ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο πρόςωπο γίνεται με τθν νόμιμθ απόκτθςθ ενόσ Γραμματίου/Λαχνοφ ι Τεμαχίου αυτοφ, υπό τον όρο τθσ προγενζςτερθσ ι ταυτόχρονθσ καταβολισ τθσ ονομαςτικισ αξίασ αυτοφ. Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου ςε άτομα κάτω των 18 ετϊν. Κάκε Λαχνόσ ι Τεμάχιο παρζχει ςτον κάτοχό του το δικαίωμα ςυμμετοχισ αποκλειςτικά ςτθν κλιρωςθ για τθν οποία εκδόκθκε. Θ ςυμμετοχι ενόσ Παίκτθ ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου ςυνεπάγεται τθν εκ μζρουσ του πλιρθ, απόλυτθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, του Κανονιςμοφ Κρατικϊν Λαχείων, του Ειδικοφ Κανονιςμοφ Λαϊκοφ Λαχείου, των όρων και προχποκζςεων που κζτει κάκε φορά θ Ε.Ε.Ε.Π. κακϊσ και των όρων τθσ Σφμβαςθσ Προςχϊρθςθσ, που είναι αναρτθμζνοι ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ (www.hellenic-lotteries.gr). Διάθεςη Λαχνών Οι Λαχνοί και τα Τεμάχια πωλοφνται ςτουσ Παίκτεσ μόνο μζςω των Πωλθτϊν Λιανικισ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Απαγορεφεται θ πϊλθςθ Λαχνϊν και Τεμαχίων προσ Παίκτεσ ςε τιμι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ από τθν αναγραφόμενθ ςτο Λαχνό και δεν μπορεί να διαφοροποιείται ανάμεςα ςε Λαχνοφσ ι/και Τεμάχια τθσ ίδιασ Κλιρωςθσ. Απαγορεφεται θ πϊλθςθ των Λαχνϊν ι Τεμαχίων ςτουσ παίκτεσ, με πίςτωςθ Ρεριγραφή Το Λαϊκό Λαχείο είναι ζνα περιοδικό λαχείο αυτοτελϊν εβδομαδιαίων κλθρϊςεων που κυκλοφορεί ςε ςειρζσ των αρικμϊν ( ). Κάκε Γραμμάτιο αποτελείται από πζντε επί μζρουσ τεμάχια με τα ςτοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. Θ πεντάδα κοςτίηει 10, ενϊ μπορεί ο παίκτθσ να επιλζξει να ςυμμετζχει κατ ελάχιςτο με ζνα Τεμάχιο (1/5) το οποίο κοςτίηει 2. Κάκε Τεμάχιο αναγράφει τον τίτλο του λαχείου, τον αρικμό, τθ ςειρά, το ςτοιχείο και τθν κλιρωςθ ςτθν οποία ανικει, τθν αρίκμθςθ του, τισ θμερομθνίεσ, κλιρωςθσ και παραγραφισ του δικαιϊματοσ είςπραξθσ, το μζγιςτο Πρϊτο βραβείο.

2 Για κάκε ςειρά του λαχείου, κερδίηουν 120 λαχνοί που διακρίνονται ςτον πρϊτο λαχνό, ςε δφο μεγάλουσ και ςε 117 μεςαίουσ λαχνοφσ. Επίςθσ υπάρχει μία πλθκϊρα χιλιάδων μικρϊν λαχνϊν (άρτιοι). Ο τρίδυμοσ λαχνόσ αποτελείται από τρεισ λαχνοφσ τριϊν διαδοχικϊν ςειρϊν που προςδιορίηονται μετά από κλιρωςθ ενόσ αρικμοφ ςε μια από τισ ςειρζσ που κυκλοφοροφν. Ο μεγάλοσ λαχνόσ κλθρϊνεται μεταξφ των τεμαχίων του «πρϊτου λαχνοφ» του τριδφμου και κερδίηει από , ενϊ αυξάνεται με τα τηάκποτ. Τρόποσ Κλήρωςησ & Σφςτημα Διανομήσ Κερδών Οι Κλθρϊςεισ διενεργοφνται κατά τον ακόλουκο τρόπο. Σε ζνα ςφςτθμα κλθρωτίδων αποτελοφμενο από επτά (7) ανεξάρτθτεσ κλθρωτίδεσ, ρίχνονται α) ςτθν πρϊτθ κλθρωτίδα 8 ςφαιρίδια που αναγράφουν τουσ αρικμοφσ από 0 ζωσ 7 και αντιςτοιχοφν ςτισ δεκάδεσ χιλιάδεσ του αρικμοφ που κλθρϊνεται. β) ςτθ δεφτερθ κλθρωτίδα 10 ςφαιρίδια που αναγράφουν τουσ αρικμοφσ από 0 ζωσ 9 και αντιςτοιχοφν ςτθ χιλιάδα του αρικμοφ που κλθρϊνεται. γ) ςτθν τρίτθ κλθρωτίδα 10 ςφαιρίδια που αναγράφουν τουσ αρικμοφσ από 0 ζωσ 9 και αντιςτοιχοφν ςτθν εκατοντάδα του αρικμοφ που κλθρϊνεται. δ) ςτθν τζταρτι κλθρωτίδα 10 ςφαιρίδια που αναγράφουν τουσ αρικμοφσ από 0 ζωσ 9 και αντιςτοιχοφν ςτθ δεκάδα του αρικμοφ που κλθρϊνεται. ε) ςτθν πζμπτθ κλθρωτίδα 10 ςφαιρίδια που αναγράφουν τουσ αρικμοφσ από 0 ζωσ 9 και αντιςτοιχοφν ςτθ μονάδα του αρικμοφ που κλθρϊνεται. ςτ) ςτθν ζκτθ κλθρωτίδα τόςα ςφαιρίδια όςεσ και οι ςειρζσ των λαχνϊν που κυκλοφοροφν για τθ ςυγκεκριμζνθ κλιρωςθ. Τα ςφαιρίδια αναγράφουν τουσ αρικμοφσ κάκε ςειράσ

3 η) ςτθν τελευταία κλθρωτίδα τόςα ςφαιρίδια όςα ο αρικμόσ των Τεμαχίων ζκαςτου Λαχνοφ. Κάκε Τεμάχιο αποτυπϊνεται ςε ςφαιρίδιο με ζνα αλφαρικμθτικό ςτοιχείο Α,Β,Γ, Δ και Ε. Από τουσ μονοψιφιουσ αρικμοφσ που αναγράφονται ςτισ πζντε πρϊτεσ κλθρωτίδεσ προςδιορίηεται ο πρϊτοσ λαχνόσ του Πίνακα Κερδϊν που κερδίηει το αντίςτοιχο ποςό και που αποτελεί ταυτόχρονα και τον αρικμό του Τρίδυμου Λαχνοφ. Σε περίπτωςθ που κλθρωκεί ο αρικμόσ κεωρείται ότι κλθρϊκθκε ο αρικμόσ Από τθν ζκτθ κλθρωτίδα αναδεικνφεται θ ςειρά ςτθν οποία ανικει ο Πρϊτοσ Λαχνόσ του Τρίδυμου ενϊ από τθν ζβδομθ κλθρωτίδα προςδιορίηεται το Τεμάχιο του Πρϊτου Λαχνοφ του Τρίδυμου που κερδίηει το Μεγάλο Λαχνό τθσ κλιρωςθσ. Ο ςχθματιςμόσ των υπολοίπων 119 λαχνϊν που κερδίηουν, γίνεται αυτόματα με γνϊμονα τον πρϊτο λαχνό τθσ κλιρωςθσ από το ειδικό βιβλίο κατανομισ αρικμϊν του Λαϊκοφ Λαχείου. Οι επόμενοι λαχνοί που κερδίηουν το αντίςτοιχο ποςό του πίνακα κερδϊν, ορίηονται ωσ όλοι οι αρικμοί που το τελευταίο ψθφίο τουσ είναι όμοιο με το τελευταίο ψθφίο του αρικμοφ που κλθρϊκθκε. Οι τελευταίοι λαχνοί που κερδίηουν το αντίςτοιχο ποςό του πίνακα κερδϊν, ορίηονται ωσ όλοι οι αρικμοί που αρχίηουν από τθ χιλιάδα του πρϊτου, δεφτερου και τρίτου λαχνοφ τθσ κλιρωςθσ. Οι δεφτεροσ και τρίτοσ λαχνόσ του τρίδυμου λαχνοφ, ςχθματίηονται αυτόματα χωρίσ να κλθρωκοφν, με τθν προςκικθ του αρικμοφ +1 και 1 ςτον αρικμό τθσ ςειράσ που κλθρϊκθκε. Αν κλθρωκεί θ τελευταία ςειρά που κυκλοφορεί, ςτον Πρϊτο Λαχνό του τριδφμου, ωσ Δεφτεροσ Λαχνόσ του τριδφμου προςδιορίηεται θ πρϊτθ ςειρά που κυκλοφορεί. Αν κλθρωκεί θ πρϊτθ ςειρά που κυκλοφορεί ςτον Πρϊτο λαχνό του τριδφμου, ωσ Τρίτοσ Λαχνόσ του τριδφμου προςδιορίηεται θ τελευταία ςειρά που κυκλοφορεί. Εφόςον ο Πρϊτοσ Λαχνόσ του τριδφμου κλθρωκεί ςε τεμάχιο τθσ κλιρωςθσ που ζχει πουλθκεί, τότε χρθματοδοτείται με πρόςκετα κζρδθ μζςω τθσ διαδικαςίασ μιασ πρόςκετθσ κλιρωςθσ που ζπεται τθσ κφριασ κλιρωςθσ, Στθν πρόςκετθ κλιρωςθ χρθςιμοποιείται θ τζταρτθ και πζμπτθ κλθρωτίδα για να κλθρωκεί ζνασ διψιφιοσ αρικμόσ που αποτελείται από δεκάδα μεταξφ των αρικμϊν 0 και 9 και μονάδα μεταξφ των αρικμϊν 0 μζχρι και 9 και ο οποίοσ κακορίηει το ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ του μεγάλου λαχνοφ. Αν ο διψιφιοσ αρικμόσ ςυμπζςει ακριβϊσ με τουσ δφο τελευταίουσ αρικμοφσ του πρϊτου λαχνοφ τθσ κλιρωςθσ δθλ. θ δεκάδα ςυμπζςει με τθ δεκάδα και θ μονάδα με τθ μονάδα τότε τα κζρδθ του Πρϊτου Λαχνοφ χρθματοδοτοφνται με επιπλζον Αν ο διψιφιοσ αρικμόσ ςυμπζςει αντίςτροφα με τουσ δυο τελευταίουσ αρικμοφσ του πρϊτου λαχνοφ, δθλαδι θ δεκάδα ςυμπζςει με τθ μονάδα και θ μονάδα με τθ δεκάδα, τότε τα κζρδθ του Πρϊτου Λαχνοφ χρθματοδοτοφνται με επιπλζον ΤΖΑΚ-ΡΟΤ Εφόςον ζνασ, δφο ι όλοι οι λαχνοί του τρίδυμου λαχνοφ κλθρωκοφν ςε αρικμοφσ αδιακζτων γραμματίων τθσ κλιρωςθσ, το ποςό των κερδϊν αυτϊν μεταφζρεται ςτθν επόμενθ κλιρωςθ μειωμζνο κατά 10% και προςαυξάνει το ποςό του τρίδυμου λαχνοφ τθσ επόμενθσ κλιρωςθσ.

4 Σε κάκε ΤΗΑΚ-ΠΟΤ αυξάνονται τα κζρδθ του Μεγάλου Λαχνοφ κατά Το εναπομείναν υπόλοιπο κατανζμεται ςε ποςοςτό 40% ςτα υπόλοιπα τεμάχια (4/5) του πρϊτου Λαχνοφ του τριδφμου Λαχνοφ και το υπόλοιπο 60% ςτα τεμάχια (10/5) του δεφτερου και τρίτου Λαχνοφ του Τρίδυμου. Εάν βρεκεί νικθτισ ςε μία κλιρωςθ ςτον πρϊτο λαχνό αλλά όχι ςτον δεφτερο ι ςτον τρίτο, τότε ςυμβαίνει το ίδιο με παραπάνω μόνο που τα κζρδθ του Μεγάλου Λαχνοφ ςτο επόμενο ΤΗΑΚΠΟΤ κα αυξθκοφν μόνο κατά Το ποςοςτό των ακακαρίςτων ειςπράξεων που διατίκεται ετθςίωσ ςτουσ νικθτζσ, δεν μπορεί να υπολείπεται του 60%. Ρίνακασ κερδών Δζκα χιλιάδεσ οκτακόςια εννζα (10.809) γραμμάτια κάκε ςειράσ κερδίηουν τα παρακάτω ποςά: Αφξων αρικμόσ λαχνοφ Ποςότθτα λαχνϊν Κζρδοσ Σφνολο 1οσ οσ οσ οσ - 18οσ οσ - 40οσ οσ - 120οσ οσ - 919οσ οσ οσ οσ οσ Σφνολο Φορολογία Κερδών Τα κζρδθ φορολογοφνται ωσ εξισ: Κζρδοσ ζωσ 100 : αφορολόγθτο Κζρδοσ από 100,01 ζωσ : φόροσ κερδϊν 10% (επί του ποςοφ που υπερβαίνει τα 100 ) Κζρδοσ από 1.000,01 και άνω: φόροσ κερδϊν 15% (επί του ποςοφ που υπερβαίνει τα ) Οι ανωτζρω φόροι παρακρατοφνται άμεςα, κατά τθν καταβολι των κερδϊν ςτον κάτοχο του Λαχνοφ. Ραραγραφή Κερδών Το δικαίωμα για τθν είςπραξθ κζρδουσ κάκε κλιρωςθσ του λαχείου παραγράφεται μετά από πάροδο ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ. Καταβολή Κερδών Τα Χρθματικά Ζπακλα (κζρδθ) καταβάλλονται ςτον κάτοχο Ζγκυρου Κερδοφόρου Λαχνοφ, με τθν ταυτόχρονθ επίδειξθ του ςϊματοσ του Λαχνοφ.

5 Τα κζρδθ, μετά τθν αφαίρεςθ του αναλογοφντοσ φόρου, καταβάλλονται ςτουσ νικθτζσ, αναλόγωσ με το φψοσ τουσ. Συγκεκριμζνα: Κζρδθ ζωσ και 100 ανά τεμάχιο δφνανται να καταβλθκοφν από οποιοδιποτε ςθμείο πϊλθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Κζρδθ από 100,01 ζωσ και 500 ανά τεμάχιο δφνανται να καταβλθκοφν από οποιοδιποτε πρακτορείο τθσ ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ωσ ςθμείο πϊλθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Κζρδθ από 500,01 ζωσ και ανά τεμάχιο, καταβάλλονται από ςυμβεβλθμζνθ με τθν Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεηα κατόπιν ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ από οποιοδιποτε πρακτορείο τθσ ΟΠΑΠ Α.Ε. το οποίο λειτουργεί ωσ ςθμείο πϊλθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Κζρδθ άνω των ανά τεμάχιο, καταβάλλονται από ςυμβεβλθμζνθ με τθν Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεηα κατόπιν ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ από τθν Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Τα Κζρδθ, μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που αναλογεί ανά Ζγκυρο Κερδοφόρο Λαχνό, καταβάλλονται μετά τθν αποκοπι τουσ ςτα δφο πρϊτα δεκαδικά ψθφία. Θ Ελλθνικά Λαχεία A.E. δφναται να αναςτείλει τθν πλθρωμι κζρδουσ μζχρι τθ διαπίςτωςθ τθσ εγκυρότθτασ ενόσ Λαχνοφ, με τισ διαδικαςίεσ Επαλικευςθσ ι Αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτον Ειδικό Κανονιςμό του Παιγνίου. Θ Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ δφναται να αναςτείλει τθν πλθρωμι κζρδουσ ςτισ εξαιρετικζσ εκείνεσ περιπτϊςεισ που, κατά τθν κρίςθ τθσ, υπάρχουν επαρκείσ ενδείξεισ για είςπραξθ του κζρδουσ από μθ δικαιοφχο. Ενδεικτικά αναφζρονται οι περιπτϊςεισ απϊλειασ ι κλοπισ του Λαχνοφ. Θ αναςτολι ιςχφει μζχρι τθν εξακρίβωςθ του πραγματικοφ δικαιοφχου ι, το ανϊτατο, για χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) θμερϊν από τθν εμφάνιςθ προσ πλθρωμι Ζγκυρου Κερδοφόρου Λαχνοφ. Ρλαίςιο Κληρώςεων Οι Κλθρϊςεισ του Λαϊκοφ Λαχείου κα διενεργοφνται κάκε εβδομάδα, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 19:00 δθμόςια με ευκφνθ πενταμελοφσ Επιτροπισ Κλιρωςθσ, ι οποία ςυγκροτείται και λειτουργεί ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ που ορίηεται από τθν Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ και ανακοινϊνεται ςτθν ΕΕΕΠ (www.gamingcommission.gov.gr). Θ Επιτροπι ζχει απαρτία εφόςον παρίςτανται τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ. Εφόςον θ θμζρα διεξαγωγισ τθσ Κλιρωςθσ είναι αργία, μετατίκεται για άλλθ εργάςιμθ θμζρα. Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ απαιτείται θ μετάκεςθ τθσ θμζρασ ι ϊρασ από τθν Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ, κα ανακοινϊνεται δθμόςια ςτον Ιςτότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr). Με απόφαςθ τθσ Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ που κοινοποιείται ςτθν ΕΕΕΠ και ανακοινϊνεται δθμόςια, για ειδικοφσ λόγουσ ι λόγουσ ανωτζρασ βίασ, είναι δυνατι θ ματαίωςθ τθσ Κλιρωςθσ. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ μιασ Κλιρωςθσ τα διατεκζντα γραμμάτια τθσ κλιρωςθσ αντικακίςτανται με ίςθσ αξίασ γραμμάτια μεταγενζςτερων Κλθρϊςεων. Ακφρωςη Λαχνών Θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ υποχρεοφται να προβεί ςε ακφρωςθ Λαχνϊν ι Τεμαχίων. Στθ περίπτωςθ αυτι προβαίνει ςε Δθμόςια Ανακοίνωςθ (ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ)

6 τθσ ακφρωςθσ και των αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων των ακυρωμζνων Λαχνϊν ι Τεμαχίων και αποςφρει τουσ άκυρουσ Λαχνοφσ ι Τεμάχια που τυχόν ζχουν διατεκεί. Στοιχεία επικοινωνίασ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Ελληνικά Λαχεία Α.Ε Λ. Κθφιςοφ Περιςτζρι, Αττικι Site: Σημεία Ρώληςησ Όλα τα ςθμεία πϊλθςθσ αναφζρονται ςτον Ιςτότοπο τθσ Ελλθνικά Λαχεία ΑΕ (www.helleniclotteries.gr) κακϊσ και ςτον ιςτότοπο του παιγνίου (www.laheia.gr). Θ ΕΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ και το παίγνιο του Στιγμιαίου Κρατικοφ Λαχείου ρυκμίηεται και εποπτεφεται από τθν Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π), με ςτοιχεία επικοινωνίασ: Ε.Ε.Ε.Ρ. (Εποπτεφουςα αρχι) Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Ακινα Τθλζφωνο: Fax: Site: Ο Γενικόσ Κανονιςμόσ των Κρατικϊν Λαχείων και ο Ειδικόσ Κανονιςμόσ του Στιγμιαίου Κρατικοφ Λαχείου είναι αναρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. όπωσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, αποτελζςματα κλθρϊςεων, ι υποβολι καταγγελιϊν, μπορείτε να καλζςετε ςτο (από ςτακερό χωρίσ χρζωςθ) ι ςτο (από κινθτό). Για ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ & ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΥΧΕΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙΑ μπορείτε να καλζςετε ςτθν τθλεφωνικι Γραμμι 1114 του Κζντρου Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Ο παρϊν οδθγόσ διατίκεται δωρεάν ςτα ςθμεία πϊλθςθσ τθσ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε και είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα