Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και λαογραφία. Η συλλογή πολιτισµικού υλικού µέσα από τη σχολική πράξη. Ένα παράδειγµα από την Κρεµαστή Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και λαογραφία. Η συλλογή πολιτισµικού υλικού µέσα από τη σχολική πράξη. Ένα παράδειγµα από την Κρεµαστή Ρόδου"

Transcript

1 Γεώργιος Κατσαδώρος Αντώνης Γκοτζαγεωργίου Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και λαογραφία. Η συλλογή πολιτισµικού υλικού µέσα από τη σχολική πράξη. Ένα παράδειγµα από την Κρεµαστή Ρόδου Το λαογραφικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες του 19ου αιώνα, πέρα από έναν αρχικά ροµαντικό χαρακτήρα, συνδεόταν µε λαούς που αναζητούσαν την εθνική τους ταυτότητα, είτε γιατί αυτοί στέναζαν κάτω και από την πνευµατική επικυριαρχία κάποιου κατακτητή (Φιλλανδία, Ελλάδα) είτε γιατί αυτό που ήταν έµοιαζε δυσδιάκριτο µέσα στο άθροισµα πολλών εθνοτήτων ή κρατιδίων (Γερµανία, Ιταλία). H νέα επιστήµη της λαογραφίας διήλθε από διάφορα στάδια διαµόρφωσης και εξέλιξης, µέχρι να καταλήξει στη σύγχρονή της µορφή, ως επιστήµη που εξετάζει όλες τις πολιτισµικές εκδηλώσεις ενός λαού, µε πολυσύνθετη και πολυδιάστατη έννοια, περιλαµβάνοντας κάθε οµάδα που διακρίνεται από κάποιο κοινό χαρακτηριστικό ή συµπεριφορά. Οι έννοιες λαός και λαϊκός πολιτισµός πέρασαν και αυτές από διάφορα στάδια διαµόρφωσης. Αρχικά, λαό αποτελούσε για τους πρώτους µελετητές ο χυδαίος όχλος και, κατά το 18ο και 19ο αιώνα, τα αγροτικά στρώµατα του πληθυσµού, ενώ ως λαϊκός πολιτισµός οριζόταν οτιδήποτε φάνταζε ξένο από τον αστικό τρόπο ζωής και, συνήθως, απειλούµενο προς συρρίκνωση και εξαφάνιση. 1 Σήµερα µε τον όρο λαϊκός πολιτισµός εννοούµε τόσο τον παραδοσιακό, προβιοµηχανικό όσο και το σύγχρονο λαϊκό πολιτισµό, όπως διαµορφώνεται µέσα στα πλαίσια των εθνικών κρατών αφενός και της παγκοσµιοποίησης αφετέρου. 1 Βλ. σχετικά Hermann Bausinger, «Πρόλογος στην καινούργια έκδοση», Ο λαϊκός πολιτισµός στον κόσµο της τεχνολογίας, µετάφραση Μαριάνθη Καπλάνογλου Αρετή Κοντογιώργη, επιµέλεια Μαριάνθη Καπλάνογλου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2008, σσ. xx-xii.

2 Ο 19ος αιώνας ήταν για την Ελλάδα µια περίοδος έντονων ζυµώσεων και ανακατατάξεων τόσο στο πολιτικό όσο και στο πνευµατικό επίπεδο. Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία του έθνους από τον µακροχρόνιο τουρκικό ζυγό, ήδη από τον προηγούµενο αιώνα, διεξαγόταν σε µια γενικότερη ατµόσφαιρα προετοιµασίας του έθνους για απελευθέρωση από την απαιδευσία και την καθυστέρηση. Στις δύσκολες συνθήκες της εποχής πρέπει να προσθέσουµε και τη διατύπωση 2 της θεωρίας του Γερµανού ιστορικού Jakob Phillip Fallmerayer ( ) περί εκσλαβισµού των Ελλήνων, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και ζυµώσεις, καθώς και πλούσια παραγωγή έργων (όχι πάντα επαρκώς τεκµηριωµένων) µε στόχο την απόρριψή της. Η επιστήµη της λαογραφίας καθιερώνεται στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα, µε την ίδρυση, από τον Νικόλαο Πολίτη 3, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας το και την έκδοση του επιστηµονικού της οργάνου, του περιοδικού Λαογραφία, το Μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης των στοιχείων εκείνων που θα αναδείκνυαν τη συνέχεια του ελληνικού έθνους ο Πολίτης, που διετέλεσε Τµηµατάρχης και Γενικός ιευθυντής του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, απέστειλε, το 1887, στους λειτουργούς της δηµοτικής εκπαίδευσης έγγραφο για τη συλλογή λαογραφικού υλικού (παρόµοια εγκύκλιος είχε ήδη σταλεί από το Υπουργείο το 1857 προς τους δηµοδιδάσκαλους). Το σηµαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στη συλλογή και καταγραφή του πολιτισµικού υλικού αναγνώρισαν και οι συνεχιστές του 2 Αρχικά στο Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters. Teil 1: Untergang der peloponnesischen Hellenen und Wiederbevölkerung des leeren Bodens durch slavische Volksstämme (Ιστορίας της Πελοποννήσου κατά το Μεσαίωνα, Α τόµος), Στουτγάρδη 1830 και έπειτα στα Fragmente aus dem Orient (Αποσπάσµατα από την Ανατολή), Στουτγάρδη Τον πλαισίωσε και µια πλειάδα πνευµατικών ανθρώπων (Παλαµάς, Ξενόπουλος, Νιρβάνας, ροσίνης, Καµπούρογλους, κορυφαίοι φιλόλογοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι κ.ά.). 2

3 Πολίτη Στίλπων Κυριακίδης, Γεώργιος Μέγας και Γεώργιος Σπυριδάκης µε συναφείς εγκυκλίους και κατευθυντήριες υποδείξεις. 4 Οι προσκλήσεις των πανεπιστηµιακών λαογράφων έτυχαν θερµής υποδοχής και ανταπόκρισης από την πλευρά των εκπαιδευτικών και, κυρίως, των δασκάλων. 5 Αν και σε ορισµένες περιπτώσεις η συλλογή και καταγραφή αυτή εµφανίστηκε και µε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι αυτό που υπερίσχυσε στη σκέψη και τη δράση των περισσοτέρων ήταν η αγάπη για το γενέθλιο, συνήθως, τόπο, τη ζωή του οποίου µπορούσαν να προσεγγίσουν και να παρατηρήσουν αποτελεσµατικά λόγω της θέσης και του σεβασµού που απολάµβαναν στην τοπική κοινωνία και, βέβαια, της βιωµένης γνώσης που είχαν γι αυτή. 6 Αποτέλεσµα των εγχειρηµάτων αυτών ήταν η δηµιουργία τοπικών λαογραφικών συλλογών, πολλές εκ των οποίων εντάχθηκαν σε µεγαλύτερες, όπως στο Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδηµίας Αθηνών (σήµερα Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας), και οι λαογραφικές συλλογές πανεπιστηµιακών τµηµάτων σε µεταγενέστερους χρόνους. Το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε, και ακόµα αξιοποιείται, από τους πανεπιστηµιακούς λαογράφους, καθώς η απλή και µόνο καταγραφή και συλλογή πολιτισµικών φαινοµένων και των παραλλαγών τους ανέκαθεν αποτελούσε ή, τουλάχιστον, όφειλε ν αποτελεί ένα αρχικό µόνο στάδιο της επιστηµονικής λαογραφικής µελέτης, Σηµαντικό, επίσης, στοιχείο είναι ότι οι δάσκαλοι δεν κατέγραφαν µόνο οι ίδιοι τη λαϊκή παράδοση, αλλά συχνά ανέθεταν και στους µαθητές τους το έργο της συλλογής και καταγραφής του υλικού. 4 Βλ. σχετικά Ρέα Κακάµπουρα, «Λαογραφικά αρχεία και εθνική ταυτότητα: µια σχέση αλληλεπίδρασης», Κριτική ιεπιστηµονικότητα, τόµ. Β Έθνος και Ταυτότητα, Πολιτισµικές αντιστάσεις, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2006, σσ Βλ. σχετικά Ρέα Κακάµπουρα-Τίλη, «Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού στη διαθεµατική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισµού. Η καθοδήγηση των πανεπιστηµιακών λαογράφων και η ανταπόκριση των δασκάλων», Λαογραφία, τόµ. Μ (40), Αθήναι 2006, σσ Βλ. σχετικά Ρέα Κακάµπουρα, «Λαογραφικά αρχεία και εθνική ταυτότητα: µια σχέση αλληλεπίδρασης», ό.π., σσ

4 Παρόλο που, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η σχέση λαογραφίας και επίσηµης εκπαίδευσης είναι αρκετά παλαιά, δεν υπήρχε ποτέ ειδικό µάθηµα για το Λαϊκό Πολιτισµό, Ωστόσο, η παρουσία του ήταν και είναι ιδιαίτερα αισθητή σε πολλά από τα διδασκόµενα αντικείµενα, τόσο της Πρωτοβάθµιας όσο και της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ πολλές σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις έχουν ως αφετηρία τη λαϊκή παράδοση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες αξιόλογες προσπάθειες 7 να γνωρίσουν οι µαθητές όψεις του λαϊκού πολιτισµού στην ιστορική και νεωτερική του διάσταση µε σύγχρονες διδακτικές µεθόδους. Μια ανάλογη αξιόλογη πρόταση είναι το πρόγραµµα «Η διδασκαλία του Λαϊκού Πολιτισµού στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» των Μιχάλη Μερακλή και Ρέας Κακάµπουρα-Τίλη 8. Όπως αναφέρει η συντάκτρια του Προγράµµατος, «ο σκοπός του ήταν η πιο συστηµατική επαφή των µαθητών µε τον παραδοσιακό αλλά και σύγχρονο λαϊκό πολιτισµό σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στους γνωστικούς στόχους του Προγράµµατος αναφέρεται η κατανόηση από τους µαθητές της διαδικασίας εξέλιξης του νεοελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού στο σύγχρονο λαϊκό της µεταπολεµικής εποχής και η συνειδητοποίηση της τοπικής και εθνικής ταυτότητας των µαθητών στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης. Οι µαθητές ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τις οµοιότητες και τις διαφορές των νοοτροπιών, των τελετουργιών και των κοινωνικών πρακτικών από περιοχή σε περιοχή και από γενιά σε γενιά και να εντοπίσουν πολιτισµικές συνέχειες και ασυνέχειες. Στους στόχους του Προγράµµατος είναι και η καλλιέργεια πολιτισµικών αξιών, όπως ο σεβασµός 7 Ενδεικτικά µπορούµε ν αναφέρουµε το Πρόγραµµα Μελίνα που εστιάζει στην τέχνη και ως φαινόµενο του υλικού παραδοσιακού πολιτισµού και το Ευάγγελος Αυδίκος, Μια φορά και έναν καιρό αλλά µπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαµόρφωσης παραµυθάδων, εκδ. Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα ιαθεµατικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη, τ. Α, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2001, σσ Εφαρµόστηκε πιλοτικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το σχολικό έτος σε τρία ηµοτικά σχολεία και ένα Γυµνάσιο. 4

5 στην πολιτισµική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα του Άλλου» 9. Εξάλλου, ο εµπλουτισµός του πολιτισµικού τοπίου µε στοιχεία άλλων λαών, κάτι ιδιαίτερα σύνηθες και χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών µε τη µεγάλη κινητικότητα πληθυσµών, µπορεί να βοηθήσει στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση αυτού του Άλλου, καθώς από τη σχέση αυτή θα προκύψει και η νέα ταυτότητα του σύγχρονου πολίτη 10. Με βάση αυτή τη σύγχρονη µατιά και το παραπάνω Πρόγραµµα αποφασίστηκε η πειραµατική οργάνωση και πραγµατοποίηση κατά το σχολικό έτος και 11 στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής και, συγκεκριµένα, στο τµήµα Ε3, του Προγράµµατος «Λαϊκός πολιτισµός: Ήθη και έθιµα της Κρεµαστής Ρόδου». Οι µαθητές του Ε3, ύστερα από συζητήσεις µε το δάσκαλό τους κ. Γκοτζαγεωργίου και το διδάσκοντα λαογραφία κ. Κατσαδώρο, αποφάσισαν να συλλέξουν στοιχεία που αφορούσαν την τοπική, 9 Η µέθοδος του ερευνητικού προγράµµατος είναι η βιογραφική-βιωµατική προσέγγιση διδασκαλίας. Η βιωµατική διδασκαλία περιλαµβάνει ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που εκκινούν από βιωµατικές καταστάσεις, δηλαδή ανάγκες, απορίες και προβλήµατα του παιδιού που πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή, καθώς και από τις εµπειρίες που διαµορφώνει µέσα στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου ζει. Η διαδικασία της ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων στη σχολική ζωή και του µετασχηµατισµού τους σε διδακτικές δραστηριότητες υλοποιείται στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στα µέλη της διδακτικής οµάδας (εκπαιδευτικοί-µαθητές). Η βασική τεχνική της βιωµατικήςεπικοινωνιακής διδασκαλίας είναι η συνεργατική-ερευνητική διδασκαλία (project), η οποία διαµορφώνει µια εν πολλοίς ισότιµη παιδαγωγική σχέση ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τους µαθητές που συνεργάζονται µέσα στα πλαίσια µιας διαρκούς ερευνητικής διάθεσης, αξιοποιώντας µεθόδους και τεχνικές έρευνας των επιστηµών που ασχολούνται µε το εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο που πραγµατεύονται. Πβ. Ρέα Κακάµπουρα, «ιδακτική του Λαϊκού Πολιτισµού στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», στα υπό δηµοσίευση Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστηµών Εκπαίδευσης, διοργάνωση: Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα Μαΐου Βλ. σχετικά ηµήτριος Σ. Μπενέκος, Πολιτισµική παράδοση και Εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός, Αθήνα 2006, σσ Τη φιλοσοφία και τη µέθοδο του «Προγράµµατος διδασκαλίας του Λαϊκού Πολιτισµού στην Εκπαίδευση» ακλούθησε και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα «Βιογραφικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας από µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» που υλοποιήθηκε από µαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του 7ου ηµοτικού Σχολείου στο Αιγάλεω, το σχολικό έτος Στόχος του Προγράµµατος ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης την ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας, αξιοποιώντας τη δηµιουργική και επικοινωνιακή τεχνική της βιογραφικής συνέντευξης, ερευνώντας καταρχήν το οικογενειακό τους περιβάλλον. Πβ. Ρέα Κακάµπουρα, ό.π. 5

6 την οικογενειακή περισσότερο, ιστορία όχι µόνο από τον τωρινό τόπο διαµονής τους, την Κρεµαστή, αλλά και από τον τόπο καταγωγής τους εντός και εκτός Ελλάδας. Συντονιστές ήταν οι προαναφερθέντες δύο, ενώ στην όλη προσπάθεια συνέδραµαν ο ιευθυντής του Σχολείου δρ. Παναγιώτης Σταµάτης αλλά και αρκετοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, τους οποίους και ευχαριστούµε. Στα πλαίσια του προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης, οι µαθητές του τµήµατος Ε3 του ηµοτικού Σχολείου Κρεµαστής αποφάσισαν ν ασχοληθούν µε ορισµένες δηµιουργικές δραστηριότητες που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από τον πολιτισµό, τα ήθη και έθιµα του τόπου τους, το περιβάλλον, την τοπική ιστορία, επαγγέλµατα που εγκαταλείφθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου κτλ. Έτσι, έπειτα από συζήτηση στην τάξη αποφάσισαν να επιλέξουν το πρόγραµµα µε το οποίο θα ασχολούνταν κατά το σχολικό έτος Τα δύο προγράµµατα που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν: 1) Τοπικός πολιτισµός: Ήθη και έθιµα της Κρεµαστής Ρόδου και 2) Αγγειοπλαστική - Γνωριµία µε τον πηλό. Τελικά η τάξη αποφάσισε να ασχοληθεί µε το πρώτο πρόγραµµα, δηλαδή µε τα ήθη και έθιµα του τόπου. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε 3 οµάδες των 4 και 2 οµάδες των 5, καθώς το σύνολο των µαθητών της τάξης ήταν 22. Η κάθε οµάδα επέλεξε ένα αντικείµενο-θέµα από τα προτεινόµενα και ορίστηκαν αρµοδιότητες εντός της οµάδας: ένας υπεύθυνος για κάθε οµάδα και ένας συντονιστής-γραµµατέας, που θα κατέγραφε τη δραστηριότητα του κάθε µέλους. Οι µαθητές, και µε τη συνδροµή των γονιών τους, άντλησαν πληροφορίες από παλιές εφηµερίδες και περιοδικά, πήραν συνεντεύξεις από ηλικιωµένα κυρίως άτοµα, έκαναν έρευνα σε λαογραφικά βιβλία της περιοχής, αναζήτησαν στο διαδίκτυο και βρήκαν πληροφορίες για διάφορα θέµατα, όπως η ζωή σε παλαιότερες εποχές, τα εθιζόµενα σε διαβατήριες φάσεις (γέννηση, 6

7 γάµος, θάνατος), χοροί και τραγούδια του τόπου τους, παραδοσιακά επαγγέλµατα που χάθηκαν στο πέρασµα του χρόνου κ.ά. Στη συνέχεια ξεκίνησε, στα χρονικά πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης πάντα, η συλλογή και καταγραφή του υλικού, που προσκόµιζαν οι µαθητές, µε σκοπό ν αποφασίσουν και να συζητήσουν τι αξίζει να διατηρηθεί και τι όχι. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές έµαθαν πράγµατα που αγνοούσαν και ήρθαν σε επαφή µε ανθρώπους του τόπου τους, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και άλλους εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τέλος, το συγκεντρωµένο υλικό παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2009 στο ηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής µε τη συµµετοχή των µαθητών της τάξης, των γονέων, του Σχολικού Συµβούλου, του ιευθυντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι φάσεις της µεθοδολογικής προσέγγισης των οµάδων εργασίας της τάξης ήταν οι ακόλουθες: 1 η φάση: Επιλογή προγράµµατος, στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (Λαϊκός πολιτισµός - Ήθη και έθιµα του τόπου). Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες και κατανοµή αρµοδιοτήτων. (2 ώρες διδασκαλίας) 2 η φάση: Ορισµός στόχων από κοινού µε τους µαθητές της τάξης και συζήτηση για τα πλαίσια δράσης. (2 ώρες διδασκαλίας) 3 η φάση: Επιλογή και παρουσίαση του υλικού που συγκεντρώθηκε από τις οµάδες. Την παρουσίαση έκανε ένας µαθητής από κάθε οµάδα. Οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν και σχολίαζαν, έκαναν παρεµβάσεις και εξέφραζαν τις συµφωνίες ή διαφωνίες τους. Τα τελικά πορίσµατα καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα απ όλους. (20 ώρες διδασκαλίας) 4 η φάση: Πρόσκληση στην τάξη του Γεωργίου Κατσαδώρου (διδάσκοντα λαογραφία στο Παν/µιο Αιγαίου) και συζήτηση για τους 7

8 σκοπούς και τους στόχους της επιστήµης της λαογραφίας. Σύντοµη εισήγηση του ιδίου. (2 ώρες διδασκαλίας) 5 η φάση: Στη δεύτερη παρουσία του διδάσκοντα Κατσαδώρου στην τάξη συζητήθηκε τι θα έπρεπε να ενταχθεί στην έρευνά µας και τι όχι, δηλαδή, ποια ευρήµατα είναι σηµαντικά και ποια δευτερεύουσας σηµασίας, καθώς και ο τρόπος της ερευνητικής προσέγγισης. (2 ώρες διδασκαλίας) 6 η φάση: Τελική επιλογή του υλικού που συγκεντρώθηκε (συζήτηση δασκάλου - µαθητών στην τάξη). Παρουσίαση των συνεντεύξεων που έγιναν από δύο µαθητές της τάξης. Οι συνεντεύξεις προέρχονταν από ηλικιωµένα άτοµα της Κρεµαστής Ρόδου τα οποία µίλησαν για έθιµα της περιόδου του Πάσχα, για τραγούδια του γάµου, για παινέµατα στο γαµπρό και τη νύφη, για τον ξενιτεµό µελών της οικογένειας κ.λπ. (2 ώρες διδασκαλίας) 7 η φάση: Παρουσίαση του προγράµµατος στο ηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής στις 20 Μαΐου, µε τη συµµετοχή και µία εκτενή εισήγηση του διδάσκοντα Κατσαδώρου. Στη συνέχεια ο δάσκαλος της τάξης ανέλυσε τους σκοπούς και τους στόχους του προγράµµατος και οι µαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους. Στο τέλος της παρουσίασης οι µαθητές του Ε3 έλαβαν αναµνηστικά διπλώµατα ως αναγνώριση των προσπαθειών και των κόπων τους. Ο χρόνος εκπόνησης του προγράµµατος ήταν 3 µήνες (τέλη Φεβρουαρίου έως 20 Μαΐου 2009) και οι συνολικές ώρες απασχόλησης 30 (26 ώρες για το πρόγραµµα και 4 ώρες η συνεργασία της τάξης µε τον διδάσκοντα Κατσαδώρο). εν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος παρουσίασης του προγράµµατος (7 η φάση), που έγινε στις 20 Μαΐου 2009, στο ηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής. 8

9 Τα στοιχεία που προσκόµισαν οι µαθητές δεν αποτελούσαν, κατά το µεγαλύτερο µέρος, προϊόν πρωτογενούς έρευνας, αλλά προήλθαν από δευτερογενείς πηγές, όπως βιβλία τοπικής ιστορίας ή λαογραφίας, εγκυκλοπαίδειες ή και το διαδίκτυο. Το σηµαντικό αποτέλεσµα ήταν η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος της πλειονότητας των µαθητών, ακόµα και εκείνων που δεν είχαν τόσο υψηλές επιδόσεις στα εγκύκλια µαθήµατα. Σε λίγες περιπτώσεις το υλικό που καταγράφηκε µε τη µέθοδο της συνέντευξης αποτέλεσε πρωτογενές λαογραφικό υλικό, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, αυτό δεν ήταν το κυρίως ζητούµενο, καθώς η διαδικασία συλλογής των πολιτισµικών στοιχείων αποτελεί από µόνη της για τα παιδιά µια εξαιρετικά παιδαγωγική διαδικασία: βγαίνοντας από την παραδοσιακή µελέτη έρχονται σ επαφή µε τον περίγυρό τους και µαθαίνουν βιωµατικά. 9

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία: Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη δηµιουργία θετικών στάσεων για το περιβάλλον. ιδακτική δοκιµή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α γυµνασίου. Νάκη Στέλλα, ρ., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα