης επειδή οι ουσίες εξαιρούνται, δεν έχουν ακόµα καταχωρηθεί βάσει το Κανονισµού REACH ή είναι καταχωρηµένες στο πλαίσιο άλλης κανονιστικής ρύθµισης (χρήσεις ως βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα), κλπ. Για το πλήρες κείµενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16. Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις : Σε περίπτωση αναισθησίας γυρίστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης στο πλάι και συµβουλευθείτε τον γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόµα. Σε περίπτωση µη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. : Αυτός που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να προστατέψει και τον εαυτό του. : Εάν τα συµπτώµατα διαρκούν, καλέστε γιατρό. Εισπνοή : Μεταφέρετε τους παθόντες από την περιοχή και ξαπλώστε τους. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Επαφή µε το δέρµα : Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύνετε καλά την περιοχή µε χλιαρό νερό. Μην χρησιµοποιείτε ζεστό νερό. Αν έχει δηµιουργηθεί κρυοπάγηµα, καλέστε γιατρό. Επαφή µε τα µάτια : Κρατείστε τα βλέφαρα ανοιχτά και πλύνετε τα µάτια τουλάχιστον για 15 λεπτά µε πολύ νερό. Κάντε ιατρική εξέταση. Κατάποση : εν θεωρείται δυνητική οδός έκθεσης Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Συµπτώµατα : Λανθασµένη χρήση ή εσκεµµένη κατάχρηση µέσω εισπνοής µπορεί να επιφέρει το θάνατο χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα, λόγω καρδιακών επιδράσεων., Αλλα συµπτώµατα πιθανώς σε σχέση µε µία κατάχρηση ή υπερβολική εισπνοή είναι:, Αναισθητικές επιδράσεις, Ζάλη µε αίσθηµα αστάθειας, ζάλη, σύγχυση, απώλεια συντονισµού, υπνηλία, ή αναισθησία : Επαφή µε το υγρό ή το παγωµένο αέριο µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα λόγω κρύου ή κρυοπάγηµα Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Μεταχείριση : Μεταφέρετε τους παθόντες από την περιοχή και ξαπλώστε τους. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο µπορεί να είναι απαραίτητο. Συµβουλευτείτε ένα γιατρό. 3/29

4 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά µέσα Kατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Χρησιµοποιήστε µέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον. : Χρησιµοποιήστε ψέκασµα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό µέσο κατάσβεσης ή διοξείδιο του άνθρακος Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέµηση της πυρκαγιάς : Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα. ηµιουργείται ανάπτυξη πίεσης. Φωτιά ή ισχυρή θέρµανση µπορεί να προκαλέσει βίαια διάρηξη της συσκευασίας. : Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: : Υδροφθόριο : Φθοριοµένα συστατικά. : Οξείδια του άνθρακος : Η έκθεση στα προϊόντα διάσπασης µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Περαιτέρω πληροφορίες : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. Χρησιµοποιήστε προσωπική ενδυµασία προστασίας. Κατά την διάρκεια των εργασιών καθαρισµού µετά από µία καύση φοράτε γάντια από νεοπρένιο. : Παγώστε τα δοχεία/ντεπόζιτα µε δέσµη πεπιεσµένου νερού. Αφήστε τη καύση να συνεχιστεί µέχρι η ροή να µπορέσει να σταµατήσει. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις : Εάν είναι απαραίτητο µεταφέρετε το προσωπικό σε σίγουρο χώρο. Αερίστε τον χώρο, ειδικά χαµηλά ή εσώκλειστα µέρη στα οποία είναι δυνατόν να συσσωρυθούν βαρείς ατµοί. Βλέπε µέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τις τοπικές και εθνικές νοµικές οδηγίες Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Μέθοδοι καθαρισµού : Εξατµίζεται Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Για οδηγίες για τη διάθεση βλέπε σηµείο 13. 4/29

5 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό : Αποφύγετε να αναπνέετε ατµούς ή οµίχλη. Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. Λάβετε µέτρα για επαρκές ρεύµα αέρος και/ή απορρόφηση στους χώρους εργασίας. Για προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης : Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να εξαπλωθούν στο πάτωµα. Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα. Το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε χώρους στους οποίους έχουν αποµακρυνθεί όλα τα γυµνά φώτα και οι δυνητικές πηγές ανάφλεξης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε τα κατάλληλα πρότυπα. Πάρτε µέτρα ενάντια σε ηλεκτροστατική φόρτιση. Μακριά από θερµότητα ή δυνητικές πηγές ανάφλεξης. Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση : Φιάλη αερίου : Μην σέρνετε, ολισθαίνετε ή κυλάτε τους κυλίνδρους. Ποτέ µην επιχειρείτε να σηκώστε τον κύλινδρο από το κάλυµµα της βαλβίδας ανοίγµατος του. Χρησιµοποιείτε βαλβίδα ελέγχου ή παγίδα στο σωλήνα ροής για να αποφύγετε επικίνδυνη επιστροφή ροής στον κύλινδρο. Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 52 C. Τα δοχεία διατηρούνται ερµητικά κλειστά, σε δροσερό και µε καλό εξαερισµό τόπο. ιατηρείται στην αρχική συσκευασία. Οι κύλινδροι να προστατεύονται από φθορές. Φυλάξτε το µακριά από το απευθείας ηλιακό φως. Προστατεύεται από ακαθαρσίες. : εν υπάρχουν υλικά που χρειάζονται ειδική µνεία Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1. Παράµετροι ελέγχου Εaν η υpο-eνόtηta eίνaι κeνή tόte οι tιµές deν ιsχύουν. Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) 2,3,3,3,- Τετραφθοροπροπένιο : Τύπος Εφαρµογής (Χρήση): Εργαζόµενοι Οδοί έκθεσης: Εισπνοή Επίδραση στην Υγεία: Μακροπρόθεσµα - συστηµατικές επιπτώσεις Τιµή: 273 mg/m3 προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) 2,3,3,3,- : Τιµή: 0,1 mg/l 5/29

6 Τετραφθοροπροπένιο : Γλυκό νερό : Τιµή: 1 mg/l : Νερό : ιακεκοµµένη χρήση / απελευθέρωση 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Τεχνικά προστατευτικά µέτρα Προστασία των µατιών : Λάβατε µέτρα καλού εξαερισµού, ιδίως σε κλειστούς χώρους. : Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή µατογυάλια προστασίας από πιτσίλισµα χηµικών Προστατευτικά µατιών που συµµορφώνονται µε το ΕΝ 166. ή ANSI Z87.1 Επιπλέον, φορέστε ασπίδα προσώπου όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα επαφής αυτού του υλικού µε το πρόσωπο λόγω πιτσιλίσµατος, ψεκασµού ή µεταφοράς µέσω του αέρα. Προστασία των χεριών : Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφέρουν από παραγωγό σε παραγωγό. Παρακαλούµε προσέχετε τις οδηγίες του προµηθευτή γαντιών σχετικά µε τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιµοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίµατος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. : Υλικό: ερµάτινα γάντια Η καταλληλότητα του ειδικού χώρου εργασίας πρέπει να διαπιστωθεί µε τους παραγωγούς των προστετευτικών γαντιών. : Υλικό: Γάντια ανθεκτικά σε χαµηλή θερµοκρασία : Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε ΕΝ 374. ή Οδηγίες της ΗΠΑ OSHA Προστασία του δέρµατος και του σώµατος Προστατευτικά µέτρα Μέτρα υγιεινής Προστασία των αναπνευστικών οδών : Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Φοράτε όταν είναι αναγκαίο: Προστατευτική αντιστατική ενδυµασία µε επιβραδυντή φλόγας. Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της ουσίας στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας. : Μη καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. Απαιτείται αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή (SCBA) αν συµβεί µεγάλη απελευθέρωση. Το είδος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και ποσότητα της ουσίας στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας. : Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. : Κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης αποθηκευτικών δεξαµενών ή σε περίπτωση εργασιών διάσωσης, χρησιµοποιείτε αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή. Οι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρος και µπορεί να προκαλέσουνε ασφυξία δι' εκτοπισµού του οξυγόνου. Προστασία της αναπνοής σύµφωνα µε ΕΝ /29

7 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Μορφή Χρώµα Οσµή Σηµείο βρασµού Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Εκρηκτικές ιδιότητες Κατώτερο όριο έκρηξης/ κατώτερο όριο ανάφλεξης Ανώτερο όριο έκρηξης/ ανώτερο όριο ανάφλεξης : Υγροποιηµένα αέρια : άχρωµο : ελαφρό, όπως αιθέρας : -29 C σε hpa : 405 C σε hpa, : Οδηγία 67/548/EOK, παράρτηµα V, A.15., στατικό τεστ : Μη εκρηκτικό : Τύπος: κατώτερο όριο ανάφλεξης, 6,2 vol%, : ASTM E681 : Τύπος: ανώτερο όριο ανάφλεξης, 12,3 vol%, : ASTM E681 Πίεση ατµών : hpa σε 20 C Πυκνότητα : 0,0048 g/cm3 σε 20 C (1 013 hpa), Πυκνότητα ατµών Υδατοδιαλυτότητα : 0,1982 γρ/λίτ σε 24 C Συντελεστής κατανοµής: n- οκτανόλη/νερό : POW: 2 σε: 25 C, : Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης : 5-10 J σε hpa και σε 20 C : ASTM E582 τροποποιηµένη έκδοση 9.2. Άλλες πληροφορίες Φυσικοχηµικές/άλλες πληροφορίες : Θεµελιώδης ταχύτητα καύσης: 1.5 cm/s (: AIST Ιαπωνία). ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ραστικότητα : εν γίνεται επικίνδυνος πολυµερισµός Χηµική σταθερότητα : Το προϊόν είναι χηµικά σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Οι ατµοί µπορεί να δηµιουργήσουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα Συνθήκες προς : Μακριά από: Θερµότητα, φλόγες και σπίθες. Μην ψεκάζετε σε γυµνή φλόγα ή 7/29

8 αποφυγήν πυρακτωµένο σώµα. Φιάλη αερίου : Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 52 C. Περιέκτης υπό πίεση. Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση Μη συµβατά υλικά : Ισχυρές βάσεις Μέταλλα αλκαλικών γαιών ψιλές µεταλλικές σκόνες όπως Αργίλιο Μαγνήσιο Ψευδάργυρος ή ισχυροί οξειδωτές Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Επικίνδυνα προϊόντα θερµικής διάσπασης µπορεί να συµπεριλαµβάνουν: Υδροφθόριο Φθοριοµένα συστατικά. Οξείδια του άνθρακος ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα από του στόµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο µη χρησιµοποιήσιµο Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο LC50 / 4 h αρουραίος :> ppm Χαµηλότερη Συγκέντρωση Παρατήρησης Επιβλαβών Επιπτώσεων (LOAEC) / σκύλος :> ppm Οξεία τοξικότητα διά του δέρµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο µη χρησιµοποιήσιµο Ερεθισµός του δέρµατος 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός του δέρµατος εν αναµένεται να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. Ερεθισµός των οφθαλµών 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν έχει ταξινοµηθεί ως ερεθιστικό 8/29

9 Αποτέλεσµα: Κανένας ερεθισµός των µατιών εν αναµένεται να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. Ευαισθητοποίηση 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν έχουν γίνει δοκιµές σε ζώα Ταξινόµηση: εν προκαλεί ευαισθητοποίηση του δέρµατος. εν αναµένεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση µε βάση την εξέταση από εµπειρογνώµονες των ιδιοτήτων της ουσίας. εν υπάρχουν αναφορές αναπνευστικής ευαισθητοποίησης στον άνθρωπο. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενης δόσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Εισπνοή αρουραίος NOAEL: 233 mg/l Εισπνοή κουνέλι NOAEL: 2,33 mg/l Αξιολόγηση της µεταλλαξιογένεσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Πειράµατα σε ζώα δεν έδειξαν καµία µεταλλαξιογόνο δράση. Πειράµατα έδειξαν µεταλλαξιογόνες δράσεις σε καλλιέργειες βακτηρίων. Αξιολόγηση της καρκινογένεσης 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο εν ταξινοµείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Αξιολόγηση της τοξικότητας αναπαραγωγής 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο Καµία τοξικότητα αναπαραγωγής Περαιτέρω πληροφορίες Οριο ευαισθητοποίησης της καρδιάς : > mg/m3 Υγροποιηµένα αέρια Αποφεύγετε την επαφή του δέρµατος µε το διαρρέον υγρό (κίνδυνος ψύξεως!). ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Τοξικότητα στα ψάρια 9/29

10 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο LC50 / 96 h / Cyprinus carpio (Κυπρίνος): > 197 mg/l Τοξικότητα στα υδρόβια φυτά 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο NOEC / 72 h / Algae: > 100 mg/l Τοξικότητα στα υδρόβια ασπόνδυλα 2,3,3,3,-Τετραφθοροπροπένιο EC50 / 48 h / Daphnia magna (Νερόψυλλος ο µέγας): > 100 mg/l Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Βιοαποδοµησιµότητα αερόβια / 28 d Βιοαποικοδόµηση: < 5 % : ΟΟΣΑ Κατευθυντήρια Οδηγία οκιµής 301F Σύµφωνα µε αποτελέσµατα πειραµάτων βιολογικής αποικοδόµησης χαρακτηρίζεται το προΐόν αυτό σαν δύσκολα βιοαποικοδοµήσιµο υνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση εν αναµένεται βιοσυσσώρευση (log Pow <= 4) Κινητικότητα στο έδαφος δεν υπάρχουν στοιχεία Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αξιολόγηση των ΑΒΤ και των αααβ Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική ούτε τοξική (ΑΒΤ). Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ως άκρως ανθεκτική ούτε άκρως βιοσυσσωρευτική (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις υναµικό αποικοδόµησης όζοντος 0 Φαινόµενο θερµοκηπίου, δυναµικό 4 ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν : Μπορεί να χρησιµοποιηθεί πάλι κατόπιν επεξεργασίας. Αν η ανασύσταση δεν είναι πρακτικά πραγµατοποιήσιµη, η απόρριψη να γίνεται σύµφωνα µε τους 10/29

11 τοπικούς κανονισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης. Μη καθαρισµένες συσκευασίες (πακέτα) : Άδεια δοχεία πίεσης επιστρέφονται στον προµηθευτή. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ADR Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Κώδικας περιορισµού για τα τούνελ: (B/D) IATA_C Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2.1 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: ICAO / IATA µόνο εµπορικό αεροπλάνο IMDG Αριθµός ΟΗΕ: Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ: Liquefied gas, flammable, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene) Τάξη/τάξεις κατά τη 2.1 µεταφορά: Οµάδα συσκευασίας: µη χρησιµοποιήσιµο Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ενότητα Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: δεν υπάρχουν στοιχεία Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II της σύµβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC µη χρησιµοποιήσιµο ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα Άλλες οδηγίες : Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Ανaκοίνωsη tης Εpιtροpής sχetικά µe οdηγό ορθής pρaκtικής µη desµeυtικού 11/29

12 15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας χaρaκtήρa γιa tην efaρµογή tης οdηγίaς 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - COM/2003/0515 teλικό. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 96/82/ΕΚ σχετικά µε τον έλεγχο των κινδύνων σε βαριά ατυχήµατα µε επικίνδυνες ουσίες. Οdηγίa 2000/53/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 18ης Septeµßρίου 2000, γιa ta οχήµata stο tέλος tου κύκλου ζωής tους. Για την ουσία αυτή έχει πραγµατοποιηθεί µία Εκτίµηση Χηµικής Ασφάλειας υλικού. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείµενο των φράσεων R που αναφέρονται στο τµήµα 3 R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο. Το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 3. H220 H280 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιέχει αέριο υπό πίεση; εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί. Περαιτέρω πληροφορίες Πριν τη χρήση πρόσεχε τις πληροφορίες ασφάλειας της DuPont., Για περισσότερα στοιχεία απευθυνθείτε παρακαλούµε προς την τοπική υπηρεσία της DuPont ή προς έναν αντιπρόσωπό της., Σήµα κατατεθέν της DuPont Σηµαντικές τροποποιήσεις σχετικά µε την προηγούµενη έκδοση υπογραµµίζονται µε διπλή γραµµή. Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εµπειριών πο είχαµε τον χρσνο της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισµό του προΐόντος που καταγράφεται σ' αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, µεταφορά και εξουδετέρωση. Οι ανωτέρω πληροφορίες αναφέρονται µόνο στο ορισµένο(α) προϊόν(τα) που ονοµάζεται (ονοµάζονται) και δεν µεταβιβάζονται σε υλικό(ά) που σχηµατίζεται (σχηµατίζονται) µε ανάµειξη ή επεξεργασία µε άλλα υλικά, αν το προϊόν υποστεί µεταβολή ή οποιαδήποτε επεξεργασία, εκτός και αν αυτό αναφέρεται ειδικά στο κείµενο. 12/29

13 Παράρτηµα - Σχέδιο έκθεσης Το σενάριο έκθεσης παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος επικίνδυνων ουσιών (µόνες τους ή σε µείγµα). Λαµβάνει υπόψη ειδικές συνθήκες για χρήση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση θα είναι ασφαλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα προσδιορισµένα µέτρα διαχείρισης του πρέπει να εφαρµόζονται εκτός αν ο µεταγενέστερος χρήστης έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ασφαλή χρήση µε κάποιον άλλο τρόπο. ES1 - Βιοµηχανική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα ES2 - Επαγγελµατική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα ES3 - Βιοµηχανική χρήση, Τυποποίηση παρασκευασµάτων Σχέδιο έκθεσης 1: 1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Βιοµηχανική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Κύριες οµάδες χρηστών Τοµέας χρήσης Κατηγορία προϊόντος Περαιτέρω πληροφορίες CS1 CS2 CS3 : SU 3: Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις : SU 10: Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ ή επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) : SU17: Γενική παραγωγή, π.χ. µηχανήµατα, εξοπλισµός, οχήµατα, κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών : PC16: Υγρά µεταφοράς θερµότητας : AC1: Οχήµατα : AC2: Μηχανήµατα, µηχανικές συσκευές, ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά είδη : Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) : Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) (PROC9) : Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις (PROC8b) 2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση 2.1 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης για: CS1 - Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) ECETOC TRA v3.0 Περιβάλλον. Χαρακτηριστικά προϊόντος Χαµηλό δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη. Υγροποιηµένα αέρια Μη βιοαποδοµήσιµο. 13/29

14 Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). Ποσότητα που χρησιµοποιείται Ετήσιο ποσοστό χρήσης (τόνοι/έτος) Ηµερήσια ποσότητα : 9000 τόνος(οι)/ έτος - EU : κιλά/ηµέρα - EU Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Συνεχής χρήση / απελευθέρωση Συνεχής χρήση / απελευθέρωση : 8 ώρες / ηµέρα, Συνεχής χρήση : 200 ηµέρες/χρόνο, ιαλείπουσα απελευθέρωση. Άλλες συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν τη περιβαλλοντική έκθεση : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Κλάσµα απελευθέρωσης στον αέρα από την εργασία (αρχική απελευθέρωση πριν τα Μ Κ) : 0,01 : Χειρότερη υπόθεση Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά λύµµατα από την εργασία (αρχική απελευθέρωση πριν τα Μ Κ) : 0,0001 : Χειρότερη υπόθεση Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Αέρας Νερό Εδαφος : Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. : Η εργασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απελευθερώσεις στα απόνερα. : Η εργασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απελευθερώσεις στο έδαφος. : Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. 14/29

15 : Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. : Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανών. Προϋποθέσεις και µέτρα σχετικά µε τη δηµοτική µονάδα επεξεργασίας λυµάτων Τύπος Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων Υποθετική ροή της επί τόπου εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων : Επιτόπου εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων : m3/d : Η ροή των επιφανειακών υδάτων-αποδεκτών είναι m3/ηµέρα. Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε την εξωτερική επεξεργασία των αποβλήτων : εν δηµιουργούνται απόβλητα επειδή η ουσία είναι αέριο. Μέθοδοι Ανάκτησης : (Αποτελεσµατικότητα: 99 %) 2.2 Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης για: CS2 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) (PROC9) Μετρήσεις στο χώρο εργασίας Για το σκοπό σύγκρισης µόνο, η έκδοση 3.0 του ECETOC TRA χρησιµοποιήθηκε επίσης για την εκτίµηση της έκθεσης µέσω εισπνοής για τους εργαζοµένους. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση της Ουσίας στο Μείγµα/Αντικείµενο : Υγροποιηµένα αέρια : Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υποθέτει ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σε θερµοκρασία δωµατίου. Ποσότητα που χρησιµοποιείται - Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ποσότητα ανά Βάρδια : Συχνότητα χρήσης ιάρκεια έκθεσης : 200 ηµέρες/χρόνο : 20 min 15/29

16 Συχνότητα χρήσης Συχνότητα χρήσης : ιαλείπουσα απελευθέρωση. : Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η έκθεση συµβαίνει µόνο στο τέλος της διαδικασίας πλήρωσης (αποσύνδεση), υπολογιζόµενη ως 0,083 λεπτά (5 δευτερόλεπτα) ανά διαδικασία αποσύνδεσης*1 διαδικασίες/πλήρωση*30 πληρώσεις/ώρα*8ωρη/βάρδια. Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων Όγκος αναπνοής Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό χώρο Ελάχιστο µέγεθος χώρου Ρυθµός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα : 10 m3 : Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις έως και 8 ώρες (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Χρήση σε εσωτερικό χώρο : 50 m3 : 3 : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. ISO 13043: Road vehicles - Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) - Safety requirements SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανών. Να εξασφαλίζεται ότι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκθέσεις. Προϋποθέσεις και µέτρα σχετικά µε την ατοµική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας Να χρησιµοποιείτε προστατευτικά µατιών σύµφωνα µε το ΕΝ 166, που είναι σχεδιασµένα για προστασία ενάντια σε πιτσιλίσµατα από υγρά. ή ANSI Z87.1 Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε ΕΝ 374. ή Οδηγίες της ΗΠΑ OSHA 2.3 Έλεγχος επαγγελµατικής έκθεσης για: CS3 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε ειδικές εγκαταστάσεις (PROC8b) 16/29

17 Μετρήσεις στο χώρο εργασίας Για το σκοπό σύγκρισης µόνο, η έκδοση 3.0 του ECETOC TRA χρησιµοποιήθηκε επίσης για την εκτίµηση της έκθεσης µέσω εισπνοής για τους εργαζοµένους. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση της Ουσίας στο Μείγµα/Αντικείµενο : Υγροποιηµένα αέρια : Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υποθέτει ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σε θερµοκρασία δωµατίου. Ποσότητα που χρησιµοποιείται - Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ποσότητα ανά Χρήση Συχνότητα χρήσης ιάρκεια έκθεσης Συχνότητα χρήσης : ίχως σηµασία : 200 ηµέρες/χρόνο : < 15 min : ιαλείπουσα απελευθέρωση. Άλλες συνθήκες λειτρουργίας που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζοµένων Όγκος αναπνοής Σε εξωτερικό χώρο / Σε εσωτερικό χώρο : 10 m3 : Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις έως και 8 ώρες (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). : Υπαίθρια χρήση : Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η έκθεση συµβαίνει κυρίως όταν οι εργαζόµενοι συνδέουν και αποσυνδέουν τους συνδέσµους. Τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες και µέτρα Να εξασφαλίζετε ότι οι βαλβίδες των κυλίνδρων είναι ερµητικά κλειστές και δεν έχουν διαρροές. Ο χειρισµός της ουσίας να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Η µεταφορά να γίνεται µέσω κλειστών σωληνώσεων. Να καθαρίζετε τους αγωγούς µεταφοράς πριν από την αποσυναρµολόγηση τους. Τεχνικά µέτρα/προφυλαξεις Αναφλεξιµότητα (αέρια) : Οdηγίa 1999/92/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου, tης 16ης eκeµßρίου 1999, sχetικά µe tις eλάχιsteς apaιtήseις γιa tη ßeλtίωsη tης pροstasίaς tης υγeίaς κaι tης asfάλeιaς tων eργaζοµένων οι οpοίοι eίνaι dυνatόν νa eκteθούν se κίνdυνο apό eκρηκtικές atµόsfaιρeς - ATEX 137. Οdηγίa 94/9/ΕΚ tου Ευρωpaϊκού Κοινοßουλίου κaι tου Sυµßουλίου tης 23ης Μaρtίου 1994 sχetικά µe tην pροsέγγιsη tων νοµοθesιών tων κρatών µeλών γιa tις sυsκeυές κaι ta sυstήµata pροstasίaς pου pροορίζονtaι γιa χρήsη se eκρήξιµeς atµόsfaιρeς - ATEX 95. Προσέχετε την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά µε την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων από τον κίνδυνο µέσω χηµικών ουσιών εργασίας. ISO 13043: Road vehicles - Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) - Safety requirements SAE J639 - Safety Standards for Motor Vehicle Refrigerant Vapor Compressions Systems SAE J R-1234yf [HFO-1234yf] and R-744 Technician Training for Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C Systems 17/29

18 Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανών. Να εξασφαλίζεται ότι οι χειριστές είναι εκπαιδευµένοι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκθέσεις. Προϋποθέσεις και µέτρα σχετικά µε την ατοµική προστασία, υγιεινή, και αξιολόγηση της υγείας Να χρησιµοποιείτε προστατευτικά µατιών σύµφωνα µε το ΕΝ 166, που είναι σχεδιασµένα για προστασία ενάντια σε πιτσιλίσµατα από υγρά. ή ANSI Z87.1 Προστατευτικά γάντια σύµφωνα µε ΕΝ 374. ή Οδηγίες της ΗΠΑ OSHA 3. Εκτίµηση έκθεσης και αναφορά στη πηγή της Περιβάλλον CS1 - Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) : Γλυκό νερό : < 0,1 : Θαλάσσιο ύδωρ : < 0,1 : Ίζηµα του γλυκού νερού : < 0,09 : Θαλάσσιο ίζηµα : < 0,09 : Γεωργικό έδαφος (30 ηµέρες) : < 0,2 : Λειµώνας : < 0,08 Εργαζόµενοι CS2 - Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) (PROC9) Είδος τιµής : Εργαζόµενος - εισπνοή - µακροχρόνια, συστεµική : 0,1 : Μετρήσεις στο χώρο εργασίας 18/29

19 : Οι πληροφορίες αυτού του Συµβάλλοντος Σεναρίου (CS) είναι σχετικές για όλα τα Συµβάλλοντα Σενάρια (CS) µέσα σε αυτό το κεφάλαιο του Σεναρίου Έκθεσης. 4. Οδηγίες για τους Μεταγενέστερους Χρήστες για αξιολόγηση κατά πόσο εργάζονται εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Σενάριο Έκθεσης CS1 - Βιοµηχανική χρήση ουσιών σε κλειστά συστήµατα (ERC7) Για περισσότερες πληροφορίες έρθετε σε επαφή µε: Οι πληροφορίες αυτού του Συµβάλλοντος Σεναρίου (CS) είναι σχετικές για όλα τα Συµβάλλοντα Σενάρια (CS) µέσα σε αυτό το κεφάλαιο του Σεναρίου Έκθεσης. 19/29

20 Σχέδιο έκθεσης 2: 1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης: Επαγγελµατική χρήση, Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Κύριες οµάδες χρηστών Κατηγορία προϊόντος Περαιτέρω πληροφορίες CS1 CS2 : SU 22: Επαγγελµατικές χρήσεις: ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) : PC16: Υγρά µεταφοράς θερµότητας : AC1: Οχήµατα : AC2: Μηχανήµατα, µηχανικές συσκευές, ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά είδη : Χρήση ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε κλειστά συστήµατα (ERC9b) - Άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά - Χρήση ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε κλειστά συστήµατα (ERC9a) : Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος (φόρτωση/ εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ µεγάλους περιέκτες σε µη ειδικές εγκαταστάσεις (PROC8a) 2. Συνθήκες χρήσης που επηρεάζουν την έκθεση 2.1 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης για: CS1 - Χρήση ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε κλειστά συστήµατα (ERC9b) - Άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά - Χρήση ουσιών σε εφαρµογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε κλειστά συστήµατα (ERC9a) ECETOC TRA v3.0 Περιβάλλον. Χαρακτηριστικά προϊόντος Χαµηλό δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη. Υγροποιηµένα αέρια Μη βιοαποδοµήσιµο. Καλύπτει το ποσοστό της ουσίας στο προϊόν µέχρι και 100 % (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). Ποσότητα που χρησιµοποιείται Ετήσιο ποσοστό χρήσης (τόνοι/έτος) Κλάσµα της ποσότητας της ΕΕ που χρησιµοποιείται στη περιοχή : 4000 τόνος(οι)/ έτος - EU : 400 τόνος(οι)/ έτος - Περιοχή Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Συνεχής χρήση / απελευθέρωση Συνεχής χρήση / απελευθέρωση : 365 ηµέρες/χρόνο, Συνεχής χρήση : ιαλείπουσα απελευθέρωση. Άλλες συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν τη περιβαλλοντική έκθεση 20/29

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. : Ψυκτικό R134a

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. : Ψυκτικό R134a Ημερομηνία σύνταξης :24/09/2012 Έκδοση: 1.0 Σελίδα: 1 / 9 Αυτό το ελτίο Ασφαλείας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

µόνο για επαγγελµατική και βιοµηχανική εγκατάσταση και χρήση. Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Τυποποίηση παρασκευασµάτων

µόνο για επαγγελµατική και βιοµηχανική εγκατάσταση και χρήση. Ρευστά µεταφοράς θερµότητας - Ψυκτικά µέσα Τυποποίηση παρασκευασµάτων Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 22-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. R211667 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 23-Ιαν- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. DB1049 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Αλιφατική αλκοόλη, αιθοξυλιοµένη 61827-42-7 Xi; R41 90

Χηµική ονοµασία CAS-Αριθ. EK-Αριθ. Ταξινόµηση Συγκέντρωση [%] Αλιφατική αλκοόλη, αιθοξυλιοµένη 61827-42-7 Xi; R41 90 Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης Συνώνυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 29-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ονομασία προΐόντος Cat No. Συνώνυμα Προτινόμενη χρήση CM1017 Χημικές ουσίες εργαστηρίου Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 12-Δεκ-1997 Αριθμός Αναθεώρησης 6 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. A/1565/05 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 28.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr

EC. Τηλ: +30 2104124518 Fax: +30 2104101607 e-mail: kalochem@otenet.gr Σελίδα: 1/9 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις εν προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 08.02.2011 Έκδοση 1.1 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH Το προϊόν αυτό είναι ένα παρασκεύασμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Created on: 06.09.2010 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Ethyl-dimethyl-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5846

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T5846 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείς 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Κασέτα μελανιού EPSON T5846 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 30085/220/09 Εμπορική ονομασία Ruschei MN 85/220, 350-60 mm Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Αυτό το ελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νοµικές απαιτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα