ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

2 2 ΣΑΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ: «ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΚΑΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)» ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ει. ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΣΜΖΜΑ Α... 8 ΓΔΝΗΚΑ Σίηινο ηνπ έξγνπ χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Θέζε έξγνπ ηνηρεία ηνπ ΚηΔ (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) Μειεηεηήο Αλάδνρνο Καηαζθεπήο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ζηάδην κειέηεο) Πεξηγξαθή θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ εξγαζίαο ΣΜΖΜΑ Β ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΟΚΧ Υξήζεηο γεο πεξηβάιινληνο Τθηζηάκελα δίθηπα ΟΚΧ Τθηζηάκελα / πξνγξακκαηηδφκελα νδηθά δίθηπα Γεσινγηθά - Τδξνγεσινγηθά εηζκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ΣΜΖΜΑ Γ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΣΜΖΜΑ Γ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑ Δ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ Τπνρξεψζεηο Φνξέα - Δξγαδνκέλσλ Καλνληζκνί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δπηζεψξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο Ηαηξείν - Μηθξφ θαξκαθείν Δπηκφξθσζε Πξνζσπηθνχ ΣΜΖΜΑ Σ ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Πξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ/νρεκάησλ Ππξθαγηά ζην Υ.Τ.Σ.Τ πλερήο βξνρφπησζε Αζηνρία Μεραλήκαηνο Δληνπηζκφο δηαξξνήο ζηξαγγηζκάησλ Δληνπηζκφο δηαθπγήο βηναεξίνπ Αληηκεηψπηζε Άιισλ Αλεπηζχκεησλ Καηαζηάζεσλ ΣΜΖΜΑ Ε ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ Π.Γ. 305/96, ΑΡΘΡ. 3, ΠΑΡ.6) Πξνζπέιαζε ζην εξγνζηάζην θαη αζθαιήο πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο Οδεχζεηο νρεκάησλ θαη πεδψλ Υψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α Βνεζεηψλ... 58

3 6. Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ Μειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ΣΜΖΜΑ Ζ ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ ΖΜΑΝΖ - ΤΜΒΟΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 3 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ Υ.Τ.Σ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΔΝΣΤΠΑ ΔΓΓΡΑΦΑ Α

4 4 ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΔΗΑΓΧΓΖ χκθσλα κε ην ΑΠΟΦ. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85/14.5/ (ΦΔΚ 686 Β ), «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή / θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε δεκφζην έξγν», αξζξ. 1, «ν αλάδνρνο κειέηεο νθείιεη λα επηζεκαίλεη έγθαηξα ζην ΚηΕ ηνπο θηλδύλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη ηόζν κε ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ έξγνπ, όζν θαη κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Ο αλάδνρνο κειέηεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ΤΕ, ηηο γεληθέο αξρέο πξόιεςεο ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Δ. 17/96, πξνζαξκνζκέλεο γηα ηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα: Τελ εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο Τελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο. Τελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη ηα πξνηεηλόκελα κέηξα πξόιεςεο ηνπο. Τελ πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ, απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηνπ έξγνπ. Τελ αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθώλ από ιηγόηεξα επηθίλδπλα. Τελ πξνηεξαηόηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Τελ πξνζαξκνγή ζηηο ηερληθέο εμειίμεηο. Τηο αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/ θαη νξγαλσηηθέο επηινγέο πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά. Τελ πξόβιεςε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ απηώλ εξγαζηώλ ή θάζεσλ εξγαζίαο. Τν ζρεδηαζκό ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πξόβιεςεο ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ξόινη θαη αξκνδηόηεηεο ησλ ζηειερώλ δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ησλ εηδηθώλ ζεζκώλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ (Τερληθόο Αζθαιείαο, Σπληνληζηήο Αζθαιείαο θαη Υγείαο ησλ Εξγαδνκέλσλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ λνκνζεζία. Επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. αλαθνξά εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε εθξεθηηθώλ, θαηάξηηζεο

5 πξνζσπηθνύ, ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ) θαζώο θαη νδεγίεο αζθαινύο εξγαζίαο, όπνπ απηό απαηηείηαη (π.ρ. ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εξγαζία ζε ύςνο). 5 Σθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο από ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο.» χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απνθ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/ θαη ηα ππνδείγκαηα πνπ εθπφλεζε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, θαηαξηίζηεθε ην παξφλ ρέδην θαη ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, πιεξψληαο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Πιεξνθνξίεο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. Δλαιιαθηηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο γηα εξγαζίεο πνπ νη θίλδπλνη δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. Γηα ηνλ ελαπνκείλαληα εξγαζηαθφ θίλδπλν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ. Πιεξνθνξίεο γηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Μειέηεο γηα θαηαζθεπέο, δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα εξγαζίεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο (εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο, κεγάια νξχγκαηα ή επηρψκαηα θ.η.ι.) Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο γηα κειέηεο πνπ γίλνληαη αθνχ έρεη αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ) ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην ειάρηζην. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΓΑΤΔ πνπ ζα ηεξεζνχλ είλαη νη παξαθάησ: 1. Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 2. Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο/ ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαζψο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 1568/85, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 305/96 θαη Π.Γ. 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο ζα γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε

6 6 ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, κεηξήζεηο αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θ.ι.π. ν αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ. 95/99, Π.Γ. 17/96) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.). 3. Καζνξηζκφο πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ. 4. Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ. 5. Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη ειάρηζηνλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο γηα: Αλαθνξά αηπρήκαηνο Γηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, Αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, Υξήζε κέζσλ πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο, Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, Ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 6. Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 7. Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ Ο αλάδνρνο ζα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη επηζεσξήζεηο ζα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 8. Άιιεο πξνβιέςεηο. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο εξγαζηψλ ζην έξγν πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ ΔΠΔ. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ. Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην Πξφβιεςε γηα ζχγθιηζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.

7 7 Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ ΦΑΤ. Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ) εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο θαηαζθεπάζηεθε.

8 8 ΣΜΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΑ 1. Σίηινο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ». 2. χληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ Δηδηθφηεξα, ην παξφλ ΑΤ αθνξά ηα έξγα πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηνλ ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ σο εμήο: Έξγα δηακφξθσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο ιεθάλεο ΥΤΣΤ Έξγα ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηειηθήο θάιπςεο Υ.Τ.Σ.Τ. Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ Υ.Τ.Σ.Τ. Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Οηθνδνκηθά έξγα Ζιεθηξνκεραλνινγηθά έξγα Έξγα νδνπνηίαο πξφζβαζεο ζηνλ ρψξν θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Αληηπιεκκπξηθά έξγα Έξγα πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ Υ.Τ.Σ.Τ.

9 9 3. Θέζε έξγνπ Ζ ζέζε «ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνχπνιεο» ε νπνία πξνηείλεηαη γηα ρσξνζέηεζε ηεο ΟΔΓΑ Αλαηνιηθνχ Σνκέα ηεο ΠΑΜΘ ζην Ννκφ Έβξνπ, αλήθεη δηνηθεηηθά ζην Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο, θαη βξίζθεηαη βφξεηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Αιεμαλδξνχπνιε. Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη απφ ηελ επαξρηαθή νδφ πνπ ελψλεη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ηνλ Άβαληα θαη ε νπνία θηλείηαη παξάιιεια κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Πέληε ρηιηφκεηξα κεηά ηελ Αιεμαλδξνχπνιε γηα ηελ ηειηθή πξφζβαζε ζηε ζέζε αθνινπζείηαη κε αξηζηεξή ζηξνθή πθηζηάκελε αγξνηηθή νδφ κήθνπο 1,0ρικ., γηα ηελ νπνία ζα απαηηεζνχλ έξγα βειηίσζεο θαη αζθαιηφζηξσζεο. Σν γήπεδν ηεο ΟΔΓΑ ζηνλ Ννκφ Έβξνπ, έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 550,00 ζηξεκκάησλ θαη ζε απηφ εληάζζνληαη πθηζηάκελεο θαη πξνβιεπφκελεο εγθαηαζηάζεηο σο αθνινχζσο: ην ΒΑ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ, ν απνθαηεζηεκέλνο ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνχπνιεο ην Αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ, ν ελ Δλεξγεία ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνχπνιεο ην θέληξν ηνπ νηθνπέδνπ ν ΜΑ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην ήδε πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλν ΚΓΑΤ Αιεμαλδξνχπνιεο ην Βφξεην κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζε έθηαζε 99,7 ζηξέκκαηα, ε πξνβιεπφκελε Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ην Νφηην κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ε πξνβιεπφκελε ιεθάλε ηνπ λένπ ΥΤΣΤ ην Γπηηθφ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ζην ρψξν πνπ ζήκεξα γίλεηαη ε απφζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο, ρσξνζεηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δηνίθεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο λέαο ΟΔΓΑ ην Αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ θαη λνηία ηνπ ελεξγνχ ΥΑΓΑ Αιεμαλδξνχπνιεο, ρσξνζεηείηαη ε πξνβιεπφκελε Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ λένπ ΥΤΣΤ 4. ηνηρεία ηνπ ΚηΔ (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ (Γ.Η.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Δ) Ν. Πιαζηήξα 6 T.K.: Κνκνηελή Σειέθσλν: Fax:

10 10 5. Μειεηεηήο ΔΠΧΝΤΜΗΑ Οδφο θαη αξηζκφο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πφιε:... Σει.... Fax: Αλάδνρνο Καηαζθεπήο ΣΗΣΛΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οδφο θαη αξηζκφο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πφιε:... Σει.... Fax: πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ζηάδην κειέηεο) Ολνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα Οδφο θαη αξηζκφο έδξαο. Σ.Κ.:.. Πφιε:... Σει.... Fax: Πεξηγξαθή θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ κεζφδσλ εξγαζίαο Οη θάζεηο ησλ θχξησλ εξγαζηψλ είλαη: Α. Έξγα δηακφξθσζεο ππζκέλα θαη πξαλψλ. Β. Έξγα ζηεγαλνπνίεζεο ππζκέλα θαη πξαλψλ. Γ. Έξγα δηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ. Γ. Έξγα δηαρείξηζεο βηναεξίνπ. Δ. Βνεζεηηθά έξγα έξγα ππνδνκήο έξγα νδνπνηίαο Σ. Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία Παξαθνινχζεζε Μonitoring.

11 11 ΣΜΖΜΑ Β ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΟΚΧ 1. Υξήζεηο γεο πεξηβάιινληνο Σν γήπεδν ηεο ΟΔΓΑ ζηνλ Ννκφ Έβξνπ, έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 550,00 ζηξεκκάησλ, πεξίπνπ. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ ηεο εμεηαδφκελεο ζέζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πθηζηάκελνο ελ ελεξγεία ΥΑΓΑ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα είλαη ππνβαζκηζκέλε πεξηβαιινληηθά θαη λα παξνπζηάδεη ζπλήζε νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε, θαηαιακβάλεη πεξηνρή ε νπνία απνηειεί γε πνπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ γεσξγία κε δηάζπαξηεο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο, ε νπνία εμαπιψλεηαη βφξεηα θαη λφηηα ησλ νξίσλ ηεο ζέζεο. Απφ αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε πεξηνρή ε νπνία απνηειεί κε αξδεχζηκε αξφζηκε γε θαη απφ δπηηθά κε πεξηνρή ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ζθιεξνθπιιηθή βιάζηεζε. Απφ άπνςε κνξθνινγίαο, ε πεξηνρή ηνπ ελ ελεξγεία Υ.Α.Γ.Α Αιεμαλδξνχπνιεο ραξαθηεξίδεηαη απφ νκαιφ αλάγιπθν θαη απφ ήπηεο ζρεηηθά εδαθηθέο θιίζεηο. Μνξθνινγηθά ηνπνζεηείηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο ξάρεο Παιαηνρψξηνλ κε κέγηζην πςφκεηξν 304 κέηξα, ε νπνία κε γεληθή δηεχζπλζε αλάπηπμεο ΓΒΓ ΑΝΑ απνηειεί έλα ηκήκα ηνπ πδξνθξίηε κεηαμχ ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ ηνπ ξέκαηνο Δηξήλε πξνο ηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά θαη ηνπ ξέκαηνο Δξ. Ηάλαο (δεπηεξεχνλ θιάδνο ηνπ ξέκαηνο Δηξήλεο) πξνο ηα λφηηα θαη δπηηθά. Σν γήπεδν ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεη πςφκεηξα απφ 64 έσο 136 κέηξα θαη κέζεο εδαθηθέο θιίζεηο απφ 8% έσο 20 %. Οη κέγηζηεο εδαθηθέο θιίζεηο εκθαλίδνληαη ζην λνηηνδπηηθφ φξην ηνπ γεπέδνπ πνπ δηαηξέρεηαη απφ κηζγάγγεηα. Οη θιίζεηο ζηελ πεξηνρή απηή θπκαίλνληαη απφ 50-75%. Αλαηνιηθά θαη εθαπηφκελα κε ην γήπεδν αλαπηχζζεηαη ε πεδηλή πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ πεξηνρή απηή παξνπζηάδεη κέζα πςφκεηξα απφ 20 έσο θαη 70 κέηξα θαη νκαιφ κε ζρεδφλ κεδεληθέο θιίζεηο αλάγιπθν. Σν Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ θαηά πιεξνθνξίεο ηνπ δήκνπ, απνηειείηαη ελ κέξε απφ δηαλνκέο ζε αγξφηεο θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ δεκφζηα έθηαζε. Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε απέρεη νδηθψο 6,0 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ε νπνία ζπλνιηθά σο Γήκνο απνηειεί ην θέληξν βάξνπο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ απφζηαζε απηή ζεσξείηαη πνιχ κηθξή γηα ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Σν θφζηνο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ ζε απηή ηελ ζέζε, εθηηκάηαη πνιχ κηθξφ ιφγσ ηεο θεληξνβαξηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνπέδνπ ηεο πξνηεηλφκελεο ΟΔΓΑ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Σνκέα ηεο ΠΑΜΘ:

12 12 Πιεζηέζηεξνο πξνο ηελ ππφ εμέηαζε ζέζε νηθηζκφο είλαη ε Παιαγία ζε απφζηαζε 1,6ρικ. πεξίπνπ. Ο ρψξνο δελ είλαη νξαηφο απφ νηθηζκνχο, έρεη φκσο νπηηθή επαθή κε ηελ νδφ Αιεμαλδξνχπνιεο Αβαληα. χκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκνζεηεκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, θαλέλαο δελ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1,0ρικ. απφ ηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Δληφο ησλ νξίσλ ηεο εμεηαδφκελεο ζέζεο δελ παξαηεξείηαη αλάπηπμε θακίαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη ε ζέζε ζήκεξα απνηειεί ηνλ πθηζηάκελν ελ ελεξγεία ΥΑΓΑ, νπφηε απνηειεί κία ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή. Σν γήπεδν ηνπ έξγνπ, βξίζθεηαη εθηφο θαη ζε επζεία απφζηαζε 0,5ρικ. απφ ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε νλνκαζία «Νφηην Γαζηθφ χκπιεγκα Έβξνπ (Κσδηθφο GR )» Απφ γεσινγηθήο άπνςεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Υ.Α.Γ.Α Αιεμαλδξνχπνιεο, θχξηα ζπλαληηνχληαη νη αξγηιηθνί θαη καξγαηθνί νξίδνληεο ηεο αλψηεξεο ζεηξάο ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ ηεο κνιάζζαο ηνπ Έβξνπ, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο επξχηεξεο εκηνξεηλήο πεξηνρήο. Σν κεγάιν βάζνο ζην νπνίν ζπλαληνχληαη νη καξγαηθνί αζβεζηφιηζνη πιεζίνλ ηνπ Υ.Α.Γ.Α Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη ππφθεηληαη κεγάινπ πάρνπο αδηαπέξαησλ αξγηιηθψλ θαη καξγαηθψλ νξηδφλησλ, θαηαδεηθλχεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ξχπσλ απφ ηνλ Υ.Α.Γ.Α ή ηνλ κειινληηθφ Υ.Τ.Σ.Τ. πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο λέαο ΟΔΓΑ, ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππφγεηεο πδξνθνξίεο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειήο ζεηζκηθφηεηαο ελψ ε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη κηθξή. ηε ζηελή πεξηνρή αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ε αλάληε ιεθάλε ε νπνία ηξνθνδνηεί κε επηθαλεηαθέο απνξξνέο ην γήπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εμεηαδφκελεο ζέζεο έρεη έθηαζε ηεο ηάμεσο ησλ 1400ζηξ. Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο Πξνκειέηεο, ε ζέζε ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ (πεξίπνπ 550 ζηξ.) είλαη ππέξ αξθεηή γηα ηε ρσξνζέηεζε θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ (θηηξηαθά, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ δίθηπν νδνπνηίαο θι.π) θαη ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ. 2. Τθηζηάκελα δίθηπα ΟΚΧ Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη ζηξαγγηζκάησλ, ππξφζβεζεο-ππξνπξνζηαζίαο, ειεθηξνινγηθέο,

13 νδνθσηηζκνχ αζθαιείαο, αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ηνπ ΥΤΣΤ. 13 Τδξαπιηθά: Σν αληηθείκελν ηεο εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο πεξηιακβάλεη ηε πιήξε πδξνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ινηπψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο θαη ηηο ιήςεηο θαζψο θαη εξκάξηα πδξνιεςίαο ζε δηαθεθξηκέλα ζεκεία ζην ρψξν φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε πφζηκνπ λεξνχ. Απνρέηεπζε: Σν αληηθείκελν ηεο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ πνπ παξάγνληαη ζην ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ κέρξη ηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ήηνη ηε δεμακελή ζηξαγγηζκάησλ ζην ρψξν ΔΔ. ηε πεξίπησζε κε εθηθηήο θαηαζθεπήο βαξπηηθνχ δηθηχνπ ιπκάησλ, ζα πξνβιεθζεί ηνπηθφ ζηεγαλφ θξεάηην ιπκάησλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ θηηξίσλ ηνπ ΥΤΣΤ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. ην θξεάηην απηφ ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν εκβαπηηδφκελεο αληιίεο ιπκάησλ πνπ ζα δηνρεηεχνπλ ηα ιχκαηα ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε, δειαδή ηελ δεμακελή ηνπ ΔΔ κε δίθηπν ππφ πίεζε. Ππξφζβεζε: Σν αληηθείκελν ηεο εγθαηάζηαζεο ππξφζβεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα γηα ηε θάιπςε φινπ ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηνπ θπηηάξνπ ζε κηα δψλε βάζνπο 30 m, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θηηξίσλ ηνπ ΥΤΣΤ. Ζιεθηξηθά: Ζ ξεπκαηνδφηεζε ηνπ ΥΤΣΤ ζα γίλεη κε ξεχκα Υ.Σ. (400V), πνπ ζα θέξεη ε ΓΔΖ ζε ζπλελλφεζε θαη κε δαπάλεο ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ. Ο ΓΠΥΣ ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην ΔΔ φπνπ ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. ηελ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θαισδηψζεηο, νη πίλαθεο, ηα θξεάηηα δηαθιάδσζεο θαη αιιαγήο θαηεχζπλζεο, νη ζσιελψζεηο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, νη δηαθφπηεο, νη ξεπκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηεί ε εγθαηάζηαζε. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε Ζ/Ε ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξν ζην θηίξην ηνπ ΔΔ ή θαη έμσ απφ απηφ. Θα δηαζέηεη απηφκαην πίλαθα εθθίλεζεο. Ζιεθηξνθσηηζκφο: Πξνβιέπεηαη εμσηεξηθφο θσηηζκφο ζην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ΥΤΣΤ θαζψο θαη ζηελ νδνχ πξφζβαζεο απφ ηελ είζνδν ζην θηίξην Γηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ειεθηξνθσηηζηεί ζηνηρεησδψο ν πεξηβάιισλ ρψξνο γχξσ απφ ηα θηίξηα, ελψ ε νδφο πξφζβαζεο ζην θχηηαξν ηνπ ΥΤΣΤ ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νηθείαο παξαγξάθνπ. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία: Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο εξγαζίαο θαη παξακνλήο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ΥΤΣΤ ζα εγθαηαζηαζνχλ δηαηάμεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο κε

14 αθίδεο ειεθηξνληθνχ ηνληζκνχ πςειήο αηκνζθαηξηθήο ηάζεο (κε ξαδηελεξγά) γηα ηε θάιπςε φινπ ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΤ Τθηζηάκελα / πξνγξακκαηηδφκελα νδηθά δίθηπα Σν δίθηπν εζσηεξηθήο νδνπνηίαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θχξηεο νδνχο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη Η.Υ. θαη αζθαιηνζηξψλεηαη, θαζψο θαη απφ ξάκπεο πξφζβαζεο ζηνλ ππζκέλα ηεο ιεθάλεο ηνπ ΥΤΣΤ πνπ δελ αζθαιηνζηξψλνληαη. Οη νδνί ζα έρνπλ δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο, κία αλά θαηεχζπλζε. Όιεο νη κφληκεο νδνί ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα είλαη αζθαιηνζηξσκέλεο. Ζ πξφζβαζε ζηνλ ππφ κειέηε ρψξν γίλεηαη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ηελ νδφ εηζφδνπ-εμφδνπ (νδφο 1), θαηά ηελ είζνδν πξνβιέπεηαη δηαπιάηπλζε γηα ηνλ ρψξν αλακνλήο απνξξηκκαηνθφξσλ πξηλ ηε δχγηζε θαζψο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε δπγηζηεξίνπγεθπξνπιάζηηγγαο, ελψ θαηά ηελ έμνδν γίλεηαη δηαπιάηπλζε γηα ηελ πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο κίαο εγθαηάζηαζεο πιχζεο ηξνρψλ. Ζ νδφο 1, θαηαιήγεη ζε θπθιηθφ θφκβν, γηα ηελ εμαζθάιηζε άλεζεο ησλ θηλήζεσλ θαη απνθπγή ησλ δηαζηαπξψζεσλ. Απφ ηνλ θπθιηθφ θφκβν μεθηλνχλ δχν θχξηεο νδνί: Α. Ζ oδφο 2 νδεγεί ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα ινηπά νρήκαηα πξνο ηε ιεθάλε ηαθήο απνξξηκκάησλ. Β. Ζ νδφο 3, νδεγεί ηα νρήκαηα ζην ρψξν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γ. Ζ νδφο 4, ζρεδηάζηεθε γηα λα εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζηελ Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ. Τπάξρεη θαη ην κε κφληκν νδηθφ δίθηπν, πνπ αθνξά ηηο νδνχο πξφζβαζεο εληφο ηεο ιεθάλεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Y Οη νδνί απηέο απνηεινχλ ην δεπηεξεχνλ δίθηπν ζχλδεζεο κε ην κέησπν ιεηηνπξγίαο, ηξνπνπνηνχκελν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ. Δπεηδή ε φιε ιεθάλε είλαη ππφ ηε κνξθή νξχγκαηνο, ην δεπηεξεχνλ δίθηπν ζα απνηειείηαη απφ ξάκπεο γηα ηελ θάζνδν ζε απηφ. Οη ξάκπεο ζα είλαη ρσκάηηλεο θαη ζα θαηαζθεπαζζνχλ πάλσ ζηα πξαλή ηνπ θπηηάξνπ, απφ φπνπ ζα μεθηλήζεη θαη ε ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Όζν ν Υ.Τ.Σ.Y. αλαπηχζζεηαη θαζ χςνο, ην δεπηεξεχνλ δίθηπν ζα κεηαηνπίδεηαη αλάινγα, έηζη ψζηε λα πξνζεγγίδεη ηα λέα κέησπα απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν γίλεηαη απφ ηελ επαξρηαθή νδφ πνπ ελψλεη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κε ηνλ Αβαληα, ε νπνία θηλείηαη παξάιιεια κε ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Πέληε ρηιηφκεηξα κεηά ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θηλνχκελνη πξνο βνξξά γηα ηελ ηειηθή πξφζβαζε ζηε ζέζε

15 15 αθνινπζείηαη πθηζηάκελεο αγξνηηθή νδφο κήθνπο 0,3 ρικ. πλνιηθά πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ έξγα βειηίσζεο, αζθαιηφζηξσζεο θαη δηαπιάηπλζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,3 ρηιηνκέηξνπ γηα ηελ ηειηθή πξφζβαζε ζηελ ππφ κειέηε ζέζε. 4. Γεσινγηθά - Τδξνγεσινγηθά εηζκνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο Γεσινγία εγγχηεξεο πεξηνρήο ηελ πεξηνρή ηνπ Υ.Α.Γ.Α Αιεμαλδξνχπνιεο, θχξηα ζπλαληηνχληαη νη αξγηιηθνί θαη καξγαηθνί νξίδνληεο ηεο αλψηεξεο ζεηξάο ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ ηεο κνιάζζαο ηνπ Δβξνπ, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο επξχηεξεο εκηνξεηλήο πεξηνρήο. Οη αιινπβηαθέο απνζέζεηο ζπλαληνχληαη πιεζίνλ θαη αλαηνιηθά ηνπ Υ.Α.Γ.Α θαη θαιχπηνπλ ηελ πεδηλή πεξηνρή (πδξνινγηθή ππνιεθάλε Αιεμαλδξνχπνιεο Άβαληα Γσξηθνχ - Ακθηηξίηεο ). Πιεπξηθά θνξήκαηα δελ ζπλαληνχληαη ηφζν ζην γήπεδν ηνπ ππνςήθηνπ ρψξνπ, φζν θαη ζηηο θιηηείο ηεο αλάληε απηνχ πεξηνρήο. Οη αδξνκεξείο αζχλδεηεο ρεηκάξξηεο θαη πνηάκηεο απνζέζεηο ζπλαληψληαη ζε φιν ζρεδφλ ην κήθνο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ Δηξήλεο θαη Μπαιακπάλα, θαζψο θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ ξεκάησλ πνπ δηαζρίδνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Πην αλαιπηηθά: Μαλδχαο απνζάζξσζεο (επηθαλεηαθφο καλδχαο) θαη πιεπξηθά θνξξήκαηα: Ο καλδχαο απνζάζξσζεο (επηθαλεηαθφο καλδχαο) ζπλαληάηαη ζε αξθεηά απφ ηα θπζηθά πξαλή ηνπ γεπέδνπ ηνπ ππνςήθηνπ ρψξνπ θαη γεληθά φπνπ εκθαλίδνληαη νη αξγηιηθνί νξίδνληεο ηεο κνιάζζαο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα πιηθά απνζάζξσζεο ηα νπνία ζπληζηνχλ θαη ηνλ εδαθηθφ καλδχα ηεο πεξηνρή. Απνηεινχληαη απφ ιεπηφθθνθα αξγηιηθά πιηθά, νξγαληθή χιε θαη αδξφθθνθα ηεκάρε γεληθά κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη ςακκηηηθήο ζχζηαζεο. Σν πάρνο ησλ πιηθψλ απηψλ θπκαίλεηαη απφ 0.30 έσο 0.70 κέηξα θαη κφλν θαηά ζέζεηο ( ζε κηθξέο θαη θιεηζηέο ιεθάλεο ) παξνπζηάδεη πάρνο έσο θαη 2 κέηξα. ην κειεηψκελν ρψξν ην πάρνο ηνπ καλδχα απνζάζξσζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 70 έσο 90 εθαηνζηά θαη ε ζχζηαζή ηνπ είλαη επί ην πιείζηνλ αξγηιηθή. Υεηκάξξηεο απνζέζεηο θαη πιηθά θνίηεο ξεκάησλ: Πξφθεηηαη γηα αδξνκεξείο αζχλδεηεο απνζέζεηο, νη νπνίεο ζπλαληνχληαη ζε φιν ζρεδφλ ην κήθνο ηεο δψλεο ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ Δηξήλεο θαη Μπαιακπάλα, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηνπ. Οη απνζέζεηο απηέο πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ απνζάζξσζε θαη δηάβξσζε ησλ πξαλψλ ησλ ξεκάησλ απηψλ, φζν θαη απφ ηελ απνθφιιεζε καδψλ απφ ηα γεηηνληθά πξαλή νη νπνίεο κεηαθέξνληαη κε ηελ απνξξνή ησλ ξεκάησλ ζε θαηάληε ζεκεία. Δπηθάζνληαη ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο κνιάζζαο θαη απνηεινχληαη απφ θξνθάιεο ιαηχπεο, ραιίθηα θαη άκκνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αξγίισλ εκθαλίδεηαη καδί κε ηα εδαθηθά πιηθά, σο ζπλδεηηθφ

16 16 πιηθφ κεηαμχ ησλ αδξφθθνθσλ θάζεσλ. Σα αδξνκεξή πιηθά ( θξνθάιεο θαη ιαηχπεο ) είλαη πνηθηιφκνξθα, κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη επί ην πιείζηνλ ςακκηηηθήο θαη αλζξαθηθήο ζχζηαζεο. Καηά ζέζεηο ζπλαληνχληαη θαη κεγάια αλζξαθηθά θαη ςακκηηηθά ( κπινθ ) κεγέζνπο έσο θαη 0.50 κέηξσλ ηα νπνία απνθνιινχληαη απφ ηα γεηηνληθά πξαλή θαη κεηαθέξνληαη κε ηελ απνξξνή ησλ ξεκάησλ ζε θαηάληε ζεκεία. ην ρψξν έξεπλαο νη ρεηκάξξηεο απνζέζεηο θαη ηα πιηθά θνίηεο ξεκάησλ εκθαλίδνληαη κφλνλ αλαηνιηθά θαη εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ ππνςήθηνπ ρψξνπ, ζηηο θνίηεο ησλ ξεκάησλ πνπ ηέκλεη ν άμνλαο ηεο επαξρηαθήο νδνχ Αιεμαλδξνχπνιεο Άβαληα, κε πάρνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 κέηξν. Αιινπβηαθέο απνζέζεηο: Δίλαη ζχλρξνλεο ηεο πεδηάδνο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Ζ εδαθνινγηθή ζχζηαζε ηνπο θαη ην πάρνο ηνπο, αιιάδεη νπφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, θαζψο είρε άκεζε εμάξηεζε απφ ηα πιηθά ηξνθνδνζίαο ( Al ). Πξφθεηηαη γηα αζχλδεηα πιηθά, απφ αξγίινπο, ράιηθεο άκκνπο θαη θξνθαινιαηχπεο ηα νπνία έρνπλ απνηεζεί ζηηο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαζψο θαη ραιαξέο αξγηινακκψδεηο πξνζρψζεηο θιεηζηψλ ιεθαλψλ θαη θνηιάδσλ, αλνηθηψλ πξνο ηελ ζάιαζζα. Σα αζχλδέηα απηά πιηθά παξνπζηάδνπλ θαζηαλφηεθξα έσο θηηξηλφηεθξα ρξψκαηα, θπξίσο πξφθεηηαη γηα αξγίινπο θαη άκκνπο αλακεκηγκέλα κε θξνθάιεο θαη ιαηχπεο πνηακνιηκλαίαο πξνέιεπζεο. ηηο παξπθέο ησλ ιεθαλψλ ηα πιηθά είλαη πεξηζζφηεξν αδξνκεξή ελψ πξνο ην θέληξν γίλνληαη βαζκηαία ιεπηνκεξέζηεξα. ηελ πεξηνρή έξεπλαο ε θχξηα αλάπηπμε ησλ αινπβηαθψλ απνζέζεσλ ζπλαληάηαη πιεζίνλ θαη αλαηνιηθά ηνπ Υ.Α.Γ.Α, θαιχπηνληαο ηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο πδξνινγηθή ππνιεθάλε Αιεμαλδξνχπνιεο Άβαληνο Γσξηθφλ - Ακθηηξίηε, κε πάρνο πνπ θηάλεη έσο θαη 35 κέηξα. ην γήπεδν ηεο ππνςήθηαο ΟΔΓΑ νη αινπβηαθέο απνζέζεηο ππέξθεηληαη θαλνληθά ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ ηεο κνιάζζαο θαη πεξηνξίδνληαη (πιεζίνλ ησλ νξίσλ ηνπ ) πξνο ηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα πιεπξά ηνπ. Σν πάρνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 4 έσο 6 κέηξα θαη ε ζχζηαζή ηνπο είλαη επί ην πιείζηνλ αξγηιηθή. Οιηγνθαηληθέο κάξγεο θαη άξγηινη: Οη απνζέζεηο απηέο ζπληζηνχλ ην ππφβαζξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Υ.Α.Γ.Α., κε ζπλνιηθφ πάρνο πνπ μεπεξλά ηα 500 κέηξα, θαζψο απνηεινχλ ηνπο αλψηεξνπο νξίδνληεο ηεο κνιάζζαο ηνπ Έβξνπ. Απνηεινχληαη απφ κάξγεο ζε ελαιιαγέο κε αξγίινπο θαη κε ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκηηψλ, ηνθθηηψλ θαη θξνθαινπαγψλ. ε αξθεηέο ζέζεηο, ζην παθέην ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ ζπλαληνχληαη θαη παξεκβνιέο θαθψλ θαη αθαλφληζησλ πάγθσλ απφ καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ ( ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεσηξήζεσλ ) νη αζβεζηνιηζηθνί πάγθνη εκθαλίδνληαη ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 140 κέηξα.

17 17 Τδξνιηζνινγία Τδξνγεσινγία Οη ζρεκαηηζκνί πνπ ζπληζηνχλ ην ππφβαζξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Υ.Α.Γ.Α. Αιεμαλδξνχπνιεο, έρνπλ ζπλνιηθφ πάρνο πνπ μεπεξλά ηα 500 κέηξα, θαζψο απνηεινχλ ηνπο αλψηεξνπο νξίδνληεο ηεο κνιάζζαο ηνπ Έβξνπ. Απνηεινχληαη απφ κάξγεο ζε ελαιιαγέο κε αξγίινπο θαη κε ιεπηέο ελζηξψζεηο ςακκηηψλ, ηνθθηηψλ θαη θξνθαινπαγψλ. ε αξθεηέο ζέζεηο, ζην παθέην ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ ζπλαληνχληαη θαη παξεκβνιέο θαθψλ θαη αθαλφληζησλ πάγθσλ απφ καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Πιεζίνλ ηνπ γεπέδνπ ηνπ Υ.Α.Γ.Α. (ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεσηξήζεσλ) νη αζβεζηνιηζηθνί πάγθνη εκθαλίδνληαη ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 140 κέηξα. Πξφθεηηαη γηα ηδήκαηα κε κεδεληθή πεξαηφηεηα, θαζψο ηφζν ζηνπο αξγίινπο φζν θαη ζηηο κάξγεο, αθελφο δελ ππάξρεη πξσηνγελέο πνξψδεο θαη αθεηέξνπ ε αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο πνξψδνπο είλαη αδχλαηε έσο πνιχ κηθξή, θαζψο νη φπνηεο ηεθηνληθέο επηθάλεηεο δεκηνπξγνχληαη, πιεξψλνληαη κε κεηξηθά αξγηιηθά θαη καξγαηθά πιηθά. Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηηο 5 πιεζηέζηεξεο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο έσο θαη ην βάζνο ησλ 140 κέηξσλ, θαηά ην νπνίν δηαηξήζεθαλ νη αξγηιηθνί θαη καξγαηθνί νξίδνληεο, παξνπζίαζαλ κεδεληθή παξνρή. Ζ πδξνπεξαηφηεηα απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο είλαη πνιχ κηθξή θαη γεληθά κηθξφηεξε ηνπ 10-8 m/sec. Οη παξεκβνιέο θαθψλ θαη αθαλφληζησλ πάγθσλ απφ καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο, εληφο ηνπ παθέηνπ ησλ καξγψλ θαη ησλ αξγίισλ, ζπλαληνχληαη ζε βάζε κεγαιχηεξα απφ 140 κέηξα (ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεσηξήζεσλ) θαη παξνπζηάδνπλ κέηξηα έσο κεγάιε πδξνπεξαηνηήηα, θηινμελψληαο ππφγεηεο πδξνθνξίεο κε αληιήζηκεο παξνρέο έσο θαη 60 m3/h. Ζ πεξαηφηεηα απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην δεπηεξνγελέο πνξψδεο ην νπνίν δεκηνπξγείηε ηφζν ιφγν ηεο έληνλεο ηεθηνληθήο θαη ησλ θαλνληθψλ ξεγκάησλ πνπ ελεξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, φζν θαη ζηελ εχθνιε θαη ζε κεγάιν βαζκφ δηάβξσζε πνπ ζπληειείηε ζηνπο καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Σν κεγάιν βάζνο ζην νπνίν ζπλαληνχληαη νη καξγαηθνί αζβεζηφιηζνη πιεζίνλ ηνπ Υ.Α.Γ.Α Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη ππφθεηληαη κεγάινπ πάρνπο αδηαπέξαησλ αξγηιηθψλ θαη καξγαηθψλ νξηδφλησλ, θαηαδεηθλχεη φηη δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε ξχπσλ

18 απφ ηνλ Υ.Α.Γ.Α ή ηνλ κειινληηθφ Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο λέαο ΟΔΓΑ, ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππφγεηεο πδξνθνξίεο. 18 Σεθηνληθή ηελ πεξηνρή ηνπ Υ.Α.Γ.Α. Αιεμαλδξνχπνιεο αλαπηχζζεηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ε αλψηεξε ζεηξά ηεο κνιάζζαο ηνπ Έβξνπ, ε νπνία απνηειείηαη επί ην πιείζηνλ απφ αξγηιηθνχο θαη καξγαηθνχο νξίδνληεο κε ελζηξψζεηο ςακκηηψλ θαη θξνθαινπαγψλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη ζρεκαηηζκνί απηνί, ζηελ πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ ππνςήθηνπ ρψξνπ παξνπζηάδνπλ ζηαζεξέο παξαηάμεηο θαη δηεπζχλζεηο θιίζεσλ. ην γήπεδν ηνπ Υ.Α.Γ.Α. εκθαλίδνληαη κε παξαηάμεηο Β Ν, δηεπζχλζεηο θιίζεσλ πξνο Ν (160 ν έσο 175 ν ) θαη κε αληίζηνηρεο γσλίεο θιίζεσλ 10 έσο θαη 20 κνίξεο. ηηο ππφινηπεο ζέζεηο παξαηήξεζεο παξνπζηάδνπλ δηεπζχλζεηο θιίζεσλ απφ ΑΝΑ έσο ΝΝΑ (100 ν έσο 170 ν ) θαη γσλίεο θιίζεσλ 15 έσο 25 ν. Οη ππφινηπεο δηαθιάζεηο εθηφο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζρηζηφηεηα, θαη παξαηεξνχληαη ζηνπο ζρεκαηηζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ δψλε επηξξνήο ηνπ έξγνπ, είλαη εκθαλείο θπξίσο ζηνπο ςακκίηεο νξίδνληεο θαη παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο δηεπζχλζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο ζηνπο ςακκίηεο παξαηεξνχληαη ηξία ζπζηήκαηα δηαθιάζεσλ : Σν 1 Ο κε δηεχζπλζε 130 \ 80 \ ΝΑ Σν 2 Ο κε δηεχζπλζε 260 \ 70 \ ΓΝΓ Σν 3 Ο κε δηεχζπλζε 50 \ 70 \ ΒΑ ηελ ζέζε ηφζν ηνπ γεπέδνπ ηνπ ππνςήθηνπ ρψξνπ φζν θαη ηεο πεξηβάιινπζα απηνχ πεξηνρή, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ δελ αλαγλσξίζηεθε ε χπαξμε γεσινγηθψλ ξεγκάησλ. ηελ επξχηεξε φκσο πεξηνρή θαη ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 2Km ελεξγνχλ πάξα πνιιά ξήγκαηα ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε δχν ζπζηήκαηα κε δηεπζχλζεηο ΒΑ ΝΓ θαη ΒΓ ΝΑ. εηζκηθφηεηα Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη πεξηνρή ρακειήο ζεηζκηθφηεηαο, ζε ζχγθξηζε πάληα κε άιιεο ηδηαίηεξα ελεξγέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Απφ ηνλ ράξηε ησλ δσλψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδαο (Νένο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ΔΑΚ 2000) πξνθχπηεη φηη ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηε δψλε ( Η ), πξφθεηηαη

19 δειαδή γηα πεξηνρή πνιχ ρακειήο ζεηζκηθφηεηαο θαη ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ ζεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο γηα ηελ δψλε απηή είλαη Α=0,16 g (g: επηηάρπλζε βαξχηεηαο). 19 ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζεηζκνί, ηφζν θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο φζν θαη θαηά ηνπο πξφζθαηνπο ρξφλνπο. Οη πιεζηέζηεξνη ζεηζκνί ζεκεηψζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο ηνπ Πφξην Λάγνπο θαη ηεο Ξάλζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ακνζξάθεο θαη ησλ ηελψλ ησλ Γαξδαλειίσλ. Απφ πιεπξάο ηαμηλφκεζεο ησλ εδαθψλ νη αξγηιηθέο θαη ςακκηηηθέο θάζεηο (κάξγεο, αξγηιηθνί ζρηζηφιηζνη, πειίηεο, ςακκίηεο) ηεο κνιάζζαο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ Υ.Α.ΓΑ. Αιεμαλδξνχπνιεο, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία εδαθψλ Α θαη Β. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, κε βάζε ηα φζα είδε έρνπκε αλαθέξεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειήο ζεηζκηθφηεηαο ελψ ε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα ηεο ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη κηθξή.

20 20 ΣΜΖΜΑ Γ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Διήθζεζαλ ππφςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ 17/96 πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηερληθά έξγα θαη εηδηθφηεξα: Δμάιεηςε θηλδχλσλ. Αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο. Δθηίκεζε θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ πξφιεςή ηνπο. Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο ιφγσ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ κε άιια, ιηγφηεξν επηθίλδπλα. Πξνηεξαηφηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν. Αξρηηεθηνληθέο, ηερληθέο ή/θαη νξγαλσηηθέο ελαιιαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά. πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη απφ πξνθαηαγεγξακκέλεο «πεγέο θηλδχλσλ». Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκψλ 1 έσο 9 φπνπ αληίζηνηρα εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδχλνπ. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκψλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδχλσλ. Ο αξηζκφο 9 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη: είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβεί αηχρεκα, είηε (ii) : νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, είηε (iii) : ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλφηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε. Ο αξηζκφο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο φπνπ : είηε (i) : ε πεγή θηλδχλνπ εκθαλίδεηαη ζπαληφηαηα, είηε (ii) : δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ, είηε (iii): ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξφο. Οη αξηζκνί 2 έσο 8 ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζεσξνχκελεο σο «ελδηάκεζεο» ησλ 1 θαη 9.

21 21 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο εξγαζίαο. Φ Α Δ Η Δ Ρ Γ Α Η Α (1) (2) ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΔΡΓΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΤΘΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΑΝΧΝ - ΔΡΓΑ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ (3) ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ - ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ (4) ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΗΚΑ - ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΡΓΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ (5) ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ MONITORING 1.1 ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.2 ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ- ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΛΗΚΧΝ 1.3 ΑΠΟΘΖΚΔ - ΚΑΤΗΜΑ - ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1.4 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 2.1 ΔΚΚΑΦΔ ΔΠΗΥΧΔΗ - ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΑΥΧΜΑΣΧΝ 2.2 ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΦΤΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 2.3 ΓΔΧΜΔΜΒΡΑΝΔ 2.4 ΓΔΧΤΦΑΜΑΣΑ 2.5 ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΖ ΣΡΧΖ 3.1 ΓΗΚΣΤΟ ΤΛΛΟΓΖ - ΓΗΟΥΔΣΔΤΖ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ 3.2 ΓΗΚΣΤΟ ΤΛΛΟΓΖ ΓΗΟΥΔΣΔΤΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 4.1 ΔΡΓΑ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΟΜΒΡΗΧΝ 4.2 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 4.3 ΛΟΗΠΑ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΣΔΥΝΗΚΑ 5.1 ΕΤΓΗΖ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 5.2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 5.3 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ 5.4 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

22 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Αζηνρίεο εδάθνπο Φπζηθά πξαλή Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο Τπφγεηεο εθζθαθέο Καζηδήζεηο Καηνιίζζεζε. Απνπζία/ αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο ππνζηχι Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Καζπζηεξ. Τπνζηχι. Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ 1404 Δξππζκφο

23 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα 1407 Τπνζθαθή / απφπιπζε 1408 ηαηηθή επηθφξηηζε Άιιε πεγή Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία Κίλδπλνη απφ θηλεηφ /εξγνηαμηαθφ εμνπιηζκφ Κίλεζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο 2105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 2106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 2108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία 2109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο 2201 Αζηαζήο έδξαζε 2202 Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ 2203 Έθθεληξε θφξησζε

24 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Δξγαζία ζε πξαλέο 2205 Τπεξθφξησζε 2206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε Δξγαιεία ρεηξφο Άιιε πεγή 2301 ηελφηεηα ρψξνπ 2302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηψζεηο 2304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ- παγηδεχζεηο κειψλ 2305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηα ηνπο 2401 Αεξνζπκπηεζηήο Πηψζεηο απφ χςνο Οηθνδνκέο θηίζκαηα 3101 Καηεδαθίζεηο 3102 Κελά ηνίρσλ 3103 Κιίκαθα 3104 Δξγαζία ζε ζηέγεο Γάπεδα εξγαζίαο - πξνζπειάζεηο 3201 Κελά δαπέδσλ 3202 Πέξαηα δαπέδσλ

25 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Δπηθιηλή δάπεδα Οιηζζεξά δάπεδα 3205 Αλψκαια δάπεδα 3206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ 3207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο 3208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο 3209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο 3210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ 3211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε Ηθξηψκαηα 3301 Κελά ηθξησκάησλ 3302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο 3303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο 3304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο 3305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε Σάθξνη/θξέαηα Άιιε πεγή 3401 Καηάπησζε - απνπζία ππνζηήξημεο Καηάπησζε - απνπζία πξνζηαζίαο Δθξήμεηο- Δθηνμεπφκελα πιηθά-ζξαπζκαηα Δθξεθηηθά Αλαηηλάμεηο 4101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ 4102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ,

26 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Απνζήθεο εθξεθηηθψλ Γνρεία θαη δίθηπα ππφ πίεζε 4105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ 4106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ 4201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ 4202 Τγξαέξην 4203 Τγξφ άδσην 4204 Αέξην πφιεο 4205 Πεπηεζκέλνο αέξαο 4206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ 4207 Γίθηπα χδξεπζεο Αζηνρία πιηθψλ ππφ έληαζε 4208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα 4301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε 4302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ 4303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ 4304 πξκαηφζρνηλα 4305 Δμνιθεχζεηο Δθηνμεπφκελα πιηθά 4306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ 4401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 4402 Ακκνβνιέο 4403 Σξνρίζεηο/ ιεηάλζεηο Άιιε πεγή

27 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Πηψζεηο κεηαηνπίζεηο πιηθψλ & αληηθεηκέλσλ Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκφο 5101 Αζηνρία. Γήξαλζε 5102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε 5103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε 5104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε 5105 Καηεδάθηζε 5106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 5201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ 5202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ 5203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 5204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα 5205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε 5206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε 5207 Καηεδάθηζε 5208 Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ Μεηαθεξφκελα πιηθά - Δθθνξηψζεηο 5301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα/ αλεπάξθεηα 5302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε

28 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε 5306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ 5307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 5310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε 5311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ ηνηβαζκέλα πιηθά 5401 Τπεξζηνίβαζε 5402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ 5403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε Ππξθατέο Δχθιεθηα πιηθά 6101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ 6102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ 6103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, ΡCV θιπ. εχθιεθηα 6104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά 6106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα πηλζήξεο & βξαρπθπθιψκαηα 6107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία 6201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε 6202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε 6203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε 6204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα

29 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 6301 Υξήζε θιφγαο - νμπγνλνθνιιήζεηο 6302 Υξήζε θιφγαο - θαζζηηεξνθνιιήζεηο 6303 Υξήζε θιφγαο - ρπηεχζεηο 6304 πγθνιιήζεηο Ππξαθηψζεηο πιηθψλ Άιιε πεγή 6401 Πεξηβάιινληεο ζάκλνη Ζιεθηξνπιεμία Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο Δξγαιείακεραλεκαηα Άιιε πεγή 7101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα 7103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα 7104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα 7105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα 7202 Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία 7301 Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή πιαζηηθψλ ζσιήλσλ Πληγκφο / Αζθπμία Νεξφ 8101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο 8102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηψζε 8103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ

30 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ Άιιε πεγή 8104 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε 8105 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 8106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. Πηψζε 8107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 8108 Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ 8201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη 8202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, θιπ Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ Δγθαχκαηα Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 9101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο 9102 Τπέξζεξκα ξεπζηά Ππξαθησκέλα ζηεξεά 9104 Σήγκαηα κεηάιισλ 9105 Άζθαιηνο / πίζζα 9106 Καπζηήξεο Καπζηηθά πιηθά 9107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ Ομέα Αζβέζηεο 9203

31 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Άιιε πεγή Έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο Φπζηθνί παξάγνληεο Αθηηλνβνιίεο Θφξπβνο/ δνλήζεηο θφλε Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο Τπεξπίεζε / ππνπίεζε Υεκηθνί παξάγνληεο Γειεηεξηψδε αέξηα Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ Ακίαληνο Αηκνί ηεγκάησλ Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, δηαιχηεο Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο πγθνιιήζεηο Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο 4 4

32 Κίλδπλνη Πεγέο θηλδχλσλ Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ2.5 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ5.3 Φ Βηνινγηθνί παξάγνληεο Μνιπζκέλα εδάθε Μνιπζκέλα θηίξηα Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο Υψξνη πγηεηλήο 7

33 33 ΣΜΖΜΑ Γ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Γηα θάζε "πεγή θηλδχλσλ" πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Γ (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο/ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξφζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ (1) ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) (4) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) Φ2.1 Ν /'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 2224/94, ΠΔ 17/' Φ2/3/4 ΠΓ 1073/81, Σκήκα Η Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ νξπγκάησλ θαη ηεο δηελέξγεηαο εθζθαθψλ Φ2/3/4 ΠΓ 1073/81: Σκήκα Η Καηά ηελ δηάξθεηα εθζθαθήο εθφζνλ παξαηεξεζεί αζηάζεηα πξαλψλ σο κέζνδνο εμάιεηςεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη νη ειψζεηο εδάθνπο σο κέηξν ζηαζεξνπνίεζεο Ο ελαπνκείλαληαο θίλδπλνο είλαη ρακειφο. Να παξεπξίζθνληαη γεσιφγνη/γεσηερληθνί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ Φ2/3/4 ΠΓ 1073/81: άξζξα 7, 10 θαη Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Β II, παξ.10 Ν' απαγνξεπζεί ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ

34 ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 34 (1) ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) (4) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 02100(01-03, 06) Φ (01-05) Φ2/3/4/5. ΠΓ 1073/81: άξζξν 8, Π.Γ. 305/96, Σκήκα ΗΗ, Π.Γ. 778/80: άξζξα 12, 14, 15, Π.Γ. 89/99, Π.Γ. 395/94 ΠΓ 1073/81: άξζξν 8, Π.Γ. 18/96 Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα θπθινθνξηαθνχ ειέγρνπ. Καηά ηελ θάζε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, ηα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα πηζαλφλ λα εληνπίδνληαη: ζε αδπλακία έγθαηξεο θαη νξζήο δηάζεζεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ απνξξηκκάησλ, ζε θηλδχλνπο απφξξηςεο ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, ζε δεκηνπξγία νπξψλ θαη κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο κέρξη ηελ ηειηθή απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ ζην κέησπν εξγαζίαο θαζψο θαη ζε πηζαλφ πξνζσξηλφ θιείζηκν ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ, πξνβιέπνληαη: Σαπηφρξνλε απφζεζε απνξξηκκάησλ ζηελ ζηέςε θαη ζην «πφδη» ηνπ πξαλνχο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο Δπέθηαζε ηνπ κεηψπνπ απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ. Γεκηνπξγία εθεδξηθνχ κεηψπνπ απφζεζεο Διεγρφκελνο ξπζκφο πξνζέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηηθψλ θνξηίσλ κε αλακνλή ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζην ρψξν αλακνλήο ηεο εηζφδνπ θαζψο θαη θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο νδνχ πξφζβαζεο πνπ νδεγεί ζην κέησπν εξγαζίαο. Έθηαθηε κίζζσζε επηπιένλ κεραλεκάησλ Δπίζεο ζα εθαξκφδνληαη ηα κέηξα θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ν ελαπνκείλαληαο εξγαηηθφο θίλδπλνο είλαη ρακειφο, έσο ακειεηένο. Θα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ παξαηίζεληαη γηα ηηο πεγέο 01201,01202,01204,02100, Δπίζεο θαηά ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζα ιεθζνχλ ηα κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ Ο ελαπνκείλαληαο εξγαηηθφο θίλδπλνο είλαη ρακειφο Φ1.1 ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ. 1073/81: άξζξα 67,76 Θα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη φια ηα κεραλήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο απφ βιάβεο κεραλεκάησλ Φ2/3/4.1./5.1. ΠΓ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40,Π.Γ. 778/80: αξζ. 20 Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηκεηξηθά Φ2/3/4.1./5.1. ΠΓ 1073/81: άξζξα 9, 11, 12, 40,Π.Γ. 778/80: αξζ. 20 Όιεο νη ηάθξνη θαη ηα επηθίλδπλα ράζκαηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη απφ πηψζεηο πεξηκεηξηθά Φ2.1. ΠΓ 85/91, ΠΓ42/03 & Α.Π. 7755/160/ /03 Φ1.1.,2.1. Π.Γ. 305/96 θαη ΠΓ 1073/81

35 ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 35 (1) ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) (4) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) Φ1.1 ΠΓ 395/94, Π.Γ. 89/99, Π.Γ. 1073/81: άξζξα 67, Φ1.1.,2.3.,2,4, 3.1.,3.2,4.3,5.3 Π.Γ. 1073/81, άξζξα: 87,91 Καηά ηε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή θαηνιίζζεζεο ή θαηάπησζεο Φ4.2 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 42/03 Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο Φ5.2 Π.Γ. 42/03 Φ2.3,3.1,3.2.,4.3. Π.Γ. 305/96 ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ, παξ. 2.6 θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο ΑΤ. Ζ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο Φ5.2. ΠΓ 77/93, ΠΓ 186/ 95 ε πεξίπησζε απηαλάθιεμεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί εγθαίξσο ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ., ψζηε λα κελ ππάξμεη πηζαλφηεηα αλαδσπχξσζεο ηεο ππξθαγηάο απφ ηνπο ζάκλνπο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ Φ Φ1.1 Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 θαη ΠΓ 1073/81: άξζξν 78 Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα IV, Β II, παξ.2.1 θαη ΠΓ 1073/81: άξζξα 75, 76, 77, 78 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα αζθαιείαο φπσο: θαηαβίβαζε ηζηνχ, θαηαζθεπή εηδηθψλ μχιηλσλ πιαηζίσλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο ζε ζεκεία ζπλήζσλ δηειεχζεσλ. Σα θάζε είδνπο κεραλήκαηα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λ' απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κ. θαζ' χςνο απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη πεξηκεηξηθά ησλ αγσγψλ γηα ηα θηλεηά κέξε ησλ κεραλεκάησλ (γεξαλφο, αληιία ζθπξνδεηήκαηνο, θιπ.) Φ1.1 Π.Γ. 305/ Φ5.4. ΠΓ 1073/81: άξζξν 40 παξ Φ2.3,5.3 ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104 Πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Φ4.2 ΠΓ 1073/81: άξζξα 96, 104 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ επαθήο κε θαπηή άζθαιην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε άζθαιηνο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο ΟΜΔΟ θαη ν Αλάδνρνο λα παξάζρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.

36 ΔΠΗΖΜΑΜΔΝΟΗ ΚΟΜΒΟΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Γ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 36 (1) ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ (2) ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ (3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) (4) ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) Φ2.1 ΠΓ 1073/81: άξζξν 51,. ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα IV, Α Φ2.1,5.2 ΠΓ 305/96 Παξάξηεκα IV, Α Φ1.1 Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα IV, Α II, παξ.7 ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο ΑΤ. ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο ΑΤ. ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην Σκήκα Δ θαη ζην Σκήκα Σ, παξ. 7 ηνπ παξφληνο ΑΤ Φ1.1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, άξζξν Φ2.3,5.3 Π.Γ. 1073/81: άξζξα 96,104 Πξέπεη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο Φ5.3 Π.Γ. 305/96 Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ Φ5.4 Π.Γ. 305/96 Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ παξφληνο ΑΤ (*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα θάζε θνξά κέηξα (π.ρ. άξζξν 38 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 1073/81) (**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ή ε πξφβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδψ πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96)

37 37 ΣΜΖΜΑ Δ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. Τπνρξεψζεηο Φνξέα - Δξγαδνκέλσλ Ζ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ., φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη βέβαην φηη ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια, απφ ηελ άπνςε ηεο πγείαο θαη ησλ θηλδχλσλ θαη ην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δηδηθφηεξα ν Φνξέαο Λεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ, νθείιεη: Να ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο κε ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα δηαηάμεηο θαη ην ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, Να γλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα, Να ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηξίησλ πνπ κπνξνχλ λα βιαθηνχλ απφ ηηο Γξαζηεξηφηεηεο απηέο, Να γλσζηνπνηεί ηνπο επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα δηαβνπιεχεηαη καδί ηνπο, Να ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, Να θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη λα αλαδεηά ηξφπνπο απνθπγήο ή κείσζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, Να αλαδεηά ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εξγαδφκελνη νθείινπλ: Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο θείκελεο δηαηάδεηο θαη ηα λνκνζεηήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ, Να εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ηφζν γηα ηελ δηθή ηνπο πξνζηαζία, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία άιισλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο, Να ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ζπζθεπέο, εξγαιεία, κέζα κεηαθνξάο, επηθίλδπλεο νπζίεο, κεραληζκνχο αζθαιείαο. Να αμηνπνηνχλ, θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, φια ηα πξνβιεπφκελα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ αηνκηθφ δει. πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (θφξκεο, γάληηα, κάζθεο, θηι)

38 38 Να κελ ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, κεηαβάιινπλ ή κεηαηνπίδνπλ απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά απηνχο ηνπο κεραληζκνχο Να αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, θάζε αλσκαιία ή θαηάζηαζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο, Να παξαθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή άιια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, ειέγρνπ θαη εκβνιηζκψλ πνπ δηελεξγεί ν Φνξέαο Λεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. Να θξνληίδνπλ ζρνιαζηηθά γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηφηεηα, αμηνπνηψληαο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο. Να κελ αγγίδνπλ απνξξίκκαηα θαη λα κελ εμάγνπλ αληηθείκελα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ Μνλάδα. Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο λα ηεξνχλ πηζηά ηηο νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα. Ζ ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θπξίσο ζηνπο ρψξνπο ελδηαίηεζεο, απνδπηήξηα θηι. θαζψο θαη ν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ςεθαζκφο ησλ ρψξσλ ησλ Μνλάδσλ γηα εληνκνθηνλία θαη κπνθηνλία, είλαη επζχλε ηνπ Φνξέα, νη εξγαδφκελνη σζηφζν νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα επηζεκαίλνπλ ηπρψλ παξαιείςεηο. 2. Καλνληζκνί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 2.1. Μέηξα πξφιεςεο - Δπηινγή πξνζσπηθνχ, ηαηξηθέο εμεηάζεηο Απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αηφκσλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Άηνκα ηα νπνία πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, πξηλ επηηξαπεί ε απαζρφιεζε ζηνλ παξαπάλσ ρψξν, πξέπεη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη εκβνιηαζκνχο (επαηίηηδα α'/β', ηέηαλν), ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ησλ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 2.2 Μέηξα θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν αθνξνχλ ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηξίηνπο. Αλαιπηηθά ηα κέηξα ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο: Θα ιακβάλνληαη ππφςε ηα νρήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ή εγθαηαιείπνπλ ην ρψξν Θα δίλεηαη πξνζνρή ζηνπο πεδνχο θαζψο θαη άιια νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν Θα αθνινπζνχληαη ηα ζήκαηα ή νη νδεγίεο θπθινθνξίαο ζην ρψξν

39 39 Θα βεβαηψλεηαη φηη ην φρεκα έρεη ηνπνζεηεζεί κε αζθάιεηα ζηε γεθπξνπιάζηηγγα Γελ ζα κεηαθέξνληαη αλαξκφδηα πξφζσπα ζηελ θακπίλα νδήγεζεο Θα παξακέλνπλ θιεηζηέο νη πφξηεο ηεο θακπίλαο νδήγεζεο Γελ ζα κεηαθηλνχληαη ηα νρήκαηα παξά κφλν αλ ηνπο δνζεί ζήκα λα πξνρσξήζνπλ αξγά πξνο ηελ πεξηνρή εθθφξησζεο Γελ ζα απαζθαιίδνληαη ηα θιείζηξα ηεο θηβσηάκαμαο ζηελ πεξηνρή ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο Σα νρήκαηα κε ζπξφκελα containers δελ ζα εθηεινχλ ηνπο ειηγκνχο θφξησζεο ησλ containers παξά κφλν ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο 2.3 Μέηξα θαηά ηε δηάζεζε ζην κέησπν εξγαζίαο Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην κέησπν εξγαζίαο δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ αθνξνχλ ζηηο εξγαζίεο ησλ νδεγψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ζε απηά ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ξπζκίζεηο: α) Μέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηνπο νδεγνχο Θα θαηεπζχλνπλ ην φρεκα ζην ρψξν κε ηαρχηεηα 20km/h ή θαη κηθξφηεξε αλ νη ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ην επηβάιινπλ Θα αλακέλνπλ νδεγίεο απφ ηνλ θνπκαληαδφξν πξηλ ηελ πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ πεξηνρή απφζεζεο Θα ηεξνχλ ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο Θα ζηακαηνχλ ην φρεκα ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξα απφ ην κέησπν εξγαζίαο Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νρήκαηνο ζα αθήλνπλ ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ ηα άιια νρήκαηα θαη ζα πξνζέρνπλ ηνπο πεδνχο Σα νρήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε αζθαιή ζέζε κε ζεθσκέλν ην ρεηξφθξελν θαη ηελ ηαρχηεηα ζε λεθξά ζέζε Θα εμέξρνληαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο θαη ζα ειεπζεξψλνπλ ην νπίζζην ηκήκα αθνχ αθηλεηνπνηήζνπλ θαη αζθαιίζνπλ ην φρεκα Γελ ζα θαηεπζχλνπλ ην φρεκα ζην κέησπν εξγαζίαο κε αλπςσκέλε ηελ ππεξθαηαζθεπή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ΟΜ ρσξίο ζπκπίεζε Θα νπηζζνρσξνχλ αξγά πξνο ην κέησπν εξγαζίαο θαη κεηά ηελ εθθφξησζε δελ ζα γέξλνπλ έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ νρήκαηνο γηα λα επηζεσξνχλ ην πίζσ κέξνο Θα πξνρσξνχλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα απφ ην κέησπν εξγαζίαο θαη αθνχ αζθαιίζνπλ ηα θιείζηξα ηεο θηβσηάκαμαο ζα εγθαηαιείπνπλ ην ρψξν Αλ ην φρεκα θνιιήζεη θαηά ηελ εθθφξησζε ν νδεγφο ζα εηδνπνηεί ηνλ θνπκαληαδφξν ή ηνλ πιεζηέζηεξν ρεηξηζηή

40 40 Καηά ηε λπθηεξηλή εθθφξησζε απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ιφγσ ειιηπνχο θσηηζκνχ Θα είλαη ππεχζπλνη λα αλαθέξνπλ φια ηα χπνπηα θαη επηθίλδπλα απφβιεηα φπσο επίζεο θαη θάζε άιιε ηδηαηηεξφηεηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηε δηαδηθαζία απφξξηςεο (πγξά, ζθφλεο θ.ά.) Θα εθαξκφδνπλ ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε γηα ηελ θίλεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ ζρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη θαηά κήθνο ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ. Θα αζθαιίδνπλ πιήξσο ηνλ εμνπιηζκφ φηαλ δελ ιεηηνπξγεί: εθαξκνγή ρεηξφθξελνπ, θαηαβηβαζκφο ησλ θάδσλ εθζθαθέσλ θαη θνξησηψλ ζην έδαθνο, απαγφξεπζε αθηλεηνπνίεζεο αλαηξεπφκελνπ απηνθηλήηνπ κε ππεξπςσκέλε ηελ θαξφηζα θ.ν.θ. β) Μέηξα πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο Θα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ δηάζηξσζεο- πξνψζεζεοζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε κεγάιεο θιίζεηο πξαλψλ θαη εηδηθφηεξα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ δηφηη θηλδπλεχνπλ απφ αλαηξνπή Θα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε θιεηζηή ηελ θακπίλα έηζη ψζηε ν αλεθνδηαζκφο κε αέξα λα γίλεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ θίιηξνπ Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζθαινπάηηα (καξζπηέδεο) θαη ηηο ρεηξνιαβέο γηα ηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν απφ ην κεράλεκα Θα πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαζαξά ηα ζθαινπάηηα επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο νιίζζεζεο θαηά ηελ θάζνδν απφ ην κεράλεκα θαη λα κελ εμέξρνληαη πεδψληαο απφ απηφ, Γελ πξέπεη πνηέ θαλείο λα αλεβαίλεη ζε θηλνχκελν φρεκα Ζ παξνπζία εληφο ηεο θακπίλαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα Θα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνλ θνπβά ή ην καραίξη ρακειά φηαλ θηλνχληαη αιιά θαη λα ην δηαηεξνχλ ρακειά φηαλ ζηαζκεχνπλ Θα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα νδεγνχλ ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ θαη λα κελ ζπλζιίβνπλ ζθξαγηζκέλα δνρεία γ) Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ Σα κεραλήκαηα θαη εξγνηαμηαθά θνξηεγά ζα θέξνπλ επί ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο πνπ ζα εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζην λα κελ πιεζηάδεη ηνλ ρψξν ειηγκψλ εμνπιηζκνχ ζε ιεηηνπξγία. Όια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα ζα θέξνπλ δηάηαμε αθνπζηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ νπηζζνπνξεία. Ο εμνπιηζκφο πάζεο θχζεσο ζα ζπληεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ αληίζηνηρνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.

41 41 Ο ρεηξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε θαηά λφκν άδεηα / δίπισκα. Καλέλα άηνκν ρσξίο ηελ επαξθή θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα ρεηξίδεηαη αζθαιψο ηνλ εμνπιηζκφ ή ηα εξγαιεία δελ ζα εμνπζηνδνηείηαη πξνο ηνχην. 2.4 Μέηξα πγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζην πλεξγείν Οη εξγαδφκελνη πνπ ζα απαζρνινχληαη ζην ζπλεξγείν ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη: Να κελ εξγάδνληαη κε εξγαιεία πνπ δελ έρνπλ ηνπο πξνθπιαθηήξεο ζηε ζέζε ηνπο Να θνξάλε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο απφ εθηνμεπκέλα ζψκαηα Να πξνζηαηεχνπλ ηα θαιψδηα απφ ιάδηα, ρεκηθέο νπζίεο θαη ζεξκέο επηθάλεηεο Να θνξνχλ ηα θαηάιιεια αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο θαη ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία εξγαζίαο Να κελ ρξεζηκνπνηνχλ κεράλεκα πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Να ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο Να απνζεθεχνπλ ηηο θηάιεο πνπ πεξηέρνπλ εχθιεθηα αέξηα ζε αζθαιέο κέξνο Να νδεγνχλ ηα κεραλήκαηα ή θνξηεγά ζηε ξάκπα ζπληήξεζεο ππφ ηελ επίβιεςε ελφο ηερλίηε Να κελ εθηεινχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο φηαλ ην φρεκα δελ είλαη αθηλεηνπνηεκέλν θαη αζθαιηζκέλν Να κελ θαπλίδνπλ φηαλ δηαθηλνχλ ή ρξεζηκνπνηνχλ εχθιεθηα πιηθά Να δηαηεξνχλ ηδηαίηεξα θαζαξφ απφ νξπθηέιαηα ην ρψξν εξγαζίαο γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ Να ιακβάλνπλ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θαηά ην ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πεπηεζκέλν αέξα 2.5 Μέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή εξγάδνληαη θνληά ζηα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα ιακβάλνπλ ηα παξαθάησ κέηξα πξνζηαζίαο: Καλείο δελ ζα επεκβαίλεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηα δίθηπα θσηηζκνχ ή κεηαθνξάο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ειεθηξνιφγνπ Καηά ηε δηάξθεηα επηζθεπψλ ζηα δίθηπα ή ζηηο ζπζθεπέο, πξψηα ζα δηαθφπηεηαη ε θεληξηθή παξνρή ξεχκαηνο Κάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ζα δηαηεξείηαη κνλσκέλε θαη γεησκέλε Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο δελ ζα πξέπεη λα αθνπκπνχλ βαξηά ή θνθηεξά αληηθείκελα πάλσ ζε θαιψδηα

42 42 Οη κπαιαληέδεο δελ ζα πξέπεη λα πεξλνχλ, νχηε πξνζσξηλά κέζα απφ πφξηεο, παξάζπξα ή άιια αλνίγκαηα Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη φινη νη εξγαδφκελνη πξνο ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλνη ζε δηάθνξα επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ 2.6 Μέηξα αληηκεηψπηζεο εθπνκπψλ α) Αέξηα Απφβιεηα θφλε Καηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ είλαη αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία ζθφλεο θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ε εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη θαη εξγάδνληαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ησλ θαπζαεξίσλ ζα γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, φπσο άιισζηε επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ θαη άξα θαιχηεξε πνηφηεηα θαπζαεξίσλ. Σν πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο ζθφλεο είλαη αλαπφθεπθην ζε ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο. Με ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ ζα ιεθζνχλ κία ζεηξά απφ κέηξα ηα νπνία είλαη: Πξνζεθηηθή ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ (θίλεζε κε κηθξέο ηαρχηεηεο θ.ιπ.) Σαθηηθή δηαβξνρή ησλ πεξηνρψλ εθρσκαηψζεσλ θαη επηρσκαηψζεσλ θαηά ηνπο μεξνχο θπξίσο κήλεο πρλή επηθαλεηαθή δηαβξνρή, θαηά ηνπο μεξνχο θπξίσο κήλεο, ησλ απνζεθεπκέλσλ αδξαλψλ, θνθθσδψλ πξψησλ πιψλ θ.ιπ. Βηναέξην Πξηλ ηελ επίζθεςε εξγαδνκέλσλ ή επηζθεπηψλ ζε πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ., ζα γίλεηαη ελδειερήο έιεγρνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Λφγσ ηνπ πςεινχ δπλακηθνχ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ βηναεξίνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγγπεκέλε αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη. Γεληθά ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ επηθίλδπλεο πεξηνρέο ιφγσ πηζαλήο παξνπζίαο βηναεξίνπ ζεσξνχληαη:

43 43 Φξεάηηα σιελψζεηο Τπφγεηεο δεμακελέο Κηίξηα Γεσηξήζεηο Γηα πξνζηαζία απφ αηπρήκαηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αθφινπζα ζεκεία: 1. Καηαζθεπή θηηξίσλ (ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερλνινγίαο) 2. Έιεγρνο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα (κε εηδηθέο ζπζθεπέο) πξηλ ηελ είζνδν ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 3. Τπνρξεσηηθφο αεξηζκφο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαο αηφκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 4 Δθηέιεζε εξγαζηψλ ιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο 5. Ύπαξμε θαηάιιεισλ κέζσλ δηάζσζεο Γηα ηελ πξσηνγελή πξνζηαζία απφ ην ελδερφκελν εθξήμεσλ ζε πεξηνρέο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο βηναεξίνπ, ππάξρεη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ηνλ επαξθή αεξηζκφ πξηλ θαη θαηα ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο αηφκσλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο (ρψξνπο). Βαζηθή αξρή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ είλαη ε ζσζηή κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο βηναεξίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Γηα ηελ κέηξεζε απηή ππάξρνπλ θαηάιιειεο θνξεηέο θαη κε ζπζθεπέο αλάιπζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ βηναεξίνπ. Οη ζπζθεπέο απηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα θαη επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο θαη βαζκνλφκεζή ηνπο ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Σα βαζηθφηεξα αέξηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη είλαη ηα εμήο: Μεζάλην (CΖ4) Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CΟ2) Ομπγφλν (Ο2) εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ αζθαιή είζνδν αηφκσλ ζε επηθίλδπλεο γηα έθξεμε πεξηνρέο (εηδηθά γηα θξεάηηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ.), εθηφο απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο αηκφζθαηξαο είλαη θαη ε δηάξθεηα ηνπ αεξηζκνχ ηνπο κε θξέζθν αέξα. Ο αεξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη: 1. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο λα ππάξρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν άλσ ηνπ 17%

44 44 2 Σν πνζνζηφ βιαβεξψλ γηα ηελ πγεία αεξίσλ ζπζηαηηθψλ ζηελ αηκφζθαηξα λα κελ ππεξβαίλεη έλα αλψηαην φξην θαη 3. Ζ κέζε ηαρχηεηα ηνπ ξεχκαηνο αέξα λα κελ πέθηεη θάησ απφ 0,1 m/s Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαζαξηζκνχ θιεηζηψλ δεμακελψλ ή θξεαηίσλ ζηξαγγηζκάησλ ζε Υ.Τ.Σ.Τ. επηηξέπεηαη ε θαζέιθπζε ή είζνδνο εξγαηψλ κφλν κεηά απφ επαξθή αεξηζκφ ψζηε: 1. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε κεζάλην κέζα ζηε δεμακελή/θξεάηην λα κελ ππεξβαίλεη ην 0,5% θαη 2. Οη αλψηαηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο ζε ρψξν εξγαζίαο γηα ην CO 2, ην CO θαη ην H 2 S λα κελ πξνζεγγίδνληαη Θεσξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο αεξηζκφο έρεη επηηεπρζεί χζηεξα απφ ηξνθνδνζία πνζφηεηαο αέξα πεξίπνπ 200 θνξέο ηνλ φγθν ηεο δεηνχκελεο δεμακελήο/θξεαηίνπ Γεληθά ζε ζρέζε κε ηνλ αεξηζκφ δεμακελψλ ή θξεαηίσλ ζπληζηψληαη ηα αθφινπζα: 1. Σα θξεάηηα ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. ζα πξέπεη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαο εξγαηψλ κέζα ζε απηά ππνρξεσηηθά λα αεξίδνληαη 2. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα αέξα αεξηζκνχ είλαη 10m 3 /min x m 2 θαη ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ/δεμακελήο 3. Άδεηα εηζφδνπ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο ζα δίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ κφλν κεηά απφ κέηξεζε κε θαηάιιειεο βαζκνλνκεκέο ζπζθεπέο κέηξεζεο αεξίσλ βηναεξίνπ θαη εμαθξίβσζε φηη νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα 4. ε πεξίπησζε πνπ παξά ηνλ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ δελ έρεη επέιζεη επαξθήο αξαίσζε ηνπ βηναεξίνπ ηφηε ε είζνδνο εξγαδνκέλσλ ζε απηνχο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο Απηνλφεην είλαη φηη ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θάπληζκα θαη φηη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπψλ (π.ρ. ζπγθφιεζεο, ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ) είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο θαηά ηελ θαζέιθπζε πξνζψπσλ ζε θξεάηηα ζα πξέπεη απηά λα είλαη πάληα δεκέλα κε ηκάληα αζθαιείαο θαη έμσ απφ ην ρψξν ηνπ θξεαηίνπ λα ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινχζεζε απφ δεχηεξν άηνκν ηνπιάρηζηνλ. Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά γηα ζέκαηα ιήςεο θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη απνθπγήο αηπρεκάησλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο Μνλάδαο.

45 45 β) Τγξά απφβιεηα Αζηηθά Λχκαηα Σα παξαγφκελα ιχκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο δελ ζα δηαηίζεληαη αλεμέιεγθηα αιιά ζα θαηαιήγνπλ ζε απνξξνθεηηθφ βφζξν. Δπηθαλεηαθέο Απνξξνέο Οη επηθαλεηαθέο απνξξνέο νθείινληαη ζηελ παξάζπξζε ζσκαηηδίσλ ή ξππαληψλ απφ ηα φκβξηα χδαηα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πςειή θφξηηζε ζε αησξνχκελα ζσκαηίδηα κε θάπνηνπο πξνζξνθνχκελνπο ξππαληέο, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη ηνμηθέο ή επηθίλδπλεο νπζίεο (ιάδηα, γξάζα, θαχζηκα θ.ιπ.). Πξνο απνθπγή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ιακβάλεηαη κέξηκλα κε θαηάιιειε δηάηαμε ζπιιεθηήξησλ ηάθξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε φδεπζε ησλ απνξξνψλ -εκπινπηηζκέλσλ κε ζηεξεά - πξνο ηεο επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Δηδηθά πγξά απφβιεηα Οθείινληαη θπξίσο ζε ιηπαληηθά (ιάδηα, γξάζα) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζε κηθξέο απψιεηεο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ιφγσ ηπραίσλ πεξηζηαηηθψλ (δηαξξνέο, βιάβεο θιπ). Πξνο απνθπγή εθηεηακέλνπ εκπνηηζκνχ ηνπο θαη δηαθπγήο ηνπο κέζσ ηνπ εδάθνπο πξνβιέπνληαη ζε πξνζπειάζηκα ζεκεία ηνπ ρψξνπ απνζεθεπκέλα πιηθά φπσο άκκνο, πξηνλίδη, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηδηψθεηαη ε πξνζξφθεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπγθξάηεζε ησλ δηαξξεφλησλ πγξψλ απνβιήησλ. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα πιηθά απηά ζα νδεγεζνχλ ζην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 2.7 Μέηξα πγηεηλήο σκαηηθή πγηεηλή Δίλαη επλφεην φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε άκεζε επαθή κε επηθίλδπλα αληηθείκελα ή κνιπζκέλα λεξά. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα: Πξνζεθηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη βνχξηζηζκα ησλ λπρηψλ πξηλ απφ θάζε γεχκα, πξηλ ην θάπληζκα θιπ. Πιχζηκν θαη πξνζεθηηθή απνιχκαλζε θάζε ηπρφλ πιεγήο ηνπ δέξκαηνο (θφςηκν). Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ζρνιαζηηθφ πιχζηκν ηνπ ζψκαηνο (ληνπο). Οη ζηνιέο εξγαζίαο λα αθαηξνχληαη πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ην εξγνηάμην. Τπελζπκίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ην θαγεηφ θαη ην θάπληζκα ζε ζέζεηο εξγαζίαο, ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ απαγνξεχεηαη παληειψο, αθφκα θαη ζηα δηαιείκκαηα. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ,

46 46 ην θηίξην ηνπ δηνηθεηεξίνπ, πξνβιέπεηαη λα ζηεγάδεη ρψξν απνδπηεξίσλ κε ληνπδηέξεο, αλεμάξηεηα ληνπιάπηα απνζήθεπζεο ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, μερσξηζηέο ηνπαιέηεο αλδξψλ-γπλαηθψλ, ληπηήξεο, ελψ πεξηιακβάλεη θαη θνπδίλα θαη αλεμάξηεην ρψξν μεθνχξαζεο γηα ην πξνζσπηθφ Τγηεηλή έλδπζεο Πξνβιεπφκελνο εμνπιηζκφο Ο εξγαδφκελνο ζα θνξά γάληηα εξγαζίαο (κε απνξξνθεηηθά). Δπίζεο, ζα θνξάεη αδηάβξνρε θφξκα εξγαζίαο θαη αδηάβξνρα ππνδήκαηα (δεξκάηηλεο κπφηεο ή γαιφηζεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο) θαηάιιεινπ χςνπο. Δπίζεο, ζα γίλεηαη πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ ππνδεκάησλ, ηεο θφξκαο εξγαζίαο, ησλ γαληηψλ θαη ζπρλή αλαλέσζε ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα ιεθζεί ππφςε ν αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ εληφο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Γεληθφηεξα γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/EE, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο "Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ" θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Π.Γ 305/96. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε ινηπή Διιεληθή Ννκνζεζία ζηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 159/99 θ.ιπ.) θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ΔΣΔΠ, κέηξα αζθαιείαο θαη πξφιεςεο θηλδχλσλ. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα είλαη ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλν κε ηα αθφινπζα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ): Προςταςία κεφαλιοφ Κράνοσ προςταςίασ από κροφςεισ, προςκροφςεισ και επαφή με ςτοιχεία υπό τάςη Προςταςία ματιών από μηχανικοφσ κινδφνουσ, πιτςιλίςματα χημικών ουςιών και από ςταγόνεσ λυoμζνου μετάλλου Προςτατευτική ενδυμαςία ενδυμαςία ζναντι αντοχήσ ςε διάτρηςη ΕΛΟΤ ΕΝ 397 ΕΛΟΤ ΕΝ 166 ΕΛΟΤ ΕΝ 863 Προςταςία ακοήσ ΕΛΟΤ ΕΝ 458 Βιομηχανικά κράνη αςφαλείασ Μζςα ατομικήσ προςταςίασ ματιών Προδιαγραφζσ Προςτατευτική ενδυμαςία - Μηχανικζσ ιδιότητεσ - Μζθοδοσ Δοκιμήσ - Αντοχή ςε διάτρηςη Προςταςία αναπνοήσ ΕΛΟΤ ΕΝ 149 Προςταςία χεριών και βραχιόνων Γάντια προςταςίασ ζναντι Μηχανικών κινδφνων Προςταςία ποδιών Υποδήματα τφπου αςφαλείασ ΕΛΟΤ ΕΝ 388 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Γάντια προςταςίασ ζναντι Μηχανικών κινδφνων Μζςα ατομικήσ προςταςίασ - Υποδήματα τφπου

47 47 αςφαλείασ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/Α1 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345/COR Μζςα ατομικήσ προςταςίασ - Υποδήματα τφπου αςφαλείασ Μζςα ατομικήσ προςταςίασ - Υποδήματα τφπου αςφαλείασ Γεληθή πγηεηλή Πιχζε εμνπιηζκνχ ηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ νκαδηθή πγηεηλή είλαη ε θαζαξηφηεηα θαη πεξηνδηθή απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πξνζσπηθφ, φπσο επίζεο ησλ νρεκάησλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη φισλ ησλ εξγαιείσλ. Δηδηθά γηα ηα νρήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίνπ πιπληεξίνπ νρεκάησλ, φπνπ ζα γίλνληαη νη εξγαζίεο πιπζίκαηνο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν, ελψ παξάιιεια, πξνζθέξεηαη θαη εγθαηάζηαζε έθπιπζεο ηξνρψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, κε ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο δχν απνξξηκκαηνθφξσλ κεηά ηελ εθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πξηλ απφ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. 3. Δπηζεψξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο Δπηβάιιεηαη λα γίλνληαη ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα λα εληνπίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηπρφλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη γεληθά ζηελ ηάμε θαη θαζαξηφηεηα: Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ηπραία. Οη νδνί πξνζπέιαζεο, δηαθπγήο θιπ., πξέπεη λα είλαη πάληα ειεχζεξεο, θαζαξέο θαη ρσξίο θηλδχλνπο νιίζζεζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο ηεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ αζθαιείαο απφ ην ελεξγφ ηκήκα ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Οπδέηεξε δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 κ ζεσξείηαη απαξαίηεηε κε ηελ απαηηνχκελε ζήκαλζε κε πηλαθίδεο. Ζ δψλε απηή ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ εξγάηε γεληθψλ θαζεθφλησλ. ε ζέζεηο εξγαζίαο απνκνλσκέλεο, πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εξγάδνληαη καδί ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα, ψζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο ε βνήζεηα λα είλαη άκεζα δηαζέζηκε. ε θάζε πεξίπησζε είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ε εμαζθάιηζε κέζσλ ελδνεπηθνηλσλίαο, ηειεθσληθήο ή άιιεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θιήζε βνήζεηαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο.

48 48 4. Ηαηξείν - Μηθξφ θαξκαθείν Πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε Ηαηξείνπ, ζε ρψξν ηνπ θπιαθίνπ, ην νπνίν ζα επηζθέπηεηαη Ηαηξφο εξγαζίαο, πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Υ.Τ.Σ.Τ., θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζεο αλάγθεο. Οη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη, κε κέξηκλα ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ηφζν ηεο ειηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηελ εξγαζία. ην ηαηξείν ζα ππάξρεη κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Δπίζεο ζα ππάξρεη θαη θπιιάδην νδεγηψλ ρξήζεσο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. 5. Δπηκφξθσζε Πξνζσπηθνχ Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Δπίζεο, πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα ζέκαηα απηά πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ πεξηιακβάλνληαη: - Σα θαζήθνληα θαηά ηελ εξγαζία θαη ηνλ ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θιπ. - Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία θαη ηα ζρεηηθά κέηξα δηάζσζεο. - Δπηιεθηηθά ζε εξγαδφκελνπο, ε ρξήζε νξγάλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο. - Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (πρ. αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ) ζχκθσλα θαη κε ηε Οδεγία 89/656/ΔΟΚ. - Ζ ηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ε εθαξκνγή Πξψησλ Βνεζεηψλ. - Οη βιαπηηθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ, νη ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπο. Δπίζεο, ηα κέηξα αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πγηεηλήο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε επφκελν άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ. - Οη δηαδηθαζίεο αζθαινχο εξγαζίαο.

49 49 ΣΜΖΜΑ Σ ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ Σν ζρέδην αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαθάησ πηζαλψλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ: Πξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ Ππξθαγηά ζην Υ.Τ.Σ.Τ. πλερήο βξνρφπησζε Αζηνρία Μεραλήκαηνο Δληνπηζκφο δηαξξνήο ζηξαγγηζκάησλ Δληνπηζκφο δηαθπγήο βηναεξίνπ 1. Πξνζέιεπζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ/νρεκάησλ Δλψ ν Υ.Τ.Σ.Τ. ππνδέρεηαη κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα απνξξ0 ηκκάησλ θαζεκεξηλά, θάπνηεο θνξέο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί πξνζέιεπζε πνιχ κεγαιχηεξνπ θνξηίνπ. Σα αίηηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ κπνξεί vα είλαη: - Λήμε κίαο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ - Πέξαο ζπλερφκελσλ αξγηψλ - Τπνδνρή θνξηίνπ άιινπ Υ.Τ.Σ.Τ. ιφγσ θάπνηαο εκπινθήο ηνπ - Τπνδνρή κε ζπκπηεζκέλσλ απνξξηκκάησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλνπ αξηζκνχ νρεκάησλ, ιφγσ εκπινθήο ηνπ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εληνπίδνληαη: ζε αδπλακία έγθαηξεο θαη νξζήο δηάζεζεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ απνξξηκκάησλ, ζε θηλδχλνπο απφξξηςεο ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, ζε δεκηνπξγία νπξψλ θαη κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο κέρξη ηελ ηειηθή απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ ζην κέησπν εξγαζίαο θαζψο θαη ζε πηζαλφ πξνζσξηλφ θιείζηκν ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. ην ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. πξνβιέπεηαη ε χπαξμε εθεδξηθψλ κεηψπσλ εξγαζίαο, ζε θάζε θάζε αλάπηπμεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ, πξνβιέπνληαη: Σαπηφρξνλε απφζεζε απνξξηκκάησλ ζηελ ζηέςε θαη ζην «πφδη» ηνπ πξαλνχο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο Δπέθηαζε ηνπ κεηψπνπ απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ. Γεκηνπξγία εθεδξηθνχ κεηψπνπ απφζεζεο

50 50 Διεγρφκελνο ξπζκφο πξνζέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηηθψλ θνξηίσλ κε αλακνλή ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζην ρψξν αλακνλήο ηεο εηζφδνπ θαζψο θαη θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο νδνχ πξφζβαζεο πνπ νδεγεί ζην κέησπν εξγαζίαο. Έθηαθηε κίζζσζε επηπιένλ κεραλεκάησλ 2. Ππξθαγηά ζην Υ.Τ.Σ.Τ. ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ππξθαγηά ζην Υ.Τ.Σ.Τ., ε νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ απηαλάθιεμε ησλ απνξξηκκάησλ, απφξξηςε θάπνηαο εχθιεθηε ο ρεκηθήο νπζίαο ή απφξξηςε κηζνθαηφκελσλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. απφ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, απνηζίγαξα θ.ι.π) είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: - Αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο - Έληνλε παξαγσγή επηθίλδπλσλ ξχπσλ θαη δπζνζκίαο - Απεηιή ηεο αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Ζ εκπεηξία κε ηελ θαηαπνιέκεζε ππξθαγηψλ ζε Υ.Τ.Σ.Τ. έρεη δείμεη φηη νχηε ε θαηάζβεζε κε ρξήζε λεξνχ, νχηε ην «πλίμηκν» ηεο εζηίαο κε άδεηαζκα κπαδψλ κπνξνχλ λα δψζνπλ κφλα ηνπο ιχζε ζην πξφβιεκα. Ζ απιή δηαβξνρή κε λεξφ κπνξεί λα απμήζεη ηνπηθά ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ θαη λα νδεγήζεη ζε εμάπισζε ηεο εζηίαο ηεο θσηηάο. Σν άδεηαζκα κπαδψλ επάλσ ζηελ εζηία ηεο θσηηάο ζπλήζσο ζε αθάιππηα πξαλή ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο δελ νδεγεί πάληα ζε «πλίμηκν» ηεο εζηίαο θαη ζβήζηκν ηεο θσηηάο δηφηη ππάξρνπλ αξθεηέο δίνδνη (πφξνη, ξσγκέο) κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληεξείηαη ιφγσ παξνπζίαο νμπγφλνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε αλνηθηή θσηηά ζηελ επηθάλεηα ησλ απνξξηκκάησλ ή εζηία ζην εζσηεξηθνχ ηνπ απνξξηκκαηηθνχ φγθνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: Άκεζε θιήζε ηεο ππξνζβεζηηθήο, ζην βαζκφ πνπ ε εζηία είλαη ή κεγάιε ή γεηηνλεχεη κε εχθιεθηε βιάζηεζε Άκεζε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ ηνπ ΥΤΣ Α Απνθνπή, απνκφλσζε ηεο εζηίαο απφ ηα εηζεξρφκελα θνξηία Σν ζεκείν εθθφξησζεο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ζέζε θαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ ην κέησπν ηεο θσηηάο Ζ εζηία ηεο θσηηάο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κε ρψκα ψζηε λα ζβήζεη αξρηθά ε θιφγα ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη φιν ην θαηγφκελν ηκήκα λα εθζθαθηεί κε ηα ππάξρνληα εξππζηξηνθφξα κεραλήκαηα (ζπκπηεζηέο ή κπνπιληφδεο) θαη λα δηαζηξσζεί ζε ζηξψζεηο ησλ 10 πεξίπνπ εθαηνζηψλ επάλσ ζε ρσκαηνθαιπκέλεο πεξηνρέο

51 51 Σν θαηγφκελν δηαζηξσκέλν πιηθφ ζα πξέπεη ηφηε λα ζβεζηεί ζηε ζπλέρεηα κε λεξφ ή θαη κε ρξήζε εηδηθνχ αθξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ Ζ πεξηνρή φπνπ ζβήζηεθε ε θσηηά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη (αλ απαηηείηαη, νξηζκφο εηδηθήο βάξδηαο θχιαμεο). Μφλν εάλ κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εκεξψλ δελ παξαηεξείηαη θαλέλα ίρλνο θσηηάο κπνξεί λα ζπλερηζηνχλ νη απνζέζεηο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή Άιια έξγα πνπ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ είλαη: Απνκφλσζε ηνπ θαηφκελνπ ηκήκαηνο κε δχν ισξίδεο κπαδψλ θαη θαηάζβεζή ηνπ Γηαθνπή ηεο άληιεζεο βηναεξίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξζνχ θαχζεο Απνκφλσζε πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ εληνπηζηεί - θαηά θαηξνχο - δηαθπγέο βηναεξίνπ Λεηηνπξγία εθεδξηθνχ κεηψπνπ Απαξαίηεηε είλαη ε κφληκε παξνπζία ζην ρψξν ελφο ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα φιε ηελ νκάδα πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ θαηάζβεζε, ιφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο θαπλνχ θαη επηθηλδχλσλ αεξίσλ ξχπσλ ζηελ πεξηνρή. Πξφζζεηα, ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα ιακβάλνληαη ηα εμήο κέηξα: 1. Καζεκεξηλή δηάζηξσζε, ζπκπίεζε θαη επηθάιπςε ησλ απνξξηκκάησλ 2. Διεγρφκελε δηαρείξηζε ηνπ βηναεξίνπ Σν παξαγφκελν βηναέξην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνδφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη αλεμέιεγθηα ζην πεξηβάιινλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, πξνβιέπνληαη ηα εμήο: ηεγάλσζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ.: Πξνο απνθπγή ηεο ππφγεηαο κεηαλάζηεπζεο ηνπ βηναεξίνπ, ηα πξαλή θαη ν ππζκέλαο ηεο ιεθάλεο απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηεγαλνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ θπζηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πιηθψλ. πιινγή θαη δηάζεζε: βηναεξίνπ : Σν βηναέξην ζα ζπιιέγεηαη ειεγρφκελα κέζσ δηθηχνπ ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν άιιεο εξγνιαβίαο Σαθηηθφο έιεγρνο κέζσ κεηξήζεσλ: Γηα ηνλ έιεγρν δηαξξνψλ βηναεξίνπ ζα δηελεξγνχληαη ηαθηηθά κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ξππαληηθψλ θαη αλεπηζχκεησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ βηναεξίνπ (π.ρ. κεζαλίνπ) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ.. ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί αμηφινγε πνζφηεηα, ηφηε ζην ζεκείν εληνπηζκνχ ηεο ζα δηαλνηρζεί θαηάιιειν φξπγκα (ηξχπα) ην νπνίν ζα πιεξσζεί κε ραιίθη, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζεκείν εθηφλσζεο ηνπ βηναεξίνπ.

52 52 Σέινο, εμαηηίαο ηνπ φηη, πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο δεμακελήο θχιαμεο πγξψλ θαπζίκσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ., γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ αηπρεκάησλ π.ρ. ππξθαγηά, πξνηείλεηαη ε δεμακελή απηή λα είλαη καθξηά φρη κφλν απφ ην ζψκα ησλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη ζε ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ ηηο ππφινηπεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζεκεία πνπ ζπρλάδεη ην πξνζσπηθφ. Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα είλαη ππεξπςσκέλε, κε εμσηεξηθή βάλα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εξγάδνληαη ζην Υ.Τ.Σ.Τ. Δπίζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε κεηξεηή θαπζίκσλ. Σέινο, ζα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ππξνπξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο. 3. πλερήο βξνρφπησζε ε πεξίπησζε πνπ ε βξνρφπησζε ζπλερίδεηαη γηα αξθεηέο εκέξεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ ηα εμήο: - Καθή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ - Λφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο, απφξξηςε ζε απνκαθξπζκέλν απφ ην ελ ιεηηνπξγία κέησπν απφξξηςεο - Μεγάιε θαζπζηέξεζε ιφγσ αλακνλήο γηα εθθφξησζε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα - Δπηθαλεηαθή απνξξνή ζηξαγγηζκάησλ, ιφγσ αδπλακίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο πνζφηεηεο ζηξαγγηζκάησλ, ή θαη ιφγσ ππεξρείιηζεο ησλ δεμακελψλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ. Οη ηάθξνη απνξξνήο νκβξίσλ θαη ηα ινηπά απνζηξαγγηζηηθά έξγα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ παξνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπζζψξεπζεο κεγάισλ πνζνηήησλ νκβξίσλ εληφο ηεο ιεθάλεο ηαθήο, πξνβιέπεηαη: Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ νκβξίσλ πνπ νδεγνχληαη ζην ζχζηεκα ζπιινγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ, κε θαηάιιειεο δηφδνπο - αλαρψκαηα - παξνρέηεπζεο ησλ νκβξίσλ εθηφο ηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο Ζ χπαξμε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηξαγγηζκάησλ Καηάιιειεο θιίζεηο ησλ πεξαησκέλσλ πξαλψλ θαη ησλ ηακπαληψλ πάλσ απφ ην ρείινο ψζηε ηα φκβξηα λα απνξξένπλ θαη λα ζπιιέγνληαη απφ ηελ πεξηκεηξηθή ηάθξν 4. Αζηνρία Μεραλήκαηνο Απφ ηα πην ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε έλαλ Υ.Τ.Σ.Τ. απνηειεί θαη ε αζηνρία ηνπ θηλνχκελνπ (ζπκπηεζηέο, θνξησηέο θ.ιπ.) κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ιφγσ θάπνηαο

53 βιάβεο ε νπνία κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαθνχ ρεηξηζκνχ ή ειιηπνχο ζπληήξεζεο ή αθφκα θαη ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο. 53 Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ έλα ηέηνην πξφβιεκα εληνπίδνληαη ζηα εμήο: - Αδπλακία έγθαηξεο θαη άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο απφζεζεο-ζπκπίεζεοεπηθάιπςεο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ αλαινγνχληνο έξγνπ ησλ ππνινίπσλ ζπκπηεζηψλ. - Κίλδπλν απφξξηςεο ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο - Κίλδπλν πξνζσξηλήο ζηάζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣ Α - Κίλδπλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα αλαθεξφκελα ησλ θαλφλσλ ειέγρνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζέηνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 5. Δληνπηζκφο δηαξξνήο ζηξαγγηζκάησλ Γηαξξνή ζηξαγγηζκάησλ ζα έρεη ζπκβεί εθφζνλ ζε θάπνηα δεηγκαηνιεςία ζε ππφγεηα ή επηθαλεηαθά χδαηα εληνπηζηνχλ θάπνηνη επηθίλδπλνη ξχπνη. ην βαζκφ πνπ γίλεη θάηη ηέηνην, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη: λα παξαθνινπζεί - κε δεηγκαηνιεςίεο - ζε θαζεκεξηλή βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ εληνπίζηεθε ε δηαξξνή, γηα λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ιάζνπο, ή ηπραίαο δηαξξνήο. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη, φζν πεξηζζφηεξα ζηξαγγίζκαηα είλαη δπλαηφλ απφ ην ρψξν θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επαλαθπθινθνξία, ψζηε λα πέζεη ην χςνο ησλ ζηξαγγηζκάησλ. Απηφ ζα γίλεηαη ζπλερψο, κέρξη λα εληνπηζζεί αθξηβψο ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πινπνηεζεί κία ηερληθή αληηκεηψπηζήο ηνπ. ην βαζκφ πνπ εληνπηζζεί κφληκν πξφβιεκα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα εθπνλήζεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, αλαιπηηθή κειέηε αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εληνπηζκνχ ηεο πεγήο ηεο ξχπαλζεο ή ηνπ ζεκείνπ δηαξξνήο. ηελ ίδηα έθζεζε πξέπεη λα πξνηείλνληαη επαλνξζσηηθά κέηξα, ηα νπνία ζα εληάζζνληαη ζε δχν πηζαλέο θαηεπζχλζεηο: α) ηερληθέο επέκβαζεο ζηελ πεγή ξχπαλζεο κε ζηφρν λα απνθαηαζηαζεί θάζε δπζιεηηνπξγία θαη λα θιείζεη ην ζεκείν δηαξξνήο θαη β) θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζην ζεκείν πνπ απηή εθδειψλεηαη θαη κείσζε ηεο πηζαλήο εμάπισζήο ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ηερληθψλ πνπ πξνηείλνληαη θάζε θνξά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. είλαη απαξαίηεηε ε ζπιινγή θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ζα εμεηάδνληαη: 1. Ζ πδξνγεσινγηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν λα απνθαζηζηεί εάλ είλαη

54 54 αλαγθαία ε πξνζζήθε γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή. Θα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη ζε άιια ζεκεία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε έθηαζε θαη ν βαζκφο ηεο ξχπαλζεο 2. Θα γίλεη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο επαίζζεηνπο απνδέθηεο νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ξχπαλζε, θαη ζα πξνζδηνξηζηνχλ ηα επηηξεπηά φξηα 6. Δληνπηζκφο δηαθπγήο βηναεξίνπ ην βαζκφ πνπ εληνπηζζεί δηαξξνή ηνπ βηναεξίνπ, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: ην ζεκείν εληνπηζκνχ ηεο δηαξξνήο ζα δηαλνηρζεί θαηάιιειν φξπγκα (ηξχπα), ε νπνία ζα ραιηθσζεί, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζεί κία δίνδνο εθηφλσζεο ηνπ βηναεξίνπ. Αλ ε δηαξξνή εληνπηζζεί ζε θξεάηην monitoring ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα παξαθνινπζεί -κε δεηγκαηνιεςίεο- ζε θαζεκεξηλή βάζε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πνπ εληνπίζηεθε ε δηαξξνή, γηα λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ιάζνπο ή ηπραίαο δηαξξνήο. ην βαζκφ πνπ ε δηαξξνή είλαη κφληκε, ε κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο είλαη φπσο ζηελ πεξίπησζε δηαξξνήο ζηξαγγηζκάησλ. Αλ ε δηαξξνή εληνπηζζεί θνληά ζε θάπνην θηίξην ή άιιν θιεηζηφ ρψξν, ε πεξηνρή πξέπεη λα απνκνλσζεί άκεζα, απφ αλζξψπηλε παξέκβαζε. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαζεκεξηλά γηα λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ιάζνπο ή ηπραίαο δηαξξνήο. ην βαζκφ πνπ ε δηαξξνή είλαη κφληκε, ε κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο είλαη φπσο θαη πξηλ. ε θάζε πεξίπησζε - θη εθφζνλ δελ εληνπίδεηαη δηαξξνή θνληά ζηνλ ππξζφ θαχζεο ηνπ βηναεξίνπ, είλαη ζεηηθή ε αχμεζε ηεο ππνπίεζεο άληιεζεο απφ ηα θξεάηηα γηα λα κεησζνχλ νη πνζφηεηεο βηναεξίνπ πνπ δηαθεχγνπλ. 7 Αληηκεηψπηζε Άιισλ Αλεπηζχκεησλ Καηαζηάζεσλ α) Γηαζθνξπηζκφο Διαθξψλ Μηθξν-απνξξηκκάησλ Ζ πξνζηαζία γεηηνληθψλ πεξηνρψλ απφ ηελ δηαζθφξπηζε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ θπξίσο πιαζηηθνχ θαη ραξηηνχ απφ ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζεθηηθή δηάζηξσζε θαη ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ρξήζε ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη κε πξφζζεηε ρσκαηνθάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ. Ο δηαζθνξπηζκφο ειαθξψλ απνξξηκκάησλ θαηά ηελ εθθφξησζε ησλ ζθνππηδηψλ θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ δηάζεζεο ζην Υ.Τ.Σ.Τ. κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ δηρηπψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεηηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο πεξίθξαμεο ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. φπνπ ζπλήζσο ζπγθεληξψλνληαη ειαθξά απνξξίκκαηα. Αξλεηηθφ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη βέβαηα φηη απαηηείηαη επξείαο έθηαζεο επέκβαζε αλζξψπηλνπ

55 55 δπλακηθνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ πεξίθξαμε είλαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηεξκάησλ κε δίρηπα ηα νπνία είλαη εχθνια κεηαθηλνχκελα θαζψο επίζεο θαη επθνιφηεξα θαζαξηδφκελα αθνχ κε ηελ κείσζε ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ ηα κηθξναπνξξίκκαηα πέθηνπλ ακέζσο ζην έδαθνο (δελ κέλνπλ ζηεξεσκέλα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξίθξαμεο) απφ φπνπ καδεχνληαη επθνιφηεξα. Με αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αέξα φπσο επίζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκεξήζηνπ κεηψπνπ εξγαζίαο είλαη εχθνιε ε κεηαθίλεζε ησλ ηεξκάησλ ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή ε ζπιινγή ησλ ειαθξψλ απνξξηκκάησλ. β) Μαδηθή εμάπισζε δψσλ. Πνπιηά Ζ καδηθή εμάπισζε πνπιηψλ, ηδηαίηεξα γιάξσλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο είλαη απνηέιεζκα ηεο κεγάιε πξνζθνξάο ζε ηξνθή πνπ πεξηέρεηαη ζηα νξγαληθά απνξξίκκαηα. Με πεηξάκαηα έρεη απνδεηρζεί φηη κέηξα πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ εθθνβηζκφ κε ήρνπο ή κε άιια κέζα (θσηεηλά ή ερεηηθά) έρνπλ πξνζσξηλφ θαη φρη κφληκν απνηέιεζκα δηφηη ηα πνπιηά ζπλεζίδνπλ ζε απηά θαη επαλέξρνληαη κεηά απφ ιίγν θαη πάιη ζηα κέησπα εξγαζίαο. Απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πξφιεςεο ηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζίαο ησλ γιάξσλ ζηνπο ΥΤΣ Α είλαη ε ιεηηνπξγία φζν ην δπλαηφ πην πεξηνξηζκέλσλ ζε έθηαζε επηθαλεηψλ εξγαζίαο. Δπίζεο ε ζπζηεκαηηθή θαζεκεξηλή ρσκαηνθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ γιάξσλ. Πνληίθηα - έληνκα Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ιφγνη/ηξφπνη εμάπισζεο δψσλ ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ: Απφ ηηο γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο (θνληηλέο έσο πην καθξηλέο δψλεο δαζηθψλ ή κε θαιιηεξγήζηκσλ ή κε εθηάζεσλ) δψα δηαθφξσλ εηδψλ, ζε πεξηνξηζκέλν αξρηθά αξηζκφ, κεηαλαζηεχνπλ ζηνλ ρψξν ηεο ρσκαηεξήο. Οη ρσξίο βιάζηεζε πεξηνρέο ηεο ρσκαηεξήο κε ζσξνχο απνξξηκκάησλ ζθεπαζκέλνπο κε ρψκα ή κηζνζθεπαζκέλνπο, ζπκπηεζκέλνπο ή κε, αζθνχλ ζε πνιιά δψα θαη θπξίσο έληνκα κηα έληνλε έιμε. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ζηα δψα θαη έληνκα απηήλ ηελ έληνλε έιμε πξνο ηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. είλαη ε πνηθηιία ησλ ρξσκάησλ απφ ηα απνξξίκκαηα, ε ζεξκφηεηα, νη

56 κπξσδηέο θαζψο θαη ε πγξαζία πνπ εθπέκπνληαη απφ ηνπο ζσξνχο ησλ απνξξηκκάησλ. 56 Μαδί κε ηα απνξξίκκαηα (κέζα ζηα απνξξηκκαηνθφξα ή άιια νρήκαηα κεηαθνξάο ζθνππηδηψλ) κεηαθέξνληαη πνιιέο θνξέο δψα (θπξίσο ηξσθηηθά) απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ ηειηθά ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ζηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. πιεζπζκνί δψσλ ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Οη αξνπξαίνη π.ρ. θαηαιήγνπλ ηφζν κέζσ ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ηφπνπο ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο, φζν θαη απφ γεηηνληθέο ζηνλ Υ.Τ.Σ.Τ. πεξηνρέο. Ζ απαίηεζε γηα θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη άιισλ δψσλ (πνπιηά θιπ.) πνπ δνπλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη πάληα ειινρεχεη ν θίλδπλνο εμάπισζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ, ζπφξνη ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ ηα δψα απηά ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη λα πιήμνπλ άιια δψα ή αθφκα θαη αλζξψπνπο (θπξίσο εξγαδφκελνπο ζε Υ.Τ.Σ.Τ.). Οη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο είλαη δχν εηδψλ: Καηαπνιέκεζε κε θάξκαθα ζηνπο ρψξνπο ηαθήο θαζψο θαη ζε θηίξηα πιεζίνλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Τ. Καηαπνιέκεζε κε κεραληθά κέζα, φπσο: - θαιχηεξε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη - ηαθηηθή ρσκαηνθάιπςε ησλ αλνηθηψλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο κε θαηάιιειν αδξαλέο πιηθφ (κπάδα, άκκν, ρψκα) Οη αεξφβηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζπλήζσο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ησλ απνξξηκκάησλ επλννχλ ηελ δσή θαη αλάπηπμε (πνιιαπιαζηαζκφ) ησλ δψσλ (ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θιπ) ζηνπο Υ.Τ.Σ.Τ. Καηά ζπλέπεηα κε ηελ ηήξεζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ κέηξσλ απηέο νη αεξφβηεο ζπλζήθεο δελ επλννχληαη κε απνηέιεζκα ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο.

57 57 ΣΜΖΜΑ Ε ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 305/96, αξζξ. 3, παξ.6) 1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνζηάζην θαη αζθαιήο πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο Θα παξαηίζεληαη ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη δίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνζηάζην θαη πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ηεξνχληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Σκήκα Γ ηνπ παξφληνο ΑΤ. 2. Οδεχζεηο νρεκάησλ θαη πεδψλ Θα παξαηίζεληαη ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη δίνδνη ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ εληφο ηνπ ρψξνπ. Δπίζεο ζα ηεξνχληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Σκήκα Γ ηνπ παξφληνο ΑΤ. 3. Υψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ Θα παξαηίζεληαη ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ. 4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ Γηα ηελ θαηαζθεπή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ ηελ ρακειφηεξε επηθηλδπλφηεηα. Οη ππεξγνιάβνη ζα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο κέζσ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηπρφλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ απαηηνχλ αζθαιή απνθνκηδή. Ο Κχξηνο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ιήςε φισλ ησλ ινγηθψλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ κεηαθνξάο απηψλ απφ εγθεθξηκέλε εηαηξεία. Σα παξαπάλσ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην: Λάδηα Γηαιχηεο Σζηκέλην Δπνμεηδηθά πιηθά Βαθέο θαη θφιιεο Δχθιεθηα πιηθά Ύπαξμε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη βαξέσλ κεηάιισλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα εηδηθά απφβιεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη θπξίσο ιηπαληηθά (ιάδηα, γξάζα) πνπ πξνέξρνληαη απ' ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εξγνηάμην θαη δεπηεξεπφλησο, θάπνηεο κηθξέο

58 πνζφηεηεο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηπραία πεξηζηαηηθά (δηαξξνέο, βιάβεο θιπ.). 58 Σα εηδηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο θαη πνπ νθείινληαη ζηα ιάδηα θαη ιηπαληηθά ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ζεσξνχληαη ηνμηθέο νπζίεο θαη ρξήδνπλ πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο. Σα απφβιεηα απηά ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα. Γη απηφ ην ιφγν δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη εθνχζηα ή αθνχζηα ζην έδαθνο, αθνχ εγθπκνλνχληαη πνιχ κεγάινη θίλδπλνη γηα ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππνγείσλ πδάησλ είηε άκεζα, είηε έκκεζα κέζσ δηήζεζεο, ή επηθαλεηαθήο απνξξνήο κέζσ ησλ βξνρνπηψζεσλ, κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ. Σα πιηθά απηά πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη κε νξζφ πεξηβαιινληηθά θαη πγεηνλνκηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη είηε λα δηαηίζεληαη πξνο αλαγέλλεζε, είηε λα πθίζηαληαη πξνζεθηηθή δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απ' ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη ηδίσο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82/2004, ΦΔΚ 64/Β/2004: «Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ (B 407 Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ θαη Διαίσλ)». Μαδί κε απηά κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη φζα έιαηα ζπιιέγνληαη θαηά ηνλ ειαηνδηαρσξηζκφ, εάλ απηφο ζπληειείηαη ζην θξεάηην ζπιινγήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ην πιπληήξην - ιηπαληήξην. 5. Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α Βνεζεηψλ Οη εγθαηαζηάζεηο ζα ζπληεξνχληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ην φηη παξακέλνπλ ηαθηνπνηεκέλεο, θαζαξέο απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο θαη αζθαιήο εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ πξνθχιαμε απφ ηξσθηηθά. Δπίζεο ζα ηεξνχληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην Σκήκα Γ ηνπ παξφληνο ΑΤ.. 6. Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ Χο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ: Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο Θέζε θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ

59 59 ρέδην εθθέλσζεο εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ, δηάζσζε ζε θξεάηηα/δεμακελέο Δθθέλσζε θαη ζεκεία ζπλάζξνηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο Σαπηφηεηα θαη ζέζεο ππεχζπλσλ θαη αλαπιεξσηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο Σαπηφηεηα θαη ζέζε αηφκσλ πνπ παξέρνπλ πξψηεο βνήζεηεο θαη αλαπιεξσηψλ Υξνλνδηάγξακκα ζπζθέςεσλ /επηζεσξήζεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο εξγνηαμίνπ απφ θνηλνχ κε ηνλ Μεραληθφ Αζθαιείαο (ΜΑ) θαη ην Γηαηξφ Δξγαζίαο (ΓΔ) Θέζε πιεζηέζηεξνπ λνζνθνκείνπ / αγξνηηθνχ ηαηξείνπ Φπιιάδην κε επεμεγήζεηο εηδηθψλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ (βι. Παξάξηεκα). Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο Ζκεξνιφγην Αηπρεκάησλ πκβάζεηο Οξηζκνχ ΜΑ & ΓΔ Βηβιίν Τπνδείμεσλ ΜΑ&ΓΔ Έθδνζε Αδεηψλ απφ Γεκφζηνπο / ηδησηηθνχο θνξείο Πξφγξακκα πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί ν ΓΔ Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξφβιεςε γηα πεξηνδηθέο εμεηάζεηο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα Α&Τ. 7. Μειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη ζπλήζε, δελ ζα γίλεη επηπιένλ κειέηε επί απηψλ. 8. πλζήθεο ιεηηνπξγίαο ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ ΣΜΖΜΑ Ζ ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ Μαδί κε ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) ππνβάιινπκε θαη δείγκα πηλάθσλ ειέγρνπ (απφ κειέηε εξγαζίαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 1997) πνπ ν Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φηη ηεξνχληαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη φηη νη εξγαζίεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη ιακβάλνληαο ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. Ο ρξήζηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα επηιέμεη εθείλνπο ηνπο πίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ θάζε θνξά

60 60 ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ή εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Οη πίλαθεο ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο : Οξγάλσζε Πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ ζηα εξγνηάμηα Δθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ Μέηξα πξνζηαζίαο ζε εξγαζίεο ηθξησκάησλ Μέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεσλ αηφκσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε εξγνηάμηα Μέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ θφξησζεο - εθθφξησζεο - απνζήθεπζεο ζηνηβαζίαο. Πξφιεςε ειεθηξηθψλ αηπρεκάησλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκέο. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). Πξψηεο βνήζεηεο. ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2014 OI ΤΝΣΑΞΑNTΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Αιεμαλδξνχπνιε 26 / 11 / 2014 O ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΖ Γ.Σ.Τ. ΠΑΠAΝΣΧΝΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΒΟΤΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΜΔ Β β ΟΤΣΟΓΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ Με ηελ αξηζκφ 380/2014 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

61 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ Υ.Τ.Σ.Τ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΔΝΣΤΠΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΑΤ

62 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΔΗΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ Υ.Τ.Σ.Τ.

63 ΖΜΑΝΖ - ΤΜΒΟΛΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Σα ζήκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, αθνχ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεηδνπνηψληαο ηνπο έηζη γηα ηνπο ππάξρνληεο θηλδχλνπο ή ππελζπκίδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. ήκαηα απαγφξεπζεο Σα ζήκαηα ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ απαγνξεχνπλ λα θάλνπκε θάπνηα ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα πνπ απαγνξεχνπλ παξηζηάλεηαη κε έλα καχξν ζχκβνιν ζε ιεπθφ θφλην πνπ πεξηβάιιεηαη απφ θφθθηλε γξακκή.

64 ήκαηα πξνεηδνπνίεζεο Σα ζήκαηα ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ πξνεηδνπνηνχλ γηα έλαλ ππαξθηφ ή πηζαλφ θίλδπλν. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν πξνεηδνπνηνχλ παξηζηάλεηαη κε καχξν ζχκβνιν ζε θίηξηλν θφλην.

65 ήκαηα Τπνρξέσζεο Σα ζήκαηα ΤΠΟΥΡΔΧΖ ππνδεηθλχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ ελέξγεηα πνπ καο ππνρξεψλνπλ λα θάλνπκε παξηζηάλεηαη κε άζπξν ζχκβνιν ζε κπιε θφλην.

66 ήκαηα Ππξνζβεζηηθνχ Δμνπιηζκνχ Σα ζήκαηα ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ δείρλνπλ ηε ζέζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη ζεκείσλ. Ζ έλδεημε ηνπ πιηθνχ ή ε θαηεχζπλζε παξηζηάλεηαη κε ιεπθφ ζχκβνιν ζε θφθθηλν θφλην.

67 ήκαηα Βνεζείαο Σα ζήκαηα ΒΟΖΘΔΗΑ (ή ΓΗΑΧΖ) ππνδεηθλχνπλ ηηο νδνχο δηαθπγήο, ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαη ηα κέζα βνεζείαο ή δηάζσζεο. Ζ έλδεημε ηνπο παξηζηάλεηαη κε άζπξν ζχκβνιν ζε πξάζηλν θφλην.

68 Οδηθή ήκαλζε Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ησλ κνλάδσλ, απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη απφιπην ζεβαζκφ ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά ζήκαηα.

69

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ Κ.Υ. ΟΓΧΝ ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ ΚΑΗ ΚΡΗΑΡΖ (ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΤ ΚΡΗΑΡΖ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Π.Δ. Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑΓΑ» ΘΔΖ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΕΡΓΟ: Οξγάλσζε γηα Δαζηθή αλαςπρή Αλάδεημε - Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε Φαξαγγηνύ Μύισλ Δήκνπ Ρεζύκλεο ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Ε. Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα