Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε...σελ. 09 Β) Κανονισμός Εργασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε...σελ. 11 Γ) Πολιτική Προμηθειών.σελ. 12 ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α) Γενικά.σελ. 15 Β) Εξουσία και αρμοδιότητες του Δ.Σ. Αξιολόγηση.σελ. 15 Γ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου..σελ. 19 Δ) Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ..σελ. 19 Ε) Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ...σελ. 20 ΣΤ) Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου....σελ. 21 Ζ) Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ. σελ. 22 Η) Συγκρότηση Δ.Σ. σελ. 23 Θ) Σύσταση Επιτροπών...σελ. 24 ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΜΕΡΟΣ Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων...σελ Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας..σελ Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων...σελ. 35 2

3 ΜΕΡΟΣ Ε ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ σελ. 37 ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΜΙΛΟΥ...σελ. 39 ΜΕΡΟΣ Ζ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Όργανα..σελ. 40 Α) Επιτροπή Ελέγχου...σελ. 40 Β) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. σελ. 41 ΜΕΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Γενικά. σελ. 45 Α) Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων..σελ. 45 Β) Τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων..σελ. 46 Γ) Γενικό πλαίσιο επικοινωνίας με μετόχους..σελ. 47 Δ) Γενική Συνέλευση των μετόχων Γενικό πλαίσιο..σελ. 48 ΜΕΡΟΣ Θ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.. σελ. 56 3

4 ΜΕΡΟΣ I ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α) World Lottery Association / WLA σελ. 58 B) European Lotteries and Toto Association / EL σελ. 58 Γ) European Lotteries Sports / ELS...σελ. 58 Δ) European Lotteries for the Study of Gambling / EASG σελ. 59 ΜΕΡΟΣ IA ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...σελ. 60 ΜΕΡΟΣ IΒ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Α) Εμπιστευτικές Προνομιακές Πληροφορίες σελ. 64 Β) Κυρώσεις.σελ. 65 Νόμοι Αποφάσεις σελ. 67 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΟΜΗ ΗΜΕΡ.ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 01/ Αρχική έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Η ΑΝΑΘ. 01 ΗΜΕΡ ΕΚΔΟΣΗ Η ΑΝΑΘ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΩΝ AΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗ Η ΑΝΑΘ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗ Η ΑΝΑΘ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡ. Σημείωση: Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέμεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόμενα έγγραφα της ΟΠΑΠ Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η μη εγκεκριμένη κοινοποίηση, αναπαραγωγή και χρήση του, μερικά ή ολικά, όπως και η χρήση του σε εργασίες που δεν αφορούν στις συγκεκριμένες διαδικασίες. 5

6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (στο εξής «ο Κώδικας») συντάχθηκε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του εταιρικού θεσμικού πλαισίου και ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στο σύνολό της. Με τον όρο «Εταιρική Διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται. Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ) 1, ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και προάγει την αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης. Όντας θεμελιωμένες στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο του οποίου οι επιταγές υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι αρχές και οι πρακτικές του Κώδικα στοχεύουν στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε θέματα, τα οποία είτε δεν ρυθμίζονται νομοθετικά είτε ρυθμίζονται προς την ελάχιστη δυνατή ανταπόκριση. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002 2, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την υιοθέτηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/2008 3, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, και ο Νόμος 1 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΟΣΑ (2004) 2 Νόμος 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Νόμου 3091/ Νόμος 3693/2008 περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, που ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την 8η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Εταιρικό Δίκαιο. 6

7 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους Συνέλευσης. Ο πρόσφατος Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/EC4 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη δημιουργία του Κώδικα. Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών Ν. 2190/1920 5, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής θέσπισης περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. Το 1999, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υιοθέτησε τις «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα Οδηγίες για τον Ανταγωνιστικό Μετασχηματισμό της», γνωστή και ως «Γαλάζια Βίβλο», με πρότυπο τις Αρχές του ΟΟΣΑ. Ο παρών Κώδικας χρησιμοποιεί εκτενώς τις βασικές έννοιες και προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σ αυτές τις πρωτοπόρες για την ελληνική αγορά προσπάθειες και κυρίως στη «Γαλάζια Βίβλο». ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση του ΔΣ της εταιρείας σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, καθώς και η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και αλλοδαπών και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εταιρικές υποθέσεις. Κεντρικός στόχος του Κώδικα αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος αναφοράς για την Εταιρεία ως εισηγμένη στο Χ.Α., η οποία καλείται πλέον να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση πληροφορίες για την εταιρική της διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Νόμο 3873/2010. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιέχει αναφορά στο συγκεκριμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Η υιοθέτηση του Κώδικα από την εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. απλοποιεί σημαντικά τις παραπάνω υποχρεώσεις δημοσιοποίησης. Στόχος είναι να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στο σύνολο τους, με σκοπό τον ευρύτερο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. 4 Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 5 Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, μετά την τροποποίησή του από τον Νόμο 3604/

8 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Σκοπός του Κώδικα είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η εφαρμογή του Κώδικα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την εταιρεία ή τους επενδυτές ως μια διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση συμμόρφωσης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει πολλά να ωφεληθεί από τη δημόσια υιοθέτηση και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών αυτών σε πλήρως οικειοθελή βάση, γεγονός που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και θα βελτιώσει την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα. Υπό την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., το περιεχόμενο του Κώδικα θα εξετάζεται σε τακτική βάση και θα ενημερώνεται σύμφωνα με τις εξελίξεις, τόσο στις βέλτιστες πρακτικές όσο και στο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. 8

9 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει δεσμευτικές ρυθμίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επιμέρους διευθυντικών στελεχών, καθώς και τις αρχές λειτουργίας και τους κανόνες συμπεριφοράς των υπόχρεων προσώπων, τα οποία δεσμεύονται από αυτόν. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του νόμου 3340/2005, καθώς και με βάση το Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει καθώς και εν γένει με το νομοθετικό καθεστώς που τη διέπει. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τέθηκε σε ισχύ κατά τη 1 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της (θέμα 3 ο ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες συνεδριάσεις του Δ.Σ.: 4 η ΣΥΝ/ , 9 η ΣΥΝ/ , 29 η ΣΥΝ/ , 32 η ΣΥΝ/ και την 1 η ΣΥΝ/ Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας και ανταποκρίνεται στο μέγεθος της Εταιρείας, στο αντικείμενό της και στις αρχές της σύγχρονης οργάνωσης και ανάπτυξης. Σκοπός - Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Εταιρείας για τη διασφάλιση: i. της επιχειρηματικής αρτιότητας ii. της διαφάνειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας iii. του ελέγχου της διοίκησης και ιδίως του ελέγχου του τρόπου λήψης διαχειριστικών αποφάσεων iv. της τήρησης της νομοθεσίας και ιδίως των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη νομοθεσία για της εισηγμένες εταιρείες 2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται η οργάνωση και οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας. 9

10 Ειδικότερα: i. η διάρθρωση των οργανωτικών τομέων διευθύνσεων της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και η σχέση των διευθύνσεων μεταξύ τους και με τη διοίκηση ii. iii. iv. ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών, καθώς και του λοιπού υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας οι διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών και των προσώπων που εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρεία, κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση επί κινητών αξιών της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της v. οι διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικών στελεχών ή των συνεργατών της Εταιρείας στους οποίους έχουν ανατεθεί διαχειριστικές αρμοδιότητες vi. οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, την παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και τους μετόχους της εταιρείας 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται στο προσωπικό της Εταιρείας, στα διευθυντικά στελέχη και εν γένει στα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται από αυτόν, με κάθε πρόσφορο μέσο. Υπόχρεοι τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας συνιστά ένα πλέγμα δεσμευτικών αρχών και κανόνων συμπεριφοράς για : i. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ii. τους Γενικούς Διευθυντές, καθώς και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 10

11 iii. iv. εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας που συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και τους συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον πρόκειται για συνεργασία που βασίζεται σε ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης ή εφόσον η σύμβαση συνεργασίας τους με την εταιρεία, τους υπάγει ρητά στον παρόντα Κανονισμό 2. Η οργάνωση της Εταιρείας όπως περιγράφεται στον Κανονισμό δεσμεύει την Εταιρεία και τα υπόχρεα πρόσωπα και τροποποιείται μόνο με τροποποίηση του Κανονισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Οι οργανωτικές αρχές και οι αρχές λειτουργίας της Εταιρείας θέτουν το πλαίσιο βάσει του οποίου διαμορφώνεται η οργάνωση της Εταιρείας και αναπτύσσεται η δραστηριότητά της και από αυτές απορρέουν ειδικότερες υποχρεώσεις για τα υπόχρεα πρόσωπα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 4. Τα υπόχρεα πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του Κανονισμού που καθιδρύουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους. Οφείλουν περαιτέρω να τηρούν με κάθε επιμέλεια τα ειδικότερα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αρμόδιο προϊστάμενό τους ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο βάσει των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας. Β) Κανονισμός Εργασίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Κανονισμός Εργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού απέναντι στην εταιρεία. Αντικείμενο του Κανονισμού 1. Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις σχέσεις της Εταιρίας με το προσωπικό της, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού έναντι της Εταιρίας. Κάθε μελλοντική τροποποίηση του, συνολική ή εν μέρει, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. 2. Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού είναι όλο το προσωπικό της Εταιρίας όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 το οποίο συνδέεται με αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου κατά τους όρους του άρθρου 3. 11

12 3. Οι διατάξεις του Κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή επί των νομικών συμβούλων/ δικηγόρων, καθώς και επί των ειδικών συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας. 4. Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργατική νομοθεσία, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εξακολουθούν στο σύνολο τους να ισχύουν, τις οικείες Σ.Σ.Ε. και τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Γ) Πολιτική Προμηθειών Γενικά Η Πολιτική Προμηθειών της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσα από την καταγραφή των βασικών κατευθύνσεων, αρχών και κανόνων, έχει ως στόχο την παροχή ενός συγκροτημένου, αποτελεσματικού και ελεγχόμενου πλαισίου λειτουργίας σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας υλικών ή/και υπηρεσιών. Παράλληλα, αποσκοπεί στην υποστήριξη των λειτουργιών και στην υλοποίηση των σχεδίων της Εταιρείας με συνεπή, γρήγορο, οικονομικό και διαφανή τρόπο, καθώς και στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διατιθέμενων κονδυλίων. Η Πολιτική διέπει το σύνολο των οργάνων και υπηρεσιών της Εταιρείας, τους εργαζόμενους σε αυτήν, καθώς και το σύνολο των εμπλεκομένων με τις σχετικές συμβάσεις προστηθέντων της Εταιρείας. Βασικές Κατευθύνσεις Η Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Προμηθειών, οι βασικές κατευθύνσεις της οποίας είναι οι ακόλουθες: Ποιότητα Υλικών / Υπηρεσιών Στόχος της ΟΠΑΠ είναι η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία και κοινοποιεί στους προμηθευτές της. Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οποία αποδίδεται μέγιστη προτεραιότητα και αυξημένη βαρύτητα κατά την επιλογή προμηθευτών, είναι η αξιοπιστία, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, η αποτελεσματικότητα και οι καλύτερες δυνατές τιμές. Θεμελιώσεις Αρχές Η ΟΠΑΠ τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων, συμμορφούμενη παράλληλα και με τις πρακτικές που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, απέχει αυστηρά από οποιαδήποτε προνομιακή 12

13 επικοινωνία ή/και πληροφόρηση σε υποψήφιους ή ήδη προμηθευτές της και διασφαλίζει την ανεξαρτησία και εμπιστευτικότητα των προσφορών. Προδιαγραφές Αίτηση Προμήθειας Οι προδιαγραφές καθορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, που έχουν τη γνώση και την ευθύνη για τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφοδιαστικής Διαδικασίας (Logistics) Προμηθειών και Περιουσίας εφ εξής στο παρόν για λόγους συντομίας Διεύθυνση Προμηθειών. Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών Για την κάλυψη των απαιτήσεων των διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων με τους καλύτερους δυνατούς όρους, η Διεύθυνση Προμηθειών διεξάγει ανάλογα με το προϋπολογισθέν κόστος έρευνες αγοράς ή διενεργεί διαγωνισμούς, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα της αγοράς. Διαδικασίες Προμήθειας Στις «Διαδικασίες Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών» περιγράφονται οι τρόποι προμήθειας, οι οποίοι εξαρτώνται από το προϋπολογισθέν κόστος. Οι πράξεις προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών οικονομικού αντικειμένου μεγαλύτερου των πλέον ΦΠΑ, προβλέπεται ως κανόνας η διαγωνιστική διαδικασία. Η κατ εξαίρεση ανάθεση προμήθειας σημαντικής αξίας χωρίς διαγωνισμό απαιτεί έγγραφη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης και προέγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εξαιρούνται από τη διαγωνιστική διαδικασία αναθέσεις, όταν ειδικοί τεχνικοί ή καλλιτεχνικοί λόγοι ή λόγοι ομοιομορφίας με υπάρχοντα συστήματα καθιστούν αναγκαία την προσφυγή σε ένα συγκεκριμένο Προμηθευτή. Αυτό, βέβαια, πρέπει να αιτιολογείται από την αρμόδια Διεύθυνση και να τεκμαίρεται επαρκώς, απαιτείται δε πάντοτε η έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τεχνική (εφ όσον απαιτείται) και οικονομική αξιολόγηση των υποψηφίων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής, τα οποία έχουν τεθεί εκ των προτέρων και αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια στο τεύχος (διακήρυξη) που διατίθεται στους υποψηφίους. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κλειστούς και σφραγισμένους φακέλους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυχόν ζητηθέντων δικαιολογητικών, η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί πρώτα τις τεχνικές προσφορές (εφ όσον υπάρχουν) και για όσους υποψηφίους προκριθούν από την φάση της τεχνικής αξιολόγησης, ανοίγονται και οι οικονομικές προσφορές. Οι υποψήφιοι επιλέγονται σύμφωνα με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής ή της πιο 13

14 συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη που θα εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Στην περίπτωση διαγωνισμού με ηλεκτρονική δημοπρασία, η ΟΠΑΠ συνάπτει, κατόπιν έρευνας αγοράς, συνεργασία με εταιρεία που διοργανώνει ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης (όποτε αυτή απαιτείται) κατά τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι καλούνται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές με bidding (συνεχή χτυπήματα), όπως στις δημοπρασίες, στο portal της εν λόγω εταιρείας. Η όλη διαδικασία, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει σχετική έγκριση, γίνεται υπό την επίβλεψη στελεχών της ΟΠΑΠ, τα οποία έχουν οριστεί αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκύπτει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η κατακύρωση του Αναδόχου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 14

15 ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α) Γενικά Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: (α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται κωδικοποιούνται οι ληφθείσες αποφάσεις. Είναι επικουρικός, συμπληρωματικός και διευκρινιστικός του Καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων των Ν. 3429/05 και 2190/1920 (όπως αυτοί ισχύουν σήμερα) που διέπουν τη λειτουργία των Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται μόνον εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το Καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία, τροποποιούνται δε, μόνο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στόχος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο καθορισμός των διαδικασιών, με τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της εταιρείας. Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση και διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ασκεί αυτές τις εξουσίες εντός των ορίων του σκοπού της ΟΠΑΠ Α.Ε. και υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης, τον έλεγχο των οποίων δεν διατηρεί η Γ.Σ., ασκούνται από το Δ.Σ. Απαραίτητες δικαιοδοσίες εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Β) Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Αξιολόγηση 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση της περιουσίας, στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού 15

16 Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας. (β) Αποφασίζει για τη σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και τη λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή τη μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. (γ) Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό πρακτορείων, καθώς επίσης και τους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών και εισηγείται την έγκριση ή την τροποποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (δ) Αποφασίζει για τη ρύθμιση τυχόν χρεών των πρακτόρων της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση. (ε) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. (στ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας. (ζ) Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. (η) Συγκαλεί Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. (θ) Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από τη Γενική Συνέλευση θέματα. 16

17 (ι) Αποφασίζει για τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού. (ια) Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση κοινοπραξιών ή τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες, είτε με την εξαγορά φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών που διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, είτε με την εξαγορά των δικαιωμάτων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με το εδαφ. η της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού. (ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών. (ιγ) Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικους συμβιβασμούς, για τη σύναψη δανείων κάθε μορφής ή τη λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. (ιε) Διαμορφώνει τη στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά. (ιστ) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της. (ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με το νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. (ιη) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης. (ιθ) Εισηγείται κατά τον νόμο την έγκριση ή την τροποποίηση του Κανονισμού Πρακτορείων. 17

18 (κ) Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (κα) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού, εφ όσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών. (κβ) Αποφασίζει για τη διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. (κγ) Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. (κδ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στη λειτουργία και στην εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας ή και των θυγατρικών της, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου (ιδίως άρθρο 22 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 8. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η 18

19 τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 9. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 10. Το Δ.Σ. κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης του, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου. Επίσης, το πρώτο τρίμηνο επιμελείται τη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους. 11. Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ετήσιας επανεξέτασης της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με την επικουρία των σχετικών αρμοδίων Επιτροπών και Διευθύνσεων. Γ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην εταιρεία, διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. 2. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Δ) Υποχρεώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου I. Εταιρικό Συμφέρον Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συλλογικά ή ατομικά, κατά την άσκηση των ειδικών διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών που τους εκχωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλουν να ενεργούν με στόχο τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την εν γένει προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. 19

20 II. Συγκρούσεις συμφερόντων 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 43ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ε) Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας: (α) εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία, (β) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, (γ) δύνανται, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και αντικλήτους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα. 4. Επιμελείται των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, ενώ με ευθύνη του, το πρώτο 20

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094052402, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 295801000 ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64, Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014) (Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Καταστατικό της. «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α ), τροποποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα η συμμόρφωση με τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης επιτυγχάνεται ως εξής :

Ειδικότερα η συμμόρφωση με τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης επιτυγχάνεται ως εξής : Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1. Εισαγωγή Η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. (η «Εταιρεία» ή η «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ A.E.Β.Ε.») τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα